Årsredovisning SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet"

Transkript

1 Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen har en omfattande verksamhet, som når ut i regionens samtliga 49 kommuner. Utöver de åtta besöksmålen bedrivs regionalt arbete i form av besiktningar, rådgivning, kulturmiljövård, skolbesök, föredrag, utbildningar, vandringsutställningar, processutveckling, med mera. Det regionala arbetet har stärkts och fler arbetar nu ut mot kommuner, näringsliv och civilsamhälle. I organisationen har vi sammanfört delar av det regionala arbetet inom ett område, Tillväxt & utveckling. Ett antal arbetsgrupper har tillsatts, bland annat inom de regionala handlingsprogrammen men också för att utveckla samverkan internt inom Västarvet. Västarvets besöksmål lockade ca besökare under Det är något färre än föregående år men tillsammans med de som besökte våra vandringsutställningar och andra aktiviteter runt om i regionen har vi även i år nått drygt besökare. Västarvet har ett strukturellt underskott och ett antal besparingar har genomförts under de senaste åren för att få en ekonomi i balans. På grund av effektiviseringskrav och ej påverkbara kostnadsökningar räcker dock inte dessa åtgärder utan budgeten för 2011 var underbalanserad med ca 2,5 mnkr. Underskottet stannade dock på 735 tkr på grund av att övergången till Vgr- IT inte genomfördes under året, den budgeterade kostnaden för detta är ca 2 mnkr varav 1,5 mnkr är en engångskostnad. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Västarvets museer och övriga besöksmål har en omfattande verksamhet riktad till medborgarna i form av utställningar, programverksamhet och pedagogisk verksamhet. Antalet fysiska och virtuella besökare är, totalt sett, något bättre än under föregående år. Utställningen kommer, Västarvets turnerande utställningsverksamhet, är mycket efterfrågad och beräknas ha nått drygt besökare runt om i regionens kommuner. Göteborgs naturhistoriska museum hade det högsta besökarsantalet på tio år med besökare. Intresset för slöjd har ökat stort de senaste åren, inte minst bland ungdomar. För hemslöjdskonsulenterna i Slöjd i Väst är aktiv närvaro i sociala media numera en vanlig arbetsmetod. Västarvet bedriver ett omfattande natur- och kulturarvsarvete i regionen. Efterfrågan på vår kompetens ökar och det regionala arbetet har stärkts genom att fler arbetar ut mot kommuner.

2 Sida 2(38) 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet OK Det förebyggande och konsultativa arbetssättet fortsätter att utvecklas. En ny organisation för att stärka detta arbete har genomförts från och med Ett antal arbetsgrupper har tillsatts i syfte att utveckla samverkan både internt inom Västarvet men också externt med andra parter. Arbetet pågår för att finna formerna för dessa gruppers arbete. Samarbetet med Kultur i Väst har utvecklats, både på styrelse-, lednings- och verksamhetsnivå 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Bra Hela personalen har varit involverad i planeringen av verksamheten Formerna för uppföljning behöver dock förbättras så att kopplingen mellan planering och det egna arbetet blir tydligare. En omfattande kompetensutveckling har genomförts. Många medarbetare har deltagit i aktiviteter anordnade av det ESF-finansierade projektet Cresco. Utöver detta har en omfattande kurs i Förbättringskunskap för chefer avslutats och en utbildning som ska stärka det konsultativa och faciliterande arbetssättet genomförts med ägarstöd. Enligt Västra Götalandsregionens undersökning fungerar den nära arbetsrelaterade kommunikationen på den egna enheten/arbetsplatsen bra, medan den strategiska kommunikationen (mål-, resultat- och förändringskommunikation) upplevs fungera mindre väl. En betydande förbättring kan dock ses vad gäller medarbetarnas uppfattning om och stolthet för den egna arbetsplatsen. Även nöjdheten med intranätet som kommunikationskanal har stärkts. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Varning Budgeten 2011 var underbalanserad med ca 2,5 mnkr och prognosen har varit ett resultat mellan 0 till -2 mnkr. Att underskottet stannar på tkr beror på att den tidigare beslutade övergången till Vgr-IT inte genomfördes under Det strukturella underskottet kvarstår inför 2012 och diskussioner har inletts med kulturnämnden om omfattningen av uppdraget till förvaltningen. Västarvet har nu en tydlig struktur och ansvarfördelning inom ekonomiområdet och väl fungerande verktyg för ekonomisk planering, prognoser och uppföljning. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Västarvet ska bidra till Det goda livet genom att bidra till människors livslånga lärande,

3 Sida 3(38) vara en central del av samhällets kollektiva minne, utveckla samhällsbyggets goda livsmiljöer. Västarvets ska långsiktigt förvalta arvet, utveckla kunskap och stimulera människors kunskapssökning och engagemang i regionens rika natur- och kulturarv. I Västarvet är brukarperspektivet i centrum. Vi eftersträvar bred samverkan med regionens kommuner och med olika aktörer inom det civila samhället. Västarvets regionala arbetssätt ska utvecklas för att stärka verksamhetens samhällsrelevans. Verksamheten styrs utifrån uppdrag från regionen, värdkommunerna Vänersborg, Lilla Edet och Karlsborg och ArtDatabanken. De tidigare uppdragen från Kulturrådet och Nämnden för Hemslöjdsfrågor ingår från och med 2011 i det regionala uppdraget. Sedan 2010 bedrivs verksamheten vid Bohusläns museum och Västergötlands museum på uppdrag som fastställs i avtal med respektive museums stiftelse. Utöver de resurser som följer med uppdragen utgörs intäkterna av försäljning av varor och tjänster, entréintäkter, externa projektmedel och personanknutna arbetsmarknadsbidrag. Detta förutsätter flexibilitet och god omvärldsorientering, då omslutning och resultat kan variera över tid beroende på externa faktorer. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET 3.2 Insatser för kommunikation Västarvet har sammanfört kommunikations- och marknadsföringsarbetet i en gemensam funktion. Det innebär bland annat en ökad professionalisering och ett i alla delar effektivare nyttjande av såväl personella som övriga resurser. Under 2011 har enheten arbetat med: 1. Tydlig kommunikationsstrategi i fokus - samordning och helhetsperspektiv ger effektivare resursutnyttjande. 2. Väl fungerande processer för internkommunikation - ska stimulera till delaktighet och dialog. Under november deltog Västarvet i VGR:s undersökning kring den interna kommunikationen. Av resultatet kan vi generellt säga att den nära, arbetsrelaterade kommunikationen på den egna enheten/arbetsplatsen fungerar bra, medan den strategiska kommunikationen (mål-, resultat- och förändringskommunikation) upplevs fungera mindre väl. Detta skiljer sig inte nämnvärt från det resultat vi fick En betydande förbättring kan dock ses vad gäller medarbetarnas uppfattning om och stolthet för den egna arbetsplatsen. Även nöjdheten med intranätet som kommunikationskanal har stärkts en hel del. 3. Tydligare profilering och effektivare marknadsföring - genom ett helhetsgrepp ska

4 Sida 4(38) tydlighet och genomslagskaft öka. - En modell för att utforma tydliga och långsiktiga strategier för verksamheternas profilering har under året tagits fram i samarbete med extern varumärkesstrateg. En gemensam grafisk profil har beslutats under Syftet är att skapa mer effekt, enhetlighet och igenkänning i marknadskommunikationen. 4. Öka kundorientering genom kontinuerlig analys - genom regelbundna kvantitativa undersökningar och kvalitativa studier. En gemensam modell och metod för återkommande jämförbara publikundersökningar för förvaltningens verksamheter har införts under året. Modellen bygger i stora delar på Kulturrådets modell och fokuserar på tre huvudfrågor (kön, ålder och hemvist). 5. En modernare webbnärvaro ska utvecklas - utveckling av den virtuella kommunikationen och de sociala medierna. Under året har insatserna lagts på strategiskt utvecklingsarbete kring en ny webbnärvaro och på att förändra våra arbetsmetoder. Arbetet ska resultera i nya hemsidor. En ny struktur och metodik som bygger på tydliga effektmål och målgruppsanalyser är klar och våren 2012 kommer nya att lanseras. Västarvets aktiviteter blir allt mer synliga i sociala medier, framför allt i kanaler som Facebook och Twitter och vi kan konstatera att våra aktiviteter inom området blir mer och mer en del av det vardagliga arbetet. 6. Målmedveten pressbearbetning - aktivt förmedla en tydlig bild av vår verksamhet. Vi gör kvartalsvisa mätningar av vår exponering i media. Västarvet verksamheter hade totalt artiklar i svensk media under 2011, en ökning med knappt 6 % jämfört med föregående år. Mätningen baserar sig på artiklar som finns tillgängliga på Internet, vilket utesluter en del månadsmagasin och tidskrifter samt mindre lokaltidningar. Detta innebär dock att Västarvet har en medial exponering på 3-4 artiklar dagligen, året runt. Antal artiklar hänger tydligt ihop med verksamheternas aktiviteter och aktiv pressbearbetning. Värt att notera är att Västarvets digitala pressrum (MyNewsDesk) hade besökare under Jämställdhetsintegrering Uppföljning till uppdragsgivaren ska ske genom att arbetet med att stärka jämställdheten inom natur- och kulturarvsområdet ska beskrivas. Se även Vi arbetar utifrån den Likabehandlingsplan som styrelsen beslutat.

5 Sida 5(38) Mål: Västarvets medarbetare är medvetna om sina attityder avseende jämställdhet. Utfall: Under första delen av året har arbetet inriktats på att ge all personal en genomgång av likabehandlingsplanen samt den verktygslåda som finns som komplement. Till planen finns ett diskussionsunderlag som ett verktyg för att föra samtal om jämställdhet. Dessa är vidareutvecklade i ett verktyg Samtalskort framtagna i Cresco-projektet. Detta är kommunicerat i alla verksamheter med uppmaning om att ta upp något avsnitt vid varje APT. Mål: Vid publika satsningar fokuserar vi på jämställdhet och att möta kunder, besökare, samverkansparter och medarbetare utifrån var och ens förutsättningar Utfall: Externa referensgrupper förekommer, men har ännu inte fått fullt genomslag. Många av Västarvets medarbetare har hög medvetenhet och kompetens inom jämställdhets-, likabehandlings- och genusfrågor. Museerna är väl medvetna om sin roll som förmedlare och har därför länge jobbat aktivt med såväl professionellt bemötande som normkritiskt tänkande. Mål: Västarvet uppvisar ett jämställdhetsindex som ligger över medelvärdet för regionen totalt Utfall: Årliga mätningar görs genom Jämix nyckeltal för uppföljning och åtgärder av jämställdheten i Västarvet. Västarvet tilldelades 2010 Nyckeltalsinstitutets pris för största förbättringen av Jämställdhetsindex samt pris för bästa jämställdhetsindex och största förbättringen inom Västra Götalandsregionen. För år 2011 håller vi ställningarna och har den högsta poängen inom VGR. Mål: Resurspersoner finns inom Västarvets alla områden för att verka för jämställdhet Utfall: Västarvet har personer och lokala arbetsgrupper utsedda på de olika verksamhetsområdena för att arbeta med jämställdhet och mångfald enligt likabehandlingsplanen. 3.4 Funktionshinder Inom Västarvet pågår en rad olika processer för att göra samlingar, bibliotek och arkiv tillgängliga. Olika förmedlingstekniska lösningar prövas t ex i form av digitala guider och språkanpassning. Utfall: Västarvet har en plan för tillgänglighet som en del av verksamhetsplanen med ett antal aktiviteter som ska genomföras under året och arbetet löper på enligt plan. En länk till tillgänglighetsdatabasen finns på första sidan på Västarvets samtliga hemsidor. Vi har också en gemensam resurs med särskild kompetens i tillgänglighetsfrågor. Intranätet erbjuder även en "verktygslåda" med lättåtkomliga hjälpmedel/verktyg som stöd för verksamheternas tillgänglighetsarbete. Den fysiska tillgängligheten tas upp som en stående punkt vid möten med respektive fastighetsägare/hyresvärd. Lödöse museum har särskilt fokus på besökare med funktionsnedsättning med bl a språkanpassning av museets basutställningar.

6 Sida 6(38) 3.5 Mångfald Uppföljning till uppdragsgivaren ska ske genom att arbetet med att öka mångfalden inom natur- och kulturarvsområdet ska beskrivas. Mångfaldsfrågorna omfattas av Västarvets Likabehandlingsplan, se ovan 3.3 Jämställdhetsintegrering. Mål: Västarvets medarbetare är medvetna om sina attityder avseende mångfald. Utfall: Under första delen av året har arbetet inriktats på att ge all personal en genomgång av likabehandlingsplanen samt den verktygslåda som finns som komplement. Till planen finns ett diskussionsunderlag som ett verktyg för att föra samtal om mångfald. Dessa är vidareutvecklade i ett verktyg Samtalskort framtagna i Cresco-projektet. Detta är kommunicerat i alla verksamheter med uppmaning om att ta upp något avsnitt vid varje APT. Mål: Vid publika satsningar fokuserar vi på mångfald och att möta kunder, besökare, samverkansparter och medarbetare utifrån var och ens förutsättningar. Utfall: Externa referensgrupper förekommer, men har ännu inte fått fullt genomslag. Att kartlägga kulturell- och mångfaldskompetens bland medarbetarna 2011 har diskuterats, men ingen lämplig metod för detta har identifierats. Många av Västarvets medarbetare har hög medvetenhet och kompetens inom jämställdhets-, likabehandlings- och genusfrågor. Museerna är väl medvetna om sin roll som förmedlare och har därför länge jobbat aktivt med såväl professionellt bemötande som normkritiskt tänkande. I programplaneringen vägs mångfaldsperspektivet in. Mål: Västarvets personal avspeglar samhällets mångfald och rekryteringsprocessen är väl känd och använd Utfall: VGR:s rekryteringsprocess är känd bland rekryterande chefer. I rekrytering medverkar alltid personalfunktionen, bl a för att säkerställa att processen följs. Mål: Resurspersoner finns inom Västarvets alla områden för att verka för mångfald Utfall: Genomgång sker med all personal, se ovan. Västarvet har två representanter i mångkulturgruppen. Respektive område skall ha en utsedd person för att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och som ansvarar för genomförande och uppföljning av aktiviteterna 2011 enligt likabehandlingsplanen. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Här återfinns kulturnämndens uppdrag, beskrivna även i Västarvets verksamhetsplan för Skrivningen baserar sig även på de strategiska inriktningar som beslutades i förvaltningens styrelse De olika verksamheterna i Västarvet har utifrån dessa uppdrag/mål formulerat sina planer.

7 Sida 7(38) Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskapsoch tjänsteorganisation Detta ska uppnås genom att vår röst ska höras i samhället och vi ska även använda våra arenor för att ge röst åt andra. Vi ska verka för att natur- och kulturarvet ska vara tillgängligt och brukat på ett nyskapande sätt. Effektivare och starkare webbnärvaro - mål: 2011 ska Västarvet ha minst besökare på sina hemsidor. Utfall: Vi har inte nått det uppsatta målet för 2011 men haft drygt besökare, vilket är en ökning med nästan , eller 9 % jämfört med föregående år får ses som ett mellanår där största delen av tid och resurser lagts på strategiskt utvecklingsarbete och att förändra våra arbetsmetoder. Detta arbete ska resultera i nya hemsidor och det är först när dessa sjösatts som vi kan förvänta oss resultat i form av ökade träffsiffror. Effektmål har tagits fram för Vastarvet.se, dessutom finns förslag framtagna för övriga hemsidor. Strategi och riktlinjer för hur vi ska arbeta med sociala medier är framtagna. Digitalisering av samlingar - mål: 2011 ska mål sättas för antal tillgängliga föremål och fotografier på webben Utfall: Vi har under året arbetat med digitalisering av samlingar samt med förvaltarplanen. En ABM- konferens genomfördes i oktober och frågor om ett långsiktig hållbarthet har genomsyrat processer och planerade projekt. Arbetet pågår med att ta fram mål för antal tillgängliga föremål och fotografier. Beslut har tagits om vilket system för samlingsdatabaser som på sikt ska användas av alla enheter för kulturhistoriska samlingar. Systemet heter PrimusNett och Bohusläns museum har påbörjat överföringen. Göteborgs Naturhistoriska Museum har fått kr från Hasselbladsstiftelsen vilket gjort det möjligt att fotografera, publicera och tillgängliggöra 300 nya poster ur museets unika typsamling. Ett stort antal bilder är fotograferade men ännu ej publicerade. Lödöse museum har i samarbete med Länsstyrelsen påbörjat digitalisering av arkeologiska undersökningar i projektet StadsGIS. Bohusläns museum har producerat en film för Vårdcentralen i Kungshamn med historiskt material från Sotenäs. Filmen visas i väntrummet och har blivit mycket uppskattad. Tydligare kommunikation mot externa intressenter - mål: Efterfrågan på Västarvets kompetens inom skilda natur- och kulturarvsområden ska öka. Utfall: En ny organisation som tydligare stödjer ett regionalt arbetssätt har införts. Flera arbetsgrupper som ska arbeta på tvärs inom Västarvet är tillsatta. Processgruppens sex medlemmar och lika många medarbetare från övriga verksamheter har genomgått en utbildning i faciliterande arbetsmetoder. Det finns en efterfrågan på Västarvet som facilitatorer, moderatorer och ledare av works-shops och seminarier inom natur och kulturarvsområdet. Arbetet med former för tillämpning av Europeiska landskapskonventionen med Säveåns landskap som utgångspunkt fortgår främst i form av utbildning av SFI-lärare i Jonseredsområdet. Att lyfta Västarvets verksamheter och olika ämneskompetenser i redaktionella artiklar är en

8 Sida 8(38) kostnadseffektiv form av exponering. En satsning har gjorts i utvalda nischade tidskrifter som Allt om Villor, Kloka hem, Allt om forskning och utveckling m fl. Vi ser överlag en ökning av det redaktionella materialet i media samt ett ökat antal träffar och följeslagare i vårt pressrum. Hemsidor, bloggar och medverkan i sociala medier via framförallt facebook och Twitter har ökat och blivit en del av vardagsarbetet med att föra ut information och skapa utrymmen för debatt och erfarenhetsutbyte. Vi följer upp området genom: Antal artiklar, TV-inslag, medverkan i debatter etc. Dessa var under året 1251 vilket är en ökning med ca 6 % jämfört med Antal besökare på hemsidorna Antalet besök var för året. Det är en ökning med ca 9 % jämfört med Nästan samtliga museer eller besöksmål har också en närvaro på Facebook och flera verksamheter och projekt använder Twitter och bloggar med syfte att öka delaktigheten från allmänheten och ha en bättre dialog. Inom de sociala medierna är det dock svårt att mäta antalet besökare, men som exempel har sidan Dagens 60-tal som är en facebooksida knuten till utställningen 60-tal.nu haft visningar av inlägg under året och som mest 200 aktiva användare under en månad. Dessutom medverkar vi i ett antal samverkanssidor, exv som har haft nästan unika besökare. Under slutet av 2010 och första kvartalet 2011 har en bättre engelsk översättning av Västarvets webbplatser gjorts. Nämnas kan att Göteborgs Naturhistoriska Museum och Bohusläns museum har haft besökare från drygt 70 länder på sina webbplatser. Antal föremål tillgängliga på webben poster var tillgängliga på webben per 31 december Posterna är föremål (inklusive ekofakter fåglarna i Vänersborg) och foton Västarvet ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka natur- och kulturturismen Detta ska uppnås genom att profilera och utveckla attraktiviteten på våra egna besöksmål. Vi ska också på olika sätt bidra till att stärka andra regionala aktörers utveckling på ett sätt som beskrivs i Västarvets handlingsplan för natur- och kulturturism. Ökad attraktivitet av våra egna besöksmål - mål: 2011 ska Västarvet ha minst besökare på sina besöksmål var besökarna ca och besökare. Utfall: Vi har haft besökare under året, vilket är lägre än föregående år och inte i paritet med det uppsatta målet. Medan Göteborgs naturhistoriska museum haft de bästa besöksiffrorna på tio år med besökare, har bl a Vitlycke, Västergötlands museum och Slöjd & Byggnadsvård inte nått upp till satta mål. Vitlycke märkte av den nedgång i turismen som drabbade norra Bohuslän under sommarmånaderna medan Västergötlands museum har arbetat med att få en väl fungerande och hållbar organisation på museet, vilket tagit kraft och

9 Sida 9(38) drabbat den publika verksamheten. Avgörande för Göteborgs naturhistoriska museums framgång bedöms vara god planering och framförhållning i kommunikationsarbetet i samarbete med kommunikationsenheten. Kulturombudsträffar tillsammans med TILLT har genomförts på Göteborgs naturhistoriska museum och Slöjd & Byggnadsvård Nääs. Kulturombuden representerar olika arbetsplatser över hela Västra Götalandsregionen. Flera av Västarvets verksamheter har även haft erbjudanden på TILLT:s sajt (PANORAMA) för kulturombud och Slöjd & Byggnadsvård blev vald till månadens kulturaktör i maj. Göteborgs naturhistoriska museum fortsätter att utveckla turismen i närområdet samt tätortsnära naturområden i Göteborg. Återkommande publikundersökningar - mål: Västarvet genomför 2-3 publikundersökningar under 2011 på alla besöksmål. Undersökningarna ska vara av enkel modell och återkommande. Utfall: En gemensam modell och metod för återkommande jämförbara publikundersökningar för förvaltningens verksamheter har tagits fram och genomförts. Undersökningen bygger i stora delar på Kulturrådets modell och fokuserar på tre huvudfrågor (kön, ålder och hemvist) samt en platsspecifik fråga, dvs en fråga som inte behöver vara jämförbar med de övrigas resultat. Dessutom har särskilda publikundersökningar genomförts på Vitlycke museum och Vänersborgs museum, vars resultat blir viktiga underlag för kommande verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbete kring profilering - mål: Alla verksamheter ska ha en tydligt beskriven profil och en strategi för sitt profileringsarbete. Utfall: Ett profileringsarbete är genomfört på Vitlycke museum och Vänersborgs museum, i det senare fallet med medverkan från kommunen. För de båda verksamheterna har en flerårig strategi för marknads- och utvecklingsarbete tagits fram. Motsvarande arbete har inletts för Västarvets regionala arbete inom natur- och kulturarv. Utgångspunkten - mål: Under 2011 ska en plan för utvecklingen av tas fram och synkroniseras med förvaltningens övriga webbutveckling. Utfall: Förändringsarbetet är inlett. Handlingsplan för natur- och kulturturism - mål: Under 2011 ska Västarvets handlingsplan för natur- och kulturturism genomföras. Utfall: Handlingsplanen delar in uppdraget i tre fokusområden. Det första utgår från museet/huset och där vi själva möter turisten. Här finns till exempel ett stort behov av att förbättra informationen på flera språk. Det andra området är då vår medverkan är som bollplank eller projektägare. Det är andra än vi själva som möter turisten medan vi är en del av processen. I det tredje området deltar vi i strategiarbete tillsammans med andra

10 Sida 10(38) verksamheter till exempel i destinationsutveckling och i att utveckla lokala strategier. Bland pågående verksamhet kan nämnas en plan och ansökan för ett regionalt pilgrimsprojekt tillsammans med bland andra Stiften. Bohusläns museum deltar i EU-projektet IKON med särskild fokus på utveckling av natur- och kulturturism på Väderöarna och Lysekil. Arbetet med paketering och spridning av Basetool-kunskaper har också inletts och fler utbildningar planeras. Vid Bohusläns museum har genomförts en kulturarvsutbildning för guideorganisationer och turistbyråer i samverkan med Kommunförbundet Fyrbodal. Vi följer upp området genom: Antal besök på Antal besök var och det är en ökning sedan förra året med 13 %. Att beskriva den profilering och utveckling som görs på Västarvets egna besöksmål Se text ovan och under 3.2 Andel besökare på de egna besöksmålen som inte bor i värdkommunen De publikundersökningar som gjorts visar att närmare 90 % av besökarna kommer från Sverige och en betydande stor andel av dessa kommer från en radie på 5-10 mil från besöksmålet. Forsviks bruk och Vitlycke museum avviker. Av besökarna till Vitlycke museum kommer endast ca 40 % från Sverige. Alla världsdelar finns representerade bland besökarna även om Europa dominerar. Ca 80 % av besökarna till Forsviks bruk är från Sverige men här är spridningen större och närområdet inte lika dominerande Kontaktytorna och samverkan med externa aktörer i regionen ska stärkas Detta ska åstadkommas genom att utveckla museernas arbete med kopplingen mellan utbud och målgrupp. Vi ska också fortsätta vår medverkan i Kulturplattformen och fortsätta att utveckla formerna för att stödja civilsamhället. Programverksamhet - mål 1: 50 % av programverksamheten ska genomföras i samverkan med externa aktörer. Utfall: Av programaktiviteter har 853 skett i samverkan med externa aktörer. Det är drygt 47 %. En stor andel av programverksamheten genomförs i samverkan med studieförbund och föreningar. Programverksamhet - mål 2: Mångfalds-, jämställdhets- & tillgänglighetsperspektivet ska beaktas i all planering av programverksamheten. Programverksamhet - mål 3: Verksamhetsområdena/enheterna ska sätta mål för antal programaktiviteter per målgrupp, t ex barn och unga. Utfall: Alla enheter har ännu inte klarat att arbeta in dessa mål i sin planering och uppföljning.

11 Sida 11(38) Detta kommer att utvecklas under Kulturplattformen - mål: Utforma målsättning och strategi som visar på tydliga samordningsvinster för Västarvets fortsatta samarbete inom Kulturplattformen. Utfall: Kulturplattformen drivs som ett nätverk där regiongemensamma frågor diskuteras. Västarvets webb utvecklas kontinuerligt inom ramen för kulturplattformen. Samverkan/samarbete med kommunala museerna i regionen - mål: 2011 ska Västarvet ha ett etablerat samarbete med de kommunala museerna i regionen. Utfall: Museinätverk Väst har bildats och utgörs av de kommunala museerna och Västarvet. En grupp arbetar med utvecklingsfrågor och ett seminarium genomfördes i oktober och gemensamma utbildningsinsatser planeras. Stöd till civilsamhället - mål 1: Under 2011 ska Västarvet utveckla former för stöd till civilsamhället med arbetslivsmuseerna som pilot. Utfall: Kontakt med Nätverket för arbetslivsmuseer har etablerats, men något pilotprojekt har inte kommit igång. Andra projekt inkluderar kontakter med olika byalag, intresseföreningar och Leaderprojekt. Stöd till civilsamhället - mål 2: Under 2011 vidareutveckla förvaltningens roll som resurs för regional utveckling i frågor som rör natur- och kulturarvet. Utfall: Hembygds- och hemslöjdsrörelsen är fortsatt viktiga och självklara samverkansparter för Västarvet med samverkan i form av kurser, rådgivning, gemensamma projekt m m. I övrigt sker samverkan med olika föreningar, som exempelvis naturskydds-, musik- och idrottsföreningar, i olika projekt eller evenemang. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 1: Västarvet ska agera aktivt förebyggande inom naturoch kulturmiljöarbete utifrån lagstiftning, regionala miljömål och hållbar utveckling. Utfall: Göteborgs Naturhistoriska Museum har utvecklat en universitetskurs om 7,5 hp på institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet om hållbar utveckling Människan i sitt ekologiska och historiska sammanhang. Målgruppen för kursen är kommunanställda som arbetar med samhällsplanering. En utbildning för SFI-lärare har genomförts med nöjda deltagare. Museet arbetar också för att engagera kommunpolitiker att bidra till en universitetskurs i humanekologi: Miljömålsuppfyllelse - Kommunal politik i praktiken. I samband med Västerhavsveckan (Västra Götalandsregionens miljönämnd) anordnades program, föreläsningar, utställningar och sagovandringar på Bohusläns museum. För att förbättra planeringsunderlaget för natur- och kulturmiljövården görs en omfattande revidering av den digitala informationskartan Västra Götaland. Göteborgs naturhistoriska museum bemannade informationsplats i Västra Nordstan i Göteborg samt ordnade havsundersökningar på två platser längs kusten i samarbete med Sjöfartsmuseet samt Botaniska trädgården. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 2: Inom ramen för projektet Moderna Västra Götaland

12 Sida 12(38) utveckla våra arbetsformer och metoder för natur- och kulturmiljöarbetet. Utfall: Projektet är pågående och utveckling av arbetsmetoder/-sätt görs i seminarieform i samverkan med Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet. Under november genomfördes ett seminarium Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid riktat till regionens kommunala samhällsplanerare om det moderna kulturarvet. Natur- och kulturmiljöarbete - mål 3: Med utgångspunkt från Västarvets resurscentrum för Slöjd & Byggnadsvård på Nääs vidareutveckla kunskap om och tillgänglighet till utvecklingsarbete kring lokalproducerade material och produkter. Utfall: Projekt Hållbar livscykelanalys med både slöjd- och byggnadsvårdsinriktning pågår och årets sommarutställning Hållbara Hem 2011 invigdes till Vårmässan på Nääs den 7-8 maj. Kulturnämndens handlingsprogram - mål: Under 2011 ska handlingsplaner tas fram för Västarvets arbete med Kulturnämndens handlingsprogram. Utfall: En handlingsplan inom natur- och kulturturism finns sedan Under våren beslutade styrelsen om "Kultur som näring" och "Det maritima och industriella kulturarvet". Planer för de två återstående programmen är under arbete. Att utveckla den regionala attraktiviteten har under året intensifierats genom arbetet med de olika handlingsplanerna. Innevarande år är lite av ett sökande efter bra modeller och att få alla enheterna inom organisationen att samverka. Vi följer upp området genom: Att externa aktörer som deltagit i utställnings- och programverksamhet beskrivs och antalet redovisas målgruppsindelat. Det finns brister i rapporteringen men en bedömning är att Västarvet samverkat med mellan 500 till 600 föreningar, företag, församlingar, intresseorganisationer, myndigheter, m fl under Att programaktiviteter uppdelas på typ och målgrupp: Alla enheter har ännu inte klarat att arbeta in dessa mål i sin planering och uppföljning. Detta kommer att utvecklas under Att arbetet som görs utifrån kulturnämndens beslutade handlingsprogram beskrivs. Handlingsplanen för natur- och kulturturism. Se ovan. Handlingsplanen för det maritima och industriella kulturarvet. Handlingsplanen antogs av styrelsen i maj. Gruppen har under året genomfört en kartering av de insatser som Västarvet genomfört under fär att få grepp över den kompetens och erfarenhet vi besitter. Vi har även stött arbetet med att ta fram en förstudie för att genomföra ett större EU-projekt inom det regionala nätverket för industrihistoria. Handlingsplanens aktiviteter har

13 Sida 13(38) bearbetats med underlag för konkreta insatser Handlingsplanen för Natur- och kulturarv som näring. Tre personer tog under vintern fram handlingsplanen, som antogs av styrelsen i maj. Därefter bildades en arbetsgrupp med syfte att samordna våra insatser inom området. Vi ska: 1) Stödja aktörer som använder natur och kulturarvet för en hållbar utveckling: Stöttat kultursystemen Bottna och ur Skog. Skapat en samverkansplattform med Kultur i Väst för vårt stöd till kommunerna. Drivit vidare Inredia i Tibro samt genomfört en förstudie kring en mötesplats för Kulturella och Kreativa Näringar i Göteborg. 2) Initiera och stödja näringsutveckling inom slöjd, byggnadsvård och hållbar utveckling. En förstudie har genomförts kring gemensamma databaser och söktjänst för att hitta företag i hela VGR. Förstudien har legat till grund för en ansökan om projektmedel från Regionutvecklingsnämnden. Vi har också genomfört tre näringsinriktade aktiviteter; Midvinterfest, Vårmässa på Nääs samt utställningen Hållbara hem Att arbetet att utveckla strategiska och/eller långsiktiga allianser beskrivs. Västarvet har under 2011 i första hand utvecklat samarbetet med befintliga strategiska partners. En mycket viktig partner är Göteborgs universitet där vi har ett antal pågående och nya samarbeten, t ex med Kulturarvsakademin planerar vi en gemensam seminarieserie samt utveckling av verksamheten vid Vitlycke. Personalen vid universitetets hällristningsarkiv har flyttat in i museet under året. Ett utökat samarbete mellan institutionen för kulturvård och Studio västsvensk konservering diskuteras. Sedan tidigare samverkar vi kring Hantverkslaboratoriet i Mariestad och den nya ledarutbildningen i slöjd och kulturhantverk. Universitetet är även involverat i de flesta stora projekt som drivs inom Västarvet. Vi har också långsiktiga kontakter med flera andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och med Museion. Samarbetet med de fyra kommunalförbunden i regionen har fortsatt, främst med inriktning mot kulturarvsverksamhet och tillväxt. Samarbetet med Hushållningssällskapen i Västra Götaland har fortsatt och även kontakterna med några av Leaderområdena inom regionen samt med Landsbygdsnätverket. Kontakterna med Göteborgs museer och övriga kommunala museer i regionen har fördjupats Västarvet ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för ökad delaktighet Vi ska vara en unik och efterfrågad resurs i det livslånga lärande genom utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet för barn & unga och en ständigt utvecklad närvaro på webben. Vi ska också öka tillgängligheten och nå fler i den regionala konsultativa

14 Sida 14(38) verksamheten. Utställningsverksamhet - Mål: Alla utställningsproduktioner ska ha en tydlig målgruppsanalys och ska målgruppsriktas. Perspektivet av & med ska prioriteras genom fokus- och referensgrupper. Utfall: En gemensam arbetsgrupp för utställningar har tillsatts och deras arbete lägger grunden för en samlad målgruppsplanering. Flera utställningsproduktioner har arbetat med fokus- och/eller referensgrupper. Alla större utställningsproduktioner för besöksmålen och den regionala verksamheten "Utställningen kommer" görs av och med fokusgrupper, exempelvis den nya utställningen Kan Själv! -en upplevelse av natur för de allra minsta. Utställningen "Con otros ojos" om Bolivias natur och naturvård producerades med svenska Boliviagrupper som referensgrupper och i nära samarbete med museet i Cochabamba, Bolivia. Pedagogisk verksamhet för barn & unga - Mål 1: Under 2011 ska minst barn och unga ha deltagit i den pedagogiska verksamheten. Utfall: Drygt elever har deltagit i den pedagogiska verksamheten, vilket är fler än det uppsatta målet. Utöver detta besöks museerna, särskilt Göteborgs naturhistoriska museum, av många skolklasser som kommer på egen hand. Hemslöjdskonsulenterna bedriver i första hand utbildning av slöjdhandledare och möter därmed barnen indirekt. Trots detta har Slöjd i Väst ökat sina direkta aktiviteter gentemot elever i pedagogisk verksamhet. Effekten man uppnår via "train the trainer" är svår att mäta. Utställningen kommer har med sina produktioner varit i 22 kommuner under året. Flera verksamheter har samverkan med kommuner inom ramen för Skapande skola. Vänersborgs museum har under året nått 1000 av kommunens elever på mellanstadiet. Under våren beviljades Lilla Edets kommun medel för att tillsammans med Lödöse museum arbeta med Skapande skola. Vid upptaktsseminariet i augusti var uppslutningen stor från lärare med ett 70-tal deltagare. Arbetet har under hösten genomförs med lärare och elever som fokusgrupp. Två delprojekt har genomförts riktade mot låg- och högstadiet, inklusive särskolan. Under året har Lödöse museum utvecklat tjänsten Arkeologen kommer dvs skolor kan boka besök av pedagog. Även Bohusläns museum har ett samarbete inom ramen för skapande skola med mellanstadiet. Pedagogisk verksamhet för barn & unga - Mål 2: Varje verksamhetsområde/besöksmål ska ta fram och genomföra minst en äppelmärkt aktivitet. Utfall: Stora delar av utbudet för barn och unga kan anpassas så att de kan användas med behållning av alla oavsett funktionsnedsättning och behov. Arbetet pågår med att tydliggöra detta i informationen till lärare och föreningar. Webbpedagogik - mål 1: Utveckla de digitala verktygen, särskilt för barn och unga. Utfall: Ingår i arbetet med att ta fram Västarvets handlingsplan inom ramen för det regionala

15 Sida 15(38) handlingsprogrammet Rätt att vara med. Webbpedagogik - mål 2: Inom projekt Moderna Västra Götaland vidareutveckla webbresursen Spår i landskapet. Utfall: Med anslag från Länsstyrelsen har en utveckling av webbresursen Spår i landskapet gjorts, där fokus ligger på vårt moderna kulturarv. Under året har ett antal skolor använt resursen. Ökad tillgänglighet i det regionala utvecklingsarbetet - mål: Fortbildningsverksamheten och arbetet med handledning och kunskapsuppbyggnad ska öka. Utfall: Två nya slöjdklubbshandledarutbildningar har startat. Västarvet är också aktiva i flera guideutbildningar. Vi följer upp genom: Att beskriva våra utvecklingsprojekt riktade till barn & unga och som särskilt ska främja delaktigheten. Detta kommer att behandlas och beskrivas i förslaget till handlingsplanen Rätt att vara med. Att beskriva det övriga utvecklingsarbetet inom lärandet. En handlingsplan för Lust att lära har tagits fram under året. Den ska behandlas i Västarvets styrelse under våren Västarvet ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och kulturarvsområdet En likabehandlingsplan finns. Den berör i första hand organisationen Västarvet och behöver utvecklas att tydligare omfatta även den utåtriktade verksamheten. Västarvets verksamhet är i hög grad involverad i diskussioner kring mångfald. Se även under punkterna 3.3, 3.4 och 3.5. Mål 1: Vi ska ta fram en strategi/plan för hur vi ska arbeta med jämställdhet och mångfald i vår publika verksamhet. Utfall: Detta övergripande arbete har ännu inte startat. Genomförs Mål 2: Varje verksamhet ska identifiera och arbeta med ett utvecklingsområde kopplat till jämställdhet & mångfald. Utfall: Område Tillväxt & utveckling deltog i Den Rosa Elefanten som synliggör HBTQ (homo-, bi- och transsexuell och queer) genom kultur i Skövde och i Göteborg. Västergötlands museum har publicerat en projektrapport "Kulturell identitet i samlingar". Den behandlar allas rätt till kulturarvet, att se och beskriva föremål ur perspektiven genus, klass, etnicitet och generation. Museer är i hög grad normativa institutioner. Ett normkritiskt tänkande har tillämpats i arbetet med den nya förhistoriska utställningen vid Västergötlands

16 Sida 16(38) museum. Göteborgs naturhistoriska museum har, med hjälp av den internationella museologiutbildningen på Göteborgs universitet, arbetat med att vidga synen på föremålen i utställningarna utifrån ett genusperspektiv. Museet deltog även i samproduktionen av utställningen Gender Matters under HBTQ veckan i Göteborg. Slöjd i Väst är engagerade i Integrationsnätverket i Biskopsgården, i internationellt samarbete med International Organisation of Folk Art kring deras Youth Congress 2012 samt med Världskulturmuseet kring deras programverksamhet. Bohusläns museum lyfter genom projektet Den Skandinaviska resandekartan fram kulturarvet för en av våra nationella minoriteter, resande romer. Detta görs i nära samverkan med resandeorganisationer. En permanent utställning i museets basutställning är under arbete den enda i sitt slag i Sverige. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Ja vi arbetar med denna strategiska inriktning. 1. Vi ska vara en central kunskapsorganisation i Västra Götaland och en efterfrågad resurs när det gäller natur- och kulturarvsturism. - Västarvet har utarbetat handlingsplan för natur- och kulturarvsturism och arbetar utifrån den. Se Västarvet ska utveckla och profilera sina museer och besöksmål och öka samverkan mellan dessa. - Fortsatt profileringsarbete. - Profileringsarbetet som pågått under 2011 finns beskrivet under samt under Utveckla egna nya turistiska produkter. - Ett 10-tal nya paketerbjudanden har utvecklats under Bl a av Bohusläns museum riktat till semesterfirare i Uddevalla med omnejd. Ett annat exempel där Västergötlands museum var med i ett par boendeerbjudande var Birger jarl-teatern i Varnhem. Vitlycke har haft flera paket, till exempel nattguidning med boende och Världsarvssafari. Västarvets verksamheter har också under 2011 deltagit i Västsvenska turistrådets kampanj Danmark i kubik med flera presentationer för att locka danskar till våra besöksmål. Här har

17 Sida 17(38) vi ofta formulerat oss för att attrahera barnfamiljer. Bl a lyftes GNM s Älgsafari och Västergötlands museums medeltidsutställning. För första gången gjordes en gemensam sommarbroschyr med Västarvets verksamheter som distribuerades ut i exemplar till turistbyråer, vandrarhem, hotell, campingplatser, bibliotek och andra liknande mötesplatser i Västsverige. Västarvet gjorde också satsningar på ett antal busskampanjer under 2011, framför allt i Fyrstads- och Göteborgsområdet där bland annat Vänersborgs museum, Lödöse museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Slöjd & Byggnadsvård och Vitlycke museum exponerades. För Västarvets verksamheter gjordes också vykortskampanjer på över 60 caféer, mötesplatser och kulturhus i Göteborgsregionen. - Presentationer av vårt utbud på andra språk. - En film som presenterar Västarvet har tagits fram på i svensk och engelsk version Antalet resta mil i tjänsten ska minska Måltal 2011 Eventuellt eget måltal Utfall 2011 Antal körda mil med bil (summan av privat bil, förmånsbil och leasingbilar) Minskning med minst 10% jämfört med mil +0,7 % jfr 2010 Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5% jämfört med mil + 49 % jfr 2010 Ja, detta är ett prioriterat område. Västarvet har i uppdrag att verka i regionens 49 kommuner. Under 2011 arbetar vi vidare med frågan, sammanställer dagsläget och utvärderar, jämför med regionen i stort och tagna riktlinjer. Om det visar sig rimligt i relation till vårt regionala uppdrag ska vi utarbeta åtgärder för att reducera resandet i tjänsten. Vgr:s resepolicy är känd av medarbetarna och när det är lämpligt används kollektivtrafik. Dock är uppdraget att verka i hela regionen, vilket förutsätter resande. Inga åtgärder, förutom att kommunicera resepolicyn, har gjorts för att minska bilåkandet. Antal resta mil med flyg är högt för 2011 beroende på att en grupp från Göteborgs naturhistoriska museum besökt Bolivia i samband med ett samarbetsprojekt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Basår (ange Måltal VGR Eventuellt eget måltal Utfall 2011

18 Sida 18(38) Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. Andel utfasningsämnen som fasats ut av den totala mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. år) totalt % 25% Ja, vi kommer att arbeta aktivt med detta mål. Västarvet deltar genom sin miljösamordnare i Västra Götalandsregionens kemikaliestrategiska projekt. Uppdatering görs kontinuerligt enligt Miljösekretariatets lista. Utfasning av ämnen genomförs. Information i KLARA uppdateras kontinuerligt. Under 2011 har antalet utfasningskemikalier minskat med 3 stycken. Västarvet använder endast ett fåtal av kemikalierna på utfasningslistan och då i väldigt liten mängd inom verksamheten på Studio Västsvensk Konservering. Följs upp genom andel ämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare (inklusive miljödiplomering för primär- och tandvård). Måltal 2011 VGR totalt Eventuellt eget måltal 2011 Utfall % 100 % Ja vi arbetar aktivt med detta mål. Västarvet arbetar efter sitt miljöledningssystem och årlig handlingsplan för miljöarbetet. Miljösamordnaren leder och koordinerar miljöarbetet via lokal miljöombud i förvaltningens enheter. Följs upp genom andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystemet av totala årsarbetare Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Ja, vi arbetar aktivt med detta mål. En utbildnings- och inspirationsdag om energifrågor har genomförts för miljöombud och fastighetsskötare i Västarvet.

19 Sida 19(38) Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Förbrukad mängd normalkorrigerad energi (kwh) per kvadratmeter bruksarea Måltal VGR totalt kwh/m2 Eventuellt eget måltal Utfall kwh/m2 Ja, vi arbetar aktivt med denna strategiska inriktning. Västarvet förvaltar fastigheten Bohusläns museum på uppdrag av ägaren, Stiftelsen Bohusläns museum. Ett energieffektiviseringsprogram är under genomförande i fastigheten. Följs upp genom förbrukad kwh per kvadratmeter bruksarea Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Ja, vi arbetar aktivt med denna strategiska inriktning. Se även Vi fortsätter att utveckla metoder för barn & ungas medverkan i verksamheten. Under 2011 ska minst barn och unga ha deltagit i den pedagogiska verksamheten. Följs upp genom andel barn- och ungdomsbesök på våra museer. Utfall: Drygt elever har deltagit i pedagogisk verksamhet. I de 644 arrangerade aktiviteterna för barn och unga på fritiden deltog Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Ja vi arbetar aktivt den detta strategiska mål. Se även de egna målen under Medborgarperspektivet samt olika skrivningar som gäller tillgänglighet. Vi följer som vanligt upp antal besökare och fördelar dessa per månad för att kunna följa utvecklingen under månaderna januari, februari och december specifikt. Vi ska göra en sammanställning över öppettider på våra besöksanläggningar. På Bohusläns museum har öppettiderna vinterhalvåret utökats genom att museet nu håller öppet måndagar även vintertid. Museet är nu endast stängt tre dagar på året Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Ja, vi arbetar med detta mål. Plan för tillgänglighet finns och arbete bedrivs i enlighet med planen.

20 Sida 20(38) Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Ja, vi arbetar aktivt med detta mål. Västarvets verksamheter ingår i tillgänglighetsdatabasen ska samtliga verksamheter ha länk till tillgänglighetsdatabasen på första sidan av sin hemsida. Två av verksamheterna saknade detta vid ingången av Följs upp genom - antal verksamheter som ingår i tillgänglighetsdatabasen. Utfall: 100 % av verksamheterna ingår nu i tillgänglighetsdatabasen Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Ja vi arbetar aktivt med detta område. Vi har en säkerhetsansvarig person utsedd. Avvikelserapportering enligt VGR:s modell undersöks. Västarvet har identifierat ett system för avvikelserapportering Safeworkday, som ska införas under Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Organisation och arbetsformer Mål 1: Vi har en tydlig organisation såväl internt som externt Mål 2: Fler ska arbeta regionalt/konsultativt Mål 3: Vi ska öka samverkan och skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Mål 4: Fler ska involveras i gemensamma och övergripande frågor. Utfall: En ny organisation är genomförd med avsikt att skapa tydlighet och gynna samverkan inom Västarvet och det regionala arbetet. Ett flertal arbetsgrupper är bildade för att underlätta tvärgående samarbeten och arbetet med de regionala handlingsprogrammen. Ett nytt arbetssätt för verksamhetsplanering infördes inför Det bygger på ett årsplaneringshjul och alla anställda ska vara involverade i arbetet.

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas 2014-2016. EXTERNA MÅLGRUPPER Vi som ingår i nätverket Industrimuseum VG idag SAMVERKANS-

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst Sida 1(7) Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten Verksamheten på Kultur i Väst ska stödja och utveckla kulturlivet i Västra Götalandsregionen och baseras på ett treårigt uppdrag

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: )

Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: ) Sida 1(5) Detaljbudget 2016 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Västarvet siktar mot nya målgrupper

Västarvet siktar mot nya målgrupper Västarvet siktar mot nya målgrupper Västarvet/projekt bod2010 Slutrapport från Gör det Jämt! Västarvet, Västra Götalandsregionen 2 Innehåll Innehåll 2 Allmänt....3 Ansvarig chef 3 Projektorganisation...3

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer