VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS"

Transkript

1 D. D. DISSERTATIONIS CRITICÆ D E VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS PARTEM S E X T AM, CONSENT. A.MPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI, PRÆSIDE M a g. E R I C O HESSELGREN, o. O. L. L. PROFESS. Rio. e t Ö k o. PUBLICO EXAM INI S ï I ï 5 K D I A K I U S R E G I l i s ERICUS EKERSTRÔM, GEVA L IE N SIS, V. D. M i n i s t, e t A m a n u e n s. M. V, C o n s is t. E c c e e s ia s t. U p s a e. IN AUDIT. CAROL. MAJORI, DIE XXIil JUNII, ANNI MDCCLXVI. - H, J. M. S. UPSALIÆ.

2 MAXIME VENERANDO» ET AMPLISSIMO 0 PSÀLIENSÏ * T io c M cltw W r Philologuum, debuit, devotis, fima inente 9 offerre & confecrare Voluit A. ET R.

3 HANDELSMANNEN i UPS AL A, h ö g a k t a d H e r r CLAES EDVARD WALLNER ; UPPSYNINGSMANEN i GEFLS HÖG A K TAD H e r r. A N D E R S KL0 SFER3 EKG. Emot den gunft, fom /, MINE HERR/JR, mig bevifat, borde jag råknas for otaklam, om, vid detta tillfælie, jag ei för Allmänheten betyga ikulle, att EDAR ffcllhet år mine luckningars föremål, och jag med tiögifvenhet förbliiver M INE HkRRARS tjtuare ERIC EKERSTROU.

4 BORGARE EN KAN i GEFLE, /I R EBO R N A OCH DVG D E S A M M A, CHRISTINA MIN H ULDASTE MODER, f genom M in Faders då deliga afgfing, i w in k fn a is rplr, behagade F Ö R SYN E N lämna omfor gen f r mitt %val odelä till E D E R, M IN H U L D A S T E MODER, fo m Jeder mer a, för att årfåtta den filu ß jag U dit, 'med fördubblad i f v er befordrat m in uppkomjj, ED A R hielp har fölgt?nig allefiädes fä tåt t fo?h min egen jkugga, ßifom ock dej]a ja blad vor da R' DER for dagsivujet. De rvarda ock der for c M m M O * D ER t il b a ka Cfverlymnadc, Jafoin fb rjt lingen aj E* P R A jpålgerning ars frukter-; med bdmiukajh begäran, att der emot f ä ayfes, ei fo m nägon rvedergåu* rang, ytan blott fom ett pewis till piin (kylfgajle tackfamhet, eih den fiora wordnad hvarmed jag under trognaße förböner f r am härdar M N H ULDASTE MODERS fydigfte fort ERIC EKERSTRÖM.

5 Thef. XIX. Uni duo codicef, quorum alter expreffus ex altéra e ft, inter je congruunt, bis non gem inum, Jed fim p k x juffragium, co?npetit\ ubi du- Jidcut, alter alterum vitii arguit, Expofitio, ac. fetificandi caufla duos, quorum alter fua ex altero acceperit, in-foro ad eft e : niim, re comperta, totidem telles judex habiturus eosefl? Certe codex aliquis, cum illo, ex quo delcri peus fuie, codice eonipirans, ubi uterque præfto ell, feorfim in cenfum venire nequit, liquidem aliena potius, quam fua, repraftentat. Idem judicium dio cfe pluribus, una eademque feirpe profetis. Examine igitur inflituto, quinam codices inter le lint bini, terni, quaterni & porro, ubi duo pluresve ejusdem focietatis concinunt, unum illos jun&im valere, conlcquitur. Quo rariorem vero ulùm h<ec fpondere regula videtur in colligendis exemplarium (uffxagiis mnnuicriptorum, quorum mutua cognatio farpius truftra inveftigatur, quoad fieri autem queat, iiweftiganda eft, eo magis fortafiè juvat in codicibus irnpreffis rite allegandis, de quibus aliquanto facilius propiusque çonftare poterit, quo neceltitudinis g:a* du lèfe attingant. Sic adbibliaîirixienfiaanni 1494 quod attinet, a LUTHFR.O, cujus ipftus exemplar Berolini vidit Dn. Prafes, Germanicam adornaturo metapbrafin* ylurpata, eorum lectionem codicçsfere omne,ant-ebom^ ) { ber*

6 é ) ss ( ê bergianum, a R. JÂCOBO BEN CHAJIM correàurri î exprimere obfervat HENR; ÖPITIUS; cui etiam editio Veneta, ànno 1521 procurata* Brixienlèm illam* Venetä veröanni 1525 textum Ebraicum 1*1 diorum, quibus vulgandis præfuit R. CHAJIM, feqm videtur ^ ). Quüni tamen proximo anno, videlicet hæc prodierint* hon facile libi conflabunt, quæ de indole editionis Veneta? anni 1525 traditöpitiusi njfi forte perpenderis,hanc v iplàm, courra JACOBUM LE LONG b ) animadvertente JO. CHRISTOPH. WOLFIO c )> tum quidem coepta ni i àtirio aütem 152g demiimad finém perauüam elle ; Bi- Blià vero, quibus operam impèndit R; CHAJIM, ànnd quidem 1526 fuilte a bloluta, non 152ÿ, ut perperam habent JOH. BUXTÖRFI US ä) & CHRIST. KORTHÖL- TU S^)i at inchoata, tefle BUXTORFIO/), anno iftius ïæculi viccfmio tertso. Ex quo fimul appâret,opitium* éditioijèm illam R. BEN CHAJIM ad annum 1513 refe^ rëntëra, ad primordia ejus haut dubie refpëxiflë* âd'eôquewolfium g) minus recte fufpicari, vitio id fà&üm typographi fuille; Intereà, dum ex duobus iftis côdicibus, Venetia*»521 & if 45 impreffis & léàionè magis* quart! tëmporis fpatio* inter fe di dantibus ^ orturri traxirepleràsqüe omnës fublecütas adfirmat OPJTIUS b ), vel hinc faltem dubiæ fîdei redditur adfevëratio HOUBIGAN- TII /), univerfas Bibliôrum Sacrorum V. Teftameri- 'ti editioüess, tamqüam rivulos unius ejusdemque fontis * a a) Prœf. ad B ill Ebr. p. 2. fq. b)biblioth. Sacr. Part, h p. m c) Bibi. Ebr. Part. II. p d ) Bibliotb Rablr. p. m, 17 t) De var. Scripturœ edit. p. g 85; / ) 1. cit. g ) iib. cit. p ^ b ) loc. cit. p, 3. i ) Proleg. in Script Sacr. p fq cfr. BEN j KENNICOTI Di(f. fupcr ratione Texh Ebr V.7.p. 177 j JV.KRAFTS Tbtol. XXIII. Sb - p; à06i

7 ) S9( a pcinria illa profluxilîe, qua: aurore BF.N CH A JIM Venetiis prodiit, atquc illinc omnium Sc lingularum auctoritatem unice æfiimandam ede. Nihi nunc moramur,pri, mam appellari, quod quo refpectu a pierisque tiat, dis* cuderunt WOLFiUS k)sc JOH. GOTTL. CARPZOViUS /)y nec, ut verba HOUBIGANTlIw ) habent, rotideiti neglejtæ hiftoria: litteraria: indicia: ÿaccblm B b N Ç R À jlm primum omnium fuijje, qui Bibha tbraica typis mand.uettt. Certe, utinititutum perlequamur, editionem Complut en fem quafi fundamentum ejjc y Juper quo plura cedificarunt y qui praecipuas adornarunt Jequentcs, 13R. WAL/IO- NUi> n i pronuntiat. Nempe, quemadmodum veltigii» Bibiiorum majorum BOMBERGII, prælemm leciïnâæ", iiti vocant, editionis, rehqua Ebr.Rabbinica, tam Veneta quam Bafileenfia, & recentius Amitelodamenfia, in(b fiunt i ita textura Eoraicura operis Complutenlls propagarunt Tublequentia Biblia Polyglotta, Antverpienlia, Scephanica, qua: & VATABL1 nuncupari lolent, Parilienfia & Anglicana: quorum duo priora, fi titulis & præfaticnibus fides habenda eft, Icripturam Ebraicam exemplaris Complutenlis exprimunt,additis tamen, quipræter Athnachum ibi deerant, accentuum characderibus, pqderiora vero u«traque Vetus Telia mentum Ébraicum Bibliis Antverpien«fibus referunt acceptum, & quidem Lutetiana ipfi textui primorum quatuor yolurninum, at Londinenfia exemplo, quod interlineare,diçitur, ad calcem rejecto. Ex præftantillimis antiquiflimisqpe codicibu1, cuna i npreflls,tum manu exaratis, correcta perhibentur o), id tamen ridentesimoniop), Biblia Ebraica, quar typis JOSEPHI ATHIÆ prodierunt, annç 1Ö67 recula atque recognita. ) ( 2 4 Hæc k) loc. cit. / ) Cnt, Sacr. F. T. p. 412.' m) cfr. KEN- NJCOT. 1. c. p n ) Prœfi ad Bibi, Londin. p, 3. 0) yid, Tit, p ) cfr. KBNN. 1. c.p. 279%

8 ÏTæc vero celebrioribus recentioris aetatis editoribûs^ CLODIO, cujus exemplar MAJUS exprelïk, JABLÖN» SK?0, HOOGHTIO, quem SALOMO BEN JOSEPH PROPS lecutus cft, fundamenti loco fuerunt, cui enöendationes, ex abis codicibus depromtas, liiperadderent. X- demque antiquioribus irfu venrt, ut, Ii vel maxime archetypi vice certum qucndam codicem fibi elegerint, tamen & aliis interdum niterentur exemplaribus ; quam modo hinc, modo illinc, lùafumfiflè, collatione facta, deprehendantur. Non defunt quidem editiones, qua: u- iium aliquod certum exemplar ad verbum fingulosquefere apices exprimant. Hunc nempe in modum prior ROB. STEPHANI, tefle OPITIO* ) Venetam anni iy n, ma, jorem vero BOMBERGJIfecundam tertia ejusdem, re«ferente WOLF IO y), fequitur. Verum pauciores elle arbitror, quorum tanta convenientia explorata hactenus fit. Editiones eo non retulerim, trtulo folum diflindas, ut ELIÆ HUTTERI ann. 1587, 1588& i6of, itém ARIÆ MONTANI ann &, adeoque haut aliter, ac diverfa ejusdem editionis exempla, habendas. Nec prtsterea illi codices, qui ab uno atque eodem editore vel librario nomen gerunt, vel (emotis typorum vitiis, ex omni parte Temper confpirant. Conferantur inter fe e- ditionum Bombergianarum nônnuilæ, item Plantinianx, Athianx. Atque ad Plantinianas quod attinet, & fpecia-. t#m, qux illis àdnumerantur, BibiiaRegia Antverpieniia, obfervare licebit, nec prorfus cum contextu iptorum Bi-, bliorum concordare interlinearem Ebraicura, in apparatu obvium j etfi non facile exiflimaverimns, diverfos utriusque fontes BEN. ARTAM MONTANUM in uno fere eodemque opere, cui is integro potiffimum prxfuit, ach hibuille, pradertim quum in Latina PAGNlNImetaphraft, ' qu*. n 11 1» < * -km*m * ) loc. cit. %) Ji. c.p. 371.

9 qvx lineas intermediasoccupat, reformanda fibi id negotii data ni dicat, ut Gom plu tends codicis rationem omnino con(ecjueretarr). Accedit propior confenfus, quein cum in Decalogo, tum. data occalione, aliis in locis inter utrumque textum Ebraicum ipfi invenimus. Discrepantiam verooflendit vel notiïïimumexemplum Gen.lII. i p, obi in Bibliis iftis interlinearibus loco «in per Seburek femininum nim per Cbirek fub He comparet, immo prorfus iniblenter H in, & quidem inapofito circello, Variequafi leflionis, fjmul autem vitii, haut ex improvifo orti, indice: *quodipfum, mala fide., ut pleriquevolunt, GUiDONIS.LA BRldl, laboris iilius focii inerodu&oni, /'), iteratae correxerunt editiones. Sed & tomum ultimum operis Antverprenfis textus authentici legionem aliquanto purioremi &remendatiorem liftere, quam quatuor priores, quibus Bi- blia quadrihngtria continentur,- deinde ab edkionecom?* plmenii, cujus vefligia fe maxima cura preflifle BENEDI CTUS proteitbs erat, ipià aberrarebiblia Regiaitum lingula fere in his capita, feftinatiöne præcipue Typofhetarun^ ^îævos ac erctgcpecfatxtx) &c quidem Cap. Lev. «XV. plus triginta, prae fe fer re; porro inter codiceiplantinianos, qui inno eodem, eodemque ex prelo, prodierunt, varietates reperirk denique, quum Lipfiæ i 657 recuderentur Biblia ARIAL MONTANI interiinearia, editiones VenetasBOM- BERjSII, Bafiiecnfcs MUNSTER! &BUXTORFII, atque Amftelodamenfes MAN ASSIS Bf.N ISRAEL in fubfi dium vocatas fuifle, quamquam ne fequidem illa vitiis careant, monuerunt Thrologi Lipfienies t ). Dolemus autem, defiderari ut plurimum apud edkores -diftin&aua codicum, qui ipfis præiverunt, commemorationem, qua ) ( 3 ner) in Comment, de var. Ehr. Uhr. lett. Ç? feriptione. ft H acbr.ee ht. von einer HaUifch. Bibliotb. Vol.-J. p. 4. t \ Anima dv^ liée, & FaeulU Tbcol, Lipf< adedit, lip f.

10 neglçfta, non facile definiveris, quousque editiones aliae aliis adfines fiot, Videlicet plerique eorum aut leviter folummodo & obfcure hanc rem tetigerunt? aut nullam editionum, quibus ufi fuerint, injecerpnt mentionemj quemadmodum illam omifit prorfus SEB. MUNSTERUS atque in prooemio codicis, qui Viennæanno 1743 quatuor voluminibus prodiit, LUDOV1CUS DE BIEL. Ubi tamen animadverfioncs eorum, qui Bibilis Ebraicis vulgandis praefuerunt, vel in fronte editionum vel etiam in pçculiaribnstractationibus obviar,fubfidiü hac in part.e (uppeditant, jlla utique, tamquam domeftica, primum quaerendafunt. Tum haut inconfultum foret ex aliorum (criptis, five criticis five hidorico litterariis, loca huc pertinent, fia, quarnquam rariora fint, decerpere arque inter (e conferre. SicLOESCHERUS u ), ut ex illo pauca adferam; non diffiteor, inquit, variare non nunquam fodices Bibhcos ty~ fis exjeriptos, v. gr, fi Bomb ergi an ani editionem, cum qua A R I/E MO N T A N Î&3Plant ini an a confpirqirt, conferas Cum fditione ftoft. STEP fla N I >cum qua Mtinfiçriana eon gruit; eft tam eu, ubi ARIAS P L A N i INUS a B OMBERG 10 di (fide ant, f oft en or prafertim, qui Jape ad Stephanianam lctfionem depellit. Minor quidem, Jed aliqua tamen differentia efl inter Bombergianam, optimam veterum, Jif recent/ores e- ditiones A l hlæ ^ ÇLO D ll JA B L O N II, prafertim in accentuum negotio. Ubi tamen prætcr alia,quæ explicatione egerent, quæri poffet, quam præcilebombergii, quam PLANI INI, immo&rob. STEPHANI, editioneminr fellexerit, quoniam cujusque generis plures, eæque magis tr.inusve inter (e diffidentes, exiftunt? Pleniorem vero editionum hiftoriam criticam, quomodo aliae alias pepererint, odenluram, omnium maxime promoveret exa3a earum inter le collatio, impigram plurium operam po/vm latis. / ii! m«amitm*«!..!, 1i«. u) De cauff.ling. fibr, p. 440.

11 iaris. tnterea * qiium origines & familiae öodicum * èypis fexeuforum, ex parte notae fint* plcnius autem inaotefeere queant* videndam eft, ubi fuffragia ex pluribus editio* nibus petuntur j quam illac inter le rationem habeant Quö arctiori enim cognationis viriculo juritfæ deprehen* dunt?ur* eo minus discreta patiunt teftimonia. Hinc du* plureive* five alia ex alia prognata fit, five ex uno eo-* demque codice pröxirric manaverint* quüm, qua? uni tertio, eadem inter fe conveniant, totidem telles reputari nequeunt. Sic *quando Lev. XX VII.»4. üvlp' plene y defective; Jud* XII. 3, ftd ÙM fine Kri* c! XVIi 23. iri plurativo numero; 1Reg. II» 3. eum préfixai; Jefi ix* 5. ty u «ut unam vocem; c. XVI. 3. npÿ cum Kri föty; Hof. XI. 4- OSWO«per Sgoh Ci XlII. 2.o :iard cum præfixo Capb\ Mal. III. 17. per Rbbia * editiones* Bombergiariâ arini 1511 & prior ROB. STEPHANI repréfentarit, etfi aliorum codicuttt fuftragatione non plane deftituantur, his tainen duabuâ Unitis tantiiiruilodo jiis reftimonii competit* Ita iri BI* bliis ATHIÆ recufis* Clodianis primum editis & Beroli* h'enfibus, qua? in plerisque non nifi unlus vim fiuflfragii torijuriftim habent, Geri. XXXVII. t. VliO per U rn a ; V. $j. IDN'1 per Rbbiày c XLV, 4. ^ per Kdmez; lof* XIV. 7. MM plene; 1. Reg. X. 2. ftd^iv.per Sakeplk* ton; c. XX. to. cdto'1 per Mà-bpâcb', Jefi XVI. 1» * kâmexatum ; Jet. III. p. qjnnt item per Kamez \. XVÎ* i$- ' D«Q per Mutiacb Mitra -, c. LI. 59. îrfchd cum Scbva, comparet. Quüiiiqué ab iftà editionum triga heic difientiant ceteri codices tam MSti quam irinpreflr, quot* quot faltem iri Bibliis Halenfibus notantur, adeoque rè ipfa riön nifi unum ha^erius ex adverfa parte teftanrem relinquant, hàut immerito deteritur tantitper letfio* quam in locis allatis expre/fimus* coquë magis* quod i* halogiara pleraque illa ladunt exempla» Cayendum igi* tur,

12 tur, ne, editionibus totidem fuffragia tribuendo, fi}* tedium multitudine incedamus, quæ & eo adfu< gtre tandem poterit, ut MStos codices, ex quibusemenda*io m primis petenda eft, numero fuo vincant typis excufi. Kec tamen hac in parte inutilis prorfus eft confenfiis exemplarium, qui propinqua junguntur cognatione: etenim aliquid is ponderis teftimonio addit, præfertim ubi codex, qui tamquam derivatus fpcflatur, pluribus vou- minibus luam debet lectionem. Ubi autem pugna inter codices, cetera cognatos, occurrit, quemadmodum s;x> cmpla di den fus editionum, proxime commemoratarum, non deiunt, illa vel correctionem, aliunde defumtam, errorem typographicum arguit: in utroque autem cafti,liquidera ex diverfis lectionibus plus una vera ede nequit* vitium in aliquo faltem ejusdem familiæ codieçf five duobus illa conftet, five pluribus, lu belle demonltrat. Thef. XX. Ubi aliquot codices pro hac vel illa leftione alleguntu r, cave, reliquos omnes aliam tenere exijlimes Expolitio«Complures codices non nifi partem continent lib*o^ rum V. Teftamenti, verbi caulta, vel Pentateuchum fo* lum, ut Synagogici aliiqwe, vel hunc una cum V.Megilloth & Haphtaroth, vel Prophetas five omnes five nonnullos, vel Pfalmos tantummodo, & ficporro; ut excatalogo iiquefc tum MStorum Biblicorum tum variarum S. co licis editionum, quem contexuerunt JACOBUS LE LONG X) & JO. CHR. WOLZIGS y). Deinde, ut codices, plane non in confilium vocatos,taceam, 3lios accurate, varietatibus eorum, etiam exilioribus, confiantes* notatis, alios minus accurate vel in quibusdam tantum ior*< - 1 ^ " * T7~-? ^lib.cit. Part.I.p. i.fqq. j)lib,cit.part. II. p.^j.iqq.

13 locis, contqler-unt variantlura legionum collevor es. Non nullos denique temporum injuri i vel facrilega manus fenpturæ vel foliorum aliqua parte mutilavit : quemadmodum, in evolvendo codices manu exaratos Berolrnenlês, eosque primi ordinis, in ejusmodi fc incidille defecdus mihi narravit Dn. Præfes, feque non modo folium offendiflö, librat Deuteronomii NiSti primi x pri vocatur, infertum, cum parte proxime antecedentis caput VIII:vum complectens, aliud vero eundem prorfus In modum ibi-*, dem apud Jefajam, quorum utrorumque cum novita*em tum a reliquo textu diverfitatem, adeoque ad commune cqrq ipfo. codice fuffragium ferendum inhabilem indolem, prodiuerit & atramentum & membrana & litterarum f^ruaura, fed & lacunam integri folii a Lev. XX. 17. ad cap. XXI. 13; in MSto autem Jecundo unius folii a Sam. XIII. g.ad cap. X!V. 17, itemque a Sach. II. 13. ad cap. V. 6. duorum a Deut. II.?.4. ad cap. IV. 9, trium vero a Pfalm* LXXVIll. 53. ad Pf LXXXIX. 4, quatuor denique foliorum, q u i, compacto codice, exfe^ta fuerint, fallam in libro Genefeos jacturam ipfiusque inde a cap. XXXIV. 29. adc. XXXVIII. 19. facri contextus* Quarç jn loco y^fjante, qui pro leftione contraria allegantur, a tota codicum fumma ita fubtrahendi non funt, ut re iqui omnes fine discrimine proleftrone textus pugnare exjftimentur, & verfa vice. Sic, quando Qen. X. 10. & cap. XI 9. voci "Taa Zeri fubjungere, itemque Gen. XI. 29. irw dçfe&ive feribere MSS. Erfurt. 1 & 2 in var.lect.* Bibi. Halenf. obfervantur, exeo non fequitur, fingulos reliquorum codicum, qui in editione illa citari folent, aliter legere; fiquidem quartus Erfurtenfis incipit demum a Gen. cap. XXXIV, quintas vero a libro Jofuæ. Nec Seidelianus, ad quem hate paflim provocat Diflertatio, ibi in cenfum venire pç*tuifîet, quoniam a cap. VII. Gen. ad $ap. XVI. hiatu laborat. B TheÇ

14 B ) 66 C $ Thef. XXI, Pentateucho Samaritano anteferendi fu n t codices Ebraici. Expolitio. Notùrn eft, Samaritas, Prophetarum libros & Hagiographa repudiantes, præter vcrfionem Pentateuchi vernaculam, eundem habere, lingua F.braica compofitum, fed litteris defcriptum Samaritanis. Hunc legis Mofaicæ finccrum ede exemplar, & palmam textui noltro Khraico praeripere, vel falrtm dubiam reddere, ex ChriPtianis doaoribus JO. MORINUS * -, IS. VOSSIUS a), ELIAS DU PIN b) RICH. SIMONIUSr', G U lt. WHISTONUS d ) aliique, novillime quidem 'CAR. FRANC. HOUBI- GANTe) & BENJ. KENNICOTT/), Cibi perfvaferunt,m-. duai tum hypothefi de prirræva charaâeris Samaritani vetuftate, tum etiam variis locis, ubi in Pentateucho Judaico corruptam, in Samaritico autem veram atque intemeratam, legionem invcnifle fibi vili funt. Ad prius vero quod attinet,litteris Samaritanis quadratas illas,qui* bus hodie facer V. Teftamenti codex apud Judæos pariter ac nos exaratus conlpicitur, antiquiores efle, fufe probatum iverunt multi graves do&ique viri, atque in his nominatim STEPH. MORINUS?), VAL. ERN. LOESCHE- RUS b), JO. FRANC. BUDDEUS i) & JAC. RHENFER- DIUS k). Quibus hac in rc nos adfiipulari jubet vel fo-... ^ z) E x er cit. Ecclef in Pent at. Samar. p.m. 2j2. fq. a ) De LXX Interp. p. (?o. fqq. b) Differt. prelim.jur Ia Bible Tom. Ï. p r) Hiß. Crit. V. Teß. Lib.I. p. 63. fqq. d) Ejfay towards reflor ing the true Text of the old Teflam. p. 4g. & alibi paflim. e ) cfr KRAFT 1. c. p f ) lib. cit. p. 321 fqq. g XExercit. de ling. primœva, p fqq- h) De caufl. ling. Ebr. p 199 fqq. i) Iiifl. Eccl. V. Teft% Tom. II.p fqq. k) Opp. 'Philology p. 238 feqq.

15 la collatio codicis Ebraici fc Samaritani, hujus ab ilio discrepantias magnam partem confufioni elementorum, quæ figura apud Judxos maxime lint ad fi nes, in feri p tura autem Samaritica v e l minorem, vel nullam ferme, inter fe cognationem habeant, originem fuum debuilîe, manifeflans. E ju sm o d i funt e. g.^gen. VIT. 19. CDTinn pro CTTDUfT, camviii. 22. ï]th pro rpnij c. XIV. 14. p-p* p ro p v u c.xv. io. m n a pro ~ \)D 2 > c. XXVII. 3<5. pro'dh; c. XXXIX. 20. fqq. "indh pro ndn ; c. XLf. 3t r - w n*?yi pro nij^nhm ; vers. 4*. njya tw i» proruas n:y«5.c. XLix. 7. t i n pro i m ; v. 12. pro vÿissn; Exod. XXI. 28. n o ' Pro ruv, c. XXII. 11. Zbm 'pro D ^ i Deut. i. 2t. nfcrw pro nam* 5 c. x x m. 13. rrnnn pro n*nn, ibidemque rrrr pro rrrv ; c. XXXII. 23. c m n o pro D'Vinai; C.XXXIII. 8. l^d n pro *pndn. Hinc videlicet prono fluit alveo, Pentateuchum Samariticum deferiptum ex Ebraico fuifle, ldque eo magis, quod telle STEPH. MORINO, in ipfo Samaritanorum codice inter litteras, figura apud eos limillimas, quarum alias pro a- liis facile obreplllle crederes, ejusmodi non facla cernitur permutatio. Quemadmodum vero legiones, jam memoratae, pleræque ineptum pariter, aut nullum plane, fundunt fenlura; ita neque exempla in Pentateucho Samaritano defunt aliorum a textu Eoraico diffidendi generun^ totidemque corruptionis indicia, ut Gen. XI. 6. UDPpro IDt i cap. XVI. 12. 'là pro*ob; c. XXL 24. y3wn pro V i m 'y c. XXXI. 47- îinnrm pro «nnntpi v. ji n so * pro 'mn* ; c. XL. 10. nmbkd pro n m ö 3 ; Exod, II. 9. inp3'«l pro lnprrtl; c. XXI. voces "pjfco 1K Ç3N3 v. ig. & C23W3 v. 20. expunctæ ; v. 28. inferta priori hemiflichio verba rnörj3 *»3 ibid. in polier, hemift. & v. 29. it. v. 32. r*ion3 pro TO, & quidem fer vaco nihilominus mafculino genere v. 28.,in VpC^, & v. 19. inflow» & 'ZV0D1-; XXIII. i. fut>jun&um nenim membrum: fln /w y '3 TOp

16 aipy* viskv kvî r r w i r w raoïl ev. Xitt. n* x r v.^, n*odq pro fhtf Dö» Num. XXIII. 2i.D'3tf pro D'an, ôc Jtylprop«; Deut IL 2$. *"?nn pro h n n \ c. XXXII. 21. on'7350 pro on vana» Quandoquidem ergo çx codice EbfaicQ non folum depremtus eft Pentateuchus Samaritanorum x fed mamfeftis etiam fcaeet nævis, iisque tam incurix fpeu e, quntn prifcbmm patrocinio interpretum, fæpius orbatis, fponte fu a corruit pofterius illud argumentum, quod locis Scripturae fanflioris, in volumine Samaritico e- inendatioribus jrffimatis, nitebatur; prsefertim quum illa, juflo inflituto examine, mutationes atque interpolationes partim ex gloflematis, p^tiin ex intempeftiva crifi, partim denique ex voluntaria frau Je, oriuudaç, adeoque hoc nomine rejiciendas, continere deprehendantur. Inter feceffiones autem, in Samaritico codi<e immerito fa las, profe&o illa haut minimi \ eft momenti, qux ad annos Patriarchales, tempus diluvii tum antecedentes, tum maxime infecutos pertinet; in quorum computatione pofl W H IS T O N U M, deconfenfu etiam JOSEPHI & LXX interpretum gloriantem, Pcntateuçhum Samaritanum fequi, Judaicum vero falfntum pronuntiare ; auii funt Hiltorix Univerfalis, quæ in Anglia prodit, aufiores, ceteroquin fagaciffimi / ). Hos vero ipfos magnopere fa lii, pro calculo Ebraico tum conflantem hac in parte omnium exemplarium lectior e m, diffidentibus contra inter fe Samariticis, tum rationes, cur Samaritani potius, quam Jucfari, annos iftos data opera modo minuerint, mocip cumulaverint, tum majorem cum indole & conftirutionc regnorum, quae temporibus Abrahami & Ifaci in Canansra ejusque vicinitate erant, Chronologic Ebraicar, quam Samaritanae, hnrmqniam, tum alia momenta, non contemnenda, militare, folidç pfîendit inlignis ille Pplyhlftor, SIG ISM U NDUS }AC. BAUM G A RTEN >») Jnterea ex h is, qux breviffime jam di Sia funt, conflabit, opinor, au loritate non modo no q inferiorem effe Samaritico, verum etiam multo fuperiorem, codicem noflrurn Ebraicum, adeoquead hujus, non illius item, tribunal deferri oportere controverfîas de locis, in lege variantibus. Quod tamen non obflnt, quo minus^nliquale teftimonium leclioni Ebraiccr, ubi cum illa confentit, perhibeat codex Samariticp«, utpote magnae antiquitati«, quantumvis infra a-tatem Pentateuch» Judarorum omnino deprimendae. TfcpL X X II. /) Univerf. Hifloty. V el, I. p fqq.»0 Anmerkt zu der AU' g tw in. W eltbißone. Part. I. pag, 149- ^ & P* y y y

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &.

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &. 6~y d. d. IN ACTA APOSTOLORUM Exercitatio P CONS. QVAM, AMPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REG. ACADEMIA UPSAL., PR^SIDE viro celeberrimo, MAG. JOHANNE J. AMNELL, Grjec. Lit. PROFESSORE Reg. et Ord. IN ACROAT.

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

JUSTITIA DEI VINDICATIVA,

JUSTITIA DEI VINDICATIVA, Q. F. F. Q. S. DISSERTATIO THEOLOGICA, De JUSTITIA DEI VINDICATIVA, QUAM, consent. max. vener. facult. theol. IN REGIO ATHENVEO UPSALIENSI, Sub PRjESIDIO Dn laurentii benzelstierna, S. Theol. DOCT. ac

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii )

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Som det stod i informations-mailet, så består den här klimat-utbildningen av de här fyra sektionerna:

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

HYPtfRBORKORUM, BILMARK, Mag. JOHANNE. Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE. CUjUS PARTEM PRIOREM,

HYPtfRBORKORUM, BILMARK, Mag. JOHANNE. Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE. CUjUS PARTEM PRIOREM, DISSERTATIO d. d; DE ACADEMICA «fe/ Hall t*l KS--4.«MK EK/83 i*&j il U HT^ Kim EP w 9 HYPtfRBORKORUM, CUjUS PARTEM PRIOREM, Sttffrag. Ampi. Fac. Pbil. in Reg. adauram Acadcmia, PR/ESIDE Mag. JOHANNE BILMARK,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

IMPRUDENTIAM IIENRICO HASSEL, VICFNORUM. PETRUS JUSLEEN, Petri Fil, PROMOTA, DISSERTATIONIS PARS PRIOR, PER WFFRAG. AMPLTSS. ORD. PHILOSOPH, PR.

IMPRUDENTIAM IIENRICO HASSEL, VICFNORUM. PETRUS JUSLEEN, Petri Fil, PROMOTA, DISSERTATIONIS PARS PRIOR, PER WFFRAG. AMPLTSS. ORD. PHILOSOPH, PR. T). D DISSERTATIONIS DE PER IMPRUDENTIAM VICFNORUM PROMOTA, PARS PRIOR, QUAM, WFFRAG. AMPLTSS. ORD. PHILOSOPH, IN EB* GIA AD AURAM ACADEMIA, PR./ESIDE IIENRICO HASSEL, Elcquent. PROF. Reg. & Ord. PUBLJCF

Läs mer

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii Klimat 2V: Hur tycker du att energi-gapet ska fyllas? (På 3 i minuter hinner du (som hastigast) dra dig till minnes de olika alternativen för att fylla energi-gapet. Som avslutning hinner du börja fundera

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Carnegietvisterna kronologi över händelser

Carnegietvisterna kronologi över händelser 2001 2007 DCCo förvärvar det medarbetarägda företaget Max Matthiessen. (i). DCCo blir moderbolag i Carnegiekoncernen och aktierna i DCCo noteras på Stockholmsbörsen. Tradingskandalen i CIB offentliggörs

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL.

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL. D, F. G. DISSERTATIO, DE V SV IDEARUM MTHEMTICåRVM IN PHYSICÅ, QUAM, Ex Confenfu Ampliff. Facult* Philofoph. in llhiflri Academia Aboénfi^ PR^SIDE Dn Mao J A CO B O GADOLIN, Scient. Natur, PROFESS. Ordin

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer