Fältstudier och laborationer inom geografiundervisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fältstudier och laborationer inom geografiundervisningen"

Transkript

1 Estitisk-filosofisk fakultet Ulrika Eriksson Fältstudier och laborationer inom geografiundervisningen Field studies and experiments in geography Examensarbete 15hp Lärarprogrammet Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Abstract Datum: Handledare: Hans-Olof Gottfridsson As a result of field studies and experiments within the subject geography, the new proposed curriculum 2011 will be of great importance. The curriculum states that teaching shall develop the pupils knowledge to interpret, to use and to examine information in a critical way concerning the geographical field. It also states that teaching shall develop the pupils knowledge concerning field studies and experiments. The curriculum for year 6 states that the pupils shall be able to study the real world in a concrete way. They also need to obtain knowledge concerning ground-, water- and air processes and how to achieve this knowledge through experiments and field studies. Pupils also need to know how to achieve knowledge about demography, buildings and transportations through experiments and field studies. The curriculum for year 7-9 states that the pupils shall obtain knowledge through field studies and experiments to be able to characterize places, analyze landscapes and identify borders in their own environment of habit. For a long time I have wondered how the teachers work with geography in school and this was my motivation to this report. Do they work in an experimental way with elements of field studies? I am very interested of this because i have a background in field studies. I used a questionnaire and asked 35 teachers to fill out the form. According to my field data,18,7 % of the teachers use field studies in their teaching and 56,2 % find the field studies important. Examples of experimental work are inner (endogen) and outer (exogen) forces of the earth, dramatizing the planets orbits, testing the composition of different minerals with the help of acid, magnets and experiments with water in different ways. The motivation from the teachers is that the experimental lessons helps teaching become more varied but that it is important that teaching is distinct and clear. The teachers that didn t find the experimental teaching that important thought that field studies were more important but that geography should be a part of the subjects 2

3 within general science instead of social studies. 18,7 % of the teachers use experiments in their teaching and 37,5 % find this way of teaching important. Sammanfattning Fältstudier och laborationer inom geografin kommer i och med den nya föreslagna kursplanen 2009 att ha en större betydelse. Där sägs att undervisningen ska utveckla elevens kunskaper att tolka, använda och kritiskt granska information om det geografiska rummet. Där sägs även att undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om fältstudier och laborationer. Tittar man på kursplanen för år 6 så ska de kunna undersöka verkligheten. De behöver också skaffa sig kunskaper om processer i mark, vatten och luft, och hur dessa processer kan uppnås genom laborationer och fältundersökningar. Likaså behöver de veta hur kunskaper om demografi, bebyggelse och transporter kan uppnås genom laborationer och fältundersökningar. Vad det gäller år 7-9 ska de ha kunskaper om hur man genom fältstudier kan karaktärisera platser, analysera landskap och identifiera gränser i sin egen livsmiljö Jag har själv en bakgrund i Bio-geologi där mycket undervisning bedrevs genom fältundervisning och exkursioner, vilket jag anser är ett bra sett att stimulera inlärningen. Anledningen till att jag startade det här arbetet är att jag länge funderat på hur SO lärarna arbetar med geografi. Det jag kan märka utifrån min enkät så är endast 25% av de som undervisar i geografi behöriga. Jag kunde även se att mycket traditionell klassrumsundervisning finns kvar, fältstudier och laborations inlärning skulle kunna prioriteras högre. Många pedagoger visar ett intresse för fältstudier och laborationen, men ser för många hinder för att det ska kunna genomföras. Fältarbete och laborationer användes lika mycket. En större del var mer positiv till fältstudier än till laborationer. Der man idag gör är bl.a. jordens inre och yttre krafter, dramatisera planeternas banor, testa olika mineralers sammansättning med hjälp av syra, magneter och experiment med vatten i olika former. Andelen som inte såg hinder för dessa former av undervisning var 18,7% 3

4 Nyckelord: geografi, fältstudier, laborationer och kursplaner 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Ämnets karaktär och uppbyggnad Bakgrund Syfte Frågeställning Val av metod Urval Datainsamling Procedur Bearbetning Bortfall Reliabilitet och validitet 7 2. Teori Kinesisk perception Laborativa metoder Learning by doing Självständighet Erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande Lärandets förankring Utomhuspedagogik Problembaserat lärande (PBL) Laborationer Resultat Resultatöversikt Diskussion Metoddiskussion Förslag till utökad forskning Slutsats 25 Referenslista Källförteckning Bilaga 1

6 Fältstudier och laborationer inom geografiundervisningen Prolog Dessa unga människor har tillbragt år med att lyssna till ord, och lyssnande skapar inte en människa. Endast praktiskt arbete och erfarenhet för den unge till mognad citat av Maria Montessori 1. Inledning 1.1 Ämnets karaktär och uppbyggnad Kursplanen i geografi omfattar tre aspekter på förhållandet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet har en beskrivande aspekt. Det innebär att eleven successivt ska lära känna sin värld och blir förtrogen med likheter och skillnader, vad det avser levnadsvillkor och miljö i olika områden. Geografin ska även innehålla den analyserande aspekten. Det innebär att kunna förklara och förstå förhållanden och förändringar. För det tredje ska eleven kunna tänka konsekvensinriktat. Det innebär att eleven med de två tidigare nämnda aspekterna får bättre förståelse och kan bedöma möjliga konsekvenser av människors påverkan i naturen och av rumsliga samband. Hit hör också förmågan att kunna bedöma olika handlingsalternativ och vilka konsekvenser det kan ha för människor och miljö, för att kunna fatta välgrundade beslut i ett demokratiskt samhälle. Det centrala inom ämnet är begreppet landskap i dess betydelse av både natur- och kulturlandskap. Andra begrepp är plats, läge och utbredning. Samspelet mellan människan och hennes omgivning studeras i olika landskap. Med tiden utvecklas och kompletteras på så sätt kunskaper om såväl det egna landet som världen och jorden som helhet och om skillnader och likheter mellan olika delar. Detta krävs som grund för att få en förståelse av människors skilda levnadsvillkor och hur olika kulturer har utvecklats. Globen är en modell av den helhet inom vilken alla typer av landskap har sin plats. Kartor är nödvändiga hjälpmedel i ämnet. 1

7 Kunskaper om olika regioner och områden ger underlag för studier av huvuddrag och strukturer som exempelvis identifiering av klimat- och vegetationszoner, jordbruksdistrikt och industriregioner. Begrepp som avstånd, utrymme, lokalisering och flöden är centrala i ämnets teorier och analysmetoder. De är nödvändiga hjälpmedel för insikter som inte bara är knutna till en unik plats och en speciell tid utan är generella och användbara för kommande tider, i nya situationer och i nya områden. Modeller av olika slag är liknande hjälpmedel för att förklara och förstå. Kretsloppstänkandet spelar en central roll i analysen av samband i naturen och mellan människa och natur. Annat som är centralt inom ämnet är frågor om natur- och kulturlandskapens uppkomst, framväxt och förändringar, liksom frågor om befolkningsförändringar och dess drivkrafter och konsekvenser. Bakgrunden till sådana förändringar är vanligtvis regionala olikheter i fördelningen av bl.a. naturresurser, befolkning och verksamheter. En analys av förändringar inkluderar också faktorer som: omvärldsuppfattning, människosyn, maktförhållanden, teknikens möjligheter, ekonomiska restriktioner, attityder och värderingar. Dessa faktorer ger upphov till flöden som flyttningar, handel och andra kontakter mellan olika områden och därmed till rumsliga samband. För att analysera sådana komplexa problemområden krävs samverkan mellan geografi och andra ämnen. Grundläggande för geografiämnet är att arbeta med en helhetssyn på omvärlden där centrala begrepp och fakta vävs in i ett holistiskt sammanhang. I geografiämnet skapas möjligheter att tillägna sig kunskaper och erfarenheter genom att iaktta, pröva, utforska, undersöka och skapa. Undervisningen i geografi ger också tillfällen till övning i att argumentera för egna ståndpunkter i tal och skrift. I samtal med andra kan etablerade tankemönster, föreställningar och fördomar utmanas Bakgrund 1 2

8 Jag har en bakgrund i Bio-geologi där mycket undervisning bedrevs genom fältundervisning och exkursioner, vilket jag anser är ett av de bästa sett att stimulera inlärningen. Fältstudier och laborationer inom geografin kommer i och med den nya föreslagna kursplanen 2009 att ha en större betydelse 2 Där sägs att undervisningen ska utveckla elevens kunskaper att tolka, använda och kritiskt granska information om det geografiska rummet. Där sägs även att undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om fältstudier och laborationer. Tittar man på kursplanen för år 6 så ska de kunna undersöka verkligheten. De behöver också skaffa sig kunskaper om processer i mark, vatten och luft, och hur dessa processer kan uppnås genom laborationer och fältundersökningar. Likaså behöver de veta hur kunskaper om demografi, bebyggelse och transporter kan uppnås genom laborationer och fältundersökningar. Vad det gäller år 7-9 ska de ha kunskaper om hur man genom fältstudier kan karaktärisera platser, analysera landskap och identifiera gränser i sin egen livsmiljö Jag anser också att arbetet med fältstudier och laborationer ger en djupare och bredare förståelse för vad geografi är, utöver det tränas även sociala färdigheter. Det jag menar med laborationer är inte på något sett stora och avancerade laborationen, utan det ska vara de enkla som leder fram till elevens egna funderingar. För att åskådliggöra det låter jag här filosofen/pedagogen John Dewey hjälpa till med att beskriva en enklare laboration: Med en enkel apparatur - ett glas, citron vatten och ett glasrör - fällde barnen ut kalciumkarbonat ur vattnet. Därifrån gick de vidare till att studera de processer genom vilka olika sorters mineraler, vulkaniska och sedimentära osv. har format jordens yta och för att sedan ta reda på de ställen där de nu finns. 2 Skolverket,

9 Sedan vidare till platser i USA:s, Hawaiis och Puerto Ricos geografi, till de effekter dessa bergarter i sina olika former får mänskliga aktiviteter. Så avrundades detta geologiska arbete till sist med människans liv i nutiden 3 Det Dewey kunde märka var att barnen såg och kände sambandet mellan geologiska processer som ägde rum för mycket länge sedan och att de hade förståelse för de fysiska villkor som idag bestämmer industriellt arbete. Själva laborationen kräver lite material och tid, men ett intresse väcks hos eleverna. Även en lärare utan laborativ vana kan på ett lätt sett genomföra en sådan laboration. Inom skolan behöver geografin höja sin status. Återigen kommer Dewey få sätta ord på mitt eget ställningstagande: Anknytningspunkten för alla naturvetenskaper finner man i geografiämnet. Geografins betydelse består i att den framställer jorden som det blivande hemmet för människans arbete. En värld utan relation till mänskligt arbete är inte någon värld. Mänskligt flit och framgång, avskurna från sambandet med jorden är inte ens en känsla, knappt ett namn. Jorden är till syvende och sist den enda källan till människans föda. Jorden är det stora fältet, den stora gruvan, den stora energikällan för värme, ljus och elektricitet. Den är den stora scenen för hav, floder, berg och slätter av vilka jordbruk och gruvdrift och skogsbruk, alla industrier och distributionssystem bara är beståndsdelar. Det är genom vad vi gör i och med världen som vi förstår dess mening och mäter dess värde 4 Det Dewey här vill förmedla är att skolan inte enbart skall vara en praktisk verkstad eller något slags rutinarbete för att barnen skall få bättre tekniska färdigheter som exempelvis kockar eller rörmokare, utan de ska vara verkliga verkstäder för vetenskaplig insikt när det gäller naturmaterial och naturprocesser. Det ska även vara utgångspunkt från vilka barnen skall ledas fram till insikt om människans 3 Dewey, Dewey,

10 historiska utveckling. Den verkliga betydelsen av detta kan bättre illustreras med exempel från verkligt skolarbete än genom endast allmän föreläsning. Jag tror att vi som pedagoger måste se framåt och släppa in de nya undervisningsformerna som skolverket föreslår i och med nya kursplanen. Om man som pedagog ser på det som redan nu kan läsas i Lpo 94, tycker jag att vi pedagoger missat viktiga delar inom geografiundervisningen. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga, att arbeta självständigt och lösa problem. Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas Syfte Anledningen till att jag startade det här arbetet är att jag funderat på hur SO- lärarna arbetar med geografi. Arbetar de i första hand med kartor och länder eller görs något laborativt arbete med inslag av fältstudier? Detta blir viktigt för alla geografilärare i och med den nya kursplanen som kommer Där sägs att undervisningen ska utveckla elevens kunskaper att tolka, använda och kritiskt granska information om det geografiska rummet. Där sägs även att undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om fältstudier och laborationer. 5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket,

11 1.4 Frågeställning Hur ser behörigheten ut för geografilärare i förhållande till andra SO-lärare? I vilken grad och form används fältstudier och laborationer i geografiundervisningen i år 6-9? Vilken status har fältstudier och laborationer bland SO-lärare? Vilka hinder finns för att använda fältstudier och laborationer inom ämnet? 1.5 Val av metod Efter att ha läst in mig på de nya förslagen om geografiundervisningen valde jag att göra en enkätundersökning för att få så många svar som möjligt, vilket inte hade varit fallet om jag valt intervjuer. Jag använde mig av Johansson & Svedners bok 7 när enkäten skulle konstrueras. De brister de tar upp är bl.a. ofullständigt analyserad problemställning, brister i frågekonstruktionen, ogenomtänkt enkätadministration och brister i databearbetningen, vilket jag försökte undvika Urval Enkäten (bilaga 1) skickades till 35 SO-lärare där anonymiteten kunde garanteras. Enkäten gick ut till 6 skolor i Stockholmsområdet, år 6-9. Dessa valdes ut genom ett avgränsat geografiskt område (en kommun). Utifrån kommunen sett är den då generaliserbar, men dock inte för hela landets kommuner. De 35 lärarna som valdes ut undervisar alla i geografi Datainsamling Alla frågor hade fasta svarsalternativ, men byggdes ut så de även kunde svaras på genom öppna frågor med exempel motiveringar. Frågorna tog upp en sak i varje fråga där språket var lättbegripligt. Enkäten bestod av 3 sidor med totalt 10 stycken frågor. Enkäten inleddes med en presentation från mig och syftet med enkäten, där lärarna själv kunde välja om de ville delta eller ej. Själva frågedelen inleddes med bakgrundsfrågor och sedan de frågeområden jag ville undersöka Procedur 7 Johansson och Svedner,

12 Lärarna hade 2 veckor på sig att svara på enkäten som gick ut till 6 skolor med internpost och vidarebefordrades med hjälp av rektor, som jag haft telefonkontakt med innan enkäten skickades, till den berörda skolans SO-lärare. Enkäten återsändes sedan till mig med hjälp av internpost på skolorna Bearbetning När enkäterna kommit till mig gjorde jag en sammanställning utifrån enkätfrågorna. De öppna frågorna skrev jag ner på en lista utifrån vad de svarat. De som svarat med liknande svar togs endast upp en gång Bortfall Totalt svarade 16st på enkäten och bortfallet var 19st. Bortfallet beror kanske på enkättrötthet hos lärarna. För att motverka detta hade jag tidigare förklarat för rektorerna hur viktigt det var att lärarna svarade på dessa. Genom att så få svar går det inte att räkna på ett signifikant resultat och generaliserbarheten föll i och med detta bort. Det kommer att leda till ett validitetsproblem Reliabilitet och validitet Reliabiliteten bör vara förhållandevis hög eftersom frågorna är utformade på ett sådant sett att om jag skulle göra samma enkät på dessa som svarat får jag antagligen samma svar, om nu lärarna tog sig tid för enkäten och inte endast bara gjorde den lite översiktligt. Det problem jag ser är mitt eget ställningstagande och i och med detta hur jag formulerat frågorna och analyserar de inkomna data. Ett annat problem kan vara att de tillfrågade inte visste skillnader på fältstudier och laborationer. Validiteten är förhållandevis låg eftersom så få enkäter kom tillbaka till mig och en generalisering inom kommunen blir då omöjlig att göra. 2. Teori 7

13 2.1 Kinestetisk perception Det första som vi pedagoger behöver bli mer medvetna om är hjärnan. Det är det viktigaste verktyget våra elever har. För att få en förståelse för hur vår hjärna fungerar kommer här ett fåtal fakta från forskningssidan. Man kan inte tillräckligt mycket understryka hur viktigt det är att barn är motoriskt aktiva under inlärningsprocesserna. Sovjetisk forskning har visat att kinestetisk perception är vår viktigaste inlärningskanal. Om vi ser på barns lek är den präglad av rörelser. Dessa knyter samman alla andra kanaler som aktiveras. Barnet erövrar världen i leken genom syn, hörsel, lukt, smak, information från huden, balans och annat integreras genom barnets aktivitet. Samtidigt ger leken barnet möjlighet att leva ut sina känslor. När vi idag vet hur barnets aktivitet utvecklar hjärnan finns all anledning att förskola och skola använder detta som en ledande princip vid all inlärning 8 Om vi tvingas anstränga oss för att analysera ett nytt och krävande problem lär vi oss mer än om hjärnan bara kör samma program om och om igen, vilket i och för sig är bekvämt men knappast utvecklande. Eftersom vi människor är olika använder vi våra sinnesorgan på olika sätt och olika mycket när vi lär och arbetar. Vissa av oss föredrar att lyssna och diskutera, andra föredrar att se och skriva och så finns det de som helst vill känna, prova på och uppleva. Men gemensamt för oss alla är att vår förmåga att lära ökar om vi använder oss av flera sinnen samtidigt 9 Med taktiltkinestetisk inriktning lär man sig i första hand genom att känna och praktisera. Den lärarstilen används endast till 15 %, vilket är en låg siffra. När vi arbetar med olika lärarstilar arbetar vi med flera olika sinnen och därmed byggs det upp förbindelser i hjärnan, s.k. elektrokemiska spår. Därför är det viktigt att undervisningen varieras så att alla våra sinnen får vara med i lärandet 10 Den som enbart den muntliga vägen presenterar ett budskap, når i genomsnitt 20 % av mottagarna. Kompletterar man med att visa bilder på en overhead når man ytterligare 30 %. Om dessutom mottagarna själva får vara med och diskutera, når 8 Danielsen s. 19, Danielsen s. 23, Danielsen s. 45,

14 man ytterligare 20 %. Om de också aktiveras så att de själva får göra vissa moment, når man 20 % till, man är då uppe i 90 %. Att arbeta i grupp och varierade grupper tränar upp den sociala kompetensen och förmågan att samarbeta, vilket är viktigt inför arbetslivet Laborativa metoder mm. Det är inte enbart i hjärnforskningen man förstått att praktisk problemlösning är viktig inom skolan. Redan så tidigt som 1946 poängterade skolkommission det. En förutsättning för den fria personlighetsdaningen i skolan är en omläggning av undervisningsmetoderna. Arbetsskole metoder, laborativa metoder och aktivitetspedagogik bör av samhället systematiskt understödjas 12 En fördel att använda sig av laborationer är att det ger en bra träning inför gymnasiet och universitet. Genom laborationer kan eleven få prova på och mäta sina praktiska kunskaper, vilken är en fördel inför de nationella prov som hålls i år Learning by doing Uttrycken intelligent action och learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan och dess överlevnad. I utbildningen måste då eleven ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Teori och praktik är inte varandras motsatser, men väl varandras förutsättningar. Därför kan ingendera värderas högre än de andra 13 Dewey betonade även nödvändigheten av att överge ett förlegat ämnesindelat lärarstoff till förmån för ett arbete med de praktiska problem som eleverna skulle möta i samhället. Den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik måste därför överges 14 Ögon, öron och händer skall vara redskap färdiga att använda. Omdömet ska kunna fatta de betingelser som barnen måste arbeta under, och den praktiska 11 Danielsen s. 120, Skolkommissionen s. 5, Dewey s. 17, Dewey s. 19,

15 organisationsförmågan skall vara uppövad så den kan användas så väl och så effektivt som möjligt 15 Det avgörande skälet till att den nuvarande skolan inte kan utgöra en naturligt social enhet är just det att detta element av gemensamma och produktiva aktiviteter saknas. På lekplatsen, i lek och idrott uppstår den sociala organisationen spontant och oundvikligt. Det finns någonting att göra, aktiviteter att utföra som kräver en naturlig uppdelning av arbetet, val av ledare och medhjälpare, ömsesidig samverkan och tävling. I klassrummet saknas både motivet och det sammanhållande kitt som den sociala organisationen utgör 16 Är man är i färd med att konstruera något är det en viss typ av ordning som inte går att upprätthålla, det råder en viss oordning i varje fungerande verkstad, där är det inte tyst, man är inte upptagen av att sitta still med knäppta händer, man håller inte sina böcker på det eller det viset. Man gör en mängd olika saker och där råder virrvarr och en röra som alltid blir följden av aktivitet. Men genom arbete, genom att göra något som ger resultat och genom att göra detta i samverkan med andra, uppstår en annan sorts disciplin. Det är bara när man låter en inskränkt och fixerad föreställning om traditionell skoldisciplin ta överhanden som man löper risken att bortse från en djupare och mycket vidare form av disciplin, den som kommer av att man får ta del i konstruktivt arbete, bidra till resultat, som även om det är socialt till sin natur, för den skull inte är mindre uppenbart och påtagligt till formen och följaktligen också i en form där man kan ta ansvar och göra adekvata bedömningar Självständighet Vår upptäcktsfärd med sinnenas hjälp har pågått sedan det första levnadsåret. Genom att se, känna, lyssna, smaka och lukta vidgar barnet sitt vetande om tingen 18 Den naturliga utvecklingen till självständighet börjar med barnets starka krav att få göra saker konkret. De allra flesta vuxna behöver skolning för att tillfredsställande 15 Dewey s. 48, Dewey s. 63, Dewey s. 65, Malmborg s. 19,

16 fylla en uppgift som handledare av barn. Att hålla tillbaka sin egen verksamhetslust och sin egen auktoritet, om dessa hindrar barnet att handla själv, är nödvändigt med inte alltid lätt. De vuxna måste möta barnets behov av frihet och självständighet samtidigt som de bibehåller sin nödvändiga roll att vara barnets naturliga auktoritet 19 Den unga människan, 12 till arton år, har under dessa år behov av självständighet och oberoende. Ett för dessa åldrar alltför intellektuellt upplagt program och för få möjligheter att aktivt satsa på sitt arbete utgör ett problem i skolan, där skolleda och ineffektivitet blir följden. De för ungdomens utveckling så väsentliga praktiska ämnena har fått vika för det ständigt ökande kravet på intellektuellt kunnande 20 Även om psykologisk insikt och kunskap alltmer vunnit terräng, dröjer sig helt naturligt en mängd av de gamla attityderna kvar inom skolans arbete. Barn och ungdomar vilka under småbarnsåren och i grundskolan följt de vuxnas direktiv aldrig behövt ta ställning, bara haft som uppgift att läsa därifrån till dit och lösa på förhand givna uppgifter - kan inte plötsligt vid ca 15års ålder göra självständiga val i ett oerhört brokigt och mångfasetterat studiematerial Erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande Kurt Lewins modell för erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande, alltså ett lärande som är förankrat i upplevelse av konkret verklighet. 19 Malmborg s. 26, Malmborg s. 52, Malmborg s. 60,

17 Det modellen 22 vill förklara är att allt lärande som har sin grund i konkreta upplevelser är effektivare än sådant kunskapsförvärv som består i inläsning av texter och föreläsningar. Modellen är basen för allt lärande, nylärande såväl som fördjupat arbete. Direkt personlig erfarenhet ger liv, nyanser och mening åt abstrakta begrepp och gör det möjligt att testa begreppen i en åskådlig verklighet. En god teori är förankrad i praktisk verklighet och kan vägleda oss i praktisk handling. Det är verkligheten som ger feedback, återkoppling till våra sätt att uppfatta, generalisera, bilda begrepp och utforma teorier Lärandets förankring Även David Kolb har gjort sig känd genom att använda sig av Lewins modell, men han byggde ut den på flera olika sätt. Sålunda såg han hur de olika stadierna i tankeutvecklingen enligt Piagets modell kunde läggas in i Lewins modell. Pedagogiken bygger på att lärandet förankras genom att gå igenom fyra olika steg. Elever o studenter ska vara aktiva o självständigt kunna pröva sig fram. Laborationer, arbetsövningar och exkursioner får en ny mening: de ska inte bara ge konkretion och åskådlighet, utan göra de unga vana vid att pröva idéer och uppslag i verkligheten Egidius s. 122,

18 Kolbs cirkel visar hur vi behandlar och uppfattar information Kolbs teori visar en process där alla stadier måste ingå, men vi är alla olika och inte lika effektiva i alla dessa stadier. För en effektiv inlärning behövs förmågor som är antagonistiska: Konkret upplevelse mot abstrakt tänkande och aktivt experimenterande mot reflekterande observation. 1. Konkret upplevelse - Deltagarna blir engagerade i en aktivitet, löser en uppgift, gör saker, ser, observerar och säger någonting. Ju fler sinnen som aktiveras hos eleven desto effektivare blir inlärningen. Vi brukar tala om att också aktivera det "sjätte" sinnet, våra inre känslor. Om jag kan ta med mig upplevelsen i form av känslor och dessa bearbetas på ett bra sätt kan jag stärka min och gruppens inlärning. 2. Processgenomgång - Här tar processen sin början och vi förstärker eller modifierar här vår upplevelse. Vi delar upp processgenomgången i två delar. a) En faktadel, vad hände egentligen under vår upplevelse/uppgift? Vad gjorde gruppen och vad bestod uppgiften av, vilket var händelseförloppet? b) En processdel, vad som skedde mellan gruppdeltagarna och inom respektive individ, känslor och tankar. Deltagarna delar med sig av sina reaktioner och upplevelser till andra som kanske reagerat på ett annat sätt. 13

19 3. Generalisering eller teoribildning - Vi pratar om hur den nya erfarenheten kan användas nästa gång vi stöter på en liknande upplevelse eller uppgift. Vad kan vi lära oss här? Finns det några likheter mellan det vi just upplevt och någon situation i vårt dagliga arbete eller liv? Vi formar en teori - en bild av den verklighet vi varit med om. 4. Pröva ett nytt beteende - Med utgångspunkt från lärdomar vi fått fram i de tidigare faserna förändrar vi vårt beteende och försöker tillämpa den teori vi format. Vi utvecklar ett nytt handlingsmönster. I den upplevelsebaserade inlärningen kan man se att individer lär sig bäst av sin egen upplevelse och undersökning. Den tar även steget bortom kunskap och in i färdighet genom att skapa en lärsituation ju stakare upplevelse desto bättre färdighet. För att något inte ska glömmas bort måste lärprocessen vara njutbar, motiverande och givande Utomhuspedagogik Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljön med dess upplevelser är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön, vilket även är fallet vid fältstudier. Denna pedagogik bör vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla, där det finns ett rikt och varierat material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden. Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Kunskap handlar här om reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt 25 Som Dahlgren (2007) poängterar har man kunnat se att koncentrationen och hälsan förbättras genom detta sett att arbeta. Likaså nämner han att direkta upplevelser som

20 sker med hjälp av utomhusmiljön ger eleverna både praktiska och teoretiska erfarenheter som sker utanför klassrummet. På det viset öppnar man upp ett vidare lärande inom alla ämnen ex. matematik, natur, svenska och teknik. Det Brugge och Ohlsson förmedlar är vikten av att låta elever undersöka med alla sinnen för att själva lära sig tänka förnuftigt istället för att läsa litteratur där man då måste förlita sig på andras förnuft. 2.8 Problembaserat lärande (PBL) Arbetssättet i PBL har stöd i forskning om människors lärande. I PBL har man försökt skapa en arbetsform som är så gynnsam som möjligt för djupt och varaktigt lärande. Det man tar fasta på är bl.a. att det är lättare att minnas saker om man lär sig dem i ett sammanhang som liknar det där man sedan använder dem - PBL baseras på fall som liknar situationer i verkligheten. Det är lättare att lära om man kan anknyta till de kunskaper man redan har. Förståelse och lärande på djupet underlättas av att man formulerar sina tankar i ord och diskuterar nyvunna kunskaper med andra. Man lär sig också bättre om man baserar sitt lärande på intresse och på ett upplevt behov - de studiemål som gruppen sätter upp bygger på insikt om vad som måste läras för att kunna lösa det problem man själva formulerat. Viktigt är att avsluta arbetet med återkoppling Laborationer Det Sjöberg (2000) vill visa är att laborationer kan ha olika syften. Klassiska försök kan göras för att eleverna ska få ett historiskt perspektiv. Laborationer kan även göras för att eleverna ska få praktisera det de har lärt sig teoretiskt. Eleverna kan också få träna på att använda olika instrument eller prova på en metod. Att ge eleverna ansvar under laborationerna är ett bra sett att bygga upp självförtroende, just för att läraren tror på deras förmåga att praktiskt lösa en uppgift. 26 k ap 15

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Maria Eriksson Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen VT 2010 Handledare:

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Slöjden - ett viktigt ämne Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Examensarbete på lärarprogrammet, 10 p Institutionen för estetiska ämnen Sammanfattning I Skolverkets Nationella

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

tar tid ifrån dem som sitter fint

tar tid ifrån dem som sitter fint tar tid ifrån dem som sitter fint - En kvalitativ studie kring lärarens bemötande av elever med koncentrationssvårigheter. Lärarutbildningen, ht 2010 Examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå) Författare: Emma

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Jag kan redan läsa och skriva!

Jag kan redan läsa och skriva! Estetisk- filosofiska fakulteten Svenska Anna-Lena Eriksson Jag kan redan läsa och skriva! Hur anpassas undervisningen för de elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolår ett? I already know

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer