Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård"

Transkript

1 I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum Sida 1 (3) Dnr Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Ordförandens förslag 1. Uppdragsbeskrivningen enligt bilaga c) fastställs. 2. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges i uppdrag att verkställa intentionerna i uppdragsbeskrivning enligt bilaga c) miljoner kronor avsätts från statsbidrag, nationell satsning för utveckling av cancersjukvården, till förstärkning av cancervården inom de i uppdragsbeskrivningen prioriterade områdena. Sammanfattning Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen antog vid sammanträde en politisk viljeinriktning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården Utifrån denna viljeinriktning behövs en uppdragsbeskrivning med prioriterade uppdrag och insatser för berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården i Dalarna. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Protokoll från beredningsgruppen för kunskapsstyrning daterat c) Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen antog vid sammanträde en politisk viljeinriktning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården Landstinget Dalarna har nu formulerat en uppdragsbeskrivning med prioriterade uppdrag och insatser för berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården i Dalarna. I Postadress Box Falun \. Besöksadress Vasagatan 27 Falun.- o~.~ Kontakt Org.nr: U!llllml.. I Handläggare De La Cour Helena Handläggare

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr Sida 2 (3) Avsikten med uppdragsbeskrivningen är att: Ge ett behovs- och befolkningsfokus som grund för uppdrag till verksamheten. Skapa en långsiktig och realistisk ambition för vad hälso- och sjukvården ska åstadkomma inom ramen för tillgängliga resurser. På ett öppet sätt redovisa prioriteringar. Ge underlag för uppföljning dels av implementeringen, dels av vårdens kvalitet. Riktlinjerna som uppdragsbeskrivningen är baserad på innehåller rekommendationer om åtgärder vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. erna gäller prevention, diagnostik, kurativ behandling, omvårdnad och rehabilitering samt palliativ behandling. Socialstyrelsens bedömning är att bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården redan har en adekvat och väl utvecklad primärtumörkirurgi. Riktlinjerna fokuserar därför främst på olika för- och tilläggsbehandlingar. Detta innebär att det finns många åtgärder som inte ingår i riktlinjerna men som hälso-och sjukvården bör fortsätta med. Prioriterade insatser I uppdragsbeskrivningen anges ett antal prioriterade insatser, t ex: Alla personer med bröstcancer, prostatacancer med hög risk, tjocktarms- eller ändtarmscancer ska få en bedömning vid en multidisciplinär konferens. Hälso-och sjukvården bör erbjuda namngiven kontaktssjuksköterska som också kan ge psykosocialt stöd och råd om symtomlindring. Hälso-och sjukvården bör erbjuda aktiv monitorering, d.v.s. PSA-prov (mätning av koncentration av prostataspecifika antigener i blodet) till män över 50 år och mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid och som efterfrågar provtagning efter att ha tagit del av strukturerad information om för- och nackdelar med PSA-prov. Hälso-och sjukvården bör erbjuda personer med nydiagnostiserad tjocktarms- eller ändtarmscancer kartläggning av tumörens utbredning med PET-DT (positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi) inför beslut om kurativt syftande behandling. Uppföljning av prioriterade insatser är tidsangivna i uppdragsbeskrivningen. Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för de berörda cancersjukdomarna. De flesta är i dag möjliga att mäta och registrera i befintliga datakällor. Hälso-och sjukvårdsledningen behöver säkerställa att berörda verksamheter

3 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr Sida 3 (3) löpande registrerar, följer upp och årligen redovisar sina resultat utifrån relevanta indikatorer i de Nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården. Patientperspektiv Den regionala cancerplanen för framtagen av Regionalt Cancercentrum Uppsala-Örebro beskriver hur patienternas ställning och medverkan inom cancervården kan stärkas. Landstinget Dalarnas lokala cancerråd har för avsikt att redovisa en handlingsplan under våren 2015 med utgångspunkt i den regionala cancerplanen och kommer där att redovisa patientperspektivet ytterligare. Ekonomi och finansiering Genomförandet av uppdragsbeskrivningen bedöms kosta ca 3 miljoner kronor per år och avsätts från statsbidrag, nationell satsning för utveckling av cancersjukvården. Likabehandling Landstinget Dalarna ska erbjuda alla invånare tillgång till god cancervård under sjukdomens alla stadier, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund, kön och var och av vem i länet man vårdas. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Uppföljning Uppdragsbeskrivningen bevakas i ordinarie verksamhetsuppföljning i samband med bokslutet och tas upp vid behov av förändring.

4 I landstinget IJI DALARNA $/l15q JL>l'f/006~/ Bt43atsJ JbC Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarlllscancervård Sammanfattning av uppdragen Hälsö-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att senast presentera lösningar för att förstärka möjligheten till att motsvara rekommendationen rörande multidisciplinär konferens. Hälso~och sjukvårdsledningen ges uppdrag att senast redovisa till lahdstingsledningen hur tillgången på onkologresurser säkerställs så att överensstämmelse med riktlinjernas rekommendationer uppnås. Hälso-öch sjukvårdsledningen ges uppdrag att senast redovisa till landstingsledningen hur tillgången till undersökning hos urolog säkerställs enligt riktlinjernas rekommendationer Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att analysera och senast redovisa de samlade ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av uppdragen. / Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att föreslå övriga landsting i Uppsala~örebroregionen att gemensamt klarlägga hur tillgången på PETkameradiagnostik skall utformas för att motsvara behoven inom regionen så att riktlinjernas rekommendationer uppnås och att senast redovisa ekonomiska och eventuella organisatoriska konsekvenser av detta för landstingsledningen. Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att senast ha säkerställt att berörda kliniker erbjuder alla patienter tillgång till kontaktsj uksköterska. Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att säkerställa att berörda verksamheter löpande registrerar, följer upp och minst årligen redovisar sina resultat utifrån relevanta indikatorer i de Nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. 1

5 I Landstinget IJ DALARNA Inledning Uppdragsbeskrivningen är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för cancervården inom Landstinget Dalarna avseende implementering av rekommendationerna i Socialstyrelsens uppdatering år 2014 av de Nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård som utgavs Uppdragsbeskrivningen utgör även underlag för prioriteringar. Uppdragsbeskrivningen baseras också på aktuell läges- och behovsanalys för Landstinget Dalarna. Avsikten med uppdragsbeskrivningen är att: Ge ett behovs- och befolkningsfokus som grund för uppdrag till verksamheten. Skapa en långsiktig och realistisk ambition för vad hälso- och sjukvården ska åstadkomma inom ramen för tillgängliga resurser. På ett öppet sätt redovisa prioriteringar. Ge underlag för uppföljning dels av implementeringen, dels av vårdens kvalitet. Uppdragsbeskrivningen inriktas på fokuserade områden i riktlinjerna. Övergripande inriktning för hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna Hälso- och sjukvården i Dalarna ska kännetecknas av närhet och god vård på lika villkor. God vård innebär att hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, säker och effektiv och att den kan erbjudas i rimlig tid. En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ansats ska genomsyra hela hälso- och sjukvården. Patienter och närstående ska bemötas professionellt med förståelse, empati och integritet. Framtagande av uppdragsbeskrivningen Under Socialstyrelsens arbete med framtagandet av Nationella riktlinjer har landstingens ledamöter i Samverkansnämnden på olika sätt blivit informerade. Samverkansnämnden är huvudman för Uppsala-Örebroregionens regionala cancercentrum (RCC) som är nämndens förlängda arm i frågor som rör cancervårdens utveckling. Kopplat till RCC finns inom varje landsting även ett lokalt cancerråd som bereder frågeställningar avseende alla cancerrelaterade diagnoser. För landstingen gemensam finns också multiprofessionella vårdprogramgrupper för enskilda cancerdiagnoser. De olika grupperna och rådet utgör viktiga stödfunktioner för verksamheternas implementering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, bl.a. genom den nu föreslagna cancerplanen för regionen. Föreliggande uppdragsbeskrivning ansluter sig till den viljeinriktning som Samverkansnämnden antagit. Både politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare från Landstinget Dalarna har deltagit i det regionala kunskapsseminarium om det preliminära förslaget 2

6 I. Landstinget I) DALARNA och om utvärdering, som genomfördes av Uppsala-örebroregionen tillsammans m.ed Socialstyrelsen i maj Därefter har landstinget lämnat synpunkter på förslaget till Socialstyrelsen tillsammans med övriga landsting inom regionen. Inför uppdragsbeskrivningen för Landstinget Dalarna har på tjänstemannasidan förts dialoger med ledningsföreträdare för kirurgklinikerna i länet. Mottagare Riktlinjernas rekommendationer ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i ledningsoch styrningsfrågor. erna kan även ge vägledning till hälso-och sjukvårdspersonalen. Prevention, diagnostik, kurativ behanqling, omvårdnad och rehabilitering såmt palliativ behandling av patienter med dessa cancerformer berör både specialistsjukvården och primärvården, men även kommunens hemsjukvård och särskilda boenden. För att patient och närstående ska uppleva trygghet i vården krävs kontinuitet i kontakterna med vårdens företrädare och att vården utgår från patientens perspektiv och växlande, individuella behov. Detta förutsätter professionellt bemötande i alla situationer och samsyn, samordning och samarbete mellan olika vårdenheter. För att möta detta behov behöver hälso- och sjukvården vara tydligt processorienterad. Utifrån nuvarande verksamhetsstruktur blir landstingsdirektören tillika förvaltningschefen för Hälso-och sjukvården mottagare av uppdraget med ansvar för utveckling, samordning och uppföljning av hälso- och sjukvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och för samarbetet med kommunernas hemsjukvård och särskilda boenden. Tidsperiod Huvudinriktningen är att uppdragsbeskrivningen gäller minst till dess Socialstyrelsen redovisar utvärdering av riktlinjerna och kommer med revidering som föranleder behov av komplettering eller omarbetning av uppdraget. Uppföljning utifrån aktuella kvalitetsindikatorer sker löpande/årligen inom berörda verksamheter. Cancer är en folksjukdom Cancer räknas till gruppen folksjukdomar. Antalet cancerfall ökar nationellt samtidigt som forskningen gör ständiga framsteg. De cancersjukdomar som berörs i riktlinjerna är de som drabbe,tr flest personer årligen i SVE!rige. Bröstcancer utgör ~O % av alla cancerfall hos kvinnor, prostatacancer drygt 30 % bos män och tjocktarms., (:!!ler ändtarmscancer ca 10 % hos alla som diagnosticeras med cancer. 3

7 I landstinget 111 DALARNA Socialstyrelsens utvärdering av de Nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2013 Uppdateringen av de Nationella riktlinjerna har utgångspunkter i Socialstyrelsens Nationella utvärdering av cancervården som publicerades parallellt med den preliminära versionen av riktlinjerna våren Utvärderingen visade att det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen och regionerna för delar av vården bl.a. avseende prostatacancervård och tjocktarms- och ändtarmscancervård. Det finns dessutom skillnader i resultat relaterat till patientens utbildningsnivå. Utvärderingen pekade på att häfso""och sjukvården kan bli mer jämlik genom ökad tillgång till diagnostik, behandling och olika stödjande åtgärder för personer med mindre gynnsam socioekonomisk situation. Socialstyrelsens rapport canper i sv~rige (2011) visar att det finns tydliga skillnader i överlevnad utifrån patientens utbildningsnivå. För de flesta av de studerade tumörformerna var överlevnaden bättre bland de högst utbildade. Om ålla utbildningsgrupper haft samma dödlighet beräknades att nästan 1500 dödsfall bland män och drygt 1500 dödsfall bland kvinnor skulle ha kunnat undvikas under en femårig uppföljningsperiod. RCC - Kompletterande kunskapsunderlag Bildandet av regionala cancercentra har drivit förbättringsarbetet fram~t i hela landet. RCC.har ansvar för att utarbeta vårdprogram för cancervården. Sådana vårdprogram finns för prostatacancer, tjocktarms- oc.h ändtarmscancer, bröstcance~qch cancerrehabilitering. De nationella vårdprogrammen ger beskrivning av hur åtgärder behöver utföras och av vem (vilken organisation som genomför). De Nationella riktlinjerna fokuserar enbart på vad hälso-och sjukvården bör göra och inte göra. Inom Landstinget Dalarna finns ett lokalt cancerråd som har till uppdrag att i nära samarbete med regionens cancerråd förankra arbetet med implementering inom landstingets linjeorganisation. Läkemedel För närvarande sker en snabb utveckling av l~kernedelsbehandling för de här berörda cancersjukdomarna. Detta kommer att varaktigt påverka landstingen kostnader. Mål rekommendationer och ekonomiska konsekvenser enligt de Nationella riktlinjerna Nationella riktlinjerna fokus på åtgärder med stort väg/edni11gsbehov Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om åtgärder vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. erna gäller prevention, diagnostik, kurativ behandling, omvårdnad och rehabilitering samt palliativ behandling. 4

8 1a Landsfinget lf4 DALARNA Riktlinjerna fokuserar på de områden där det finns praxisskillnader, som är kontroversiella eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort. Socialstyrelsens bedömning är att bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården redan har en adekvat och väl utvecklad primärtumörkirurgi. Riktlinjerna fokuserar därför främst på olika för- och tilläggsbehandlingar. Detta innebär att det finns många åtgärder som inte ingår i riktlinjerna men som hälso-och sjukvården bör fortsätta med. Gemensamma rekommendationer för alla tre cancerdiagnoserna Hälso-och sjukvården bör erbjuda personer med bröstcancer, prostatacancer med hög risk, tjocktarmseller ändtarmscancer en bedömning vid en multidisciplinär konferens. Dessa tillstånd innebär en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stöd utifrån beprövad erfarenhet från kliniska experter. Åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient. Inom Landstinget Dalarna har en ökning av multidisciplinära konferenser skett men fortsatt utveckling försvåras genom att tillgången till vissa yrkeskompetenser/ specialkompetenser är starkt begränsad eller saknas. Landstingsledningen ges uppdrag att senast presentera lösningar för att förstärka möjligheten till att motsvara rekommendationen. Hälso-och sjukvården bör erbjuda namngiven kontaktssjuksköterska som också kan ge psykosocialt stöd och råd om symtomlindring. Uppföljning av kontaktssjuksköterska har betydelse för patientens upplevelse av sin sjukdom och bearbetning av sin kris. Insatserna har också betydelse för att uppnå bästa behandlingsresultat från diagnostillfället och ofta genom hela behandlingstiden. Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan ge positiva effekter på livskvalitet och symtomlindring. Åtgärden minskar onödigt långa väntetider. Inom Landstinget Dalarna har man sedan flera år strävat efter att öka tillgången på kontaktsjuksköterskor vid flera kliniker/verksamheter. Svårigheter dels att rekrytera sjuksköterskor, dels att finansiera den ökning av tjänster som krävs har hittills begränsat möjligheterna att erbjuda kontaktsjuksköterska till alla patienter. 5

9 I Landsfi n g.e. t I) DALARNA Central föivaltning 6 Landstingsledningen ges uppdrag att senast ha säkerställt att berörda kliniker erbjuderalla patienter tillgång till kontaktsjuksköterska. Diagnosspecifika rekommendationer som kräver åtgärder Bröstcancer Landstinget Dalarna motsvarar rekommendationerna väl generellt. Beträffande tid från mammografi till kirurgi, tid från kirurgundersökning till operation, tid från operation till PAD-svar (patologisk analys) ligger Landstinget Dalarna i snitt bättre än vad riktlinjernas mål anger. Riktlinjernas rekommendationer om tid för att påbörja onkologisk behandling kan inte nås på grund av otillräcklig tillgång på onkologer. Den onkologiska behandlingen, våre sig det gäller strålning eller cytostatika, dröjer längre än vad riktlinjerna anger som rimligt. Hälso-och sjukvården bör erbjuda personer med opererad bröstcancer och 1-3 regionala lymfkörtelmetastaser lokal strålbehandling mot bröstet eller bröstkorgsväggen och närliggande lymfkörtlar. Hälso-och sjukvården börerbjuda strålbehandling med hypofraktionering motbröstet till kvinnor med bröstcancer som hargenomgått bröstbevarande kirurgi. Hälso-och sjukvårdsfedningen ges uppdrag att senast redovisa till /andstingsledningen hur tillgången på onkologresurser säkerställs så att överensstämmelse med riktlinjernas rekommendationer uppnås. Prostatacancer I flera delar uppfylls målen väl. Detta gäller aktiv monitorering, lymfkörtelutrymning, kurativ behandling av mellan- och högriskcancer, hormon- och strålbehandling av lokalt avancerad prostatacancer, läkemedelsbehandling av metastaserad prostatacancer samt multidisciplinär konferens. Målen nås döpl< inte vad beträffar tillgången på kontaktsjuksköterskorsamt för genomsnittlig tid till första besök hos urqlog från remissutfärdsmde i primäivården. Orsaker till detta är svårigheterna att hålla läkarbemanning inom primäivården och bestående brist på urologer och tillgång på sjuksköterskor. 6

10 I Landstinget Il DAlARNA Då majoriteten av större sjukhus i landet nu gör prostatakirurgi med robotassistans föreslår verksamhetsföreträdare att detta övervägs även för Landstinget Dalarna. Hälso-och sjukvården bör erbjuda aktiv monitorering, d. v.s. PSA-prov till män över 50 år och mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid och som efterfrågar provtagning efter att ha tagit del av strukturerad information om för- och nackdelar med PSA-prov. Socialstyrelsens målnivå är att 95 % eller fler av patienterna med prostatacancer med mycket låg risk ska handläggas med aktiv monitorering. För de urologiska mottagningar som sköter monitoreringen kommer antalet läkarbesök och provtagningar att öka. Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att senast redovisa till landstings/edningen hur tillgången till undersökning hos urolog säkerställs enligt riktlinjernas rekommendationer. Tjocktarms- och ändtarmscancer Även för dessa cancertyper motsvarar vården i länet riktlinjerna generellt väl. Men kartläggning av tumörutbredning med PET-kamera kan fördröjas då undersökningen utförs i Uppsala där det ibland uppstår långa väntetider. Förekomsten av laparoskopisk operationsteknologi är för närvarande ca 1 O %. Målet är att detta ökas till 35 %. På sikt förväntas robotkirurgi ersätta laparoskopisk kirurgi. Tillgången på egna onkologer är otillräcklig och det utgör ett problem. Kirurgklinikerna i Dalarna följer Uppsala-onkologernas riktlinjer gällande palliativ behandling. Hälso-och sjukvården bör erbjuda personer med nydiagnostiserad tjocktarms- eller ändtarmscancer kartläggning av tumörens utbredning med PET-DT inför beslut om kurativt syftande behandling. Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med tjocktarms- eller ändtarmscancer antingen öppen kirurgi eller där sådan bedöms lämplig; laparoskopisk kirurgi. 7

11 1 Landstinget I DALARNA Hälso- och sjukvårdsledningen ges uppdrag att föreslå övriga landsting i Uppsa/a-örebroregionen att gemensamt klarlägga hur tillgången på PETkameradiagnostik skall utformas för att motsvara behoven inom regionen så att riktlinjernas rekommendationer uppnås och att senast redovisa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av detta för /andstingsledningen. Uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för de berörda cancersjukdomarna. De flesta är idag möjliga att mäta och registrera i befintliga datakällor. övriga är så kallade utvecklingsindikatorer. Med undantag för utvecklingsindikatorerna och några nytillkomna finns nationella målnivåer uppsatta för de flesta av indikatorerna. Hälso-och sjukvårds/edningen ges uppdrag att säkerställa att berörda verksamheter löpande registrerar, följer upp och årligen redovisar sina resultat utifrån relevanta indikatorer i de Nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården. Följande föreslås: Verksamheterna följer upp sina resultat i de nationella registren med lägst en täckningsgrad på 70 % per enskild enhet och sammanlagt för länet på 60 % vid utgången av år Verksamheterna redovisar sina resultat i en årlig sammanställning utifrån indikatorer som anges i de Nationella riktlinjerna. Årlig redovisning av bemanning med kontaktssjuksköterskor inklusive genomförda utbildning för dessa. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Landstinget Dalarna Införande av kontaktsjuksköterska med målnivån 100 % kommer att innebära extra kostnader i form av ökade personalresurser, förändrad praxis och ökade utbildningsinsatser. Med fler och framför allt vidareutbildade sjuksköterskor förväntas dock kostnaderna för cancerpatienternas kontakter med vården plana ut och på sikt minska genom att ledtider kortas och kontinuitet i vården förbättras. Nya läkemedel kommer att ge bättre behandlingsmöjligheter men kommer att medföra kostnadsökningar (långvariga-varaktiga). En ökad användning av PET-DT kommer på kort sikt att öka kostnaderna. Ökat behov av PET-DT bör kunna genomföras genom samverkan inom Uppsalaörebroregionen. En utredning av behov och kostnader pågår inom regionen och förväntas ge underlag till beslut. 8

12 19.La;~~~~~et Ril<tlinjernas rekommendationer ställerstora l<rav på ökad kapacitet och kompetens inom vissa medicinska specialiteter, varav några redan nu utgör bristområden. Urologi och onkologi är två exempel inom Landstinget Dalarna. Hälso-och sjukvårdsledningen ges uppdrag att analysera och senast ~ redovisa de samlade ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av uppdragen. 9

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Stöd för styrning och ledning ISBN 978-91-7555-162-3 Artikelnummer 2014-4-2 Foto Maskot/Folio Sättning Edita Bobergs,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

2011-05-17 Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA BIL 1 2012-04-25 LD11/02518 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER INOM LANDSTINGET DALARNA Sammanfattning av uppdragen Upprätta långsiktig plan för varaktig tillämpning av riktlinjerna Kartläggning

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 15 (40) Dnr CK 2012-0110 53 Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014 Indikatorer Bilaga 1.1. Femårsöverlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad för person som diagnostiserats med

Läs mer

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Sofia Blixtberg Christel Eriksson Februari 2015 Granskning av cancersjukvården Bröst- och prostata cancer Region Halland Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

10 snabba fakta om regionen

10 snabba fakta om regionen 10 snabba fakta om regionen Upprättare Regionens befolkning Totalt bor det 2 011 254 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. 278 575 279 682

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-09-10 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016 Britt Ahl, Katrin Boström och Annika Friberg 2017-03-22 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom Slutversion publicerad i december 2016 2016-12-01 Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv 2012-06-18 LJ2012/609 Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer