Uppgradering av svenska skolmiljöer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgradering av svenska skolmiljöer."

Transkript

1 172 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :1 Uppgradering av svenska skolmiljöer. Det diskuteras och debatteras intensivt om den svenska skolan, samtidigt som forskning och utredningar ständigt pekar på försämrade elevresultat och bristande kunskaper. Alliansen har arbetat intensivt med att ta fram en ny skollag och en ny läroplan som tydliggör vad det är som skolan ska lära ut till eleverna och att det nu är upp till varje enskild enhet att arbeta fram ett koncept om hur eleverna ska nå dit. Mycket fokus har varit på att uppnå lugn och ro i klassrummet och en bättre arbetsmiljö i befintliga slitna och nergångna lokaler. För min del ser jag hellre en undervisningsmiljö där det råder kreativitet, nyfikenhet och skaparlust, där läraren är den naturliga ledaren för gruppen och ger eleverna möjlighet att lära av varandra med ömsesidig respekt för alla elevers olika förutsättningar. En skolmiljö som även tar tillvara på den kompetens som finns hos de barn som inte kan sitta still och som har svårigheter att koncentrera sig i större grupper. Denna inlärningssituation och denna arbetsmetodik försvåras ofta av begränsningar i den idag rådande fysiska skolmiljön. Skolverksamheten bedrivs idag ofta i skolbyggnader uppförda på 60 och 70-talet eller tidigare, som på många håll i landet är slitna och som byggdes för en skolverksamhet som skulle producera samhällsmedborgare anpassade efter industrialiseringsperiodens dåvarande behov. För att vi ska lyckas med att skapa framtidens skola krävs att även den fysiska arbetsmiljön för våra elever och lärare förbättras, moderniseras och uppgraderas efter nutidens och framtidens krav. Fler grupprum, samlingssalar, temarum, utrymme för enskilt arbete är några exempel på arkitektiska lösningar för flexibla lärmiljöer. Tilltalande arbetsplatser för lärarna och en inspirerande miljö lockar till utveckling både för elever och för lärare, vilket skapar utrymme för evidensbaserade undervisningsmetoder och skapar en trygghet och stolthet över sin arbetsplats och sitt yrke. I ett tidigare medlemsinitiativ så belyste jag denna fråga men fick ett svar att alliansens insatser med ny skollag, läroplan, lärarlegitimation var det ramverk som skulle garantera en bättre skola och att det var upp till kommunerna och rektorerna att sedan utforma en god fysisk miljö och att en statlig utredning inte skulle lägga sig i ett sådant utförande. Den nationella politiken ska stå för ramarna och de centrala riktlinjerna. Jag anser att man i detta svar begår två felaktiga antagande av mitt förslag. För det första så utgår man helt från Folkpartiets utstakade skolsyn och Centerpartiets skolpolitik nöjer sig med att ha vissa åsikter och synpunkter på deras skolpolitiska bas och är därmed inte beredd att stå för en annan skolsyn än folkpartiets konservativa skolutvecklingsprojekt. För det andra så negligerar man tanken om att riktade statliga subventioner och stöd till kommuner kan påverka en kommuns beslut till investeringar inom ett specifikt område. Detta är anmärkningsvärt med tanke på hur statliga subventioner faktiskt har bidragit till en kraftfull ökning av förnyelsebar energi och som vi ofta i Centerpartiet beskriver som en stor succé. En statlig reform för uppgradering av de svenska skolmiljöerna skulle skapa en tydlig signal till kommuner om hur viktigt det är med en god fysisk miljö för att skapa arbetslust hos både elever och lärare och lärarstatusen skulle förmodligen höjas bra mycket mer än en lärarlegitimation. Jag menar inte att staten ska lägga sig i utformningen av enheter utan min intention är att skapa förutsättningar för kommuner att våga investera i nya skollokaler som kostar runt miljoner att bygga. Nya fräscha och ändamålsenliga lokaler skulle skjuta mod i det svenska skolväsendet och skapa förutsättningar för att lyfta vår vision om det entreprenöriella lärandet Det skulle dessutom medföra flera mervärden förutom en förbättrad utbildning. Det skulle skapas fler arbetstillfällen inom byggbranschen, det skulle ge nya öppningar för lösningar mellan privata skolentreprenörer och den kommunala skolan om verksamhetsutveckling. Skolbyggnaderna skulle byggas med flexibla lösningar kopplade till vetenskaplig pedagogisk forskning och med en modern miljöteknik som skulle reducera energiförbrukningen runt om i landet. Centerpartiet skulle därmed bana väg för ett skolväsende anpassat för framtidens hållbara informationssamhälle och inte som nu ligga i kölvattnet till en skolutveckling som backar in i framtiden. Centerpartiet verkar för hur en statlig reform skulle utformas så att ett investeringsstöd för nybyggnation och upprustning av de svenska skolmiljöerna skapar förutsättningar för Sveriges kommuner att vilja investera i nya förbättrade skolmiljöer. Motionär: Mattias Andersson Krets: Kävlinge Distrikt: Skåne Kommitté - Utbildning

2 Nr: :2 Ordning och Uppförande i betyg Jag anser att vi inom Centerpartiet arbetar för att återinföra Ordning och Uppförande i skolbetygen. Detta skall införas från årskurs ett till årskurs nios slut. Detta för att ge föräldrarna en analys om hur deras barn sköter sig i skolan, samt att man i god tid kan sätta in resurser och åtgärder. Som arbetsgivare är det viktigt med Uppförande och Ordning vid en anställning. Anställer jag en med 4,5 i medelbetyg, men har icke godkänt i uppförande och ordning, en sån kan du aldrig få någon ordning på utan oftast bara problem med. Men en som kommer med 3,2 i medelbetyg samt har ett mycket fint betyg i uppförande och ordning kan man lära upp till en duktig arbetare inom det yrke det gäller. Att Centerpartiet jobbar för att återinföra Ordning och Uppförande i skolbetygen. Motionär: Anders Fäldt Krets: Heby Distrikt: Uppsala Nr: :3 Flera skolformer Idag är det så gott som obligatoriskt att gå gymnasium för att komma vidare. Jag tycker att man måste utgå från att alla människor är olika. Att gå i skolan 12 år passar inte alla människor, en del jobbar hellre med sina händer. än att läsa sig till kunskap. Hur ska du dessutom när du är 15 år kunna veta vad du har lust att jobba med eller var din fallenhet ligger när du endast får praktisera 2-3 veckor? Att det införs ett gymnasiealternativ som är lärlingsskap = mer praktisk arbete, mindre läsa. att det Införs ett 10:de skolår som hör till grundskolan där alla får prova på flera olika jobb - några som man väljer själv och några som är obligatoriska och där man får hjälp att utvärdera sina praktiktider för att komma fram till vad man vill arbeta med, vilket förmodligen skulle kunna göra att man lättare kommer rätt från början av sin gymnasietid/ yrkesbana Motionär: Yvonne Andrén Krets: Bollebygd Distrikt: Sjuhärad Centerpartiets partistämma 20 i Åre 173

3 174 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :4 Förstatliga skolan Under senare år har larm- rapporter kommit från Skolinspektionen om tillståndet i skolan som visar en nedåtgående trend. Utvecklingen måste vändas. Samtliga skolor i Sverige måste ha samma krav och kunskapsmål. Elever och personal i alla kommuner, resurssvaga som resursstarka, måste få samma goda arbetsmiljö och utvecklings-möjligheter. För att skapa en bra och jämlik skola över hela landet vill Centerpartiet i Torsby kommun att Centerpartiet skall arbeta för att skolan åter förstatligas så att resurserna fördelas rättvist och samordningen ökar. därför att Centerpartiet arbetar för ett förstatligande av skolan. Nr: :5 Avskaffa fasta skollov Fasta skollov är en rest från när skolans planering var viktigare än elever som individer. Alla elever har skollov samtidigt för att göra planeringen enklare. En modern skola bör inte ha fasta lov utan låta varje elev förfoga över samma antal lediga dagar som motsvarar loven och vara fria att förlägga denna ledighet när de vill. Det finns flera fördelar. Semesterorter får jämnare belastning, möjlighet till längre säsong och högre beläggning. Infrastruktur får jämnare belastning varför tåg och flygpriser inte behöver pressas upp på samma sätt som vid skollov idag. Vissa föräldrar kan också ha svårt att få ledigt under tider då många andra söker ledigt och därför ha svårt att utnyttja ledigheten tillsammans med sina barn. De som inte firar påsk, men kanske andra religiösa högtider, har också en fördel i att själv förlägga ledighet. Motionär: Inga-Britt Keck Karlsson Krets: Torsby Distrikt: Värmland Att Centerpartiet verkar för att alla skollov tas bort och ersätts med motsvarande antal lediga dagar Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. Motionär: Tobias Wahlqvist Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Kretsyttrande: Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunna vara ledig då det passar familjen/individen. Det finns en god avsikt i motionen. Distriktsstyrelsen avser att avslå motionen eftersom det skulle vara omöjligt att planera skolarbetet då man hela tiden kommer att ha förändringar i gruppen vilket för grundskolebarn är en stor störande faktor. Skolväsendet skulle ha svårt att hantera de nationelle proven som ska utföras under samma tid i hela Sverige om alla elever i en klass ska ta ut sina lovdagar när man vill. I dag så ordnas det fritidsaktiviteter för de barn som inte kan vara lediga under loven. De barnen skulle aldrig få vara lediga från skolan om motionen genomfördes. Det skulle bli mycket dyrare att bedriva skolor med fria lov eftersom skolan då alltid måste vara öppen. I dag har föräldrar rätt att utöver de fasta lovdagarna även

4 Centerpartiets partistämma 20 i Åre 175 ta ut 10 valfria dagar under terminen, just för att kunna vara ledig under andra religiösa högtider än de enligt kristen tro. Man kan även på eget ansvar skriva ut sitt barn från skolan, om man avser att åka på långsemester. Centerpartiet vill pröva ett system med tre terminer i grundskolan, vilket innebär att en förändring av skollagens reglering kring terminsindelning är nödvändig. Detta gör det möjligt för de enskilda skolorna att på ett bättre sätt lägga upp arbetet utifrån deras arbetssätt och pedagogik. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att avslå motionen Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att avslå motionen Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Distriktsyttrande: Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunna vara ledig då det passar familjen/individen. Det finns en god avsikt i motionen. Distriktsstyrelsen avser att avslå motionen eftersom det skulle vara omöjligt att planera skolarbetet då man hela tiden kommer att ha förändringar i gruppen vilket för grundskolebarn är en stor störande faktor. Skolväsendet skulle ha svårt att hantera de nationelle proven som ska utföras under samma tid i hela Sverige om alla elever i en klass ska ta ut sina lovdagar när man vill. I dag så ordnas det fritidsaktiviteter för de barn som inte kan vara lediga under loven. De barnen skulle aldrig få vara lediga från skolan om motionen genomfördes. Det skulle bli mycket dyrare att bedriva skolor med fria lov eftersom skolan då alltid måste vara öppen. I dag har föräldrar rätt att utöver de fasta lovdagarna även ta ut 10 valfria dagar under terminen, just för att kunna vara ledig under andra religiösa högtider än de enligt kristen tro. Man kan även på eget ansvar skriva ut sitt barn från skolan, om man avser att åka på långsemester. Centerpartiet vill pröva ett system med tre terminer i grundskolan, vilket innebär att en förändring av skollagens reglering kring terminsindelning är nödvändig. Detta gör det möjligt för de enskilda skolorna att på ett bättre sätt lägga upp arbetet utifrån deras arbetssätt och pedagogik. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att avslå motionen Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Nr: :6 Skola, kultur och integration Vi har i Sverige ett väsentligt utanförskap utifrån funktionshinder, arbetslöshet och social fattigdom. Utanförskapet i samband med funktionshinder är beroende av tillgång på medicinska resurser, samhällets tillgänglighet samt attityder. Som äldre blir desssutom många av oss funktionshindrade. Följderna av övrigt utanförskap kan ta sig uttryck i allt ifrån passivitet till alkoholnarkotikamissbruk och brottslighet. Förutom de humanitära aspekterna är utslagningen redan i ungdomen en ekonomisk katastrof. Det aldrig för sent att hjälpa en medborgare till ett bättre liv men men fördelarna är många om åtgärder kan ske redan i barna åren. Vi i Sverige lever i mångkulturella samhällen. God självkänsla hos alla är förutsättningen för samarbete. En skola där elever får utveckla sitt modersmål och lära känna sin kultur och historia skapar medborgare som sätter sig bredvid varandra och diskuterar samarbete. Att skolan i dess allra bredaste bemärkelse ger barn en självkänsla, en grund för lärande. Att alla utifrån sina särskilda behov ges sitt lagstadgade stöd. Att svensk skola visar vägen för kulturers samarbete med att ge ett generöst stöd åt de 5 minoritetsspråken i Sverige(samiska, finska, tornedalska, romska och jiddisch). Att SFI ges ökad kvalité och omfattning. Motionär: Rolf Sjölin Krets: Ulricehamn Distrikt: Sjuhärad

5 176 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :7 Returnering av kommunala skolors årliga vinster I dag tvingas kommunala skolor returnera den årliga vinsten man gör till kommunen, till skillnad mot friskolorna, som kan återinvestera vinsten i den egna verksamheten. Det ger en enorm fördel till friskolorna, som på så sätt kan förbättra skolan, medan den kommunala skolan tvingas vänta på nästa års budget, innan förbättringsbehovet kan åtgärdas. För att åtgärda detta borde de kommunala skolornas ekonomi särställas kommunens, så att de kommunala skolorna kan agera som en ekonomiskt friställd enhet, även om de fortfarande tillhör kommunen. Skolorna kunde då satsa vinstpengar på att förbättra sin verksamhet. Det skulle i sin tur även bidra till att de kommunala skolorna, som idag på många sätt är ytterst bristfälliga, skulle kunna förbättra sig och därigenom konkurrera med friskolor. Nr: :8 Stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor Centerpartiet för en kamp för att bevara mångfalden av små- och mellanstora skolor på landsbygd och i städerna. I många fall finns det ett intresse från lokalsamhället i form av föräldrar och engagerade i bygden att driva verksamheten vidare i privat form när det offentliga inte anser att det klarar av det längre. Trots Centerpartiets kamp för att bevara många, små enheter är det ofta en kamp för att övertyga till och med de politiska alliansbröderna. Ibland lyckas ideella föreningar och kooperativ samlas och ta steg och ta över driften, men det finns mer som det offentliga skulle kunna göra för att stödja denna övergång. Precis som vid startandet av eget företag så borde det finnas en välutvecklad stödform för när en ideell förening vill ta över driften av en skola så att fler vågar och orkar bevara sin skola och därmed det närsamhälle de vill bo och verka i. att den kommunala skolans ekonomi särställs från kommunen enligt texten ovan Motionär: Eric Luth Krets: Jönköping Distrikt: Jönköping Centerpartiet verkar för att ideella föreningar ges ett tydligt stöd i lämpliga former när de önskar överta driften av eller vill starta en friskola Motionär: Mikael Jonsson Krets: Sala Distrikt: Västmanland

6 Nr: :9 Ändra skolinspektionens uppdrag Skolinspektionens inspektörer besöker regelbundet landets alla grund- och gymnasieskolor. Utifrån de brister de ser ställer myndigheten krav på åtgärder. Hela inspektionen är inriktad på att finna och redovisa brister. Allt gott som görs i landets alla skolor kommer inte fram. Detta är en form av negativ feed-back som stämmer mycket dåligt med Centerpartiets grundsyn. Vi utgår från att varje barn i skolan behöver få höra att det finns någonting som man är riktigt duktig på, och att bygga vidare på. Ett barn behöver mötas med både ramar och kramar. Då kontrollorganet utför sin granskning så används inget av detta. Skolinspektionens ansats är endast tillrättavisande och med pekpinnar. Med anledning av ovanstående vill jag att: Centerpartiet arbetar för att ändra skolinspektionens uppdrag till ett mer uppmuntrande och positivt utvecklande för landets skolor. Motionär: Stefan Nypelius Krets: Norra Distrikt: Gotland Nr: :10 Program inom gymnasieskolan som utbildar till och höjer yrkeskunskapen inom sektorn Hushållsnära tjänster. Motion till Centerpartiets riksförbundsstämma 20 I höst lämnar vi den gamla gymnasiereformen och ersätter den med Gy-0 Det saknas dock ett yrkesprogram som borde vara en självklarhet i dag. Vi har under den förra mandatperioden infört RUT avdraget som innebär att en bransch med väldigt låg status växer sig allt starkare. Branschen som servar oss med hushållsnära tjänster! Det inrättas väldigt många yrkesprogram som traditionellt vänder sig till unga män och som höjer yrkeskunskap och lön på dessa områden! - Fordons- och transportprogrammet som utbildar till bl a fordonstekniker - Industritekniska programmet som utbildar till teknikavancerade yrken inom industrin. - Bygg- och anläggningsprogrammet som utbildar till byggnadsarbetare m.m. - El- och energiprogrammet som utbildar till elektriker och energitekniker - Naturbruksprogrammet som grundlägger utbildning till lantmästare, skogsmästare m.m. - VVS och fastighetsprogrammet som utbildar till rörmokare, fastighetsskötare m.m. Som Maud alltid sagt - Man får göra avdrag för den som sätter in fönstret men inte för den som putsar det. Vi kan således även säga - Man får utbildning för att sätta in fönstret men inte för att putsa det. Karin Ånöstam Distriktsordförande Gävleborg Centerpartiets partistämma 20 i Åre 177 Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Distriktsstämman tillstyrker och vidarebefordrar motionen till Förbundsstämman att: Centerpartiet ska verka för att Gymnasieskolan ska inrymma program som utbildar till och höjer yrkeskunskapen ínom sektorn Hushållsnära tjänster Motionär: Karin Ånöstam Krets: Bollnäs Distrikt: Gävleborg Distriktsyttrande: Distriktsstämman i Gävleborg beslutade bifalla motionen.

7 178 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: : Drama som tillvalsämne, som bör vara kvar i gymnasiet Enligt regeringen ska de små extra tillvalsämnena inom gymnasiet bort, eftersom eleverna genom dessa värvar extra poäng men hellre bör satsa på kärnämnen som språk och matematik. Tillvalsämnet DRAMA skall således bort, vilket är en ogenomtänkt reducering. Till viktiga ämnen bör räknas tillvalskursen i DRAMA för dem som har ett särskilt intresse för dramatiskt skapande coh även under sin fritid kan ha deltagit flera år i Vår Teater, Calle Flygares Teaterskola etc. Sådan verksamhet under fritid bör beaktas vid intagning till gymnasiets dramakurs och vid betygssättningen. I Södra Latin i Stockholm, var eleverna så många att kursen avkortades. Skolan hade en lärare och endast en lokal. Betygen blev orättvisa. Enligt Skolverkets undervisningsråd Hedin har skolan inte följt kursplanen, vilket vore lättare att följa om politikerna lät gymnasieskolan satsa helt och fullt på dramakurser, även tillvalen. Vissa betyg blev fel. Drama bör vara kvar som seriöst tillval inom gymnasiet och ge poäng för vidare och högre studier i ämnet DRAMA. Det har inneburit fantasiövningar, improvisationer, talövningar, inlärning av given text och uppförande av pjäser inför publik. Drama utvecklar deltagarnas personlighet med övning i kommunikation, empatisk förmåga, förståelse och medkänsla. Elever kan via dramakurs satsa på skådespeleri, att bli dramalärare, att som lärare i svenska språk m fl ha nytta av dramatiskt skapande. Drama ingår som rollspel numera inom terapin och psykiska behandlingar inom t.ex. sjukvård och näringsliv. Motionär: Irene Arthur-Wennerbom Krets: Stockholm stad Distrikt: Stockholm stad Att ämnet DRAMA ska kvarstå som tillvalskurs inom gymnasieskolan. Att intyg och betyg från annan etablerad dramaverksamhet i betygssättning tillgodoräknas en elev, då gymnasiet inte kunnat följa angiven kursplan. Att betyget i tillvalsämnet Drama ska kunna överklagas som t.ex. i ovan angivna fall.

8 Nr: :12 Miljörelaterad undervisning i grundskolan På politiskt plan sker regelbundet miljörelaterade reformer och diskussioner, och Sverige ses allmänt som ett föregångsland ur många perspektiv. Sveriges regering har drivit miljöfrågor hårt, vilket har bidragit till många positiva effekter. Det känns därför som att det vore ett bra tillfälle att utöka kunskapen hos det svenska folket om miljön, och det rätta sättet att göra så vore att börja underifrån, genom att införa ämnet miljökunskap alternativt Ekologi i grundskolan. Att, självklart objektivt med ren fakta och utifrån olika perspektiv, undervisa elever från tidig ålder och under hela grundskolan, bäddar för en bred kunskap bland hela befolkningen, vilket i sin tur bäddar för långsiktig förbättring av miljön. För att ytterligare bidra till miljön bör CUF yrka för att liknande undervisning införs i övriga EU-länder. Det räcker inte om ett toppskikt vet vad som händer med jorden. Det börjar bli tid för att alla skikten blir medvetna. Nr: :13 Obligatorisk körskolning på gymnasiet Gymnasieskolan skall ge grundläggande förutsättningar åt alla att klara samhällsoch arbetslivet, vilket bland annat innebär att kunna räkna och skriva, men också att historia och samhällskunskap anser vi så pass viktiga för att klara sig idag att de är obligatoriska för alla i gymnasiet. Men för att klara sig väl på arbetsmarknaden idag behöver man inte bara teori, utan det finns också den praktiska kunskapen, att köra bil, som bör räknas som så grundläggande att alla borde ges rätt och möjlighet till den. Dagens situation där körutbildning kan kosta en hel del för den enskilde innebär att sämre hemförhållanden kan försvåra mycket för en del att ta körkort och därmed förutom minska möjligheten till jobb också inskränka den personliga frihet, som andra kan ta för given. Centerpartiets partistämma 20 i Åre 179 att miljökunskap bör införas som ett eget ämne under grundskoleutbildningen att denna undervisning betygsätts som ett eget ämne att denna utbildning ges ur ett neutralt och objektivt perspektiv, med utgång från tillgänglig och uppdaterad fakta att eleverna bör kunna skaffa sig en egen uppfattning utan att påverkas av lärares åsikter, men likväl bör utbildningen bedrivas i syfte att få eleverna medvetna om den globala uppvärmningens händelseförlopp. Motionär: Eric Luth Krets: Jönköping Distrikt: Jönköping att partiet ska verka för att möjligheten att ta körkort blir obligatorisk på gymnasiet. Motionär: Nicklas Sundberg Krets: Umeå Distrikt: Västerbotten

9 180 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :14 På väg mot - Matlandet Sverige! Till Centerpartiets riskförbundsstämma 20 All utveckling startar med utbildning! Nya Gy 0 ger inte reella möjligheter att förverkliga Visionen - Matlandet Sverige! Idag finns ingen inriktning på det Nationella programmet, Naturbruk som heter Livsmedel. Om vi menar allvar med visionen måste gymnasieskolan ges möjligheter att utbilda elever i hela kedjan från jord till bord. Att i ett tidigt skede ge elever möjligheter att se potentialen inom livsmedelsproduktion är viktigt Konsten att odla vegetabilier och föda upp animalier för att sedan förädla sin egen råvara är det som ger unika lokala produkter och som kan sätta den svenska maten på den internationella kartan. Karin Ånöstam Distriktsordförande Gävleborg att: Stämman ger partistyrelsen i uppdrag att verka för ytterligare en inriktning på Naturbruksprogrammet med inriktning och programfördjupning i livsmedelskunskap. Nr: :15 Studiemedel till yrkesutbildningar En gång hade vi AMS som förmedlade yrkesutbildningar till arbetslösa och andra behövande. För många var dessa utbildningar ändamålsenliga och de kom ut i arbetslivet igen. I dag kan Arbetsförmedlingen bevilja vissa utbildningar som också kan fylla sitt syfte. Problemet med den typen av utbildningsresurser, som bekostas av samhället, är att de ska beviljas av någon. Man måste uppfylla vissa kriterier för at kunna komma i fråga. Om man däremot vill komplettera sin utbildning på eget bevåg, kan hinder resas i ens väg. Man får kanske inte klartecken för att man inte är arbetslös, för att man redan har fått en utbildning eller för at man saknar pengar. Det vore därför tacknämligt om även den som vill utbilda sig till svetsare, truckförare eller liknande kunde få ett vanligt studielån som sedan ska betalas tillbaka. Om man utbildar sig till ett akademiskt yrke är det självklart att man måste ta studielån. Man har då relativt stor frihet att, inom vissa ramar, bestämma om vilken utbildning man ska gå och behöver inte motivera sitt val inför någon som sedan ska fatta beslut om huruvida man ska få det eller inte. Motionär: Karin Ånöstam Krets: Bollnäs Distrikt: Gävleborg Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Distriktsstämman i Gävleborg beslutade bifalla motionen. att studiemedel införs även för den som vill gå en yrkesutbildning. Motionär: Charlotte Unander-Scharin Krets: Västerås Distrikt: Västmanland Kretsyttrande: Kretsstyrelsen anser att utbildning är att sträva efter för att kunna avancera eller byta inriktning på sin yrkesbana. Det bör varje medborgare kunna välja själv i vuxen ålder. Anledningarna kan vara flera. Yrkesrelaterade utbildningar måste ges lika möjligheter ekonomiskt till vidareutveckling som teoretiska utbildningar Beslutades bifalla motionen Distriktsyttrande: Distriktstyrelsen anser inte att det är någon skillnad oavsett om du väljer att studera på Högskola/Universitet eller studera på Yrkeshögskola /Yrkesvux. Alla

10 Centerpartiets partistämma 20 i Åre 181 utbildningar berättigar till att ansöka om studiemedel hos CSN, det finns ingen skillnad om du vill studera till svetsare eller socionom. Det enda hindret som finns idag är möjligen åldern, mellan 45 år 54 år minskar studiemedlen i omfattning. Beslutades anse motionen besvarad Nr: :16 Inför Frivux Bakgrund Centerpartiet har varit tydligt med att vuxenutbildningen är en viktig funktion för ett livslångt lärande. En studie från högskoleverket visar att närmare hälften av alla nya studenter vid universitet och högskolor 2002/03 hade studerat på komvux. Fördelningen av studenter på vissa utbildningar var följande: 39 procent på socionomprogrammen, 33 procent på psykologprogrammen och 32 procent på sjuksköterskeprogrammen. Fotnot 1: Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux), Högskoleverket Enligt nya skollagen ska vuxenutbildningen prioritera personer som saknar fullständig gymnasieutbildning, vilket i praktiken innebär att komvux enbart kommer att finnas för dessa personer. Fotnot 2: Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli Personer som vill läsa upp sina betyg kommer att bli hänvisade till möjligheten att tenta upp. Det har förekommit stor kritik mot ändringen med motiveringen att det minskar människors möjlighet till högskolestudier och mer kritik är att vänta när bestämmelserna börjar tillämpas Framtida problembild Behovanpassat lärande Självklart ställer sig Centerpartiet bakom att ändringen möjliggör för fler personer att få en fullständig gymnasieutbildning och att de inte ska behöva konkurrera om platser med de som vill höja sina betyg. Dock är det problematiskt att de som vill höja sina betyg enbart ska hänvisas till att läsa på egen hand, då vi vet att sättet att lära skiljer sig från individ till individ. Ändringarna har således inte tagit hänsyn till olika personers inlärningsprocesser. Vissa personer klarar av att läsa in halvårs-, ett- och treåriga kurser på egen hand, medan andra behöver stöd genom lärarledd undervisning. Nya möjligheter och yrkesval Det är även viktigt att ta hänsyn till personer som söker sig till komvux för att efter flera års arbete välja ett nytt yrke. För dessa personer är Komvux den enda möjligheten att komma in på en utbildning och förändra sin livssituation. Steget kan vara stort att åter sätta sig i skolbänken och ännu längre blir steget om de utan vägledning tvingas studera på egen hand. Det kan minska motivationen och göra drömmen mindre uppnåelig. Detsamma gäller för ungdomar som av olika anledningar inte presterat sitt bästa under gymnasietiden. Ungdomsåren är en turbulent tid och prestationsförmågan kan många gånger påverkas av yttre faktorer. Vi måste kunna ge dessa unga en andra chans. Brist på personal inom vård och omsorg En annan viktig aspekt är den höga andel inom omsorgs- och sjukvårdsutbildningar som studerat på komvux. Siffrorna är visserligen några år gamla, men ändringarna skulle kunna leda till att färre personer ges möjlighet att studera och i sin tur till färre sjuksköterskor, psykologer och socionomer.

11 182 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Bristen på personal inom vård- och omsorg kommer i framtiden att bli allvarlig och denna ändring gynnar inte en positiv utveckling. Ändringarna kan även leda till ett resursslöseri då äldre inte längre ges samma möjlighet, t.ex. lockar KI:s sjuksköterskeutbildning i stor utsträckning äldre som studerat i komvux för att bli behöriga. Även det faktum att färre unga väljer utbildningar inom sektorn kommer att bli ett problem. Lösning och nya möjligheter Efterlängtad reform Ändringarna behöver inte innebära restriktioner för personer som vill läsa upp sina betyg för att möjliggöra vidare studier. Vi vill försäkra oss om detta genom att införa fristående vuxenutbildning (Frivux). Fotnot 3: Notera att termen Frivux använts i tidigare sammanhang bl.a. i betänkandet SOU 2008:17, dock innebär detta förslaget en något förändrad form. Förslaget är även utformat med hänsyn till ändringar i samband med den nya skolagen. Frågan hanterades redan i betänkande Frivux valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17), men utbildningsminister Jan Björklund valde att bortse från förslaget med motivering till det redan höga reformtempot i utbildningsväsendet. Dock talar framtida behov emot att låta frågan vänta. Även Svenskt Näringsliv och Studieförbundet Vuxenskolan har redan uppmanat regeringen att ompröva Frivux. De menar att valfriheten behövs för att stärka kvalitén på vuxenutbildningen och att frihetsreformen är efterlängtad. Värna om människors utveckling och drömmar Inom Centerpartiet har vi sett det som vår skyldighet att hjälpa varje individ att göra det bästa av dennes förmågor och kunskaper. Vi vet att människor utvecklas med tiden och att drömmar förändras. Därför behöver vi kontinuerligt riva onödiga hinder för människors frihet, skapande och entreprenörskap. Vi vill göra det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar oavsett om dessa väcks idag, imorgon eller över imorgon! Fler aktörer inom utbildningsområdet Införandet av Frivux skulle uppmuntra valfrihet och utveckla entreprenörskap och företagande inom utbildningsområdet. Vi vill att Frivux ska kunna upphandlas av kommuner och att staten under en övergångsperiod ska avsätta medel för att uppmuntra företagandet inom sektorn. Frivux bör även precis som Komvux vara CSN berättigat för enskilda individer. Effektiviserat lärande I och med införandet av Frivux kommer fler aktörer att effektivisera och maximera lärandet och samtidigt möjliggöra för individer att på kort tid förvärva kunskap för att kunna fortsätta studera. Det är även sannolikt att de som söker sig till Frivux kommer att vara mycket motiverade och resultatinriktade då det är en tydlig väg till högre studier. Möjlighet oavsett ålder Alla människor ska under olika perioder i livet ges möjlighet att läsa in högskolebehörighet, särskilt då studier visar att högre utbildning leder till snabbare etablering på arbetsmarknaden. Att centerpartiet i regeringen ska verka för att en ny form av vuxenutbildning (Frivux) införs och Att insatser görs för att stödja etableringen av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet. Motionär: Soledad Aguilar Oddershede Krets: Nacka Distrikt: Stockholms län

12 Centerpartiets partistämma 20 i Åre 183 Nr: :17 Körkort Körkort har på kort tid blivit betydligt dyrare. Fler yngre männskor väljer därför att inte ta körkort Det finns flera yrken inom vårdsektorn där det skulle underlätta att få jobb om man har körkort. Det är bla inom hemvården Att ta körkort införs i undervisningen på vårdlinjerna i Sverige Motionär: Yvonne Andrén Krets: Bollebygd Distrikt: Sjuhärad Nr: :18 Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvar Högre utbildning är en central del i ett samhälle i utveckling. För att vara konkurrenskraftiga i framtiden behöver svenska utbildningars kvalitet hålla mycket väl i en internationell jämförelse. De senaste åren har allt mer av utbildningspolitiken handlat om att så många som möjligt ska studera. I kombination med hög ungdomsarbetslöshet kan det leda till att många studerar utan egentligt mål utan snarare bara för att hålla sig sysselsatta. Skolor har också ekonomiska incitament att så många som möjligt klarar utbildningen vilket kan leda till att kraven hålls på en lägre nivå jämfört med i andra länder. Med detta kommer en avsevärd kostnad för samhället. Att lägga resurser på utbildningar bedömer de flesta vara viktigt, men vi kan få mer kunskap för pengarna med en bättre utbildningspolitik. Kostnaden för utbildningar i Sverige är hög, men eftersom studenter sällan känner till den verkliga kostnaden finns det risk för att det upplevda värdet är betydligt lägre än det reella värdet. Om högskole- och universitetsutbildningar finansieras av eleven själv blir det faktiska värdet av utbildningen tydligare. Elever som är måna om att få bästa möjliga utbildning för pengarna ställer högre krav och det blir lättare att jämföra skolor med varandra. En skola kan sätta ett högre pris på en viss utbildning, men om elever bedömer att utbildningen ifråga håller högre kvalitet kan de ändå välja denna. Det ger en tydligare konkurrens mellan skolor som leder till att de ständigt kommer fokusera på att skapa bästa möjliga utbildningar. När enskilda studenter tar ansvar för utbildningskostnaderna kommer resurser i högre grad gå till utbildningar som i högre grad leder till jobb. Utbildningskostnaden ska gå att finansiera med studielån, med staten som borgensman. För att det ska vara långsiktigt lönsamt att utbilda sig bör alla kostnader för återbetalning av studielån vara avdragsgilla. Av samma skäl bör värnskatten och statsskatten avskaffas för att ge välutbildade större ekonomiska marginaler för att kunna betala tillbaka studiekostnaderna. Att Centerpartiet verkar för att studiekostnader för eftergymnasiala utbildningar åligger respektive student. Att Centerpartiet verkar för att staten ska vara borgensman för alla som behöver låna pengar - för en högre utbildning.

13 184 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Att Centerpartiet verkar för att återbetalning av studielån ska vara avdragsgillt. Att Motionen bifalles i sin helhet. Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma Motionär: Avdelningsmotion Stureplanscentern Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Kretsyttrande: Motionärerna tar upp frågan om vikten av hög kvalitet inom utbildningsväsendet och i den högre utbildningen i synnerhet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att den högre utbildningen är en central del i ett demokratiskt samhälle. God utbildning är en av grundpelarna för att kunna säkra välfärden och för en positiv samhällsutveckling. Det är också väsentligt att utbildningen håller en så hög kvalitet att den förutom att ge den utbildning man som student har rätt att förvänta sig också är konkurrenskraftig i jämförelse med andra utbildningar i världen och attraherar inhemska och internationella studenter. Principen att studier på eftergymnasial nivå ska vara fortsatt avgiftsfria är något vi slår vakt om och säger därför nej till terminsavgifter som föreslås i motionen. Att ges möjlighet att studera vidare är en rättighet för alla invånare i Sverige och en viktig jämställdhetsfråga. Alla som önskar och i övrigt klarar intagningskraven ska kunna söka den utbildning man är intresserad av oavsett bakgrund och ekonomisk förmåga. Vi tror dock, i likhet med motionärerna, att det vore positivt att på något sätt kunna redovisa de faktiska kostnaderna för en utbildningsplats inom olika utbildningar. Syftet med denna typ av transparens är att öka medvetenheten om vad en utbildning kostar, visa på hur de olika skolorna använder de medel de får och för att få ett styrmedel för att fördela våra gemensamma resurser. Utbildningspolitiken måste syfta till att den svenska utbildningen blir konkurrenskraftig och att medel bara fördelas till dem som uppfyller satta mål och kvalitetskrav. Att beräkna den exakta kostnaden för varje enskild utbildning enligt motionärens förslag tror vi skulle bli mycket svårt och inte vara värt den administration det skulle medföra. Det finns alltför många olika utbildningskombinationer och kopplingar till overheadkostnader m.m. Ett fungerande samhälle har också ett behov av att ha tillräckliga utbildningsnivåer inom alla områden Att då riskera att en del näringsområden skulle få brist på personal med tillräcklig utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli för höga är inte försvarbart. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag enligt den första att-satsen: att anse motionen besvarad att bifalla en ytterliggare att-sats till motionen: att andra åtgärder införs för att uppmuntras & stödja studenters värdesättande av och ansvarstagande för den kostsamma rättigheten till gratis studiemedel Distriktsyttrande: Motionärerna tar upp frågan om vikten av hög kvalitet inom utbildningsväsendet och i den högre utbildningen i synnerhet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att den högre utbildningen är en central del i ett demokratiskt samhälle. God utbildning är en av grundpelarna för att kunna säkra välfärden och för en positiv samhällsutveckling. Det är också väsentligt att utbildningen håller en så hög kvalitet att den förutom att ge den utbildning man som student har rätt att förvänta sig också är konkurrenskraftig i jämförelse med andra utbildningar i världen och attraherar inhemska och internationella studenter. Principen att studier på eftergymnasial nivå ska vara fortsatt avgiftsfria är något vi slår vakt om och säger därför nej till terminsavgifter som föreslås i motionen. Att ges möjlighet att studera vidare är en rättighet för alla invånare i Sverige och en viktig jämställdhetsfråga. Alla som önskar och i övrigt klarar intagningskraven ska kunna söka den utbildning man är intresserad av oavsett bakgrund och ekonomisk förmåga. Vi tror dock, i likhet med motionärerna, att det vore positivt att på något sätt kunna redovisa de faktiska kostnaderna för en utbildningsplats inom olika utbildningar. Syftet med denna typ av transparens är att öka medvetenheten om vad en utbildning kostar, visa på hur de olika skolorna använder de medel de får och för att få ett styrmedel för att fördela våra gemensamma resurser. Utbildningspolitiken måste syfta till att den svenska utbildningen blir konkurrenskraftig och att medel bara fördelas till dem som uppfyller satta mål och kvalitetskrav. Att beräkna den exakta kostnaden för varje enskild utbildning enligt motionärens förslag tror vi skulle bli mycket svårt och inte vara värt den administration det skulle medföra. Det finns alltför många olika utbildningskombinationer och kopplingar till overheadkostnader m.m. Ett fungerande samhälle har också ett behov av att ha tillräckliga utbildningsnivåer inom alla områden Att då riskera att en del näringsområden skulle få brist på personal med tillräcklig utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli för höga är inte försvarbart. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag enligt den första att-satsen: att anse motionen besvarad att bifalla en ytterliggare att-sats till motionen: att andra åtgärder införs för att uppmuntras & stödja studenters värdesättande av och ansvarstagande för den kostsamma rättigheten till gratis studiemedel

14 Nr: :19 Rättvisare anslagsfördelning till högskolor och universitet för att främja forskning. Motionär: Lisbeth Frohm Krets: Örebro Distrikt: Örebro Centerpartiet måste värna om de unga högskolorna och universiteten ute i landet. En grundläggande tanke i partiprogammet är ju att hela landet ska leva. Därför är det viktigt att anslagen till dessa blir så stora att det blir möjligt för dem att utvecklas och bedriva fullgod utbildning. Ett exempel på hur det kan se ut: Mälardalens högskola fick ett erbjudande om 14 miljoner i forskningspengar. I erbjudandet ingick ett krav på medfinansiering från skolan. Eftersom det statliga anslaget var för litet för att medfinansiering skulle vara möjlig så blev man tvingad att tacka nej till forskningspengar på 14 miljoner. Den här forskningen skulle ha behövts för att höja kvaliteten på några av skolans egna utbildningar. Nu har man fått flera utbildningar underkända på grund av att inte tillräckligt mycket forskning bedrivs och Mälardalens högskola har hamnat i ett moment 22. När vi i Sverige ska hävda oss med höga kunskaper och nytänkande i en global värld har vi inte råd att tacka nej till forskning. De svenska forskningsanslagen kommer mest de stora och anrika lärosätena tillgodo. Hos dessa ligger nu omkring 13 miljarder kronor avsedda för forskning helt oanvända. Det här tyder på att en omfördelning skulle vara på sin plats, d v s att mer pengar kommer de unga högskolorna och universiteten ute i landet till del. Det måste finnas kriterier i det statliga fördelningssystemet som gör att vi får maximal utdelning på de forskningspengar som finns och att de mindre lärosätena ute i landet får möjlighet att utvecklas. Centerpartiets partistämma 20 i Åre 185 att Centerpartiet värnar om de unga universiteten och högskolorna ute i landet och underlättar för deras utveckling. att Centerpartiet verkar för att det statliga anslaget till universitet och högskolor inte missgynnar de mindre ute i landet. att Centerpartiet verkar för att det statliga fördelningssystemet för forskningsanslag får sådana kriterier som gör att universitet och högskolor ute i landet inte missgynnas vid fördelning av forskningsanslag.

15 186 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :20 Forskningspolitiken För ett parti som tror på teknikens möjligheter för att möta framtidens utmaningar inom allt från klimatförändringar till transport och fortsatt stark tillväxt är ökade satsningar på forskning centrala. Sverige satsar redan idag en relativt stor del av BNP på forskning. Men mycket av investeringarna vilar i allt för hög grad på ett fåtal stora företag. Vidare insatser är helt nödvändiga för att säkra det klimatsmarta och tillväxtvänliga samhälle vi har som målsättning. Framförallt ska Sverige verka för ökade forskningssatsningar på europeisk nivå. Det finns stor potential för ett mervärde inom forskningsområdet om vi samarbetar i Europa. Regeringen bör betrakta forskningen som ett av EUs kärnområden och verka för att medlemsländerna anslår en större andel av unionens budget till forskningen. Att Centerpartiet verkar för att svenska universitet och lärosäten ligger i topp när det gäller deltagande och prestanda i europeiska forskningsprogram; Motionär: Lena Ek Krets: - Distrikt: - Att Centerpartiet tar en ledande roll i utformningen av Sveriges forskningspolitik genom att förespråka ökade offentliga satsningar på forskning och genom att främja privata investeringar. Att Centerpartiet verkar för att EUs budget inom de ramar som finns ställs om till ökade forskningsresurser och att nuvarande resurser inom EUs regional- och jordbruksområden i högre grad läggs på forskning. Att Centerpartiet verkar för en radikal reform av den europeiska forskningspolitiken i syfte att ett nytt system bygger på: - administrativa förenklingar och minskad byråkrati - ökat förtroende mellan medlemsstaterna och berörda forskningsinstitutioner - mer makt och inflytande åt universitet och forskare - ökad attraktivitet och tillgänglighet för små och medelstora företag - en grundmurad kvalitetsprincip Att Centerpartiet yrkar på ett tydligt jämställdhetsperspektiv inom alla forskningsprogram på svensk och europeisk nivå i syfte att kraftigt öka kvinnors deltagande inom forskningssektorn

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin Sundbyberg 2014-12-16 Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin PM En skola för alla Hemmasittande barn i skolan Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som omfattar många elever

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Nutek har anmodats

Läs mer