Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December januari 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December 2001 - januari 2002"

Transkript

1 Fördjupning: Feministisk Teori Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December januari 2002 Vi har under kursen fördjupat oss i feministisk- och queerteori. Vi ville tillsammans diskutera litteratur som vi finner bidrar med ett nytt perspektiv på Kulturverkstans hjärtefrågor demokrati och globalisering. I kursen har deltagit Anna Håkansson, Linda Isaksson, Felicia Konrad, Ari Pärnänen, Per Nilsson, David Löfvendahl, Anna Bergman och Julia Boström Som handledare för kursen har fungerat Sophie Engström, expert på ryska maskuliniteter efter studier vid Genusvetenskapen, Göteborgs Universitet och verksam vid den feministiska nättidskriften Peripeti. Den 10:e december träffades vi för att diskutera syfte, mål och genomförandemetoder för kursen utifrån deltagarnas önskemål. Syften De individuella önskemålen för kursen rörde sig om att få orientering i ämnet och förslag på litteratur för en breddning av egna kunskaper och utveckling av begreppsapparaten. Man ville problematisera bilden av feminism och lära sig mer om queerteori, pejla läget i landet både teoretiskt och praktiskt samt diskutera idéer till förändring. Man ville komplettera Kulturverkstans kursplan t ex när det gäller kultur, demokrati och globalisering. Mål Det bestämdes att kursen skulle resultera i ett förslag på litteratur och annan undervisningsmaterial med feministiskt perspektiv som kunde infogas i Kulturverkstans ordinarie kursupplägg. Genomförande Vi kom överens om att genomföra kursen som en läsecirkel med fyra handledda litteraturseminarier, med Sireners sång av Nina Björk som ämne för det första seminariet. De övriga seminariernas teman skulle utgöras av - queer- och genus teori, om det konstruerade könet och sexualiteten. - posthumanistiska teorier och förhållandet människa/teknologi. - praktisk och vardaglig diskussion, konkreta strategier för hur vi ska förändra den rådande situationen. Vi lade också in på schemat ett besök på Borås konstmuseum för att se Ursula Biermanns dokumentärer om förhållandet mellan kön, teknologi och transnationell kapitalism. Den 17:e december träffades vi i ett seminarium som ägnades åt Nina Björks Sireners sång, och åt kursupplägg och litteraturval Vi hade vissa förväntningar på Nina Björks senaste bok efter förra terminens läsning av Under det rosa täcket. Det blev något av en överraskning för oss att temat för Sireners sång

2 mer var litteraturhistorien och det litterära skapandet ur ett feministiskt perspektiv än samhällsdebatten. Vi hade därför inte heller förberett frågor utan diskuterade ganska fritt kring olika begrepp och tankar som dök upp. Med handledaren diskuterade vi sedan kursens upplägg, vilken litteratur som skulle användas och la upp en tidsplan för kommande seminarier Den 18:e december åkte vi så till Borås Konstmuseum. Museet har en serie med visningar av samtida film- och videokonstnärer i sam arbete med Moderna Museet i Stockholm. Efter en kort introduktion av museichef Elisabet Haglund visades två filmer av Ursula Biermann. I Performing the border undersöker Biermann hur maktrelationer skapar gränser och hur dessa utnyttjas för ekonomisk och mänsklig exploatering. I hennes exempel är gränsen både den mellan staterna USA och Mexico och den mellan män och kvinnor. Hon intervjuar arbetare i de internationella högteknologi-swetshops som har etablerat sig på den Mexikanska sidan och följer gränsövervakarna på den Amerikanska. Hon beskriver de sociala strategier (och tragedier med prostitution och kvinnomord) som utvecklas kring maktens gränser. Writing desire ger en bild av hur den nya informationstekniken kan användas för att befästa traditionella värderingar och gränser mellan könen genom att utnyttja de geografiska gränsernas utsuddande. De ryska internetbaserade äktenskapsmäklarna kan nu erbjuda representativa högutbildade hemmafruar för Amerikanska män. Seminarium den 7:e januari handlade om Simone de Beauvoirs "Det andra könet" och Yvonne Hirdmans Genussystemet reflektioner kring kvinnors sociala underordning Hirdman är professor i genushistoria vid Stockholms universitet och resonerar i sin text kring reproducerandet av dikotomin mellan manligt och kvinnligt i den feministiska diskursen Seminariet utgick från frågeställningar om: -Hirdmans genussystem med "Tankefigurer"(meningsskapande tankestrukturer av särskiljning, som vi formas i för att kunna fungera i ett integrerat socialt system), "Genuskontrakt"(vad som tillåts som en relation mellan könen, och vad som tillåts av parterna i en sådan relation på social och individuell nivå), "Längtor" (frihetslängtan och längtan till symbiosen, och hur tilldelandet av dessa sfärer till var sitt kön skapar olika maktstrategier) "De två logikerna" (dikotomin och hierarkin, hur meningsskapande hänger ihop med maktskapande). -Beauvoirs tolkning av hur kvinnan ska nå fullständig frihet. (De Beuvoir befanns oklar när det gäller den manliga normen, parrelation mellan en man och en kvinna ses genomgående som norm i boken). -Jämförelser av skillnader/likheter i de Beauvoirs och Hirdmans sätt att beskriva den manliga sfären. -Användbarheten och relevansen av de två texterna.

3 Under Seminariet den14. januari diskuterade vi hur media skildrar genus och medias normativa roll. Människor intresse för kroppen är profitabelt i media. Tidningar kan blanda artiklar som handlar om att tjejer skall stå på sig med artiklar om normativa naturliga, kroppsideal och populärvetenskapliga artiklar där könsbiologi används som facit på en genusverklighet. Forskning om skalbaggars sexuella doftstimuli kan även i seriösa sammanhang appliceras på människan utan att ifrågasätta naturens roll för vårt sätt att vara. Många identiteter och människor hamnar utanför och blir marginaliserade om man köper naturlighetsbegreppet. Vår bild av identitet bygger mycket på kroppen, vår kultur är visuell och kroppsfixerad. Våra kroppar ingår i det estetiska tänkande som behäftas med våra sinnen genom en kultur. Kroppsestetiken vidareförs också till det som indirekt kan relateras till kroppen. Hur skall en man och en kvinna dofta eller vad är en vacker mans- respektive kvinnoröst? Hur skall en kvinna tänka? En bild på Gudrun Schyman i Svenska Dagbladet tagen underifrån, fokuserar på hennes ben och korta kjol och förtar innebörden av hennes ord när hon talar om våld mot kvinnor. Hennes tal analyserades som alldeles för svårt. Hade man ansett det om Lars Leijonborg uttalat sig? På grund av kroppsfixeringen blir det av vikt också för feminister att fokusera på kroppen. Det är viktigt att ifrågasätta evenemang där kvinnokroppen exploateras. Konstfacktjejers aktion Fittstim mot fröken Sverige tävlingen, och aktioner mot stripklubbar och brödraskapsklubbar kan tvätta bort tråkighetsstämpeln från feministiska aktioner. Även om aktioner som dessa, eller de civila olydnadsaktionerna mot H & M är medialt ytliga kan de inspirera till en debatt som är mer initierad än som de framställs i media. Förutom att de uppmärksammar ett ökat tryck i samhället på unga flickor säger de också något om debattklimatet i Sverige, visar på ett klimat där sådana saker kan ske. Samtidigt råder det en smygomedvetenhet hos ledande media som t ex DN. Politisk korrekthet och medvetenhet på politiksidorna kan kontras av artiklar där Sahlin presenteras som slarva eller strula i andra delar av tidningen. För seminariet den 20:e januari var ämnet Judith Butler s Gender Trouble och Donna Haraway s Manifest för Cyborger. Underlaget för diskussionen om Butlers tankegångar var ett kompendium med det första kapitlet i hennes bok Gender Trouble. Butler utmanar där den västerländska feminismens "grundbult", att kvinnor är underordnade, att kvinnor som grupp därför kan gå samman och utmana patriarkatet. Till skillnad från de västerländska feminister som har utgått från att kvinnor har en gemensam könsidentitet som kan förstås genom kategorin "kvinnor", menar hon att det inte finns någon sådan stabil kategori. Butler menar att kön bygger på politiska och vetenskapliga diskurser och tidigare tolkningar av vad kön är. Därmed kan inte heller genus vara ett resultat av kön. Den kulturella matris konstituerar genusidentitet erfordrar att vissa typer av identitet inte kan existera. De identiteter som inte faller inom ramen för en binär relation mellan manligt och kvinnligt.blir därmed logiska luckor i existensen. Haraway och Cyborgmanifestet:

4 Ett Manifest för Cyborger trycktes första gången i Socialist Review nr som en humoristiskt upplagd debattinlägg med för tiden drastiska tankegångar. Den har sedan dess visat sig ha en cyborgs överlevnadsförmåga genom dess förmåga att rasera gränserna mellan kroppsrelaterade identiteter. Haraway använder begreppet Cyborg (en hybrid mellan organism och maskin) för att illustrera hur vi ser på kvinnligt och manligt. Hon ironiserar över gamla sanningar för att på så sätt nå en dekonstruktion av vad vi bygger sant och falskt på. Hon vill bryta upp gränsen mellan vetenskap och fiktion och i skärningspunkten mellan dessa båda synliggöra hur vi fortplantar verklighetsuppfattningar. Cyborgen är både samhällelig och fiktiv. Med tiden har den humanoida cyborgen blivit en teknisk och medicinsk realitet. "Naturen" har penetrerats av kulturen så mycket att det inte finns något rent naturligt. Det går inte längre att sätta upp dikotomierna natur/kultur. Den 7:e februari arbetade vi med litteraturförslag för utbildningen på Kulturverkstan Vi har en önskan om ett kursutbud som innehåller feministisk teori och queerteori och är samtidigt inriktad på konkret jämställdhetsarbete, makt och kön. Vi föreslår här en utformning av en kursplan som integrerar det feministiska perspektivet i det ordinarie kursupplägget. Med ett sådant kursupplägg vill vi framförallt framhålla betydelsen av feministisk teori som verktyg för att förstå samhället och vår egen roll däri. Vi menar att det föreligger ett strategiskt värde i att välja in mer litteratur skrivet av kvinnor, på samma sätt som överrepresentation av manliga författare nu har ett normbevarande värde. I det följande presenteras förslag på litteratur och föreläsare för Kulturverkstans kurser.

5 Staden och kulturen Margareta Rönnberg, Om lek, spel och populärkultur Demokratikursen Praktisk uppgift (istället för eller parallellt med offentlighetsprincip uppgiften) - Hur går man till väga när man bedriver praktiskt jämställdhetsarbete på en arbetsplats? - Jämställdhetskonsulenterna Lindén och Svensson Teori/ idéhistoria - Lägga extra vikt vid t ex suffragetternas kamp för rösträtt i samband med civil olydnad. - Appropå tryckfrihet, de tidiga feministiska journalisterna, Anna- Maria Lenngren, Elin Wägner. - Kvinnoförtryckets historia och samtida uttryck, t ex mordet på Fadime, talibanregimen. Genomgång av dagliga exempel i media. (se beskrivningen av vår kurs). De patriarkala maktstrukturernas grundläggande innebörd för våra dagliga liv. - Poststrukturalistiska teoretiker - Posthumanistiska teoretiker - Queerteori - Maskulinitetsforskning Förslag på litteratur: Nina Björk; Under det rosa täcket Donna Haraway, Ett manifest för cyborger. Judith Butler, Gender trouble Kathrine Hayles, t ex i Ord&Bild Manuel Castells, Patriarkatets fall, band II Don Kulick, Från kön till genus Yvonne Hirdman, "Genussystemet" Connell, R.W., Maskuliniteter Ekenstam, Claes, Historisk mansforskning, sid Lindholm, Margareta "Vad har sexualitet med kön att göra?", Lamda Nordica vol. 2,-96 :3-4 Eva Gothlin, "Kön eller genus?", Nationella genussekretariatet för genusforskning, Wollstonecraft, Mary: Till försvar för kvinnans rättigheter Wägner, Elin: Väckarklocka Ehn, Billy/ Löfgren, Orvar, "Kulturanalyser", Carlson, Åsa, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. Anja Karlsson (som dömdes för att ha målat över H & M affischerna) Mikela Lundahl Sophie Engström Nina Björk Mia Engberg Eva Gothlin Förslag på film: Town bloody hall

6 Språk Diskussion av språket som patriarkal konstruktion. Förslag på litteratur: Nina Björk, Sireners sång (intressant i förhållande till Lagercrantz bok som bara behandlar manliga författare) Projektledningskursen Gruppdemokrati. Hur underlättas samtalsklimat? Vem hörs och inte hörs i grupprocessen? Litteratur, hör med Anna S. Annika Bengtsson (lärare för bland annat Kaospiloterna) Globaliseringskursen Postkoloniala teoretiker, t ex Spivak Edda Manga Mikela Lundahl Förslag på film: Ursula Biermans filmer (illustrerar Castells och Klein), moderna museet. Datakurserna Allucquére Rosanne Stone, Eros vs. Technos Lena Kallin, Lena Palmqvist, Från siffror till surfning (antologi) Sadie Plant Zeros + ones Arbetets framtid/ framtidens arbete Förslag på litteratur: Naomi Klein, No logo Representant från arkitektkontor. Varför skapa ett arkitektkontor med enbart kvinnliga arkitekter? Kunskapskursen Jonas Ingvarsson om Kathrine Hayles

7 Övriga litteraturtips Res Publica nr. 35/36 heter KÖN och innehåller tex: Det performativa könet. Kroppsliga inskrivanden. Performativa omstörtningar. Från konstruktion till materialisering. Claudia Linden: "Samhällsmodern". Ellen Keys självbiologistiska självdekonstruktion. Mikael Carleheden: Människan utan egenskaper. Om de normativa grundvalarna för den postmoderna konstruktivismens genusteori. Toril Moi: Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori. Don Kulick: Är måsar lesbiska? Om biologins relevans för mänskligt beteende. Glänta Om överblick över feministiska inslag i glänta, fråga Mikela eller Göran Erika Alm: Jakten på det verkliga könet. Om konstruktionen av kön i svensk lagstiftning. Claudia Lindén: Mary Wollstonecraft och filosofin som feminist. Ebba Wittbrattströms: Ur könets mörker. En samling litteraturanalyser. Jo Anna Isaak Feminism and contemporary art. "The revolutionary power of the Women s laughter". Hon tittar närmare på hur några samtida konstnärer har influerats av feminismen. Konst Jane Jacobs, Systems of survival Anna Lena Lindberg, red, Konst, kön och blick Expositioner, antologi om utställningsmediet Monica von Stedink, Kvinnokonstmuseum som idé! Gert B Nordström, Bilden i det postmoderna samhället Kvinnovetenskaplig tidskrift nr , nr WAL, rapport från women art library, Kulturverkstan 2000 Lars Vipsjö, Platsspecifika strategier i ny kontext, D-uppsats konstvetenskap Krossa patriarkatet, kunskap och kamp, elevprojekt konsthögskolan i Umeå Knutte Wester, Spöken, klotter och civil olydnad, Feminism Nina Björk, Under det rosa täcket Claudia Lindén, Ulrika Milles red, Feministisk bruksanvisning, antologi Johanna Esseveld, Lisebth Larsson, red, Kvinnopolitiska nyckeltexter Karin Ekman, Var så god - makt, kön och media Res Publica nr. 35/36 KÖN Karin Widerberg, Kunskapens kön Carin Holmberg, Det kallas kärlek Carin Holmberg, Det kallas manshat Nina Björk, Sireners sång Genus i praktiken på hans eller hennes villkor? antologi Karin Johannisson, Kroppens tunna skal Linda Norrman Skugge, Belinda Olsson red. Fittstim Amazon, feministisk tidskrift, Provokation och passion It Lena Kallin, Lena Palmqvist, Från siffror till surfning Lars Vipsjö, Konstpedagogik-Teknik-Konstkunskap-Makt Gary Svensson, Digitala Pionjärer Allucquére Rosanne Stone, Eros vs. Technos

Frida Dahlqvist

Frida Dahlqvist 1. Liberalfeministisk teori Att vara delaktig i det politiska styret, att kunna försörja sig själv och få kunskap om omvärlden är centralt för att kunna agera som en egen person istället för att betraktas

Läs mer

Feminism II Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap

Feminism II Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap Feminism II Genus A Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Fyra matriarker och fyra sfärer av ojämlikhet mellan könen Liberalfeminism och marxism/socialistisk feminism

Läs mer

Kursplan 1(8) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA300 Dnr EHVd 2005:80 Beslutsdatum Juridik och genusvetenskap.

Kursplan 1(8) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA300 Dnr EHVd 2005:80 Beslutsdatum Juridik och genusvetenskap. 1() Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA300 Dnr EHVd 2005:0 Beslutsdatum 2005-10-2 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Juridik och genusvetenskap Law and Gender Science Svenska Juridik Poängtal

Läs mer

Kursplan 1(8) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA300 Dnr EHVd 2006:10 Beslutsdatum Juridik och genusvetenskap.

Kursplan 1(8) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA300 Dnr EHVd 2006:10 Beslutsdatum Juridik och genusvetenskap. 1(8) Kursplan Ekonomihögskolan GVA300 Dnr EHVd 2006:10 Beslutsdatum 2006-05-31 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Juridik och genusvetenskap Law and Gender Science Svenska Juridik Poängtal 20 ECTS

Läs mer

F i i db k d fi i i. Feminism-ordboksdefinition. 1) kvinnor är underordnade män och 2) att detta

F i i db k d fi i i. Feminism-ordboksdefinition. 1) kvinnor är underordnade män och 2) att detta Line Holth line.holth@kau.se 070-6457691 F i i db k d fi i i Feminism-ordboksdefinition 1) kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras Synlig ojämlikhet Politisk/ekonomiska sfären

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN Genusvetenskaplig grundkurs Gender Science, basic course Kurskod GV3001 Beslutsdatum 2009-05-26 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2009-07-01

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

Feminism I Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap

Feminism I Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap Feminism I Genus A Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Ordboksdefinitionen En feminist är en person som anser 1. att kvinnor är underordnade män och 2. att detta

Läs mer

Vissa företeelser övertygelser, evidens, kunskap, sanning, värden osv. är beroende av subjekt, språk/språkområde, kultur, epok, paradigm, etc.

Vissa företeelser övertygelser, evidens, kunskap, sanning, värden osv. är beroende av subjekt, språk/språkområde, kultur, epok, paradigm, etc. Relativism Vissa företeelser övertygelser, evidens, kunskap, sanning, värden osv. är beroende av subjekt, språk/språkområde, kultur, epok, paradigm, etc. Kan formuleras som ett rimligt påpekande om exempelvis

Läs mer

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Allmänna

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

Renita Sörensdotter Centrum för genusstudier, SU

Renita Sörensdotter Centrum för genusstudier, SU Renita Sörensdotter Centrum för genusstudier, SU renita.sorensdotter@gender.su.se Kritik mot den manliga dominansen Forskning om kvinnor Add women and stir Her-story istället för his-story Lanserades under

Läs mer

Religion, kön och etnicitet. Religionsbeteendevetenskap B1 Föreläsning 9 februari Marta Axner

Religion, kön och etnicitet. Religionsbeteendevetenskap B1 Föreläsning 9 februari Marta Axner Religion, kön och etnicitet Religionsbeteendevetenskap B1 Föreläsning 9 februari Marta Axner Varför kön och etnicitet? Olika perspektiv på religion mäns och kvinnors, olika gruppers religion, minoritet

Läs mer

Spelar ditt kön roll i livets spel?

Spelar ditt kön roll i livets spel? Spelar ditt kön roll i livets spel? Hur ser dagens ungdomar på frågor rörande genus och jämställdhet? Vad innebär det för dem? I vilken utsträckning reflekterar de över dessa frågor? Här får du chansen

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

Idrott, genus & jämställdhet

Idrott, genus & jämställdhet Idrott, genus & jämställdhet Elittränarutbildningen 4 oktober jenny.svender@rf.se Centrala teman Könsnormer inom idrotten Så blir vi till Genus kroppslighet Sexualisering inom idrotten Genus - ledarskap

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I TEORI

JÄMSTÄLLDHET I TEORI GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I TEORI OCH PRAKTIK Line Holth line.holth@kau.se 070-6457691 JÄMSTÄLLDHETSARBETE Kvantitativt numerär könsfördelning (40-60 % eller jämnare) eller jämn könsfördelning av resurser

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Karlstads universitet Genusvetenskap I, 15hp Vt Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter och en gruppdiskussionsuppgift.

Karlstads universitet Genusvetenskap I, 15hp Vt Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter och en gruppdiskussionsuppgift. Karlstads universitet Genusvetenskap I, 15hp Vt 2012 Examinationsplan Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter och en gruppdiskussionsuppgift. Inlämningsuppgifterna examineras med betygsgraderna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Lika rättigheter och möjligheter

Lika rättigheter och möjligheter Lika rättigheter och möjligheter Sociala utmaningar i fysisk miljö Carina Listerborn Institutionen för urbana studier Malmö högskola carina.listerborn@mah.se Var kommer genusordningar till uttryck? Problemen.

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

Relevanta scener för ämnet demokrati (D);

Relevanta scener för ämnet demokrati (D); Frågeställningar kring ämnet demokrati: - Finns det plats för småpartier i Sveriges riksdag? Behövs de? - Vilka svårigheter fanns det för Fi att starta ett nytt parti? - Vilka är fördelarna och nackdelarna

Läs mer

Bild: Nikhil Gangavane Dreamstime.com

Bild: Nikhil Gangavane Dreamstime.com Bild: Nikhil Gangavane Dreamstime.com FIN_TGV_34_inlaga.indd 86 08-12-04 10.59.02 UTBLICK Chandra Talpade Mohanty, en av världens ledande feminister inom det postkoloniala fältet, reflekterar över möjligheter

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Identitet. Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet.

Identitet. Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet. Identitet Lektion 1 Identitet Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet. Forskning visar att människor som inte känner sig säkra i sin

Läs mer

Fysisk planering och genus. Carina Listerborn Inst. för urbana studier Malmö högskola

Fysisk planering och genus. Carina Listerborn Inst. för urbana studier Malmö högskola Fysisk planering och genus Carina Listerborn Inst. för urbana studier Malmö högskola Varför genusperspektiv på planering? Vision: att skapa en jämställd framtid utifrån en ojämställd samtid Praktik: planeringens

Läs mer

Feministiska rättsteorier del I Liberal rättsfeminism

Feministiska rättsteorier del I Liberal rättsfeminism Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Feministiska rättsteorier del I Laura Carlson 2016 Feministiska rättsteorier Feminism ett paraply Feministiska rättsteorier (liberal och radikal) Nordisk

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Maskulinitetsstudier + queerstudier=sant?

Maskulinitetsstudier + queerstudier=sant? Recensioner Maskulinitetsstudier + queerstudier=sant? Herz, Marcus & Johansson, Thomas Maskuliniteter: kritik, tendenser, trender. Malmö: Liber 2011 (173 sidor) KRITISKA MASKULINITETSSTUDIER HAR under

Läs mer

Introduktionsföreläsning Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap

Introduktionsföreläsning Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap Introduktionsföreläsning Genus A Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se En kvinnobil??? Män köper SUV till sina kvinnor. They will object less when the old man says

Läs mer

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAM Hon Hen Han en utställning om kön, genus och jämställdhet Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAMÖVERSIKT Alla föredrag äger rum på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Läs mer

Minne och talandets historia

Minne och talandets historia DSpace Institution DSpace Repository Department of Global Political Studies http://dspace.org Articles /KS GPS 2013 Minne och talandets historia Edgren, Monika Linköpings universitet. Tema genus 69-72

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING

SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING OM UTSTÄLLNINGEN Secret Love är en unik konstutställning om tabubelagd kärlek. Utställningen vill berätta och utmana våra föreställningar både om kärlek och om Kina. Ett land

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

Män, maskulinitet och våld

Män, maskulinitet och våld Män, maskulinitet och våld Lucas Gottzén, forskarassistent och lektor i socialt arbete, Linköpings universitet Ungdomsstyrelsen: Ungdomar, maskulinitet och våld (77GU26), 2013 Vilket våld talar vi om?

Läs mer

Tema: Didaktiska undersökningar

Tema: Didaktiska undersökningar Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 5 10 Tema: Didaktiska undersökningar Tema: Didaktiska undersökningar Generella frågor som rör undervisningens val brukas sägas tillhöra didaktikens område. Den

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Erik Reis/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Kvinnotyperna på modet 1

Kvinnotyperna på modet 1 Malmö Högskola Historia med Kulturanalys C-uppsats Seminarieledare: Johan Lundin Handledare: Fredrik Nilsson 2007-06-04, 09.00-16.00 Bilden är omslaget till Charme nummer 10 år 1924 Kvinnotyperna på modet

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar?

Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar? Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar? Gårdfeldt diskuterar utifrån 12 helgonberättelser förtryck och osynliggörande av HBTpersoner inom kyrkan, teologin och samhället. Avhandlingen har, enligt honom själv,

Läs mer

Några tankar om intersektionalitet... Stockholm 12 januari 2017 Lotta Eek-Karlsson

Några tankar om intersektionalitet... Stockholm 12 januari 2017 Lotta Eek-Karlsson Några tankar om intersektionalitet... Stockholm 12 januari 2017 Lotta Eek-Karlsson Intersektionalitet = skärningspunkt Vad innebär det att ha ett intersektionellt perspektiv? Ett konkret exempel Grundläggande

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Genus och maskulinitet. Åland 2010 09 28 peter.gev@gmail.com

Genus och maskulinitet. Åland 2010 09 28 peter.gev@gmail.com Genus och maskulinitet Åland 2010 09 28 peter.gev@gmail.com Genus - innebörd..genus är den förväntan som finns på respektive kön i en rådande könsmaktsordning. Barnet kommer från första stund att imitera

Läs mer

Pris 96:- inklusive porto

Pris 96:- inklusive porto Pris 96:- inklusive porto Sätt in beloppet på Hanaförlagets postgiro konto: 60 83 45-5 och uppge namn och adress. Boken får du inom 3 dagar efter det att betalningen är oss till handa. Du kan också beställa

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

VAL-utbildningen våren Studieguide

VAL-utbildningen våren Studieguide VAL-utbildningen våren 2014 Studieguide 2014-01-14 Skola och undervisning läroplan, skolämne, ämnesdidaktik, 15 hp Umeå universitet Pedagogiska institutionen samt institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Mångfald i Västra Götalandsregionen

Mångfald i Västra Götalandsregionen Mångfald i Västra Götalandsregionen Individuell uppgift i Kritisk jämlikhets- och mångfaldsforskning vt 2008 Institutionen för genusvetenskap Elin Grelsson 1. Inledning Jag har valt att studera mångfaldsarbetet

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Stöd på lika villkor?

Stöd på lika villkor? Stöd på lika villkor? Hur kvinnor och män upplever stödet de får från socialtjänsten utifrån en enkätundersökning i Linköpings kommun 2008 Emelie Berglund FoU-rapport 62:2009 FoU Centrum för Vård, Omsorg

Läs mer

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor.

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor. Feminism Det finns feministiska inslag hos radikala filosofer långt tillbaka i tiden, inte minst under 1700-talets upplysningsera. Men det första genombrottet kom på 1800-talet. En viktig person var den

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Skolan som system och idé Grundlärare, distans

STUDIEHANDLEDNING. Skolan som system och idé Grundlärare, distans Karlstads universitet Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé - grundlärare 15 högskolepoäng Kurskod: LPGG01 Anm. kod: 21214 STUDIEHANDLEDNING Skolan som system och idé Grundlärare, distans

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk

Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk Med fokus på undervisning i svenska och svenska som andraspråk Vem är jag? Vilka är vi här? Vilka

Läs mer

PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET

PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET PLAYGROUND - VÄRLDSKULTURMUSEET FÖRSÄTTSBLAD Utställningsplatsen: Världskulturmuseet, Göteborg Utställningens titel: Playground Utställningens varaktighet: 6 mars 2016-28 februari 2016 (planerad förlängning

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska För att Machofabriken inte ska behöva vara ett arbete som går utanför timplanen har vi tagit fram ett dokument med förslag och tips på

Läs mer

Flickors sätt att orientera sig i vardagen

Flickors sätt att orientera sig i vardagen Flickors sätt att orientera sig i vardagen av Emily Broström Flickor och pojkar konstruerar sina identiteter både med och mot varandra. Man försöker förstå sig själv i förhållande till andra, men under

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Utbildningsplan för programmet KULTUR. 180 högskolepoäng. KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT

Utbildningsplan för programmet KULTUR. 180 högskolepoäng. KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT Utbildningsplan för programmet KULTUR 180 högskolepoäng KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-10-01 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för programmet

Läs mer

Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet, queerteori och intersektionalitet

Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet, queerteori och intersektionalitet Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet, queerteori och intersektionalitet Laura Carlson 2016 Svensk genusrättsvetenskap Första rättsvetenskapliga

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

VÄLKOMNA TILL MOMENT I

VÄLKOMNA TILL MOMENT I VÄLKOMNA TILL MOMENT I Perspektiv, periodiseringar och begrepp: Introduktion till historievetenskapen HISTORISKA INSTITUTIONEN Lärare på Moment I Jonas Lindström (momentansvarig) jonas.lindstrom@hist.uu.se

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk

Läs mer

Att se och förstå undervisning och lärande

Att se och förstå undervisning och lärande Malmö högskola Lärande och Samhälle Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå 15 högskolepoäng Att se och förstå undervisning och lärande Observing and understanding teaching and learning Karin

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer