Utbildningsgruppens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsgruppens verksamhet"

Transkript

1 Utbildningsgruppens verksamhet 2010

2 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några nyckelhändelser Tvåårigt avtal kring yrkesvuxenutbildning... 9 Flera nya uppdrag för 10 Elevinloggning ökar medieanvändningen via GR med 70% Upphandling av pedagogiska digitala miljöer Mötesplats Skola VästKraft Entreprenörsprojektet GRowth genererade över utbildningstimmar Utvärdering av Mål Resultatredovisning Mål för Utbildningsgruppens arbete med det öppna utbildningslandskapet Generella mål för Utbildningsgruppens arbete UTBILDNINGSSAMVERKAN ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer För- och grundskola Gymnasieskola Samverkansavtalet Yrkesutbildning Teknikcollege inom Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege inom Göteborgsregionen Gemensamma Gymnasiet Yrkesutbildningar inom ramen för GRvux VästKraft Bakgrundsinformation Stödverksamheter Intagning till gymnasieskola GR Utbildnings verktyg kring modersmål (GRUMO) Kommunernas ungdomsuppföljningsansvar Gemensam Enkätstrategi Studievägledning och vägledarkonferenser Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola arbetslivskontakter Soft Open Method of Coordination (SMOC) Nätverk inom utbildningsområdet Utbildningschefsgruppen Barnomsorgsnätverket och Nätverket för barn i behov av särskilt stöd Gymnasierektorsgruppen Nätverket för introduktionsprogrammen Nätverket för lärande på arbetsplats Gymnasieekonomgruppen Nätverket för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor

3 Särskolenätverket Kvalitetsnätverket För- och grundskolechefer PEDAGOGISKT CENTRUM - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling för pedagoger och skolledare Projekt i urval Aktion Mobila spel Gymnasiedagarna Levande Bibliotek Yrkes SM Temapass och spridning Pedagogiska GPS-rundor Forskning Urban Games Gränsöverskridande Onlinespel (GRO) Utbildning Fortbildning i matematikpedagogik och metodik Familjedaghemskonferens Mötesplats Skola Fortbildning kring läsinlärning Konferens för fritidspedagoger Konferenser kring försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning KY EU-projektsamordnare Om utvecklingsmöjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter Pedagogernas roll i förskolans förändrade uppdrag Skolambassadörer för EU Sex, unga och skolans roll Skollagen implementering Utbildning med Internationella Programkontoret (IPK) Skolledarutbildning för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Utveckling Akta huvudet Alternative Reality Game (ARG) Den Nya Jorden Entreprenural Education & the world of work (EE&WoW) Forum för levande historia GRowthbox - Från tanke till handling Film om mänskliga rättigheter - Välj rätt! Klimatbox - Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Sex och samlevnad utan gränser Skoltuben: Förstudie Spel om jämställdhet Upphandling av 1-till Urbana vattenhål Utveckling av metodmaterial till SKL inför valet Utveckling av metodmaterial till Ungdomsstyrelsen Ledarförsörjning

4 Blivande ledare Nätverket för de som genomgått utvecklingsprogrammet Framtidens Ledare Utbildningar i Personlighetsutveckling Jag vill bli chef Utvecklingsprogram för ledningsgrupper Mentorprogrammet Ny som Chef Traineeprogram LÄROMEDEL - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning IT/Media Läromedelsutveckling Läromedelssamordning Läromedelsutställning - Läromedelsinformation Skoldatateksnav Medieutbud Webbtjänst och elevinloggning Upphovsrätt Överenskommelse med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet om tillgång till strömmande media SKOLA-ARBETSLIV - regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet SAK-gruppen Webbsidan Praktikplatsen.se Samordning grundskola Samordning gymnasieskola/vuxenutbildning Samordning för Göteborgs stad Samordning VFU-platser Samarbete med arbetsförmedlingen avseende ungdomspraktik Handledarutbildning Övriga Utbildningar Skolpersonal Inspirationsdag APU-samordnare / APU- handledare Entreprenörskap Försäljning av Praktikplatsen.se

5 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010 Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Den utses av Förbundsfullmäktige och har myndighetsuppgifter för medlemskommunernas räkning. Vissa av Utbildningsgruppens verksamhetsdelar är fastställda i förbundsordningen, andra regleras i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar. Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GRs 13 medlemskommuner. Det involverar idag ca studerande i alla åldrar, uppemot lärare och drygt skolledare. Utbildningsgruppens utgångspunkter Utbildningsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i att satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet, är centrala inslag i ett välfärdssamhälle och att sådana insatser borgar för utvecklingen av ett hållbart välstånd. För att klara denna utmaning både kostnads- och kvalitetsmässigt är samverkan utbildningsaktörer och skolhuvudmän emellan en grundförutsättning. Kraven på förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar i utbildningssystemen är höga. Det är mot denna bakgrund regional samverkan och interkommunalt samarbete på utbildningsområdet skall ses. Det bidrar sammantaget till både högre kvalitet och bättre kostnadseffektivitet. Vid sidan av det tillväxtfrämjande perspektivet bidrar investeringar i livslångt lärande också till människors möjligheter att leva ett rikt liv i en levande demokrati. De utgör en grundförutsättning för aktivt deltagande i samhällsutvecklingen. I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet en avgörande jämlikhetsfråga. Gemensamma satsningar på livslångt lärande blir en garant för medborgarkraft, bärkraft, konkurrenskraft, för fortsatt utveckling av ett demokratiskt samhälle. Utbildningsgruppens strategier För att nå de av Utbildningsgruppen fastställda målen krävs stora insatser lokalt, kommunalt och regionalt. Den samverkan som GR etablerat på skol-/utbildningsområdet grundas på att den ger kommunerna och regionen uppenbara mervärden och därmed tjänar de regionalpolitiska målens syften. 5

6 Utbildningsgruppens verksamhet regleras i allt väsentligt av samverkansavtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar, vilka reglerar allt från kvalitetsutveckling över gemensamma rutiner och spelregler till regelrätta prisöverenskommelser. Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs helt integrerat. Detta innebär att det finns dels ett utvecklingsuppdrag, dels ett löpande, efterfrågestyrt serviceuppdrag, båda till kontinuerligt stöd för skolornas vardagsverksamhet. Modellen ger en klok finansieringslösning, där de största intäkterna utgörs av ersättning för ett gemensamt utbud, vilket ställs till medlemskommunernas förfogande. Utbildningsgruppens arbete sker ofta i interorganisatorisk samverkan med andra huvudmän och samarbetspartners. Vid sidan av detta samarbete är de nätverk och arbetsgrupper som etablerats av central betydelse för genomförandet av de regionalpolitiska utbildningsmålen och i arbetet med att realisera den inriktning som fastställs årligen. På listas de drygt 400 organisationer och företag som GR Utbildning har ett organiserat samarbete med. När det gäller både samverkan med andra organisationer och nätverksarbetet kan rationalitetsvinster, mer flexibelt arbetssätt och förankring noteras. Samverkanspartners och nätverk besitter kunskaper och kompetenser, har idéer och erfarenheter som är av stort värde i Utbildningsgruppens arbete, vars insats i många sammanhang blir att svara för processer, nätverksorganisering, kontaktverksamhet etc. Regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att ge bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Här intar satsningar till stöd för pedagogisk utveckling en särställning. Detta mot bakgrund av den vikt som måste läggas vid en ny syn på lärande för att angivna visioner och mål skall kunna infrias. Spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan i det regionala samarbetet göras tillgängliga för övriga kommuner i regionen. Av central betydelse på detta område är dialogen i GRs nätverk kring skolans kvalitetsutveckling, ett av flera redskap i arbetet för att utveckla regionens skolor. Då kommunerna har gemensamma intressen att bevaka i utbildningsfrågor, ger regionens samlade tyngd större genomslag mot omvärlden än vad kommunen skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. Här intar Utbildningsgruppens roll som remissinstans en särställning. Den höga förändringstakten i samhället, vilken bl.a. vilar på globalisering och tekniska landvinningar, kräver ökad innovation och utveckling i samtliga verksamheter i utbildningslandskapet, såväl vad gäller processer och former som avseende verktyg. Utbildningsgruppen ser GR som en arena för innovation. 6

7 Utbildningsgruppens satsningar domineras av behovsstyrda aktiviteter tydligt accentuerade av medlemskommunerna. Detta har lett fram till kontinuerlig utveckling på samverkansarenan. Ungefärligen elever/studerande, drygt pedagoger och ca skolledare utgör Utbildningsgruppens målgrupper. Arbetet är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet. Över tid skapas en regionkänsla bland dem som verkar på det livslånga lärandets område i GRs medlemskommuner. Insikten, att konkreta resultat i både utvecklings- och sambruksperspektivet är den säkraste vägen att nå den legitimitet som förutsätts för att politiskt styra en interkommunal samverkan 13 kommuner emellan, är ett centralt inslag i Utbildningsgruppens arbete. Verksamheten omfattar samtliga de skolformer som kommunerna har ett ansvar för. Idéer och erfarenheter inom en skolform sprids med GR som arena till andra. Utvecklingsarbete och sambruk erbjuds alla skolformer och görs tillgängligt för offentliga såväl som fristående verksamheter. Det öppna utbildningslandskapet inbegriper alla elever/studerande från förskola till vuxenstuderande. Årets verksamhet i sammandrag - Verksamheten omsatte 234 (92) mkr. Medlemsavgiften utgjorde ca 3 % (8 %) av den totala omslutningen. - Pedagogiskt Centrum (PC) har årligen ca (40 000) deltagare på seminarier, längre och kortare utbildningar, på konferenser, i pedagogisk verksamhet och vid andra arrangemang såsom mässor och liknande. - Det har skapats 20 (15) pedagogiska spel och interaktiva övningar under året. Produktionen av två digitala lärplattformar har slutförts. Utvecklingen av två system för kvalitetsredovisning har påbörjats. - Över 30 FN och EU-rollspel genomförts och elevinriktade insatser inom ramen för sex och samlevnad, klimatfrågan, yrkesval, demokratifrågor och IT och lärande har totalt engagerat över (6 000) elever inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. - Framtidens Ledare har under året mött ca 500 nuvarande och blivande ledare i olika långa och korta utvecklingsprogram. - Forskningsområdet har berikats med deltagande i två större forskningsprojekt. 7

8 - Läromedel inköptes via GR för drygt 46 mkr (40 mkr) under Genom miljötransporter reduceras trafikarbetet med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle ha hanterat läromedelsverksamheten. - GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek bestående av artiklar (20 000) till ett värde av dryga 20 mkr (20 mkr). - Mer än av regionens kommunala och fristående för-, grundoch gymnasieskolor med en omfattning av drygt elever innefattas av GRs läromedelsservice. - Av drygt ( ) medielån utgjordes ( ) av digital distribution. - Den samlade medieanvändningen ökade tack vare den digitala distributionen med 70%. - GR sköter gymnasieantagningen för samtliga 78 (73) skolor i regionen, varav 30 (30) är kommunala och 48 (41) fristående. Totalt hanterades ca (15 100) ansökningar till 492 (443) utbildningar. Andel elever som själva gjort sina val via Indranet är 74 % (74 %). - Andelen elever som är intagna på sitt förstahandsval är 83 % (80 %). - Andelen elever som sökt och blivit intagna i sin hemkommun fortsätter att minska för tionde året i rad och uppgår nu till 44 % (45 %). - Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på med bl.a. ca 200 diagram beskrivande samtliga skolformer, samt ca 25 kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. 8

9 - Webbsidan Praktikplatsen.se underlättar hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Webbplatsen hade ( ) besök under året har haft samarbete med ca (5 500) företag och arbetsplatser. Dessa har erbjudit (10 400) praktikplatser till grundskoleelever i årskurs 8 och 9 och (3 200) APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) till gymnasieskolor/vuxenutbildning (250) handledare på arbetsplatserna har utbildats. - Ca 700 företag erbjuder även andra kontakter såsom studiebesök, informatörer mm. - Knappt (17 000) elever vid drygt 120 (100) kommunala och fristående grundskolor samt ca (3 200) gymnasieelever vid 17 (16) gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har under året haft möjlighet att söka praktikplats genom Praktikplatsen.se. - Tidskriften SJU8NIO som vänder sig till grundskolans ungdomar och tar upp studie- och yrkesvägledning, har en upplaga på ca exemplar och utkommer fyra gånger per år. - Under 2010 gavs tidningen ett2tre ut, som på ett motsvarande sätt vänder sig till gymnasieelever, i samband med preliminärantagningen. - Antalet besök på GR Utbildnings webbplatser år 2010 var ( ) besök. - Ca (Ca ) barn och unga får utbildning från och med förskolan till och med gymnasieskolan och detta till en kostnad av drygt 14 miljarder kronor (16 miljarder). - Inom GRs kommuner får nära (nära ) vuxna utbildning i form av komvux, särvux, yrkvux och Svenska för invandrare (SFI) till en kostnad av ca 700 mkr (ca 600 mkr). Några nyckelhändelser 2010 Tvåårigt avtal kring yrkesvuxenutbildning Den förste januari 2010 trädde ett tvåårigt avtal kring yrkesvuxenutbildning i kraft. Detta innebär att alla yrkesutbildningar i kommunal regi är tillgängliga för alla invånare i regionen oavsett i vilken kommun man bor. Utbudet omfattade olika yrkesutbildningar inom 13 olika branscher fördelade på 121 undervisningsgrupper och med närmare unika deltagare vid fem utbildningsstarter. GR har under avtalsperioden hittills tilldelats 262 miljoner i statsbidrag, vilket innebär att statsmakten premierar GR-samarbetet. Kommunerna bidrar utöver statsbidragen med 30 miljoner per år under den tvååriga avtalsperioden. 9

10 Flera nya uppdrag för Göteborgs stad har beslutat att använda praktikplatsen.se för alla former av praktik staden erbjuder. Vidare har en överenskommelse träffats med Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin, om samordning av platser för verksamhetsförlagd utbildning avseende sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet samt arbetsterapeutprogrammet. Ett avtal har slutits Arbetsförmedlingen och företrädare för näringslivet där praktikplatsen.se förmedlar praktikplatser för arbetslösa ungdomar. Elevinloggning ökar medieanvändningen via GR med 70% En särskild elevinloggning har introducerats, där lärare kan tilldela sina elever anpassade delar av GRs medieutbud med gällande rättigheter och åldersgränser. Detta möjliggör ett flexibelt och individanpassat nyttjande och ett nytt användningsområde för alla i skolan, inte minst för arbetet inom ramen för så kallade en-till-en-satsningar. Den totala mediedistributionen, analog och digital, uppgick under året till Upphandling av pedagogiska digitala miljöer GR genomförde på Utbildningsgruppens uppdrag en kommungemensam upphandling av digitala lärmiljöer, vilken möjliggör stora ekonomiska besparningar för kommunerna. Om upphandlingen används i den utsträckning som är beräknat kommer den att omfatta ca 180 miljoner kronor. Mötesplats Skola Tillsammans med Svenska Mässan genomförde Pedagogiskt Centrum en av Sveriges största kompetensutvecklingsinsatser för lärare. Arrangemanget lockade besökare från hela Västsverige och Mötesplats Skola blir nu en årligt återkommande arena för inspiration, fortbildning och skolutveckling med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte. VästKraft VästKraft är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och erbjuder anställda eller uppsagda inom teknikbranschen kompetenshöjande insatser. I projektet samverkar nio aktörer; Almega, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, IF Metall, LO-distriktet i Västsverige, Sveriges ingenjörer, Teknikföretagen, Trygghetsrådet och Unionen, samt GR som är projektets ägare. Vid 2010 års utgång hade VästKraft utbildat unika individer, varav 900 kvinnor. Deltagarna kommer från 81 företag i regionen, alla med en koppling till fordonsindustrin. Projektets mål unika deltagare är således redan uppfyllt. För att nå målet att utbilda kvinnor återstår dock 100 personer. Projekt VästKraft har av ESF beviljats drygt tre månaders förlängning och avslutas i juni

11 Entreprenörsprojektet GRowth genererade över utbildningstimmar Det av Europeiska Social Fonden finansierade projektet GRowth avslutades i december Projektet omsatte under sina två verksamhetsår 18 miljoner kronor och genererade över utbildningstimmar på 33 enheter i regionen. Totalt deltog deltagare i projektets kompetensutvecklingsinsatser och tillsammans bidrog de till att utveckla det entreprenöriella perspektivet på skolan inom sina enheter. Utvärdering av Mål 2010 Resultatredovisning Inom de verksamhetsfält av sambrukskaraktär som Utbildningsgruppen ansvarar för, idag läromedelsförsörjning, skola arbetslivskontakter, nätverkande samt yrkesverksammas kompetensutveckling, ska Utbildningsgruppen vara den ledande aktören i GRs medlemskommuner. Grad av måluppfyllelse: På läromedelsområdet har målet uppnåtts genom att GR Läromedel förser samtliga medlemskommuner och Falkenbergs kommun med service skolor inom alla skolformer inbegrips. Inom skola-arbetsliv deltar alla GRs medlemskommuner i samarbetet, men i varierande grad. I grundskolan är det åtta kommuner som är anslutna till Praktikplatsen.se. I gymnasieskolan/vuxenutbildningen är det samtliga kommuner/utbildningsanordnare som har omvårdnadsprogrammet. Dessutom deltar ytterligare några program samt delar av IV-programmet. På kompetensutvecklingsområdet kan en positiv utveckling mot måluppfyllelse noteras inte minst efter etableringen av Mötesplats Skola. Det samlade antalet deltagare ökade med 33 %. 100 % av brukarna av detta utbud skall instämma i de två av sammantaget fyra mest positiva bedömningarna av verksamheten, vilken fortlöpande följs upp i bl.a. brukarenkäter. Grad av måluppfyllelse: Läromedelsförsörjningens brukarenkät genomfördes under våren med gott resultat. Även Gymnasieantagningen har haft brukarenkät där särskilt bemötandet fick högt betyg. Pedagogiskt Centrums brukare instämmer till 95 % i positiva bedömningar av verksamheten. Övrig verksamhet genomför brukarundersökningar vartannat år, vilket innebär att resultat finns att redovisa

12 Verksamheterna skall omfatta samtliga skolformer, från förskola till vuxnas lärande, såväl kommunala som enskilda respektive fristående aktörer Grad av måluppfyllelse: Samtliga skolformer omfattas och såväl kommunala som fristående aktörer ingår i verksamheterna. Verksamheten skall medverka i minst ett större internationellt forskningsprojekt inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet Grad av måluppfyllelse: Inom gymnasieskolans område medverkar GR Utbildning i flera internationella forskningsprojekt som exempelvis Soft Open Method och Coordination and Cooperation (SMOC). Under det europeiska nätverket EARLALL (27 regioners samverkan för att uppnå Lissabonmålen) finns projektet som involverar sju regioner i EU och har koppling till forskning i och med att projektägaren i Italien forskar på metoden. Ett annat forskningsprojekt är Cedefop - Studiebesöksprogram för experter på länders yrkesutbildning. Det bygger på den forskning som bedrivs i Europa vad det gäller yrkesutbildning och dess betydelse för tillväxt. Projektet Gränsöverskridande Onlinespel (GRO) ska studera hur online-rollspel fungerar som nätgemenskap. Det är ett samarbete mellan forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs universitet, Pedagogiskt Centrum, samt webbföretaget Enemy Unknown. Inom den delen av det pedagogiska sambruksutbudet som erbjuds direkt till eleverna skall behovsfokuseringen och, som en följd av detta, den direkta elevanvändningen av GRs utbud öka. Grad av måluppfyllelse: På Läromedelsförsörjningen finns elevinloggning på Svenska Läromedel på Internet (SLI) med möjlighet för eleverna att se strömmande film direkt i datorn registrerade elever har tillgång till strömmande material med stor ökning av medieanvändningen som följd. Praktikplatsen.se riktar sig direkt till eleverna genom att dessa själva kan ta del av och söka de praktikplatser som är framtagna för deras behov. På Pedagogiskt Centrum har elever deltagit i utbildningsinsatser under året. Vidare vänder sig flertalet av Pedagogiskt Centrums rollspel till elever. 12

13 Hela det pedagogiska utbudet skall kännetecknas av; - rationalitet exv. genom nyttjande av digital teknik i alla relevanta led, - brukarfokus genom att vara helt behovsstyrt, - framsynthet och utvecklingskraft till stöd för elevernas och skolornas utveckling. Grad av måluppfyllelse: Praktikplatsen.se är en länk mellan skolan och arbetslivet där man förmedlar praktikplatser, studiebesök och andra arbetslivskontakter till grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Webbsidan rationaliserar administrationen runt praktikplatsanskaffning, bidrar till kvalitetsutveckling. Inom Utbildningssamverkan utvecklar man och förvaltar tekniska IT-system för rationalisering och utveckling av verksamheterna. Här kan nämnas följande: - Indra och Indranet (Gymnasieantagningen), - Gemensamma gymnasiet (Gemensamt anordnade kurser för gymnasiet) - GRUUS (Göteborgsregionens ungdomsuppföljningssystem) - GRUMO (GRs administrativa verktyg för modersmålskurser). Pedagogiskt Centrum har i rektorsutbildningen Ledarskap och skolutveckling för framtidens lärande fokuserat på digital kompetens och skolutveckling allt i syfte att bland skolans ledare skapa en förståelse för de digitala verktygens utvecklingskraft. En upphandling av en-till-en-satsningen (en dator till varje elev) pågår och vänder sig till samtliga medlemskommuner med goda sammantagna villkor som följd. FLEKS, en digital lärplattform för förskolan har utvecklats, den första i sitt slag i Sverige. Pedagogiskt Centrum har genomfört GPS-projektet, Geocaching, vilket fortlöpt och utökats under Samarbetet har bedrivits tillsammans med ett tiotal skolor. Medier i strömmande form (direkt via internet) används allt mer av skolorna i regionen. Av drygt ( ) medielån utgjordes ( ) digital distribution. 13

14 Mål för Utbildningsgruppens arbete med det öppna utbildningslandskapet Långsiktiga samverkansavtal avseende förskola samt vuxnas lärande skall slutas. Grad av måluppfyllelse: Samverkansavtal för förskoleverksamhet samt vuxnas lärande har slutits och trätt i kraft under året, innebärande att samtliga skolformer nu omfattas av det regionala samarbetet. Samverkansavtalen på gymnasie- och gymnasiesärskoleområdet skall förnyas. Grad av måluppfyllelse: Samverkansavtal på gymnasie- och gymnasiesärskoleområdet har prolongerats eller förnyats. Generella mål för Utbildningsgruppens arbete Utbildningsgruppen skall vara ledande i landet avseende samverkan på utbildningsområdet både avseende bredd och djup innebärande de mest långtgående samverkansavtalen och omfattande störst antal elever/studerande. Grad av måluppfyllelse: Ungefär barn/elever/studerande ingår i GRs samverkan på utbildningsområdet från förskolan till vuxenutbildningen. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas. Arbetet skall biträda kommunerna på ett sådant sätt att högsta kvalitet och bästa kostnadseffektivitet åstadkommes i jämförelse med de andra två storstadsregionerna. Som en följd av detta skall medlemskommunerna ha Högst genomsnittligt meritvärde efter utgången grundskola. Högst andel behöriga elever till gymnasieskolan. Högst andel elever som är behöriga till universitet och högskola. Lägst kostnad för ungdomsskoleverksamhet (avser förskoleklass, grundskola och gymnasieskola). Grad av måluppfyllelse: Storstockholm har högst genomsnittligt meritvärde efter utgången grundskola och också högst andel behöriga elever till gymnasieskolan. Här ligger GR på andra plats bland storstadsregionerna. GR har högst andel 20-åringar (ca 65 %) som är behöriga till universitet och högskola. Detta kan jämföras med Storstockholm som har ca 60 %. När det gäller kostnader för ungdomsskoleverksamheten ligger GR lägst liksom alla tidigare år som mätningen gjorts. Jämför man med Storstockholm som ligger högst ser det ut på följande sätt: För grundskola samt förskoleklass skiljer det kr/elev/år. För gymnasieskolan är skillnaden mellan GR och Stormalmö kr/elev/år. 14

15 Den bärande idén är att nyttja hela regionens kapacitet av utbildningsresurser och att därigenom optimera de kommunala utbildningssatsningarna ur både ett ekonomiskt och ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Metoder för kvalitetsmätning och kvalitetsjämförelser skall utvecklas ytterligare. Grad av måluppfyllelse: Kommunerna inom GR har under året genomfört en upphandling av brukarenkäter för grundskolans åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. Detta möjliggör att man får en gemensam enkätstrategi inom GR samt att man kan göra jämförelser kommuner och skolor emellan. Syftet är att höja kvaliteten inom verksamheterna samt effektivisera kostnaderna för undersökningen. De första enkäterna kommer att genomföras v 9-13 år 2011 och i enlighet med den antagna strategin kommer dessa elevenkäter att tillämpas vid samma tillfälle år från år och i samma årskurser. Dessutom finns en webbplats på GRs hemsida, där ett stort antal diagram tecknar bilden av medlemskommunernas utbildningsverksamhet. UTBILDNINGSSAMVERKAN ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Syftet med utbildningssamverkan är att genom samarbete och sambruk skapa arenor för möten, utveckling, idé- och kunskapsutbyte. I arbetet med att medverka till det öppna utbildningslandskapet spelar de olika ledar- och pedagognätverken i GRs regi en avgörande roll. Gymnasieantagningen är ytterligare ett viktigt led i denna strävan, där elevens perspektiv och möjlighet att välja är i centrum. Skolformer För- och grundskola Samverkansavtalet för förskoleverksamhet inom Göteborgsregionen trädde i kraft den 1 januari. Därmed finns samverkansavtal eller andra överenskommelser för samtliga skolformer från förskola till vuxenutbildning inom regionen. Utbildningsgruppens mål att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt har därmed fördjupats. Kommunerna har enats om gemensamma interkommunala ersättningar för förskola, obligatorisk särskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt avseende ISGR. Ett aktivt erfarenhetsutbyte har skett i nätverken, där såväl ny forskning som nya lagar och styrdokument behandlats. Detta har ofta skett i samverkan med universitet, Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt med Västra Götalandsregionen. 15

16 Gymnasieskola Samverkansavtalet Gällande gymnasiesamverkansavtalet så gick det in på sitt sista år och liksom tidigare valde ca 900 elever utbildning i annan kommun trots att utbildningen finns i hemkommunen. De regionalt sökbara PRIV-utbildningarna (PRograminriktat Individuellt Val) i Göteborg tog emot ca 30 elever från kranskommunerna. 511 platser inom försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning erbjöds som sökbara från år ett via kommunala och fristående huvudmän. Till dessa platser togs 370 elever in. Regional garanti har beviljats för en utbildning i Lerum, Hantverksprogrammet inriktning silversmide. Ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolan för undertecknades under året. Avtalet togs fram i nära samverkan med kommunerna och med utgångspunkt i den nya gymnasieskola som träder i kraft 1 juli Avtalet omfattar samtliga nationella program och inriktningar samt alla gruppbaserade utbildningar inom programinriktat individuellt val. Utöver dessa kan kommunerna anmäla gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar att ingå i avtalet. Utbudet planerades gemensamt och Gymnasierektorsgruppen inbjöd även fristående huvudmän till planeringsdiskussioner. Inom det s.k. Darwin-projektet togs regional statistik fram i form av, demografiskt underlag för årsgruppen, s.k. beroendekartor, fyllnadsgrad och kvalitetsmått enligt Öppna Jämförelser för gymnasieskolan (SKL - Sveriges kommuner och landsting). Avtalet om naturbruksutbildningar med Västra Götalandsregionen löpte vidare för en ny avtalsperiod om fyra år. Revideringsbehov har lyfts fram av de fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen. Yrkesutbildning En liten nedgång i intresset för yrkesutbildning kunde noteras. Elevernas förstahandsval kunde uppfyllas i något högre utsträckning än Platser inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning bidrog också till att elevers val av yrkesutbildning kunde tillgodoses. Den finansiella krisen medverkade till att kommunerna hade vissa svårigheter att svara upp mot kraven på arbetsplatsförlagt lärande (APU). Inom Vård- och omsorgscollege samordnades APU via avtal kring samtliga platser inom sjukhusvården och därutöver till ett antal kommunala platser. Dialogen har varit god mellan utbildning och arbetsliv i de båda certifierade regionala collegen; Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. 16

17 Behovet av kompetens nu och i framtiden var i fokus ur ett regionalt livslångt perspektiv. Kvalitetssäkringen av verksamheterna drevs framåt genom de regionala rådens verksamhet och mötesplatser. En framgångsfaktor är att arbetslivet är i majoritet i råden och att ordförande hämtas därifrån. En annan är att rådens medlemmar kommer från såväl kommunala som fristående anordnare. Collegen har bland annat kunnat påverka nationellt och lokalt utbildningsutbud samt medverkat till att fler utbildningar genomförts inom såväl gymnasieskolan, vuxenutbildning som yrkeshögskoleutbildningen. Teknikcollege inom Göteborgsregionen Arbetet med Teknikcollege har fortgått, vilket resulterat i att regionen fått tre nya college certifierade under året; Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet samt Yrkeshögskolan i Göteborg. Företrädare för Volvo Cars Corporation, SKF Sverige AB, Metso AB, Midroc Europé AB, Heka- Mylab, Chalmers Molekylverkstan m fl. har deltagit i Teknikcollegerådets verksamhet, liksom kommunala och fristående andordnare. Teknikcollege Göteborgsregionen har uppmärksammats i landet för sin stora andel vuxenutbildning inom Collegen. Artikel i Dagens Industri har beskrivit verksamheten, som också presenterats på ett antal konferenser. Vård- och omsorgscollege inom Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen (GRVO-College) gick in på sitt andra år som certifierad region. Fler parter har tillkommit i arbetet, som nu omfattar de flesta kommunala förvaltningar inom vård- och omsorg liksom regional sjukhusvård samt kommunala och fristående utförare av utbildning. Fem kommuner skickade under året in lokala ansökningar till Nationella rådet för granskning. Dessa var Härryda, Lerum, Alingsås, Partille och Göteborg. GRVO-College fick möjlighet att nominera en delegat till Skolverkets nationella programråd för Vård- och omsorg och fick också den platsen. Detta innebar att regionen kunde påverka kursutbudet i de nationella styrdokumenten. Särskilt har frågan om utbildningar inom funktionshinderområdet lyfts fram. Ett sekundärt resultat är att sjuksköterskeutbildningens VFU-platser i kommunal verksamhet har samordnats under Praktikplatsen.se. Projektet GRowth har tagit fram en film om bemötande i vård- och omsorg i samverkan med deltagarna i GRVO-College. Denna regionala samverkan mellan utbildare och avnämare kan också ha haft betydelse för möjligheten att erbjuda en omfattande mängd vård- och omsorgsutbildning inom Yrkesvux, en regional samverkanssatsning vilken beskrivs nedan. Gemensamma Gymnasiet Det Gemensamma gymnasiet omfattar bland annat ett antal språkkurser, vilket underlättar för eleverna att tillgodoräkna sig meritpoäng inom språk inför antagning till högskolan, vars regler ändrades 2010 vad gäller meritvärderingen. Ca 120 elever har deltagit i ca 18 kurser under året, exklusive de kurser som Språkcentrum erbjudit. 17

18 Yrkesutbildningar inom ramen för GRvux GR har under 2010 vidareutvecklat och samordnat det tidigare påbörjade samarbetet med ett gemensamt utbud av yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningarna är tillgängliga för alla oavsett i vilken kommun man bor och de har spridits till de flesta av GRs 13 medlemskommuner. Avtalet syftar till att utnyttja den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande för att härigenom optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur både ett ekonomiskt och ett kvalitetsperspektiv. Utbildningarna ska stödja Göteborgsregionens arbetsliv inom såväl privat som offentlig sektor och bidra till uthållig tillväxt i regionen. GR har under avtalsperioden hittills totalt tilldelats 262 miljoner i statsbidrag, vilket är mer än vad som erhållits om respektive kommun sökt statsbidrag var för sig. Kommunerna bidrar utöver statsbidragen med sammantaget 30 miljoner per år under avtalsperioden. Avtalet för perioden , om ett fördjupat och utvidgat samarbete inom yrkesutbildningar för vuxna, har volymmässigt ökat kraftigt under 2010 till att omfatta ett utbud av 140 olika utbildningar inom 13 olika branscher fördelade på 121 undervisningsgrupper med närmare unika deltagare vid fem utbildningsstarter. Fördelning av deltagare från Göteborg respektive kranskommunerna har förändrats under 2010 med 51 % från Göteborg och 49 % från kranskommunerna under våren till 57 % från Göteborg och 43 % från kranskommunerna under hösten, ett genomsnitt på 54 % från Göteborg och 46 % från kranskommunerna, vilket nästan exakt speglar befolkningsfördelningen mellan Göteborg och kranskommunerna. Urvalet av utbildningar tas fram i nära samverkan med arbetsförmedlingen, branschföreträdare, företagsrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare och andra berörda intressenter. GRs Virtuella kompetensråd för vuxnas lärande har uppgiften att bidra med förslag och kunskaper till GR i arbetet med regionala yrkesutbildningar. Detta utbildningsutbud ska svara mot förändrade behov på arbetsmarknaden och kompetensrådet är ett nätverk för det så viktiga samrådet med arbetslivet/näringslivet. Rådet består av representanter från intresse-, arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer inom ett antal yrkesområden, större och mindre företag, Arbetsförmedlingen, samt av representanter från Göteborgsregionens Teknik- och Vård- och Omsorgscollege. Det Virtuella kompetensrådet på GR har utökats genom satsningen på yrkesutbildningarna och utgör en bred plattform för utveckling av kontakterna kring dessa utbildningar. 18

19 De olika aktörerna, kommunerna, anordnarna och GR har tydlig roll- och ansvarsfördelning som tar hänsyn till var respektive uppgifter utförs. Vägledning och individantagning sker i kommunerna medan samordningen av utbud, marknadsföring och antagning sker på GR. Ett system för granskning och kvalitetsuppföljning har utvecklats. Den fördjupade regionala satsningen på vuxnas lärande har ökat Göteborgsregionens förutsättningar att möta en efterfrågan på arbetskraft med yrkeskompetens, där yrkesutbildningarna har både bredd, djup och höjd. Denna satsning bidrar till ett effektivt regionalt resursutnyttjande vilket gagnar tillväxten i Göteborgsregionen. Ett nytt avtalsförslag som ytterligare lägger grunden för en positiv utveckling av yrkesutbildningarna är under utarbetande, förhoppningsvis med avtalsstart VästKraft Bakgrundsinformation VästKraft är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och erbjuder anställda eller uppsagda inom teknikbranschen kompetenshöjande insatser. Projektet skapades utifrån arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen under hösten 2008, när teknikbranschen tyngdes av varsel och negativa prognoser. VästKraft beviljades 50 miljoner kronor från ESF i mars 2009 och startade strax därefter. Projektet drivs i samverkan nio aktörer emellan, Almega, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg AB, IF Metall, LO-distriktet i Västsverige, Sveriges ingenjörer, Teknikföretagen, Trygghetsrådet och Unionen, samt GR som är projektets ägare. Bredden av samverkanspartner gör VästKraft väl förankrat i regionen. Under 2010 har projektet VästKraft haft sitt andra år och även genomfört den största delen av sina insatser. Projektets vision är att öka kompetensen hos individer inom teknikbranschen, och därigenom stärka Göteborgsregionens uthålliga tillväxt. De kompetenshöjande insatser som genomförs inom projektet är alla efterfrågade av näringslivet. Vid 2010 års utgång hade projektet utbildat unika individer, varav 900 kvinnor. Deltagarna kommer från 81 företag i regionen, alla med en koppling till fordonsindustrin. Projektets mål unika deltagare är således redan uppfyllt. För att nå målet att utbilda kvinnor återstår dock 100 personer. I syfte att sprida projektets idé med kortare utbildningsinsatser och diskutera möjligheter att effektivisera arbetet med offentlig upphandling deltog VästKraft i ett seminarium under politikerveckan i Visby, under rubriken Efterfrågestyrda kompetensinsatser för framtiden. Seminariet arrangerades av ESF. 19

20 Under hösten stod VästKraft värd för sin första spridningskonferens, Människor, mod och morgondagens möjligheter, vilken tog sin utgångspunkt i vikten av att satsa på jämställdhet, hållbarhet och kompetensutveckling i framtidens företag. VästKrafts samverkanspartner skickade under hösten in en ansökan till ESF för ett nytt och fördjupat projekt inom strategisk kompetensförsörjning, där erfarenheter från VästKraft lyftes in. Projektet Avanto beviljades strax innan årsskiftet ca 38 miljoner kronor och kommer under att ägas av Business Region Göteborg AB och drivas i nära samverkan med GR. Erfarenheterna av Modell VästKraft har under senhösten börjat ta form, vilken kommer att presenteras på hemsida under Fokus ligger på VästKrafts arbetssätt och resultat. Syftet med modellen är att inspirera och stötta andra kompetensutvecklingsprojekt, och därmed sprida erfarenheter från VästKraft. Målet är att ESFs investering i VästKraft ska ge ringar på vattnet och att erfarenheterna skall kunna användas i andra branscher och regioner. Projektets kontaktnät inkluderar närmare 150 organisationer. Förutom de 81 företagen handlar det om utbildningsleverantörer, systerprojekt i regionen och även i andra delar av landet, ESF och dess processtöd med fokus på strategisk påverkan och lärande samt om forskningssatsningen Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. Kontakter via projektets samverkanspartner är också betydande. VästKraft har varit med och initierat ett nätverk, SamKraft, en samverkan med sju andra projekt finansierade av ESF. Samtliga projekt i nätverket är inriktade på kompetensutveckling inom teknikbranschen och den tillverkande industrin, de flesta med en koppling till fordonsindustrin. Syftet med nätverket är att lära av varandra och samarbeta kring strategisk spridning. Det senare har lett fram till en gemensam spridningskonferens på Svenska Mässan i mars Projekt VästKraft har av ESF beviljats drygt tre månaders förlängning och avslutas i juni Stödverksamheter Intagning till gymnasieskola Utbildningsgruppen fattar, efter bemyndigande från kommunerna, beslut om intagningen till de kommunala gymnasieskolorna. Samtliga fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen köper intagningstjänster från GR. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld, dvs. elev och ekonomi står i centrum. Intagningssystemet Indra har också utvecklats för att på sikt passa även intagning till gymnasiesärskolan. På försök har man i år använt systemet som ett verktyg för att klara viss särskoleadministration. En utveckling att även göra intagningen till gymnasiesärskolan har påbörjats i mindre omfattning. Intagningssystemet har också anpassats till Gy 2011, den nyligen sjösatta gymnasiereformen. 20

21 GR Utbildnings verktyg kring modersmål (GRUMO) Ett nytt administrativt verktyg har implementerats för registrering av kurser, deltagare, kurstider, kontaktpersoner m.m. En vidareutveckling av det regionala verktyget har skett och anpassats till den samordnade verksamheten inom Språkcentrum i Göteborg kring Modersmålskurser. GRUMO har under hösten 2010 hanterat nästan gymnasieelever, vilka har anmälts till modersmålskurser. En ökad möjlighet att ta fram regional statistik har under året utvecklats både för Gemensamma gymnasiet och GRUMO. Kommunernas ungdomsuppföljningsansvar Under året har i Ungdomsuppföljningsgruppen (UUG) arbetat med att vidareutveckla kommunernas uppföljningsansvar jämte ungdomsuppföljningssatsningen Göteborgsregionens ungdomsuppföljningssystem (GRUUS). Gemensam Enkätstrategi Utbildningsgruppen har beslutat om en gemensam enkätstrategi och en upphandling av leverantör för elevenkäter till grundskolans åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2 har slutförts. Enkäterna kommer att genomföras första gången under våren Syftena är att kunna göra jämförelser även inom s.k. mjuka frågor, vilka rör elevernas uppfattning om sin utbildning, att få en högre kostnadseffektivitet samt att bidra till högre kvalitet och verksamhetsutveckling. Studievägledning och vägledarkonferenser För tredje året i rad har två vägledarkonferenser arrangerats för regionens studie- och yrkesvägledare och Arbetsförmedlingens vägledare års vägledarkonferenser har fokuserat på att ge deltagarna förutsättningar för nätverksbyggande samt att erbjuda konkreta vägledningsverktyg att använda i det dagliga yrkesutövandet. Ett nätverk med vägledare, verksamma inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, har träffats regelbundet. Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola arbetslivskontakter För andra året i rad utdelades Utmärkelsen till skolor som arbetar framsynt med skolaarbetslivskontakter. Genom Utmärkelsen får skolor och arbetsplatser uppmärksamhet för sitt gemensamma arbete och ytterligare möjligheter att inspirera andra. Utmärkelsen initieras och arrangeras av GR samt antal arbetsmarknadsorganisationer (Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Företagarna, LO-distriktet i Västsverige, Svenskt Näringsliv, och Västsvenska Industri- och Handelskammaren, SACO, TCO), vilka sedan flera år har ett väl etablerat partnerskap, med GR som samverkansarena. Dessa organisationer har utarbetat och undertecknat ett antal kvalitetskriterier som ligger till grund för skolaarbetslivskontakter i Göteborgsregionen. Under hösten premierades en grundskola och en gymnasieskola, Smedingeskolan i Kungsbacka och Aniaragymnasiet i Göteborg. 21

22 Soft Open Method of Coordination (SMOC) Projektet SMOC, som finansieras via medel från EU:s program Leonardo da Vinci, har på uppdrag av Västra Götalandsregionen fullföljts under året. Ett antal aktiviteter för erfarenhetsutbyte mellan deltagande regioner har genomförts enligt plan. GR har deltagit i ett studiebesök i Region Syddanmark och ett i Region Styrien i Österrike. Fokus har varit lärlingsutbildning, som under 2011 blir en permanent verksamhet i den svenska gymnasieskolan. Europeiska regioner som besökt Västra Götaland har i slutrapporten dokumenterat att de fått med sig viktiga idéer och utvecklingstips särskilt kring vuxenutbildning, individuella studieplaner, flexibelt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv med utgångspunkt i exemplet Teknikcollege. GRs regionala samverkan kring gymnasieskolan presenterades under ett seminarium i Budapest. Ett annat resultat är samverkan mellan Styrien och GR i ett nytt projekt med fokus på entreprenörskap samt ett utbyte av erfarenheter mellan Göteborgs stad och Wales kring hur Sverige organiserar programråd och dimensionering kring frisörutbildningar. Nätverk inom utbildningsområdet I de tjugotal nätverk med drygt 300 ledamöter har under året genomförts ca 170 möten, vilka sammantaget inneburit ett omfattande erfarenhetsutbyte och samarbete i syfte att ge stöd och idéer för utveckling av såväl de kommunala skolorna som de fristående. För alla nätverk finns beskrivningar av syfte och verksamhet, samt vilka ledamöter som ingår i nätverket. I det följande redovisas verksamheten i några av nätverken. Utbildningschefsgruppen Utbildningschefsgruppen (UC), som utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, har träffats regelbundet. På dagordningen har bl.a. gemensam enkätstrategi, läraravtalet och de nya skolreformerna avhandlats. Under året genomfördes även ett studiebesök till Danmark för att del av det danska utbildningssystemet. Nedslag gjordes i två regioner; Syddanmark och Mittdanmark. Exempel på programpunkter under besöket var rullande skolstarter, lärlingssystemet samt presentation av ett IT-stöd för ledningssystem och uppföljning av mål i skolan. Barnomsorgsnätverket och Nätverket för barn i behov av särskilt stöd I samarbete med Hjälpmedelsinstitutet har ett särskilt försöksprojekt planerats, vilket syftar till att elever med funktionshinder lättare ska kunna gå från skola till arbete. För detta ändamål har projektmedel beviljats av Allmänna arvsfonden. Genom nätverken har ändringar i skollag och skolförordning implementerats i kommunerna. 22

23 Gymnasierektorsgruppen Beslutet om en ny gymnasieskola, Gy 2011, har dominerat arbetet liksom samverkan för kvalitet och överlevnad med utgångspunkt i sjunkande elevkullar, ökad konkurrens och en reform i antågande. Förhållandet mellan gymnasieskolans utbildningar och yrkesvux lyftes fram, vilket kan ha bidragit till att även gymnasieskolor har levererat utbildning för vuxna. Erfarenhetsutbyte har också skett kring läraravtalet och Skolverkets förslag till nya ämnesplaner och programfördjupningspaket. Möjligheten att utfärda Europass tillägg till slutbetyg, som beskriver elevernas utbildningar på engelska, har uppmärksammats. Den största insatsen var att arrangera och samordna en omfattande implementeringssatsning för samtliga gymnasielärare inom GR. Under tre dagar i november arrangerade GR i samverkan med Skolverket informationstillfällen för lärare. Den nya skollagen, de nya introduktionsprogrammen, Gemensamma Gymnasiet, Gymnasiedagarna och sociala medier är andra frågor som har lyfts. Nätverket för introduktionsprogrammen Under året har nätverket följt utvecklingen/framtagningen av styrdokument för programmen samt genomfört regionala diskussioner om vad som kommer att erbjudas i medlemskommunerna. Nätverket bjöds också in till Skolverkets hearing i Stockholm med anledning av de nya programmen. Det nya samverkansavtalet har stämts av i nätverket med särskilt fokus på de två program som ska/kan erbjudas inom avtalet, programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion. Övergången mellan grundskola och gymnasieskola samt de nya behörighetskraven och antagningsfrågor har varit stående på agendan. Uppföljning av fri kvot har redovisats. Möjligheterna för elever från obligatoriska särskolan och elever med funktionshinder att genomföra utbildning i de nya programmen har diskuterats. Nätverket för lärande på arbetsplats Kvalitetssäkringen av försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning har fortsatt liksom planering inför ordinarie verksamhet enligt GY2011. Regional överblick har skapats och samverkan har skett med regionala branschföreträdare bland annat i regionala lärlingsråd kring VVS. Organisationen Företagarna har redovisat framtida kompetensbehov och presenterat en rapport om vikten av entreprenörskap även inom lärlingsutbildning. Nätverket har stått Nationella lärlingskommittén nära och kommittén nämner i sin delrapport Gymnasial lärlingsutbildning Utbildning för jobb (SOU 2010:75) nätverket och det framgångsrika samarbetet. Kommittén valde att lägga en av sina nationella konferenser i Göteborg och detta i samverkan med GR. Kurser inom Gemensamma Gymnasiet och kompetensutveckling av yrkeslärare har genomförts gemensamt. En regional informations-broschyr har tagits fram och studie- och yrkesvägledare har särskilt informerats om lärlingsutbildning. Ett internationellt perspektiv har anlagts genom att nätverket nära följt EU-projektet SMOC och lärt av erfarenheter från såväl Danmark som Österrike. Tillägg till slutbetyg enligt Europass har lyfts fram som en möjlighet. Aktuella frågor från de lokala lärlingsråden har tagits upp i nätverket. Andra frågor på dagordningen har berört Yrkesvux, yrkes-sm, antagnings- och ersättningsfrågor samt möjligheten att kombinera anställning med studier. 23

24 Gymnasieekonomgruppen En prislista för interkommunal ersättning inom gymnasieskolan har tagits fram. Prislistan för 2011 består av två delar, en del som anger priset för interkommunal handel kring utbildningar i befintlig gymnasieskola och en del som anger priset enligt kalkyl för de kommande nationella programmen i GY2011. Det senare priset anges för år ett. Nätverket har också diskuterat andra aktuella ekonomifrågor. Nätverket för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor Fyra mötesplatser för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor har anordnats under året. Dessa har innehållit information om de nya styrdokumenten, information från olika myndigheter vilka inbjudits, förevisning av ny teknik och läromedel, erbjudande om kompetensutveckling samt samarbete kring Gymnasieintagningen. Rektorer för fristående gymnasieskolor har också inbjudits till gemensamma möten med Gymnasierektorsgruppen. Särskolenätverket Särskolenätverket, som består av representanter för den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, har bidragit till att arbetet med dessa elever har utvecklats. Årets träffar har innehållit information om de nya styrdokumenten som innebär utmaningar för den framtida särskolan. Kvalitetssäkring av särskolan, inskrivningsrutiner, uppföljning av samverkansavtalet samt arbete inför ett nytt samverkansavtal har behandlats under året. Kvalitetsnätverket Kvalitetsnätverket har fortsatt sitt arbete med erfarenhetsutbyte, där olika modeller för att höja kvaliteten i verksamheterna har varit ett genomgående tema. Under året har arbetet kring den gemensamma enkätstrategin varit en återkommande punkt. Kvalitetsnätverkets medlemmar är kontaktpersoner i kommunerna vid genomförandet av elevenkäterna våren Reformer och skolutveckling, kommunernas olika uppföljningsmodeller, där även kommuner i Stockholmsområdet deltagit har också ingått i årets arbete. För- och grundskolechefer För- och grundskolechefsgruppen (FOG) består av rektorer från stadsdelarna i Göteborg samt motsvarande ledare i kranskommunerna. Nätverket har haft sex möten under året där följande ämnen behandlats: Implementeringen av de nya styrdokumenten, att analysera mål och resultat i verksamheterna, information om IT-plattformar, kriterier för framgångsrika skolkommuner, gemensam enkätstrategi samt skolbibliotekets roll. 24

25 PEDAGOGISKT CENTRUM - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling för pedagoger och skolledare Pedagogiskt Centrum (PC) skall vara en katalysator inom regionen för att skapa och tillgängliggöra utvecklingssatsningar och aktiviteter för regionens elever, lärare, skolledare, och andra aktörer på skolans område, vilka syftar till att utveckla och förbättra utbildningslandskapet i Göteborgsregionen. Pedagogiskt Centrum genomför kompetensutveckling, ledarskaps- och skolutvecklingsprojekt på uppdrag av GRs medlemskommuner, kommunövergripande, såväl som mer djupgående i enskild kommun och verksamhet. Pedagogiskt Centrum (PC) utgår ifrån att operera inom fyra verksamhetsområden; Utbildning, Utveckling, Forskning och Aktion. Verksamheten har under året utbildat närmare yrkesverksamma pedagoger, skolledare och annan personal kopplade till utbildningsområdet. Man har mött ca elever i olika utbildningsrelaterade sammanhang. Vidare har över personer deltagit i aktiviteter och mässammanhang. Projektet Framtidens Ledare har utbildat över 500 nuvarande och blivande ledare och chefer. Totalt har Pedagogisk Centrum under verksamhetsåret 2010 involverat ca personer i olika typer av insatser. En kommungemensam upphandling av digitala pedagogiska miljöer har genomförts. Om upphandlingen används i den utsträckning som är beräknat kommer den att omfatta ca 180 miljoner kronor och innebär en möjlig kostnadseffektivisering inom alla regionens satsningar på en dator per elev. I samband med satsningar på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande har en skolledarutbildning med över 100 deltagande skolledare startas. Utbildningen beräknas starta ytterligare i två omgångar Det av Europeiska Social Fonden finansierade projektet GRowth har avslutats. Projektet omsatte under sina två verksamhetsår 18 miljoner kronor och genererade över utbildningstimmar på 33 enheter i regionen. Totalt deltog deltagare i projektets kompetensutvecklingsinsatser under de två verksamhetsåren och tillsammans bidrog de till att utveckla det entreprenöriella perspektivet på skolan inom sina enheter. Produktionen av två digitala lärplattformar har färdigställts 2010 och ytterligare två digitala system för kvalitetsredovisning har påbörjats och beräknas vara färdigställda under

26 Framtidens Ledare har genomfört flera program och utbildningsinsatser inom ramen för ledarutvecklingsverksamheten på GR. Särskilda satsningar på blivande och nya ledare har gjorts och utvecklingsprogram för mentorer och adepter samt flertalet processinriktade insatser i regionens kommuner har initierats och slutförts. Det har genomförts utbildningar av Pedagogiskt Centrum inom alla skolformer, från såväl skoldaghem och förskola som inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, KY-utbildning, inom universitetsvärlden och i andra pedagogiska miljöer. Pedagogiska utvecklingsinsatser har arrangerats på en lång rad teman och särskilt fokus har lagts på matematik, fysik, biologi, samhällskunskap, historia, entreprenörskap, sex- och samlevnad, våldsmotverkande insatser, hållbarutveckling, IKT och lärande samt jämställdhet och mobbning. Inom forskningsfältet har PC deltagit i projektet Gränsöverskridande Onlinespel (GRO) vilket syftar till att utforska pedagogiken inom ramen för onlinevärldar, detta tillsammans med Göteborgs Universitet. Dessutom har det inletts samverkan kring forsningsprojektet MISTRA - Urban Futures, där elever i skolmiljö har satts i fokus för projektet Urban Games. Inom ramen för aktionsfältet har över 30 FN och EU-rollspel genomförts och elevinriktade insatser inom ramen för sex och samlevnad, klimatfrågan, yrkesval, demokratifrågor och IT och lärande har totalt engagerat över (6 000) elever inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Projekt i urval Aktion Mobila spel Utomhusbaserade spel testades med skolelever för tre plattformar: GPS, iphone och Windowsmobiler. Testerna utfördes runt Smedingeskolan i Kungsbacka kommun tillsammans med ITpedagoger. Gymnasiedagarna För elfte året i rad arrangerade GR Utbildning Gymnasiedagarna, en av Sveriges största mötesplatser för gymnasieval och framtida yrkesliv. Gymnasiedagarna är ett av de viktigaste tillfällena för en elev, som står inför sitt gymnasieval, att möta alla utbildningsanordnarna på en och samma plats. Gymnasiedagarna hyste 93 utställare och hade ca besökare under sina tre dagar. Levande Bibliotek Under 2010 genomförde PC ett Levande Bibliotek under Kunskap & Framtidsmässan på uppdrag av Svenska Mässan. Deltog gjorde ett femtontal olika yrkesrepresentanter. 81 % av låntagarna tyckte att de hade ett bra samtal med sin "bok" och 72 % att de fått nya kunskaper. 26

27 Yrkes SM Temapass och spridning Inom ramen för PCs samverkan med Yrkes SM som 2010 förlades till Göteborg, genomfördes över 50 elevtemapass samt en marknadsföringssatsning som spred information och bistod Yrkes SM i att göra aktiviteten känd i GR och i Västsverige. Pedagogiska GPS-rundor GPS-rundor med matematiskt tema utvecklades, byggdes och testades runt om i regionen under 2010, bland annat i Mölndal, Stenungssund och Göteborg. Vidare samverkade GR Pedagogiskt centrum med Botaniska trädgården för att ta fram pedagogiska GPS-rundor för lärande inom Biologi och Idrott. Forskning Urban Games PC projektleder tillsammans med Chalmers projektet som syftar till att skapa metodmaterial för elever i skolan och olika typer av beslutsfattare så att man enklare kan förstå de komplexa processer som råder då man skall studera hållbar stadsutveckling. Som en del av pilotprojektet Urban games under Mistra Urban Futures har sidan tagits fram. Gränsöverskridande Onlinespel (GRO) Forskningsprojektet GRO ämnar kartlägga de mekanismer som gör att onlinespel är gränsöverskridande och öppnar upp för nya sociala strukturer, samt undersöka om och i så fall vilka mekanismer som har en potential till att användas i utbildningssammanhang. Projektet finansieras av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutvecklings satsning - Unga Nätkulturer, och är ett samarbete mellan forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs Universitet, GR Utbildning samt webbföretaget Enemy Unknown. Utbildning Fortbildning i matematikpedagogik och metodik Under hösten 2010 startade PC en seminarieserie om matematikpedagogik och metodik. Syftet är att deltagarna under fem halvdagar ska lära sig hur man lär ut matematik genom att låta eleverna konsekvent arbeta med väl strukturerat konkret material som ger dem möjlighet att utveckla abstrakt tänkande och effektiva matematiska strategier. Familjedaghemskonferens För 12:e året arrangerade PC i november en konferens för personal inom familjedaghemsverksamheten. Fokus låg på hur sagan kan inspirera i arbetet med barn, konflikthantering och om förändrade relationsmönster mellan barn och vuxna. 27

28 Mötesplats Skola GR Utbildning och Svenska Mässan arrangerade för första gången Mötesplats Skola den 1-2 november 2010 i Göteborg. Mötesplats Skola är en satsning på två kreativa och inspirerande dagar fulla med seminarier, workshops, större och mindre diskussioner och debatter, prova-på-aktiviteter samt en utställning. Målgruppen för Mötesplats Skola är personal från hela utbildningslandskapet, från förskola till vuxenutbildning. Arrangemanget lockade besökare från hela Västsverige och Mötesplats Skola blir nu en årligt återkommande arena för inspiration, fortbildning och skolutveckling med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte. Fortbildning kring läsinlärning En serie kring läsinlärning genomfördes under hösten. Den innehöll vilka läsinlärningsmetoder som fungerar bäst. Vikten av att finna barn i riskzonen tidigt. Vilka hjälpmedel som kan biträda elever med läs- och skrivsvårigheter togs också upp. Konferens för fritidspedagoger För tredje året arrangerade PC 2010 en konferens för fritidspedagoger. Syftet med dagen var att fritidspedagoger från olika skolor och kommuner skulle mötas och inspireras i sitt fortsatta arbete. Temat fokuserade på aktivt pedagogiskt och vetenskapligt förhållningssätt i vardagsarbetet samt inrymde ett moment om fysik och naturvetenskap för alla sinnen. Konferenser kring försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Under 2010 genomförde PC tre konferenser i samarbete med Nationella Lärlingskommittén. Syftet med konferenserna var att informera om kommitténs arbete samt erbjuda tillfälle till idé- och erfarenhetsutbyte mellan personer som är involverade i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. KY EU-projektsamordnare PC har under året genomfört en projektledningskurs samt arbetat med verksamhetsutveckling, ledning och organisation av Vuxenutbildningens KY utbildning EU- projektsamordnare, i samarbete med Vuxenutbildningen i Mölndals stad. KY-myndigheten har nyligen fattat beslut om fortsatt satsning på denna utbildning. Om utvecklingsmöjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter Under denna rubrik arrangerades en specialpedagogisk konferens i PCs regi, där utvecklingsmöjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter behandlades. Vari ligger svårigheterna, hur kan man gå tillväga, kännetecken, kartläggning, åtgärdsprogram och kompensatoriska åtgärder var perspektiv som togs upp. 28

29 Pedagogernas roll i förskolans förändrade uppdrag PC arrangerade under 2010 en seminarieserie för personal i förskolan. Syftet var att förbereda kursdeltagarna inför den förändrade läroplanen. Fokus lades på matematik, hållbar utveckling, naturvetenskap, barns skriftspråkande, barns lärande och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Skolambassadörer för EU Inom ramen för Internationella Program kontorets satsning Lär mer om EU har GR i samverkan med Mölndals stad utvecklat och genomfört pilotomgången av den rikstäckande utbildningen "Skolambassadörer för EU". Målgrupp var gymnasielärare i GRs medlemskommuner. Sex, unga och skolans roll För tredje året i rad arrangerades konferensen Sex, unga och skolans roll i samverkan med Västra Götalandsregionens Hivprevention och Preventions- och utvecklingsenheten i Göteborgs Stad. Konferensens 350 platser blev snabbt uppbokade och intresset visar även detta år att ämnet sex- och samlevnad är eftertraktat i kompetensutvecklingssammanhang. Målgruppen för konferensen var pedagoger och elevhälsovårdspersonal. Temat i år var puberteten. Skollagen implementering Under 2010 arrangerade PC 22 utbildningstillfällen om den nya skollagen. Målgrupperna var lärare, rektorer, elevhälsopersonal, personal i särskolan, personal i förskolan, förskolechefer, utbildningschefer, skoladministratörer samt personal i fristående skolor. Utbildning med Internationella Programkontoret (IPK) Under våren genomfördes moderators- och utbildningsuppdrag på uppdrag av IPK gällande satsning på kompetensutveckling av samhällskunskapslärare på gymnasiet. Temat var EU och undervisning kring EU. Utöver detta utfördes också flera utbildningar på temat för lärare runt om i Sverige. Skolledarutbildning för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Under 2010 arrangerade PC en skolledarutbildning med fokus på digital kompetens och IKT. Utbildningen riktade sig främst till skolledare och av dessa utsedda nyckelpersoner. Den syftade till att stärka och förbereda skolor och dess medarbetare för implementeringen av en dator per elev. Utbildningen genomfördes i två omgångar och en tredje omgång är planerad att starta under

30 Utveckling Akta huvudet Akta Huvudet är ett projekt som drivs av Hjärnkraft i samverkan med bland andra Unga Kris. Projektet syftar till att motverka våld i skolan och man arbetar med utveckling av pedagogiskt material. Alternative Reality Game (ARG) Under hösten 2010 inleddes, tillsammans med Angeläget och Amnesty, spelutveckling av ett webbbaserat ARG. Fokus är på Mänskliga rättigheter och särskilt på papperslösas situation och fattigdom. Materialet kommer att lanseras under hösten Den Nya Jorden Den nya jorden är en prototyputveckling av ett digitalt läromedel för skolan som finansierats av.se. Det har testats av elever som ett verktyg i samhällskunskap och konflikthantering. Entreprenural Education & the world of work (EE&WoW) Nätverket EE&WoW är ett EU projekt med 10 europeiska parter. Syftet är att i nätverket utbyta erfarenheter kring framgångsfaktorer kring entreprenöriellt lärande i skolan. Forum för levande historia Under hösten inleddes arbete tillsammans med Forum för levande historia kring ett projekt om det forna Jugoslavien. Här ingår utveckling av pedagogiskt övergripande innehåll, lärarhandledning, metoder och digitalt verktyg. Lansering sker under v Under hösten utbildades Forum för levande historias personal i upplevelsebaserat lärande. GRowthbox - Från tanke till handling Från tanke till handling är en metodbox för den som arbetar med entreprenöriellt lärande i skola och vuxenutbildning. Den innehåller olika metoder och material som kan användas i arbetet med det entreprenöriella lärandet. Bland annat hittar man spel, övningar, handledningar, inspiration och information om det entreprenöriella lärandet och den upplevelsebaserade pedagogiken. Film om mänskliga rättigheter - Välj rätt! Syftet med Välj rätt! är att sätta fokus på människors lika värde och rättigheter. Utbildningsmaterialet presenteras i form av elva korta filmer med interaktiva menyer, där deltagaren får välja hur den offentliganställda skall agera. Materialet utvecklades på uppdrag av och i samverkan med Jämställdhets- och mångfaldsenheten, Göteborgs stad och Levande historia i Göteborg. 30

31 Klimatbox - Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Ingen kan göra allt men alla kan göra något är en metodbox för pedagoger som arbetar med unga och frågor om klimat och miljö. Boxen innehåller ett omfattande material som erbjuder handfasta råd och metoder för hur man kan arbeta med frågor som rör klimat och miljö. Metoderna tar sitt avstamp i det upplevelsebaserade lärandet och innehåller bland annat handledningar, ljudspår, litteraturtips och en interaktiv film. Sex och samlevnad utan gränser Under våren 2010 genomfördes projektet "Sex och samlevnad utan gränser" som finansierades av Skolverket. Projektets syfte var att hjälpa skolor att utveckla sin sex och samlevnadsundervisning, med fokus på ämnesövergripande arbete. Tio skolor deltog i arbetet. Skoltuben: Förstudie Skoltuben handlar om problemställningen kring källkritik och trovärdighet på nätet. Youtube har inte nått bred acceptens som verktyg i skolan, men video är Internets stora medium. Projektet ska undersöka best-practice globalt och se vilka faktorer som skulle krävas för att skapa en "skolyoutube", vilken skulle kunna accepteras brett i det svenska utbildningslandskapet. Projektet skriver förslag på funktioner för en prototyp. Spel om jämställdhet På uppdrag av Skolverket utvecklades tre spel inom områdena fysik, religion och matematik på temat jämställdhet. Spelen användes sedan i en utbildning för pedagoger i upplevelsebaserat lärande och jämställdhet. Upphandling av 1-till-1 En omfattande upphandling har gjorts där GRs samtliga medlemskommuner hade möjlighet att avropa för helhetslösningar riktade mot pedagogik i skolan kopplat till digital hårdvara och kompetens. Upphandlingen genomfördes under våren och en rättsprocess i förvaltningsdomstolen genomgicks, där GR vann. Urbana vattenhål Under våren 2010 utvecklades, konstruerades och testades ett pedagogiskt spel med iphone som plattform. Spelutvecklandet utfördes i samarbete med Swedish institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute och Chalmers. Själva spelet har titeln "Bakom dina solglasögon" och går ut på att uppleva, undersöka och dokumentera platser i centrala Göteborg. Utveckling av metodmaterial till SKL inför valet 2010 I utvecklingen av SKLs brädspel Valköping som ingick i SKLs valsatsning, har Pedagogiskt Centrum medverkat. Spelets målgrupp är elever på grundskolans senare del och gymnasiet. Materialet skickades ut i ett antal tusen exemplar, bland annat till alla skolor i Sverige. 31

32 Utveckling av metodmaterial till Ungdomsstyrelsen Till riksdagsvalet uppdaterades två spel i GRs databas vilka ingick i Ungdomsstyrelsens valsatsning. Även detta material skickades ut i ett antal tusen exemplar, bland annat till alla skolor i Sverige. Ledarförsörjning Blivande ledare 12 Blivande ledare är ett regionalt ledarförsörjningsprogram för personer som är på väg in i ett chefskap eller precis har påbörjat sin chefskarriär. Programmet omfattar deltagare från hela Göteborgsregionen och har pågått i 14 månader, med start jan 2009 och avslutas i april Programmet har sedermera bytt namn från Blivande ledare till Ny som Chef. Nätverket för de som genomgått utvecklingsprogrammet Framtidens Ledare Nätverket vänder sig dels till alla som genomgått något av Framtidens Ledares processinriktade utvecklingsprogram, dels till alla inom våra medlemskommuner med intresse för utveckling, ledarskap och s.k. employer branding. Nätverket träffas i samband med Kommunbaren, fyra ggr/år. Träffarna innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet till idéoch erfarenhetsutbyte. Utbildningar i Personlighetsutveckling Individ- och grupputveckling genomfördes inom ramen för ett flertal verksamheter. Utbildningarna syftar till att ta fram förutsättningar för en arbetsgrupps utveckling och fortsatta arbete. Jag vill bli chef Målet för programmet är att ge deltagarna möjlighet att pröva på att leda andra och få en ökad kunskap om vad chefskap och ledarskap innebär innan man bestämmer sig för att gå in i rollen som chef i offentlig sektor. Utvecklingsprogram för ledningsgrupper Fem ledningsgrupper genomgick ett program med syfte att stärka och effektivisera hela ledningsgruppen. Programmet som sträckte sig över tolv månader innehöll såväl gemensamma övningar och föreläsningar som delar där projektledningen arbetade direkt i respektive ledningsgrupps vardagliga utvecklingsarbete. Mentorprogrammet Målet för mentorprogrammet är att skapa bättre förutsättningar för en adept att utvecklas i sin roll som chef och för mentor och adept att bygga nätverk och dela med sig av sina erfarenheter. Syftet är att lyfta fram det goda ledarskapet och att utnämningen till mentor skall vara ett led i deltagande kommuners arbete med att uppmärksamma framgångsrika chefer. 32

33 Ny som Chef Ny som Chef är ett regionalt ledarförsörjningsprogram för personer som är på väg in i ett chefskap eller precis har påbörjat sin chefskarriär. Programmet omfattar deltagare från hela Göteborgsregionen och har pågått i 12 månader med start jan 2010 och avslutades i december Traineeprogram 9 Projektet syftar till att marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsgivare samt skall leda till identifiering och utveckling av unga akademiker. Målet är att deltagarna genom programmet inleder en karriär inom kommunal sektor. Arbetet med att starta ett nytt program 2012 inledds 2010 då också det senaste programmet avslutades. LÄROMEDEL - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning Via GR Läromedel får idag ca skolor, kommunala såväl som fristående, från förskola till vuxenutbildning, sin läromedelsförsörjning tillgodosedd. Att samverka kring gemensamma inköp ger ökade möjligheter till rabatter och ett brett utbud. Med en samlad kompetens kring frågor om läromedel i alla former är GR Läromedel en mötesplats för användarna i medlemskommunerna. IT/Media Läromedelsutveckling Under 2010 har man tydligt sett ett ökat behov av digitalt distribuerad media. Användandet av det material som GR idag kan erbjuda i strömmande form, (direkt via internet) har under 2010 dubblerats. Detta är en del av den utveckling som sker i regionens skolor, där nya digitala lärverktyg efterfrågas i allt högre grad. Ett ökat användande av IT och media ingår idag i skolans värld och är en del i det flexibla och livslånga lärandet, där GR genom att erbjuda varierade utbildningsverktyg kan stödja regionens pedagoger och elever i skolarbetet. GR erbjuder idag allt nytt material både i strömmande form, där upphovsrätten möjliggör detta, samt i fysisk form (dvd). GR arbetar kontinuerligt för att sprida information om det föränderliga medielandskapet och har i detta ämne under 2010 mött ett stort antal företrädare för regionens skolor. 33

34 Läromedelssamordning GRs medlemskommuner har med GR tecknat läromedelsavtal för att säkra en god och kostnadseffektiv hantering av skolans läromedelsinköp. GR har under 2010 möjliggjort för e-handel av läromedel och första kommun att ta del av detta var Mölndal, tätt följt av Kungsbacka. Med e-faktura kopplat till denna tjänst förenklas kommunernas läromedelsinköp ytterligare. Under 2010 samordnade GR inköp av läromedel till medlemskommunerna för nära 46 miljoner kronor, en samordning som för regionens skolor sparar pengar, miljö och tid; - Pengar genom rabatter och minimerade fraktkostnader. - Miljö genom att distributionen sker med miljöfordon och att trafikarbetet reduceras med 80 % jämfört med om kommunerna själv hanterat läromedelsverksamheten. - Tid genom rationella beställnings- och faktureringsvägar via GR. I detta sammanhang kan ökat medlemsengagemang noteras, då omsättningen ökade med 6 miljoner kronor (+15 %) jämfört med föregående år. Läromedelsutställning - Läromedelsinformation Många lärare och lärarstuderande har under 2010 besökt läromedelsutställningen på GR. Man har testat ny teknik, uppdaterat sig på nya böcker och lyssnat på information om specialpedagogiska läromedel. Läromedelsutställningen är öppen dagligen och är en uppskattad mötesplats för arbetslag från skolor, universitet och för representanter från läromedelsföretagen. 1 februari arrangerades den årliga läromedelsutställningen, landets största i sitt slag, i Eriksbergshallen. 40 läromedelsförlag ställde ut och ca pedagoger från regionen besökte utställningen under två dagar. Skoldatateksnav GR Utbildning har under 2010 verkat för att västsvenska kommuner ska forma strategier för att stödja elever i behov av särskilt stöd, med IT som verktyg. Samtliga GR-kommuner har under sökt medel för Särskilda Insatser på Skolområdet (SIS-medel). Detta i syfte att starta Skoldatatek, och i olika takt etablerat dessa med stöd av GR. Under året har ett antal specialutformade konferenser genomförts i syfte att fortbilda specialpedagoger inom kommunernas skoldatatek. 34

35 Medieutbud Under 2010 har medieutbudet uppdaterats med ett stort antal nya titlar, vilka som finns tillgängligt för regionens skolor i så kallad strömmande form och som fysiska kopior (dvd). GR har ett brett utbud av inköpt media samt tv- och ljudprogram från Utbildningsradion (UR) som möter elevers och lärares efterfrågan på kvalitativa läromedel Allt material är inköpt med institutionell visningsrätt för användning i skolan. Medier i strömmande form används allt mer, vilket startade strömmar under 2010 tydligt visar. Dessa tillsammans med årets fysiska lån visade på en ökning med nära 70 % jämfört med Antalet lån och startade strömmar uppgick under året totalt till Webbtjänst och elevinloggning Skolorna i GRs kommuner har via en utvecklad webbtjänst tillgång till omfattande artikelinformation, strömmande media och rationella beställningsvägar för fysiska lån. Under 2010 ökade elevernas användande av webbtjänsten genom en så kallad elevinloggning. Här kan ansvarig lärare tilldela elever anpassade delar av utbudet inom ramen för gällande rättigheter och åldersgränser. Detta möjliggör en flexibel och individanpassad användning av media vilket möter behoven i en alltmer datortät skola, ex. inom en-till-en satsningar. Upphovsrätt Övergången från analoga till digitala medier har medfört nya möjligheter att bearbeta, hantera och distribuera media, vilket också inneburit nya frågeställningar kring juridik och upphovsrätt. Tydlig information om de upphovsrättsregler som gäller i klassrummet är en viktig del i den information som GR delger Göteborgsregionens skolor. Allt mediematerial från GR innefattas av så kallade institutionella visningsrätter vilka är ett villkor för att man lagligt i skolan ska kunna använda media i inspelad form. Överenskommelse med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet om tillgång till strömmande media För att lärarstuderande skall lära känna och kunna nyttja det utbud av läromedel som står till förfogande genom GR Utbildning Läromedel, har ny teknik gett enkla lösningar. Studerande och Lokal lärarutbildare / Verksamhetsförlagd utbildningsledare (LLU / VFU-ledare) med hemvist i GR-kommun har beretts möjlighet att använda det GR-utbud som erbjuds i s.k. strömmande form. 35

36 SKOLA-ARBETSLIV - regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet GR och arbetsmarknadens parter har klart markerat hur viktigt det är med en nära och kvalitativt god samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta är dokumenterat i Avsiktsförklaringen avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter samt i etablerandet av webbplatsen som arbetslivets organisationer tillsammans med GR står bakom. SAK-gruppen Referensgruppen för Skola - arbetslivskontakter, SAK-gruppen, tidigare Kvalitetscertifieringsgruppen, har under året haft fyra protokollförda möten. Gruppen består av företrädare för Svenskt Näringsliv, Företagarna, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, BRG, LO, TCO, SACO, Arbetsförmedlingen, Skolchefen i Stenungsund samt Stadsdelschefsrepresentation (Kortedala). SAK-rådet har för andra året delat ut Utmärkelsen God kvalitet i skola-arbetslivskontakter som syftar till att dels lyfta fram de skolor och arbetsplatser inom GR som satsar på att utveckla samarbete och kvalitet i skola-arbetslivskontakter, dels få fram goda exempel som kan vara till hjälp för andra i skola-arbetslivsarbetet. Pristagare 2010 är i klassen grundskolor, Smedingeskolan i Kungsbacka och i klassen gymnasieskolor, Aniaragymnasiet i Göteborg. Webbsidan Praktikplatsen.se Praktikplatsen.se skapades 2003 av GR för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt även arbetsmarknadspraktik. Webbplatsen är dels en informationskälla inom området Skola - arbetslivssamverkan och dels ett verktyg för att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Målgrupper är lärare, studie-och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, företag/arbetsplatser samt elever/studenter. För varje målgrupp finns en särskild ingång på webbsidan. Under verksamhetsåret har en ny version av webbsidan utvecklats och tagits i bruk. 36

37 Ca 120 grundskolor och 17 gymnasieskolor/vuxenutbildningsanordnare, samt nio arbetsförmedlingskontor var under 2010 registrerade användare av Praktikplatsen.se. Ca grundskoleelever och ca gymnasieelever och vuxenstuderande hade under 2010 tillgång till webbsidan. Under året har ca företag/arbetsplatser samarbetat med Praktikplatsen.se genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, informatörer mm. Praktikplatsen.se hade ca besök under Samordning grundskola Utbildningsgruppen erbjuder medlemskommunerna möjligheten att utveckla och samordna kontakterna mellan grundskolorna och arbetslivet. Samordningen innebär att rekrytera företag som är intresserade av samarbete med skolan och sedan förmedla dessa kontakter till skolorna. Det innebär också att stimulera och inspirera lärare att se arbetslivet som en resurs och tillgång i undervisningen. Deltagande kommuner är Göteborg, Härryda, Mölndal, Öckerö, Stenungsund och Partille. Under 2010 har Tjörns och Lilla Edets grundskolor tillkommit. Praktikplatser är den arbetslivskontakt som mest efterfrågad av skolorna, men även besök på arbetsplatser, besök av företag på skolorna, fadderföretag mm är kontakter som förmedlas till skolorna. Under 2010 har ca platser erbjudits elever i grundskolans åk 8 och 9. Därutöver har skolorna haft tillgång till ca 700 företag som erbjudit andra kontakter. Samordning gymnasieskola/vuxenutbildning GR har genom avtal med Västra Götalandsregionen uppdraget att samordna den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningsanordnare inom GR som har Omvårdnadsprogrammet får därmed sina behov tillgodosedda när det gäller praktik inom sjukvården. Nätverksgruppen för APU Sjukvård, som består av företrädare för skolorna och sjukhusen, har till uppgift att följa behovet och tillgången på platser samt i övrigt samverka när det gäller utbildningen bland annat avseende utbildning av handledare. 37

38 Genom avtal mellan GR, Vuxenutbildningsförvaltningen (VUF) och Utbildningsförvaltningen (UBF) i Göteborg samt Krokslättsgymnasiet i Mölndal ansvarar GR för samordning av APUplatser för Omvårdnadsprogrammet, Barn och Fritidsprogrammet samt vuxenutbildning för arbete med funktionshindrade. För detta uppdrag har en nätverksgrupp bildats bestående av företrädare för VUF och UBF, för skolorna/utbildningsanordnarna samt för stadsdelsförvaltningarna. GR Utbildning har också avtal med SFC (Studieförberedande centrum f d Vingagymnasiet) och Porthälla gymnasiet i Partille, avseende anskaffning av APU-platser och andra arbetslivskontakter samt med Bräckegymnasiet i Göteborg för administration av APU-platser. Under 2010 har ca APU-platser inom sjukvård, kommunal och privat verksamhet erbjudits till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Samordning för Göteborgs stad Göteborgs stad beslutade under 2009 att använda Praktikplatsen.se för hantering av alla former av praktikplatser som staden erbjuder. Under året har det första steget påbörjats genom att registrera praktikplatser avsedda för arbetsmarknadspraktik. Nio arbetsförmedlingskontor samt ca 30 övriga praktikantenheter har registrerats som användare. Ca praktikplatser har förmedlats. 172 praktikhandledare har utbildats. Samordning VFU-platser Samarbetet mellan Sahlgrenska Akademin (SA) och Praktikplatsen.se avseende platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har fortsatt under året. Ett avtal mellan SA och Göteborg, Härryda, Partille, Tjörn och Lilla Edet har träffats. Ett nätverk bestående av företrädare för dessa kommuner samt för institutionerna har bildats. Nätverket har haft ett protokollfört möte. GR Utbildnings uppgift är att via praktikplatsen.se samordna framtagningen av VFU-platser inom kommunal verksamhet för sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Samarbete med arbetsförmedlingen avseende ungdomspraktik Praktikplatsen.se har under 2010 haft ett samarbete med arbetsförmedlingen där webbsidan är mottagare av intresseanmälningar från företag som vill ta emot ungdomspraktikanter från arbetsförmedlingen. Handläggare på arbetsförmedlingen kan hämta uppgifterna och komma i kontakt med företagen. Kontakt med ca 400 nya företag och företrädare för västsvenskt näringsliv har under året skapats. Handledarutbildning GR Utbildning har utformat en handledarutbildning. Denna utbildning erbjuds alla arbetsplatser som tar emot praktikkanter. Utbildningen innehåller bl a syftet med praktiken samt ger tips och råd om utformning och innehåll av praktikperioden utbildades 273 handledare. 38

39 Övriga Utbildningar Skolpersonal För lärare, studie yrkesvägledare och annan skolpersonal vid de skolor som deltar i skola -arbetslivssamarbetet anordnas varje termin en halvdagsutbildning med information om Praktikplatsen.se och möjligheterna till kontakter med arbetslivet. Ett hundratal lärare/skolpersonal har under året deltagit i denna utbildning. Inspirationsdag Temat för 2010 års inspirationsdag för lärare och studie- och yrkesvägledare från grundskolorna var Skolan möter arbetslivet Arbetslivet möter framtiden Under rubriken PRAO- en investering för framtiden beskrev ett antal företag sitt engagemang när det gäller att ta emot praktikanter. De skolor som fick 2009 års Utmärkelse presenterade sig och sin verksamhet. APU-samordnare / APU- handledare Ca 50 praktiksamordnare från stadsdelsförvaltningarna i Göteborg har genomgått en halvdagsutbildning med information om Praktikplatsen.se Enligt avtalet för APU-platser inom sjukvården skall GR ansvara för att utbildning av APU-handledare vid sjukhusen kommer till stånd. Ca 100 APU-handledare har utbildats under året. Entreprenörskap Samarbetet med föreningen Framtidsfrön har fortsatt under verksamhetsåret. Syftet är att inspirera och uppmuntra entreprenörskapssatsningar i grundskolan. FramtidsFrön i Västra Götaland samarbetar med grundskolor i Göteborg, Partille, Härryda, Mölndal, Kungälv, Stenungsund, Öckerö och Kungsbacka. Försäljning av Praktikplatsen.se Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner inköpte 2007 webblösningen praktikplatsen.se. Länsstyrelsen i Västernorrland län driver tillsammans med länets kommuner ett tillväxtprojekt och som ett led i detta inköptes Praktikplatsen.se av Sundsvalls, Kramfors, Timrå, Härnösands och Örnsköldsviks kommuner under har Sollefteå, Ånge och Borlänge köpt Praktikplatsen.se. 39

40 Goda GRannar. Göteborgsregionens kommunalförbund Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax e-post 40

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Styrgruppens roll Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR) Välkommen till i Göteborgsregionen (GR) sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionens 13 kommuner. 2013 hanterades ca 12 400 sökande i antagningssystemet

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund.

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. sida 1 2013-10-30 Dnr: 2013-49 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. Enligt beslut i 2013-02-13 23 ställde sig kommunstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2012 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2012 3 Utbildningsgruppens utgångspunkter 3 Utbildningsgruppens strategier 4 Årets verksamhet i sammandrag

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Reservantagningen 2016

Reservantagningen 2016 Reservantagningen 2016 Antagna nationella program Totalt antal 9 813 (9 435) 6 029 kommunala 3 784 fristående 78% är antagna på sitt 1:a-handsval (82%) Skolor Platser nationella program 25 kommunala 42

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Inledning De stora förändringar som idag sker inte minst på utbildningsområdet medför att behovet av regional samverkan, idé- och erfarenhetsutbyte är

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Nätverk/Grupp Sekreterare Uppdrag - Kontinuerligt Uppdrag - tillfälliga Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola,

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet sida 1 2013-02-07 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet En arbetsgrupp, bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2007

Utbildningsgruppens verksamhet 2007 Utbildningsgruppens verksamhet 2007 1 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens årsberättelse 2007 Den studerandes behov och önskemål skall sättas i främsta rummet 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4-5

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer