SCIENTOLOGl-MAFFIAN EXPRESSEN och valutabrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTOLOGl-MAFFIAN EXPRESSEN och valutabrott"

Transkript

1 Scientologi Maffian EXPRESSEN* 1\lå111h1grn ilen H iuni l!jiui ---,==~~~~~17 SCIENTOLOGl-MAFFIAN lle;i o~h walntahrou~~ Inco1'1e" doe~ not ftieim profit'. 'ej!>e(cai'lir\d:);jj~41'(i:'.~ all the lncome one poasil>l)'..(;åih,?>lways'., The onl:r" crime really is to be broke. 11t: :wnen.,one 11>akes: IN.~ COME be sure it is accounted f.oi"-'!is >to fts.. s1)11.t.:ie.: and that. one co.ers it wit)1 ei<pensl!li~'anif detits;, > Ra.ndli.oq. t.110.tion i5 a.a»irnpi~ u,.;:,tll~l' :..,:1 ', Scientologikyrkanll lokaler på Kammakaregatan ; Stockholm. Till vllnater rljrelaena grundare L Ro" Hubbar<f och ett utdrag ur ett policybrev från HulJ bard till aclentologorganiaationerna. Dllr st u bland annat: "Det 1mda verkliga brottet llr egenll 11en att vara aank.'~ Fotn:-.Ui.F RYL'

2 I isdu1wn tlrn 7 juni 1!11111 * EXPRESS t..... ~-... hhop1iade scientologer kullar iionom terroristledaren. Nlir i\1ikncl \':tr chel!ör scientologikyrkans und~rrätlt>lseorgunisution Hirekom allt från inbrott och vapen hot till renu maffialasonernu. Nu drnbbus Jutn sjiilv av samma skrhck son1 drt'v horiorn ah s11rida. \, k<1n kalb.1 honom hlik<lrl - \'!l fllc.hl i 4tl-;1r~alcierri som ser.!lldl'11 s \ ~in\i.c Ul. H rn hnr,t ans nrh T-sbirt och >'.\'!"' 1 tt tc'\'t',.;,i'! ~, in~h\..,\n in ~\ek.!\lpn hela talen und"r \'dtt ital rnurkpr nliln.c.par nv.\:, ;...,1rl" duhhrln;1t1~1 rn.1 '-!lll~dt n \!I: ;1.in lll'rntl;1 :11 C.t 11 \.'.l"lllllflt'll.i '. l'rri.o.,;unlh I n,1n h.11nnad1 ; p.1 :-.\ IPIHPl11g1-..;\ : k.d11. I na<.;tu M J,und tör~i-i\~pr '1.in..,/?11~r< : und<1n. \lik;1.:i trnr fortlnn.:nd(' 1n1r hunnit ompre1\':i 'in l'gen rcll i '-t 1Pnl0h1ciK;. r'1«111s l 1<"1n~t till, lu\i(,. L\1 ur l'il1'r u.vhoppet s1hcr h;,u r.l. atll'i\ fnrtturande l. - Kvrkan drt \' nlle~ lill allt ial! giorc1l... äger J\likr\t>J. -.lilg uppll \'df.' mu Lortknslttdc ar.vun!rot~ nllt 5r f'o i:'rf.:l '"n\w\. \h'n t\('n i.1f i?;tp \ arcl prv,\'i l/ii11i:11luhiiunt r fi)r n.ii.;r.'.l ~r i:;cdnn vnr l\hka "'I h.l.irmin bnknm sc1cntolo1ti ;._, ri.:.ans llndcrrut.tel~eorgonisau.:in. som pd de>n tiden hette Gu~.!'"'di<1n.; Qf(il'e. Därifrån ledde han harnnrlakhont'tntt mot u.v ~inpp<li'f> och kritikn - \"i t '"G.0." var ju elit.en. i;.ä..:.-r.\lika~!. - St ient..jlogerna kallnde o:o;s L''J:n Kriminella. Det v1 egentli :?P!l ~Jorcic vm utt h.is<:i kyrkons p':!'.'mnakt['r för ntt hitta brott i.-.si\oppi'orn>ls förflutnri Sednn ~:osacft v1 h,.lt pnke!t p0li:o;en om :l~ra~ krir111nrlla ak~iviteter..\ndå aom'r :\Iikael inte etlt i\nknn a11v.inder :o;i.(! av \'åld. - Dl I farl'li..;a rnni... c1t ntoloi:!1- :0rei!<.~n iir att D.nd;1mule~ hll ~"-' medlrn. Puvrl"kun nr sa "'~1 k utt man blir fi:matish nog <.Jl' t:ppnn samma mal u1an all undindri v;l!d. Ll!l'n1\1P,1'n av<;i(".j11f i\likapl in :1: n1 du).!g \HO >'f'r rlet F.xpn s:o;('n t"('d"'n l:.,t\. 1.:~ta and :.1 samtlda ~C"IL'll'OI, ('t". n( f.. ;i.<; k1illo; nit ösn ur. ~.h!'"'p.j,,1 hopparp!ran.<;c1rnto, >2err.,1 <];.irrnr forllnrnndc' r ~n.hn'krn har;'! ;~v ntt horn :...1?1;; n 1ntn - IJP.. bc>f\ dpr iltt ini{ rnastc 1 :1 \":'Hit j.wiigt dukli_g.p:i det jaiz ~ 2 :ir. :1ocl!'. <;;11~er i\iih-;.pi OL'h skrnt~ - ;);1 VM t:ii! idealist <:wh i~av :\a H,r h 1 r~ "" Nu n.\r \ug luw l ~p?'lt av kann~r ji:v.!'.!<ij<i.lv oro. \'~irst av allt tir ntt.ijj?: har en r~ \ 11.,1L "'"""'"""""" 1''''"' I...! l\'lanljal 1 OF JU5T1CE "' 1:.,"lt"l' t.i I t : :;1\';~1/;.':, :~,;'I. I' I nära <;J;lktini! som scientologer~ na hindrar mi~ fr1)n att träffa. St. långt Mikaels egen historia. Följnnd~ fakta har Expres "";1 tng1l tlt l ;n frt:i.n Mikaels ltd1gare medarbetan:: l\.likttc-1 o:nr.av si" med skydds linitnr som hnrie ett kriminf'lll ffirflut\'t. NåJ:rn nv dem vnr beväpnade under!"ina u115)(lrag. Mik<tl'ls komme:ntnr: - Ju. nilgru ilv dom var krimin('lln - men tyvärr fick jng inte rt da ph det forrhn.senare. Mikael j('jdt en detektiv rör att ~iilha skriick i en avhoppad "identolog. - Di!l slämmm. Men delektivcn g_forde aldrig johbel l\'å h\' scientologikyrkans un dcrruuel~ernii.n ~tartade en el{en dc1ektivbyrå i Stockholm. Miku <'I nnlirnde dem nfir han ville skrfönnia a\'l1op11are. Delekth hynln 1inns 'kvar än. - Jas~. l~x~c;lernr den!ortfanmde? Dom var r.na riktiga klantar - med dom hade jag uldrig nå:rol ott.göra. En sde.ntolo~ togs på bar gilrnin~ n\ir han gjorde inbrott hemma hos två avhoppare. - Det var inte jag som gnv honom ordern. Jag vnr urför~ bannad! Han hade ju brutit mot lagen. "ll#jlt vanwinnigt" F:xpressen: \'nrför hröt han sik in i Uie:cn heten? - Det vet jilg inte. Det borde jng ha rr::igat. Mnnnen själv har sa~t ritt hh'' sk 1llc se till alt. scientolojt:ikyr knm; Pfl'TSonal ~otn till sina 110!iiler och ntt kvrklln ~kulle ha tillbaka sitt m~terial. -.Ja5a, det visste jetg inte. \'nr det du som var upphovs mun t\\\ u, n~nskomm~\~n mellan ~C"ientolo~ikyrkan O<!h de bi\da 1who11pare!iOm inbrottet J:jordc!li ho."i? - /\'jne. nå1?on sltdan var det i,:itl irtt?. A\. hopjunna fick de pengar de Mtlt in i kvrkan mot ntt de drog tillbakn si n polisnnmii.lan. -.Jaha, ja - i den uppf!örelsr.n var jag inblandad. Så<.l!lnll överenskommelser gjorde vi ofta. ott här är den värsta perioden i rnit._ Hv, Allt var helt ve.nsi'tnigt. t. Tdl them ~y ('l:th:f lo r(tr;n:t at onc( in thc nt"c.l iuuc. ~. ltirc 3 rriv;ilc J<:ltt..'tlvc of.i n;illonjl-lypt f1rm l_o ~nvtsli,:.11c 1lir wr 1tt-r, not thc m.1~;izint, ilnj Jtl 1ny cnmtnal or ('111n 1 nuni\l ttadq:;tounj th< nljn h:n. t Ot1,. ;n1~e- ull sul--,tnl"t ;hl\vll11,. \ 1twlhhly u~c ttiminjh \hty "ha"'w't -sointth11'ij ~n" :11uJ 111~ 11 wh1 hj\.'( hl'tn r:uj \0 ;1l1Jtk U\. )'0\1 1\ hatyt JJlJ in~omrn);!rnm lh~ ikh:\'.h'y~ il).;l!t'icy 11 th~y do thtir wni. '''" l.l!f..'\'. iom fjwytr~ of -,ohi.:lh\j\ \.\f\h: th-c mj~a11nt tht"..:j' t"'hn\!, 11,, ttl.mlly \'."'~' f''"'"' 'rc.11 ~111l - thi:y'rc morc ot :s mn,:1ih\." 1t1 ynu lhan lh\'.y r1: \\1>fth I..S l.!~.: 1h..: \IJfJ ;O\I ~~'t lh'm lh<l 1.kl<:\'.t\lrl( JI 10~!. l:i\t t~ \.lol\i( \\\\'..1111hof ur lfl..:.hti...li:.j 1ri:ry IJH{ : 1 tltn~ lt"lf(l (h1rt ( r.tikae/ berilttar Dm tiden som lt1da,.. fljr sci1mto/dgikyrlcanc underrmttelsedrganiutldn fljr Jxpra en repdrter Charlotta ""n Proschwltz: - Det vi egentligen g/drde var att /Isa kyrlcan personaleter fllr att h""1 brott I avhopparna fllrl/utna. Sadatl tlp ada 11/ helt enkelt polisen. Foto: ULF RYD 1. 1 um I 11 n(l11.',,,u1 1 11,, ~nl!fq n.!f l~ -~'lf fhll n IW nu I" ooh Mr v dd nd11 I tar "p non I vid Hullll "! _ Låt l'n privatdetektiv under söka artikelförfattaren. Be honom skriva under en be kllnnelse dl.lr han erkänner hemligt.amlörstånd och fllrtal - och tryck det I en k6pt annon I en tidning. Si\ skriver scientologl kyr kans gnindore L Ron Hub bard I en bn1k anvhnlng för hur medlemmarna ka tyste kritiker mot rllrelsen. Här följer uldra ur manu1\1en i-iifttlli1r.rllojz.1r~ '' -.1 " ~ Undenökningar av ndgon elltr ndgot Joni a1- tacktrar ou via en ulomsrdrnde detektivb.r.trd bör gijras ofuire orh ge sjuuon i u1g1/ :e1l Det lir ntyckec e//t>kti.;l Ofta har en under:cökning av rn privatdetektiu <'n.tatn lyc:l..:at."i omrin.aa tn illvill(q skvahergrirpp rller pf'r!fon som t ill än <iro ndgor inom scientologin. Faktum å"f att mrdan ja_q 11u akrivtr knn jag ithtt minnas rtt till/ä.lle nör dttt intf' har ly('knu! ~1hlaA..,j_. OU.l- -

3 EXPRESSEN- -Tudagen den 7 juni 196& ~ SCIENTOLOGl MAFFIAN Polisen hjälpte till att hän111as Scientologikyrkans spionbyrå lyckades infiltrera polisen. Två gånger gjorde scientologer och skattepoliser tillsammans razzior mot avhoppare. När det oheliga samarbetet JO-anmäldes tvingades en polisman byta tjänst. - Vi ville.hämnas på avhopparna och komma åt kursmaterial från kyrkan, säger en scientolog som deltog i razziorna. Sc1entolog1kyrkans driftige spionchef vllle såtta dit avhoppade scientologer Darfor upprattade han en kontmuerhg kontakt med en polisman pa Stockholmspohsens skatterotel - Arllgt talat - det ar for bedr6vhgt, silger polismannens fore detta chef, komm1ssar1e Nils Arvidsson - Nar Jag fick reda på polismannens samarbete med scientologerna hell håret på att resa sig pa mig - Varenda person som brandades under polismannens och scientologernas gemensamma arbete var avhoppare Sctentologerna anklagade helt enkelt avhopparna fdr det kyrkan lart ut - att sk~va falska fakturor Dessa skulle tacka deras Jattellka skulder efter scientolog1kurserna Y1Nste i lörtjäg Det ar ovisst exakt hur!ange pobsens oph scientologerna~ etnsesldlgtr, tipsverksamhet pag1ck Flera avhoppare menar att den barjade redan 1980, når pohsen gjbrde l\usra1msaknmgar i l1llalkyrkorna i Stockholm Göteborg och Malmo Då hoppades polisen få bevis för S'ma misstankar om bedrtrger1 och ocker fran sc1entolog1kyrkan - V1 visste JU alltid om razziorna 1 fdrvåg, stiger en avhoppad scientolog - Det var bara att plocka undan alla hemhgheter Fyra Ar senare fick scientologernas spionchef nys om att två avhoppare hade kopt stora kvantiteter av kyrkans hemhga kursmaterial 1 USA Flera avhoppare har - helt oberoende av varandr{l - berattat samma historia om hur forhandhngarna med polisen gick bil - Spionchefen giorde en overenskc>mmelse med sm kalla i polishuset - mannen frän skattepohsen Polismannen skulle fa bevis på att avhopparna tianat svarta pengar I gengåld skulle vi scientologer fa det hemhga kursmaterialet Den 12 april 1984 greps en 32-årig fore deii. 1 ~~n- tolog pa Arlanda flygplats efter en USA-resa Vid gripandet deltog bå de skattepohser och man.. nens gamla kamrater från sc1entologlkyrkan Fotograferades Hela aktionen fotograferades Två av bilderna dok så småningom upp 1 en sc1entologtldmng Två månader senare var det dags igen 1 Goteborg Morgonen den 12 jul\1 overraskades en 41-årig avhoppare av sju scientologer En av de SJU scientologerna, som senare hoppade av berattar - V1 hindrade 41-årmgen från att åka till jobbet Sedan kallade spionchefen bil sig Stockholmspollserna via en pohs-walk1e-talkie Avhopparens hustru skriver 1 sin JO-anmalan - Poliserna sa att spionchefen hade tipsat dem om att var familj skulle smug gla ut tio miljoner ur Sverige De tog mma peroonlii telefonböcker öch mitt kursmaterial från sc1entplog1kyrkan Pohserna kan mte ha haft någon som helst nytta av de?ll, så jag kan bara se att dessa saker sk)jlle visas upp IOr scien tologerna Tio miljoner Komm1ssar1e Nils Arvidsson såger till Expressen - Scientologerna var 01 ohga for $1tt kursmaterial Avhopparna skulle sål Ja,det till reapris Polismannen beslagtog skrifter som var varda tio miljoner pa kyrkan - Om det har skötts ratt hade 41-årmgen 1 Goteborg varit haktad for sma fakturabrott for lange sedan Men under tiden som polisen utredde pohsmannens samarbete med scientologerna hann 41-Aringen skaffa undan bevisen Den 41-årlge avhoppa rens hustru anklaaade i sin JO anmalan polisen for m~~,~~t~~s~~~~nutredning fick den ansvarige polismannen anmodan att byta avdelning mnan MBLforhandhngarna borjade, sager komm1ssar1e Arvidsson P~ll.. n gljr en hu t1111nultln ho 'clentologlkyrlc8n I tookltolm. ojentologem t 11/ltld om rezzlorn I fljrvmg, I' de Jcllftl plock und n bevl m rl I Ull blld nt kommluarle NI/ Arvld.. on, om v r chllf NJr deli poll m n om v llsj d om clentologemo lconr..a t,,,.n, ' Foto BERTl1 STILLING SCIENTOLOGERNA SINA KRITIKER kel Av 21 personer som upptackts nar de attackerat dianettk och scientologt med skvaller och illvilliga rykten, var J8 av de undersoktll medtemmar t Kommunistpartiet eller knmtnella, oftast bdda delarna Lukten av poliser eller pnvatdetektwer ftck dem att fly att sluta, att erkanna Hyr dem och strunta i kostnaden om du mdste Tll/\llgagdngsslltt mot Press som sprider J//vi/l/ga rykten I det fall dd en ddltg artikel som ar unctertecltna<l publiceras i en tidnif<g, anvand dd fol1ande tillvagagdngssatt 1 Tala via brev om för dem att dementera artikeln omedelbart t nasta nummer 2 Hyr en pnvatdetektw frdn en nationell ftrma som ska undersoka arttkelforfattaren inte tidningen, och ta fram all knmmell eller kommunistisk bakgrund mannen har 1Darfor att pila nedtryckarorgantsattoner anvander. dumdristigt. kriminella personer som de 'har ndgonting pd" och man som har fdtt betalt for att attackera oss ni /dr in data frdn detekttvby rdn om de skoter &1tt Jobb val 3 Se till att era advokater eller 1und1.ska ombud skriver brev till tidningen med h.ot om atammng (Ttlldt i stort sett aldrig en nktig stamnmg - de ar till mer bekymmer an Vad det lir vart) 4 Anvand de data m ftck frdn detektiven efter ldng vantan fb att sknva ett mycket besvåran.. de brev ttll arttkel/orfattaren. Ge honom inte de data ni har pd honom Tala bara om /dr honom att vi vet ndgot mycket intressant om honom och skulle mte han tycka att det var trevligt att komma och tala med oss om det (Om han kommer, be honom sknva under en bekannelse fidr han erkanner hemllgt samforstdnd och forta/ - och ~~~~n~e~~ e~, k'}f: ~:;~"J. ~:t'j Det troli!jaste ar att han tnte kommer Men hart kommer såkert att rysa sd pass att han tystnar 5 Ge alla data m /dtt frdn detektivbyrdn till era ad-,, vokater att anvandas mot tidningen. n flll'tl dett clflnto log l'tlp p;. Arl nd flygpl ttl lter n U A-l'tln. llld grlpendet deltog b,;de elc ttepoll er och ol ntologer. De hmr tvi blld rn dljj. ' m nlnt1om upp I en clentologtlu nln(i.

4 Helene Gu11ta111111on hade aldrig trjihat fllre dt1tta Linjeflygs-direktliren Christer Magnusson fllrut. I går fick hon så trjiha den man som haft t1n så av Helene kronor fllr olika kurser.

5 EXPRESSEN * 0 1 1s1lni:cn drn 8.iuni SCIENTOLOG I-MAFFIAN I är f örtrivlad~~ förödande inverka" på hennes liv - tack vare hans namn lyckades scientologern~ lura Foto: ANNIE ANDEABERG..; Jag är förtvivlad, Helene, det här är ju förfärligt. vi har båda blivit utnyttjade. Den kände företagaren Christer Magnusson är hesiört över att scientologerna använt hans namn fiir att locka in 28-åriga Helene Gustavsson i scientol1>gi- 1'yrkan. - Jag tvivlade länge - men när scientologerna sa att Linjeflygs förre VD också var medlem i kyrl<an 1i\nade jag kronor till kurser, säger Helen«. Helene Gustavsson, 28, luraoes in i scientologikyrkan i 9-pril förra året. En reklamlapp i brevlö.dan iockade henne till scientologi~ y.yrkans Göteborgsfilial dianetik center. "Bli intelligentare 0ch mer effektiv - kom till (iianetik center ; uppmanade 1 ~ppen. En dag tog Helene tjuren vid 11ornen och gick dit efter jobbet i SAS biljettkassa på flygplat ~en Landvetter. Shuld: 350 (J()(J Besöket stod henne dyrt. Nu har skulden ökat till ~ kronor och Helene har,varit tjänstledig i sex månader 'f'ä grund av sina strapatser ~om medlem i scientologikyr.. ~an. Tiden efter avhoppet i sepwmoer 'förra 'an!t - ui!n ben som följde intervjun i TV:s zo:oo - har inte heller varit lätt. I svåra stunder har Helene skyllt allt på en enda person - VinSresors och Linjeflygs förre VD Christer Magnusson. - Självklart känner jag bitterhet, säger Helene. - Det var Christer Magnussons engagemang i scientologin ~om fick in mig i hjärntvätten, (ledan första dagen började scientologerna tjata om att Janne Carlzons polare Christer 11ade kommit ända till det astronomiska OT 5 på kursskalan. l veckor hörde Helene Gustavsson scientologerna tala om Christer Magnusson hela tiden. - En så frarngungsrik mö.n (li5ka kunde ju bara inte ha fel..jag tvivladl' läng1>, men heja tiden tjatade..;c:ie11tologerna om hur rnyc:kt~t Chri$ter Mag- 11usson tillsknver ".>cit>ntologin i,.;in kanför, sj.gf.>f H<>lenc - Dom sa u.lt det var Chris ter som hade påverkat Janne Curlzon att skriva "Riv Pyramiderna'' med sin filosofi. och visst - alla Carlzons teorier stämmer ju med scientologin. Pärför, och bara därför, blev jag scientolog. "l''örliirligt" Ekonomen Christer Magnus ~ d..1., ~. ' ~ '~~ ~w. ~\~ Wallenbergföretag - Fastig ~etsbolaget Stockholm-Saltsjön. Företaget, SQm bland annat ilger Grand Hotel i Stockholm och Grand Hiitel Saltsjöbaden, har stora ägarintressen i reseföretaget Transwede och har 11yligen köpt upp Atlas-resor. - Det hiir är förfärligt, säger Christer Magnusson till Expressen. - Jag bidrar ju till Helenes olycku i och med att mitt namn unvänds. Det är riktigt att jag har tagit del av scientologernas kurser, men jag har inget med organisationerna att göra. Och Janne Carlzon hul' definitivt ingen Koppfötg tih sc.:ientolop,ema. Di:t :ir ytti-l'l1garc l!tt bevis pti hur St'H.~ntolot!Crna ut nyttjar mb.nnlskor. Chri.':itt~I' i\'lai!nt1s:-;un känner ~ig lurad ;1v..c11 nto\!.1g1kyrkor na i Gölt:borg ot:h i.stockholm. - De 11,\l' Qfta ringt oi:h bett ;1tt fa n fo1 0.r'<J. till att j1~g hur gått stit nt.u!ogikyrkan~ kurser. Men.iab hur alltid sugt nej - fivcn nlir Stockholmskyrkans pastor Gun Lanciai ringde och bad mig. Aldrig kunde ja 1: ens ana att de kunde utnyttj.i mig mot min vilja. #."n "erha per 1lr Varför har du medverka i i e.n reklamfilm för studiemntcrlal som används på scientplogl.. kyrkan? - För tre år sedan bh,_, jag tillfrågad av företaget Si udemas VD Mårten Runow orn jag ville göra reklam för L H.on Hubbards studiematerial Student Hat. Eftersom jag t \ (.'kte studiematerialet var bra ~t.lllde jag upp. Nu ångrar jag n,tturligtvis min medverkan. Christer Magnusson bcrattar att han är mycket intres~erad av olika filosofier, och att hans intresse för scientologi bö1 J!lde redan 1967 i England. Si dan dess har han ägnat ungel~r en vecka om året åt scientiilogi "'rtu-f'.w. - Jag har gått kurse1 na i England och besökt scientologerna ungefär som en tnrist, säger Christer Magnusson - Hela tiden har jag haft förmågan att sålla agn<jrna från vetet i deras kurspr orh har struntat i science fkr 1onelementet. Men man måsl'' vara kapabel till det - unnnrs innebär kurserna for stord risker. Jag har hart tur. NUr man ser hur folk blir ruinenvl1' och för sina liv förstörda t.:11 jag definitivt avstånd frän... r1, ntologi. l!nga locllan Christer Magnus.'ion bl't.-,1<le in klumpsummor för 1nu :-;dentologikurser redun p,1 70- talt t. -- I<.urscrnn hur kostn! mig unge for JO 000 kronor 0111 :1rl'l. Gudskelov att det inte vcir 11w1. Sl'.tlirn dess har ju prbcri111 blivit fullkomligt ohi1llharn. i dl~t i.lndhga vakuum vi lever 1 1 dag är det lätt att unga och n,,,kra lockas in, säger Christt)r \Lignusson. - Det var den andliga J,risten som lockade mig till...( tl ntologin - och jag har drag1! till mig a\\n andhgn och rnosnh 1ka trådar jag har hittat. Nu st'r jag att scientologerna missb1 tikar folks längtan in i en u1,dlig \l:ii.oel<i.. Clc;:.b. \.\.\\.te_ U\.oe\.\~- <:l&.i... ~\\&. vara att bli inblandad. AnnaCarin (på nii.11;ta u~ji'.lag) och Ht"lene är tvii uv dem om lurut..; au låna hundmtuse. 111als kronor och ge hort till 'ci~'11!0 loj.{i kyrkan. I Kår bt rii11.ute AnnuCarin om hur hon I\ 111,t.: udes atl giftu 'sjg nwtl ( n,1111erikun. Exprnssens.~erit om.1td"nto logi muffian började i sönn.igs. VÄND

6 SCIENTOLOGl-MAFFIAN- EXPRESSEN * 011sda~1 11 d1 11 Il j1111i IHllll ' Hotad" förföljd oeh helt knäekt C/fAIILO'lTE l'j/oschwitz AnnaCarin Gustafsson, 25, lyckades komma undan sci.,ntologernas beviipnade vakter och taggtråd i USA. Men efter frihetsruset kom scientologins bak smiilla: Låndlterht'!alning, trakasserier och djup de Qrcss~~~- ~.. "... "' v111 varcnoa kväll i tre månaöer 'i:ör 1 att fly från mina sjiilvmordstankar, berättar Anna Cal'in. Mot ulla odds lyl:kadps AnnaC\1rin r.vmni.1 lran ~hivjobbt'i ot:h Laggtrodt>n pa..,l'knlulwwrnu.<.. huvudkv'-!rter Flag 1 Flor id<l I slutet dv mq~u'ltl forra un'\. kk \ hon,,,. plam't pa Arlund<1 n<'h.-,;ittp kurs mot Stn< kholm.. J.1~ ll<>i:.o..,om fhl -;ma muln tt o!<.;,1lt.1ai-: had< rnurk 11ndl'I' fcitlffo,1, s~gl'r hon. l!'i. -,\ntligl'n kiindc jag mig 1\niwCann h;_ide ingl'nstan-. uti bu lnnnn hon rpstc hudp hon hvrt ut!i.ig1~nhell!n till sti('nlol(n:kamrall'n c('('l!1,1. --.Jug fick.iobb pti re. :taurung od1 flyttad< in hos rniu g<-\tn!,\ V.om\H"' 1 lelpna, b~ räitur AnnaCann. - DN fanns,1u inget kvur ~.1v mitt gamla iug. - di.lrför tormude 1Jg om mitt liv m h l( vd1 s1nn 1r1\J!1.H hmnpi~.;1ni<1 Eft1>1 dl;!/' ;,om,-,cwntnlvg var /\n11<1carins pt rsonlii..;h<'i :-.~1 1-!llt!.-.om ho1 tr;id~ rnd. Hon lwdl' tv1ng d~ bryta med lw!,1 ~itt social.i liv nc h m<ist Pr -;idta.-.1lt.-;pr<ik o<'h ~in 1 tunkai n-w<l st ll'otologf\oskkr. ;j,,g.,.,, ""'' pu11ih Ct>l dia hadr -;trunlat 1 citt bvtalct fyni rn,rnader:; hyra pil AnnaCmim; \;q~enhet. 0<.:h d1 linb1,t<..llnrng:urnn pn :WO 000-kroncirsliuwl ltl.j-( i drivor. Eri <.1v dp.':>cientologer 'itilll unsv<jr<tdf' Jor J\nnaC11- rin... l~m undc1 re.<,an h.:ide 1111-;,-:kiitt inl)l'\illningarnn ;\11nt1Cunn" frilwtsk~insl;:1 for vcmd!udi.-, <;nabbt till <lllt! t st nl'h panik. -!)P\ su1n giordl' mig nwsl lmtv1v\rnl v;ir at1 ingt>n fiw :-.1t1d \.ilk.1 pn1hl1 1n jag gid. (Jth b.ir p~1 IH'riitl.i1 J\nn11Ct1- nn Mo",I, ~idd Vdl',IH~~ f1) t ri1nln~~1 1 na.. <.;.i ful'l iu.~ h1)ldl' dl b1j tlllil!jil ~:d1.!j) Vi,ll' i.1;~ 1ivt-t \\ 1~ud unt att d<lr s;;1t! 1 n sdt ntolog... om skulle frir.,,ih,i tv1ng;1 n11g tillbakd. Fur dh l!o' n riuhlan börj,1- d!'.'\nnac.inn lly Vl'rklight - 1l'n I tre munad1. 1 :. tid jobbnd<' hon dubblu skilt för t1it slipp<.1 ltinkil. Pa ntitternu tog hon.o.,jn tillflykt till Stoc:kholms diskotek. D~ll' - orh barn dilr - ktinde hon sig siikpr for sc:ientolognna. -,Jug druck vin varje kväll orh var bakfull nåstan vurenda dag, berättar AnnaCarin. - Och nur ruset hade lagt sig kom s.h1lvmordstankarna.. Al!t kretsude kring vilket som var cll I bästa och must ':'.\\\:.\'1:\\\'\'U S:~\,\~.\ \..\t..\, \,'i'. ~\'!~\ >.!.\i.. llilhc illu 11t Et'tN nt1gra zn<.11rnd1)1 kund1'.'\nnucur1n fl;vtta in i sin 1~g1.~n higenhd \~t n. Det vur dit tl'aku~~erierna bör.iurle. - SciPntologerna nngde p~ cliin l'll 0('h ll'h't'onl'n gil.'l< sl~hh!lgt varm. bt riittur AnnaCt1rin. - Först vihe dom försöka övprtala mig att komma tillbaka. Om jag "förtalade" eller avslöjndl-' något om scientologi!'kullt> jag raka illa ut, sa dom. MPn trots skrä~kpn mti.ste J\nnnCarin ha sina länepappel' fran scientologerna. När hon gick upp till registratol' Jorg1 n Kristen pli Kammakurg~ltun kom nästn chock.: - Först su hun att dom skulle ordna minu lii.n. Men krai. ct for df'l var att jag m~tc:k ~;1n:~.1r. 00(! l;rn~1nr 't:!i - s1)1n b1 J.alni))g l'or milt. uppphalit och kurst>r under tls.\ n ~an. 1'riifla avhoppar(.. All'. verkade hopplöst. Men nar hvl~\ var som allra mörkust kom den strimma av hopp som J\nnaCarins liv ditintills hudp saknat. - J\v C!n slump stod TV-n pi1 n<.ir ''20:00" sände ett prograrn om scientologi, berättar J\nnuCarin. - llinan dess hade jag inte hart en aning om att det rann~ t-'n orgam.-;~tion som Vi>teningcn Hädda individen (Fn).,fog b/pv överlycklig! 'J'al'h vure "20:00:s" Björn Kull.:indt'r fick jag kontakt nwd Fri.., urdfornndc> Harriet S\'l 1 11b.1rd tit no :n1 Fr i l1ck j\nnacarin t.r;11'fa mungrl1 r uv '1Vhoppo.re l r.m olik.1 Sl. ktl'r. ] h 1 t V<lT'!ant,1st1skt att l!j1p1;wkd all allu hade vnrit r:wcl ~<1mmu hjbirntvätt.o.,om l~ig. DL'n Pnda skillnaden v11r c1tt dom hade lärt sig <llhln.1 ord. Och clt~t underba- 1 <lslt' UV ;,\il\. Vi.H' att få komma hnrn ti\\ r.tlt jag huch~ ru tt att var<\ lcd!:>cn över det här. - N~1r Fri sf dun hjälpte mig ntt U\ kont<1kt med en advokat, som kunde starta en proce.-;s för att fä pengarna tillbaka fran scientologikyrkan, såg ullt ut att lösa sig. En ny lycklig AnnaCarin slutade jobba pä restaurang och Overgav diskoteken. Nu s~ulle hon arbeta som sjukvilrd.sbiträde på långvården i su1llet. - TyvUrr ropude jag hej innan (ag hade kommit över bh('kcn. Problemen var 'inte Over. SciC'ntologl'rna hade bc>rbvat mig min personlighet. Och hur jug Un tunkte verkudl1 självmord ändu bättre iin uu leva ~~tt helt Hv utan att hitt<' tillbaka till den gamlu AnnaCnrin. - Det var du l"rb medlem mar fön slog att jag skulle gå igenom en avprogrammering. I MORGON: SÅ L /i' VCKADES ANNACARIN BLI FRI TILL SLUT.

7 lj.'. - Ar du inte rädd 0111 liwei?~ När 6n avhoppare berättade öppet om scientologernas metodtu 'i en tidning skrämdes och hotades hon av detektiven Leif Nordström. Tre dagar innan Expressens serie om scientologimaffian inleddes började detektiven Bo Strandman göra förfrägningar om Expressens reporter. Det!lcarna,s u1111.drag slcrämnia avhop-jl.are Detektivbyrån Detecta ägs av två personer som säger sig vara Jöre dett$ scientologer. Detektiverna Bo Strandman, 40, och Leil Notstrllm, 38; har gjort f6rfri\gnjngar om mig efter artikelserien om sclentologlmafflan. När Birgitta ffingkvist berättade om sclentologikyrkans metoder I en tidning blev hon hotad av Detecta. - Det var så otäckt - Leif Norström frågade om jag inte var rädd om mitt Uv, säger Birgitta. Detektivbyrån Detecta finns på Liljeholmsvägen 12 i Stockholm och drivs av detektiverna Bo Strandman och Leif Norström. I länsstyrelsens registreringsbevis beskriver herrar Norström och Strandman Detectas verksamhet så här: "Marknadsundersökningar, marknadsföring, detektivuppdrag, medie. bevakning, konsulterande informationsservice samt försäljning av lås och Jarmprodukter.". I sclent.ologikyrkans interna dokument för ak~ tioner rnot avhoppare och kritiker förekommer mycket ofta en person som kallas rådgivaren.eller den tredje advokaten. llpprensning En högt uppsatt källa i scientologikyrkans ledning säger: - Den tredje advokaten och rådgivaren lir samma person - Bo Strandman på detektivbyrån Detecta I Stock holm. Han utlllr uppdra11 åt sclentolo(lkyrkan. I början av 80-talet var Bo Strandman chef för scientologikyrkans underrättelseorgan!sation Guardians Office (GO). Avhopparen Rolf, som har arbetat tlllsammatis med Strandman inom GO, berättar: - Bosse Åkte ut från GO i samband med en stor upprensning som gjordes 1982: Kyrkans högsta ledning ville tvätta scientologins dåliga rykte och utsåg folk inom GO till syndabockar. Tg11ta. lijr gott Bo Strandman förvaltade sina \underrättelsekunskaper väl bildade han Detecta tillsammans med en annan sparkad GO-kollega ~ Leif Norström. - Under min tid som GO-chef för scientologikyrkan i StockhOlm kom Leif Norström ofta med förslag till hur man sku_lle gå på till exempel avhoppare, berättar Ro)f. - Han kom till mig med en hel plan mot den ytterst vlillnformerade avhopparen Blr111tta Rln11kvlst, som hade job bat med oss på GO. Just då hade hon trlitt fram I en artikel I FIB-aktuell( dilr hon berättade om kyrkans metoder. Leif v\\le skrämma henne <>eh tysta henne för gott. 'Birgitta Ringkvist har polisanmält det som se dan hände: - Det var hösten 1984, Jag var i Stockholm och hade nyss bytt mitt hemllga telefonnummer när min dotter blev uppringd av Norström, berättar Birgitta: _. llal/qu - Så fort jag fick beskedet ringde jag, upp honom och.frllgade hur han fått tag på numret. Han var oerhört hotfull och sa att för honom var det minsann ingen konst att ta.fram alla hemlig. hete om mig. Sedan sa han: "Jag har din adress också - är du inte rädd om ditt liv?" Av länsstyrelsens handelsbolagsregistrering framgår också att Strandman och Norström står bakom ytterligare ett företag - Inventor Trading. Bolaget utvecklar, tillverkar, modifierar och sä)jer elektronisk utrustning. A,;lg1111nad Birgitta Ringkvist tror att Detecta kan ha satt in avlyssningsapparatur i hennes hem. ' - En TV-reparatör hittade en bug vid säkringarna ~nuti min TV, berättar Birgitta. - Sedan gjorde någon inbrott. Det märkliga var att det bara var sciento _logipapper som försvann. Naturligtvis polisanmälde Jag alltihopa. Tre dagar innan Expressens serie orn scientologimaffian drog i gång började Bo Strandm1;1.n ställa frågor till en person som Expressen haf\ kontakt med. Strandman ville veta vad artiklarna skulle Innehålla. Nllgra dagar senare sökte han även upplysningar_ om _artikelförfattaren. 'Låter honlltigt Detta förnekar Bo Strandman när han blir uppringd av Expressens reporter Johan Erseus: ' i; - Foto: HASSE PERsso;; Avhoppade scientologen Bir itta Ringkvist har hotats av dt1tektivbyrän Detectc. - Dt1t var sä otäckt. berät_11r hon. Mannen frlgade om jag inte var rädd o.:i mitt liv. Birgitta tror att deckarna kan ha avlyssnat hennes hem. ' - Det förstår jag inte. eller 1981, och sedan har 'Men har ni anlltal: Skulle vi -ha gjort etter- vi bara haft sporadisk utanför detektivbyrån? frågningar? Det låter kontakt - de har hört av - Nej, d~t finns j" jävligt konstigt. Det kan sig med brev och. telefon- ingen nisch där man sos., jag inte för mitt liv fatta samtal. En sådan kon- privatperson i mitt lä1;~ var ni har fått det ifrån. takt avbryts ju inte tvärt. jobbar och har nägt,, Men jag vill gärna veta Nlir anlitades ni av dem uppdrag. varifrån den uppgiften senast?.. - Det enda jag ko" kommer. - Det var många år tänka mig är att det ka1. sedan, i början av 80-ta- ske är en annan deckao Bo Strandman förne- let. Och vi anlitades inte byrå. Jag håller.inte f,~, kar bestämt att Detecta I egenskap av detektiv- helt otrollat att man kar. har något samröre 11\ed byrå. Det var Leif --som ske anlitar en deckarb) - scientoiogikyrkan. - hade kontakt med någon rå dl och dl. Men iu,- - Vi slutade där 1980 där( oss, inte. NASJA.AVSIJ.IIT... on HEMLIGA.HÖGKVARTERET

8 fisdagen den '5 juli 1988 * EXPRESSEN Av CHARLOITE von PROSCHWITZ KÖPENHAMN (Expressen). {let är hemligt och ointagligt. På scientologikyrkans Europahögkvarter I Köpen 'namn sm\ns p\ane-r mo\ sveni>"1..~ "1..n'-\"1..~"t 'l>'t.~ ~~~~'i>pare. Härifrån kommer dokumenten som beskriver både Interpols och Palmeutredarflas terroristmisstankar mot "kyrkan". Expressen fick tillfälle att läsa dem i Köpenhamn och utsattes för både hot och kontroll under resan: - Var rädd om dig och ditt land - åk hem till Sverige. Allt började med att Stockholmsscientologernas före dettu underrättelsechef Bo Strundman från detektivbyrån lletccta gjorde förfrågningar om mig Och min artikelserie c1m scientologimaffian. Nagon dag senare kom ett. hl'lt tips från Köpenhamn. Jag skulle fä läsa de internationella högkvarterens order till den sv~ nska scientologikyrkan. - Men bara om du hanterar 111ulcriulet försiktigt. Kom hit I.i 11 Köpenhamn. Men akta dig - Bo Strandman på Detecta iir scientologernas privatdel.1 ktiv i Sverige. Hans internali11nellu motsvarighet Gene l ngrum har agerat flera gång "'' hilr i Köpenhamn, sa tipsart n. /11111truhtioner Fotograf Lars Brundin och jug mötte vår tipsare i Köpenhumn, Han var fullastad med hemliga papper och med strikta förmaningar om anvlil)~k~~!n~v ~f~~if~o'~:ment bl>rättade om scientologikyrkuns högprioriterade Sverigepl'Oblem. Allt från den svenska polisens utredning av scientologikyrkan i samband med l'ulmemordet till Interpols efterforskningar, där "kyrkan" misstänks för terrorism. Om vi ville studera en av de platser där dokumenten kommit till måste det ske'i smyg, instruerade tipsaren. Scientologikyrkans hemligaste hus - högkvarteret för. Europa och Afrika på Sankts Nikolajs vej i Köpenhamn - välkomnar inte journalister. Scientologernas säkerhetsvakter bevakar och fotograferar ständigt omgivningen. /i'u/i i1111gn Vi hittade ett öppet fönster i!'tt hyreshus mittemot med full insyn över scientologernas l :uropuhögkvarter - kallat Continental Liaison Office - CLO. Det är en vit, skolliknande byggnad som kostat scientologp1 nus elitorganisation Sea Org 14 miljoner danska krot\or i. i.nkö9s9t'is. Bara tr~ a'1 miljonerna är betalda - res- 1.l n kommer frän kreditbolag. Det var just dags för scient.ologernus middagstid - i si.ort s!'tt den enda lediga tid SPil Org-mcdlemmrirna har 1111clp1 sin 15 timmur länga ar- 111'1.sclug. De uniformsklädda hiijdar s< icnlologernu antingen spning Plh r c:ykludc i en strid striirn mol scientologernas eget hotell Nordland på Vesterbrogade. - Efter en kvart såg vi den förste säkerhetsvakten. Han satt allra högst upp i hvset - till hälften dold av en g~rdin. Då och då tog han fram en en kikare och stirrade r~'a\ 1'm1>\ """ Strallarbete Avho,Ppade scientologen Ilil'l:iff~ 'R!l'l'gkvlsf vei-...,.'t!gl!rr dyrköpt erfarenhet varför scientologerna bevakar Euro. pahögkvarteret så vlil och motar bort alla nyfikna: - För fyra år sedan kidnappades jag av dåvarande Europahögkvarteret FOLO i Köpenhamn, berättar hon. - Scientologerna tog ifrån rt1ig. mina pengar och min 11andväska., De gav mig en tysk vakt,. som följde mig ständigt och tvingade mig att stanna kvar där i fem dagar. Birgitta var en av 80 scientologer från hela Europa som kommenderats till sex veckors straffarbete på Europahögkvarteret. - Vi stadade från åtta på f110rgonen till elva på kvällen, perättar Birgitta. - Vi fick aldrig sitta ner 0ch tvingades hela tiden att $pringa. Maten innehöll nästan ingen näring alls och räckte aldrig till alla. Efter jobbet väntade två och en halv. timmes studier. Och när det plev sängdags på hotell Nord Jtlnd sov vi elva perso.. er i ett 'dubbelrum. Kontroller Med Birgittas erfarenheter i minnet studerade fotograf J3rundin och jag Europahög J<Varterets fasad noga i en timme. Under. tiden gjorde säker )1etsvakten alltför täta kontroller i sin kikare. Därför begav vi oss i bil till Danska sc11nto/ofl/kyrkan ll111r al/. db/16 Ini/I/ porrkvarllrtjn I K1Jp1n hamn. scientologernas bokaffär New Era Publications på Stora Kongens gade. Där - mitt emot scientologer~as eget raggarcentrum för nyvarvade - upptäckte fotograf Lars Brundin den mörkgröna Mercedesbilen. Där satt två män med bandspelarutrustning och bevakade oss bakom tonade rutor. För att förvissa oss om att det verkligen var oss bevakningen gällde slog vi oss ner på en uteservering ett hundratal meter' längre ner på gatan. Efter bara någon minut svängde Mercedesen ut från. B. 8 ng. st flj11 dstlll sc/1nto/ofl, llallttar om varllj; hll1mmflf lr si hlrl lltlrakat Hon har flljllunmlu sc/e11tolo.,,,,,.,. parkeringsphitsen och rundade kvarteret. I samma. ogonblick uppenbarade sig el'l. br~n Sa11;b. De två männen ' bilen stirrade stint på oss r1är bilen passerade våra kafe;tolar. ~...\. ""'"""""' 'nig'!, 0 &l1il. 1 rnlftl, tvivel om vem bilen.tillhörde. DIANETIK CENTER stod det på sidan. ~,. hetn - nu!"' En minut senare var det dags för nästa överraskning. En dansk 11yrbil parkerade rakt framför "vår" lilla trottoarservering. Mannen vid ratten visade sig vara amerikan. När han vevade ner rutan inledde han med att konstatera: - Du är från aöteboq: Jag brukar ofta vara där i alf iirer. Svenskar i utlandet bör '" till att ta vara på sig. Anna,.., bör Oe åka 'nem. Mannen lindade in sin<1 antydningar i artighetsfras r och gick raskt mot scientolog1 1 rnas lokaler. När han kom til. baka h~de han fler förmanin;;.r att formedla: - - Var rädd om dig sjii:" och var rädd om ditt land. o, h du, åk tillbaka till Sverige. f,' U!

9 EXPRESSEN* 'l'isdagei1 i'ipn '5 juli l!jllll 17 SCIENTOLOGl-MAFFIAN U åk helll Ull S-verige"~ I artikeln citeras en av hoppad medlem som beskrh"r kyrkans spionnätverk. H..11 antyder att scientologikyrk1u1 Foto: LARS BRUNDIN H/lr, p' scientolog/kyrkans Europahllgkvarler I Kllpenhamn, skrivs många av de topphemliga dokument som handlar om hur scientologer ska si' tillbaka mot sina fiender och kritiker. Journal/siar /lr Inta v/llkomna till centret..1v CHARLOTTE von PROSCHWTTZ KÖPENHAMN (Expressen). Attackera alltid! Fienden ska böna och be för att uppnå fred med oss: Så skriver den internationella scientologikyrkan i sina hemliga order till S~erigeorg.anisatio~en. ' Av dokumenten framgar att sc1entolog1kyrkan anser sig stå under polisutredning - både av Palmespanarna och av Interpol. Expressen har läst delar av till en order. Alln;änt sett ska de internationella och kont!- den svenska sc1entolog1kyrnentala högkvarterens order kan sköta katastrofsituationer till scientologikyrkorna i Sve- så här: rig~~rje uppgift i det 50 sidor Om myndigheter eller rätts långa materialet leder fram salar hotar kan man bara göra två fel. 1) lnl(et. 2) Att försvara sig. Attackera alltid. Om fiendelägret går till angrepp mot någon svag punkt ska ni mobilisera så mycket hot att fienden bönar och ber för fred. Målet är att få regeringen och de fientliga grupperna att uppnå ett stadium av total samstämmighet med sclentologins målsättningar. Scientologikyrkans kanske mest högprioriterade Sverigeproblem är misstanken om dess anknytning till mordet på Olof Palme. Expressen har talat med spaningsledningen, som bekräftar att det fqrtfarande pagår en utredning av scientologikyrkans eventuella samband med mordet pä Olof Palme. Mörda Olol Palme I de hemligstämplacje scientologdokument Expressen har läst äterger sclentologikyrkans Europahögkvarter sin egen bild av hur Palmeutredarnas intresse började. Alla misstankar skulle härröra från en artikel i en, som scientologerna beskriver den, "nationell svensk tidning". Detta är ett sammandrag av vad scientologerna skriver: ligger bakom mordet på rn.. 1 Palme - främst ev skall,. mässige skäl. I artikeln ent_, der mannen också att scientw logikyrkens mål är ett oskud - liggöra alla "suppresslve pnsoner". Eftersom Olof Palrnc var förklarad "suppresslv 1>nson" - det värsta en mänr.i- ska kan vara epligt sclentol.. gln - anser avhopparen 11 t l kyrkan därigenom. halt anledning att mörda honom. Europahögkvarteret går,,.. dan in på att beskriva vilka åtgärder den svenska polio< n vidtagit efter artikeln: En föreståndare för ett 11 v scientologlkyrkens Nan onon-hem I Sverige har Wr hörts I samband med Paln.. mordet. Mannens hustru fi~ k bland annat svara på följande frågor: "Har du hört talas om ni c ra revolutionära tendem1t r inom scientologikyrkan?" "Har du hört talas om något våld Inom sclentologikyrkan :" I nästa dokument beskriver Europahögkvarteret och H111>bard Communication OffiL l! hur de vill att scientologiky1 - kan i Sverige ska agera för 11 ll Palmeutredarna ska tappa i 11 tresset för "kyrkan": Sätt upp en öppen komnrnnlkation med de ledande Jl" liserna i Palmelallet och g<ir allt för att den riktige mördaren ska hittas. Samarbeta nwd poliserna och se till att de in tl' startar en utredning av k~ 1 ~ kan och Nurconon. Tre bombningar Av de hemliga dokumcnkn framgar också att.europahö~'. kvarteret tror ntt Interp,i) misstänker scientologikyrk,rn för terrorism. Enligt "kyrkan" härrör misstankarna från n numera avliden medlem r scientologikyrkan i Stock holm. Mannen var auditör C.H lj arbetade inom scientologern«s verksamhet mot psykiatrin Kommitten för mänskliga riit tigheter (KMR). Detta är,. n sammanfattning av vad scil'11 ~ tologerna skriver: Den svenske scientolog, 11 blev förhörd av polisen I sa"' ~i::d ":.~n!~e d~~m~~ 1 iii:':11;.~ huset I Stockholm. Eftersc;111 mannen sprängde sig själv ~ luften när han tillverkade rn bomb I.december 1983, kunde han inte vara med på rliti<' gången. Han var bekvämt""~ död. Slipo hann dock starta 1 " utredning ev kyrkans event11- ella terroristmetoder, som h, - ted~~t~a~~~:s&~ scientolo,: kyrkans Europahögkvart,. bland annat som motattack t: i Interpols undersökning: Skaffa fullständig PR-kon troll för att garantera en to1.d vinst över Interpol. VI lir iuk kellgen anklagade för tl 1 mest förhatlige samhlll L 1 känner till - terrorism. \'; måste skylla terrorismen ()( li våldet på psykiatrin. Nästa a~i~el: Pelle Svensson hotad av scientologerna l

10 SCIENTOLOGl M1arruoan li 1988 * EX~M ~~Pelle S-vensson ska s-vartn1ålas ~~ Utnyttja advokat Pelle Svenssons naturliga fiender för att svartmåla och neutralisera honom! Det skriver sclentologlkyrkans ledning I hemliga order tall Stockholmsorganisationen. Pelle Svensson har framfört misstankar om att 'icaentologer varit inblandade I våldsbrott - bland unnat tre bombattentat i Stockholm. - Jag har blivit hotad och svartmålad och känner rlidsla för att driva fallen vidare, säger Pelle Svens- 'ion. Advokat Pelle Svenssons m wn 1 'c1entolog1kyrkan boria 1 u den ä kallade bombman m n Lu.r" som i.talades for tle ru bombdåd Sprllngnlngen i urd Denck di nu1 han åtog sig att forsva- SCIEN'l'Ol.OGI ~fi\l~l~ial~ En artikelserie av Ch rlotte von Proschw1tz 1 1ull 1982, där Denckers dotters 18-årige pojkvän dog Detonenngen av en sprängladdnlng I Stockholms skattehus I februari llla3 En kvinnlig tjänsteman dlldades Bomben som orsakade stora -'ih~h"atiit;t:.;.:t!il~ augusti 1983 Bombmannen Lars domdes efter en lång rattsbg process till livstids fangelse Advokat Pelle Svensson lyckades aldrig fä gehor dl\ han uppmanade ratten att omprova en annan misstankt mans rol1 1 bombdåden Nu hoppas Pelle Svensson att fallet ska tas upp 1 Europadomstolen.. Otroligt.. - Att bh vagrad bevismng 1 ett fall dar en annan kan ha utfort dådet ar otroligt 1 en rattsstat som Sverige Polisen var mlednmgsvis mycket intresserad av en av Lars arbetskamrater - en 39-llrmg som var aktiv aud1tbr och medlem 1 scientolog1kyrkan 1 Stockholm Scientologen - tidigare kallad Hans 1 Expressen 1 samband med sprangnmgarna - haktades och forhordes Men qngsratt.en fattade ett mycket ovantat beslut och frigav mannen Till och med 39-llrmgens forsvarare Carl Skarborg uttalade sin forvllmng 1 Expressen efter fngwmngen - Det ar ett modtgt beslut av tlngsratten att slåppa mm Tmma aag, aet1 111 septem ber 1983, skrev Expressen också prängdes 'Polisen ar saker pli att Hans h3alpte till att genomfora bombattentatet mot kronofogdemyndigheten 1,augusti' Klockan fem pli morgonen den 23 december klev den 39 årige scientologen upp ur sang'en for att gora 1 ordning en bomb 1 sm lagenl\et 1 Tensta Han apterade sin $prangladdmng 1 koket Mert urtder arbetet gjorde h!!lt et\,fatalt misstag Språllllåddiil~en explodetade och dodade ha.l ~Ek~ fore detta kouegå 1tlI' Hans på scientolo!llkyrkap besbkte den urblåsta lagenheten samma dag - Det var VIdngt att-se hur forstord lågenheten var, sager Rolf, ~om -nu har hoppat av frän ~ci~qtol,rgerna - A.ntlå''btev jag illflrll ~~rv~._ µad 'lians hade ett 1 *.phgt hl\! 'tftf lnyrtdlgheter Qi!li var t slaad att göra precis vad sort) helilt Av naturj!ga skal kunde Hans aldng delta I någon av alla rattegl\ngarna knog bombmlljlll.en Lars Advokat Pelle Svensson Sokte fllrgaves fa rätten att intressera sig fbr den avlidne scientologens roll i bombningarna F,.,..;a,er - M1111nen var en re41p.p& fanatiker, såger Pelle Svensson - f{an trodde ett-han skulle nl högt inom scientologlns hleratki onl h~ röjde undan sådant st>m liar besvärliga element tör!lqlentolo!llkyrkan. SkatteDlYt)dighet,enia tillhör JU "JtYrkati!f~ hll.vudjiender Pelle Svensson såger sig ha bevis 1 li>!'fll av btev 1 Vtlka den 39 årlp-, SC1entologen bland IU!naf sl{a ha nvit om sina sprilngnizlltll!>laner - Jag bilr ocksl, vittnen pa att bal:le 3~gen och en elektrol)iskt J!l}'Qket hogt utoto rt Oll Söder Advo/f4t Pta/11( SV11nnon ska svartmilas DBt bud8upat frbm för solfllltolpglkyr#cans ledning 1 an hemlig ordar Hll Stock h91msorganlsatjonan, An/ed(llngan skulle vara de m/lfttnkac Pelle SvenssOJI f6rt fram ow att cllisn solento/oflar varit m blandade I vlldsbrott bland".ennat "9mbattll(ttat. bildad scientolog befann alg I - m6jljct dll ~m Skattehuset stl'ax innan bo11;1- fwldet Det -" Gdiå alt ben detonerade där, ~ llka -nmaia och~ dk lhe4 billp av dina ~ n~n der.

11 10 Scientologen lurade banlaer p_å 3!J5 niiljoner Av Charlutte von Proschwitz Scientologimaffian ringas in. I går häktade överåklagare Torsten Jonsson den :lo-årigc scientolog som anhölls i onsdags. Mannen har erkänt att han lånat upp och gått i horgcn för sammanlagt tre och en halv miljon kronor. Nu riskernr han att [å sex års fängelse. 30-åringcn tiinkte betala tillbaka lånen genom att lura n;va scientologer till svindyra kursköp. Över:1klagan~ Tor<.,tcn Jons... nn, dwf för regionmyndighp..!pn i SLockholms län. inh dde sina ingripnnden mot sr ien!olu1~im;1f!1an i onsdngs. Efter husrunnsuh:un :H1h()j)..., en :~(h1n1.'. ~.;('icntolo1~ rni<.,stindh fiir gruvl f)(>dri.igt ri. Vid liukt 11i ng,för~ 1.incl lin1~arna 1 N<1ck~1 i ~:ar {'rhändp lrnn dlt liun l tf'll J,rn pö 1,!l milj!11\ 'I' 1~nn11,r Jt,r <'l..!<'n niknin~~ 1\ 1 i1n ldl!'111. hur lwrittli.\i.i1! fldjl.,!fl<.il\f:il l;."1!1 bdl' fllt>d \nti~,!\..! 1» iklf r i11orn.',("lplllt i1q:ikyr!i;;1:1 ;11t 1:C1ra, s11gl'i' :w <.11 i 11.i.;t'lb ul ll n1 lij~" i<irsvun.11 t, >1d',r(1kat l,;u '-' Ekmun. llor!/f'll åt a1ulrt1 Vorntnm ~inu µl r~unliga l~rn ha1 :w <..1l'i11gen ~;kuldsutt sig for t~ll halv nuljon tillsammans med sin hustru. Des~utom har mannen skrivit på borgen åt andra scientologer för sammanlagt en hal'v miljon kronor. Allt som allt uppgår räntorna och amorteringarna på de många lånen till ytterligare en halv miljon. - Att han blivit manipulerad till detta är självklart, säger 30-åringens advokat Lars Ekman. - För tva ar sedan hade han ett. vanligt hederligt arbett ml d fast lön. Han övergav ullt för att. satsa ptt scientologin. Nu har han tre och Pil halv miljon i ~kulder. /<'11/Nhfl 11pp11iftt r ~W-örini~Pn förnekar brott men Prkiinnt r att han tagit mellan '.W och :J:l lån p/:1.. bildl 1 bunkl'r och krnditbolag. Ovl r ullt har hun liirnnnt oriktiga uppgifter om inlrnmst, i.ih't'b(' talnmg. ;m(1.ili,ght t och om vart ppngui na sl\11lh> gfl. Enligt uppgift lil\ Expi'('SSL'n spenderude mannen de första hm en l Svt:!rlgP. För 1~">0 OUO kronor uppniiddc han scientologernas kursstadium Clcnr. I snitt gick kursnotan di.i.ref. ter ph GO 000 kronor i möna den. Det mesta av miljonlänen levde mannen upp på scientologhögkvarteret Flag i Florida. Bara nattsömnen kostade honom kronor i mimuden..~ 1,indyr11 h11r.n r :w-öringen säger att han var övertygad om att han skulle kunna b<'lalu tillbaka.iii\tclanen. Eftersom han nätt en av scientologernas allra högsta kursstadier, OT 7, skull( han enkplt kunna värvd nya med }( mmar till scicntologikyrkun. Han skulle bara följa sci(~ntologikyrkans interna s.vslcm - utt sälja de svind.vra scie11tologikur.sernu till nykomlingar. Torsten Jon!;son räknar nwd ätt vticka Li.tal mot drn ~H)-tlrigl~ scit'ntologcn orn l4 dctgur Fl< 1 1 gripandc n av scie11t.o!og(~r kun bli :..i.ktu~lin innan (foss. Samtidig! driv<'r bver<.1klu gurt' l :ric ÖsLUl'rg p5..;t<:1t~_; nklagurmyndighetf'n för spe~ cle\\a mb.1 yl terllgan.:> Pn fhrundersöknii1g rnot.scientologer sorn misstiinks för ocker. Hittills har (m 33-ärig scipntolog förhörts. Liirdag1 11 den :M si pll mh.. r Hlllll * EXPRESSEN Foto: ULF RYn På.<cientnlogikyrkans Stockholmsadress på Kammakaryawn bö1jarle den nu häktade JO.årige mannens scientologbana. På två år har han dragit på sig skulder på 3,5 miljoner kronor

12 12~ Veut kan 12 1 '1 1 11) * EXPllESSEN Torsdaµ1~n tlt n apn I stoe~a11j ~.,.,,..,;.,... 1.;H.-\:'.l~' )HS (Expressen). l{omr>unerna beta!ar I< r ino' - per dag - rit! Slig Björk för att han ska..~rrl:..i dera:.; drogmissbrukare ptt sitt och Scientolog:ikyrKans privata ve,1.rdhem. Deras bostäder har varit under all kritik. De har arbetat gratis på gården samtidigt som Stig Björk kunnat kvit tera ut 700 kronor pe1 vårtlta J!'ttrc och dnj{ av de kommuner som skickat elit dem. SjiH\' iir lljiirk nolltaxenu c och jagas av kronofogden för 'ina egna och v<inlhemmel~ storn skatteskulder... De, oor#ta jag L.. r1,-,tvrclsen i Härnösand hor,.l 'r.:::. tir fbrsokt stoppa :Nk'>t.mf r'i.~ 1 vid Björks.'ar<ini m! aht~1r)~ard1jn utanl _;r Kr;_irr.:or<; : 'ri 1 ;.ipport l.jr l:insstyrpl-,;->1" ' :1,1<;!nm 111 upp flr-ra 'TJ L<,~,,,_. }),, ij;1nd1 tl f)r :~:i1is-;:huk o. h kriminaliwl... 1:t ita 1i;rel~11mmil hlnnll ;.'1n~1:1r 1r:H1 pii fåla.c;ji'igi1rqen.!'~ ~._n,.,;1 l 11 ii1 nnderhetald. Fii 1,,.,1r,: /wlj kvar någon liir C1 t' t',..i Diiirk hur hara a:w~int ).!'atnfa mi.c;.c;brul;are som personal - i 1åe-ra rall ltnto; alt de Ci\tt.iter\~ll. någo11nin Nett" Socialc'1efen i Kramfors kommun, Hans Fredin, säge:-: - Det här är en :c;.oppn utan like. Fålasjögården har varit oerhört misskött i alla år. - Missförhlllandena där är h :;en onlnnd bokförins: m- de värsta jag någonsin sett pä reknmmer I den stutcl!r11e!'corn ett vårdhem. 1:river Fålasjögården. Socialkontoret har vid flera : ett fajj var 7000() hrmu r inspektioner begärt att fa. se!-.pi\rlöctl rörsvun~a från fo\\ln- Fälasjögårdcns pepper sjöt!t.rdens bankkonto. journaler och räkenskaps- f ;arden har haft tillstånd att handlingar. ha niig-st tolv vårdtai::-are 1i.t - Men varje gång vi frågat J!ån~e-n. I själva verket har har papperen alltid "varit ntl..,h_indigt minst eu 20-tnl \ in d- gon annanmuns.. t11gnrc hott på Vlirdh~mmct. Fredin. l,j,. I....; 1u :.1,,. ~ J. l.~.;,. It. LG 1.., i,',1 l..;äger Hans Sommaren 1981 förhjöd länsstyrelsen Björk utt fortsätta med verksamheten. Dll öv~rklagade han lill kammarrätten i bnndsvall. Inför domstojsförhar.dlingen åtgärdade Björk d~ värsta bristerna. Han \'ann i kammarrätten - trots livliga protester frän sociajstyr~jsen, länsstyrelsen och Kramfors kommun lcronur i..,,_ Mlculder Kronofogden har flera gånger försökt mälä 11' till gångar av Stig Hjt';rk. Han personligen hur kronor i skatteskuld«. Den stiftelse som driver FA.. l "'gården har skatteskulder på 60 UOO kronor. Själv kör Stig Hjrirk omkring i en Mercedes. Han har ägt flera fastighetr.r i Krom forstrnkten. Nyligon har hun köpt <;tt ~t.)rre jordbruk, med skog, \ f'\>'.bnd,., De som bor pil Fälasjögärden arhetar gratis med sköt seln nv Rllrdens djur - kor, grisnr, får och höns. Slig 0,jörk hnr flugit nitigt över AtlnntC'n, till Scicntologikyrknns högkvarter i Los Angeles. Där hur han utbildats av Sl ientologerna. Det är Scienrologikyrkan som backar upp den länkrörelse för missbru kare, Narconon, som står bak om Fälasjög~rden. Inga leror på utbildning l:nli~t Åke S<-treus, byr4dl re1.tör vid!'öocialstyrf'lsen, kon vem!.om hel5l starta ett vård.. hem lör mi bn1kare. Det ställs inga krnv pli utbildnin,. eller ercurenhet av ma~~bruk., vhrd. - Faktum är nit kraven pa brandskyddet och lokalerna skick iir strilnp.aro än krav~n pa de männi.~kor!'>om driver, '{~fk!j_l\f'!~c~f}... ~~11-;r ~~~,,

13 EXI'fUSSEN 'fe Ten.ta,.ni. k-n 12 a1.n11990 J:~ hans ~ ~vårdhe11 ~~?.~~;l~t(\,...,.,._ A..,..,""' *';:-~,., fl' t m«i d1ur.:uj-ln pj Stig G1orlu pnvat 11Ardf>em, FllasiögAr,,._. St>q B;<>rt fk W '""' ",,.. ~ i wntt""'ij f<n v r1e v'rdt11g l'f1 DIHI _,, litt9ntur dlhi föm1 mihbrvb..-n Ingemar Andersson (t f>j till'ts läsa pi Fllasjög,rder., iir förl tt«i.,, Scifmtologi/ryrt. ns grunda..-. L Ron Hubb rd,. Arne arbetade som bitrildande fijrrst~indc1m för F;.UasjiJgården Tills han började batala gjrdens skatteskulder, i stal/er för all skicka pengarna till kyrkan, DJ fick han sparken och blev svartlistad. - Vårdavgilter g_icla direlat till scientologidayrlaa Au ROBERT (JS'f'Ell/,/NIJ KRAMFORS (Ex11ressen), l'iirsl fick /\rrw 1liplom nv leduingen för Scienlologikyrkan fiir sin insats som biträdande föreståndare för l'illasjugården. Sedan började han helnln gårdens skalleskuhler i suillet för nit skicka 11eng11rna till kyrkan. Då fick han spnrken och hnmnade 111i sdrntoln:?iri<. relsens ''svarta lista". r dag har Arne två miljonpr kronor i ~kujder. Han har borgut för lån åt Stig Rjörk, Ftllasjögclnien och Clera medlemmar 1 Scienlologikyrk;m. - När jag ham~ude pt1 svarta listan slutade plölo;lig-l alla som jag borgat för tt bptuln sinu lån, berättar Arnr.. Pb. väggen i ett rum pa Fålasjögården hänger ett diplom med Arne~ namn. Det ör elt erkännande frlm Scicntologikyrkun tör hans im;atser som Cöreståndorc på gården. l ett annat rum pll gå.rdt n hänger "svurta listan". Etl lio tal namn p6 personer som anses motarbeta scientologirö~ relsen finns på listan - däribland Arnes, Alla medlemmar i Narconon och Scientologikyrkan förbjuds att ens tala med de svartlistade,..,,._, llancllar bara 011n När Arne hamnnde på svarta listan blev han utsatt CCr både brev och telefonterror. Han vägar Inte ha någon telefon i bostaden. Hnn har huft lliitt personnummer skyddat i alla :nyndighetsregister. - Hela den här verksamheten är bara en fråga om pengar, förbannade pengar, säger han och hävdar att Fålasjogården stått för Stig Björks personliga uuägg, - Fålasjö!(ården har betalat flera resor tlt Björk till USA, Gården ficlt även betala en ny Volvo 245 Turbo och en mt~rikansk lätt lastbil som han körde omkring I, Enligt Arne ägde Stig lljifrk Fålasjögårde". personligen, men hyrde ut den Al stiftelsen Narconon för kronor - i månaden. - En stor del av de vårdnvgifter kommunerna betalat till Ffl\asjög!trden har ock å gå\\ direkt till scientologikyrkons bankkonto i Sd1wt 11..1a1: har själv bcor drnt i>vt rföri.ngar I iji Schwei7. från Få/a.'ijo;:i'lrdt>n, th'rtitlar 1\rrw. Nifr Arne försökte bpta;.j skal.1p1 tl('h.t,kttl<ler till lt vt ranwrc"r för au vprk.<><1mhch :1 skullp kunna fnrtsiitt 1, ;:ms.~hs hun molnrlwl.1 Nnrconun a h fick spark<!n. //11n 114 /;ar till 11/la.,,,,,,,,PINPr - Hnn Ur en jilkla lögnare, säger Stig Björk om Arue. Vnrmr skulle hnn ljui::o om det här'/ - Ja, herregud! En människa som jag var tvungen att sparka för ntt han jiddrat med p~ngar, varit berusad i jobbet och inblnndad i slagsmål... llnn hnr ju fåll diplom för sina rlna insl\l"ier. - Han har inte fått något diplom. Det knn jng inte tro. Det hhnger ju 1 å en vägg pa Fålasjögånlen. - Det har jag r.-issat i s.\ fall. Men även om hon gjort mycket bra för gården <il spårade det ur helt på slutet, Stig Björk ~äger att vurt'ndn!nktura finns bokförd p~ Fålusjögården och utl rcv1sort'r och skottemymii,;hctcn gran..;~ kat huns bokförir.g utun att ho nap,on anmärkning. - Dt\remot hnl' mm 1 t~vi<.;or su~:t att ja,~ iir t'll idiot som tngit för lil~ hl'lult av ~.,mnwnt!rnn. - - Jag fick lt\na i bo. \k fol utt kunna betala t I- och tclcfonräkningnr. När jnjc rt 1 ~h till USA tor jng clt per.onlir,l banklån. Stig Bjöt k sli~cr atl m:. nd\ghtwrn~ i\r 'd\l\u'.usjuku I'~ honom för utt hnn l)'l'k:ll!i d.ir myndigheterna ~jialvu tnllliä lyckats, - Vi har kört hej,.ilt f~.:h gjort en jäkla bra insat.-; för snmhiihet. Ja~ trndf\ cict \ tt.r bra ntt hjälpa mi,,miskor.

14 Måndagen den 18 april 1994 * EXPaESSEN Det jobba fobrilt på - Hjälpen sker i form Andra Långgatan 21 i. av ekonomiska bidrag Göteborg. till utbildning, avgift- Sex säljare värvar ning, information i ekomedlemmar och kränger lor och så vidare. Att jag dekaler, brevmärken och själv är scientolog betyvykort. der inte att det finns nå- Men bakom fasaden gon koppling. döljer RDS en hårt disci- F'lera avhoppade 1 ~ci-. plinerad scientologgni:pp entologer avflrtlar i\.888 med order att sprida uttalande. sektens budskap. När RDS blldadeo oatt Sf"i ntnlt1gernat1 ::~.scientologer I styrelbiirkvr örer, llt RDS otörsta bldragsta- Jou rnalisten Anders gare är scientologisek Walhcrg tog jobb på tens behandllng hem ROS i ått::i veckor. Han för narkomaner, Narco.. fann httcker av scientolo- non, där bland andra ~riscktcnr b'tundarc Åsa Augustsons sambo L Holl llubbard Ovcrallt Michael NiP)sen, 33, jobpa dt>t ~litna kontoret. bar. l'a vaj:!:garna runt de De ~om jobbat på driftiga saljarna bokför RDS berättar att Äs& dl s dpras rc~ultat i sci Augustson drar in upp Pntolo~C'rnas t~ ptskn fcir skattning~vis l{al.1ning-:-;kun 1n. kronor till organisatio- - ()p!jo:! om allt hela ru;n varje vecku. t1dt. n. :->111...:c1 Anders \Val Sociakhcfen i Väners hprg. horg, Lars-Göran Berg, Bland annat hävdar har studerat RDS och HDS ordfbrande Åsa Au- Narconons kopplingg-ustson att c>rganisatio- ar i en utredning. ncn ;1r opulitisk och att - De tillhör scien- enda som krivs ir att en auktoriserad dna; C'nda up1j1-,rift är atl tologik)tkans eget revisor ska godkinna revlsionsberlt beku1npa drogmissbruk. multinationella im telsen. Men det garantenir ingenting. - Asa är en special trä- pcrium. säger Lars- ILl!(,j&U~.La.J - ROS bokf6rlng ir ju under all kri- HJl. 1'11A# Frll nnd sci( ntolog, säger An Görnn Berg. tik, hivdar bokf6rln~sexperten Kurt verk.. mh ten. PI Andra Llng e ncuc Larsson, som ajälv de-mdeellsaknapaurndbeerro 0 0 nh Svedge. Syren. lektor p6 Götebotgs univenitat gatan 2'1 I Göteborg har RDS, är nvhopparc från scicn- k Stiftelsen för insemhngskontroll, och civilekonom. som gitt igenom Rlksforganlutlonen för ett tologerna. rörelsen. De dyker SFI. ir orolig efter Expressens larm ROS bokföring!".'' Expressens upp- - Hennes huvudupp- upp i olika former for om att pengar gir till scientologlsek- drag. drogfritt Sverige, ltt h6gkver gift ar att värva nya att lura folk att arbeta ten. - Det ir om6jllgt att vart pengor- ter kronor I vec:t.n m medlemmar till sekten. kommersiellt inom nå- Varje ir drar 90-kontona In 1,3 mil- na tar vigen. Jag hade aldrig godkint /as In frln al/mlnhatan. Mycket Scientologerna har full- got de inte fattar vid- lorder kronor. det hir. Jag hor ovirt att först hur re- "" ptmg m gir t/11 sclentolo ständig kontroll oöv:e~r~~d~e~n!.!o!v ~-----.::=2=50~o=r~a;n:l :a:t:lo:n: ~r :i:;r =a~nll==ut~n:a:. :D:et::::::v:i :o:rn=ku:n:n: :':":': :d:att::; :: : :M:r: : ==!..:g:e~rn: :..:., RDS och rapporte- ( ~:r ~:;\a ~~~.vi~:: Artisterna: Att 1 obba naot droger låter 1 u lint stans. Avhoppade sci- Au CHARLO'ITE uon PROSCHWITZ och ANDERS WALBERG 11 dana tveluamma sam ~~~~o~~~.:'::..ät! -Vi blev blåsta av scientologerna. manhang vill man ju inte f Artisterna Tomas von Brömssen, Sonya Hedenbratt och.... _". vara med. lilger Laila ~~gu;:" 0 a~~ ':.\'!:~~ Laila Westenund skulle vara med i en affiacllkampanj för. Westeraund. RDS kundregister RDS på Gateborp Spårvägar. ROS ly.:kades liven fl vidare till sciento- Scientologerna lurade ock.så In sio på Uddevallas sko- ~lu-andst.11.lmldalltill.."~ttkfur- kontor i USA. De lor, i Melleruda kommun och på arbetsförmedlingen. mun at.11.llde upp med en som skänkt pengar Riksorganisationen fur ett. dåligt i och med i\iämtvätten av & gratis lokal till ROS. till RDS kan ham- drogfritt Sverige, RDS, talar inte alla ungdomar. - Lalla Wntenund, Tom Men socialchefen i VA logemas huvud-,. ogan e. e eru... om na i det centrala om kopplingen till scientologer- rr. ~-- lf.t.- von Br6m._ och Sony H«lenbrett. nersbofll, Lan-Gönn 1 ki na när den nggar nya medlem- flfppro._ 1- Berg, fick en chock när sc's).!i'v ogarfu~:t.,. mar och kunder. I september fllml Aret blev So- Michael Hederås själv, om allt- han läste om det i lokalp...,n. Åsa AuliOlstoon sci- - Att jobba mot droger liter ju nya Hedenbratt uppringd av en så i n t e är l!cientolog, upptäckte - Jag ringde Melleruö komtol gilul r fint, säger a6nge1.. kan Sonya anställd på ROS, Michael Hede- kopplingen till sekten. Han var- mun och ubetsrlnnedlingen och en_ JåJ:t!KJ'~';t Hedenbralt. rås. Han ville att hon skulle nade Tomu von Bröm-n, Son- rldde dem att vara Rlniktip. samla in pengar - Men inte med scientologer- ställa upp på en affiechicampaltj ya Hedenbratt och Laila Wester- Berg upfulcld.e ocbi hw- n... till drogbf...mp- na. Dem vill man ju inte ha barn fur dem. sund fur kampaltjen. ra akolor Uddnalla Tar nllll ning, säger hon. med. De har ju gjort sl mycket Bubblan sprack furst när ROS - Jag hoppade av direkt. I 1å- att lnflltreru at RDS.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Varför??? För om han säger ja så kan vi snoka runt och se om vi hittar några bevis på att de kommer tillbaka,idiot!!!

Varför??? För om han säger ja så kan vi snoka runt och se om vi hittar några bevis på att de kommer tillbaka,idiot!!! !!!!!!! mullvadarnas näste Jag, John & Diana skulle träffas i en gränd på NewYorkgatan. När John och Diana hade kommit till gränden sa John Vad gör vi här??? Jag stirrade på John som ett levande frågetecken,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

och valutabrott" EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988

och valutabrott EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988 EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988 och valutabrott" Scientologlkyrkant lokaler på Kammakaregatan i Stockholm. Till vänster rörelsens grundare L. Ron Hubbard och ett utdrag ur ett policybrev från Hulb

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Författare: Thea kjellström och Julia Ahola

Författare: Thea kjellström och Julia Ahola Författare: Thea kjellström och Julia Ahola Klass 5a har bestämt att fredag den 13 då ska dom sova över på skolan. Alla är hemma och packar och dom ska mötas vid Rimini klockan 5. Nu går dom in i skolan

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något.

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något. Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Julia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 8 år, jag tycker om att ha vänner. Min favoritfärg är turkos och svart.jag har många kompisar på min skola. Mina kompisar heter Albin,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Den kidnapade sångerskan. Anna, Camille och Axel

Den kidnapade sångerskan. Anna, Camille och Axel Den kidnapade sångerskan Anna, Camille och Axel kapitel 1 Här får ni träffa Fru Gurka Kapitel 2 Fru Gurka får ett bråt Hej, jag heter fru Gurka och är dektektiv på fritiden. Jag är på jobbet och sitter

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

MORDET : vid polisstationen, telefonen ringer och Anders svarar. - Hej du har kommit till Polisstationen vad har hänt?

MORDET : vid polisstationen, telefonen ringer och Anders svarar. - Hej du har kommit till Polisstationen vad har hänt? MORDET Carl går upp för trappan och sätter sig vid datorn. Det har varit en jobbig och slitsam dag. Han går in på datorn och kollar sina mejl. Han hör ett brummande och kollar ut och där står en motorcykel

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER Snart kommer jag att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något jag verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill jag att

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet.

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Monstret Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Jag bara satt och väntade, jag var så jävla irriterad av att ingen Kunnde komma in så de kan börja

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

SOL-sidan support quality of life

SOL-sidan support quality of life SOL-sidan support quality of life Juli, 2017 BAKGRUND Antalet äldre människor ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

När tomtemor räddade julen

När tomtemor räddade julen När tomtemor räddade julen Roller: Tomtemor: Jultomten: Dr. Nisse: Maria: Mario: Tomtenisse 1: Tomtenisse 2: Tomtenisse 3: Tomtenisse 4: Tomtenisse 5: Tomtenisse 6: Tomtenisse 7: Statister: Berättare:

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer