Årsredovisning SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet"

Transkript

1 Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen har en omfattande verksamhet, som når ut i regionens samtliga 49 kommuner. Utöver de åtta besöksmålen bedrivs regionalt arbete i form av besiktningar, rådgivning, kulturmiljövård, skolbesök, föredrag, utbildningar, vandringsutställningar, processutveckling, med mera. Det regionala arbetet har stärkts och fler arbetar nu ut mot kommuner, näringsliv och civilsamhälle. I organisationen har vi sammanfört delar av det regionala arbetet inom ett område, Tillväxt & utveckling. Ett antal arbetsgrupper har tillsatts, bland annat inom de regionala handlingsprogrammen men också för att utveckla samverkan internt inom Västarvet. Västarvets besöksmål lockade ca besökare under Det är något färre än föregående år men tillsammans med de som besökte våra vandringsutställningar och andra aktiviteter runt om i regionen har vi även i år nått drygt besökare. Västarvet har ett strukturellt underskott och ett antal besparingar har genomförts under de senaste åren för att få en ekonomi i balans. På grund av effektiviseringskrav och ej påverkbara kostnadsökningar räcker dock inte dessa åtgärder utan budgeten för 2011 var underbalanserad med ca 2,5 mnkr. Underskottet stannade dock på 735 tkr på grund av att övergången till Vgr- IT inte genomfördes under året, den budgeterade kostnaden för detta är ca 2 mnkr varav 1,5 mnkr är en engångskostnad. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Västarvets museer och övriga besöksmål har en omfattande verksamhet riktad till medborgarna i form av utställningar, programverksamhet och pedagogisk verksamhet. Antalet fysiska och virtuella besökare är, totalt sett, något bättre än under föregående år. Utställningen kommer, Västarvets turnerande utställningsverksamhet, är mycket efterfrågad och beräknas ha nått drygt besökare runt om i regionens kommuner. Göteborgs naturhistoriska museum hade det högsta besökarsantalet på tio år med besökare. Intresset för slöjd har ökat stort de senaste åren, inte minst bland ungdomar. För hemslöjdskonsulenterna i Slöjd i Väst är aktiv närvaro i sociala media numera en vanlig arbetsmetod. Västarvet bedriver ett omfattande natur- och kulturarvsarvete i regionen. Efterfrågan på vår kompetens ökar och det regionala arbetet har stärkts genom att fler arbetar ut mot kommuner.

2 Sida 2(38) 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet OK Det förebyggande och konsultativa arbetssättet fortsätter att utvecklas. En ny organisation för att stärka detta arbete har genomförts från och med Ett antal arbetsgrupper har tillsatts i syfte att utveckla samverkan både internt inom Västarvet men också externt med andra parter. Arbetet pågår för att finna formerna för dessa gruppers arbete. Samarbetet med Kultur i Väst har utvecklats, både på styrelse-, lednings- och verksamhetsnivå 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Bra Hela personalen har varit involverad i planeringen av verksamheten Formerna för uppföljning behöver dock förbättras så att kopplingen mellan planering och det egna arbetet blir tydligare. En omfattande kompetensutveckling har genomförts. Många medarbetare har deltagit i aktiviteter anordnade av det ESF-finansierade projektet Cresco. Utöver detta har en omfattande kurs i Förbättringskunskap för chefer avslutats och en utbildning som ska stärka det konsultativa och faciliterande arbetssättet genomförts med ägarstöd. Enligt Västra Götalandsregionens undersökning fungerar den nära arbetsrelaterade kommunikationen på den egna enheten/arbetsplatsen bra, medan den strategiska kommunikationen (mål-, resultat- och förändringskommunikation) upplevs fungera mindre väl. En betydande förbättring kan dock ses vad gäller medarbetarnas uppfattning om och stolthet för den egna arbetsplatsen. Även nöjdheten med intranätet som kommunikationskanal har stärkts. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Varning Budgeten 2011 var underbalanserad med ca 2,5 mnkr och prognosen har varit ett resultat mellan 0 till -2 mnkr. Att underskottet stannar på tkr beror på att den tidigare beslutade övergången till Vgr-IT inte genomfördes under Det strukturella underskottet kvarstår inför 2012 och diskussioner har inletts med kulturnämnden om omfattningen av uppdraget till förvaltningen. Västarvet har nu en tydlig struktur och ansvarfördelning inom ekonomiområdet och väl fungerande verktyg för ekonomisk planering, prognoser och uppföljning. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Västarvet ska bidra till Det goda livet genom att bidra till människors livslånga lärande,

3 Sida 3(38) vara en central del av samhällets kollektiva minne, utveckla samhällsbyggets goda livsmiljöer. Västarvets ska långsiktigt förvalta arvet, utveckla kunskap och stimulera människors kunskapssökning och engagemang i regionens rika natur- och kulturarv. I Västarvet är brukarperspektivet i centrum. Vi eftersträvar bred samverkan med regionens kommuner och med olika aktörer inom det civila samhället. Västarvets regionala arbetssätt ska utvecklas för att stärka verksamhetens samhällsrelevans. Verksamheten styrs utifrån uppdrag från regionen, värdkommunerna Vänersborg, Lilla Edet och Karlsborg och ArtDatabanken. De tidigare uppdragen från Kulturrådet och Nämnden för Hemslöjdsfrågor ingår från och med 2011 i det regionala uppdraget. Sedan 2010 bedrivs verksamheten vid Bohusläns museum och Västergötlands museum på uppdrag som fastställs i avtal med respektive museums stiftelse. Utöver de resurser som följer med uppdragen utgörs intäkterna av försäljning av varor och tjänster, entréintäkter, externa projektmedel och personanknutna arbetsmarknadsbidrag. Detta förutsätter flexibilitet och god omvärldsorientering, då omslutning och resultat kan variera över tid beroende på externa faktorer. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET 3.2 Insatser för kommunikation Västarvet har sammanfört kommunikations- och marknadsföringsarbetet i en gemensam funktion. Det innebär bland annat en ökad professionalisering och ett i alla delar effektivare nyttjande av såväl personella som övriga resurser. Under 2011 har enheten arbetat med: 1. Tydlig kommunikationsstrategi i fokus - samordning och helhetsperspektiv ger effektivare resursutnyttjande. 2. Väl fungerande processer för internkommunikation - ska stimulera till delaktighet och dialog. Under november deltog Västarvet i VGR:s undersökning kring den interna kommunikationen. Av resultatet kan vi generellt säga att den nära, arbetsrelaterade kommunikationen på den egna enheten/arbetsplatsen fungerar bra, medan den strategiska kommunikationen (mål-, resultat- och förändringskommunikation) upplevs fungera mindre väl. Detta skiljer sig inte nämnvärt från det resultat vi fick En betydande förbättring kan dock ses vad gäller medarbetarnas uppfattning om och stolthet för den egna arbetsplatsen. Även nöjdheten med intranätet som kommunikationskanal har stärkts en hel del. 3. Tydligare profilering och effektivare marknadsföring - genom ett helhetsgrepp ska

4 Sida 4(38) tydlighet och genomslagskaft öka. - En modell för att utforma tydliga och långsiktiga strategier för verksamheternas profilering har under året tagits fram i samarbete med extern varumärkesstrateg. En gemensam grafisk profil har beslutats under Syftet är att skapa mer effekt, enhetlighet och igenkänning i marknadskommunikationen. 4. Öka kundorientering genom kontinuerlig analys - genom regelbundna kvantitativa undersökningar och kvalitativa studier. En gemensam modell och metod för återkommande jämförbara publikundersökningar för förvaltningens verksamheter har införts under året. Modellen bygger i stora delar på Kulturrådets modell och fokuserar på tre huvudfrågor (kön, ålder och hemvist). 5. En modernare webbnärvaro ska utvecklas - utveckling av den virtuella kommunikationen och de sociala medierna. Under året har insatserna lagts på strategiskt utvecklingsarbete kring en ny webbnärvaro och på att förändra våra arbetsmetoder. Arbetet ska resultera i nya hemsidor. En ny struktur och metodik som bygger på tydliga effektmål och målgruppsanalyser är klar och våren 2012 kommer nya att lanseras. Västarvets aktiviteter blir allt mer synliga i sociala medier, framför allt i kanaler som Facebook och Twitter och vi kan konstatera att våra aktiviteter inom området blir mer och mer en del av det vardagliga arbetet. 6. Målmedveten pressbearbetning - aktivt förmedla en tydlig bild av vår verksamhet. Vi gör kvartalsvisa mätningar av vår exponering i media. Västarvet verksamheter hade totalt artiklar i svensk media under 2011, en ökning med knappt 6 % jämfört med föregående år. Mätningen baserar sig på artiklar som finns tillgängliga på Internet, vilket utesluter en del månadsmagasin och tidskrifter samt mindre lokaltidningar. Detta innebär dock att Västarvet har en medial exponering på 3-4 artiklar dagligen, året runt. Antal artiklar hänger tydligt ihop med verksamheternas aktiviteter och aktiv pressbearbetning. Värt att notera är att Västarvets digitala pressrum (MyNewsDesk) hade besökare under Jämställdhetsintegrering Uppföljning till uppdragsgivaren ska ske genom att arbetet med att stärka jämställdheten inom natur- och kulturarvsområdet ska beskrivas. Se även Vi arbetar utifrån den Likabehandlingsplan som styrelsen beslutat.

5 Sida 5(38) Mål: Västarvets medarbetare är medvetna om sina attityder avseende jämställdhet. Utfall: Under första delen av året har arbetet inriktats på att ge all personal en genomgång av likabehandlingsplanen samt den verktygslåda som finns som komplement. Till planen finns ett diskussionsunderlag som ett verktyg för att föra samtal om jämställdhet. Dessa är vidareutvecklade i ett verktyg Samtalskort framtagna i Cresco-projektet. Detta är kommunicerat i alla verksamheter med uppmaning om att ta upp något avsnitt vid varje APT. Mål: Vid publika satsningar fokuserar vi på jämställdhet och att möta kunder, besökare, samverkansparter och medarbetare utifrån var och ens förutsättningar Utfall: Externa referensgrupper förekommer, men har ännu inte fått fullt genomslag. Många av Västarvets medarbetare har hög medvetenhet och kompetens inom jämställdhets-, likabehandlings- och genusfrågor. Museerna är väl medvetna om sin roll som förmedlare och har därför länge jobbat aktivt med såväl professionellt bemötande som normkritiskt tänkande. Mål: Västarvet uppvisar ett jämställdhetsindex som ligger över medelvärdet för regionen totalt Utfall: Årliga mätningar görs genom Jämix nyckeltal för uppföljning och åtgärder av jämställdheten i Västarvet. Västarvet tilldelades 2010 Nyckeltalsinstitutets pris för största förbättringen av Jämställdhetsindex samt pris för bästa jämställdhetsindex och största förbättringen inom Västra Götalandsregionen. För år 2011 håller vi ställningarna och har den högsta poängen inom VGR. Mål: Resurspersoner finns inom Västarvets alla områden för att verka för jämställdhet Utfall: Västarvet har personer och lokala arbetsgrupper utsedda på de olika verksamhetsområdena för att arbeta med jämställdhet och mångfald enligt likabehandlingsplanen. 3.4 Funktionshinder Inom Västarvet pågår en rad olika processer för att göra samlingar, bibliotek och arkiv tillgängliga. Olika förmedlingstekniska lösningar prövas t ex i form av digitala guider och språkanpassning. Utfall: Västarvet har en plan för tillgänglighet som en del av verksamhetsplanen med ett antal aktiviteter som ska genomföras under året och arbetet löper på enligt plan. En länk till tillgänglighetsdatabasen finns på första sidan på Västarvets samtliga hemsidor. Vi har också en gemensam resurs med särskild kompetens i tillgänglighetsfrågor. Intranätet erbjuder även en "verktygslåda" med lättåtkomliga hjälpmedel/verktyg som stöd för verksamheternas tillgänglighetsarbete. Den fysiska tillgängligheten tas upp som en stående punkt vid möten med respektive fastighetsägare/hyresvärd. Lödöse museum har särskilt fokus på besökare med funktionsnedsättning med bl a språkanpassning av museets basutställningar.

6 Sida 6(38) 3.5 Mångfald Uppföljning till uppdragsgivaren ska ske genom att arbetet med att öka mångfalden inom natur- och kulturarvsområdet ska beskrivas. Mångfaldsfrågorna omfattas av Västarvets Likabehandlingsplan, se ovan 3.3 Jämställdhetsintegrering. Mål: Västarvets medarbetare är medvetna om sina attityder avseende mångfald. Utfall: Under första delen av året har arbetet inriktats på att ge all personal en genomgång av likabehandlingsplanen samt den verktygslåda som finns som komplement. Till planen finns ett diskussionsunderlag som ett verktyg för att föra samtal om mångfald. Dessa är vidareutvecklade i ett verktyg Samtalskort framtagna i Cresco-projektet. Detta är kommunicerat i alla verksamheter med uppmaning om att ta upp något avsnitt vid varje APT. Mål: Vid publika satsningar fokuserar vi på mångfald och att möta kunder, besökare, samverkansparter och medarbetare utifrån var och ens förutsättningar. Utfall: Externa referensgrupper förekommer, men har ännu inte fått fullt genomslag. Att kartlägga kulturell- och mångfaldskompetens bland medarbetarna 2011 har diskuterats, men ingen lämplig metod för detta har identifierats. Många av Västarvets medarbetare har hög medvetenhet och kompetens inom jämställdhets-, likabehandlings- och genusfrågor. Museerna är väl medvetna om sin roll som förmedlare och har därför länge jobbat aktivt med såväl professionellt bemötande som normkritiskt tänkande. I programplaneringen vägs mångfaldsperspektivet in. Mål: Västarvets personal avspeglar samhällets mångfald och rekryteringsprocessen är väl känd och använd Utfall: VGR:s rekryteringsprocess är känd bland rekryterande chefer. I rekrytering medverkar alltid personalfunktionen, bl a för att säkerställa att processen följs. Mål: Resurspersoner finns inom Västarvets alla områden för att verka för mångfald Utfall: Genomgång sker med all personal, se ovan. Västarvet har två representanter i mångkulturgruppen. Respektive område skall ha en utsedd person för att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och som ansvarar för genomförande och uppföljning av aktiviteterna 2011 enligt likabehandlingsplanen. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Här återfinns kulturnämndens uppdrag, beskrivna även i Västarvets verksamhetsplan för Skrivningen baserar sig även på de strategiska inriktningar som beslutades i förvaltningens styrelse De olika verksamheterna i Västarvet har utifrån dessa uppdrag/mål formulerat sina planer.

7 Sida 7(38) Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskapsoch tjänsteorganisation Detta ska uppnås genom att vår röst ska höras i samhället och vi ska även använda våra arenor för att ge röst åt andra. Vi ska verka för att natur- och kulturarvet ska vara tillgängligt och brukat på ett nyskapande sätt. Effektivare och starkare webbnärvaro - mål: 2011 ska Västarvet ha minst besökare på sina hemsidor. Utfall: Vi har inte nått det uppsatta målet för 2011 men haft drygt besökare, vilket är en ökning med nästan , eller 9 % jämfört med föregående år får ses som ett mellanår där största delen av tid och resurser lagts på strategiskt utvecklingsarbete och att förändra våra arbetsmetoder. Detta arbete ska resultera i nya hemsidor och det är först när dessa sjösatts som vi kan förvänta oss resultat i form av ökade träffsiffror. Effektmål har tagits fram för Vastarvet.se, dessutom finns förslag framtagna för övriga hemsidor. Strategi och riktlinjer för hur vi ska arbeta med sociala medier är framtagna. Digitalisering av samlingar - mål: 2011 ska mål sättas för antal tillgängliga föremål och fotografier på webben Utfall: Vi har under året arbetat med digitalisering av samlingar samt med förvaltarplanen. En ABM- konferens genomfördes i oktober och frågor om ett långsiktig hållbarthet har genomsyrat processer och planerade projekt. Arbetet pågår med att ta fram mål för antal tillgängliga föremål och fotografier. Beslut har tagits om vilket system för samlingsdatabaser som på sikt ska användas av alla enheter för kulturhistoriska samlingar. Systemet heter PrimusNett och Bohusläns museum har påbörjat överföringen. Göteborgs Naturhistoriska Museum har fått kr från Hasselbladsstiftelsen vilket gjort det möjligt att fotografera, publicera och tillgängliggöra 300 nya poster ur museets unika typsamling. Ett stort antal bilder är fotograferade men ännu ej publicerade. Lödöse museum har i samarbete med Länsstyrelsen påbörjat digitalisering av arkeologiska undersökningar i projektet StadsGIS. Bohusläns museum har producerat en film för Vårdcentralen i Kungshamn med historiskt material från Sotenäs. Filmen visas i väntrummet och har blivit mycket uppskattad. Tydligare kommunikation mot externa intressenter - mål: Efterfrågan på Västarvets kompetens inom skilda natur- och kulturarvsområden ska öka. Utfall: En ny organisation som tydligare stödjer ett regionalt arbetssätt har införts. Flera arbetsgrupper som ska arbeta på tvärs inom Västarvet är tillsatta. Processgruppens sex medlemmar och lika många medarbetare från övriga verksamheter har genomgått en utbildning i faciliterande arbetsmetoder. Det finns en efterfrågan på Västarvet som facilitatorer, moderatorer och ledare av works-shops och seminarier inom natur och kulturarvsområdet. Arbetet med former för tillämpning av Europeiska landskapskonventionen med Säveåns landskap som utgångspunkt fortgår främst i form av utbildning av SFI-lärare i Jonseredsområdet. Att lyfta Västarvets verksamheter och olika ämneskompetenser i redaktionella artiklar är en

8 Sida 8(38) kostnadseffektiv form av exponering. En satsning har gjorts i utvalda nischade tidskrifter som Allt om Villor, Kloka hem, Allt om forskning och utveckling m fl. Vi ser överlag en ökning av det redaktionella materialet i media samt ett ökat antal träffar och följeslagare i vårt pressrum. Hemsidor, bloggar och medverkan i sociala medier via framförallt facebook och Twitter har ökat och blivit en del av vardagsarbetet med att föra ut information och skapa utrymmen för debatt och erfarenhetsutbyte. Vi följer upp området genom: Antal artiklar, TV-inslag, medverkan i debatter etc. Dessa var under året 1251 vilket är en ökning med ca 6 % jämfört med Antal besökare på hemsidorna Antalet besök var för året. Det är en ökning med ca 9 % jämfört med Nästan samtliga museer eller besöksmål har också en närvaro på Facebook och flera verksamheter och projekt använder Twitter och bloggar med syfte att öka delaktigheten från allmänheten och ha en bättre dialog. Inom de sociala medierna är det dock svårt att mäta antalet besökare, men som exempel har sidan Dagens 60-tal som är en facebooksida knuten till utställningen 60-tal.nu haft visningar av inlägg under året och som mest 200 aktiva användare under en månad. Dessutom medverkar vi i ett antal samverkanssidor, exv som har haft nästan unika besökare. Under slutet av 2010 och första kvartalet 2011 har en bättre engelsk översättning av Västarvets webbplatser gjorts. Nämnas kan att Göteborgs Naturhistoriska Museum och Bohusläns museum har haft besökare från drygt 70 länder på sina webbplatser. Antal föremål tillgängliga på webben poster var tillgängliga på webben per 31 december Posterna är föremål (inklusive ekofakter fåglarna i Vänersborg) och foton Västarvet ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka natur- och kulturturismen Detta ska uppnås genom att profilera och utveckla attraktiviteten på våra egna besöksmål. Vi ska också på olika sätt bidra till att stärka andra regionala aktörers utveckling på ett sätt som beskrivs i Västarvets handlingsplan för natur- och kulturturism. Ökad attraktivitet av våra egna besöksmål - mål: 2011 ska Västarvet ha minst besökare på sina besöksmål var besökarna ca och besökare. Utfall: Vi har haft besökare under året, vilket är lägre än föregående år och inte i paritet med det uppsatta målet. Medan Göteborgs naturhistoriska museum haft de bästa besöksiffrorna på tio år med besökare, har bl a Vitlycke, Västergötlands museum och Slöjd & Byggnadsvård inte nått upp till satta mål. Vitlycke märkte av den nedgång i turismen som drabbade norra Bohuslän under sommarmånaderna medan Västergötlands museum har arbetat med att få en väl fungerande och hållbar organisation på museet, vilket tagit kraft och

9 Sida 9(38) drabbat den publika verksamheten. Avgörande för Göteborgs naturhistoriska museums framgång bedöms vara god planering och framförhållning i kommunikationsarbetet i samarbete med kommunikationsenheten. Kulturombudsträffar tillsammans med TILLT har genomförts på Göteborgs naturhistoriska museum och Slöjd & Byggnadsvård Nääs. Kulturombuden representerar olika arbetsplatser över hela Västra Götalandsregionen. Flera av Västarvets verksamheter har även haft erbjudanden på TILLT:s sajt (PANORAMA) för kulturombud och Slöjd & Byggnadsvård blev vald till månadens kulturaktör i maj. Göteborgs naturhistoriska museum fortsätter att utveckla turismen i närområdet samt tätortsnära naturområden i Göteborg. Återkommande publikundersökningar - mål: Västarvet genomför 2-3 publikundersökningar under 2011 på alla besöksmål. Undersökningarna ska vara av enkel modell och återkommande. Utfall: En gemensam modell och metod för återkommande jämförbara publikundersökningar för förvaltningens verksamheter har tagits fram och genomförts. Undersökningen bygger i stora delar på Kulturrådets modell och fokuserar på tre huvudfrågor (kön, ålder och hemvist) samt en platsspecifik fråga, dvs en fråga som inte behöver vara jämförbar med de övrigas resultat. Dessutom har särskilda publikundersökningar genomförts på Vitlycke museum och Vänersborgs museum, vars resultat blir viktiga underlag för kommande verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbete kring profilering - mål: Alla verksamheter ska ha en tydligt beskriven profil och en strategi för sitt profileringsarbete. Utfall: Ett profileringsarbete är genomfört på Vitlycke museum och Vänersborgs museum, i det senare fallet med medverkan från kommunen. För de båda verksamheterna har en flerårig strategi för marknads- och utvecklingsarbete tagits fram. Motsvarande arbete har inletts för Västarvets regionala arbete inom natur- och kulturarv. Utgångspunkten - mål: Under 2011 ska en plan för utvecklingen av tas fram och synkroniseras med förvaltningens övriga webbutveckling. Utfall: Förändringsarbetet är inlett. Handlingsplan för natur- och kulturturism - mål: Under 2011 ska Västarvets handlingsplan för natur- och kulturturism genomföras. Utfall: Handlingsplanen delar in uppdraget i tre fokusområden. Det första utgår från museet/huset och där vi själva möter turisten. Här finns till exempel ett stort behov av att förbättra informationen på flera språk. Det andra området är då vår medverkan är som bollplank eller projektägare. Det är andra än vi själva som möter turisten medan vi är en del av processen. I det tredje området deltar vi i strategiarbete tillsammans med andra

10 Sida 10(38) verksamheter till exempel i destinationsutveckling och i att utveckla lokala strategier. Bland pågående verksamhet kan nämnas en plan och ansökan för ett regionalt pilgrimsprojekt tillsammans med bland andra Stiften. Bohusläns museum deltar i EU-projektet IKON med särskild fokus på utveckling av natur- och kulturturism på Väderöarna och Lysekil. Arbetet med paketering och spridning av Basetool-kunskaper har också inletts och fler utbildningar planeras. Vid Bohusläns museum har genomförts en kulturarvsutbildning för guideorganisationer och turistbyråer i samverkan med Kommunförbundet Fyrbodal. Vi följer upp området genom: Antal besök på Antal besök var och det är en ökning sedan förra året med 13 %. Att beskriva den profilering och utveckling som görs på Västarvets egna besöksmål Se text ovan och under 3.2 Andel besökare på de egna besöksmålen som inte bor i värdkommunen De publikundersökningar som gjorts visar att närmare 90 % av besökarna kommer från Sverige och en betydande stor andel av dessa kommer från en radie på 5-10 mil från besöksmålet. Forsviks bruk och Vitlycke museum avviker. Av besökarna till Vitlycke museum kommer endast ca 40 % från Sverige. Alla världsdelar finns representerade bland besökarna även om Europa dominerar. Ca 80 % av besökarna till Forsviks bruk är från Sverige men här är spridningen större och närområdet inte lika dominerande Kontaktytorna och samverkan med externa aktörer i regionen ska stärkas Detta ska åstadkommas genom att utveckla museernas arbete med kopplingen mellan utbud och målgrupp. Vi ska också fortsätta vår medverkan i Kulturplattformen och fortsätta att utveckla formerna för att stödja civilsamhället. Programverksamhet - mål 1: 50 % av programverksamheten ska genomföras i samverkan med externa aktörer. Utfall: Av programaktiviteter har 853 skett i samverkan med externa aktörer. Det är drygt 47 %. En stor andel av programverksamheten genomförs i samverkan med studieförbund och föreningar. Programverksamhet - mål 2: Mångfalds-, jämställdhets- & tillgänglighetsperspektivet ska beaktas i all planering av programverksamheten. Programverksamhet - mål 3: Verksamhetsområdena/enheterna ska sätta mål för antal programaktiviteter per målgrupp, t ex barn och unga. Utfall: Alla enheter har ännu inte klarat att arbeta in dessa mål i sin planering och uppföljning.

11 Sida 11(38) Detta kommer att utvecklas under Kulturplattformen - mål: Utforma målsättning och strategi som visar på tydliga samordningsvinster för Västarvets fortsatta samarbete inom Kulturplattformen. Utfall: Kulturplattformen drivs som ett nätverk där regiongemensamma frågor diskuteras. Västarvets webb utvecklas kontinuerligt inom ramen för kulturplattformen. Samverkan/samarbete med kommunala museerna i regionen - mål: 2011 ska Västarvet ha ett etablerat samarbete med de kommunala museerna i regionen. Utfall: Museinätverk Väst har bildats och utgörs av de kommunala museerna och Västarvet. En grupp arbetar med utvecklingsfrågor och ett seminarium genomfördes i oktober och gemensamma utbildningsinsatser planeras. Stöd till civilsamhället - mål 1: Under 2011 ska Västarvet utveckla former för stöd till civilsamhället med arbetslivsmuseerna som pilot. Utfall: Kontakt med Nätverket för arbetslivsmuseer har etablerats, men något pilotprojekt har inte kommit igång. Andra projekt inkluderar kontakter med olika byalag, intresseföreningar och Leaderprojekt. Stöd till civilsamhället - mål 2: Under 2011 vidareutveckla förvaltningens roll som resurs för regional utveckling i frågor som rör natur- och kulturarvet. Utfall: Hembygds- och hemslöjdsrörelsen är fortsatt viktiga och självklara samverkansparter för Västarvet med samverkan i form av kurser, rådgivning, gemensamma projekt m m. I övrigt sker samverkan med olika föreningar, som exempelvis naturskydds-, musik- och idrottsföreningar, i olika projekt eller evenemang. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 1: Västarvet ska agera aktivt förebyggande inom naturoch kulturmiljöarbete utifrån lagstiftning, regionala miljömål och hållbar utveckling. Utfall: Göteborgs Naturhistoriska Museum har utvecklat en universitetskurs om 7,5 hp på institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet om hållbar utveckling Människan i sitt ekologiska och historiska sammanhang. Målgruppen för kursen är kommunanställda som arbetar med samhällsplanering. En utbildning för SFI-lärare har genomförts med nöjda deltagare. Museet arbetar också för att engagera kommunpolitiker att bidra till en universitetskurs i humanekologi: Miljömålsuppfyllelse - Kommunal politik i praktiken. I samband med Västerhavsveckan (Västra Götalandsregionens miljönämnd) anordnades program, föreläsningar, utställningar och sagovandringar på Bohusläns museum. För att förbättra planeringsunderlaget för natur- och kulturmiljövården görs en omfattande revidering av den digitala informationskartan Västra Götaland. Göteborgs naturhistoriska museum bemannade informationsplats i Västra Nordstan i Göteborg samt ordnade havsundersökningar på två platser längs kusten i samarbete med Sjöfartsmuseet samt Botaniska trädgården. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 2: Inom ramen för projektet Moderna Västra Götaland

12 Sida 12(38) utveckla våra arbetsformer och metoder för natur- och kulturmiljöarbetet. Utfall: Projektet är pågående och utveckling av arbetsmetoder/-sätt görs i seminarieform i samverkan med Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet. Under november genomfördes ett seminarium Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid riktat till regionens kommunala samhällsplanerare om det moderna kulturarvet. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 3: Med utgångspunkt från Västarvets resurscentrum för Slöjd & Byggnadsvård på Nääs vidareutveckla kunskap om och tillgänglighet till utvecklingsarbete kring lokalproducerade material och produkter. Utfall: Projekt Hållbar livscykelanalys med både slöjd- och byggnadsvårdsinriktning pågår och årets sommarutställning Hållbara Hem 2011 invigdes till Vårmässan på Nääs den 7-8 maj. Kulturnämndens handlingsprogram - mål: Under 2011 ska handlingsplaner tas fram för Västarvets arbete med Kulturnämndens handlingsprogram. Utfall: En handlingsplan inom natur- och kulturturism finns sedan Under våren beslutade styrelsen om "Kultur som näring" och "Det maritima och industriella kulturarvet". Planer för de två återstående programmen är under arbete. Att utveckla den regionala attraktiviteten har under året intensifierats genom arbetet med de olika handlingsplanerna. Innevarande år är lite av ett sökande efter bra modeller och att få alla enheterna inom organisationen att samverka. Vi följer upp området genom: Att externa aktörer som deltagit i utställnings- och programverksamhet beskrivs och antalet redovisas målgruppsindelat. Det finns brister i rapporteringen men en bedömning är att Västarvet samverkat med mellan 500 till 600 föreningar, företag, församlingar, intresseorganisationer, myndigheter, m fl under Att programaktiviteter uppdelas på typ och målgrupp: Alla enheter har ännu inte klarat att arbeta in dessa mål i sin planering och uppföljning. Detta kommer att utvecklas under Att arbetet som görs utifrån kulturnämndens beslutade handlingsprogram beskrivs. Handlingsplanen för natur- och kulturturism. Se ovan. Handlingsplanen för det maritima och industriella kulturarvet. Handlingsplanen antogs av styrelsen i maj. Gruppen har under året genomfört en kartering av de insatser som Västarvet genomfört under fär att få grepp över den kompetens och erfarenhet vi besitter. Vi har även stött arbetet med att ta fram en förstudie för att genomföra ett större EU-projekt inom det regionala nätverket för industrihistoria. Handlingsplanens aktiviteter har

13 Sida 13(38) bearbetats med underlag för konkreta insatser Handlingsplanen för Natur- och kulturarv som näring. Tre personer tog under vintern fram handlingsplanen, som antogs av styrelsen i maj. Därefter bildades en arbetsgrupp med syfte att samordna våra insatser inom området. Vi ska: 1) Stödja aktörer som använder natur och kulturarvet för en hållbar utveckling: Stöttat kultursystemen Bottna och ur Skog. Skapat en samverkansplattform med Kultur i Väst för vårt stöd till kommunerna. Drivit vidare Inredia i Tibro samt genomfört en förstudie kring en mötesplats för Kulturella och Kreativa Näringar i Göteborg. 2) Initiera och stödja näringsutveckling inom slöjd, byggnadsvård och hållbar utveckling. En förstudie har genomförts kring gemensamma databaser och söktjänst för att hitta företag i hela VGR. Förstudien har legat till grund för en ansökan om projektmedel från Regionutvecklingsnämnden. Vi har också genomfört tre näringsinriktade aktiviteter; Midvinterfest, Vårmässa på Nääs samt utställningen Hållbara hem Att arbetet att utveckla strategiska och/eller långsiktiga allianser beskrivs. Västarvet har under 2011 i första hand utvecklat samarbetet med befintliga strategiska partners. En mycket viktig partner är Göteborgs universitet där vi har ett antal pågående och nya samarbeten, t ex med Kulturarvsakademin planerar vi en gemensam seminarieserie samt utveckling av verksamheten vid Vitlycke. Personalen vid universitetets hällristningsarkiv har flyttat in i museet under året. Ett utökat samarbete mellan institutionen för kulturvård och Studio västsvensk konservering diskuteras. Sedan tidigare samverkar vi kring Hantverkslaboratoriet i Mariestad och den nya ledarutbildningen i slöjd och kulturhantverk. Universitetet är även involverat i de flesta stora projekt som drivs inom Västarvet. Vi har också långsiktiga kontakter med flera andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och med Museion. Samarbetet med de fyra kommunalförbunden i regionen har fortsatt, främst med inriktning mot kulturarvsverksamhet och tillväxt. Samarbetet med Hushållningssällskapen i Västra Götaland har fortsatt och även kontakterna med några av Leaderområdena inom regionen samt med Landsbygdsnätverket. Kontakterna med Göteborgs museer och övriga kommunala museer i regionen har fördjupats Västarvet ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för ökad delaktighet Vi ska vara en unik och efterfrågad resurs i det livslånga lärande genom utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet för barn & unga och en ständigt utvecklad närvaro på webben. Vi ska också öka tillgängligheten och nå fler i den regionala konsultativa

14 Sida 14(38) verksamheten. Utställningsverksamhet - Mål: Alla utställningsproduktioner ska ha en tydlig målgruppsanalys och ska målgruppsriktas. Perspektivet av & med ska prioriteras genom fokus- och referensgrupper. Utfall: En gemensam arbetsgrupp för utställningar har tillsatts och deras arbete lägger grunden för en samlad målgruppsplanering. Flera utställningsproduktioner har arbetat med fokus- och/eller referensgrupper. Alla större utställningsproduktioner för besöksmålen och den regionala verksamheten "Utställningen kommer" görs av och med fokusgrupper, exempelvis den nya utställningen Kan Själv! -en upplevelse av natur för de allra minsta. Utställningen "Con otros ojos" om Bolivias natur och naturvård producerades med svenska Boliviagrupper som referensgrupper och i nära samarbete med museet i Cochabamba, Bolivia. Pedagogisk verksamhet för barn & unga - Mål 1: Under 2011 ska minst barn och unga ha deltagit i den pedagogiska verksamheten. Utfall: Drygt elever har deltagit i den pedagogiska verksamheten, vilket är fler än det uppsatta målet. Utöver detta besöks museerna, särskilt Göteborgs naturhistoriska museum, av många skolklasser som kommer på egen hand. Hemslöjdskonsulenterna bedriver i första hand utbildning av slöjdhandledare och möter därmed barnen indirekt. Trots detta har Slöjd i Väst ökat sina direkta aktiviteter gentemot elever i pedagogisk verksamhet. Effekten man uppnår via "train the trainer" är svår att mäta. Utställningen kommer har med sina produktioner varit i 22 kommuner under året. Flera verksamheter har samverkan med kommuner inom ramen för Skapande skola. Vänersborgs museum har under året nått 1000 av kommunens elever på mellanstadiet. Under våren beviljades Lilla Edets kommun medel för att tillsammans med Lödöse museum arbeta med Skapande skola. Vid upptaktsseminariet i augusti var uppslutningen stor från lärare med ett 70-tal deltagare. Arbetet har under hösten genomförs med lärare och elever som fokusgrupp. Två delprojekt har genomförts riktade mot låg- och högstadiet, inklusive särskolan. Under året har Lödöse museum utvecklat tjänsten Arkeologen kommer dvs skolor kan boka besök av pedagog. Även Bohusläns museum har ett samarbete inom ramen för skapande skola med mellanstadiet. Pedagogisk verksamhet för barn & unga - Mål 2: Varje verksamhetsområde/besöksmål ska ta fram och genomföra minst en äppelmärkt aktivitet. Utfall: Stora delar av utbudet för barn och unga kan anpassas så att de kan användas med behållning av alla oavsett funktionsnedsättning och behov. Arbetet pågår med att tydliggöra detta i informationen till lärare och föreningar. Webbpedagogik - mål 1: Utveckla de digitala verktygen, särskilt för barn och unga. Utfall: Ingår i arbetet med att ta fram Västarvets handlingsplan inom ramen för det regionala

15 Sida 15(38) handlingsprogrammet Rätt att vara med. Webbpedagogik - mål 2: Inom projekt Moderna Västra Götaland vidareutveckla webbresursen Spår i landskapet. Utfall: Med anslag från Länsstyrelsen har en utveckling av webbresursen Spår i landskapet gjorts, där fokus ligger på vårt moderna kulturarv. Under året har ett antal skolor använt resursen. Ökad tillgänglighet i det regionala utvecklingsarbetet - mål: Fortbildningsverksamheten och arbetet med handledning och kunskapsuppbyggnad ska öka. Utfall: Två nya slöjdklubbshandledarutbildningar har startat. Västarvet är också aktiva i flera guideutbildningar. Vi följer upp genom: Att beskriva våra utvecklingsprojekt riktade till barn & unga och som särskilt ska främja delaktigheten. Detta kommer att behandlas och beskrivas i förslaget till handlingsplanen Rätt att vara med. Att beskriva det övriga utvecklingsarbetet inom lärandet. En handlingsplan för Lust att lära har tagits fram under året. Den ska behandlas i Västarvets styrelse under våren Västarvet ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och kulturarvsområdet En likabehandlingsplan finns. Den berör i första hand organisationen Västarvet och behöver utvecklas att tydligare omfatta även den utåtriktade verksamheten. Västarvets verksamhet är i hög grad involverad i diskussioner kring mångfald. Se även under punkterna 3.3, 3.4 och 3.5. Mål 1: Vi ska ta fram en strategi/plan för hur vi ska arbeta med jämställdhet och mångfald i vår publika verksamhet. Utfall: Detta övergripande arbete har ännu inte startat. Genomförs Mål 2: Varje verksamhet ska identifiera och arbeta med ett utvecklingsområde kopplat till jämställdhet & mångfald. Utfall: Område Tillväxt & utveckling deltog i Den Rosa Elefanten som synliggör HBTQ (homo-, bi- och transsexuell och queer) genom kultur i Skövde och i Göteborg. Västergötlands museum har publicerat en projektrapport "Kulturell identitet i samlingar". Den behandlar allas rätt till kulturarvet, att se och beskriva föremål ur perspektiven genus, klass, etnicitet och generation. Museer är i hög grad normativa institutioner. Ett normkritiskt tänkande har tillämpats i arbetet med den nya förhistoriska utställningen vid Västergötlands

16 Sida 16(38) museum. Göteborgs naturhistoriska museum har, med hjälp av den internationella museologiutbildningen på Göteborgs universitet, arbetat med att vidga synen på föremålen i utställningarna utifrån ett genusperspektiv. Museet deltog även i samproduktionen av utställningen Gender Matters under HBTQ veckan i Göteborg. Slöjd i Väst är engagerade i Integrationsnätverket i Biskopsgården, i internationellt samarbete med International Organisation of Folk Art kring deras Youth Congress 2012 samt med Världskulturmuseet kring deras programverksamhet. Bohusläns museum lyfter genom projektet Den Skandinaviska resandekartan fram kulturarvet för en av våra nationella minoriteter, resande romer. Detta görs i nära samverkan med resandeorganisationer. En permanent utställning i museets basutställning är under arbete den enda i sitt slag i Sverige. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Ja vi arbetar med denna strategiska inriktning. 1. Vi ska vara en central kunskapsorganisation i Västra Götaland och en efterfrågad resurs när det gäller natur- och kulturarvsturism. - Västarvet har utarbetat handlingsplan för natur- och kulturarvsturism och arbetar utifrån den. Se Västarvet ska utveckla och profilera sina museer och besöksmål och öka samverkan mellan dessa. - Fortsatt profileringsarbete. - Profileringsarbetet som pågått under 2011 finns beskrivet under samt under Utveckla egna nya turistiska produkter. - Ett 10-tal nya paketerbjudanden har utvecklats under Bl a av Bohusläns museum riktat till semesterfirare i Uddevalla med omnejd. Ett annat exempel där Västergötlands museum var med i ett par boendeerbjudande var Birger jarl-teatern i Varnhem. Vitlycke har haft flera paket, till exempel nattguidning med boende och Världsarvssafari. Västarvets verksamheter har också under 2011 deltagit i Västsvenska turistrådets kampanj Danmark i kubik med flera presentationer för att locka danskar till våra besöksmål. Här har

17 Sida 17(38) vi ofta formulerat oss för att attrahera barnfamiljer. Bl a lyftes GNM s Älgsafari och Västergötlands museums medeltidsutställning. För första gången gjordes en gemensam sommarbroschyr med Västarvets verksamheter som distribuerades ut i exemplar till turistbyråer, vandrarhem, hotell, campingplatser, bibliotek och andra liknande mötesplatser i Västsverige. Västarvet gjorde också satsningar på ett antal busskampanjer under 2011, framför allt i Fyrstads- och Göteborgsområdet där bland annat Vänersborgs museum, Lödöse museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Slöjd & Byggnadsvård och Vitlycke museum exponerades. För Västarvets verksamheter gjordes också vykortskampanjer på över 60 caféer, mötesplatser och kulturhus i Göteborgsregionen. - Presentationer av vårt utbud på andra språk. - En film som presenterar Västarvet har tagits fram på i svensk och engelsk version Antalet resta mil i tjänsten ska minska Måltal 2011 Eventuellt eget måltal Utfall 2011 Antal körda mil med bil (summan av privat bil, förmånsbil och leasingbilar) Minskning med minst 10% jämfört med mil +0,7 % jfr 2010 Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5% jämfört med mil + 49 % jfr 2010 Ja, detta är ett prioriterat område. Västarvet har i uppdrag att verka i regionens 49 kommuner. Under 2011 arbetar vi vidare med frågan, sammanställer dagsläget och utvärderar, jämför med regionen i stort och tagna riktlinjer. Om det visar sig rimligt i relation till vårt regionala uppdrag ska vi utarbeta åtgärder för att reducera resandet i tjänsten. Vgr:s resepolicy är känd av medarbetarna och när det är lämpligt används kollektivtrafik. Dock är uppdraget att verka i hela regionen, vilket förutsätter resande. Inga åtgärder, förutom att kommunicera resepolicyn, har gjorts för att minska bilåkandet. Antal resta mil med flyg är högt för 2011 beroende på att en grupp från Göteborgs naturhistoriska museum besökt Bolivia i samband med ett samarbetsprojekt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Basår (ange Måltal VGR Eventuellt eget måltal Utfall 2011

18 Sida 18(38) Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. Andel utfasningsämnen som fasats ut av den totala mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. år) totalt % 25% Ja, vi kommer att arbeta aktivt med detta mål. Västarvet deltar genom sin miljösamordnare i Västra Götalandsregionens kemikaliestrategiska projekt. Uppdatering görs kontinuerligt enligt Miljösekretariatets lista. Utfasning av ämnen genomförs. Information i KLARA uppdateras kontinuerligt. Under 2011 har antalet utfasningskemikalier minskat med 3 stycken. Västarvet använder endast ett fåtal av kemikalierna på utfasningslistan och då i väldigt liten mängd inom verksamheten på Studio Västsvensk Konservering. Följs upp genom andel ämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare (inklusive miljödiplomering för primär- och tandvård). Måltal 2011 VGR totalt Eventuellt eget måltal 2011 Utfall % 100 % Ja vi arbetar aktivt med detta mål. Västarvet arbetar efter sitt miljöledningssystem och årlig handlingsplan för miljöarbetet. Miljösamordnaren leder och koordinerar miljöarbetet via lokal miljöombud i förvaltningens enheter. Följs upp genom andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystemet av totala årsarbetare Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Ja, vi arbetar aktivt med detta mål. En utbildnings- och inspirationsdag om energifrågor har genomförts för miljöombud och fastighetsskötare i Västarvet.

19 Sida 19(38) Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Förbrukad mängd normalkorrigerad energi (kwh) per kvadratmeter bruksarea Måltal VGR totalt kwh/m2 Eventuellt eget måltal Utfall kwh/m2 Ja, vi arbetar aktivt med denna strategiska inriktning. Västarvet förvaltar fastigheten Bohusläns museum på uppdrag av ägaren, Stiftelsen Bohusläns museum. Ett energieffektiviseringsprogram är under genomförande i fastigheten. Följs upp genom förbrukad kwh per kvadratmeter bruksarea Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Ja, vi arbetar aktivt med denna strategiska inriktning. Se även Vi fortsätter att utveckla metoder för barn & ungas medverkan i verksamheten. Under 2011 ska minst barn och unga ha deltagit i den pedagogiska verksamheten. Följs upp genom andel barn- och ungdomsbesök på våra museer. Utfall: Drygt elever har deltagit i pedagogisk verksamhet. I de 644 arrangerade aktiviteterna för barn och unga på fritiden deltog Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Ja vi arbetar aktivt den detta strategiska mål. Se även de egna målen under Medborgarperspektivet samt olika skrivningar som gäller tillgänglighet. Vi följer som vanligt upp antal besökare och fördelar dessa per månad för att kunna följa utvecklingen under månaderna januari, februari och december specifikt. Vi ska göra en sammanställning över öppettider på våra besöksanläggningar. På Bohusläns museum har öppettiderna vinterhalvåret utökats genom att museet nu håller öppet måndagar även vintertid. Museet är nu endast stängt tre dagar på året Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Ja, vi arbetar med detta mål. Plan för tillgänglighet finns och arbete bedrivs i enlighet med planen.

20 Sida 20(38) Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Ja, vi arbetar aktivt med detta mål. Västarvets verksamheter ingår i tillgänglighetsdatabasen ska samtliga verksamheter ha länk till tillgänglighetsdatabasen på första sidan av sin hemsida. Två av verksamheterna saknade detta vid ingången av Följs upp genom - antal verksamheter som ingår i tillgänglighetsdatabasen. Utfall: 100 % av verksamheterna ingår nu i tillgänglighetsdatabasen Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Ja vi arbetar aktivt med detta område. Vi har en säkerhetsansvarig person utsedd. Avvikelserapportering enligt VGR:s modell undersöks. Västarvet har identifierat ett system för avvikelserapportering Safeworkday, som ska införas under Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Organisation och arbetsformer Mål 1: Vi har en tydlig organisation såväl internt som externt Mål 2: Fler ska arbeta regionalt/konsultativt Mål 3: Vi ska öka samverkan och skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Mål 4: Fler ska involveras i gemensamma och övergripande frågor. Utfall: En ny organisation är genomförd med avsikt att skapa tydlighet och gynna samverkan inom Västarvet och det regionala arbetet. Ett flertal arbetsgrupper är bildade för att underlätta tvärgående samarbeten och arbetet med de regionala handlingsprogrammen. Ett nytt arbetssätt för verksamhetsplanering infördes inför Det bygger på ett årsplaneringshjul och alla anställda ska vara involverade i arbetet.

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer