Utländsk bakgrund i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländsk bakgrund i staten"

Transkript

1 Utländsk bakgrund i staten Rapportserie 2008:5 Arbetsgivarverket

2

3 Utländsk bakgrund i staten år Dnr:

4

5 Innehåll Utländsk bakgrund i staten år Sammanfattning 3 Statistik om utländsk bakgrund 4 Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar snabbare i staten 4 Bland nyanställda finns fler med utländsk bakgrund 6 Fler kvinnor än män med utländsk bakgrund i staten 6 Flest med utländsk bakgrund inom sektorn universitet, högskolor och forskning 7 Utvecklingen snabbast inom rättsmyndigheter samt affärsverk och infrastruktur 9 Flest med utländsk bakgrund inom kärnkompetens 10 Jämförelser mellan sektorer inom kompetenskategorier 12 Flest med utländsk bakgrund i storstadsregioner 14 Figurförteckning Figur 1 Utveckling av andel anställda med utländsk bakgrund inom olika sektorer perioden , procent... 8 Figur 2 Fördelning av samtliga anställda, anställda med utländsk respektive svensk bakgrund i olika kompetenskategorier 2005, 2006 och Figur 3 Andel med utländsk bakgrund i staten, bland förvärvsarbetande och i befolkningen inom olika regioner i Sverige år , procent Tabellförteckning Tabell 1 Andel med utländsk bakgrund , procent... 5 Tabell 2 Andel utrikes födda , procent... 5 Tabell 3 Andel nyanställda med utländsk bakgrund fördelade på födelseregion Tabell 4 Personalomsättning och ökningstakt i andelen anställda med utländsk bakgrund inom olika sektorer år , procent Tabell 5 Antal anställda, antal anställda med utländsk bakgrund samt andel anställda med utländsk bakgrund inom olika kompetenskategorier och sektorer år

6

7 Utländsk bakgrund i staten Sammanfattning Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka. År 2007 hade 11,4 procent av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan föregående år. Bland de nyanställda i staten har 17,2 procent utländsk bakgrund, vilket är högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden men något lägre än andelen i befolkningen. I och med den högre andelen individer med utländsk bakgrund bland nyanställningar ökar andelen anställda med utländsk bakgrund i staten snabbare än bland förvärvsarbetande. Den årliga ökningstakten i staten har varit 3,3 procent per år under perioden Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden var takten 2,4 procent mellan åren År 2006 är den senast tillgängliga uppgiften om förvärvsarbetande och då hade 14,4 procent av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund. Andelen kvinnor i statsförvaltningen med utländsk bakgrund var 12,2 procent och andelen män var 10,7 procent år Att andelen är lägre bland män beror på att de mansdominerade sektorerna, affärsverk och infrastruktur samt rättsmyndigheter, har de lägsta andelarna anställda med utländsk bakgrund, 6 7 procent. Detta kan i sin tur till viss del förklaras av krav på svenskt medborgarskap som följer av säkerhetsklassning och gäller för vissa arbetsuppgifter i dessa sektorer. I staten är andelen anställda med utländsk bakgrund högst inom sektorn universitet, högskolor och forskning där 19,0 procent av de anställda har utländsk bakgrund. Anställda med utländsk bakgrund är något överrepresenterade i kategorin kärnkompetens och underrepresenterade i kategorierna ledningskompetens och stödkompetens. Det finns dock stora variationer mellan sektorerna i staten. Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst mellan storstadsområden och landsbygd. Högst andel med utländsk bakgrund finns i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga delar av landet har en lägre andel personer med utländsk bakgrund. I Norrland återfinns de lägsta andelarna i befolkningen och bland de förvärvsarbetande. Bland de anställda är det dock i Sydsverige exklusive Malmöregionen, som den lägsta andelen med utländsk bakgrund återfinns. Jämförelsen visar även att andelen statligt anställda med utländsk bakgrund i Norrland är lika hög som andelen bland de förvärvsarbetande i denna region. Även i Mellansverige i övrigt är skillnaderna mellan andelen i staten och de förvärvsarbetande förhållandevis små. 3

8 Statistik om utländsk bakgrund Regeringen har vid ett flertal tillfällen betonat vikten av etnisk och kulturell mångfald i arbetslivet. I den integrationspolitiska propositionen (prop. 1997/98:16) som antogs av riksdagen hösten 1997 framhåller regeringen att den etniska mångfalden bör genomsyra arbetslivet och att staten som arbetsgivare har ett särskilt ansvar. Senast i budgetpropositionen för 2009 skriver regeringen följande: Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett mål som sedan tidigare satts upp för de statliga arbetsgivarna är att den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda i staten ska öka på alla nivåer (prop. 2008/09:1). Att arbeta med mångfald innebär bland annat att ta vara på individernas kompetens oavsett etnisk eller kulturell bakgrund och att skapa förutsättningar för ökad mångfald i arbetslivet. När det gäller bearbetning av statistiska uppgifter om bakgrund, religiös övertygelse m.m. på arbetsplatsnivå, hänvisar Arbetsgivarverket till den vägledning 1 som Rådet för integration i arbetslivet har utarbetat. I rådet ingår de centrala organisationerna på arbetsmarknaden 2. I vägledningen kan läsas: Rådet för Integration i Arbetslivet har funnit det angeläget att markera det olämpliga i att registrera anställdas etniska bakgrund. Det går utmärkt att arbeta aktivt mot etnisk diskriminering och trakasserier utan sådan registrering. Uppgifterna i denna rapport är baserade på Arbetsgivarverkets statistik över statsanställda som har kompletterats med uppgifter från Statistiska Centralbyråns befolkningsregister för åren Av integritetsskäl är materialet avidentifierat. Inga uppgifter för enskilda myndigheter eller individer kan lämnas ut. I denna rapport används två begrepp, utrikes född och utländsk bakgrund. En utrikes född person är född i något annat land än Sverige. En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar snabbare i staten Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten har ökat från 9,1 procent år 2000 till 11,4 procent eller drygt personer år Motsvarande andel för samtliga förvärvsarbetande var 14,4 procent år och för befolkningen i arbetsför ålder (20 64 år) 19,6 procent år Även om andelen anställda med utländsk bakgrund fortfarande är lägre i staten än bland förvärvsarbetande eller i befolkningen i arbetsför ålder, har ökningstakten sedan år 2000 varit snabbare i staten än i de andra ovan nämnda grupperna, se tabell 1. 1 Integration i arbetslivet - Vägledning för företag, myndigheter och organisationer 2 I rådet ingår Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO. 3 År 2006 är den senast tillgängliga uppgiften om andel med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande. 4

9 Tabell 1 Andel med utländsk bakgrund , procent Ökningstakt / år Staten 1) 9,1 9,6 10,1 10,3 10,4 10,6 11,1 11,4 3,3% Nyanställda i staten 2) i.u. 14,4 14,5 14,5 15,2 15,3 16,6 17,2 3,1% Förvärvsarbetande år 3) 12,5 12,9 13,2 13,4 13,6 13,9 14,4 i.u. 2,4% Befolkningen år 4) 16,3 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 18,8 19,6 2,7% 1) Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår ej. År 2000 ingår inte anställda hos försäkringskassorna och år 2001 ingår inte personer med en anställningsomfattning understigande 40 procent. För åren ingår dessa grupper. Effekten av att införa dessa grupper i redovisningen är marginell. 2) Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 3) Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2007 finns ännu inte tillgänglig. 4) Källa: SCB:s befolkningsstatistik. I tabell 2 visas utvecklingen av andelen utrikes födda i staten för åren 2000 till Andelen statsanställda som är utrikes födda har under perioden ökat från 7,5 procent till 9,4 procent. Ökningen har skett främst genom att andelen anställda som är födda utanför Norden har ökat. Tabell 2 Andel utrikes födda , procent Ökningstakt / år Staten 1) 7,5 8,0 8,4 8,5 8,6 8,7 9,1 9,4 3,2% Nyanställda i staten 2) i.u. 11,9 12,1 12,1 12,8 12,8 13,6 14,4 3,2% Förvärvsarbetande år 3) 12,5 12,9 13,2 13,4 13,6 13,9 11,8 i.u. 2,3% Befolkningen år 4) 14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,6 16,2 16,8 2,6% 1) Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår ej. År 2000 ingår inte anställda hos försäkringskassorna och år 2001 ingår inte personer med en anställningsomfattning understigande 40 procent. För åren ingår dessa grupper. Effekten av att införa dessa grupper i redovisningen är marginell. 2) Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 3) Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2007 finns ännu inte tillgänglig. 4) Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 5

10 Bland nyanställda finns fler med utländsk bakgrund Det är genom personalomsättning och nyanställningar som en förändring kan åstadkommas. Därför förtjänar utvecklingen bland nyanställda större fokus. Varje år de senaste sju åren har mellan och individer nyanställts i staten. Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 4 Bland de nyanställda i staten är andelen med utländsk bakgrund högre än bland samtliga statsanställda. År 2007 hade 17,2 procent av samtliga nyanställda i staten utländsk bakgrund, vilket är fler än bland förvärvsarbetande. Andelen är dock fortfarande lägre än i befolkningen. Andelen nyanställda med utländsk bakgrund har ökat stadigt under hela perioden , vilket också framgår av tabell 1 ovan och tabell 3 nedan. Vad gäller kön, kan inte några större skillnader bland de nyanställda urskiljas. Bland de nyanställda som är utrikes födda är 86 procent födda utanför Norden, motsvarande siffra för samtliga utrikes födda i statsförvaltningen är 76 procent. Andelen nyanställda som är födda utanför Norden har ökat successivt under hela den studerade perioden, se tabell 3. Tabell 3 Andel nyanställda med utländsk bakgrund fördelade på födelseregion Antal nyanställda i staten Antal nyanställda med utländsk bakgrund Andel nyanställda med utländsk bakgrund, procent 14,4 14,5 14,5 15,2 15,3 16,6 17,2 Varav: Född i Sverige med två föräldrar födda utomlands 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 3,0 2,8 Utrikes född 11,9 12,1 12,1 12,8 12,8 13,6 14,4 Varav född i: Norden utom Sverige 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 1,9 2,1 Europa utom Norden 4,4 4,5 4,6 4,7 5,0 5,5 5,6 Övriga världen 4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 5,2 5,7 Okänt 0,7 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 Anmärkning: Nyanställda avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. Antalsuppgifterna har avrundats till närmaste tiotal. Fler kvinnor än män med utländsk bakgrund i staten När det gäller könsfördelningen kan det observeras att det fortfarande finns något fler kvinnor med utländsk bakgrund i statsförvaltningen än vad det finns män. 12,2 procent av de statsanställda kvinnorna och 10,7 procent av männen hade utländsk bakgrund år Statsförvaltningen som helhet har en helt jämn könsfördelning med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Könsfördelningen är dock inte jämn inom alla verksamhetsområden i staten. Till exempel inom infrastrukturområdet är närmare tre av fyra män medan drygt två av tre är kvinnor inom sektorn arbetsliv, omsorg och utbildning. 4 Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår ej. 6

11 Skillnader mellan sektorer när det gäller både könsfördelning och andel anställda med utländsk bakgrund förklarar varför andelen med utländsk bakgrund är lägre bland män. Det beror på att de mansdominerade sektorerna, affärsverk och infrastruktur samt rättsmyndigheter, har de lägsta andelarna anställda med utländsk bakgrund, 6 7 procent. Detta kan i sin tur till viss del förklaras av krav på svenskt medborgarskap som följer av säkerhetsklassning och gäller för vissa arbetsuppgifter i dessa sektorer. Flest med utländsk bakgrund inom sektorn universitet, högskolor och forskning Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen, då verksamhetens karaktär har betydelse. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 19,0 procent, finns inom sektorn universitet, högskolor och forskning. Denna är också den sektorn i staten med flest anställda. Universitetens och högskolornas verksamhet karaktäriseras av internationellt samarbete inom både forskning och utbildning. För att stärka sambanden mellan forskargrupper och knyta den bästa kompetensen till det egna universitetet sker rekryteringar relativt ofta internationellt vilket förklarar den relativt höga andelen anställda med utländsk bakgrund inom sektorn. I genomsnitt har mer än var fjärde nyanställd utländsk bakgrund i denna sektor och hela 92 procent är också födda utomlands, varför en stor andel kan antas ha rekryterats direkt från ett annat land. Sektorerna kultur samt arbetsliv, omsorg och utbildning har de näst högsta andelarna anställda med utländsk bakgrund, 12,9 procent respektive 12,3 procent. De lägsta andelarna med anställda med utländsk bakgrund finns inom affärsverk och infrastruktur och rättsmyndigheter. Där har 6,6 respektive 7,0 procent av de anställda utländsk bakgrund. Å andra sidan är Rättssektorn den sektor som har högst andel andra generationens invandrare av de anställda med utländsk bakgrund. 32 procent är födda i Sverige men båda föräldrarna födda utomlands. Inom både affärsverken och rättsväsendet finns befattningar som är säkerhetsklassade vilket förutsätter svenskt medborgarskap 5. Detta krav kan antas sänka andelen anställda med utländsk bakgrund inom dessa verksamheter. Det krävs svenskt medborgarskap t.ex. för anställning inom försvaret respektive för att arbeta som domare eller polis. I rättssektorn har endast av de närmare anställda inom sektorn annat medborgarskap än svenskt. Av alla anställda i staten var 3,5 6 procent utländska medborgare år 2007, vilket innebär att cirka 30 procent av alla statsanställda med utländsk bakgrund är utländska medborgare. Befattningarna som kräver svenskt medborgarskap utgör uppskattningsvis en femtedel av samtliga statliga befattningar. Exakta uppgifter om hur många befattningar i staten som kräver svenskt medborgarskap saknas. Knappt hälften av de med utländskt 5 Enligt 29 Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 6 Inklusive anställda med okänt medborgarskap. 7

12 medborgarskap var medborgare i ett annat EU 15-land 7. Bland de nyanställda var andelen med utländskt medborgarskap dubbelt så hög som bland samtliga statsanställda, nämligen 7 procent. Samtidigt var det relativt sett fler som är medborgare i ett icke- EU 15-land. I figur 1 illustreras utvecklingen av andelen anställda med utländsk bakgrund inom samtliga sektorer och staten totalt för perioden Figur 1 Utveckling av andel anställda med utländsk bakgrund inom olika sektorer perioden , procent Universitet, högskolor och forskning Kultur Arbetsliv, omsorg och utbildning Ekonomi Miljö, teknik och jordbruk Länsstyrelser, regeringskansliet och stabsmyndigheter Uppdragsmyndigheter Rättsmyndigheter Affärsverk och infrastruktur Staten Anmärkning: Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och hos frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår ej. År 2000 ingår inte anställda hos försäkringskassorna och år 2001 ingår inte personer med en anställningsomfattning understigande 40 procent. För åren ingår dessa grupper. Effekten av att införa dessa grupper i redovisningen är marginell. 7 I EU 15 ingår följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Portugal, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tyskland och Österrike. Observera, individer med dubbelt medborgarskap varav ett är svenskt, räknas som i svenska medborgare i folkbokföringen i Sverige. 8

13 Utvecklingen snabbast inom rättsmyndigheter samt affärsverk och infrastruktur Det är av intresse att som komplement för nulägesanalysen av andelen anställda med utländsk bakgrund även studera utvecklingen inom varje sektor. Eftersom en ökning i andelen anställda med utländsk bakgrund enbart kan uppnås med personalomsättning, är det relevant att ställa frågan om personalomsättningen samvarierar med andelen anställda med utländsk bakgrund eller dess ökningstakt. I tabell 3 nedan redovisas den genomsnittliga personalomsättningen 8 den senaste femårsperioden , den genomsnittliga andelen nyanställda med utländsk bakgrund för samma period och den totala andelen anställda med utländsk bakgrund år 2007 för varje sektor. Slutligen, längst till höger i tabellen anges hur hög ökningstakten för andelen anställda med utländsk bakgrund varit i snitt under perioden En enkel granskning visar att ökningstakten i andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan sektorer. Det är naturligt att ökningstakten är högre inom de sektorer som har en relativt låg andel anställda med utländsk bakgrund än de sektorer som har hög andel. Något entydigt samband mellan ökningstakten och personalomsättningen kan inte urskiljas. Något överraskande är att sektorerna med högst personalomsättning verkar ha bland de lägre ökningstakterna. Sektorn länsstyrelser, regeringskansli och stabsmyndigheter har den genomsnittligt högsta personalomsättningen, procentuellt färre anställda med utländsk bakgrund än staten i genomsnitt och ökningstakten av andelen anställda med utländsk bakgrund är bland de lägsta. Andelen anställda med utländsk bakgrund har endast ökat med 0,5 procentenheter under perioden Även i sektorerna miljö, teknik och jordbruk och uppdragsmyndigheter har andelen med utländsk bakgrund endast ökat med 0,5 procentenheter under denna period. Däremot har andelen med utländsk bakgrund i sektorerna arbetsliv, omsorg och utbildning, rättsmyndigheterna och ekonomi ökat med över 1,5 procentenheter under samma period. Ökningen i staten som helhet mellan 2003 och 2007 var 1,1 procentenheter. Rättsmyndigheterna och affärsverken och infrastrukturmyndigheterna har de högsta ökningstakterna under perioden Samtidigt har rättsmyndigheterna en relativt genomsnittlig personalomsättning, medan affärsverken har en låg. Även sektorn ekonomi har haft en låg personalomsättning sedan år 2003 men ändå är ökningstakten av anställda med utländsk bakgrund relativt hög. Detta kan vara tecken på att hög fokus på rekrytering och rekryteringsprocessen har större betydelse än personalomsättning i sig. 8 Personalomsättningen är här definierad som antalet nyanställda i förhållande till antalet anställda samma år. 9

14 Tabell 4 Personalomsättning och ökningstakt i andelen anställda med utländsk bakgrund inom olika sektorer år , procent Personal- Andel nyanställda Andel med omsättning 1) med utl. bakgrund, utl. bakgrund Ökningstakt Sektor snitt snitt snitt Rättsmyndigheter 11,6 19,3 17,0 5,7 Affärsverk och infrastruktur 18,3 19,8 16,6 4,8 Ekonomi 17,2 14,9 10,1 3,6 Arbetsliv, omsorg och utbildning 10,3 16,6 12,3 3,1 Kultur 13,7 14,5 12,9 1,9 Uppdragsmyndigheter 17,8 19,9 17,5 1,5 Länsstyrelser, regeringskansliet och stabsmyndigheter 14,3 10,4 18,2 1,3 Universitet, högskolor och forskning 12,8 24,8 19,0 1,1 Miljö, teknik och jordbruk 10,8 12,1 19,5 1,0 Staten 11,0 15,8 11,4 2,5 1) Personalomsättningen är här definierad som antalet nyanställda i förhållande till antalet anställda samma år. Flest med utländsk bakgrund inom kärnkompetens Regeringen har fastställt kompetenskategorier 9 som anger hur de anställdas kompetens ska klassificeras i kategorierna lednings-, kärn- eller stödkompetens. I figur 2 anges hur anställda med utländsk bakgrund, anställda med svensk bakgrund och anställda i staten totalt fördelas mellan olika kompetenskategorier för åren 2005, 2006 och Det framgår att cirka 67 procent av alla statsanställda klassificeras som kärnkompetens Det framgår också att anställda med utländsk bakgrund är något överrepresenterade i denna kategori och underrepresenterade i kategorierna ledningskompetens och stödkompetens. Det finns dock stora variationer mellan sektorerna i staten. Andelen statligt anställda med ledningskompetens minskade kontinuerligt under perioden från 7,2 till 6,2 procent bland de med svensk bakgrund respektive från 4,1 till 2,9 för de utländsk bakgrund. År 2007 har denna trend brutits då andelen anställda med ledningskompetens ökade för båda dessa grupper. 9 I förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter om anställdas kompetenskategorier, AgVFS 2003:7 A 2, ges följande definitioner för kategorierna: Anställda med personalansvar och med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet klassificeras inom kategorin ledningskompetens. Personal med sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde kategoriseras inom kategorin kärnkompetens. Kategorin stödkompetens omfattar personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens, utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde. 10

15 Figur 2 Fördelning av samtliga anställda, anställda med utländsk respektive svensk bakgrund i olika kompetenskategorier 2005, 2006 och 2007 Anmärkning: Anställda som inte klassificerats i någon kompetenskategori ingår ej. Att fördelningen mellan olika kompetenskategorier för de anställda skiljer sig mellan sektorer är normalt. Som exempel kan nämnas att inom sektorerna ekonomi samt arbetsliv, omsorg och utbildning tillhör närmare 80 procent av de anställda kategorin kärnkompetens samtidigt som andelen stödkompetens är relativt låg, cirka 15 procent. En annan extrem är sektorn affärsverk och infrastruktur där kärnkompetens utgör enbart drygt 50 procent och stödkompetens nästan 40 procent av alla anställda. Även andelen anställda med ledningskompetens varierar mellan sektorerna. Till exempel är andelen anställda med denna kompetens tre gånger så hög i sektorn för uppdragsmyndigheter som i sektorn universitet, högskolor och forskningsinstitut, över 9 procent jämfört med cirka 3. Det är intressant att jämföra fördelningen av individer med utländsk bakgrund med fördelningen av individer med svensk bakgrund i de tre kompetenskategorierna inom varje sektor. Vid dessa jämförelser uppenbarar sig ett nytt mönster. Vad bekommer kärnkompetens är skillnaderna mellan grupperna utländsk bakgrund och svensk bakgrund för det mesta mycket små. Inom de allra flesta sektorer är andelen som tillhör kärnkompetens densamma eller nästan densamma oavsett bakgrund. Detsamma gäller för stödkompetens. Två av sektorerna avviker dock från alla andra när det gäller kärn- och stödkompetens. Den första är sektorn universitet, högskolor och forskning där individer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade inom kärnkompetens. 73 procent av individerna med utländsk bakgrund tillhör kärnkompetens medan samma andel för individerna med svensk bakgrund är endast 61 procent. Det motsatta gäller inom stödkompetens, där 11

16 personer med utländsk bakgrund är kraftigt underrepresenterade. Ett faktum är också att andelen utrikes födda är större inom denna sektor än inom de övriga, vilket antagligen är tecken på att rekryteringen till kärnkompetensen sker internationellt. Detta är inte fallet för de två andra kompetenskategorierna och kan förklara en del av överrepresentationen inom kärnkompetensen men inte underrepresentationen i de andra kategorierna. Inom sektorn länsstyrelser, regeringskansli och stabsmyndigheter är situationen den motsatta. Inom kärnkompetens är personer med utländsk bakgrund underrepresenterade. Knappt 60 procent av de anställda med utländsk bakgrund respektive 65 procent av de anställda med svensk bakgrund tillhör denna kompetenskategori. Det har dock skett en ökning av andelen anställda med utländsk bakgrund inom kärnkompetens i denna sektor. Samtidigt är anställda med utländsk bakgrund kraftigt överrepresenterade inom stödkompetens och underrepresenterade inom ledningskompetens jämfört med representationen bland alla anställda. Vad gäller ledningskompetens är anställda med utländsk bakgrund underrepresenterade inom samtliga sektorerna. Andelen anställda inom ledningskompetens har dock ökat sedan föregående år. Detta gäller både på totalnivå och inom så gott som alla sektorerna. Jämförelser mellan sektorer inom kompetenskategorier Ett annat sätt att jämföra sektorer med varandra, över tiden och med staten totalt är att studera hur stor andel av alla anställda inom respektive kompetenskategori det är som har utländsk bakgrund. I tabell 4 nedan redovisas andelen anställda med utländsk bakgrund för olika delar av statsförvaltningen och inom olika kompetenskategorier. I kolumnen Totalt antal anges antalet individer som är anställda inom olika sektorer. Därpå följer antalet och andelen anställda med utländsk bakgrund i respektive sektor. I kolumnerna för kompetenskategorier anges andelen anställda med utländsk bakgrund inom respektive kompetenskategori. På den nedersta raden redovisas uppgifter för statsförvaltningen som helhet. I parentesen under varje siffra anges antalsförändringen respektive förändringen i procentenheter sedan föregående år. Samma mönster som uppenbarade sig i fördelningsjämförelserna ovan, visar sig även här. Det finns sektorer där skillnaden mellan andelen inom en kompetenskategori och andelen totalt inom sektorn är stor. Detta innebär att även fördelningen av anställda med utländsk bakgrund i olika kompetenskategorier skiljer sig från fördelningen för anställda med svensk bakgrund. Majoriteten av alla statligt anställda utgörs av kärnkompetens. Inom denna kompetenskategori har också andelen anställda ökat varje år sedan år Ökningstakten för andelen med kärnkompetens har varit något högre för de med utländsk bakgrund än för de med svensk. Totalt sett är det också i denna kategori som andelen anställda med utländsk bakgrund är störst, 12,1 procent. 12

17 Tabell 5 Antal anställda, antal anställda med utländsk bakgrund samt andel anställda med utländsk bakgrund inom olika kompetenskategorier och sektorer år 2007 Totalt Utländsk bakgrund Kompetenskategorier andelar med utländsk bakgrund Sektor Antal Antal Andel Ledning Kärn Stöd Universitet, högskolor och ,0 10,2 21,8 14,1 forskning (-10) (350) (0,6) (0,6) (0,6) (0,5) Kultur ,9 8,5 12,9 13,0 (10) (0) (0,0) (-0,4) (0,5) (-1,4) Arbetsliv, omsorg och utbildning ,3 7,3 12,8 10,9 (-2260) (-270) (0,0) (0,2) (0,2) (-0,1) Ekonomi ,1 5,0 10,7 9,8 (40) (80) (0,4) (0,6) (1,0) (-0,2) Miljö, teknik och jordbruk ,5 6,5 9,7 8,5 Länsstyrelser, regeringskansliet (-60) (-10) (0,0) (0,8) (-0,1) (-0,6) ,2 4,2 7,2 10,3 och stabsmyndigheter (-280) (20) (0,2) (0,2) (0,5) (0,4) Uppdragsmyndigheter ,5 6,3 7,5 7,1 (-324) (0) (0,2) (0,3) (0,5) (-0,2) Rättsmyndigheter ,0 3,9 6,9 7,8 (1340) (420) (0,6) (0,7) (0,8) (0,6) Affärsverk och infrastruktur ,6 4,2 6,1 6,6 (170) (80) (0,3) (0,3) (0,1) (0,3) Staten ,4 5,7 12,1 10,3 (-1370) (660) (0,3) (0,3) (0,5) (0,2) Anmärkning: Uppgifterna i tabellen baseras på alla anställda med månadsavlönad anställning hos samtliga Arbetsgivarverkets medlemmar. Timavlönade m.fl. ingår ej. Inom parentesen anges antalsförändringen respektive förändringen i procentenheter sedan föregående år. Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste tiotal. 13

18 Flest med utländsk bakgrund i storstadsregioner Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst mellan storstadsområden och landsbygd. Högst andel med utländsk bakgrund finns i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det gäller oavsett om jämförelsen görs för befolkningen, samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden eller statligt anställda. Övriga delar av landet har en lägre andel personer med utländsk bakgrund. I Norrland återfinns de lägsta andelarna i befolkningen och bland de förvärvsarbetande. Bland de statsanställda är det dock i Sydsverige exklusive Malmöregionen, som den lägsta andelen med utländsk bakgrund återfinns. Jämförelsen visar även att andelen statligt anställda med utländsk bakgrund i Norrland är lika hög som andelen bland de förvärvsarbetande i denna region. Även i Mellansverige i övrigt är skillnaderna mellan andelen i staten och de förvärvsarbetande förhållandevis små. En stor del av den statliga verksamheten är spridd över hela Sverige och har likartade förutsättningar, men det finns verksamhet med specifika förutsättningar som är dominerande i vissa delar av landet, det gäller t.ex. försvar och forskningsverksamhet. I regionerna Sydsverige i övrigt och Västsverige i övrigt är de relativa skillnaderna störst mellan andelen statligt anställda med utländsk bakgrund och andelen bland de förvärvsarbetande respektive andelen i befolkningen. I Blekinge, Halland och Västergötland är andelen anställda inom Försvarsmakten dominerande, vilket delvis förklarar varför dessa regioner står sig sämre i de regionala jämförelserna. Det är även relativt få anställda inom universitet, högskolor och forskningsverksamhet i Sydsverige i övrigt och Västsverige i övrigt. I storstadsområdena Malmö och Göteborg finns en relativt stor andel av de statligt anställda inom sektorn universitet, högskolor och forskningsverksamhet samtidigt som det är mycket liten andel som är anställda i försvaret i dessa regioner. En möjlig förklaring till att andelen statligt anställda i Stor-Malmö ändå är relativt låg kan vara att en hög andel av de invandrade bosatta i denna region har kommit till Sverige efter 1990 och inte hunnit etablera sig fullt ut på den svenska arbetsmarknaden. Hela 57 procent av Stor-Malmös utrikes födda befolkning har kommit till Sverige under denna period. Även Sydsverige i övrigt har en hög andel som invandrat sent, 56 procent. Riksgenomsnittet är 50 procent. I figur 3 finns en jämförelse av andelen anställda med utländsk bakgrund i staten, bland de förvärvsarbetande i åldern år och i befolkningen mellan år inom olika regioner i Sverige för perioden Regionsindelningen i figuren är hämtad från Statistiska centralbyrån 11. Den har använts vid analyser av befolkningen med utländsk bakgrund, då den effektivt speglar regionala skillnader i Sverige t.ex. mellan storstäder och landsbygd. 10 Uppgifterna för förvärvsarbetande avser år 2006, vilket är det sista år som det finns uppgifter tillgängliga för. 11 Källa: SCB, Beskrivning av Sveriges befolkning

19 Figur 3 Andel med utländsk bakgrund i staten, bland förvärvsarbetande och i befolkningen inom olika regioner i Sverige år , procent Anmärkning: Statligt anställda avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket åren Förvärvsarbetande avser individer i åldern år som är egna företagare eller vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. Observera att uppgifterna om förvärvsarbetande gäller perioden , då år 2006 är de senast tillgängliga uppgifterna. Befolkningen avser individer i befolkningen åren som är mellan år. Definition av regioner: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Mellansverige i övrigt Västsverige i övrigt Sydsverige i övrigt Norrland Alla kommuner i Stockholms län Kungsbacka kommun i Hallands län och kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv och Alingsås i Västra Götalands län Kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Skurup, Höör, Malmö, Lund, Eslöv och Trelleborg i Skåne län Samtliga kommuner i länen Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västerås, Dalarna och Gävleborg Samtliga kommuner i länen Halland och Västra Götaland förutom de som ingår i Stor-Göteborg, se ovan Samtliga kommuner i länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne förutom de som ingår i Stor-Malmö, se ovan Samtliga kommuner i länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 15

20 16

21 Rapportserie 2008:5 Box 3267, Stockholm Telefon , Fax Arbetsgivarverket

Utländsk bakgrund i staten 2006

Utländsk bakgrund i staten 2006 Utländsk bakgrund i staten 2006 2007-08-06 0707-0436-15 Innehåll Utländsk bakgrund i staten 3 Sammanfattning 3 Statistik om utländsk bakgrund 4 Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar snabbare i

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten år 2014

Utländsk bakgrund i staten år 2014 Utländsk bakgrund i staten år 2014 Rapportserie 2015:4 Arbetsgivarverket Utländsk bakgrund i staten år 2014 2015-06-02 Dnr: 2015/0013 Förord Denna rapport syftar till att beskriva hur andelen anställda

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten 2015

Utländsk bakgrund i staten 2015 Utländsk bakgrund i staten 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2015/0767 Förord Denna rapport syftar till att beskriva hur andelen anställda med utländsk bakgrund i staten utvecklats under perioden 2005 till 2015.

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer