., d, l, "l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "., d, l, "l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s-"

Transkript

1 ;g*: l, I., -., d, l, "l.. l - 4,fli&, h; --s-, t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, I. 1 ', I,. -..: Il. l _..g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,.,fa,... -.

2 INNEHALLSFORTECKNING Inledning... 2 Hur och varför har böckerna tillkommit Sociala förhållanden... 5 Kvinnornas roll i böckerna... 5 Fördomar... 6 Form och teknik (hur berättas biografin)... 7 Manniskogestaltning... 8 Illustrationer... 8 Språket... 9 Vad innehåller biografierna... 4 Ursprung 4 Recensioner... II Upplagor Priser atkomst Slutomdöme Bibliografiska referenser... 16

3 INLEDNING I vårt specialarbete har vi tagit upp till behandling vår tids idoler inom idrotten och då speciellt utövare av fotboll. Historiskt kan biografierna över vår tids idoler jamföras med de s.k. plutarkerna (efter den grekiske författaren Plutarchos f.46 d. 120 e.kr., som skrev jämförande biografier över kända greker och namnkunniga romare enligt Bonniers lexikon), som skrevs i uppfostrande syfte och tjanade som föredöme för den tidens ungdom. Vi har lagt tyngdpunkten på fotbollens berömda spelare. Plutarken motsvaras i vårt arbete av självbiografien. Vi har inte tagit med några skönlitterära verk, utan det är uteslutande dokumentära skildringar av en fotbollspelares liv eller ett fotbollslags historia. Så långt det har varit möjligt har vi försökt göra en heltäckning av den litteraturen. Vissa verk, som vi har sållat bort, har inte uppfyllt de krav som vi ställt för att vara uteslutande en levnadsbeskrivning. Böcker med Övervägande inslag av träningsråd och regelsamlingar har fallit bort i vår undersökning. Nar det galler urvalet har vi haft stor hjälp av ett specialarbete författat av Lars Byström och Per-Olof Johansson. De har åstadkommit en annoterad förteckning av idrottsberättelser med det syftet att täcka alla idrotter. Syftet för vår del har däremot varit att mer ingående granska en sport, fotboll. Den har typen av böcker har sin motsvarighet inom pspularlitteraturen i dess gängse mening, m.a.0. den s.k. skraplitteraturen eller kiosklitteraturen. Vi har under arbetets gång märkt att böckerna ar påfallande lika med ytterst få undantag. De kan mycket väl jämföras med memoarböckerna, som finns i avdelning Lz. I båda fallen avporträtteras en person antingen han gjort det själv eller att det har utförts av någon annan. Den stora skillnaden ligger i att Lz-böckerna har mycket högre status jämfört med Rb-böckerna. Det är ett fenomen som avspeglar sig tydligt aven i prissattningen. Detta tar vi upp utförligare i ett senare avsnitt. Materialet kan synas en aning litet, men det ar helt beroende på att det inte finns så många böcker av den här arten. Det rör sig om ett 30-tal böcker som vi har använt oss av i vår analys.

4 HUR OCH VARFOR HAR BOCKERNA TILLKOMMIT Vad gäller de rena personbiografierna i genren, så var idrottshjälten i fokus vid tiden för utgivningen, och man kan på goda grunder anta, att det var ett försök att slå mynt av idolernas enorma popularitet bland stora delar av de idrottsintresserade och då speciellt ungdomen, vilket ledde till utgivningen. En uppgift från bokförlaget Wahlström & Widstrand angående målgruppens omfattning tyder på detta. De uppger att Lennart "Nackal1 Skoglunds böcker riktade sig till åldersgruppen år i första hand. Detta är en klart avgränsad målgrupp, som vi anser tillämpbar på flera av de här personbiografierna. Dessutom vänder sig författarna till s.k. kalenderbitare, då böckerna i huvudsak tar upp så gott som varje match idolen medverkat i, med resultat och ibland beskrivningar av olika matchsituationer. Dessa böcker blev inte så långlivade. Nar idolen försvann ur rampljuset tappade man intresset för honom. Böckerna blev av dagsslandekaraktar, d.v.s. hög efterfrågan en kort tid och därefter föll de i glömska. En del författare har naturligtvis intressanta saker att berätta och vill säkert helt uppriktigt ge upplysningar om olika företeelser inom fotbollen. Dessutom kanske de led av något slags undertryckt behov av att uttrycka sig skriftligt i bokform om sin karriär som fotbollsspelare. t. Beträffande de böcker som handlar om speciella lag förhåller det sig annorlunda. Dessa har inriktat sig på att ge en både historisk bakgrund och en dagsaktuell bild av ett fotbollslag. Författarna har velat tränga in bakom en storklubbs fasad. De har försökt skildra hur den fungerar och förändras till följd av samhällsomvandlingar i övrigt. De låter personer, som varit framträdande i klubben, bli till individer med en identitet också utanför planen. Det sociala och ekonomiska livet i en storklubb blir har bättre belyst och på ett mer inträngande sätt an i de gängse personbiografierna. Har letar man förgäves efter resultat, tabeller, spelar- och matchkritik. Följden av detta blir att böckerna får ett större och mer varaktigt varde för läsaren i gemen.till skillnad från de personinriktade böckerna som efter några år endast får ett begränsat varde för olika forskare eller dylikt. Boken omqlandskrona BOIS ar mer att betrakta som en minnesskrift över själva klubben och dess förgrundsgestalter. Boken riktar sig i första hand till landskronaanhängare och i andra hand till de som ar allmänt intresserade av ett speciellt fotbollslags historia. Syftet var främst att få lagets historia nedtecknat. Någon större försäljningsframgång utanfor Landskrona var knappast att vänta.

5 VAD INNEHALLER, BIOGRAFIERNA "Fotboll är fotboll och inget fruntimmersbollande". Detta citat ar hämtat från Sigge Lindbergs bok "Mitt liv mellan stolparna", och det är ganska signifikativt för de här böckerna. Biografierna handlar om idolerna och deras bollsparkande i första hand. Vi har till att börja med försökt ta reda på idolernas ursprung, men det kan vara ganska svårt att hitta någon uppgift om det i själva böckerna. Fotbollsspelare rekryterades nästan uteslutande från arbetarklassen, men undantag finns. Man får försöka läsa mellan raderna för att kunna förstå att t.ex. Putte Kock måste ha kommit från ett ganska burget hem. Putte Kock hade nämligen egen fotboll, vilket ansågs unikt på den tiden (omkr. 1914). Dessutom, och kanske ändå mer avslöjande, så gick Putte Kock på Norra Latin i Stockholm, där han senare tog studenten. Vid den tiden var det mycket ovanligt med studerande arbetarbarn. Vidare så tillhörde Putte Kock stockholmslaget AIK, som aven idag anses vara överklassens lag i Stockholm. Kurre Hamrins föräldrar arbetade båda då han var i skolåldern. Han berättar i boken om att han fick vara på daghem efter skolans slut, vilket också var ovanligt på den tiden (omkr ). Man kan anta att föräldrarna tillhörde medelklassen då pappan var målerimästare med eget företag och antagligen tjänade hyggligt med pengar. Kurre Hamrin gick ett par år i realskola men fotbollsintresset tog överhanden och han slutade innan examen. I hans bok framgår att han redan i mycket unga år ägde ett par riktiga fotbollsskor. Det vanliga vid den här tiden var att pojkarna sparkade i de skor de gick och stod i för jämnan. Att Kalle Svensson var brandman framgår av en bild i boken, där han i sin brandmansuniform serverar sig själv kaffe på brandstationen. I själva texten däremot står det ingenting om detta och ej heller om hans föräldrars sociala standard. Om Sigge Lindberg får man i alla fall veta att han arbetade på en plåtförädlingsfirma som stålsvetsare. Det framgår också att det inte finns någon far i hemmet, men vad som hänt honom, fadern alltså, står det ingenting om. Henry "Garvis" Carlsson är andra barnet i en skara på 10, så har kan det inte råda något tvivel om det sociala ursprunget. "Garvis" är också rörmokare från början, men senare arbetar han på GM i Stockholm, där han b1.a. monteradqtlengasaggregat under kriget. Undantag från dessa tidigare nämnda biografier, som mycket lite berört den sociala bakgrunden, ar boken om ~elé, som ingående berättar om hans fattiga barndom och uppväxt. Samma galler boken om Garrincha, skriven av Imi Markos. Garrincha hade aldrig gått i skola och kunde varken läsa eller skriva ens i 20-årsåldern. I Brasilien där fattigdomen är så mycket större än har, är ofta fotbollen enda chansen till en dräglig tillvaro för en pojke från fattigkvarteren. Har kan man verkligen tala om en pojkdröm.

6 ~elé gick visserligen i skola, men det gick inte så bra. Han menar att läraren med sitt auktoritära satt tog kål på hans vilja att lära sig. Han tog dock igen detta senare i livet liksom Garrincha, som lärde sig läsa först nar han var myndig. Vi har också tre böcker som tar upp klubbarnas bakgrund. De handlar om Malmö FF, Landskrona BOIS och IFK Göteborg. Malmö FF ar ursprungligen arbetarnas lag i Malmö i motsats till IFK Malmö liksom IFK är det i Göteborg i motsats till Örgryte. I Landskrona finns det ju bara ett storlag, BOIS,, vilket följaktligen blir "allas" lag. SOCIALA FORHALLANDEN De sociala och ekonomiska förhållandena inom en klubb belyses inträngande och kunnigt i de två böckerna som handlar om Malmö FF och IFK Göteborg. I de Övriga, rena personbiografierna, berörs det nästan inte alls eller om det behandlas, ar det på ett mycket kortfattat satt. T.ex, Henry "Garvis" Carlsson tar upp förhållandet rika-fattiga i Spanien på bara ett par rader i sin bok "Raka spåret"(s.158) "Arbetarna har inte precis så feta löner, och dess levnadsstandard är betydligt lägre an vår därhemma. Överklassen för däremot ett liv som nog går utanpådet liv som motsvarande klassen i Sverige för". "Garvis" ger ingen förklaring eller analys av detta orättvisa förhållande. I och för sig var ju "Garvis" antagligen beroende av detta förhållande i Spanien, så han aktade sig för att kritisera alltför högt. Överhuvudtaget efterlyser man ett ställningstagande eller åtminstone indignation över förhållanden som rådde i en del länder, men det blir mest att kallt och kort konsta-. terande. De fattiga skulle helt enkelt vara fattiga och de rika skulle vara rika. Några förändringar kunde man tydligen inte tänka sig. KVINNORNAS ROLL I BOCKERNA Fotboll ar i hög grad mannens värld. De leder klubbarna, de spelar de uppmärksammade matcherna och de skriver också om fotboll. Detta speglar sig också i böckerna. Kvinnorna styrs genom mannen. De inrättar sina liv efter mannen. De lever genom mannen. De blir helt tillbakaträngda i självförhärligandet av idolen. De blir endast omtalade då idolen gifter sig med dem, men sedan ar de inte intressanta längre. Mängder av gammalt könsrollstänkande kommer i dagen när man laser de har böckerna. Kurre Hamrin berättar t.ex. att han hade det lite motigt nar han först kom ner till Italien men vi undrar om inte hans fru Marianne hade det ändå värre. "Ja, Marianne städade och slet och fick till slut ordning i hemmet, medan jag sprang mellan stadion och en bar i närheten och spelade flipper med vansteryttern"."och ibland handlade jag" fortsätter han lite senare. Det visar sig dock att han handlade endast de tre första dagarna i Italien, sedan övertog fru Marianne detta "kvinnogöra" igen. Även klubben behandlade kvinnorna som luft. Vid en julfest i klubben fick alla julklappar; spelare, barn, massörer, ledare, tränare och materialförvaltare. Alla fick julklap-

7 par, utom spelarfruarna. Hur de kundefinna sig i detta synes obegripligt. "Garvis" tar upp lite av problematiken i alla fal1 och han verkar ha en ganska hygglig inställning i sammanhanget, Han uttrycker sig b1.a. så har i sin bok "Raka spåret",, "Det fordras ett tolerant-sinnelag många gånger av den akta makan för att det inte ska skara sig". Han ger också tips till klubbarna. "Bjud med fruarna då och då". Båda citaten hämtade från sidan 113. En författare som är väldigt beklämmande att läsa i det har sammanhanget ar Lennart "Nacka" Skoglund, med sina olika benämningar på kvinnor. De kallas "kackerlackorn, "kattskallar", "russinpulla" och andra nedvärderande uttryck. Det finns t.0.m. en ordlista i slutet av boken som forklarar dessa epitet. Det är ju möjligt att "Nacka" var ett offer för sin egen myt, men man tycker ändå att ett bottenmärke nåtts i hans böcker vad beträffar kvinnosynen. Lite tröst finner man vid läsningen av Olofsson & Svennings och Andreasson & Palmströms böcker. De agnar kvinnornas roll i fotbollen ett särskilt kapitel. Man får i dessa båda böcker en träffande framställning av deras roll. De lever. som på nåder av fotbollsledarna. B1.a. berättas det att 1975 bjöd Malmö FF spelare med fruar till Mexico, men det visade sig att fruarna placerades på en ö, medan mannen sparkade fotboll på fastlandet. En av spelarfruarna protesterade mot detta. Hon hade last in sig på Mexico och ville nu se lite av det också, men hon avsnästes av en av ledarna, som menade att det minsann inte ar varje klubb som bjuder spelarfruarna med på sådana här resor, så ni "skulle vara tacksamma att ni överhuvudtaget fick följa med". Citatet ar hämtat ur Olofsson & Svennings bok "Borta bra. Himma bast". sid Det är inte bara kvinnorna som spelarna har fördomar om. Det finns fördomar om sydlänningar, kineser, indier, kommunister och araber. sydlänningar, t.ex. spanska fotbollsspelare, är "praktfulla typer, ska ni tro, mörka och brunbrända flotta pojkar som får varje kvinnohjärta att klappa i raskare takt". (Henry "Garvis" Carlsson :"Raka spåretfu s. 153) Italienarna beskrivs också fördomsfullt. "Dom ar som små barn". (Putte Kock "Fotbolleh, mitt öde" s. 175) "Positivhalare", kallas de av Sigge Lindberg. ("Mitt liv mellan stolparna" s.159) Sven Rydell ger också uttryck för sin syn på olika folkslag i sin bok."trots sin svarta hudfärg bar han,prageln av vit aristokrat". "Innan man kände honom, verkade han ratt skräckinjagande, ty när han tog i, rullade ögonvitorna1'. "Han var för att vara sydlänning en kallblodigt tänkande och handlande spelare". (Sven Rydell, "Mitt livs match" sid. 117.) Kommunistiska soldater är "fanatiska" enligt Kalle Svensson. Man kan kanske förklara alla fördomar med författarnas ringa kännedom om olika sociala reliteter och deras monumentala okunnighet om främmande folkslag och hudfärger.

8 De rena personbiografierna ar inte oväntat berättade i jagform. Undantaget ar Imi Markos böcker om Kurre Hamrin och Garrincha. I boken om Kurre Hamrin ar det ett samtal mellan Kurre Hamrin och Imi Markos som boken ar uppbyggd omkring. Samtalet löper som en röd tråd genom boken, som helt hålls samman av detta samtal. En stor del av spelarna använder sig av'spökskrivare. Det kan ibland vara ganska svårt att avgöra om det ar en spökskrivare eller inte som figurerar, men vi kunde konstatera efter en genomgång av förorden och en del recensioner att omkring 70% av böckerna är skrivna av spökskrivare. Många böcker innehåller också till stora delar reseskildringar. I Hans Garpes bok "Med Djurgården till Fjärran Östern" t.ex., får själva fotbollsspelarna stå tillbaka för reseskildringen. Det finns också ett par böcker till som ger mycket reseskildringar. Kalle Svenssons bok " Greppet direkt", ger en del information om Fjärran Östern och likaså ger Sigge Lindbergs bok "Mitt liv mellan stolparna", en del upplysningar om länder i Europa, låt vara lite ytligt och överdrivet. Böckerna berättar om tiden från det att spelaren debuterade och till boken skrevs. De ar alltså kronologiskt upplagda, I regel redovisas alla resultat som spelaren tillsammans med sitt lag uppnått. Vissa matcher, minnesvärda på något satt, ägnas lite extra utrymme i böckerna. Exempelvis Nordahl och Liedholm, som båda var med på Norrköpings framgångsrika ngl lands turné på 40-talet, agnar bagge stort utrymme i sina böcker åt denna turné. 1 allmänhet finns det en inledning i böckerna, dar "föremålet" ursäktar sig på olika satt varför boken kom till. Ett citat ur Kalle Svenssons bok, "Greppet direkt", belyser detta. "För att tillmötesgå de många och upprepade önskemålen från fotbollsvarlden runt om i landet, att få mina minnen samlade i en bok". En annan teknik, som man använder sig av, ar att interfoliera stycken ur pressomdömen, positiva sådana i de allra flesta fall. Störste "syndaren" i detta avseende ar Lennart "Nacka" Skoglund. vars böcker består till stora stycken av pressutdrag. Skoglund och flera andra kryddar texten med anekdoter och dråpliga episoder, vars sanningshalt vi inte vågar uttala oss om. Syftet ar val att latta upp det lite monotona resultatrabblandet och att helt enkelt öka ut textmassan.

9 Ett vanligt sätt att framställa sig är i en självutplånande dager. Exempel på detta finner vi hos Gunnar Gren och Harry Bild. De ar också renlevnadsmän enligt sina böcker, i vilka de varken röker eller dricker. Dessa två verkar ha velat framställa sig som moraliska förebilder för ungdomen. Ofta ar texten förmanande. Tvärtom förhåller det sig med Kurre Hamrin och framför allt Lennart "Nacka" Skoglund. "Nacka" ar ytterligt självgod. Hamrin är det kanske inte i samma utsträckning. De anvanider sig av idel berömmande pressurklipp med egna efterföljande kommentarer som t.ex.,"lite överdrivet kanske, men man ar glad åt allt beröm man kan få". Det är ingen överdrift att påstå att de inte lider av falsk blygsamhet. En annan sak som frapperar ar avsaknaden av konflikter. De undviks noggrant, både personliga konflikter och konflikter med klubbarna. Allt verkar som en pojkdröm som slagit in,, Undantaget ar, som vanligt frestas vi saga, Olofsson & Svennings samt Andreasson & Palmströms böcker. I dessa två tas verkligen problemen upp och granskas noga. Det galler såval övergångar, som varit mycket påfrestande för spelarna, som vissa ledares långsinthet m.m. ILLUSTRATIONER Tekniken ar lite olika. En del samlar ihop bilderna i boken till speciella bildavsnitt. Andra har plockat in en bild lite har och var utan någon som helst kronologisk ordning ellar anslutning till texten. Kalle Svensson som brandman ar ett typexempel på detta. Bildmaterialet i dessa böcker synes vara ett ologiskt hopplock. Ungdoms- och barnbilder. Matchbilder, familjebilder, bilder på egna barn, bilder på ledare och tränare. Olika milstolpar i livet avbildas ; konfirmation, bröllop och sjukdom. Lagbilder förekommer också naturligtvis för varje år. Ofta ar de olika bildmotiven försedda med vidhängande "lustig" kommentar. Allt i en enda salig röra. Böckerna om fotbollslagen ar har ett undantag. Har följer bilden texten och bildar en syntes. Bild och text kompletterar varandra på ett satt som gör att intrycket förstärks. Till sist så använder en del författare teckningar som illustrationer. Främst Sven Rydell, Men aven i hans bok ar de malplacerade i förhållande till texten.

10 Vi har under arbetets gång funnit att språket i böckerna uppvisar en relativt enhetlig bild. De undantag som finns har i de flesta fall avvikit till det bättre. Längre fram tar vi upp undantagen. I dessa böcker har spelaren ifråga haft hjälp av någon utbildad sportjournalist. Generellt sett tar sig språket gärna uttryck i överraskande vändningar och ordval. Idrottsspråket ligger nara de talspråksmassiga formerna. Det har utvecklats till ett gruppspråk, som förstås lättast av de initierade. Det ar påtagligt speciellt i de avsnitt av typen matchreferat, som upptar stor del av böckernas innehåll. Läsare, som inte har för vana att läsa den har typen av litteratur, stöter lätt på svårigheter. En företeelse som ar vanlig ar hyperbolerna, de överdrivna uttrycken. Det heter ibland: "årtiondets centerspel, Arets mål". Detta skrivsätt ger ofta ett förhastat och onyanserat intryck. Man slås av förkärleken att använda förstärkande. ord och ordelement. Uttryck som "fantastisk" och "fenomenal" används alltför ofta. En parallell till detta ar det ymniga bruket av emotionellt laddade ord. Ett flertal gånger har vi stött p& ord som "massakrera" och "slakta". Risken med det skrivsättet ar att de starka orden förlorar sin slagkraft och måste ersattas av andra ord som också de senare så småningom måste ersattas. Vi har också funnit att användandet av den artikellösa konstruktionen inte är så vanlig, som vi hade förvantat, oss. Exempel på den typen av konstruktion ar: farlige Gunnar Nordahl, backlinjen med säkre Orvar Bergmark. Tittar vi på Sven Rydells "Mitt livs match" och Sigge Lindbergs "Mitt liv mellan stolparnan, kan man svårliget? hitta sådana exempel utan artikel. En förklaring till detta kan vara att fotboll, vid den tidpunkten, var en relativt ny företeelse. Rydells och Lindbergs självbiografier utkom i början av 30-talet. Slutsatsen blir att den stil som ar utmärkande för idrottsspråket idag ännu inte funnit sitt särdrag. Det är ytterligare en sak som överraskar en, när man lä&er t.ex. Rydells bok, att han använder så svåra ord. Titt som tätt förekommer ord som "antikverad:' Uenrollera': 'Posterad: %ebarkeran. Vi anser att orden ar för svåra för nutida läsare av fotbollsbiografier. Man kan fråga sig om ens dåtida läsare kunde tillgodogöra sig allt som han läste..... Vidare har vi tyckt oss se en tendens att använda sig av förkortningar. Det visar sig också vid användandet av verb. Ord som diskvalificera blir "diska" och kvalificera "kvala" Det är en sak som mer och mer har överförts även till andra stilarter. På sikt ar det en inte alltför välkommen utveckling. Bilder och metaforer har vi ofta fått ta del av under vårt arbete med dessa biografier. De ar många gånger djärva och roliga, aven om de ibland tenderar att bli alltför lustiga: "dom andra sopar upp trasan så högt i luften att det är snö på den, när den kommer nedu.(lennart "Nacka Skoglund, "~bcka Show" sid. 27) Det är förståeligt om författarna i denna'

11 genren försöker variera sitt skrivsätt. Men det får aldrig gå så långt att det blir ett sjalvandamål. Ett bra exempel på en metafor fann vi i boken om Harry Bi1d:"trots att jag var ojämn - formkurvan gick upp och ner som taggarna på ett sågblad - blev jag uttagen till ungdomslandslaget". (Harry BildfWFrån Nöbbele till schweiziska proffsligan" s.12) Ibland kan ordvalet ta sig uttryck i rena slangord som t.ex. "lira" och "satta en balja1'. Representant för det skrivsättet är Lennart "Nacka" Skdglund. Hans böcker är överhopade med det för Södermalm i Stockholm karaktäristiska sättet att uttrycka sig. Oftast kan man skönja en koppling mellan språket och sättet att leva. "Nacka" blev berömd för sitt sorglösa satt att se på tillvaron. Slangorden kan ha skapats inom slutna kretsar och sedan blivit allmänt vedertagna - se exemplet ovan om "lira" i betydelsen spela. Enligt vår mening bör slangorden tolereras så länge som de är stilbundna. Sämre ar det om de börjar spridas till andra områden i svenska språket. Risken är då stor att språket allmänt tenderar att uppluckras. Andra tydliga karaktäristika för idrottsspråket ar den höga frekvensen av verb, avledda av sammansatt substantiv. Exempel på denna typ ar: tröstmåla och huvudspela. Med det uttryckssättet når författaren en större koncentration och pregnans. Uttrycken ar djärva och visar på ett slående satt vad författaren vill förmedla. Genom detta bruk vinner man framför allt två saker: uttrycken blir kortare och konstruktionen smidigare. De främmande ordens förekomst ar markant. En anfallsspelare kallas "forward"."come back" ser man ofta. En spelare som återkommer i sitt lag efter skada t.ex. gör "come back". Det ar ord som lånats från engelskan. De har blivit sa vanliga att ingen längre reagerar nar man stöter på dem i en text. Nar det galler uttal och böjning av de främmande orden kan det skapa vissa svårigheter. Exemplet med "forward" får enligt Svenska Akademiens Ordlista ett svenskt uttal /fårvard/. För "come back" ger SAOL dels engelskt uttal, dels uttalet /kamback/. Dessa två exempel visar vilka svårigheter som kan uppstå. Problemet blir inte lättare nar man kommer till böjningen av lånord. SAOL föreslår "forwarden" eller "forwards". Som synes en något vacklande inställning, vilket med eftertryck visar på problemets art. Några enhetliga regler ar mycket svårt att skapa. Två av böckerna i vår undersökning har både innehållsmassigt och språkligt skilt sig från de övriga. Det ar O~lofsson & Svennings "Borta bra. Himma bäst. En bok om Malmö FF" och Andreasson & Palmströms "Kamraterna". I dessa böcker flyter språket ledigt och naturligt utan några koketterande inslag, som många gånger vidlåder de övriga böckerna. En av orsakerna till att de ar så mycket bättre förklaras enklast med att författarna ar utbildade och erfarna skribenter. De gånger, som spelarna inte har använt sig av s.k. spökskrivare, visar språket upp en nästan Grönköpingsmassig standard. Sidorna i dessa böcker har med stor möda och på ett valhänt och torftigt satt nedtecknats. Representant för den typen ar Kurre Hamrins "Mina drömmars mål".

12 Avslutningsvis kan konstateras att den senare typen av böcker inte är alltför vanlig. Dessbättre har vi funnit att de flesta böckerna uppfyller de krav som man kan stalla på en bok i den har genren. RECENSIONER Tyvärr har inte alla bokförlag vinnlagt sig om att spara de recensioner som skrevs i anslutning till böckernas utgivning, men vi kan ändå få en uppfattning om dem av de olika recensioner som vi i alla fall fått tag i. Det har naturligtvis sin betydelse vem som skrivit recensionen, vilken bakgrund O.S.V. som anmälaren har. För det mesta ar det sportredaktörer som anmäler denna typ av böcker. Endast i undantagsfall är det s.k. etablerade litteraturanmalare som skriver om dem. Detta har till följd, att de allra flesta böckerna får en positiv kritik i recensioner skrivna av sportredaktörerna, och en negativ kritik i de recensioner som ar skrivna av etablerade litteraturanmalare. Ett mycket belysande exempel på detta fenomen är följande två recensioner av Lennart "Nacka" Skoglunds bok "Jag hänger mg". Först låter vi Gösta Fränding i tidningen ALL-SPORT nr tala om vad han tycker om bokens innehåll. " Nacka hänger m& fint i den italienska fotbollssvängen och har t.o.m. hunnit producera sin memoarbok nr 2, m heter just "Jag hänger mé". Det är en festlig pyttipanna den gode skoglundaren bjuder på, från fotboll till insatserna på de tiljor sam före taller världen, d.v.s. folkparksscenerna. Nacka har en vokabulär sam ar något alldeles extra, och aven am det ibland kan bli lite för mycket av det goda nar det galler snacket, så har &e Linder (spökskrivaren) lyckats hålla den glade gamängen inom hyfsade gränser och dessutam försett boken med ett "lexikon" för. wer sattningsändail". Detta ar ju onekligen att ganska positivt omdöme om boken, men att inte alla delar den uppfattningen om boken och fenomenet "Nacka" ar Tore Nordstroms recension i Biblioteksbladet nr ett exempel på. "Vi lever i en tid då praktiskt taget allt kan säljas, can blott reklamen göres tillräckligt effektiv. Nacka Skoglunds första bok såldes i 39.O00 exemplar, och hans insjungna gramfonskivor gick ut i upplagor av närmast astr onomisk storlek. Det finns - dessvärre - anledning förmoda att också hans nya bok (i huvudsak sammanställd av hans manager &e Linder) kmer att nå åtskilliga läsare. Här skall blott uttalas den förhoppingen, att det ej kommer att ske genan biblioteken. Ty ett sämre hopkok på sjalvförharligande tirader, smaksatt med södersnackskryddor och utspätt med diverse fotos av the KING himself torde man få leta efter. Då boken för övrigt mest handlar om Nackas framträdanden san klacksparkande och hessjungande scenartist och endast i mindre utsträckning m fotboll, torde det mesta som kan sägas i avradande syfte vara sagt".

13 De här återgivna olika uppfattningarna är speciellt typiska för Lennart l "Nacka1' Skoglunds tre böcker. Vi misstänker att förhålla det ar detsamma nar det galler de äldre böckerna från tre tio-, fyrtio- och femtiotalet som vi inte kunnat få tag i några recensioner om, d.v.s. att för sportredaktörerna, med sina begränsade vyer vad galler politik, sociala fö hallanden och litterära kvalitéer, ter sig dessa välskrivna, medan de etablerade med en förhoppningsvis allmängiltig som harskar i vårt samhar elementära litterära anspråk, rent geschäft. Undantag 1 finns välgörande nog, men d3 är det fragan om de lite annorlunda uppbyggda böckerna av Olofsson & Svenning och ~ndrgasson & Palmström som heter 'Borta bra. Himma bast." respektiye "Kamraterna". Dessa tar upp klubbens historia och det dagsaktuella laget och sätter in det i ett socialt g. Även i dessa fall ar det mest sportredaktörer serar böckerna, men då etablerade kritiker, som der Andersson i AB och Lars Palm i Arbetet, anrta bra. Himma bast." får denna bok positiv kritik. (AB d4/10-76,arbetet 29/9-76) Vidare far h ~elés bok "~elé" ett ganska gott betyg i Bokrevy 1977 sid 296. Bl. a. tycker recensenten Lars Gunnar Andersson att boken ar berättad på ett "personligt och ödmjukt sattw oc! man får lära "kanna människan bakom namnet ~el6". Bokrevy ar också recenserat Ake Jönssons bok om Landskrona BOIS och aven den får positiv kritik. "Medryckande och! humorist'sk" och "en tillgång för de som sysslar med folklivsfors ning". Allt enligt recensenten Bengt Jespersson i okr revy 1975 sid UPPLAGOR ( de olika meningarna om böckerna ar sannoredogjort för i avsnittet om Folrm Böcker skrivna i jagform, med ett upprabblande och matcher, ar i regel ganska enahanda och har för "fansen". Det faller sig då naturligt negativ kritik av recensenter med andra resultat- och idrottsmassiga. utkomna böckerna i genren har det varit svårt om upplagor. Vad beträffar Sigge Lindblergs böcker, som utkom i början av 30-talet, fått uppgift om Sven Rydells bok. Den utav 2000 exemplar. Upplagan verkar idag kan vara att genren var helt böckerna till en mindre bok "Mitt liv mellan tidigare, torde av samma Sedan steg upplagorna kraftigt på 50-talet i samband med att böckerna om de första utlandsproffsen kom ut. Efter denna enorma hausse på 50-talet tenderade upplagorna att

14 sjunka alltmer under 60- Och 70-talet. En uppställning i siffror förtydligar denna tendens: Författare Titel - Rydell, S. Mitt livs match Nordahl, G. Guld och gröna planer iOO Skoglund, L. En miljon för en klackspark Gren, G. -. Professor i fotboll iOO Hamrin, K. Mina drömmars mål Hellström, R. Ronnie, målvakten Har ar det sannolikt konkurrensen från andra aktiviteter och intressen som påverkar det vikande intresset för den1 har litteraturgenren. Det ar inte längre samma idoldyrkan nu som det var tidigare. Man kan också tolka de vikande publiksiffrorna på samma satt. Det ar inte bara nya och innebetonade sporter, t.ex. motor, golf,.basket, tennis och rullbräde, som konkurrerar om intresset, utan också radio, TV och skivindustrin, Speciellt den senare ar starkt målinriktad på de yngre medborgarna. Har ar det helt enkelt f råga om medveten kommersiell manir,)i~l.er ing. Detsamma gäll-er också modeindustrin, som dominerar tillvaron för ett start antal människor. PRISER Vad galler priserna har vi jämfört de olika decenniernas utgivning på så satt, att vi tagit reda på priserna på den speciella boken och så jämfört priset med en skönlitterär bok och/eller en fackbok. Böckerna har varit av ungefär samma omfång. Om vi först ser på trettiotalets böcker och jämför dem med varandra, så visar det sig, att Sigge Lindbergs bok "Mitt liv mellan stolparna" på 271 sidor kostade 3:50, medan en skönlitterär bok som Selma lagerlöfs "Dagbok. Mårbacka" på 229 sidor och utgiven samma år som Lindbergs, kostade 6:75. En annan bok av lite lättare slag, Artur Jacobson~ "På böljan den blå på 221 sidor, kostade faktiskt så mycket som 6:OO. Vi har två fotbollsbiografier från 1949 som kostar omkring 5:50. Det är "Raka spåret" av Henry "Garvis" Carlsson och Gunnar Grens "Från Gröna Vallen till Wembley" på 166 respektive 157 sidor. Jämfört till exempel med Artur Lundkvists "Fotspår i vattnet" på 127 sidor som 1949 kostade 8:OO utkom Per Meurlings bok om Tage Erlander. Den var prissatt till 13:50 och innehöll 162 sidor. Om vi jämför den med Kalle Svenssons memoarbok "Greppet direkt" från samma år, så kostade den 7:50 och var på 218 sidor.

15 Så kommer vi till 1956 års utgivning. Där finner vi att Lennart "Nacka" Skoglunds bok "En miljon för en klackspark" p3 204 sidor kostade 6:95, att jämföra med Karl Rune Nordkvists roman "Sommar i Sodom" på 226 sidor där kostnaden låg på 17:50. Som synes en avsevärd skillnad i prishanseende. Från sextiotalet har vi gjort en jämförelse mellan Orvar Bergmarks bok "Fotboll: minnen, meningar". Den innehöll 120 sidor och kostade 13:50, medan Sten Bergmans bok "Mina paradisfåglarwpå 119 sidor kostade 49:50. Båda böckerna utkom Låt oss titta lite på dagens prislägen. Olofsson & Svennings bok om Malmö FF, som kom ut 1975, var på 250 sidor och kostade 45:OO. Den verkar jämförbar med Norman Mailers "Matchen" på 229 sidor och kostade 67:OO. Visserligen är detta en Översättning av en välkänd författare, som skriver om ett spektakulärt amne, nämligen boxning, men vi tycker ändå att man får en god bild av förlagens prissättningspolitik. För att ytterligare betona detta förhållande, nämner vi aven Gunnar Hägglöfs memoarbok "Porträtt av en familj", som också kom ut 1976 och var på 204 sidor, samt kostade 72:OO. Den genre som den sist nämnda boken tillhör, tycker vi tangerar vårt amne. Vi har, lindrigt sagt, haft en del problem att få tag i de har behandlade böckerna. Framför allt har det tagit lång tid att få in böckerna som var beställda genom fjarrlån. - En bok, som vi från början hade tänkt ha med vid analysen, har vi varit tvungna att slopa, därför att boken aldrig kom in. Borås Stadsbibliotek hade cirka hälften av de böcker som var aktuella för oss. Resten av böckerna fick vi beställa genom fjärrlån från speciella bibliotek. Exempelvis fick vi låna två stycken av Lennart "Nacka" Skoglunds böcker från Göteborgs UB och då ej som hemlån, utan vi fick läsa dem i bibliotekets läsrum. Och naturligtvis måste vi beställa in.ake Jönssons bok om Landskrona BOIS från Landskrona Stadsbibliotek, då denna boks spridning utanför Landskrona ar minimal. Vi gjorde också en rundvandring genom antikvariaten på Söder i Stockholm, men en halv dags letande gav ett mycket magert resultat. Endast boken om ~ elé fick vi tag i, men så ar den ju också relativt nyutgiven. Förlagen och bokhandlarna spar inte längre på gamla böcker. De håller inte böckerna i lager mer än ungefär tre år. De skyller på lagerkostnaderna. Böcker som ligger stilla drar lagerkostnader, som inte täcks av några intäkter, Därför ser vi ibland ganska färska böcker i den årliga bokrean som bryter ut i februari. Denna situation ar naturligtvis inte tillfredsställande, och då får man också ta i beaktande den dåliga samarbetsförmågan mellan förlagen och antikvariaten, som medför att stora upplagor av ibland viktig litteratur helt enkelt slängs på sop-

16 tippen av förlagen, som inte anser sig förtjänta av att ha en mängd osålda böcker i kostnadskrävande lager. Vårt råd till den som ar intresserad av någon eller några av böckerna är att gå tillväga som vi har gjort, d.v.s. om man har tillgång till ett stort länsbibliotek i närheten, så anlitar man detta. Förmodligen har biblioteket bortåt hälften av böckerna eller kanske fler. Resten kan man sedan beställa medelst fjärrlån, även om man då får ge sig till tåls och inte vara rädd för att vänta ett tag. SLUTOMDOME Sammanfattningsvis fann vi vid vår analys av biografierna, att ingen av spelarna på något påtagligt satt ägde någon djupare litterar ådra. V i har konstaterat att böckernas litterära standard enligt vår uppfattning är undermålig och att dess informationsvärde är tvivelaktigt. V i kan på dessa grunder ej med gott samvete rekommendera böckerna till läsning, på två undantag när. De två undantagen är, som säkerligen den uppmärksamme läsaren redan kunnat konstatera, Olofsson & Svennings "Borta bra. Himma bäst" och Andreasson & Palmströms "Kamraterna" med extra plus för den först nämnda. De båda ovannämnda verken är av intresse både för de redan invigda och för dem som är helt obevandrade inom detta område. Slutligen vill vi framhålla att vårt stora fotbollsintresse gjort det lättare att komma igenom böckerna, vilket annars tett sig i det närmaste ogörligt, eftersom dessa böcker i längden är för tröttande både ur språklig och innehållsmässig synpunkt.

17 BIBLIOGRAFISKA REFERENSER Andreasson, Kenth: Kamraterna : en bok om IFK Göteborg / Kenth Andreasson, Uno Palmström. - Stockholm, s. : ill. Bergmark, Orvar: Fotboll : minnen och meningar. - Stockholm, s. : ill. Bild, Harry: Från Nöbbele till schweiziska proffsligan / Harry Bild ; berättad för och nedtecknad av Ulf Jansson, - Helsingborg, s. : ill. - (Idrottshjaltar ; 5) Carlsson, Garvis [eg. Henry]: Raka spåret Falköping- Stockholm-Madrid. - Stockholm, s. : ill. Garpe, Hans: Med Djurgården till Fjärran Ustern. - Stockholm, s. : ill. Gren Gunnar: Från Gröna Vallen till Wembley : berättelsen -9 om en fotbollskarriär. - Göteborg, s. : ill. Gren, Gunnar: Med Grenoli i I talien : berättelsen om två D ars italienska proffsupplevelser. - Göteborg, s. : ill. Gren Gunnar: Professor i f otboll. - Stockholm, s. : ill. Hamrin, Kurt: Mina drömmars mål..- Stockholm, s. : ill. Hellström, Ronnie: Ronnie - målvakten : med Ronnie Hell- ströms och Sven Lindbergs målvaktsskola / Ronnie Hellström och Sven Lindberg. - Stockholm, s. : ill. Jönsson, Ake: Ett fotbollslags historia : Landskrona BOIS Landskrona, s. : ill. Kihlberg, Morgan2 Legendariska gestalter i svensk fotbollshistoria. - Göteborg, s. : ill. Kock, Putte [eg. Rudolf]: Fotbollen - m i t t öde. - Stockholm, s. : ill. Liedholm, Nils: Bollen och jag. - Göteborg, s. : ill. Lindberg, Sigge [eg. Sigfrid]: M i t t liv mellan stolparna : något om nationell och internationell fotboll mellan Stockholm, s. : ill. Markos, Imi: Garrincha, barfotalassen som blev världens - (Idrottshja~ltar; 2 ) bäste fotbollsspelare. - Helsingborg, s. : ill, Markos, Imi: Kurt Hamrin, svensk konstnär i Florens. - Helsingborg, s. : ill. - (Idrottshjaltar ; 3)

18 Nascimento, Edson Arantes do: Pelé : världens bäste fotbollsspelare berättar själv om sitt liv / Edson Arantes do Nascimento [o. Robert L. Fish]. - Stockholm, s. : ill. Nordahl, Gunnar: Guld och gröna planer. - Stockholm, 19' s. : ill. Olofsson, Ken: Borta bra. Himma bäst : en bok om Malmö FF / Ken Olofsson, Olle Svenning. - Stockholm, s. : ill. Rydell, Sven: M i t t livs match. - Göteborg, s. : ill- Skoglund, Lennart: Jag hänger mé. - Stockholm, s. : ill. Skoglund, Lennart: En miljon för en klackspark. - Stockholm, s, : ill. Skoglund, Lennart: Nacka show. - Stockholm, s. : ill- Svenska fotbollshjältar / med bidrag av Glokar We11... ; red. av Henry Eidmark, - Stockholm, s. : ill. Svensson, Kalle: Greppet diregt. - Uppsala, s. : ill. Thylin, Stefan: V i älskar dom : boken om Blå-Vitt. - Bjästa, s. : ill.

19 - - 1 l 1-1.-i1 I..... I _I " - I l, II, l ' I ' 1..l - Ii.. iii i ;I 7, lll. I I. - -

20 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Bli ett original. inte en kopia!

Bli ett original. inte en kopia! Bli ett original inte en kopia! Vi ser alltför få original i vårt samhälle och i vår omgivning i dag. Originalen som kör sin egen grej och har sin speciella framtoning. Och visst är det konstigt, när vi

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Information till eleverna

Information till eleverna information till eleverna: kopieringsunderlag K Information till eleverna Provmaterial Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är identitet och utseende. Provet är uppdelat i tre olika

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se 1 Sverige har fått en ny stjärna i damernas stavhopp! Hon har segrat i Ungdoms SM, Senior SM, Junior EM, Junior VM och Ungdoms OS! Dessutom har hon satt ungdoms världsrekord med sina 4.47 m! Vad heter

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer