Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner"

Transkript

1 Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner

2 Vad händer när du flyttar till ett annat nordiskt land? Vilka rättigheter och skyldigheter har du? När du flyttar till ett annat nordiskt land ska du anmäla att du flyttat till folkbokföringen i det land du flyttar från. Folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar till ger dig efter flyttningen ett nationellt person/identitetsnummer i ditt nya bosättningsland. Detta nummer ska du använda vid kontakt med de offentliga myndigheterna i landet när det gäller skatt, pension, socialförsäkring etc. När du bor i ett nordiskt land omfattas du av socialförsäkringen i det landet, om du inte arbetar i ett annat land. Om du är arbetstagare omfattas du av socialförsäkringen i det land där du arbetar. Detta gäller även om du inte flyttar till det landet utan fortfarande är bosatt i ett annat nordiskt land. Det följer av reglerna i den nordiska konventionen om social trygghet som följer samma regler som EU/EES-reglerna. Du och din make/maka och dina barn får rätt till socialförsäkringsförmåner i det nya bosättningslandet eller det nya arbetslandet i samma utsträckning som medborgarna i det landet. Det följer av reglerna i den nordiska konventionen om social trygghet. Observera att regler, bidragsformer och bidragsnivåer kan variera från land till land. Lagstiftningen är olika i de nordiska länderna. Om du är beroende av stöd eller bistånd enligt lagstiftningen om socialt bistånd och sociala tjänster får du rätt till sådant stöd i det land du bosätter dig i, på samma grunder som landets egna medborgare. Det följer av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det är reglerna om folkbokföring i det land du flyttar till som avgör om du ska anses vara bosatt där. Om du är pensionär, har du vid flyttning till ett annat nordiskt land rätt att få med dig den pension som du erhöll före flyttningen. Detsamma gäller om du flyttar till ett annat EU- /EES-land. Det följer av reglerna i den nordiska konventionen om social trygghet som följer samma regler som EU/EES-reglerna. Turister och personer som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land När du är bosatt i ett nordiskt land och är turist eller är på besök i ett annat nordiskt land, har du rätt till hälso- och sjukvård vid sjukdom på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare. Svensk version 30 april

3 Arbete i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land Du som börjar arbeta i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land omfattas av det landets socialförsäkringssystem även om du inte flyttar till det landet. Ditt medlemskap i socialförsäkringen i det land där du bor upphör när du börjar omfattas av det nya arbetslandets socialförsäkringssystem. Om du flyttar till ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land och börjar arbeta där, upphör medlemskapet i det land du flyttar från, och du omfattas i stället av det nya landets socialförsäkringssystem. Dina rättigheter och skyldigheter följer det nya landets lagstiftning. Om du arbetar och bor i ett land och samtidigt också arbetar i ett annat land, omfattas du även i fortsättningen av bosättningslandets socialförsäkringssystem. När du börjar arbeta i Sverige, Finland eller Danmark ska du ansöka om medlemskap i en arbetslöshetskassa för att få rätt till inkomstbaserad arbetslöshetsersättning vid eventuell arbetslöshet. I Norge behöver du inte ansöka om medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen eftersom den är en del av den norska socialförsäkringen. Om du skulle bli helt arbetslös när du bor i ett land och arbetar i ett annat, gäller särskilda regler som innebär att du får rätt till dagpenning vid arbetslöshet i landet där du bor. Exempel 1: Johan bor i Sverige och arbetar i Danmark. Han är medlem i en dansk arbetslöshetskassa. Om han mister sitt arbete i Danmark ska han anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i Sverige och ansöka om dagpenning vid arbetslöshet i Sverige. Den svenska arbetslöshetskassan ska ta hänsyn till hans arbete och medlemsperiod i Danmark när den avgör om han har rätt till dagpenning vid arbetslöshet i Sverige eller inte. Om du blir sjuk får du sjukpenning enligt arbetslandets lagstiftning. Exempel 2: Kalle som bor i Sverige börjar arbeta för en norsk arbetsgivare i Norge. Han omfattas nu av det norska socialförsäkringssystemet och inte av det svenska, även om han fortsätter att bo i Sverige. I Norge tjänar han in pensionsrätt och alla de andra förmånerna som finns i det norska socialförsäkringssystemet. Om han behöver sjukvård kan han välja om han vill ha den i bosättningslandet eller i arbetslandet. Exempel 3: Minna flyttar från Helsingfors till Köpenhamn för att börja arbeta där för en dansk arbetsgivare. Till följd av flytten och arbetet omfattas hon inte längre av det finska socialförsäkringssystemet utan omfattas fullt ut av det danska socialförsäkringssystemet. Exempel 4: Erkki bor och arbetar i Finland. Han arbetar inte heltid och söker därför också arbete hos en svensk arbetsgivare i Sverige. Detta arbete får han. I och med att han också arbetar i sitt bosättningsland omfattas han fullt ut av det landets socialförsäkringssystem, eftersom han arbetar i två länder. Som bevis på detta ska Erkki ha en blankett E 101 från Finland. Han slipper då betala sociala avgifter i Sverige. Erkkis svenska arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgift för honom till Finland. Utsänd arbetstagare Om din arbetsgivare sänder dig till ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning under en begränsad period, fortsätter du att omfattas av arbetsgivarlandets socialförsäkringssystem. Som bevis för att du är utsänd ska utsändningslandet utfärda en blankett E 101. Du slipper då betala sociala avgifter i det tillfälliga arbetslandet, och arbetsgivaren fortsätter att betala arbetsgivaravgift i utsändningslandet. Svensk version 30 april

4 Barnfamiljer Om ni är en familj med barn och flyttar till ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land, omfattas ni av socialförsäkringen i det nya bosättningslandet. Ni får rätt till de familje- och föräldraförmåner som det nya bosättningslandets lagstiftning omfattar. Familje- och föräldraförmånerna kan variera från land till land, både när det gäller förmånernas storlek och vilka förmåner som kan ges. Om du är arbetstagare i ett nordiskt land eller EU-/EES-land och bor i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land tillsammans med make/maka/sammanboende och har barn, har ni rätt till barnbidrag och andra familjeförmåner från ditt arbetsland. Om bara den ena av föräldrarna arbetar, är det arbetslandet som primärt ska utbetala dessa förmåner. Om motsvarande förmåner är större i barnets bosättningsland, ska bosättningslandet betala skillnaden. Om båda föräldrarna arbetar, och de arbetar i var sitt land, är det arbetslandet där familjen bor som primärt ska betala ut familjeförmånerna. Det andra arbetslandet ska betala ut en mellanskillnad om familjeförmånerna där är högre. På detta sätt är familjen garanterad att få ett belopp där summan motsvarar den högsta familjeförmånen. Om ni vid tidpunkten för flyttningen får en löpande föräldraförmån från utflyttningslandet kan denna falla bort. Reglerna om detta är olika i de nordiska länderna. Exempel 1: Ole och Hilde har två barn, 1 och 3 år. De flyttar från Sverige till Norge. I Sverige fick Hilde barnbidrag och föräldrapenning trots att hon inte hade arbetat innan hon födde sitt yngsta barn. Efter flyttningen till Norge är Hilde fortfarande hemma och tar själv hand om barnen i hemmet. Vid flyttningen upphör förmånerna från Sverige, och hon får i stället familjeförmåner i Norge. Dessa är barnbidrag (barnetrygd) och vårdnadsbidrag (kontantstøtte) som är en förmån som ges för barn mellan 1 och 3 år om de inte går i en förskola med statsstöd. Exempel 2: Per och Marie bor i Sverige, men Per arbetar i Norge. Per omfattas därför av den norska socialförsäkringen. När så Marie föder ett barn kan inte Per få betald pappaledighet eftersom Marie inte har arbetat i Norge och tjänat in rätt till föräldrapenning där. Det är bara om Marie börjar arbeta eller studera på heltid eller om hon blir sjuk så att hon inte kan ta sig an barnet som Per har rätt till pappaledighet betald av den norska socialförsäkringen. Svensk version 30 april

5 Studenter När du planerar att studera i ett annat nordiskt land bör du först kontakta socialförsäkringsmyndigheten i ditt bosättningsland. När du endast studerar och inte arbetar vid sidan om studierna omfattas du av socialförsäkringssystemet i det land där du är registrerad som bosatt. Om du anses vara bosatt i ett land eller inte beror på folkbokföringsreglerna i det enskilda landet. Du hittar mer information om folkbokföringen i de olika nordiska länderna på Du har rätt till hälso- och sjukvård enligt lagstiftningen i bosättningslandet. Du har också rätt till nödvändig sjukvård i studielandet på samma villkor som landets invånare. För studiestöd, lån och stipendier gäller särskilda regler. Om du börjar arbeta i landet där du studerar, omfattas du normalt av det landets socialförsäkringslagstiftning utan hänsyn till var du är folkbokförd, se avsnittet Arbete i ett annat land. Exempel 1: Finska Tanja vill förbättra sina svenskkunskaper och har därför sökt sig till ett utbytesprogram med ett universitet i Sverige. Utbytet varar en termin, dvs. 4 5 månader. Hon omfattas av den finska socialförsäkringslagstiftningen i Sverige eftersom hon är folkbokförd i Finland även under studietiden i Sverige. Hon bör ändå informera Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland om att hon studerar i Sverige. FPA fattar ett skriftligt beslut i ärendet. Exempel 2: Anders från Sverige har sökt och blivit antagen till ett universitet i Finland. Han planerar att genomföra hela utbildningen i Finland. Beräknad studietid är 3 år. Han ska folkbokföras som bosatt i Finland. Han omfattas av finsk lagstiftning. Han kan inte samtidigt anses vara bosatt i Sverige. Obs: Studiestöd kan ändå utbetalas från Sverige. Svensk version 30 april

6 Pensionärer Du kan söka och få pension även om du vid tidpunkten för ansökan bor i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land än det land där du har tjänat in pensionsrätt. Ansökan ställs till socialförsäkringsmyndigheten i bosättningslandet. Om man flyttar från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land utbetalas pensionen i fortsättningen från pensionsmyndigheten i det land där man har tjänat in pensionsrätt. Detta gäller också för Färöarna och Grönland. Pensionen utbetalas i fortsättningen enligt reglerna i det land där pensionsrätten tjänats in. Pensionsbeloppet ändras inte om man flyttar. Speciella regler gäller när man flyttar mellan Danmark, Färöarna och Grönland. Eventuella tillägg som beror på levnadskostnader t.ex. bostadsbidrag betalas ut av myndigheterna i bosättningslandet enligt de regler som gäller där. Pensionärer har rätt till läkarbehandling, behandling på sjukhus, omvårdnad osv. i bosättningslandet enligt den lagstiftning som gäller där. Familjeförmåner utbetalas från det land som betalar ut pensionen. Om flera länder betalar pension kommer bosättningslandets förmåner först, om detta land betalar ut pension. Förmåner från andra pensionsländer utbetalas som ett tilläggsbelopp om förmånerna är högre än i bosättningslandet. Exempel: Lars har alltid arbetat och bott i Danmark. När han vid 65 års ålder blir pensionär flyttar han till Sverige tillsammans med sin son på 17 år. Pensionen ska utbetalas från Danmark. Det ska också de danska familjeförmånerna børnefamilieydelse og sœrligt børnetilskud. Eventuell hälso- och sjukvård ges i Sverige enligt svenska regler. Reglerna om beskattning av pension från de olika nordiska länderna hittar du på den nordiska skatteportalen: När en pensionär flyttar till ett annat land är det viktigt att i förväg anmäla flyttning till den myndighet som betalar ut pensionen. Svensk version 30 april

7 Socialt bistånd och sociala tjänster Nordiska medborgare och andra personer som är lagligen bosatta i ett nordiskt land täcks av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om möjligheten till att få socialt stöd i vistelselandet och bestämmelser om flyttning till ett annat nordiskt land för personer som behöver långvarig behandling eller vård. Socialt stöd Du kan få rätt till socialt stöd i vistelselandet enligt det landets regler. Vårdbehov och flyttning till annat nordiskt land Om en person som omfattas av konventionen behöver långvarig behandling eller vård och önskar flytta från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land, ska de ansvariga myndigheterna i de två länderna samarbeta om en sådan flytt om flytten förbättrar personens livssituation. Förutsättningen är att personen har särskild anknytning till det land han/hon önskar flytta till. För att en flytt ska kunna genomföras ska myndigheterna i in- och utflyttningsländerna vara överens om följande: o att personen har särskild anknytning till inflyttningslandet o att flytten förbättrar personens livssituation o att myndigheternas medverkan är nödvändig för att en flytt ska kunna äga rum. Myndigheterna i de två länderna är skyldiga att samarbeta för att försöka medverka till den önskade flytten. Det finns dock ingen garanti för att den enskilde medborgaren kan få sin önskan om att flytta uppfylld. Svensk version 30 april

8 Var hittar du mer information? Danmark: o Om pension och allmän information: (Sikringsstyrelsen) och o Om ATP: (Arbejdsmarkedets tilleggspensjon) o Om arbetslöshet, sjukpenning och socialt bistånd: (Arbejdsdirektoratet) o Om studiestöd: (Statens Uddannelsesstøtte) Finland Färöarna Grönland Island Sverige o Om folkpension, sjukförsäkring, rehabilitering, föräldraförmåner, familjeförmåner, arbetslöshet, studiestöd, förmåner för funktionshindrade, bostadsbidrag: (Folkpensionsanstalten, Kansaneläkelaitos, Kela) o Om arbetspension och blankett E 101: (Pensionsskyddcentralen i Finland), o Om arbetsskador: (Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund i Finland) o Om inkomstbaserade arbetslöshetsförmåner: (arbetslöshetskassornas samorganisation) o Om socialt bistånd och offentlig hälso- och sjukvård: (Socialoch hälsovårdsministeriet) och o Om pension, socialt bistånd och allmän information: (endast på färöiska) o Om arbetslöshet och sjukdagpenning: (endast på färöiska) o Om havandeskapspenning: (endast på färöiska) o (Grönlands landsstyrelse[grønlands Hjemmestyre]) o Om pension, sjukförsäkring, sjukpenning, arbetsskador och allmän information: (Tryggingastofnun ríkisins på Island) o Om arbetslöshet: (Arbetsdirektoratet på Island) o Om havandeskaps- och föräldraförmåner: o Om arbetspension: (Tilläggspensionsfondernas förbund på Island) o Om familjeförmåner: (Skattedirektoratet) o Om studiestöd: (Isländska studerandes lånefond) o Om socialt bistånd: (Socialministeriet på Island) o Om pension, sjukpenning, familjeförmåner, arbetsskador m.m. (Försäkringskassan) o Om arbetslöshet: (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i Sverige) o Om socialt bistånd: (Socialstyrelsen) o Om studiestöd: (Centrala studiestödsnämnden) Norge o Om pension, sjukpenning, familjeförmåner, arbetsskador, arbetslöshet m.m. (Norska Arbeids- og velferdsetaten) Svensk version 30 april

9 o Om socialt bistånd: och o Om studiestöd: Skatt och folkbokföring i Norden o (Gemensam nordisk skatteportal) Att söka arbete o o Norge: eller Denna broschyr avser endast att ge en allmän beskrivning av den sociala tryggheten när man flyttar inom Norden. I ett enskilt fall bör man alltid kontakta de behöriga myndigheterna i respektive land för att kunna få korrekt information om hur saken ligger till i det specifika fallet. Svensk version 30 april

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS var du får vård och vad den kostar 2002 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS... Den här broschyren innehåller allmän information om vilken rätt personer bosatta i Finland har till sjukvårdsförmåner

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Att arbeta som läkare i Norden

Att arbeta som läkare i Norden Att arbeta som läkare i Norden Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 FÖRORD Denna broschyr har tagits fram av de nordiska läkarförbunden genom deras gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer