Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet (nämnden) 1. Tar rapporten som sin egen. 2. Beslutar enligt förslag till beslut efter varje avsnitt. 3. Ansöker hos kommunstyrelsen om ett investeringsutrymme på 20 miljoner kr för år för ombyggnation av hus 4 på Rinmangymnasiet. 4. Målen för utvecklingen av industriella och tekniska utbildningarna följs upp årligen i nämndens verksamhetsberättelse. 5. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2010 lägga fram förslag till nämnden på hur verksamheten med de industriella och tekniska utbildningarna skall anpassas efter den förändrade gymnasieskolan som eventuellt införs hösten Bakgrund I verksamhetsplanen för 2008 gav Barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag till förvaltningen: att till april 2008 ta fram förslag på, och sätta mål för, en utveckling av de industriella och tekniska utbildningarna inom gymnasieskolan och även ge förslag på hur de specialdestinerade medlen på tre miljoner kronor 2008 och sex miljoner kronor 2009 ska användas. Förslagen skall speciellt inriktas på ökning av antalet elever, höjning av betygsmedelvärden, genusperspektivet och möjligheter för eleverna att få miljöprofil på sin utbildning. Bakgrunden till uppdraget är den tidigare genomförda utredningen om Sveriges Bästa Teknikgymnasium(SBT) som avslutades våren 2007 när det visade sig att finansieringsfrågan av SBT-projektet inte gick att lösa. Nämnden beslutade då att istället göra denna satsning på att utveckla de industriella och tekniska utbildningarna på Rinmangymnasiet (TEIP)

2 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (23) Sammanfattning med innehållsförteckning Framtagningen av rapporten har genomförts i nära samarbete med ledning och personal på Rinmangymnasiet. Samverkan med näringslivet har framförallt skett inom arbetet med Teknikcollege och i programråden för utbildningarna. Kontakt har också hållits kontinuerligt med Eskilstuna Fabriksförenings utbildningskommitté och styrelse. I målen föreslås en elevutveckling från nuvarande ungefär 310 programelever till 350 år 2010 och att antalet elever sedan skall ligga kvar på denna nivå. Fram till 2010 ska antalet flickor som tas in i årskurs 1 öka med 10 per år så att de utgör 25% av eleverna Betygsmedelvärdet för elever med slutbetyg skall 2013 vara lägst detsamma som genomsnittet i riket för samtliga gymnasieprogram. Miljöinfärgningen skall vara märkbar för eleverna. Genomförandefasen för utvecklingen av de industriella och teknisk utbildningarna börjar höstterminen 2008 och start av ombyggnation kan förhoppningsvis ske våren Ombyggnationerna föreslås begränsas till Hus 4 och en årlig hyreskonsekvens på maximalt 2,0 miljoner kr. Den pedagogiska verksamheten ska kännetecknas av heldagsverksamhet, helhetsupplevelse, flexibilitet, projekt och undervisning över gränserna mellan Industri- och Teknikprogrammen. Den skall också innehålla företagsdefinierad utbildning, högskolekurser, UF-kurser(Ung företagsamhet), och ge möjlighet till internationell prägel och specialiserade utgångar. En satsning finns också på ITbaserat lärande bland annat genom att eleverna ska ha tillgång till egen bärbar dator. Hela programstrukturen bygger på Industri- och Teknikprogrammet och olika former av specialutformade program fram till hösten 2011 då den revideras med hänsyn till eventuella förändringar i nya gymnasieskolan. Specialutformade program med inriktning/profil på energi/miljö ska erbjudas eleverna. I genusarbetet prioriteras inledningsvis kompetensutveckling av lärare, lokalanpassning och valbara kurser som attraherar flickor samt riktade insatser mot flickor i grundskolan delvis i samarbete med KomTek. Tankarna på en grundskola på Rinmangymnasiet läggs på is fram till 2011 då det kan finnas lokalutrymme att eventuellt starta upp en sådan verksamhet. KomTek föreslås vara kvar i nuvarande lokaler men underställs Rinmangymnasiet. En utgångspunkt för arbetet med ekonomin har varit att en tredjedel av de utökade satsningarna ska användas till förbättrade lokaler, en tredjedel till personal och en tredjedel till övriga satsningar.

3 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (23) På personalsidan används framförallt pengarna för att öka den pedagogiska personalen och eventuellt även IT-stödet. En kraftig satsning görs på kompetensutveckling av personalen inom genusområdet, projektbaserat arbete och IT-baserat lärande. Förslaget förutsätter att Eskilstunaindustrins finansiering av utvecklingsstöd i form av en halv skolledartjänst fortsätter. När det gäller övriga ekonomiska satsningar märks framförallt satsningen på att alla elever ska ha en egen bärbar dator, marknadsföring och skapande av ett varumärke för de industriella och tekniska utbildningarna på Rinmangymnasiet. Innehållsförteckning: sida Beskrivning av arbetet med uppdraget 3 Mål 4 Tidplan för genomförandet 7 Pedagogisk verksamhet 8 IT-stöd 10 Programutbud 11 Genusperspektivet 14 Ombyggnationer 15 Marknadsföring 15 Grundskola och teknikprofil 16 Teknikcollege 17 Personal och ledning 18 Energi och miljöinriktning 19 KomTek 20 Ekonomi 21 Beskrivning av arbetet med uppdraget För att genomföra uppdraget så tog förvaltningen fram en projektplan enligt bilaga 1. Projektplanen beskriver bakgrunden till uppdraget, de förutsättningar för uppdraget och de överväganden som projektet har att ta ställning till. I projektplanen delas arbetet upp i en förberedande del fram till att denna rapport föreläggs nämnden för beslut och en genomförandedel från höstterminen 2008 fram till vårterminen Att genomförandedelen sträcker sig fram till läsåret 2014/15 beror på att en förändrad gymnasieskola kommer att genomföras från höstterminen 2011 och att den första omgången elever som går ut genom denna slutar vårterminen Man kan konstatera att tankarna med att utveckla de industriella och tekniska utbildningarna inom kommunens gymnasieskola fick en kraftig förändring i och med att SBT-projektet inte kunde fullföljas. Från att ha varit ett utvecklingsprojekt med ett försök till mycket stark samverkan mellan kommunen och industriell teknisk industri i Eskilstuna blev detta nya projekt istället inriktat på de förutsättningar som finns inom Rinmangymnasiet och vad som kan göras med hjälp av de ekonomiska driftförstärkningar på 3 miljoner 2008 och 6 miljoner årligen från 2009, som kommunfullmäktige ställer till förfogande för utvecklingen.

4 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (23) Redan i juni 2007 genomfördes på Rinmangymnasiet ett seminarium med personal från Industri- och teknikprogrammen. Seminariet leddes av gymnasiechefen och projektledaren för SBT och hade syftet att snabbt få personalen medvetna om de nya förutsättningarna för en utveckling av industri- och teknikprogrammen. I ett grupparbete fick personalen ta fram önskelistor på vad de skulle vilja ha för utveckling/förändringar av utbildningarna. En övergripande slutsats från seminariet är att önskelistorna i mångt och mycket innehöll det mesta av det som kom fram vid arbetet med att skapa SBT. En ledningsgrupp bildades med gymnasiechef Bo Karlsson som ansvarig projektledare och Peter Lindvall, tidigare projektledare för SBT, som biträdande projektledare. I ledningsgruppen har dessutom ingått: Kaj Mannfolk ansvarig skolledare för Industriprogrammen på Rinmangymnasiet Anette Heller ansvarig skolledare för Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet. Ann-Sofie Bark-Sköldberg, programansvarig lärare på Teknikprogrammet. Jan Goblirsch, karaktärsämneslärare på Industriprogrammet. Håkan Hronek, arbetslagsledare och kärnämneslärare. Hans-Åke Svenesson, förvaltningsekonom Den arbetsmetod som använts är att 4 olika arbetsgrupper bearbetat olika områden. Styrgruppen har ansvarat för övergripande principiella frågor men även sammanställt och samordnat synpunkterna från arbetsgrupperna som underlag för arbetet med denna rapport. Rapporten har skrivits av projektledarna. Arbetsgruppernas områden har varit näringsliv, pedagogik, lokaler och skolan. De frågor som bearbetats framgår av bilaga 2. Självkritiskt kan vi dock konstatera att en ännu bättre dialog med personalen hade kunnat hållas om biträdande projektledaren hade varit placerad på Rinmangymnasiet. För att i viss mån kompensera detta har vi istället efter det att projektgrupperna blivit klara med sitt arbete genomfört en kommunikationsrunda om förslagen med berörda delar av skolans personal under biträdande projektledarens ledning. Samverkan med näringslivet har framförallt skett inom arbetet med Teknikcollege och i programråden för utbildningarna. Kontakt har också hållits kontinuerligt med Eskilstuna Fabriksförenings utbildningskommitté och styrelse. Mål I uppdraget från nämnden ingår att sätta mål för utvecklingen av de industriella och tekniska utbildningarna inom kommunens gymnasieskola. Förslaget skall speciellt

5 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (23) inriktas på ökning av antalet elever, höjning av betygsmedelvärden, genusperspektivet och möjligheter för eleverna att få miljöprofil på sin utbildning. Även om uppdraget innebär att föreslå mål för ett utökat antal elever måste man konstatera att antalet elever på de industriella och tekniska utbildningarna i Eskilstuna kommuns gymnasieskola är högt, i förhållande till folkmängd det förmodligen största i landet på Industriprogrammet. Detta innebär dock inte att antalet elever på dessa utbildningar inte kan och bör öka. Speciellt gäller detta andelen flickor. Andelen flickor är speciellt lågt på Industriprogrammet. Då man sätter mål för utökningen av antalet elever måste man vara medveten om att de närmaste åren kommer antalet elever som går ut åk 9 i Eskilstuna minska från 1320 år 2007 och 1250 år 2008 till 1160 elever Inom Industriprogrammet fanns hösten elever varav endast 7 var flickor. En ökning från 2006 med 7 elever men antalet flickor var detsamma. 9 av eleverna 2007 var så kallade PRIV-elever, det vill säga elever på Programinriktat Indiviuellt program.(obehöriga). På Teknikprogrammet fanns hösten elever varav 25 flickor. Detta var en ökning med totalt 15 elever från 2006 och med 9 flickor. 1 elev var PRIV-elev Det specialutformade Industriteknikprogrammet(SMIP) hade hösten 2007 endast 18 elever varav 2 flickor. Detta var en minskning från 2006 med 23 elever och 2 flickor. Att antalet elever på detta program sjönk så drastiskt berodde framförallt på att antalet sökande var så lågt hösten 2007 att inget intag gjordes i åk1. Ingen PRIV-elev gick i anslutning till programmet Det totala antalet elever som fanns på de industriella och tekniska utbildningar hösten 2007 var 318 elever varav 34 flickor( 10,7 %). Inför höstterminen 2008 har antalet behöriga förstahandsökande elever till Industriprogrammet ökat kraftigt från 16 till 30. Överväganden och slutsatser I arbetet med SBT fanns som en utgångspunkt att den planerade byggnaden skulle kunna klara av ungefär 500 elever. Ombyggnaden av Rinmangymnasiet rymmer inte samma antal elever även om man kan husera den tilltänkta IV-industri och teknikutbildningen i andra lokaler till den eventuellt avvecklas hösten Skulle den nya lärlingsutbildningen få en större omfattning så lättar detta på lokaltrycket. Men att sätta målet 500 elever för utbildningarna inom denna sektor är väl optimistiskt med hänsyn till att antalet åk9-elever i Eskilstuna minskar under perioden 2007 till 2011 med ungefär 150 elever. Om man i första hand satsar på att öka antalet elever så minskar möjligheterna att höja kvaliteten. Det kan kanske därför vara klokt att satsa på en måttlig ökning av elevantalet från nuvarande 318 elever till ungefär elever Efter 2010

6 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (23) bör man kunna ligga kvar på denna nivå men då måste också hänsyn tas till eventuella omstruktureringen av gymnasieskolan. Ambitionen att öka andelen flickor är viktig både ur synvinkeln att flickorna som grupp är viktiga för att utbilda fler duktiga tekniker och för att en jämn könsfördelning både berikar utbildningen och yrkeslivet. Idag finns det på de industriella och tekniska utbildningarna ungefär 10 flickor per årskurs. Att årligen öka antalet flickor med 10, det vill säga fördubbla antalet i åk1, är ett högt mål och skulle innebära att man 2010, med tänkt elevutveckling skulle ha 17% flickor, och 2014 ungefär 25% flickor. Detta bör dock vara målet eftersom stora satsningar kommer att göras på genusområdet. Satsningarna beskrivs mer utförligt i avsnittet genusperspektivet. Att få den ytterligare kraftiga ökningen av antalet flickor efter 2010 kan förhoppningsvis stödjas av förväntade förändrade strukturer på industriella och tekniska utbildningar i gymnasieskolan från hösten 2011 och att ombyggnaden av hus 4 då bör vara avslutad. Genomsnittliga betygspoängen för elever som gick ut med slutbetyg från Industriprogrammet på Rinmangymnasiet våren 2007 var 8,6 och för Teknikprogrammet 14,0 poäng. På riksnivå var, våren 2007, motsvarande siffror 11,7 respektive 14,0 poäng. Genomsnittsiffran för samtliga gymnasieprogram i riket var 14.0 poäng. Att ha ett mål på igenomsnitt 14.0 poäng för samtliga elever som går ut från de industriella och tekniska programmen på Rimangymnasiet kan tycks som högt med tanke på den relativt låga nivå som Industriprogrammet hade Målet bör dock inte vara orimligt med hänsyn till de stora satsningar som görs på att kvalitetsutveckla utbildningarna. Att sätta något enkelt mätbart mål för elevernas möjligheter att få miljöprofil är svårt. Det viktigaste är kanske att få en så kallad infärgning av miljötänkande så att detta påverkar i stort sett all undervisning i utbildningen där så är möjligt. I den projektbaserade delen av undervisningen är detta både enklare och kan vara en tillgång. Hur detta konkret ska gå till utvecklas vidare i avsnittet energi och miljöinriktning. Hela målbeskrivningen kan ses som ett arbete fokuserat mot Eskilstuna kommuns vision Eskilstuna den stolta Fristaden. Målen är modiga och utmanar, välkomnar idéer och olikheter och tar ansvar för en trygg och hållbar framtid där industriell och teknisk verksamhet är en mycket viktig del för Eskilstunas utveckling. Att den utvecklade verksamheten stöder upplevelse, ökad inspiration och lärande är det ingen tvekan om. Mål för utvecklingen av de industriella och tekniska utbildningarna på Rinmangymnasiet:

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (23) Antalet elever på de industriella och tekniska utbildningarna har ökat med ungefär 15 per år för att hösten 2010 och efterföljande år vara minst 350 inklusive elever i lärlingsutbildning. Inga obehöriga elever (PRIV-elever) ska finnas på de nationella eller specialutformade industri- och teknikprogrammen från och med höstterminen Antalet flickor på de nationella och specialutformade programmen skall årligen öka med 10 per år för att 2014 utgöra 25 % av eleverna inom de nationella och specialutformade programmen inom industriella/tekniska sektorn på Rinmangymnasiet. Genomsnittligt betygsmedelvärde för de elever som går ut med slutbetyg från de industriella och tekniska utbildningarna på Rinmangymnasiet programmen ska öka successivt och vårterminen 2013 vara lägst 14,0 poäng. Miljöinfärgningen av kurser i utbildningen skall finnas i en omfattning så att den upplevs märkbar av eleverna. Tidplan för genomförandet April 2008 Rapport till nämnd klar Personalinformation ges i små grupper Ledning för Rinmangymnasiet och Mdh tar fram högskolekurser för Teknikcollege Intervjuer genomförs av elever som sökt IP inför hösten 2008 Maj 2008 Nya rektorer på Rinmangymnasiet anställs TC ackreditering klar Rekrytering förstärkning pedagogisk personal inleds Upphandling av ombyggnation inleds Juni 2008 Personalträff Rinmangymnasiet, Wenströmska gymnasiet och ABB Industrigymnasium. Augusti 2008 Genomförandefasen av utvecklingen av industri- och teknikutbildningarna på Rinmangymnasiet börjar Teknikcollege Mälardalen startar Industrin informerar SYV och lärare December 2008 Upphandling ombyggnad klar

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 8 (23) Januari 2009 Samarbetsprojekt med Wenströmska gymnasiet och ABB Industrigymnasium inom TC startar Våren 2009 Ombyggnationen startar Tidplanen godkännes. Pedagogisk verksamhet Under rubriken Pedagogik beskrivs hur den pedagogiska verksamheten inom de industriella och tekniska utbildningarna på Rinmangymnasiet ska gestaltas och utvecklas. Målet är att skapa en studiemiljö som efterliknar arbetsplatsen, lockar flickor, stärker kontakterna med näringslivet, är modern, tar vara på individens förutsättningar, ökar antalet sökande till teknik- och industriprogrammen samt höjer kvalitén på elevernas kunskaper som slutligen ska ut och arbeta för industrin. Den pedagogiska verksamheten som idag bedrivs på teknik- och industriprogrammen på Rinman och omfattar 2500 poäng på en treårig utbildning ska utgöra basen. Utveckling av den pedagogiska verksamheten berör nedanstående områden Överväganden och slutsatser Heldagsverksamhet Heldagsaktivitet ska vara en utgångspunkt för den pedagogiska verksamheten. Studierna planeras som heldagsaktiviteter och lärarna finns i stor närhet till eleverna. Det innebär att eleverna får förbättrade möjligheter till självstudier i skolan med tillgång till lärarhjälp. Schemalagd tid för självstudier ska kännetecknas av flexibilitet och alternativ. Lärarnas arbetsdag förändras till gemensamma tider för undervisning och gemensamma tider för lunch och kortare pauser i möjligaste mån. Avsikten är att ge både lärare och elever möjligheter att luncha och ha pauser tillsammans. Företagsdefinierad utbildning Utöver den normala studieplanen för teknik- och industri programmen kan eleverna välja att studera företagsdefinierad utbildning. Företagsdefinierad utbildning ska lära ut praktiska arbetsmoment i industrin eller gällande teorier för produktion i industrin. Företagsdefinierad utbildning innebär studier på plats i industrin och/eller föreläsare från industrin som kommer till

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 9 (23) skolan. Företagsdefinierad utbildning, gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning APU ska ge en naturlig övergång för eleverna från att vara elev till att bli medarbetare. Kontaktytan med näringslivet kommer att öka. Ett helhetsgrepp och målmedvetet arbete för elevernas och skolans kontakt med näringslivet kommer därför att krävas. Arbetet sker under ledning från programråd. Högskolekurser Högskolekurser ska ge eleverna möjlighet att läsa vissa ämnen på en högre nivå och i en mer arbetsliknande situation. Eftersom gymnasieeleverna inte har högskolebehörighet hålls högskolepoängen innestående och utdelas i samband med studentexamen. Ingen konflikt finns i utdelning av gymnasieoch högskolepoäng på samma kurs. Som exempel på högskolekurser kan nämnas 7,5 HP i CAD och 7,5 HP i projektstyrning. Lektioner ges som workshops med lärare från Mälardalens högskola(mdh). Även moment som ges i den så kallade företagsdefinierade utbildningen kan komma att utvecklas till högskolekurser. Specialiserade utgångar Samarbete kring specialiserade utgångar i gymnasieskolan är något som diskuterats som samverkan med Västerås även innan konceptet kring TCsamarbetet togs fram. Denna form av samarbete kan ge bättre resursutnyttjande genom att olika spetskvaliteter hos utbildningsanordnarna kommer till bäst nytta och att eleverna får en mer specialiserad utbildning som näringslivet ofta efterfrågar. Undervisning över TE- och IP gränsen I årskurs ett är ambitionen att genomföra del av undervisningen i grupper där TE och IP elever blandas. Anledningen är att sudda ut gränser och skapa förståelse för varandras roller i framtida yrkesval och tillfredställa individuella val. Ung Företagsamhet (UF) I syfte att stärka elevernas kreativa sida införs på sikt UF som obligatoriskt i undervisningen. Det ska betonas att denna del av undervisningen ska rikta sig lika mycket till den som vill träna sitt kreativt tänkande i en befintlig arbetsprocess som för den elev som vill öppna eget företag. Projekt Under årskurs ett och två kommer teoretisk utbildning i projektkunskap att ges och även viss övning i projektledning. I årskurs tre ska projekt genomföras. Det är viktigt att alla elever får stimulans av detta. Vissa projekt kan vara komplexa och genomförs i Mdh:s regi. Andra projekt är av mindre komplex natur. Gemensamt för projekttiden är att lärare från Rinman genomför undervisning som infärgning där viss hänsyn tas till projektets art. Till exempel ska undervisning i engelska med fördel ges till projekt där

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 10 (23) koncernspråket är engelska, eller specifik CAD och/eller CNC undervisning ges till projekt som ska tillverka en produkt. Helhetsupplevelse Skolan vill ge eleverna en helhetsupplevelse. Vi kan uppnå det genom att ge eleven en tidig förståelse för vad studierna leder till. Genom studiebesök och projektarbeten får eleverna förståelse för vad deras utbildning leder till och hur man går från ett projekts start till leverans av en produkt eller tjänst. Genom till exempel UF kan eleverna få förståelse för det arbete som görs innan projektet startar samt projektets eftermarknad. Men det ställer lika stora krav på den som undervisar som på eleven. Lärarna måste skapa förståelse för angränsande ämnens beröring på det egna ämnet samt hur kollegorna undervisar. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och lägesbilder med kollegorna och samordna sin undervisning. Flexibilitet I de olika momenten som beskrivs under pedagogik är det viktigt att skapa olika nivåer för olika typer av elever. TE- och IP kommer att locka både praktiker och teoretiker. Högskolestudier balanseras med företagsdefinierad utbildning. Ett sådant tankesätt ska också genomsyra när olika projekt sätts upp inom undervisningen. Ett flexibelt utbud ska eftersträvas vilket kommer att kräva en flexibel organisation med flexibla medarbetare. Internationell prägel I undervisningen måste den internationella situationen som Sverige befinner sig i ha sin plats. Undervisningen ska genomföras så att internationella kontakter blir naturliga. Till exempel kan läraren skapa situationer där eleverna söker information via webben på engelska hemsidor. Eleverna ska uppmanas att samarbeta med elever i andra länder. APU kan genomföras utomlands och utländska handledare och föreläsare kan engageras genom starkare band till globala företag i Eskilstuna. Utbytesmöjligheter med utländska skolor och företag ska ses över. Den pedagogiska verksamheten på de industriella och tekniska utbildningarna formas efter tankarna och idéerna i detta avsnitt. IT-stöd En allmän nivåhöjning av informationsteknik, IT, bör ske inom teknik- och industriprogrammen. Nivån bör ligga så högt att eleverna känner igen sig på arbetsplatserna när de har APU eller företagsdefinierad utbildning. Ett minimikrav är att alla elever och all personal utrustas med en bärbar dator och att skolan utrustas med ett trådlöst nätverk. Lärarnas användande av IT i klassrummet ska

11 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 11 (23) höjas. Overheadapparater ersätts med projektorer och smartboards. Lärarnas bärbara dator fungerar också som tablet-pc vilket medger större flexibilitet i klassrummet. Film, text och ljud hämtade från den allt rikare växande floran av undervisningsmateriel som finns tillgängligt digitalt ska användas. Vid behov ges kompetenshöjning för elever eller personal för att lyckas med IT satsningen. Varje elev på de industriella och tekniska utbildningarna ska ha tillgång till egen bärbar dator. I hela det ombyggda hus 4 ska finnas trådlösa nät så att de bärbara datorerna kan användas i alla undervisningssituationer i byggnaden utan fysisk uppkoppling. Så kallat Learning Community(programportal) ska utvecklas för att utgöra ett viktigt IT-hjälpmedel i undervisningen. En kraftfull satsning skall göras på kompetensutveckling av personalen inom ITområdet. Programutbud Aktuella utbildningar inom det industriella och tekniska området som utvecklingsinsatserna är riktade mot är Industriprogrammet, Teknikprogrammet och det specialutformade Industriteknikprogrammet. I ett tidigare skede fanns även IT-programmet på Rekarnegymnasiet med i bilden men avfördes framförallt på grund av att dess innehåll inte direkt var av industriell teknisk art utan mer inriktad på IT-teknik för administrativ IT. Det var inte heller möjligt att ha denna stora elevgrupp i byggnaden i Munktellstaden och ändå ha ett utrymme för att expandera Industri- och Teknikprogrammen. En variant/inriktning med automatisering fanns med under hela arbetet med SBT och är fortfarande aktuell. En uppgift för utredningen är att ta ställning till hur det specialutformade Mekanikerprogrammet ska hanteras och hur frågan om PRIV ska hanteras när ambitionerna är att öka totala antalet elever, antalet behöriga men också ökade betygsmedelvärden för eleverna som går ut från utbildningarna. Från och med höstterminen 2008 finns en försöksverksamhet tillgänglig som möjliggör att elever på program kan få bedriva sina studier i en ny form av gymnasial lärlingsutbildning. I det just påbörjade utvecklingsarbetet med Teknikcollege Mälardalen(TC), där förutom Rinmangymnasiet även Wenströmska gymnasiet och ABB-gymnasiet i Västerås ingår, så diskuteras utbildningsinsatser med så kallade företagsdefinierade kurser och inriktningsalternativ i slutet av utbildningarna hos de olika utbildningsanordnarna. Även Mälardalens högskola är en viktig samarbetspart för att eventuellt kunna skapa utbildningsalternativ in i högskolan.

12 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 12 (23) Överväganden och slutsatser En svårighet med att fastslå vilket programutbud som den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna skall ha i framtiden är att det ännu är okänt vilka program som kommer att finnas inom den framtida nya gymnasieskolan som beräknas starta höstterminen Men om man utgår ifrån att Teknik och Industriprogrammen kommer att finnas kvar, åtminstone i en någorlunda likartad form och att kommunen även fortsättningsvis kan anordna specialutformade program kan man överväga och dra följande slutsatser. Att låta de båda nationella utbildningarna finnas kvar som utbildningsalternativ är självklart. För att skapa hög kvalitet och stora valmöjligheter så är specialutformade program ett viktigt verktyg. Krav på specialutformade program är att de innehåller kärnämnenas 750 poäng och att resten upp till 2500 poäng fylls med nationella eller lokala kurser. Utbildningarna kan båda anordnas som utbildning för grupper och individuellt. De specialutformade programmen ger därför stora möjligheter att både göra individuella utformningar och anpassningar efter näringslivets behov. Man kan också se det ur ett genusperspektiv där flickor ges möjlighet, som de ofta visat sig vara intresserade av, att kombinera traditionella teknikkurser med helt andra kurser t ex inom estetiska området. De specialutformade programmen öppnar också möjligheterna till samverkan inom Teknikcollege Mälardalen och med Mdh. T ex så kan elever här påbörja sin högskoleutbildning redan på gymnasienivå. Utformas de första två åren av gymnasieutbildningen likartat av utbildningsanordnarna inom Teknikcollege Mälardalen så är det tänkbart att man inom årskurs 3 tillsammans kan erbjuda ett antal olika inriktningsalternativ att gå ut ifrån. Något man dock måste vara medveten om är att valfrihet kostar. Erbjuds många möjligheter med små grupper krävs mycket pedagogisk personal med höga utbildningskostnader som följd. Även de tidigare tankarna på att ha en speciell inriktning på automatisering är möjlig att genomföra som specialutformat alternativ. Den nya gymnasiala lärlingsutbildningen är ett billigare alternativ, åtminstone under försöksverksamheten då staten betalar kr per elev och år. Att använda denna möjlighet för att skapa ett billigare alternativ än individuellt specialutformat program och utöka flexibiliteten skall givetvis användas för de elever som så önskar. Av projektplanen framgår att det i utredningsuppdraget ingår att både titta på möjligheter med sommarstudier och att kombinera gymnasiestudierna med en anställning. Vi konstaterar att här öppnar den nya gymnasiala lärlingsutbildningen för båda dessa möjligheter. Man måste dock vara medveten om att bara elever som antagits på ett program kan erbjudas möjligheten med lärlingsutbildning. Man kan alltså inte erbjuda obehöriga elever den nya gymnasiala lärlingsutbildningen.

13 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 13 (23) I projektplanen tog vi också på oss att försöka hitta möjligheter för elever som så önskar att studera i snabbare takt. Vi har dock inte här har några konkreta förslag på hur detta ska gå till utan tycker istället att man lyfter frågan då detta efterfrågas av elever som går på utbildningarna. I anslutning till Industriprogrammet finns idag PRIV-elever. Om betygsmedelvärden skall kunna öka både för elever som börjar utbildningen och som går ut med slutbetyg behöver denna elevgrupp minska på bekostnad av antalet behöriga elever. För att klara detta skulle en särskild IV-utbildning för obehöriga elever behöva utvecklas. Möjligheterna att förlägga stor del av utbildningen i näringslivet utanför skolan ska undersökas. Det specialutformade Mekanikerprogrammet har inför läsåret 2008/09 bara en behörig sökande. Eftersom programmet inte har så stark anknytning till de industriella tekniska utbildningarna och förmodligen inte är något alternativ för obehöriga elever som söker till Industriprogrammet föreslås att Mekanikerprogrammet tas bort från programutbudet på Rinmangymnasiet. Det bör dock övervägas om den kan finnas kvar som ett utbildningsalternativ på någon av de andra gymnasieenheterna. Under slutskedet av arbetet med SBT så dök en idé upp, från ett fristående utbildningsföretag, att utbilda regionala miljökonsulter. Man kunde redan då konstatera att detta förmodligen inte är någon utbildning som bör ske inom gymnasieskolan utan kanske istället som något slag av eftergymnasial utbildning. I ledningsgruppen konstaterar vi, att på grund av att en sådan utbildning skulle få en kraftig inriktning på energiförsörjning och energihushållning så är den svår att samordna med den huvudinriktningen av den utbildning som nu håller på att utvecklas på Rinmangymnasiet, det vill säga NC/CNC, produktionsteknik, CAD/CAM, svets och eventuellt automation. För övrigt så pågår det i kommunen nu ett arbete att förverkliga denna utbildningsidé som så kallad KY - utbildning (Kvalificerad yrkesutbildning). Eleverna kan dock, genom att välja en eller flera av de kurser som presenteras i avsnittet Energi och miljöinriktning få en energi- /miljöprofil på sin utbildning. Om eleven väljer samtliga dessa kurser så omfattar de 200 poäng. Skulle även högskolekursen i hållbar utveckling kunna erbjudas så ökar poängtalet med ytterligare 100 poäng. Om eleven väljer detta måste han/hon förmodligen gå över till ett specialutformat program. Om tillräckligt många elever visar intresse för detta alternativ kan givetvis denna profil anordnas som ett sökbart specialutformat program. Mekanikerprogrammet tas bort ur utbildningsutbudet på Rinmangymnasiet från och med höstterminen 2009 men om utbildningen skall finnas kvar på någon annan enhet övervägs i samband med beslut om totala utbildningsutbudet i kommunens gymnasieskola.

14 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 14 (23) Det specialutformade Industriteknikprogrammet tas bort ur kursutbudet 2009 och ersätts av ett specialutformat program på individnivå med hjälp av valbara kurser. Eskilstuna kommun anhåller om att få ingå i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning för Industriprogrammet från och med höstterminen Det gemensamma programrådet för de industriella och tekniska utbildningarna skall vara lärlingsråd. Ledningen för Rinmangymnasiet och speciellt den rektor som ansvarar för utvecklingen av de industriella och tekniska utbildningarna ges i uppdrag att 1. successivt utveckla specialutformade program både på individuell nivå och för grupper som uppfyller möjligheterna med kopplingar till högskolan specialiserade inriktningar inom Teknikcollege Mälardalen speciella önskemål för flickor inriktningar mot automatisering profil mot energi/miljö 2. skapa ett speciellt IV-program med inriktning på teknik/industri med placering utanför det ombyggda Hus 4 så att Hus 4 istället kan specialanpassas för behov inom de nationella och specialutformade tekniska och industriella utbildningarna. 3. i samverkan med lärlingsrådet utveckla lärlingsutbildningar som ett alternativ för elever på Industriprogrammet och då även i former med studier på sommaren och i kombination med en anställning på ett företag. Så snart det är möjligt ska förvaltningsledningen ta fram ett förslag på att utöka utbildningsverksamheten med ett eventuellt fjärde år för att erbjuda gymnasieingenjörsutbildning. Förvaltningsledningen ges i uppdrag att inför läsåret våren 2010 komma med förslag på en reviderad programstruktur med hänsyn till eventuella förslag om en reviderad gymnasieskola med ett avskaffat IV-program hösten Genusperspektivet Andelen flickor är i minoritet på teknikprogrammet och nästan obefintlig på industriprogrammet. För att uppnå jämlikhet mellan könen, minska löneklyftan mellan män och kvinnor och skapa en dynamisk arbetsplats i industrin samt ge svensk industri en bredare rekryteringsbas vill vi balansera antalet flickor och pojkar inom gymnasiets teknik- och industriutbildning. Arbetet med SBT samlade en expertpanel med 13 personer som representerade genusforskare, genuskonsulter, flickor som studerade teknik, flickor som arbetade inom industrin, genusexpert från landstinget samt projektledaren för Komtek. Under en heldag gavs uppdraget att ta fram en handlingsplan för hur SBT ska göra för att locka flickor och få dem att trivas i tre år. Ledare för konferensen var en

15 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 15 (23) genuskonsult och resultatet blev en 174 punkter lång handlingsplan. Handlingsplanen innehåller olika åtgärder från rätt färg på väggarna till genusutbildning för lärare. Förutsättningarna för TEIP medger dock inte att alla punkter på handlingsplanen kan genomföras men vi vill inledningsvis prioritera följande åtgärder: - Lärare utbildas i genusperspektiv - Pedagogiken anpassas till att ge helhetsupplevelser. - Lokalanpassning och varumärke/profil görs på ett sätt som tilltalar flickor. - Riktade åtgärder görs mot flickor som går i grundskolan. - Med stöd av KomTek introduceras och stimuleras yngre barns teknikintresse. - Utbud av individuellt valbara kurser som attraherar flickor. Inledningsvis prioriteras ovanstående insatser i syfte att öka flickors intresse för de industriella och tekniska utbildningarna. Ombyggnationer Arkitektproducerade skisser på ombyggnation av Hus 4 där hyreskonsekvensen är högst 2 mkr per år bifogas, bilaga 3. I skisserna har följande önskemål från projektet tagits med: - Ny entré mot Smedjegatan - Både TE och IP under samma tak - Övrig utbildning flyttas från hus 4 - Torg/öppen samlingsyta - Klassrum och konferensrum - Elevskåp - Lärarrum för 3-4 personer i verksamheten - Ytan för omklädningsrum görs om - Maskinparken förläggs helt till markplan - Öppenhet, ljus, glasväggar och lanterniner - Labsalar flyttas till hus 4 Skisserna godkänns som underlag för den fortsatta planeringen av ombyggnaden av Hus 4. Marknadsföring Syftet med att marknadsföra satsningen på teknik- och industriprogrammen är främst att få fler att söka utbildningen, få fler flickor att söka utbildningen och att skapa ett varumärke kring teknik- och industriutbildning i Eskilstuna.

16 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 16 (23) För att marknadsföringen ska vara effektiv är det nödvändigt med en genomgående analys. Analysen ska omfatta 1. Klarläggande av vilka signaler som får högstadieungdomar att välja teknikoch industriprogrammen. 2. Klarläggande av vad som får elever att välja bort utbildningen. 3. Hur ett varumärke och profil ska utformas med hänsyn tagen till både Teknikcollege Mälardalen, Rinmangymnasiet och Eskilstuna kommun. Analysen skall mynna ut i en kommunikations- och handlingsplan. Som underlag för analysen genomförs en intervju med det ökade antal elever som sökt till industriprogrammet hösten För att stärka dessa elever i sitt utbildningsval bjuds de även in till en gemensam träff våren Överväganden Antingen kan ett etablerat marknadsföringsföretag genomföra en professionell och grundlig analys som leder till olika aktiviteter av marknadsföring eller så kan en marknadsföring ske med skolans ledning och personal och och mindre professionell hjälp. Det professionella alternativet beräknas kosta ca kr initialt och därefter kr per år. Ge ansvarig rektor i uppdrag att ta fram en kommunikations och handlingsplan och därefter genomföra en marknadsföringsinsats med professionell hjälp och en ekonomisk ram enligt budgetförslaget i ekonomiavsnittet. Rektor beslutar i vilken utsträckning marknadsföringsinsatserna ska ske med egna insatser eller med externt professionellt stöd. Ge ansvarig rektor uppdrag att utvärdera insatserna efter ansökningstillfället i februari Resultatet redovisas i nämndens verksamhetsberättelse för Grundskola med teknikprofil Att skapa en studieväg för ungdomar med teknikprofil från grundskolans åk 7 genom gymnasiet och delvis in på högskolan på samma skolenhet är tilltalande. Om dessutom KomTek knyts till enheten och kompetensutveckling av personal i yrkeslivet genomförs på enheten så kan man säga att enheten har en uppgift att med ett samlat grepp arbeta med ett livslångt lärande inom teknikområdet.

17 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 17 (23) Överväganden och slutsatser Även om idén är mycket tilltalande så finns det många pratiska hinder som i så fall måste överbryggas. För det första måste ett tillräckligt stort lokalutrymme skapas på Rinmangymnasiet. Detta är förmodligen inte möjligt förrän antalet ungdomar från grundskolan minskat och utökningen av fristående skolor får en större effekt på Rinmansgymnasiets elevvolymer. Detta sker först under läsåret 2010/11 eller 2011/12 om inte effekten förstärkas genom programförflyttningar mellan gymnasieenheterna. En överflyttning av grundskoleverksamhet till Rinmangymnasiet påverkar också lokal- och personalplanering på nuvarande grundskoleenheter men skapar i sin tur ledig lokalkapacitet inom kommunens grundskolor, som skulle kunna förenkla möjligheterna att gå ur någon befintlig grundskoleenhet. Om grundskoleverksamheten skall ske i samverkan med någon grundskola eller som egen grundskoleverksamhet på Rinmangymnasiet måste utredas. Förvaltningen får i uppgift att följa lokalkapacitetsutvecklingen inom grund- och gymnasieskolan och att återkomma med ett förslag senast inför budget Här skall speciellt beaktas möjligheten att gå ur någon grundskola och att flytta program mellan gymnasieenheterna. Teknikcollege I september 2007 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att, i samverkan med Västerås stad och ABB-gymnasiet i Västerås var för sig, ansöka om Teknikcollegestatus för att tillsammans bilda Teknikcollege Mälardalen. Teknikcollege Mälardalen kan bli en mycket viktig hörnsten för utvecklingen av industri- och teknikutbildningarna på Rinmangymnasiet. Den 23 januari, 2008 träffades en interimistisk styrgrupp för Teknikcollege Mälardalen (TCM). TCM består av Rinmangymnasiet, Wenströmska gymnasiet och ABB Industrigymnasium och representanter för regionens näringsliv och Mälardalens högskola. Ansökningar för att bli Teknikcollege behandlas av Teknikföretagen för ackreditering. Målet är att till augusti 2008 i samband med starten av satsningen på teknik- och industriprogrammen också inviga Teknikcollege Mälardalen. Teknikcollege har hittills gynnat samarbetet mellan Rinmangymnasiet och Mdh, engagerat näringslivet och främjat samarbete mellan de ingående gymnasieskolorna på ledningsnivå.

18 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 18 (23) Oavsett om Teknikcollege Mälardalen realiseras eller ej kan och bör mycket av tankarna i konceptet användas för att utveckla industri- och teknikutbildningarna på Rinmangymnasiet. De viktigaste idéerna i konceptet att ta vara på är nog, att studierna planeras som heldagsaktiviteter och att lärarna finns i stor närhet till eleverna. Även s k collegespår i samverkan med Mdh d v s att det finns någon form av naturlig studieväg genom industri- teknikutbildning på gymnasiet in i högskolan är viktigt att skapa. Givetvis är industrianknytningen, arbetsplatsförlagd utbildning, skolverksamhet som liknar arbetsplatsen, projekt som näringslivet lägger in på gymnasieutbildningarna också viktiga men här har ändå Rinmangymnasiet redan idag kommit långt. Det betyder inte att detta är färdigutvecklat utan att det här även fortsättningsvisfinns mycket att göra, kanske framförallt ur ett kvalitetsperspektiv. Personal och ledning Personal och ledning är de absolut främsta framgångsfaktorerna för utbildningsverksamhetens resultat. Om man erbjuder eleverna en samlad skoldag där de under hela dagen har möjlighet att i grupp, projekt eller på egen hand hela dagen genomföra studier kräver detta betydligt mer personalresurser än traditionell klassundervisning. Eleverna måste under hela skoldagen ha tillgång till pedagogisk personal och handledning. Ett ytterligare skäl till att använda mycket av de ekonomiska förstärkningarna till personal är den modell som föreslås för utvecklingen av utbildningsverksamheten och som baseras på specialutformade program för individer och grupper. Modellen medför att små grupper behöver bildas som kräver mycket personal och därför blir kostsamma. Likaså kan tankarna med de så kallade företagsdefinierade kurserna kräver handledarresurser och även administrativt arbete med att skriva lokala kursplaner. Idag finansierar Eskilstuna Fabriksförening en halv projekttjänst som stöd för utvecklingen av Industriprogrammet. Vi förutsätter att denna resurs kan kvarstå men nu med inriktning på att utveckla hela detta område av industriell och teknisk utbildning på Rinmangymnasiet. Överväganden och slutsatser I förslaget om att starta SBT så fanns en ekonomisk satsning på mer skolledarresurs än vad som är möjligt att använda av den budgetram som á-priserna för eleverna genererar. Eftersom denna satsning är en integrerad verksamhet på ett redan befintligt gymnasium gör vi bedömningen att det inte behövs någon ytterligare förstärkning av skolledarresursen inom de 6 miljonerna under förutsättningen att Eskilstuna Fabriksförenings utvecklingsstöd kvarstår. Eftersom en betydande kvalitetsförbättring av utbildningen och ökad rekrytering av flickor eftersträvas så behövs stora satsningar göras på kompetensutveckling av

19 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 19 (23) personalen. Två viktiga områden för kompentesutveckling är projektarbetsmetodik och pedagogiskt arbete ur ett genusperspektiv. En stor del av de tilldelade ekonomiska förstärkningsmedlen på 6 miljoner kr per år används för att utöka personal i form av fler lärare, handledare, tekniker eller annan förstärkningspersonal som kan vara viktig för att höja kvaliteten på utbildningen.(summans storlek anges i avsnittet Ekonomi) Ledningen för Rinmangymnasiet och speciellt den rektor som ansvarar för utvecklingen av de industriella och tekniska utbildningarna ges i uppdrag att fatta beslut om hur dessa resurser för personalförstärkningar skall disponeras. Energi och miljöinriktning Ett speciellt uppdrag som finns med i projektplanen är att komma med förslag på hur man kan skapa miljöprofil på de industriella och tekniska utbildningarna. Det ska också övervägas om det kan kombineras med en energiinriktning. Utbildning i hållbara energikällor och miljöpåverkan är viktiga för att få elever medvetna om strävan att motverka global uppvärmning och god energihushållning. I gymnasieskolans kursutbud finns färdiga kurser i ämnet. Nedan ges några exempel. Miljöpolitik 50p Denna kurs handlar om hur ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling påverkar hushåll, företag och samhälle. Kursen ska också ge kännedom om hur politiska beslut och lagstiftning påverkar och påverkas av samhällets utveckling och internationella överenskommelser i miljöfrågor. Miljökunskap 100p Denna kurs handlar om att förstå hur människan påverkar naturliga kretslopp, att ekosystem har en begränsad bärförmåga och att mänskliga verksamheter påverkar den biologiska mångfalden. Miljöteknik 50p Kursen är inriktad på olika tekniker för att bestämma miljöpåverkan i naturen mm, samt hur man med tekniska metoder kan åtgärda den påverkan som sker eller har skett. I förberedelsearbetet har diskussion förts med Mälardalens högskola som erbjuder eleverna kursen Hållbar utveckling 7,5 HP och därefter en Projektkurs i ämnet som också ger 7,5 HP.

20 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 20 (23) Överväganden och slutsatser Vid möten med Mälardalens högskola och kvalificerad yrkesutbildning (KY) kartlades utbildning inom energi och miljö. För högre akademiska studier och forskning inom både miljö och energiteknik är Mdhs utbud tillräckligt. För de som önskar utbilda sig till tekniker inom miljö och teknik, till exempel arbetet med miljöcertifiering, täcker kvalificerad yrkesutbildning de behoven. Gymnasieskolans utbildningsinsats bör däremot vara av generell karaktär. Inriktningen kan här istället vara att låta miljöinfärgning ingå naturligt i så många ämnen som möjligt men med fokus på närliggande ämnen till exempel kemi, fysik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utbildningarnas kurser skall i största möjliga omfattning infärgas av miljö och energiaspekter. De elever som så önskar erbjuds att välja in miljö- och energikurser och utforma ett individuellt specialutformat program med energi-/miljöprofil. Om tillräckligt många elever väljer detta så erbjuds alternativet som ett sökbart specialutformat individuellt program. KomTek Sedan 2003 har den Kommunala entreprenad- och teknikskolan KomTek varit under utveckling i Eskilstuna kommun. Verksamheten har haft en årlig omsättning på ungefär 1 miljon kr och endast en heltidsanställd projektledare/teknikpedagog. Ursprungsidén till KomTek kommer från statliga myndigheten NUTEK och har som främsta syfte att stimulera barn- och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. I verksamheten skall finnas minst 50% flickor. Under de första åren finansierades verksamheten med sponsormedel i första hand från Energi och miljö, kommunens näringslivsenhet och Barn-och utbildningsnämnden. Under 2007 så finansierades verksamheten helt med projektmedel från Barn- och utbildningsnämnden. Lokalhyran har under hela uppbyggnaden betalats av Kulturoch fritidsförvaltningen. Från och med 2008 är KomTek en reguljär verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden underställd gymnasiechefen. Överväganden och slutsatser KomTek har under hela utvecklingsperioden varit fysiskt placerad över Faktotum i anslutning till Faktorimuseet. Denna placering har varit bra eftersom KomTeklokalerna bara kan ta emot ungefär 15 barn/ungdomar samtidigt. Då hela grundskoleklasser har besökt verksamheten har ena halvan kunnat vara på Faktotum eller Faktorimuseet och den andra halvan på KomTek vilket haft stora fördelar.

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer