Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?"

Transkript

1 Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning

2 Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Stockholm 2006

3 Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Omslag & grafisk form: Heidesign Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2006 ISBN

4 Förord En nationell psykiatrisamordnare tillkallades hösten 2003 med uppgift att se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal och kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Samordnaren fick i uppdrag att fortlöpande informera regeringen om resultatet av arbetet och vid behov ge förslag till författningsändringar och förtydliganden av gällande regelverk. I den här rapporten beskrivs de vanligaste kostnaderna som personer med psykiskt funktionshinder har för hälso- och sjukvård från landstinget, stöd och service från kommunen samt förvaltare eller god man. Rapporten tar upp de högkostnadsskydd som finns och vilka kostnader de täcker respektive inte täcker. För varje vanlig kostnad anges ett genomsnittligt eller typiskt belopp som kan användas för att uppskatta och jämföra sammanlagda kostnader. I rapportens bilaga finns tabeller som innehåller beloppen för dessa kostnader i varje landsting eller kommun. Bilagan är utformad för att kunna användas av personer med psykiskt funktionshinder som vill veta mer om vad vård och stöd kostar där de bor. Rapporten innehåller också slutsatser om vad det kan kosta att ha psykiskt funktionshinder, samt förslag om vad man kan göra för att förbättra privatekonomin för personer med psykiskt funktionshinder som grupp. Rapporten har utarbetats av Maria Nyström Agback. Ett antal personer med psykiskt funktionshinder har lämnat värdefulla synpunkter på innehållet. Flera företrädare för de intresseorganisationer som bildat ett nätverk

5 knutet till Nationell psykiatrisamordning samt ett antal personliga ombud har också bidragit till arbetet med rapporten. Nationell psykiatrisamordning ger ut sina rapporter i en särskild skriftserie rapporter från Nationell psykiatrisamordning. För innehåll och slutsatser i rapporten svarar endast Nationell psykiatrisamordning. Stockholm i augusti 2006 Anders Milton Nationell psykiatrisamordnare

6 Innehåll 1 Om kostnaders betydelse Kostnader för hälso- och sjukvård från landstinget...11 Besöksavgifter i öppenvård...11 Dygnsavgifter i slutenvård...11 Kostnader för läkemedel...12 Sjukresor inom landstinget...13 Tandvård Kostnader för stöd och service från kommunen...15 Boendestöd eller hemtjänst...16 Färdiglagad mat från kommunen Andra kostnader för psykiskt funktionshinder...21 Arvode till god man eller förvaltare...21 Andra kostnader för vård och stöd...22 Merkostnader för annat än vård och stöd Sammanfattning...25 Vad kostar det att ha psykiskt funktionshinder?

7 Innehåll 6 Slutsatser och förslag...27 Handikappersättning...28 Slutenvårdskostnader bör ersättas av handikappersättningen...29 Ökad information om handikappersättning...30 Stödinsatser från kommunen...30 Personligt ombud...31 Boendekostnaden...32 Bilaga Kostnader för vård och stöd i Sveriges kommuner och landsting

8 TP PT 1 Om kostnaders betydelse Slutsatsen att personer med psykiskt funktionshinder har sämre levnadsförhållanden än den övriga befolkningen, och även sämre än andra grupper av personer med funktionshinder, var en viktig drivkraft vid genomförandet av psykiatrireformen konstaterade Avgiftsutredningen att personer med psykiskt funktionshinder var en av de fem handikappgrupper som hade störst 1 utgifter för sina funktionshindertpf FPT. När Socialstyrelsen 1997 genomförde en totalundersökning av personer med LSS-insatser i sju kommuner för att jämföra deras levnadsförhållanden med resten av befolkningens, fann man att fler personer med funktionshinder hade ekonomiska svårigheter än bland resten av befolkningen. För personer med psykiskt funktionshinder var situationen sämre jämfört med andra grupper av funktionshindrade. En målsättning med psykiatrireformen var att personer med psykiska sjukdomar och/eller psykiskt funktionshinder i möjligaste mån ska kunna leva som andra i samhället. Men det är fortfarande så att personer med psykiskt funktionshinder har betydligt sämre levnadsvillkor när det gäller privatekonomi än andra handikappgrupper i allmänhet och hela befolkningen i synnerhet. Den dåliga privatekonomin påverkar många livsområden negativt. Bland de allvarligaste konsekvenserna är fler återfall i psykisk sjukdom. Dålig privatekonomi kan också vara ett hinder för rehabilitering av personer med psykiskt funktionshinder. 1 SOU 1995:35, Avgifter inom handikappområdet. 7

9 Om kostnaders betydelse Syftet med den här rapporten är att kartlägga vanligt förekommande kostnader för personer med psykiskt funktionshinder för hälso- och sjukvård, kommunalt stöd och god man eller förvaltare. Rapporten tar också upp andra faktorer som bidrar till att dessa personer har sämre privatekonomi än andra, men är ingen heltäckande kartläggning av privatekonomin för personer med psykiskt funktionshinder, inte heller en fullständig kartläggning av alla kostnader. Kostnader, både merkostnader på grund av psykiskt funktionshinder och andra hushållskostnader, har stor betydelse för privatekonomin för personer med psykiskt funktionshinder. Många är unga när de drabbas av svår psykisk ohälsa, och har inte kommit in på arbetsmarknaden, eller bara arbetat en kortare tid. Det gör att många personer med psykiskt funktionshinder får den lägsta nivån av sjukersättning. Till skillnad från personer som är sjuka en viss tid och får sjukpenning blir den låga inkomstnivån långvarig för personer med psykiskt funktionshinder ofta livslång. 8

10 TP TP PT PT Om kostnaders betydelse Ett exempel på kostnader: Exemplet gäller en 32-årig man med psykiskt funktionshinder. Han får kronor i sjukersättning per månad. Han betalar 31 procent i kommunalskatt. Månadsinkomst efter skatt: kronor Hans största hushållskostnad är boendekostnaden. I SCB:s undersökning av hushållens utgifter (HUT) år 2004 anges en bostadskostnad på kronor per månad för ensamstående 2 personer utan barntpf FPT. Kvar per månad: kronor Mannen har de vanligaste kostnaderna för psykiskt funktionshinder enligt exemplet på s. 16. Kostnad per månad: kronor Mannen i det här exemplet skulle alltså inte klara sig utan olika ersättningar och bidrag. Personer med sjukersättning kan få bostadstillägg för pensionärer, BTP, om de uppfyller vissa villkor. Mannen i exemplet 3 får kronor i bostadstillägg per månad TPF FPT. Att leva på per månad: kronor Nästan hela den disponibla inkomsten utgörs av bostadstillägg kronor per år, inklusive el- och värmekostnader etc. Räknat som 91 procent av hyreskostnaden per månad, minus 200 kronor i elkostnad. 9

11

12 2 Kostnader för hälso- och sjukvård från landstinget Besöksavgifter i öppenvård Avgift per ettårsperiod: 900 kronor. Personer med psykiskt funktionshinder har oftast kontinuerlig kontakt med psykiatrin. Enligt 26 a i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) får landstinget ta ut avgifter på högst 900 kronor per ettårsperiod för öppenvård. I vissa fall tar landstingen ut avgifter som inte ingår i detta högkostnadsskydd, t.ex. för att skicka faktura till en patient som inte kan betala sin vårdavgift vid besökstillfället. Några landsting har lägre öppenvårdsavgifter för patienter inom psykiatrin. Dygnsavgifter i slutenvård Genomsnittlig kostnad per år: kronor. För den som är inlagd på sjukhus (slutenvård) får landstinget enligt 26 HSL ta ut en vårdavgift på högst 80 kronor om dygnet. Dessa dygnsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet för vård. Försäkringskassan beviljar inte heller handikappersättning för dygnsavgifter i slutenvård, eftersom dygnsavgiften anses motsvara de kostnader den enskilde skulle ha haft för mat m.m. om han eller hon inte varit inlagd på sjukhus. Även den som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan få betala dygnsavgift, trots att vården då skett mot patientens vilja. 11

13 P P P Vad P Vad Kostnader för hälso- och sjukvård från landstinget I 17 av 21 landsting är dygnsavgiften 40 kronor för personer som är under 40 år och har hel sjukersättning, åtminstone de första 30 vårddygnen. I tre landsting är dygnsavgiften 80 kronor för alla, och i ett landsting varierar dygnsavgiften efter årsinkomst. Ett antal landsting kan bevilja lägre dygnsavgift till patienter över 40 år som ansöker om det. Socialstyrelsen konstaterade 2001 i en rapport att den genomsnittliga vårdtiden för en patient med psykosdiagnos i slutenvård 4 var 48 dagar per år i Skåne och 40 dagar per år i Stockholm TPTF FTPT. Det senare innebär en årskostnad på kronor. Kostnader för läkemedel Avgift per ettårsperiod: kronor. De flesta personer med psykiskt funktionshinder får behandling med läkemedel. Enligt 5 och 6 läkemedelsförmånslagen behöver man inte betala mer än kronor under en ettårsperiod för läkemedel som man förskrivits. För att högkostnadsskyddet för läkemedel ska gälla får man bara ta ut läkemedel som räcker för högst tre månader vid ett och samma tillfälle. Den som inte kan betala hela patientkostnaden för sina läkemedel vid inköpstillfället kan få dela upp betalningen. Då tillkommer en aviseringsavgift på 20 kronor per månad, som inte ingår i högkostnadsskyddet. Den som har betalningsanmärkningar eller förvaltare får inte dela upp betalningen av läkemedel, vilket utesluter många personer med psykiskt funktionshinder. Socialstyrelsen uppskattar att bl.a. personer med psykiskt funktionshinder har merkostnader för läkemedel på cirka kronor per år, jämfört med den övriga befolkningentptf FTPT. 4 kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad? Avgifter 2001 för åtta typfall, Socialstyrelsen 2001, s kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s

14 P P P Vad P Vad Kostnader för hälso- och sjukvård från landstinget Sjukresor inom landstinget Kostnad per ettårsperiod: kronor (gäller 15 av 21 landsting) Enligt 1 lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor ska landstinget ersätta kostnader för resor till hälso- och sjukvård. Landstingen får själva bestämma grunderna för beräkningen av reseersättning. Alla landsting tar ut en s.k. egenavgift vid sjukresor. Denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. År 2005 hade dock 15 av 21 landsting ett särskilt högkostnadsskydd för sjukresor, med ett tak på mellan och kronor under en ettårsperiod. Socialstyrelsen har räknat med 88 sjukresor per år för en 6 person med psykiskt funktionshindertptf FTPT. Detta skulle innebära en årskostnad motsvarande taket i respektive landstings högkostnadsskydd. Tandvård Genomsnittlig kostnad per år: kronor. Enligt 4 tandvårdslagen får landstingen själva bestämma grunderna för tandvårdsavgifter. I den här rapportens bilaga redovisas avgifterna för tre vanliga typer av tandvårdsbehandlingar. Personer med funktionshinder har ett ökat behov av tandvård 7 jämfört med den övriga befolkningentptf FTPT. Personer med psykiskt funktionshinder kan också ha ett större behov av omfattande tandvårdsbehandlingar, på grund av att de under långa perioder inte varit friska nog eller haft råd att uppsöka tandläkare, och därför inte fått förebyggande tandvårdsbehandling i tid. 6 7 kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s. 56. kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s

15 P P Vad Kostnader för hälso- och sjukvård från landstinget Personer som omfattas av någon av de s.k. personkretsarna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt vissa andra kategorier av personer med stort omvårdnadsbehov, ska enligt 8a tandvårdslagen få nödvändig tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det innebär att de högst betalar 900 kronor under en ettårsperiod för nödvändig tandvård och öppen hälso- och sjukvård. Många tandvårdsbehandlingar ingår inte i nödvändig tandvård. De personer med psykiskt funktionshinder som kan få nödvändig tandvård med högkostnadsskydd är alltså de som har beviljats LSS-insatser. De flesta personer med psykiskt funktionshinder beviljas inte sådana insatser. I vissa fall kan personer med psykiskt funktionshinder ändå få denna tandvårdsförmån genom att ett särskilt intyg utfärdas, men det verkar bli allt ovanligare. Den som har ökat behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder kan få betala en något lägre avgift för undersökning och bastandvård, genom att tandläkaren ansöker om förhöjd ersättning från Försäkringskassan. Socialstyrelsen räknar med en genomsnittlig årskostnad på kronor för tandvård för bl.a. personer med psykiskt funktionshindertptf 8 FTPT. 8 kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s

16 3 Kostnader för stöd och service från kommunen Personer med psykiskt funktionshinder kan beviljas stödinsatser från kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen innehåller tio olika stödinsatser. LSS-insatser är kostnadsfria. Många personer med psykiskt funktionshinder får inga stöd- eller serviceinsatser alls från kommunen. Bland dem som får insatser är boendestöd och färdiglagad mat två av de vanligaste stödinsatserna. Dessa insatser finns dock inte i LSS. De beviljas enligt socialtjänstlagen. Sedan år 2002 regleras kommunens möjligheter att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i 2 9, 8 kap. socialtjänstlagen. Bestämmelserna innebär att avgiften för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, särskilt boende (i de fall man betalar avgift och inte hyra) inte får vara så hög att man inte har sitt förbehållsbelopp kvar. Förbehållsbeloppet består av två delar. Den första är ett fast minimibelopp (en viss del av basbeloppet), tänkt att täcka månadskostnaden för mat, kläder, hygien, sjukvård och medicin m.m. Kommunen kan höja minimibeloppet för en person om det finns särskilda skäl för det. Den andra delen av förbehållsbeloppet är den enskildes bostadskostnad. Dessutom får dessa avgifter tillsammans aldrig överstiga en viss del av basbeloppet. Den som vänder sig till kommunen och frågar hur mycket det kostar att t.ex. få tio timmars boendestöd i veckan, kan alltså få veta att det aldrig kostar mer än kronor i månaden (år 2006), men att avgiften också kan bli lägre, eller noll kronor, beroende på vilket förbehållsbelopp personen har. 15

17 TP PT Avgiften Kostnader för stöd och service från kommunen Boendestöd eller hemtjänst År 2005 kostade boendestöd/hemtjänst kronor per månad. Boendestöd är hjälp som avser att stärka den enskildes förmåga att självständigt klara sin allmänna dagliga livsföring. I många kommuner är boendestöd avgiftsfritt, medan hemtjänst till äldre kan vara avgiftsbelagt. Men alla kommuner erbjuder inte boendestöd, och i vissa kommuner skiljer man inte på insatserna boendestöd och hemtjänst. Förbehållsbeloppet för en viss person varierar beroende på inkomst, bostadskostnad, om man är ensamstående eller inte och vilket minimibelopp som kommunen använder. Om den som har beviljats hemtjänst inte beräknas få sitt förbehållsbelopp kvar efter att avgiften för hemtjänsten betalts, får kommunen inte ta ut någon avgift enligt lagen. I Socialstyrelsens avgiftsenkäter för år 2004 och 2005 frågade man kommunerna om den lägsta avgiften enligt kommunens 9 taxeregler, i lägsta insatsnivå, för hemtjänst i ordinärt boende TPF FPT. Det man menade var den avgift som en person lägst kan få betala innan man tagit hänsyn till förbehållsbeloppet, inte det som faktiskt debiteras. Det finns dock risk för att kommunerna har uppfattat frågan på olika sätt. Socialstyrelsens enkät nämner bara hemtjänst och inte boendestöd. De 45 kommuner som inte fanns med i Socialstyrelsens enkät har via telefon eller e-post fått frågan om den lägsta avgiften som en person faktiskt får betala för boendestöd (eller hemtjänst, om inte boendestöd finns). Dessa faktorer medför att listan på avgifter i bilagan inte ger hela bilden av de lägsta kostnaderna för den här typen av kommunalt stöd. Socialstyrelsen konstaterar dock att den lägsta avgiften för hemtjänst har ökat de senaste tre åren, vilket gör insatsen dyrare för dem som har inkomster över förbehållsbeloppet och därmed 9 för äldre- och handikappomsorg 2004 redovisning av två taxeenkäter till kommunerna, samt Avgiftsenkät 2005 redovisning och jämförelser med tidigare studier. 16

18 TP TP PT Prop. PT SOSFS Kostnader för stöd och service från kommunen betalar avgift. Socialstyrelsen uppmärksammar också två faktorer som kan göra att bl.a. personer med psykiskt funktionshinder, av kostnadsskäl, avstår från boendestöd. För det första gör avgiftssystemet att det ofta inte lönar sig att få högre inkomst för den som har boendestöd. Om en person med psykiskt funktionshinder t.ex. får en lönebidragsanställning som gör att han eller hon får en inkomst som är högre än sjukersättningen, kan hela inkomstökningen försvinna i avgift för boendestödet. För det andra är avgiftssystemet svårt att använda, någonting som många kommuner påpekar i sina enkätsvar till Socialstyrelsen. Det är mycket svårt att ge eller få besked om hur mycket man kan få betala för det boendestöd man behöver. Det saknas exempel på anpassad information om avgiftssystemet för personer med psykiskt funktionshinder, Minimibeloppet är ett schablonbelopp, som ska motsvara en äldre persons kostnader för mat, kläder, hygien m.m. under en månad. I förarbetena till lagen anges att kommunen ska höja minimibeloppet för yngre personer, eftersom de har högre kostnader för mat m.m. Kommunen är skyldig att utreda om en 10 person ska ha ett högre minimibelopptpf FPT. Personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder ska alltså få ett högre minimibelopp än äldre personer. Trots detta uppger 44 kommuner till Socialstyrelsen att de tillämpar samma minimibelopp för ålderspensionärer som för personer med funktionshinder i yrkesverksam ålder. Personer med funktionshinder som har sjukersättning kan beviljas bostadstillägg för pensionärer, BTP. Bostadstillägget blir då en del av den inkomst som kommunen tar hänsyn till när de räknar ut om en person ska betala för boendestöd eller hemtjänst, och i så fall hur mycket. Socialstyrelsens allmänna råd anger att inkomstberäkningen bara bör påverkas av bostadstillägget om den enskilde faktiskt får dettpf FPT. Trots detta 11 uppgav /2001:149, s :8 S. 17

19 TP PT Prop Kostnader för stöd och service från kommunen 27 kommuner i Socialstyrelsens avgiftsenkät att de tar med bostadstillägg i inkomstberäkningen för en person som bedöms kunna få bostadstillägg, men som inte har bostadstillägg. I dessa fall räknar alltså kommunen med en inkomst som den enskilde inte har, s.k. fiktivt bostadstillägg. Färdiglagad mat från kommunen År 2005 kostade en portion färdiglagad mat från kommunen kronor. Mediankostnad per portion: 42 kronor. 12 FPT. Reglerna om avgifter för kommunala stödinsatser i 8 kap. socialtjänstlagen nämner inte köp av färdiglagad mat från kommunen. Men att distribuera färdiglagad mat, att värma den och/eller att servera den anses vara hemtjänst, som ju omfattas av avgiftsreglerna. Avgiften för mat omfattas alltså delvis av reglerna om förbehållsbelopp och högsta avgift. Den 10 mars 2006 presenterade Matavgiftsutredningen sitt betänkande Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen (SOU 2006:24). Utredningen föreslår ett tydliggörande av gällande rätt som innebär att även produktion av färdiglagad mat omfattas av avgiftsreglerna. Kostnaden för råvarorna till maten omfattas inte av reglerna. Men den som har fördyrad kost, t.ex. på grund av att maten erhålls via hemtjänsten ska få sitt minimibelopp höjt, vilket ju i sin tur kan leda till en lägre avgift för boendestöd eller hemtjänsttpf Den avgift som kommunen lagligen kan ta ut för färdiglagad mat via hemtjänsten påverkas alltså av avgiftsreglerna i socialtjänstlagen. Men 181 kommuner svarade nej på frågan Kan avgiften för kost sättas ned individuellt (jämkas utifrån den enskildes betalningsförmåga)? i Socialstyrelsens avgiftsenkät /2001:149, s

20 TP TP PT SOU PT Kostnader för stöd och service från kommunen Många kommuner tillämpar alltså inte avgiftsreglerna som de var tänkt att tillämpas, vilket kan bero på den osäkerhet som råder 13 om rättsläget enligt MatavgiftsutredningenTPF FPT. Enligt Socialstyrelsens avgiftsenkät var mediankostnaden för 14 en portion färdiglagad mat från kommunen 42 kronor år 2005TPF FPT :24, s. 16. Avgiftsenkät 2005 redovisning och jämförelser med tidigare studier. 19

21

22 4 Andra kostnader för psykiskt funktionshinder Arvode till god man eller förvaltare År 2005 var det lägsta arvodet kronor per månad. Typkostnad: 730 kronor per månad. Den som vill ha god man eller förvaltare vänder sig till kommunens överförmyndare. Överförmyndaren rekryterar gode män och förvaltare och bestämmer deras arvode. God man eller förvaltare förordnas av tingsrätten för att utföra ett eller flera av följande uppdrag: att bevaka den enskildes rätt, förvalta hans eller hennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Oftast får en person med psykiskt funktionshinder enbart hjälp med att förvalta egendom, det vill säga att sköta privatekonomin. God man eller förvaltare kan vara den vanligaste stödinsatsen för personer med psykiskt funktionshinder i Sverige. Ofta är det en anhörig som blir god man eller förvaltare. I många fall avstår den gode mannen eller förvaltaren från sitt arvode, men det finns också flera exempel på gode män och förvaltare som får arvode från mer än 10 personer och vars samlade uppdrag motsvarar ett heltidsarbete. Enligt reglerna i föräldrabalkens 12 kap. 16 ska den enskilde betala arvode till sin gode man eller förvaltare, om den enskilde har en årsinkomst över två basbelopp före skatt. För år 2005 motsvarar detta kronor. Det är överförmyndaren som bestämmer hur högt arvodet ska vara. Det vanligaste är att man utgår från ett cirkulär från Kommunförbundet, där den lägsta 21

23 TP Andra kostnader för psykiskt funktionshinder arvodesnivån utgörs av 6 18 procent av basbeloppet per år. Den enskilde ska dessutom betala arbetsgivaravgifter för den gode mannen eller förvaltaren. Även den som får en förvaltare mot sin vilja betalar arvode. Arvode till god man eller förvaltare är en av de kostnader som gör att kommunen ska höja minimibeloppet, vilket i sin tur kan leda till att den enskilde betalar mindre för hemtjänst. Socialstyrelsen har använt en typkostnad på 730 kronor per 15 månad för god mantpf FPT. Andra kostnader för vård och stöd Personer med psykiskt funktionshinder har även andra kostnader för vård och stöd än de som hittills tagits upp. Det förekommer att personer med psykiskt funktionshinder beviljas färdtjänst och betalar egenavgift för det. Den som beviljas stödinsatsen kontaktperson eller ledsagare med stöd av socialtjänstlagen kan få betala avgift för detta. Om de insatserna beviljas med stöd av LSS får avgift inte tas ut. Avgifter kan tas ut för kommunal sjukvård, samt för ordination och utprovning av hjälpmedel. Det är dock ovanligt att personer med psykiskt funktionshinder får tillgång till hjälpmedel. Det förekommer att personer med psykiskt funktionshinder beviljas stödinsatsen daglig verksamhet i rehabiliteringssyfte, utan att detta formellt definieras som rehabilitering. Det innebär att de själva får betala hela kostnaden för resorna till den dagliga verksamheten, samt merkostnader för mat. Personer med psykiskt funktionshinder som vill ha vård och stöd utöver det som erbjuds av landstinget och kommunen har ibland kostnader för vård och stöd från privata vårdgivare. Det kan t.ex. vara kostnader för samtalsterapi, eftersom det är vanligt att landstinget inte kan erbjuda detta. Många personer med 15 PTAvgifter för äldre- och handikappomsorg 2004, typhushållsenkät, Socialstyrelsen. 22

24 TP PT Se Andra kostnader för psykiskt funktionshinder psykiskt funktionshinder vill ha mer vård och stöd än de erbjuds, men har inte råd att betala för detta hos privata vårdgivare. Merkostnader för annat än vård och stöd De merkostnader som är förknippade med att ha psykiskt funktionshinder utgörs inte enbart av kostnader för hälso- och sjukvård eller stödinsatser som kompenserar för funktionshindren. Psykiskt funktionshinder leder även till andra merkostnader. Det finns flera exempel på att personer som med psykiskt funktionshinder inte får den hjälp de behöver för att kunna betala sina räkningar i tid, vilket gör att de får betala förseningsavgifter, inkassoavgifter och kostnader för utmätningtpf FPT. 16 Personer med funktionshinder har generellt låga inkomster och måste därför planera sin privatekonomi för att få den att gå ihop. För många personer med psykiskt funktionshinder är förmågan att planera vardagen nedsatt, liksom förmågan att tänka abstrakt, t.ex. att göra enkla kalkyler för att jämföra priser. På grund av det psykiska funktionshindret kan man inte välja de mest fördelaktiga alternativen och får därför högre hushållskostnader. Den som har insjuknat i psykisk sjukdom kan göra felaktiga köp, och för många som har psykiskt funktionshinder är det svårt att värja sig för marknadsföring från t.ex. telefonförsäljare. Många personer med psykiskt funktionshinder behöver hjälp med att planera, köpa och laga mat för att få i sig tillräckligt med näring. Dessa personer köper oftare färdiglagad mat, vilket ger en merkostnad för mat jämfört med personer utan funktionshinder. Färdiglagade rätter från livsmedelsbutiker eller snabbmat har ofta ett lägre portionspris än färdiglagad mat från kommunen. Det förekommer att personer med psykiskt funktionshinder avstår från färdiglagad mat från kommunen, eftersom de 16 t.ex. patientnämnden i Stockholm, ärende nr

25 Andra kostnader för psykiskt funktionshinder bedömer det som ett dyrare alternativ, medan det i själva verket inte alltid är så. Psykiskt funktionshinder kan göra det svårare att ha sociala relationer, delta i samhällslivet och ha myndighetskontakter. Ökad användning av telefoni, mobiltelefoni och Internet är ett stöd som i många fall kompenserar för dessa svårigheter, men som också ger merkostnader. Läkemedel som används i behandlingen av svåra psykiska sjukdomar har ofta biverkningar i form av kraftig viktuppgång. Detta ger i sin tur en merkostnad för ökad förslitning av kläder och skor. Ett psykiskt funktionshinder är individuellt. Såväl de specifika funktionsnedsättningarna som de handikapp de orsakar i vardagen i form av t.ex. merkostnader varierar från person till person. Personer med psykiskt funktionshinder kan t.ex. ha merkostnader för inköp av tvättmaskin eftersom de inte kan använda den gemensamma tvättstugan, för ökad förbrukning av hygienartiklar på grund av renlighetstvång, ökade elkostnader för ständig belysning för att kunna känna trygghet i bostaden, eller ökad förslitning av inventarier under maniska skov. 24

26 5 Sammanfattning Vad kostar det att ha psykiskt funktionshinder? Ett exempel: De vanligaste kostnaderna för öppenvård, läkemedel, tandvård och arvode till god man eller förvaltare är lika över hela landet. Dessa kostnader blir tillsammans: kronor/år De vanligaste kostnaderna för slutenvård, sjukresor samt boendestöd eller hemtjänst skiljer sig åt beroende på var i landet personen bor, inkomst, bostadskostnad, m.m. Dessa kostnader blir tillsammans: kronor/år Övriga merkostnader för t.ex. färdiglagad mat från kommunen eller andra merkostnader för mat, merkostnader på grund av sämre förmåga att sköta privatekonomin m.m. skiljer sig åt från individ till individ. Det är mycket vanligt att personer med psykiskt funktionshinder har den här typen av kostnader, även om kostnadstyp och storlek varierar. Ett möjligt svar på frågan: Vad kostar det att ha psykiskt funktionshinder? Är alltså: Från kronor per år och uppåt eller kronor per månad och uppåt 25

27

28 TP PT Vad FPT 6 Slutsatser och förslag Två olika avgiftssystem, landstingets och kommunens, har stor betydelse för personer med psykiskt funktionshinder. Men inget av dessa system är utformat för personer med funktionshinder i allmänhet, och i synnerhet inte för personer med psykiskt funktionshinder. Avgiftssystemet för stöd från kommunen används främst av äldre personer. De avgiftsfria insatserna i LSS är ofta inte tillgängliga för personer med psykiskt funktionshinder, eftersom dessa inte bedöms tillhöra lagens personkrets. Avgifterna i hälso- och sjukvården blir mer betungande för den som har ett stort och kontinuerligt behov av hälso- och sjukvård än för den som någon eller några gånger i livet behöver vård under en begränsad tid. Personer som är långvarigt sjuka och personer med funktionshinder avstår i större utsträckning än andra från sjukvård, läkemedel och tandvård på grund av avgifternas storlek.tpf Personer med psykiskt funktionshinder har 17 dessutom svårare än andra att förutse sitt vårdbehov och planera sin ekonomi efter det. Avgiftssystemen är också svåra att överblicka, eftersom systemen för hälso- och sjukvård, kommunalt stöd samt god man eller förvaltare är så olika. De högkostnadsskydd som finns för vård respektive stöd omfattar inte alla avgifter på dessa områden. Vissa avgifter varierar med den sökandes årsinkomst, vilket leder till hundraprocentiga marginaleffekter den som får en höjd inkomst, får lika stor höjning av avgiften. Den som utnyttjar stödinsatser från kommunen i högre grad kan få mer för pengar- 17 kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s

29 TP TP PT Vad PT Riksförsäkringsverkets FPT Att Slutsatser och förslag na än den som inte vill begära hjälp i onödan, vilket kan vara svårt att förstå. Avgiften för god man eller förvaltare kan vara svår att över huvud taget precisera i förväg. Avgifter enligt flera system som inte är anpassade efter varandra och vars högkostnadsskydd inte är heltäckande gör att det är ganska dyrt att ha psykiskt funktionshinder. Socialstyrelsen har konstaterat att de sammantagna beloppen blir så höga att de kan innebära en risk att den enskilde avstår från nödvändig vård 18 och behandling. TPF det är svårt att beräkna den exakta kostnaden för vård och stöd i förväg är ytterligare en faktor som gör att personer med psykiskt funktionshinder avstår från vård och stöd. En oförutsedd kostnad kan ödelägga privatekonomin för den som har små marginaler, och många personer med psykiskt funktionshinder har dessutom svårt att överblicka och planera sin privatekonomi. Handikappersättning Den som har stora merkostnader på grund av funktionshinder kan ansöka om handikappersättning från Försäkringskassan. Enligt 5 p. 3 lagen om handikappersättning och vårdbidrag måste merutgifterna vara betydande för att ge rätt till handikappersättning. De allmänna råden till lagen anger att betydande innebär minst 28,5 procent av basbeloppet under ett årtpf FPT. För 19 år 2005 motsvarade detta kronor. En person med funktionshinder som har merkostnader över detta belopp får en handikappersättning som motsvarar 36 % av basbeloppet per år. 18 kostar det att vara sjuk eller funktionshindrad?, s allmänna råd 2002:9 till 5 lagen om handikappersättning och vårdbidrag. 28

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer