I l L L. - -p-p ---p- p - -P Södergren, h. J Wennberg, G. \V. Albert Edward

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I l L L. - -p-p ---p- p - -P Södergren, h. J Wennberg, G. \V. Albert Edward"

Transkript

1 p -- -!! E!! - ; C. Ofriga allmänna inrättningar p- P--- I I l L L Inair' Fi~lnidrafiar~ Fartygsnamn I Slag Ton BeMhafvarens 3eMhafvarens namn 1 - -p-p ---p- p - -P -- Uberg, John (för Rederi A.-B. Ljungan I Roslagen b Roberg C. J. Osterman, Rils isjaif och for Rederi A.-B. Urnan) l Concordia Södergren, h.! J John l A Persson, A A - Urnan Eneroth, G. Nacka D Nilsson, A. W Gudrun Wennberg, G. \V. Albert Edward u Siodin. Sjodin, E Carrv Carry D Tviberg, A Louise u Persson, O. \ 5. penninginrättningar. a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700j Sveriges Riksbanks huhudkontor Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; lördagar och helgdagsaf triar i regel 10-2.) Riksbankens styrelse, se [l Fulldktigea ezp edition. Bankosekreterare: Montelius, C. W. H. (se nedan). Prdtokoll~notarier: Langborg, E. G.; Törnebladh. C. G. H. Ombudmia~1~itione1~. Ombudsman: Montelius, C. W. H. (se ofvan). Notarie: Langborg, E. G. (se ofvan). Statistiker: Bultman, J. I. Arkivarie: Oldenburg, W. Bankkontoret.. Eommissaricr: Larson, J. F.; Wadstein, C. N. T.; e or ber^, R. E., tjänstledig (se riksbanken8 styrelse 16111); Björkmanson, A. R ; Ohlsson, B. k.; Afzelius. A. O.; fogelström, 1c.J.; Dahlgren, C. G., t. f. Xamrarare: Engström, P. A.; Wassberg, J. H.; Carlsson, J. G.; Nylin, E. V. R.; Påhlman, C. F. L.; Tunell, C. A.; AmnBr, Axel, fiireståndar9 för utrikesafdelniiigen; Oadovius, J. A. M.; Nyberg, F. W. W., t. f. Xassör~r: Warberg, 0. E. F.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C-0.; Carlsson,C.E.; Lindqllist, C. G.; Falk, S.; Moëll, J. O. H. N.; Trysén, O. S. A.; Sundberg, G. Th. Revisorer och BnkhGllare: Humble, K. A.; Ekström, C. J. F.; Norell, G. W.; Hallberg,A.A.; Uorph, S.W.; Sprin- ger, E. N. G. P.; Hähnel, B. F.; Wanberg, T.; Ekeiiberg, M. B ; Betulander, V' A.; Bertil, B. O. A.; Ruus, Y. T. J.: Larsen] C. G. E.: Rergh, O. E., utrikeskorrerpondent; von Hedenberg, R. E. H.; K:trk,C.H.; Nyman, A. I; John~son, N.; Haufftuan, C. G. W.; Ehlin, K. O. E.: Frieri, M. C. F.; Fredricsson, Å. G.; Conradi, C. G. J.; Trygger, C. E. A., t. f. Regiatratore Eriksson, J. A.; Levin, P. s. Kontors- eller Kassaskr<fvare: * von Krusen~tjeriia, J. If. O.: Persson, K. E., föreståndare för bronsmyntkassan; Linder, A. G., förestandare för silfvermyntrakningen; Borg, C. O.; Heinrici, E. A.; Erfass, O. V.; Engwall, A. B.; Forsgren, E. V. E.; Nilsson, N. G, E.; gj:jöquist, J, B; Forsell, T. A. V.; Peterson, G. E.; Dahl, C. J. F.; Weidling, H..O.; Holmberg. C. L.; Fridholm, A. &.; Lillieborn, p. F. p.; linger, P. A. S.: Sommar, K. T. O.; Simonsson, K. G.; Frykman, J. G.; Svensson, S. O. R.; Lafstriim, K. A.; Pettersson, O. A., Andersson, A. G.; Erland<son, K. M.; Nyström, A. R. A.; Abenius, H. V.: Hultman, S. V.; Jahnke, S. V. C.; Ullman, H. A.; Lignell, E.; Ek, G. F.; Sutthoff, O. M.; Holmberg E. J. N.; Nilsson, N. 'r.; Björkman, E. 6. I.; Törneblbhrn, I. W.; Wessman, K.; Bruce, P. Th. B.; Wilhelmsson, FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN 17 E. J. H.; Johansson, H. E. A ; Ehrnstrand, p. A.; &-&son, E. K.; Sjöö- 0. w. L; Hane, C. O. R.; Lindfors, B.F.; Strömbäck, J..G H.; Landskog, J. E. N.; Bolin, G. J. R.; Ohlin, E. N.; Stenberg, A. T. W.; Ostman, H. A.; Hellner, E. I., t. f. - I

2 5. penninginrättningar. ' a) Banker och kreditanstalter. [ xvinnligca biträden: bank, som af honom i s&dant afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckgällström, M. E.; Kr~~telieri, E. S. M.; Nitze- ningar i fastighet inom Sverige. Cnkasseradt kapitallius, S. E. A.; Bergström, E. M.; Degen, hflr>~>p tillhandah&lles endast mot kvitteradt förva- B. E. F.; Kalla, fiidd Stalin, E. A. A; fopp~~~ ~ " ~ k ~ ~ a d " H $ ~ r ~ ~ ~ f e d ~ ~ Lindquist, S. K.; Norberg, R. M. afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för &r räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna varde, hvarvid Vaseldiakontering samt mot hypotek af el af tusental beräknas s&som helt. Minsta hsafaktier, obligationer och andra värd-pa~per ell~r varor. utgör dock en krona, hyarjämte sarskilda intecknings- och andra kostnader skola ersättas. och öfriga emottagas af Närmare upplysningar erhhllas i riksbankens afvederbörande tjanuteman hvarje söckendag under delning för öppna och slutna deposita, riksbankens expeditionstid. d vaxel beraknas minst 8 dagars diskonto. Betalning till riksbanken af diskonterade växlar eller lan emottages hvarje söckendag underriksban- [27011 Svenska Bankföreningen' &ens expeditionstid af vederbörande kassör. Poreninqe~n sekretariat. Drottning. 3. Kassakrcditiv. (Kontorstid 10-4.) Hirtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf. den för kreditivet erbiudna Stf(reZ8e : säkerheten och firma för invisningarna. Hreditivafgiften erlagges efter kreditivets bevil. Ordf.: Kjellberg, J. C:SOB; V. ordf. Wallenjande till vederbörande kassör. berg, M. Uttag ooh insättningar & kassakreditiv f& göras Ledam5ter: Palme, J. H,; Berggren, E.; &foräfven i brutna tal. Checkblanketter för uttag tillhandah&llas kreditiv. ling, J. W.; Hedenlund, A.; Rydbeck, O.; tagare mot behörigt kvitto utan afgift. Frisk C.; Sandmall. A. F. Å inbetalda belopp godtgöres ränta fr&n och med Sekr. o.' ornb.-man Dickson C. R. första helgfria dag efter insättaingen. Om före krrditiutideiis uty6trg nytt kreditiv erhl1- lits, far öfverföring till detta af kapitalskuld 9. det [z7031 Stockholms Enskilda Bank. äldre kreditivet ske utan att för denna &tgard nigon afgift erlagges. Kredit i löpande räkning. Sidan beviljas P& de villkor som af fullmiktige för hvarje slskildt fall bestähmas. Bör kredit i löpande rakning erlagges icke bokföringsafgift. ~fbetalninqsl&~. ~ ~ l i ] ~ ~ banebeloppet ar 800 kronor." Därutöfver utlimnas l%n i jämna tiotal intill högst 6,000 kronor. Amortel Hufvudkontor: Kungstriidgårdsg. 8. ' Afdelningskontor: Stora Nyg. 40 & 42, Drottniiig~at. 48. Nybroplan, Handtverkareg. 18 & 2,), Hornsg. 1, bfynttorget 4, Stureg. 9, Oden?. 51, Hamng. 18 & 20 samt i utgifvas 2 i;,, el,er 5 arstid. Lagcita Söciertklje, Salhjiibaden och Sundbyberg. Birektion: ringen sker medelst erlaggande hvar sjatte mhnad Ordfirande: Printz\köid, 0. af en femtedel resp. en tiondel af liuebeloppet jamta Verkställande direktör: Wallenberg, M. L. ränta. Vice verkstillande direktör: Nachmanson, J. Medels mottagande på depositions-, giro- samt upp. Ofriga ledamöter: illrnström, H.; Riben, K. och ajskráfnirrgsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af 12 A. (onlbuds~nan); Sachs, J.; Siiderberg, Olof maj 1891 äger Riksbanken: A.; Wallenberg, O.; Hellner, J.; Arfweda) på drposition afgiftsfritt mottaga pmningar, son, J. att utan räntegodtgörelse &terbetalas vid an. Bankpersonal: fordran eller å tid, som vid insättningen bestämmes : Direktörsassistenter: Julin, R.; Hahn, B.; b) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga ~ ~ ~ E. ~ l ~ f, och girorakliing föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahalla Förestiiidare för Notariatafdelningen: Nyräkuingshafvaren hvad &räkningen innestar man, V? ; kamrerare: Johan-son. J. hvarjamte fullm&tige berättigats att &t ar: jurid. biträden: N.; carlsson, H. J. ' mor som haha växeldiskontering i rikaban. ken 'och ej &ifva bankrörelse, öppna P'öre.tHnddre för Obligationsafcleliiingen: upp- och afskrij'ningsräkning mot rktegodt- Bolldén, A. görelse. Kamrerare: Widén, G.; Norman, A. Jfottagning i j6rvar af guld, silfver och vardepapper.. samt aj godr under försegling. Ofriga tjänstemän: Schuberth, Fredrique; Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under 'Wallin, J.; Blom, E.;' Schéele, F.; Holm, förneglirng, emot en afgift efter godsets rymd och Siqrid; Steninark, Gerda; Bergman, C. G.; förvaringstiden samt utan ansvarighet & riksbankens sylvander, brny: saniigren, ; carison, sida för oförv&llad skada eller tillfallig olyoka; dels myntadl och omgatadt g.uld eller siljver, del, Axel; La ercrantz, Loiiise; Sundelin, A.; 008 oi~~igation6r. aktier och andva viirdrpapprr af de Virgin, Ehr.; Lundgren, W:m; Claesson, ~ ~ & ~ $ ~ ~~medg8~ag,"~;e ä ~ t i ~ 2; & Valborg: ~ Har riilton, Charlotte ; Hörle, A. riksbanken att inkassera betalbara kuponger, deposi- E. O.; Pira, 8.; Als011, Th.; Lybeck, Ida; tionsräntor och utlottade obligationer samt, efter sar- 7. Sydow, Anna; Björliman, Ingrid; Paskildt aftal, äfven andra medel och att insätta beloppet st inkasserad och annan för lander, Louise; Liljenstolpe, Anna; Walvederbörandes räkning i riksbanken eller i annan lin, Emma; Nordin, W.; Askergren, G.; -. Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T H U LE -- -

3 i [ C. Ofriga allminna infittningar. Linder, C.; Tecktonius, Gerda; Brisman, E.; Alfred; Reutersltiötd. Bernh.; Zielfelt, A., Högborg, G.; Silfver.;tolpe. Eva; Myrin, kassadir. och v. verkqt. diwktör. E.; Peterson, T.; Lindeberg., K. R.; Da- Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. nielson. F.; Södermark, Fanny; Fordund, Tjiindeman : I.; Lysholm, R.; Bt~rlin. H.; Fagrell, F ; Lundbero, E. H.; Hiisselbom, L.: Strand- Kamrerare: E. D- berg, Signe; Edemar, C.; Henström, J. H.: %ee!.d,","inhc. J. Fagergren N.; Ol~son, S.; Gullander, S.; Va'frid' Liiidroth, 'K. G.; Lindgren, E.; Ekholm, J. A.; Gillberg, E ; htergren, $.; Thim. Bokhållare: Thimgren, B.; von Gegerfelt, F.; E.; Berggren, a. Almroth, A.; &lodin, Sulidin, B.: I.; Nilbson, G'; Ohlsson> G.; Siwertz, G.: Nitzelius, E.; Lindström, C' G'; Uneus? I.; *' Hj.; Jtinsson, E. ; Saxine, E.; Möllrr, S ; No'nriat- & Fonda fdelnivagen : Sonner, G. E:son; Bercgren, C.; Lewert, Förest.: Tielinan, A. N.; Wennberg, R.; Granfelt, N.; Ahston, Bitiädrn: Fondelius, O.E.; Södergren, Dan. ; H.; Holmgren, C.; Gillberg, Karin; Ellgar, Staaff, S..T. E:son; Hmson, R.; Germundqon, N.; Lundberg. Greta- Johanuson B: Blom xaisa; v. unge, blhrta; ~ ~ G. I ~ L27201 ~ Skandinaviska ~ ~ Kreditaktiebolaget. d, ström, Lola; Jorisson, Kerstin; Molin, (Storkyrki~br. 7.) Greta; Lindahl, Signe; Rudbt~ig, Tua; We- Ex~editionqtid: e. m- stin, E.; ~ ~ ~ k T.;,, ~, ~ i ~ E,;, k sjó. ~, w.; Afdelningskontor: Drotttiingg. 5, Öfre ~ ~ h l G.; é ~, E,; ~,i~dt,,~~, ~ ~ Munkbroii t ~ 7, Birgerjarlqg. ~ ; 14, Södermalms- Sjögren, Lilly; Bäckström, T. V.; WestrBn, torg 6, Kung%. 6% Tegnér%- 12. A.; Lind, K. M.; Qre~yer, G.; Abramson, Styre&: K. : Svanbäck, Dagrnar; Thelander, J. ; Ordförande: ~~~~h~~~~ L friherre. Kihlstedt, Gerda: Scliulta, Ebba; Sahl- Ordfi,rande: 'Ur.; ~ ~ C, A. l l ~, ström, H.; Ripa, E.; Hellstriim, N.; Frö- Ledamiiter: *ndrbpn, 8.; ~, ~ G,; ~ ~ l ~ spll, S.; Herdin J.; K.; Reutervon Liride, A. W.; Carlarider, A.; Dieden, skiold, E.; Larson, B.; Oberg, K. H.; Jansson, E B. 116.; ~ k G.; ~lli~t, ~ M.; ~ frih. ~ Eric-, ; Svensson S., Eiigströrn. M~rgit; Morell, Karin; Andersson, Eva; Friedn~an, son, C. W.: Faxe, C.; Friselk, E.; Helling, Amelje; Sylwan, N.; v. Sydow, H.; Andrén, S. G. E.; ~ ~ 0.; J ~ ~ ~ ~ A.; ~j~ll. ~ ~ h ~ berg, J. c.son; ~ ~ ~ H,; ~ i i ~ ~ d ~ C.; Hellström, E.; Thomsen, W.; Heijken- Hj,O.; Lindahl,~.~.; 5kjW B : Wallenqvist, S.; Broman, T., sten, p, J. E ; Larson, E.; Welander, E. blannheimer, H.; il^^^^, R.; Petrrqson, B. R.; von Pldten, W. A. A. B.; Rabe, P. R.; Schmitz. A.; Smith, S. [27071 Skaraborgs Enskilda Bank. W. A.; Tranchell, C.; Wehtje, E.F.; Wingirdh, C.- A. B.; Zethrsus, A.; Aker- (Mi~nlmtorgsgatan 4.) man, R.; Agren, Axel H. Expeditifmstid 1/,10-3. Styrt.l.~e : Kontoret i Stockhobn : Rhodin, H., ordf.: Laurenta, W.; Knylen- Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas stjrrna, A.; Dickson, W.; Berg, R.; Schu- C:son; Rabe, P. R. berth, J. Vice verkst direktörer: Odencrants, L. A.; verkst. Direktör: Schuberth, J. Terserus, E. (se Afdelning~kontoret Drott- Kassadirel\tör: Lanrentz, W. ningg. 5). Kamrer: Ulmgren, K. E. Direktorsassistenter : Rissler, G.; Philipson, Ombudsman : Atmer, I. W. Kassör: Ewert O. Kamrerare: Bachér, Fr.; Boström, G.; Kjel- Tjänstemän : Grönlund, E.; dkerblom, G.; 16n, G.; Lönngren, A.; Benckert, S.; Wiesel- Halldin, S. E.; Ahlström, A.; Barcklind, S. gren, S. Oriibudaman: Hasselgren, C. Ludv. [27091 Bitr. ombudsman: Heurlin, E. Sundsvalls Enskilda Bank. dfdclningskontor : Kontor: Fredsg. 4. Drottningg. 5: Styiebe: v. Verkst. direktör: Terserus, E. Tamm, Gösta, ordf.; Gihl, H., vice ordf. och Kassadirektor: Ericson, C]. W., frih. verkst. dir.; Liljewalch, Magnus; Peyron, Ombudsman: Smith, G. E. M., v. haradsh. - FINSPONGS METALLVERKS A,-B. BERIDAREBANSBATAN I7

4 i 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ l Kamrer: Svensson, N. O. A. Vid fondafdelningen: Kas-örer: Ekström, Gotth.: Hallgren, C.; Förestgndare: Kock. d. Sparre, Signe ; Sparre, Märta. Bitriiden : Gustafsson, S.; Nordström, O., Foridafdelningen: Föreståndare: Wigstrand, Holm, E.; Fries, E. E. Vid revisionrafdelningea: Ofre Munkbron 7: Förestandare : Hanner, J. Kamrer: Holrriquist, Filip. Bokhållare: Kliining, D.; Schwartz, G. I Kassörer: van Rijswijk, Anna; Grund, Ej. Vid fiiwaringshvaif~.et: Onibudsman: Heurlin, E. S., e. o. hofr.not Granlnnd, D.; Lundin, S., Ilyman, E. Birperjarlsgatan 14. Tid kupor~gafdelningen: Kamrer: Lindströin, H. Roosval, E.; Hofrén, S. Kassörer: Haggström. S.; Pontén, E. Vid rgev~dnnt.~anentu~en: Kungsgatan 62: Föreståndare: Larsxon, A. E. Kassör: Hagman, G. Bitriide : Cnattingius, B. Sfidermalmsto~g 6 : Vid nfdeln~ngsknnto~et Stureplan 6: Kassör: Bjurström, J. KassOr: Salmson. V. Tegnérsgatan l2 : Knntrnllant: Geijer, D. Kassör: Gellersten, C. Bokhållare : Berggren, A. - [2722] Stockholms Intecknings Garanti (27241 Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. Aktiebolag. (Drottninggatan 4, öppet 410-3, lördagar Hnfvndkontor: Fredse. 2, öppet kl och dagar före helgd. l/a10-2.) Afdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. Afdelningskontor: Götgatan Yl. '1s Styrelse : Styrelse: Phragmkn, E., ordf.; Neumiiller, Otto Emil, Ordf. och verkqt. direktör: Palme, J. H. v. ordf.: Nyströin, M., verkst. dir.; Hellman. C. H ; Kassadirektör: Pripp, L. sjödah,, Blanck, carl. Ledambter: Jdeijonhufvud, C. G.; Uggla, E.; Kaesadirektör: Kamrerars: Abom, Fr. ~ ~ ~j.; jacobson, ~ p. M.; ~ ~ Svensson. G.: Kreuger, I. Prykman, J.. Styrelsens sekreterare : Benckert, H. T. ' K~,,~,,~, H ~ L ~ ~ ~, ~ ~ V.; ~ ~ ~ ~ ~ Tjiinstemän: Iing, A. Ombudsmän: Cavallin, B.; Juhlin-Dannfelt, Förest. för fondafdelninyen: Teeling, W. C. Bokhållare: Almqvist, G.; Berenskiöld, B., Hvalfskamrer: Wancke, F. Bohlin, S.; Bohm, K.; Collin, E.; Ealee, C.; Ingenjörer: Arborelius, R.; Knochenhauer, S. J:rikRon, B.; Ericson, O.; Floderus, E.; Vid jastighetaafdelningen : Forsberg, G ; Friberp, E.; Julin, A.; Lind- Kamrer: Meiirk, A., bom, G.; Lindholm, M.; Nettelbladt, E. C.; Bokhållare: Eriksson, F. H.: Bergström, G.; Olsen, T.; Olsson, O. W.; Ponsbach, E ; Sundberg, E.; Johanson, A. Rasniusson, G. Fd bnnkafdelningen: Ombudsman: Levy, L. Kamrer: Lange, K. H. Bokhiillare: Broman, B.; Gerdes, G.; Habbe, T.; Apderson, L.; Billströin, I. [27271 Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Vid utrikpnnfde/nit&.vi : Korrespondenter: Giinther, O.; Lindgren, O. - Hufvudkontor: Kungstradgardsgatan 2 B. Vid kanrr~rna - Bankafdeliiing: Kiiiigstradgårdsg. 2 B, öp- Kassörer: Thorslnnd, E.; Reinius, A.; Nordpen e. m. borg, 0. Notariatafdelning: Kungstradgardsg. 2 A; Kontrollanter: Johnsson, F.; Rappe, E.; Jo- öppen 11~10 f. rn-4 e. m. hansson, E. Fondafdelning: S. Bltlsieholmshamnen 12; Bokhållare: Carleson, H.; Ternström, C. öppen 1/210 f. m.-3 e. m. Vid notarinto fdelningen : Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 A. Föreståndare: Lundh~llm. J. öppen '/%l0 f. m-3 e. m. Bitraden: Olsson, O. F.; Elmqvist, A.; Sund Förvaringshvalf: Kungstriidgårdsg. 2 B; öpblad, V.; Wistrand, G.; Hegardt, M. pet 'i210 f. m.-4 e. m..- ri-ii-- Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T H U L E p- l.'

5 [ C. Ofriga allmsnnr inni-ar. Lord.- o. hewagsaftnar utom d5 desamma för aktieafdelningeh: Lindberg, A., förest. infalla?l första o. sista söckendagen i måna- for ciblipatidnsaldelningen; lnkassoafdelden, stangas bank-, notariat-, fotid- o. ningen: Ekdatil, K., forest.; Kaiiirer-expefastigheisafdeln. kl. 2 e. m. samt förva- ditiont n: Schultz. Ediiard, bitr. dir. och, ringshvaltvet kl. 3 e. m. hufvudkaiiirer; af Sandeberg, V., hvalfs- Afdelningskontor: karurer; Lychou, G. O., kassakairir* r,santesson, F., bitr. kamrer; Låneafdeliiingeri. A. Gotgatan 3; B. Vasagataii 12; C. Sture- Stenberg, E., kamrer och före,t.; ~ ~ ~ gatan 24; D. Slussplan d3 A; E. Drott- afdelniiigen: Ljungman, J., flbrest ; Lidman, ili,,gpatan 80 *: F. Handtverkarepatau R.. kamr1:r; Rembiirsafdelning+'n: Wall- 23 A; G. Norrtullsg. 19; H. Regeringsg. berg, F., förest.; Revihionsafdt.lningen: Lys- 45; 1. S:t Eriksplnn 6; K. Humlegårdsg. holin, &laur., förert ; stitti,tiska afdel- 2; L. Kungså- 2 (Sturepla11); oppnr '1% 10 ningen: ~ ~ S., ~ förect,;, ~ svensk% ~ ~ borre- ~ l f. m.-3 e. m., 1örd.- o. helgdagsaftnar spon~lensafdelniiigen: Mellströtn, N., förest.; utom då desamma å e,le;. Sys~loiriansafdeliiingen : söclrendagen i samt- Ljungquist. H., förest ; lica afde1n.-kontor kl. Utiiindska korrespondl.nsafdelnin- 2 e. m. gen: Palm, G., forest.; Utland.ka vaxel- Provinscentral: afdelningen: Forsgren, V., förest. Kungstrii~lgårdsg. 16. Ofriga tjänsteman: Bankafdeln.: exp tid 'inlo f. m.-3 e. m. Abenius, vera; Almqvist, W.; ~ ~ H.;, j Förvaringshvalf: öppet '1s;lO f. m.-4 e. m, von *,.bin, Lajla; Bagge, 1örd.- o. he1gd;lgsaftnar. utom da desamma H.; ~ ~ l l E.; B ~ J.; B ~ ~ J,; B ~ ~ ~ K.; ~ ~ ~ A infalla B forda o. sist~ söckendagen i maiiaden, stängas bankafd. o. fcrvarings- IYörck, E., Bloiiiqoist, S.; Bodén, V.; Bohr, hvalfvet Provinsreiitralen kl. S e. nu. E.; Bunr~an, G ; Carlsson, O.; Cederin, R.; -- Ddrin, O.; Ekmarck, L.; Ericsson, E.; Fagerberg, G.: Folcker, O.: Forssberg, E.; Fors- Styrelse: ström, B.; Griinditl, E.; Gustafss~~n, N. G.; Lindman, Arvid, ordf.; Frisk, Carl, verkst. Gyllenspetz, S.; Hagbergh, N ; Hallberg, S, dir.; Philipson, Manr,v. verkst. (lir.: Berg, Hallgren. E.: Haiiimar, E.; Haiiimarstrand, Carl; Bohman, Kniit,v.ordf.: Fahléu, Hugo, R.; Hassell~uhii, L.; Hedberg, N.; Hellfarth, Lamm. Herm.; Lettström, Harald, jourh. M ; Hellman, G ; Hiort, E.; Hollenbach, F.; dir,; Malmqtröin, Ernst; Rappe, O., kassa- Holmblad. S.; Hultman, A.; Hiiss W.; JOdir; Reiiterskiöld, L.. jourh dir ; Rooth, * haiisson. E.; Johansson, H.; Kullström, G.; Otto; Kalaiub, Erik; Stén, Heliner, jourh. Lainrn, E.; Landelius. II.; Larson, E.; Ledir. mon, L.; Leiinerniari, H.; Lind, F.; Lin- Suppleanter: Kempe, Karl; Berqgren, C. W.; dell, A.; Li~ideskog, G ; Liiidqvist,L.; Lind- Fischer, And ; Westman, C. G.; Lindholin, ström, G.; Ljunggren, II.; Ljungstri;m, J.; Carl, andre dir. vid Provinscentralen. Ludin, S.; I.uiidell, A ; Lundvall, D.; Dirrlction: Maas, M.; Nälskn, F.: Ohlqon, H.; Olsson, Frisk, Carl, verkst. dir.; Philipsnn, Maur., E.; Peterson- G.; POnsbach, A.; Rosenv. verkst. dir.; Reuterskiöld, L.; Lettström, gren, S.; af Sandeberg, S.; schröder, F., Harald, o Raaschou,Th., jourh. dir.; Rappe, Schönberg. E.; Sellin, l3 ; Stitrm, J.; Svens- O., kassadir. son, E ; Svensson. I<.; Svenssrin, S.; Syl- Ombirdor~tBn: wan, A; Tryggrr, G.; Uhlin, G.; Ullman, Glimstedt, Carl; Undén, G.; Rooth, Ivar. A.; Wahlberg, Q.; Wahlqvist, W.; Wallgren, A.; Wenzell, S.; Wiier~ter, H.; Wäst- Tjiinsteman: felt, C. E.; Zethrin, G.; Zins, T.; $berg, A.; Vid hufvz~dknntnret: Amark, A.; Ostberg, E. Direktörer: se nfvan under ~i&ktion. Vid afdelninqskontoren: Bitr. direktörer: Allai~d~r, O., förest. för ut- Föreståndare: A, 3, ~ i ~ d ~ 8.; t ~ rikesafd.; Schultz, Ectuard, hufvudkamrer. B, Va,ag. 12, sfiderqvist, (i*.; C, Stureg, Ombudsrniin: se ofïan. 24, Anstrin, O ; D, Sliisaplan 63 A, Wet- Tjäiisteiriiin med ratt attteckna firma: Lamm, terlind, E,; E, ~ ~ ~ 80 t 8, t Bogren, ~ i ~ E.; Kälsés, F. K.; F. Handiverkareg 26 A, Carpelan, B.; Afdelningsföreståndare och kamre- G, Norrtullsg. 19, Löwenhard, E.; H, Rerare: geringsg. 45, Pdlmer, V.; I, S:t Eriks- Eokföringsafd~4ningen: Akerlund, O., förest.; plan 6, Reutersward, G. P.; K, Humle- Fa-tighetsafdeliiinpen: Weiinerholm, C., gårdsg. 2, Ptllriigren, 8.; L, Kungsg. 2 forest.; Fondafdelningen: Olln, O., förest. (Stureplan), - Eöppner, J. FINSP~NGS METALL VERKS A.-B. BERIDARESANSGATAN 17

6 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [%'28--5!331J Ofriga tjiinsteman: t [27301 Beigstedt, N.: njgrkbom, T.; Boustedt, A. Aktiebolaget Sundsvalls Handelsbank. M.; Eiig.;tröm, H. : Grahm. E.; Gripeiistedt, (Drottninggatan 17, öppet ) E.; Hafstriiiri, D.; Hertzman, L.; Holm- Styrelse: berg, U.; Johan$s"n, K.; Neukirck, A.; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.; Norén, PV.; Pettersson, A.; Swartz, A.; Tidermann, S.; Torell, Hj.: Walldén. H. Lindh, Helrner, verkst. direktör; Ltindeberg, E;~. W,; Engström, sigfr. ' Vfd Pro~.inscentralen: Suppleanter: Amelri, Chr.; Sundin, R. Direktörer: Stén, Helmer, jourh. dir.; Lind- 2"jiinsiemän: holm, C.. andre dir. Kamrerare: Hanson, L.; Wiklander, 9. T. f. ksssadir : Zethrin. H. Kassörer: Dehn, L.; Hainmarströin, S. Ombudsman : Relfrage, Fritz. Ofriga tjänsteniän: Eriks.~n, Nils; Casselli, Kontrollörer: Aberg, E.; Lindgren, E. S.; Johrison, P.; Pettersson, Th.; Dillner, Afdelningsföreståndiue och kaiiirerare: Di- M.; Bodman, G.; Eriksson, H.; Mattsson, rektii~nsexpe~litionen: Lundgren, A., kam. H.; Karlström, A. M.; Groth, T. qer och förert.; bokföringsafdelningeri: Astedt, A., kamrer och förest.; engage- Ombndsman : mangsafdeliiingen: Hedirian, G., k.tiiir. r Th"ptander7 S. och fikst.; Selander, E., kamrer; kamrers- Fondafdelningetl: expeditionen: Hedberg, t. f. kamrer; (han- Förestandare : Laidén, F. dinsson, A., kas<akatilrer; revisionsafdel- Tjänstemän: Bergh, R.; Wirström, H. ningen Holmgren. H., förest. Öfrigit tjänsteman: Ahlström, E.; Beijerhit~lm, N.; Brattbcrg, F.; Carleson, R.; Edin, A.; [z7311 Ericsson, J.; Eriksson, J.; F'orssgren, S.; Grape, A.; Hellström, K.; H' fverberg. G.; Aktiebolaget Nordiska ~ ~ S.; jabnke, l ~ E.; af ~ ~ l, i ~ t ~ S,; l Expeditionstid: > ~ ~ ~, l/? 10-3; lördagar och dagar Lindgren, J.; Lindgren, T.; Lindström, J.; fnre helgd. '/z Löwenliielin, A.; blannberg, E.; Norman, (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) ' A.; (,delmark, G ; ~ ~ h.; yel'in, ~ G,; Bufvu~lkontor: ~ d Drottiiingg. ~ 1. Afdelniriga- ~ ~ ~ Stocklassa, R ; Str.,ndb,.rg, H.; Svarén, I.; kontor: Mynttorget 49 Drottningg. 106, Thalén, D.; Wiedhvlin, A.; Aberg, K. Hornsg. 3'3 A, Odeng. 28 & 30, Karlavägen 20, Earlbergsvage~~ 44, Strandvägen 21. i Styrelse : - Aktiebolaget Skånska Handelsbanken- Ordförande: Wachtmeister, F. Cl:son, grefve. Arsenalsgatan 9. Exp.-tid '/ Vice ortif.: Liberg, L. L- Ledamöter: Ramstedt, Viktor; Sandberg, G.. StyreZae: P.; Juhlin-T)aiinfelt, G.; Yngstrnm, Per; Fahlbeck, P., ordförande; Grill, B.; Lidström, Tigerschiöld, H.; Hedenlund. Axel, verkst. J.; Nordström, G.; Huldt, K.; Huldt, S. direktör; Enhörriing, C. F., vice verkst. di. Diiektiir: Frölich, G. rektör. Eamrerare: Johanqson, Ivar E. J. Tjänstemän: Korrespondent: Ekberg, C. Vid hufidkontoret: kamrer o. kontorschef: Jo. Kassörer: Odrnan, H.; Ahl, S. hdnsson, John; hvalfskamrer: Svensson, "anstemän: Peters, A.; Westin, F.; Hall- Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; stedt, I.; Linxlgren, G.; Bergqvist, Aina. kassörer: Rlallmin, H.; Tibblin, E.; bokfö- Ombudsman : Lindgren, Gerh. rare : Fritrerg, Ivar; korrt>spondenter: Litt, E'ondafdel~bing: Philip, E., föreståndare; Ahl- k,, St.; Lindh, A.; bokhållare: Söderströmberg, M.; Malmborg, A. Aug.; von Celsing, F.; Muhr, Sperling, Afdrlningsiontor: Holm, Arv.; Smedmark, R.; Hellberg, S. södermalmitorg 8. Ouchterlony, N.; Carlsson, E.; Pettersson, Kassör: Möller, 8. E.: Lindiler, E ; Errithén, V. Notariat- Tjänsteman : Södergren, G. afdelriingen: Södergren, Sam.; Risberg, E.; Lu~idborg, S. Fondafdeliiingen: Lindqvist, Sturegatan 32. Herm.: Ström, G.; Askerlund, E. Kassör: Wedin, G. Tjänsteman: Wachtmeister, G. Vid afdelningskontoret Mynttorget 4: kassör: Clason, M. ; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Skandinaviens Största Lifförsiikringsbolag: TH W LE

7 C. Ofrigs allmänna inrättningar, Vid afdelningskontoret Drottninggatan 10 fi: E'ondn f delsinqefl,: kassör. Persson, M. ; kontrollant: vakant; Föreståndare : Santcsson, C. L. K. bokhållare: Stendahl, E. Tjinsteir:iiii: Andrraison, J. R.; Brage, E.; Vid afdefnin~skorctor~t Hwns~. 338: kassör: Bråtenberg, E.; Hag<tröm, N.; Hellzén, F., Knös, T. '~ontrollant: von der Burg, J.,.Tollansson, HJ.; Svedfelt, E.; Theoander, öfverste. Lily. J7td afdehinnskontoret Odcvgnton 28 &.?O: Notaviafafdelningeva: kassör: Z~tterstrand, V.; kontrollant: Löfstedt, Gösta. Föreståndare: Kjellberg, E. Vid nfdelninrlskontoret IiarlavZgen 20: kassör: Evelius, L.; kontrollant: Thunberg, E. Vd ajdelningskontoret Karlbe qsvägen 48: ka~ [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. sör: Hedenbladh, A.; kontrollant: Hoff- (Brunkebergstorg 18, öppet ) stcdt, Olof, öfverqte. Styrelse : Vid afdelningskonioret Strandvägen 21: kassör Grdiilund, T..; kontrollant: Lagergren, S. Holtermann, Oscar, ordfi~rande; wahlin, C. Ombudsman: Ohman, Adolf. b.; Sundströrn, Aug.; Weiclenh;elrn, E. G.; Bygg?$skontrollant: Haverman, K. V, in. Cfröllwallv F., verkst. dir.; Nehrman, A. genior. W., kassadir. - " Tjänsteman : L Direktöisassistent: Ström, Nils. Aktiebolaget Sveriges Privata Centralbank. I<arrirerare: ~ ~ il*. ~ ~ Kontor: Gurt.lf Adolfs torg 18. E~peditions- Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Asker,Blenda; tid l/$lo f. m.-3 e. m. Johanson. S. Telegramadress: Centralbanken F6rste korrespnndent: Noreliiis, Knut. Fiweståiidare för S'ondafd.: Rydbn, E. Styrelse : Tjänsteman: Anderson, Gertrud : Dahlman, Swartz, Carl, ordf.; Sandwall. A., v. ordf.; Tor; Malmros, Giinhild; Hallberg, Eric; ilmeln. Carl; Aurell. Ludvig; Belfrage, Bahre, Alice; Svanbeck. Gerda. Orell, Ruth; ~ke; Biittiqer, Hj.; earleson, Conrad; ciill- Nl,rdstri>m, Anton; >ödervall, Hugo; Leberg, Carl; DrysBn, G.; Eisermt~n, Gillis; din, Eva; Thoiell, O.; cinc\h, Tl~yra; Hed- Holmberg. Hj.; Lubeck, Sven; Morling, qtrön~, A.; Schwarta, Brita; Bahre, Elsa; J. W.; Rydbeck, O., verkst. direktör; Sjö- Bengtsson, Hanna: Norgren, J., Skarstedt, skdt, C. H., Strandberg, Georg; Strom- M.; N ~ s O.,, vituq-anderson, A.; Wahlberg. 0. bl, Wichman, Oscar; v. Zweig- ström, u.; Olson S, Wallin, O., Forsslöf, H.; bergk, E.; Arre, G.; Ostman, Fr. Djurson, H.; Lindvall, G. Direktion: Ombudbman : Stjernstedt, F. Swartz, Carl, ordf.; Carleson, Conrad, v ordf.: Thbegk, Sven; Rydbeck, O.; Strandberg, Georg, Strömberg, 0. bl.; Wichman, [ Aktiebolaget Arbetareringens Bank. Oscar; Arre, G. Verkställande direktör: Rydbeck, O. &$vadkontor: Rornhamnstarg 61. Kassadirektör: Wlchman, Oscar. Oppet kl. 1/s10-3. Lördagar stänges kl 2. Bitr. direktör Lilj~, C. Bert. Ombudsman: Lag~rlhf, Erland. Telegrafadress: Arbutarebanken. Kamrerare: Brunclell, P.; Johansson, J. Afdelningskontor: A. Kungsg,~ taii 60. B. Norrlandsgatan 2. C. Huiril~~gårdsgatan 7. Kasshrer: Morling, S.; Lundbick, S.; Lied Oppna kl. l,slo feld, N. -3. Lördagar Tjansteman: Beckman, B. O.; Blanche, Harkl. 2. riet; Blom, A.; Hlorn, T.; Ekstrandh, B; Styrelse: Fahlberg, Greta; Fröliirg, J.; Greeti, K. E.; Ordförande: Carlqori, Wilh.; verkst. direk- Gillda, S. H:sori; Halldbn, R.; liallseiiius, tör: Carlson, Carl Ad.; vice verkst. direk- AndrQe; Hansson, N; Holinqren, I.; B&- tör: Fagrsus, I. I:son, kanssun, W.; Jernberg, G.; Johansson, El.; v. Ordförande: Wincrantz, Fredr. Johnsson, Ingeborg, Kander, S ; Kuyleii- Kassadirektör och kamrerare: Cederborg, stierna, Mirta; Landegren, A.; Larson, O. H. Y.; Litzén. O. R.; Magnuqon, A. E.; Pisca- Ledamöter: Fahnehielm, E.; Ja,nzon, Alb.; tor, A.; Rydin, S.: SjoJind, R : Svensén, Svensson, Joh:s, Luntl, Carl J.: Nilsson, F.; Thor&, C. W.; Arnell, W. Carl; Wincrantz, K. Pr.; Cederlöf, A. FBNSPONGS METALL VEHKS A.-B BERlDAREBAdVSOATI<iN 17

8 l i 5. Penninginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. ( Tjaizsternan: StyreZne vid kontoret: Kassörer: Granstedt,A.; Wideman, S.; Mattsson, E. Kassakontroiianter: Beckman, G.; Ternstedt, G. Bokhallare: Anderson, S.; Koberg, W ; Björklund, J.; B,jörkström. H.: Borg, O.; Carlson, E.; Carlson, G. W.; Eriks<on, S ; Karlsson, S.; Lagerström, A.; ~iindi'n, H.; Nilsson, (3.; Ramherg, E. J.; Riidin, E.; Röhr, K.; Waliin, H.; Zanichelli, E. Tnfio~roofd~l~~ingen: Strandväg. 5 K; expeditionstid Tjanateiriän: Olimaii, Ant.; Ahlin, Förest.: Idrsson. E. M.; Hult- / Bitr.: Khhrling, E.; Högström, G. Kungsbroplan 1, expeditionstid '/*lo-3. FawtigActsufdal~ingen: Tjansteiuau: Grönberg, I.; Lundvall, E. Förest.: vakant. Storgatan 3; r. t , a. t ; Bitr.: Sjöberg, A. expedltionstid l1210'-3. I.'r,ndafd~l%innrn: Pörest.: Lagerströrn, F.; bitr.: Malmsten, S. Uplandsgatan 1; r. t ; a. t ; expeditionstid kl. 1/~10-3. Statistiska afdelning~n: Förest.: Andsén, C. H.; Adolfson, M. Tjaniteman: Andersson, M.; Sachs V. Afdelniagskontoret A, Rungsg. 60. Götgatan 69: r. t , a. t , expeditionstid kl. lc2io-3. Förest.: Sjöstedt, Knut. Tjänsteman: Larsson, S.; Hawor, G. Kassör: Berens, A. Norrmalmstoig 14; r. t , a. t ; Bokhållare: Ahlgren, J. expeditionstid kl Afdelni~gskontor~t B, Nor.rlandsg. 2. : OIJ~~R. L.; Lun~lheck, E. Förest.: Janzon, J. Kassör: Maliriborg, S. Afdelninqskoatoret C, Huml~gcirds~. 7., Förest.: Ahlin, G. E. i - expeditionstid kl. 1/ Tjänsteman: Wallin, A.; Lundberg, E.; Lén- Kassör: Belin, M. C27411 Aktiebolaget Stockholms Diskontobank. Hufvudkontor: Regeringag. 8. Afdeliiings- [27391 kontor: Kui1g.g. 48 (Hötorget), Odrng. 55 Aktiebolaget Malareprovinsernas Bank. (Odenplan), Birgerjarlsg. 20, Yolkui~gag 97 ) Hulvudkontor: Skeppsbron 8, öppet (höriiet af Rr~ibtjernasgatan), Stiandvágen 47 (hörnet af Narvavägeri) och Liljeholiuen. l Styreke: Styrelse: Trygger. Eriist, ordförallde; Thiel, Ostberg, G. F.: ~ j C. H., ~ verkst. ~ di Arthur. ~ v. ~ ordfiranje; ~ Jaiisqon, ~ Carl,, rektör: Oltlent~urg, Uiio; Hector, H.; Ulmverkstall,tnde direktör; i)ovin, Knut,vice gren, Carl A.; Wallqvist, Aug. dir,-ktor; Carlson, E~lmond, kassadirektör Vice verkst direktiir : U imgren, Carl A. Kassadirektör:. Wallqviqt, Aug. suppleanter ~ill~, ~ d ~ direktörsassis. ~ ~ d, tent, Carleson, Baltzar. Ombudsman: Ostb~tg, Clas. Sekret. o. jur. r5.lgitvare: Morton, M. Om biidsman: Richter, H. Kamrerare: Landilvist, E.; blatthiesen, 8. LCamrerare: Almer, N.; Silfverlinp, S.; J, Kassörer: Cnattingius, J.; Eklund, Uno; Mo- K,,,,, Cederholm. E. arahon, H.; ~ ~ 8.; ~ berg, N: Lagerberg, E.; Bovin, E.; Nygren, G.; Tjänsteman: Lundbeck, 0.; Weatelius, Val Rerpquist, L.. ~ lll~rom, 8.; ~ ~ ~ B.; b ~ h i ter; Jiilin, O.; Brunilin, R.; Satidberg, G.; Hordgrel,, Schulk, M. Westeli1ls, T.; Breitholtz, T.; Ante14 S.; ~ j a ~, t Ahlström, ~ ~ ~ ~ a 0.; ~ : Hese:ius, C- A.; lliindholm, I.; Holrn, A.; y.; ~ ~ A.; ~ ~ d ~ ~ ~ E.: ~ Bodin, ~ ~ 8,; t ~ ~ a h 1, Thunell, B.; Hultberg, D. Brodin S ; CarlBn, H.; Carlsitn, T.; Clason, Ofrig.r, kontor: Storkyrkobrinken 14, expeditionstid i/ O.; Fredriksson, (i.; Gillgren, J ; Graf,W.; Hadorph, C.; Hoff~tröiri, S ; Jonson,xer- - - u- - Skandinaviens Storsta Lifforsakringsbolag : T H U LE

9 C. Ofriga allmänna inrattningar. rold, Fr.; Lagergren, S.; Larsson, S.; Lei- ström, Karl; Martin, E.; Nordenfallc, Jojon, C.; Lunding, B.; Lundman, S.; Mag- han; Odelberg, Th.; Snellman, E. nuss(m, R.; Modérius, C.; Norman, H.; Rassadirektör: Ekman, C. Odelheim, A.; Ohlson, E.; Rehn, G.; Rus- Bitr. direktör: Waldenström, E. sell, H.; Schwanboin, H.; Schultz, S.; Ombudsman och föreståndare för Notariat- Spranck, L.; Svanberg, L ; Thorild, S.; afdelningen: Sidenbladh, K. Weinberg, S ; Westerlund, R. Bitr. otiibutlsman: Odelberg, E. Föreständare för Notariatafdelningen: Rich-, Skogsinspektör : Ringstrand, N. G. ter, H. Förestandare för Fondafdelningen: Schultz, Kamrerare: Hebel, Tjannt~man W.; Oisson, G. A.; tjänstemän: Santesson, C.; Johansson, B.; Seldén, H. Linekamrerare: ~ ~ l lc. b ~ ~ ~, Kassörer: Kinuman, S.; Westin, K.; Staël von Holstein. G. Öfriga tjatistemän: Adlerstam, N.; Beckström, [2743] Akt,iebolaget Tjenstemannabanken B.; Beryqvist, E.: Beskow, E.; Björklund, Drottningg. 15. Elvira; Blomkvist, G.; Brandström, F.; Expeditionstid '/elo-'124. Christiernsson. K.: Cleve. A.: E+lman. C.: Styrelse: ' Erfors, E.; Fredholin, R. W:; prelic O.; Juhlii~ A. J., ordf.; Egnell, E., r. ordf.; Prbléen, G.; G~~lliier, R.; Helleberg, Hj.; ~ertbold, AdoJf, verkst. direktör; Palm- Hillhtedt, O.; Hjertstedt, Aurore; Holm, gren, H. L.; Olander, E.; Flodin, S., kas- Astrid: Hultengren, E.; Klint, J. W.; Lagersadir. och ombudsman; Meeths, C. E. gren, P.; Lindeds1,L.; Lindberg, N.; Lind- H.; Otterström, A. H. gren, A.; 1,iindberg. Marie-Louise; Lund- Tjiinsterniin : mark, E.; Löfdahl, S.; Meldorf, N.;" P:son Kamrerare: Agllstrand, D.; Norrman, Ernst. Scharin, Henny; Reenstierria, C. G.; Schar- Kassörer: Gustafsson, Selma; Ekdahl, Rud. tau, Anna; Skow-Peteryen, J.: Sjbstrand, Bokhallare: Ekeberg, Ingeborg; Lilljeqvist, N.; Stiern*r~etz, Alf; Swartlirig, E.; Wal- Maria; Berggren, David; Stael von Hol- denstrum, R.; Wigren, N. stein, Axel; Lundmark, Eyvor; Wahlberg, Fonda fdel~~ingen : Anna; Roddes, Vera. Förestånda~e: Collijn, G. Fondafdelningen: Tjänstemim: Enauder, B.; Andersson, B, Ja- Föreståndare: Wulffcrona, Daniel. kobsson, G. Kassör: Lundstrom, Gerda. Notartak fdrlningen : Bokhallare: Jarison, Carl; Bergström, dck. Föreständare: Sidciibladh, E. Tjänsteman: Lindström, Laila; Grönlund, [2744] Aktiebolaget Norrlandrbanken. Hufvudkontor: Fredsgatan 10. Expeditionstid '/al0 f. m.-3 e. m. Filialkontor: Hornsg. 8, Biblioteksgatan 13, Skeppsbron 18, Kungsgatan 55, Hamngatan 5 A, Uplandsqatan 15, Bleminggatan 59 B, Kommendöragat an 25; Expeditionstid: l/sllb f. m.-3 e. m. Telegramadress: Norrlandsbanken. Styrelse: Lagercrantz, H., ordf.; von Sydow, Hj., v. ordf.; Drysén, G., verkst. direktör: Asp- gren, N.; C~~rneliiis, J.; Dahlerus, G.: Flensburg, Oscar; Grnbbströin, Karl; af Jochnick, A.; Lundström, Karl; Martin, Erik; Nordenf.cJk, J.; Odelberg, A, Th.; Snellman, E. Verkst. direktiör: Drysén, G. Vice verkst. direkthr: Siiellman. E. Direktion for htbfvadkontnret: Lagercrantz, H.; von Sydow, Hj.; Drysén, G.; Dahlerns, Q.; af Juchnick, A.; Lund- Ingegerd; Grandiiison, Märta. Ir'ilialkonto~~t Hornsgatan 8. Kamrerare: Fredholin, I. Kassör: Stjernstedt, Louise. Ofriga tjanstemän: Annell, G.; Lundgren, Greta. Ecilialknntoret Biblioteksgatan 13. Direktör: Klitigspor, J. M. Kamrerare: Wessel, H. Kassör: Rosenberg, Anna. Ofriga tjänsteman: Orvin, H.; Ählstriim, Jenny; Ericsson, E. Filialko*toret Skeppsbron 18. Kontrollant: Carlström, P. A. Kassör: Ekström, Ellen.. Filialkontoret Kungsgatan 55. Kontrollant: Saxton, H. Kassör: Borg, E. Filialkontoret Barn* atan 5 A. Kontrolnt: Bengtsson, ~xefinz. Kaös~rla: Johansson, E. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN 17

10 5. Pwninginriittningar a) Banker och kreditanstalter c2744-2'i 321 Filialkontor~t Uplandsgatan 15. Bokhallare: Grönlund. Per; Berglund, Aifr.; Kontrollant: Sv+-delius C. Danielsson, M.; Alagnusson, R ; Svensson, Kassör: Lundholm, G. S.; Hell~tröm, R.; Eneroth, I.; Winberc, Filinlkontoref Fl~minogatan 59 B. R.; Wessman, A. Kontrollant: Nettelbladt, O., Notariatirfileln.: Brolin, S.; Cnbé, I. Kassör: Lindh, Karin. Sifferrevisor : Tengstrand, Fred. Vid dfdelningskontoret B. Kornhamnstorg 6 FilioZkoat-ret Eommendbrsgatan 25. Kassijr: Nilsson, G. Kontrollalit: Lind, E. Kontrollant: Forqsberg, G. Vid afdb-lningqkontoret C. Bariihusg. 16: Kassör: Lindbn, K. A. J. Kassör: Hall-Tillberg, A. Kontrullant: Lindzén, E:. [2746] Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Arseiialsg. 6.) Exp. kl [2749] Stockholms Privatbankaktiebolag. Sty~eEse : Barikkontor: Fredsgatan 6, 1 tr. Broman, J. W., direktör, ordför.; Stendahl,.. (Telegrafadress ~Pruuatbonk~n)).) M., ofverste, v. ordför.; Arvedsnn, Arv., oppet söckeiidagar kl. 10 f. m.-3,~0 e. m., verkst. direktör; Zrthelius, G., f. d. kansli- lordagar 0. helgdagsaftnar kl. 2 e. sekr. (tjaii~tg6r afven s~im ombudsman); Styvelse : Alriitz, Andrew, grossh.; Lov&, E., grossh. Ordförande: Rudberg, Jonas. TjZmtemän: vice Ordförande: Söderströiu, A. F. Kamrerare : Virding, Frej. Ledamöter: Wahlberg, F. R., vcrkst. direk- Kassörer: Geijer, K.; Ströin, K. tor; Wahlberg, F. G ; Palmquist, Hugo. Bokhållare 6rnberg, K.; Starck, Elis; Leo- hb~dsmall: YJerneld, John. dor,c.; Wedner, Thorrten; Peterson, Gösta; Tjänsteman: Forsström, F. H;liribrans. R.; Peters, Rut; Kamrer: Ankarcrotia, C. Ahlström, Alg.; Millner, Albin; Ronström, Iiontrolliir: Hetlluiid, A. G.; Rydbeck, 8. Kassakontrolliir: Hertzman, A. Förestsiidare för Fondafdelningen : Berg, Kassbr: Wahlgrtln, G. Einar. Biträden: Werner, G.; Sjöberg, E. Eokhållare: Svensson, C. A.; Hertzman, S; Jobanuson, Ivar; Lundgren, Rolf; Spik. B., Bohiiian, E. [Z7471 Aktiebolaget Gotlands Bank. (Drottninggatan 11.) Afd Iningskontoret A. Scheelegatan 4. Kasiör Wnhlström R Styrelse: Kolmodin, Axel, ordf.; Romare, Y. Kuntroilant: Meetli;, 8. B.; Granholin, Heiirik; Skogberg, Percival; Herzog,Otto; Wigert, G. S., verkst. dir. ~ j g ~ hhlqvist, ~ t ~ u ~ kamrer; ä ~ ~ ~ [27501 t Föreningen ~ ~ Industriidkarnes ~. A.,.kassör; Rleitz, L, förest. for fondafii.; Lanekassa Guilletm~lt, U. Th.; Hol~iiqiiist, C.; Nils- (utan personlig ansvarighet). son, E.; Norrström, Nils; Claussen, G. Kontor: SmBlaiidsg. 22. Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Ringholrn, K. E.; öfriga ledamöter af styrelsen: Jo- [2748] Aktiebolaget Nya Banken. hanseon, A. J.; Pettersson, C. J.; Berg- Vasag. 6. Kornhamnstorg 6. Barnhusg. 16. gren, Ang.: Petterson, Anton; Bergqvist, Oppet l/s10-l/n4. Lördagar ll210-2, 5-7. (J. F.; Malmqvist, C. P.; akerholm, C. A.; 8tyv~lae: Jacobson, N. / Lindqvist, Herm., ordf.; Aschberg, Olof, v. as mr er: Skoglnnd~ K. ordf., verkst. dir.; M:ignusson, Gerhard, Rasqörska: Alidersson, Anna. v. verkst. direktör; S ynrring, 8. p.; Chris- Bokhållare: Sandberg, 8.; Lindgren, Karl. tiernson, A. J.; Ingmansson, J.; Molin, C. G. A. [27521 Kommanditbolaget Landtmanna- Ombudsman: Lundberg, Erik. & Kreditkassan D. Aronowitsch & C:O. ~jänxtemaa : Hnfvudkontor: Arsenalsgatan 8 D. Afdelniiigskontor: Vauterlanggatan 17. Vid hufvudkontoret - - Kamrerare: W.; T. Direktörer: Aronowitsch, D.; Arunowitsch, M. ) Utrikesafdelningen: Strömberg, U.; Roii- Kamrerare: Lindeberg) E. Kassörer : kran% P.; Svenaon, A.; Dahl, S.; Ostergren, T. Lindblom, K. D. ofriga Gumpel, S+; chaté, C. KassQrer: Bäcklund, I.; Sandberg, Harry. E.; H*11etföni, G- Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : T H ULE

11 j C. Ofriga allmänna inrattningar. F1NSPONGS METALL - VERKS A.-B. SERIDAREBANSGATAN

12 ' 5. Penniriginrattningar. a) Banker och kreditanstalter. [ Marstrands Nya ángfartygs A.-B. Nissaströms Aktieb. Näas Fabriks A.-B. Skandinaviska Jutespinneri- S VDfveri Aktieh. Stockholms Bomullsspinneri o. Vafl-eri A.-B. Stockholms Superfosfatfabriks Aktieb. Svenska Gumniifabriks A.-B. Svenska Remfabriks A.-B. Thorburns Söners A.-B. Travaruaktiebolaget Dalarne. 7jddevalla-LelAngens Jarnvags 8.-D. D Tunnfabriks & Triivaru A.-B. Aktiebolaget Stoekholms Diskontobank: Aktieb Brusafors-Hillefors' 511% - Oin och 6 O!, I Ak$g de Lavals kgturbins 5 01" och 5 I!. 0,: D -Vanersborg-Herrljunga.Tirnvligsaktieb &ngb&ts Aktieb. Bohuslinska Kusten. -. adel for^ Bruks A.-B. Ostra 13rGei-i Aktieb. i Halmstad. l -v"". ' Aktieb. Saxbergets 5 01, 1902.' Aktieb. Separators % och 5 ila Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 ":o Eskilstiina St%lnressnines aktieb:~. B "in 1910 och 5 Oln Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank: Aktiebolaget Optimus B Guldsmedshytte Aktiebolags Eöpings stads 4 'ln &Iunktells niek. verk st:^ aktieb:s o Jö~sefors' aktieb:~ 5 'j2 O/o 1910 Och Nordiska metallaktieb:~ 5 Oio Sv: Centrifug Aktieb:~ Vaster%s stads och Vastmanlands lans landsting Dessutom inlösas följande Södra Dalarnas järnvägsaktieb:~. Uniea Byggnads aktieb:~. Ume% Magasins aktieh:~. TJmea Augbryggeri aktieb:~. Ume% Angsiups aktieb:s. Ytterstfors Travaru'aktieb:~. l Kinnekulle-Lidköpings jarnvagsaktieb:~ 3, Lidköpings stads il, Och 4 O Norrtalje stads 5 ofo Irr14. Nya Aktieb. Stathmos' 5 '13 " Nyköpings stads 4 " Svenska Granitindustri aktieb:~ 6 ' Tidninesaktieb. Svaricres 5 Oln Utdelningskuponger: Vasterviks stads B 0/0~1916. Hjalmare kanal och slussverks aktieb:~. I Dessutom inlösas fbljande Lernho-Norbergs Grufve aktiab:~ Munktells mek. verk st:^ aktieb:~. Uppsala Tennis aktieb:~ Aktiebolaget Stockholmg, Vaddfabriks. Utdelningsknponger: Aktieb. de Lavals Lnktiirbin. Aktieb. De Svenska Kristallglasbruken. Aktieholnget Norrlandsbanken: bktieb. Clara badinrättnings 41i2 010 o. 5 'J/,. A.-B. Kantorps Malmfalts C 010 af Aktieb. Stadernas i Finland Hypotekskassas 4lI2 Aktieb. Per I'erssons Yif- och Stickmaskin Aktieb. Separator. Aktieb. Sidenhuset. Aktieb. Svensk Jordförmedling. De Förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb. af 1909 o Eskilatuna StPlpressnings Aktieb. ~ktieb~~~tosfo~ Förenade Separatorintrassenternas bktiel). Aktieb. Tornators af 190f. Forldgsaktieb. Det Nya Sverige. Falu sta& af Gafle Manufaktuaktieb:~ G'afle stads af Cafle stads förnarni ,f Jossefors Aktieb. Nordisk Fami1,jeboks Förlags Aktieb. Nya Aktieb. Stathmos. Rederiaktieb. Rex. ~ Helsingfors stads 41is 0.10 af Svenska Uranitindustri Aktieb. Kalix Triivaru aktieb:~ o af 1912 Svenska Stapressnings Aktieb Olofström. Kramiors aktieb:~ 5'19 Oln 1907 o. 5 Oin af Xngfartygs Aktieb. Drottningholin-Fittja. Lule% stads i909- Augfartygs Akt ieb. Gamleby. Luth R3 Roséns Elektr. aktieb:~ o. 5' Malmö stads 4 Oln af '1 Aktlobolaaet Stockholms iiairdelsbank: Mönster& köpings 5119 af Aktieb. Arvika Terkstäders 5 % Norra Ostergötlands jzrnvägs 41ia 01, Aktieb. Böksholms Sulfitfabrik (A.-B. Malmö Snicke- Rydö bruks o. fabriks aktieb:~ 5 l/, "1" 1902 o. if,) 5 1:]05. 5 'l2 Olo af Aktieb. De Suenska Kristallglasbrukens 5 % 1903, Sikfors Kraft aktieb:~ 5 11% 'iz % Skellefteh stads 5 Oio af l908 och 5 01, Akti~b. Föreriade Svenfika Tobaksfabr. 5l/z % Sthlm-Nynas järnvägsaktieb:~ 6 Ole af Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 5 Iip % Sthlm-Rimbo järnvagsaktieb:~ ,, Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4112 och 5 % Svenska Centrifugaktieb:~ 5 alo Aktieb. J. A. I'ripp B Sons 4llr 1!iil2. Svenska sthlpressningsaktieb. OlOfström Aktiab. Kniitst,ro kraftstations 5 % Safvenäs Nya A:B:s állz 010 af Aktieb. Lidingij Villastads 5 % Södertalje bryggeris 5 Uio Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5112 % 1908: Sölvesborg-Olofström -Elmhults nya järnrigsaktie. kktieb. Mölnbacka.~rysils 5 i 1906 b:s 5 Vi Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s Bil2 % Umeh stads 411~ Ola af 1892 och Alctieb. P. A. Norstedt & Söners 5 % Ytterstfors Travaruaktieb:~ af Aktieb. Bobertsfors 5 % Dessutom inlösas följande Aktieb. Sthlms bryggeriers 4Ilr % Utdelningskuponger: Aktieb. Svenska Metallverkens B 112 % 19U. Aktieb. Djursholms Bokhandels. Aktieb. Svenska Tobakumonopolets 5 % Aktieb. Djursholms Lararebostiders. Aktieb. Södertalje Verkstiders 5 l/o Aktieb. Hjo Banks. Aktieb. TV. Oui.zeit & C:os 6 % Aktieb. Skelleftei Tramassefabr:~. Aktieb. Wicanclers korkfabrikers 5 i/n 1904, 6112 % Aktieb? Vara Banks. Aktieb. Visby Cementfabriks 6 % Kalix Travaru aktieb:~.. Alingsas Bomullsvafveri A.-B:s 5 % Lule% Jarnverks aktieb:s. Alingsas stads 4 if2 % 1910 Mosebacke ghngbroaktieb:~. Bergslagernas,lärnvagsaktieb:s 4 % 1898 Ser. A., 5 pb See Fabriks aktieb:~ Slagteri A.-B:s i Stockholm. I Bergsunds Rlek. verk st:^ ~ktieb:~ Skandinaviens Största Lifförsakrinigsbolag : T Ii U L E 103 Adroaska.3mdcrr

13 c C. Ofriga allmänna inrattningar. J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads aktieb:~ Mellersta Blekinge jarnv.-aktiebolags % g Mellersta Östergötlands Jarnvägsaktieb:~ J % Boris stads g Mo och Domsjö aktieb:~ 5 % Boxholms Aktiebolag; 4 SI4 $1907, 5 g 1912, 8g1914. Xotala Ströms Kraft aktiebs 5 $ Bultfabriks aktieb:~ 5 % Miinchens bryggeri-aktieb:~ 4 ila% Dals Angsigs Aktiebolags 5 $ Mönsteras köpings 5'11 % Djursholms aktieb:~ g 1903, 5 g & 4111 $ 1911, Norrköpings stads 41!9 % 1909, 4lI2 g % Nya Förenade Elektriska aktieb:s alla g Djursholms köpings 4 Il9 % Nyhammars Bruks aktieb:~ 5l/z % Eksjö stads 411% P Nyköpings stads 4l12 %rlfo. Enköpings stads 3814 % Näs Fabrikers aktieb.8 a /, Eskilstuna stads 4 % 1893, 4 'la' % 1901, 411n % 1906, Nas-Morshyttans jamvags alrtieb:~ 5 % x12 % 1909, 5 % Orsa sockens 411a % 1901 Fagersta Bruks Aktiebolags 5 g % Reymersholme g:la Spritför. sktieb:~ 5 g Falkenbergs jämvägsaktieb:s 4 % i899. Riddarbytte aktieh:~ 6 ila Falkenl>ergs stads 4112 % Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:~ 4 g Falk'öpings stads 4 % Ronneby stads 4112 i/, Falu stads 4 Q Bydö Bruks & Fabriks aktieb:~ 5112 % 1902, Borsbacka Järnverks Aktieb:~ 5 Ila.% Gimo Bruks aktieb:~ % Saltsjöbadens köpings 5 g Gotlands Jarnv. Aktieb:s 411r Sandviks Angsigs aktieb:~ 5 R- 41:~ % G'afie-Dala J&rnv.-aktieb:~ 41l2 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:~ 5 % Gaiie Manufaktur A.-B:s 5,% Sandö Sagverks aktieb:~ Gafle stads 411* % 1899, 4112 % Sikfors Kraft aktieks 5'i Göteborg-Boris Jamvägs Aktiebolags 4112 % Skandinaviska ~utespinneii o. Vafveri aktieb:~ 5 % Göteborgs inteckningsgaranti-aktieb:~ 3,s g, 4 g, 41/2% ftöteborgs stads 4 g 1899, , 5 % 1914,5 :A Skelleftei stads 5 % Hallstahammars aktieb:~ 5 % Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:~ 6% Ilalmstads stads 4 llz 1910 Skane-Smilands järnv.-aktieb:~ 4 % 1903, 4112 % Hedefors Vsfveriaktieb:~ 511% % 1901 Skinska Cement aktieb:~ 5 B 1903, 5119 g Hemsjö Kraft aktieb:~ 5Ila % % Skinska Intecknings aktieb:s 4 il2 % Hernösand-Solleftei JBrnvägs dieb bh 3 11% % Skanska prästerskapets byggnadskassas 3 11% % Hernösands stads , 4 $12 % Slrarblacka aktieb:~ 5 % Rissmofors aktieb:~ 5 % Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % Holmsiinds aktieb:~ 5 Q Stens bruks aktieb:s 5 19b4. Horndals jarnverks aktieb:~ 5 g 1893, 6 g Sthlm-Rimbo jamvägsaktieb:s 4 % 1896, 5 g Huskvarna Vapenfabr. aktieb.8 5 % & 4112 % Sthlm-Vasteras-Bergslagens nya järnvags aktieb:~ Hyellinge-Skanör-Falsterbo janiv. aktieb:~ 411~ % % 1897, 5 % 1905, 5 % Fryrverks A.-B. Breys 5 % Stockholms Rederi aktieb:s Sveas 5 & 5112 % Hiilsingborg-R%%-Ramlösa.~arnvägsaktieb:s 5 g1906. Stora Kopparb Bergsl. aktieb:~ 4 % 1889, 5 g 1900, Kalsingborgs stads 4l1~ % 1902, 4119 % 1909, 41/$ 1910, % 1YlO 5 % Ströms bniks alrtieb:~ 4 % 1897 (förskrifn.) Järnv.-aktieb. Garsnäs-S:t Olofs 41' Strömsnäs bruks aktiebis 5 %. bliz % Jarnvagsuktieb. Ystad -Brösarps 4lr2 % Ströms Travaru sktieb:~ Jarnv&gsaktieb. Ystad-Skifarps 4x1~ % Sulfit Aktiebolaget ~jusna& Jönköpings Mek. Verkstads akt.eb:s 5 P Sunds aktieb:~ 5 ' Jöuköpings stads 4 % 1881, 4 % Sundsvalls stads 41's % Kalis Trävaruaktieb:~ 5 % 1911, 5 ilz % Svauö Aktieb:s 4 'ln , 5 IIz % 1913, Iialmar stads 4112 % 1909, 4118? 1!J11. Svenska Sockerfabriks aktieb:~ 5112,% Karlskrona stads 4 g 18!!9, 4 o. D Q 1904, 6 % Svenska statens 6 % 1914, 6 % Karlstads stads Q % Safvenas Alrtieb:~ 511% % Karlstad-Mimkfors Järnv.-hktieb:~ ; Söderhamns stads % % Katrinefors aktieb:~ 5 % 'la % Södertalje stads % "1/, g Konungarikets ~verigei ~tad);ypotekskassas 5% Södra Ka'mar Lans och Olands Sockerfabr. aktieb:~ Kopparberg R- Hofors Slgverks-bktieb:~ F> g % Korsnäs Slgverks aktieb:~ 5 % 1900, 5 g1904,5 o. 5iI2 Tammerfors Linne- och Jarnmanuf. aktieb:~ 51/a % % Kraftaktiebolaget Gullsping-Munkfors 5lI2 % The British L. M. Ericssons Manufact. Comp. Ltd Kramfors aktieb:~ 6 g $ Eristianstad-Hessleholms Jarnvägs aktieb:~ 5 % Tringfors Kraftaktieb:~ 5 % Kristianstads läns landstings 4112 P Tunadals aktieb:~ 5 % Iiristiai?stads stads 4' R' 5 % Uddevalla stads 4112 % Köpings stads 4 l/2 % \ Varbergs stads 4x12 % Landskrona stads 4 % !2 % 1912.' Vistcrdalalfvens Kraft aktieb:~ 5 % Landskrona-Eslöfs J. aktieb:~ 4 l/* Vaatergöt1:Göteborgs.järnv.-aktieb:~ % Lauh Bruks aktieb:~ &Il2 P Väster%s stads 3,6 % 18!16, 4 jolo 1!)02, h % Lidingö köpings Sil4 % Ystad-Xslöfs Jariiv. aktieb:~ g/, Lidköpings Sockerfabriks A -B:s Lkerlunds Bomiillsspinneri Aktieb:~ 5112 % Linköpings stads 4112 % lfsborgs Kans landstings 5 % Ljusne- \Voxna aktieb:~ 511, g Angelholm-Klippans Nya järnv.-aktieb:~ 5 % 1811.,t Ludvika köpings 6'19 % Lngelholms stads 4 il2 % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:~ 3 II2,% Urebro stads 41Ia $ 1901, % Lunds stads 4112 % 191'2. Onisköldsviks stadn 3.6 % 1897, 41l Nackmyra Sulfit aktieb:~ 5 'l2 g Östersunds stads 4 % 1892 Malmö stads 4 il2,% ,% 1914 Ostra Skines jiirnvägsaktieb:~ 4 % 1898, 4 1/*q6 1898, Malmö-Tomelilla J2rnv:aktieb:s 41I2 % % 1910 Malmö-Trelleborgs jarnvä~s aktieb:~ Nalmö-Ystads järnv. aktiebs 4 gh 1906 ~tdelningsku~on~er: Maltesholms Cement aktiebs 5 Ilz Aktieb. Archimedes. Ifarma Sigverks aktieb:~ % Aktieb. Förenade Svensks Tiindsticksfabriker. - FINSBONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSQATAN 17

14

15 C. Ofriga allinän1ia inrättningar. Sydsvenska Kraftaktieb:~. ' Borgviks aktieb:~ 5 Ola 1903 o Söderfors bruka aktieb:~. Boris stads 4 " , o. 5 OIo Travarn aktieb. Dalarnes 5 Ola Bredakra-Tingsryds Jarnvägs aktieb:~ Uddeholms aktieb:~ 4112 Ola olo, 61/20/o Bure aktieb:~ Olands nya cement aktieb:~. ~örrin~e-ostra Torps järnvags aktieb:~ JBrnvägsbolag: Centrallinekassau för Finlands stads- och lands- Hjo-Stenstorps jbrnvbgsaktieb:s. kommuner aktieb:~ Hvetlanda-Malilla järnvagsaktieb:~. Claes Johansson & C:os ~ikveriaktieb:~? 5 ', i olo 1907 Halsingborg-Hessleholms järnv5gsaktieb:s 40Ig 1894, angsigs aktieb:s '10 lgo8. 41/2 Ola 1897 O. 5 Ola Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:~ 4 ojo Halsingborg-.Landskrona..Eslöf8 järnvagsaktes. Eskilstuna stads 4 '12 ' Jönköping-Gripenbergs Järnvag6aktieb:s. Kalmar nya järnvag6aktieb:s. D D 5 o!,, af Falkenbergs stads o. 4'12 Ola 1905 o. 4 il2 010 Karlshamn-Vislanda järnvagsaktieb:s Eristimstad-Immelns järnvägsaktieb:~. Fagersta Bruks aktieb:~ Mora-Vinerna järnvagsaktieb:~. Forsbacka Jirnverks aktieb:~ 5 112,, O! Norbergn jarnvägs nya aktieb:s. Fredsfors fabriks aktieb:~ Norra Ostergötl. järnv.-aktieb:~ 5 Ofo. Bridafors Fabriks aktieb:~ 5 11% Norsholm-Ristens kommunikation~aktieb:s. Gamlestadens fabrikers aktieb:~ Nissjö-Oskarshamns nya jarnviigsaktieb:~. Gravendals aktiebolags 5 Ola af Simrishamn-Tomelilla järnvägsaktieb:s. Gäfle stads o $k&ne-~milands ;arnvägsaktieb:s q il2 olo las7, Göteborgs och Bohuslans landstings 5 Oio Sthlm-Vaster&sLBergslagens nya järnvägsaktieb:s ~öteborg- ora as järnvägs aktieb:s 411% % Of Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:~ 411n Ola Tidaholms jä&vägsaktieb:s Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s Uppsala-Gafle jarnvägsaktieb:~ 411% Ola 1g04 Göteborgs stads 4 O'o 1894 och 3lt2 010 af ilz Göteborgs stads 5 Ola obl. af 1914 o af Viatra Centralbanans jarnvagsaktieb:~. Halmstads stads 3,s Ola Helsingfors stads o. 4 Ilz Ola Aktiekuponger:. Holmens bruks & fapriksaktieb:~ o Aktieb. Böksholms Sulfitfabriksz Holmsunds aktieb:~ 5 Ola Aktieb. Hemtrefnads. Hudiksvalls stads Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Hudiksvalls Trävaru aktie bol:^ 5 oio Billesholm-Bjufs aktieb:~. Hifreströms aktieb:~ Föreningens för svensk hemslöjd för1agsaktieb:s. Hiallefors Bruks aktieb:~ b Ojo Hisingstads tomtaktieb:~. Hiillefors Bruks aktieb:~ 5 'lz Höganas-Billesholms aktieb:s. Hiilsingborg-Hessleholms j%lnv.-aktieb:~ , Mora-Vänern8 järnv5gsaktieb:s preferens. 3 lip O. 5 " ,., Norberg Klackbergs Jarnviigs Aktiebolags. Kilsingborg-Rii-Ramlösa jarnvagsaktieb:~ Nassjö-Oskamhamns nya järnv%gsaktieb:s Storfors bruks aktieb:s preferens. Hilsingborgs stads o Uddeholms aktieb:~. Hilsingborgs stads flla , och Uppsala-Gifle jarnvlgsaktiebs. 41i2 Ola af Angfartygsaktieb. Göta kanals. Harnösands stads 4 Ola Olands Cement Aktiebolags. Höganas-Billesholms aktieb:~ ', Jarnvägsaktieb. Garsnas-S:t 0lofi Skandinariska s red it aktie bols get: Jarnvägsaktieb. Göteborg-Sarös 5 Ula 19W. Aktieb. Bofors Gullspiugs Jarnvagsaktieb. Ystad-Brösarps 4 11% Ola Aktieb. Dals bruks 5 Ola J'arnvagsaktieb. Ystad-Skifarps Aktieb. Finspongs Styckebruks 5 Ola Jönköping6 stads Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabrikers 5 Ola Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s Li3. Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 511% Ola Kalmar stads Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 411% 0.e Karlshamns stads A.-B. GLöteborgs Tomtrattskassas 5Yo Karlshamn-Vislanda järnvags aktieb:s Aktieb. Iggesunds bruks áoio Karlskrona stads o. 4 Ula a Aktieb. J. A. Pripp R. Sons 4119 Ola Karlstad-Munkfors j8rnvagsaktiebolags 4x1s 010 af Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 11% Ola Aktieb. Lux 5119, elo l!ill. Karlstads stads 5 Ola Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers i Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 5 O Aktieb. Norrköpings Förenade Bryggeriers Ola Kilsunds Aktieb. sils Ola af !112. Aktieb. Nya Grand Hotels 511z 010 rev Klagstorps kalkbrotts aktieb:s Klosters aktieb:~ 5 01" och Aktieb. 8juntorps 511% Kockums jarnverksaktieb:s Aktieb. Stjärnfors-Stilldalens 5 olo Eolsva järnverks aktieb:s och 5 '12 Ola re- Aktiob. Stockholms Toniträttskassas vers 1911 Aktieb. Stridsberg RE Björcks 5 Il Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas Aktieb. Svenska Tobakmonopolets 5 olo af EorsnPs sigverks aktieb:~ , o. 5 oio Aktieb. Sveriges Förenade Trik&fabr:s och 5112 O10 af ly08. Aktieb. Sveriges Litografiska Tryckerpm Oio 1913 Kramfors aktieb:~ och 5 O Aktieb. Sörstafors Pappersbruks 5 lo af Kristianstads stads u/, 1894 o. 5 oio 1908 o aktieb. Atvidabergs förenade industriers 5 ilz alo o l2 Ola revers af Kristinehamns stads af Alingsis Bomullsväfveri aktieb:~ 5 olc Kyrkebyns suffitaktieb:~ Bergens Konimune o Landskrona stads , och 411% Ola Bergs aktiebolags 5 "io 1! Bergsbro aktieb:s 5 al2 Ola Lax& bruks aktiebs Bergsl. jiirnvägsaktieb:~ o. 51/2, Lesjöfors aktieks Ola Bjöi3neborgs stads !U o. 41'2 Ola Lessebo aktieb:~ %. Blekinge lins landstings 3,6 Ola Ludvika Köpings FINCPONGC METALLVERKS A.-B. -, BERIDAREBANSQATAN 17

16

17 [ C. Ofi-igz allmanna iiiriittningar. Allmänna kassors och inrättningars: Aktiekuponger: Aktieb. Kristiania Hypothek og Realkreditbanks 1899, FIufiiudliontoret: 1901, Aktieb. Stockholms Tomtrittskassas Aktieb. Diesels Motorers. Allm hypotekskassans för Sverigesstade? 311% " Aktieb' Nordiska Kompaniets. Amorteringsfondens för apoteksprivilegier G'ifle Inteckningsgarantiaktieb:~ :!pk, abis,, is,, Kongeriget Norges Hypotheksbanks 1898, 1900, 1902,,"g:::: ~0~~~~~8$~2~tska Krmnng~rike; Sveriges Stadshypotekskassas hk: s f i ~ ~ ~ ~, ~, ' Skinska Inteckningsaktieb:~ i Malmö Aktieb, Svenska Tobaksmon~~olets. Tr afikbolags: htelierbyggnadsaktieb:~. Faln-Rittvik-Mora jarnvägsaktieb:~ Baltiska 'ravaruaktieb:~ Finska Ångfartygs aktieb:~ Bostadsaktieb. Holmias. Gotlands järnvagsaktieb:~ Grufgirden-Fors Sarnvagsaktiebolags 5 % Halmstad-Nässjö järnvä-saktieb:~. Jinvägsaktieb. ~tockholm- Saltsjöns. Halmstad-Nässjö jarnv5igsaktieb:s Jönköpings R: Vulcans Tludsticksfabr. aktieb:~. Hiilsingborg-Hesslebolms järnvilgsaktieb Jlrnvägsaktieb. Stockholm-Saltsjöns 1894 o Kopparbergs Hofors sigverks aktieb:~. Köpings mek. verkst. aktieb:~. Kalmar lans östra.iärnvagsaktieb:s 1896 o Norsk Hydro-EleBtrisk Kvaelstof aktieselnkabs. Kalmar-Torsis jarnv8gsaktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Karlstad-Munkfors jarnvagsaktieb:~ Kristianstad-Hessleholms jlrnvagsaktieb:~ Oppboga Trasliperiaktieb:~. Orkla G~be aktieb:s. Malmö-Tomelilla jarnvagsaktieb:~ Bara Bergslags järnv5gsaktieb:s Rederiaktieb. Unions. Rörstrands FabriBsaktieb:s. Sala-Gysinge-Gafle jzrnvags&ktieb:s 1901, 1903 o Rörstrands Fastighetsaktieb:~. Skane-Smilands jarnvagsaktieb:~ SmBlands ensk. banks. Stockholms Nya Spirvagq A.-B:s Sthlms södra spirvägs aktiebolags i902 o Stockholms Transport 8: Bogseringsaktie11:s. Svenska Jutevafveriaktieb:s. Sthlms transport. & b0gseringsaktieb:s 1906 o Svensk-dansk-ryska TeleSon aktieb:s. Upsala-Unna jarnvagsaktieb:~ Surahammars Bruks &ktieb:s. Upsala-Margretehills jilrnvagsaktieb:~ Ulfshytte Jarnverks aktieb:s. Vastra Centralbanans jarnv. A.-B:s Vaxholm8 Nya ingfartyg8aktieb:s. Ystad-Eslöf jarnvägsaktiebs Vifsta varfs aktieb:~. ingfartygsaktieb. Karina Ängelholm-Klippans nya järnv2gsaktiebo\ags Afdelningskontoret vid Nybroplan: Göta kan&b:s. Industriella bolags: Stzömsholms Nya kana1b:s. Aktieb. Arvika Verkstiders Aktieb. Wnspings styckebruks Aktieb. L. M. Eri~sson R: C:os Btockholma stads krcssakontor: Aktieb. Nordiska Kompaniets Verkstaders Aktieb. Papyrus' stads oblig,r af laso 188, 1900 Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets , 1908, 1909, 1913, ~1916 ;amt beater: Allm. Svenska Elektr. aktieb:~ byggnadskonsortiets premieob1ip:r af aren 1889 Baltiska Travaru aktieb:~ o Bergsbro aktieb:~ Sundavalls enskilda hank: Billeruds aktieb:~ 1906.' Alztieb. Iggesunda bruks 5 proc Claes Johanssons 8J C:os väfveriaktieb:; Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 proc Fagersta bruks aktieb:~ Biire aktieb:~ 5 IIp proc Gusums bruks 83 fabriks aktieb:~ Claes Johansson 6; Co:s vafveriaktieb:~ 5112 proc Hofors aktieb:~ Gamlestadens Fabrikers Bktieb:~ 6 proc Holmsrnds aktieb:~ Holmens Bruks- o. Fabriksaktieb:~ ä proc Jönköping-Vulcans tandsticks aktieb:~ 1903 o Holmsunds aktieb:~ 5 proc Kopparbergs R: Hofors sigverks aktieb:~ 1894 O Hudiksvalls stads proc Korsnäs Sigverks aktieb:~ Hudiksvalls Trävaru aktieb:~ ä proc Kraftaidiebolaget Gullsp&ng-&Iunkfors H&rnösand-Solleftei järnvags aktieb:s 4 proc Lilla Edets papperebruks aktieks Lessebo aktieb:~ 5 proc Marma sigverks aktieb:~ Lunds stads 4 'l2 proc Motala ströms kraft-aktieb:~ Lyaekils stads 4112 proc Munksjö aktieb:~ Malmö stads proc Nitroglycerin aktieb:~ Norbergs elektr. aktieb:~ Norra Hälsinglands jarnvägsaktieb:~ 5 proc Skönviks aktiebolags 5 proc Nya aktieb. Atlas' Reymersholms G:la Spiitförädl. aktieb:~ Stockholms Superfosfatfabriks aktieb:~ 51/* proc Ströms Travaru aktieb:~ T> proc Riddarhytte aktieb:s Rasunda Förstadsaktieb:~ Sunds aktieb:~ proc Sunds aktieb:~ 5 11% proc Rörstrands aktieb:~ 1895 o Sundsvalls Cellulosa aktieb:s 5 proc o. 5 lie Sandö sigverks aktieb:~ proc Sthlms yllefabriks aktieb:~ Sundsvalls spirvägs aktieb:~ 4 il2 proc Storviks sulfitaktieb:~ Sundsvalls stads 4 proc Ströms Bruks aktieb:~ Svanö aktieb:~ 5 il2 proc Siilfitaktiebolaget Ljnsnans Sydsvenska Kraft aktieb:~ 411% proc Sunds aktieb:~ Travaruaktiebolaget Carlsviks 5112 proc Surahammars Bruks aktieb:~ TrLvarubolaget Svartviks 4112 proc Syenska jutevzfveriaktieb:~ Tuna Fabriks Aktiebolags 5 proc Svenska sockerfabriksaktieb:~ Uddeholms aktieb:~ 4312 proc Svenskdansk-ryska telefonaktieb. d: Telefonaktieb. Vifsta Varfs aktieb:s 5 proc Cedergrens u u» proc Vifsta S'arfs aktieb:~ Ystads stads proc FINSPONGS META Lh VERKS A.-B. BERIDARESANSGATAN 17

18 p, - 5. Penninginrathingar., Utdelningskuponger. Akffeb. Hudiksvails banks. Aktieb. Jimtlands folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Östersunds Nek. verkstads. Aktieb. Östrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:~. Boktryckeriaktieb:~ i Sundsvall. Enhörnings tr8varnitktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Holmsuuds aktieb:~ Rederiaktieb. Orlando's. Rederiaktieb. Polstjarnans. Skönviks aktieb:~. l Sthlms isaktieb:~. Sunds aktieb:~. Sundsvalls bogser.-aktieb:~. Sundsvalls celliilosa aktieb:~. Sundsvalls sp%rvxgsaktieb:s Sundsvalls ölbryggeriaktieb:~. TrXvaruaktieb. Carlsviks. Tuna fabriks-aktieb:~. Vifsta varfs aktieb:s. Varmdö %ngfartygs-aktieb:~. Ångfartygsaktieb. Snndsvall-Indalsalfvens. [Z7611 Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B; kont. öppet 10-'123.) Ordf., utsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Ernst vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgalds. kont.: Cavalli, P. A. H. Ledamöter, utsedda af Hypotekmföreriinparna: Trolle, Carl A.; Tamm, H. S.; Sund- berg, A. Kamrerare: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgreii, Elis. e Kassör: Bergman, Signe. Revisor och hokhál1,zre: Munthe, Ernst. Bolth.: af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B. [z7621 Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smalandsgatan 14Norrmalmstoi.g, Sthlm 7.) Ordf., uts. af K. M:t: vakant. r. Ordf., uts. af Fullm. i Kiksgaldskont.: Ekman, Axel. Ledamöter uts. af E M t. Swartling John verkst. Air, Lindahl, Edw. Granh;lm, H: 'kts. af K. M:t; A.; Afze* lius, Fr.; Apelstam, A. L. Kamrerare : Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Kassör: Lundgren, M. 1:ste bokhållare: Baclrman, H. Bokh.: Berglof, S.; Engholm, A.; Zettersten, A. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [2763] (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm 7.) / Styrelse och tjïnstemin se Konungariket Svd riges stadshypotekskassa [2762]. a) Banker och kreditanstalter. [ C27641 Stockholms stadshypoteksförening. (Regeringsgatan 40; Exp ) Stylelse: Ordf.: Granholm, Renrik. v. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorff, John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemming, Wilh.; Salmonson, Otto. I(j'anxtsman: Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. Kamrerare Schröder, Hugo. Kassör: Wingårdh, M. l 1 [2765] Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Skeppsbron 8, hllles öppet I hvarje helgfri dag 10-3.) Direktion: Benckert, R.; T~iripelman, G.; Rabe, P. E.; Herlitz, K.; Ostberg, G. F. Ombudsnian: Benckert, Rob. ~~~~~~: ~ $ ~ > v ~ ~ f : [z7671 Malarprovinsernas Hypoteksf6r:ing. Kontor: Araenalsg. 10 A, 1 tr. Styrelse : Ordförande: af Ugglas, L., frih., öfverste- h~lnnn 1. Skandinaviens Största ~ifförsiikringsbolag T H U LE I ---u Pr' -- kammarj. v. Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, bruksägare. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsag. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Lorichs, L. L., bruksägare; von Rosen, Fredr., grefve, öfverstekammarjunkare; Holtermann, Oscar, kabinettckammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent. Tjalzste>rcan : och ombudsman: c ~ ~ ~ Kamrerare: Way, C. J. 11:sen. lcassör: lqodin, john. Bokhållare: vakant. Kommittén inom Stockholms län f6r granskning af lånehandlingar: ordforande Reuterskiöld, L., kamm&herre. Ledamöter: Brundin, H., disponent; Lagerbjelke, G., grefve, godsägare. Sekreterare: Flodin, John, kassör i hypoteksföreningen. -- [2768] Malarprovinsernas Centralkassa för jordbrukskredit, förening m. b. p. a. Sammanslutning af 47 jordbrukskassor i Stockholms, Upsala och Södermanlands lan med 1042 medlemmar, kr. insatskapital, har i Bkerarral, 1,441,625 kr:s låiierätt och 2.163,623 kr.s ansvarighets- I I

19 C. Ofriga allmänna inrattningar. - Ändamål: inl%ningsrcirelse &t ordb bruks kasse med- ofriga ledamöter: Liiidström,P. E, förordna d lemmar fbr inkop af husdjur och jordbruksmaski. ner, utslde,.foder och godseldmnen, for nyodlingar af Kung1' Maj:t; R. E 1 Iltsedd af och grundforbattringar m. m. bankofullmäktige : Kinander, C. E., utsedd af riksgaldsfullmiktige. Styrelse : -. [ Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordförande: Eohman. H. [2781] Sveriges postsparbank. vice Ordförande: af' petersens, K. H. W. via ingång "ln 6friga ledamöter : Hirsch, O.; Setterwall, J.; Lundberg, Karl L.; Smith, G,; Rhodin, H., ~ästersamuels~.) o. Vide, R. Styrelne : Kamrerare: Dandenell, A. Ordförande: Gbneralpostdirektören. Sekreterare och ombudsmap: von Heijne, D. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef Kassörer: Björklund, A.; Aman, G. för postsparbanken: Sandberg, G. F. Bokhållare: Gustafsson, A. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDAREBANSQATAN 17

20 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ Kontorsskrifvare: Bowallius, B.; Myrstedt, [Z7881 Alma; Akerstedt, Otto; Ghhlman, N.; Er- Stockholms pantaktiebolag. fass; Gerda. Hufvudkontor : Riddaregatan 10, 1 tr. upp; öppet Extra kontorsskrifvare: Gezeliusi, Carl; Ge- söckendagar fran 10 f. m. till 1 e. m. zelius, Anna; Lannerstjerna, Gunhild; Hy- A. ~ f ~, " ~ &, ~ & ~ Norr; $ ~ h r lin, Margot; Svenoniiis, Tyra; Pålsson, B. Riddaregatan 10 Östermalm, med inghng " Karl ; Wallberg, Nils ; Fagerberg, Gertrud ; fr" Styckjunkaregatan 6 ; Keyser, H.; Drake, Jeanna; Ottenborg, S.; Norström, Elisabet; Und&, G. fran Kindstugatan ; Vaktmästare: Andersson, P, E.; Wesslau, F.; Ka~;ll~~%d"pgsgatan -3 a Söder med ingang fran Asplund, J. A.; Unger, G. A. E. Klarabergsgatan 52. Uppgif't, hvarest Sparbankens afdelnings- F. Brannkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. kontor äro belägna, samt om tiden, då desam- G. Väatmannagatm 65 hörnet af Karlbergsvagen. Afdelningskontoren haiias öppna : ma äro öppna, återfinnes i Namnregistret Alla söckendagar fran f. m. till e. m. nnder DSparbankD. 4 till 7 e. m. (Kontoret E 9-3, 5-7.) Sön- och helgdagar hallas kontoren standda. ~ ~ ~ ~ & ~ ~ d ~ ~ ; t ~ ~ med l ~ ingang ~ ~ ~ ~ d ~ l Styrelse: [2785] Stockholms lans sparbank. Ordförande: Palmstierna, G. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet Ledamöter: Olsson, E'. T., verkställande hvarje söckendag från 10 f, m. till 3 e. m. direktör; Schmiedte, C. J.; Sjöholm, S. E. Afdelningskontor: Uustafsberg, I~iljeholmen; Sund- Trana, Sigurd. byberg; Kungsholms Villastad; Nynashamn. lcamrerare: sjöholm, Styrelsen: Kontrollant: Eriksson, Erik. Ordförande: Odelberg, O. W. Kontorister : Bergholtz, Anna; Bergholtz, Vice ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter : etterb ber^; H., % Sticklinge; Rohtlieb, H.; Vasseur, E.; Lagerbjelke, G.; Lundin W.; qdelberg, V.; Fant, F. Kassadirektör: Ostberg, G. F. Tjänstepersonalen: Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhhllare: Ekecrantz, S. Kassör: Petre, Helena. Kassakontrollant: Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Rehbiiider, Anna; Nauckhoff, Maria; Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare : Olsson, Fritz; Nilsson, John. 1 [ Aktiebolaget Likvidator. / Hufvudkontor Vasag. 38. Oppet '/Z 10 f. m. 4 e. m. ', Helgdagsaftnar l/% 10 f. m.-2 e. m. I. Sty,.else : ( Ordförande: v. haradshöfdina Gustaf Ssndström. V ordförande: sparbankskamrer Axel Dan. denell. Ledamöter: bankdirektör Knut Bovin; fil. di Adrian &Iolin; fil. dr Manfred Carlon. Verkst. direktör: P. Bergholm. 3 Kamrerare: Sandberg, A. W. Tjiiiisteman: Axelsson, Signe, kassör; Otten / borg, Sven; Lindqsist. Adolf. ), Aurora; Josefsson, Maria. Tjänstepersonal: Vid afdelningskoiitoret A. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P. A. Bokhållare : Persfelt, Signe ; W erner, Ivar ; Ekeroth, Walter; Dunderborg, C. G. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Johnsson, Gustaf. Bolrhållare: Ekeroth, Carl ; Holmström, Elof; Löf, Charles; Sandman, Anna. Vid utlåningsfilialen, LinnBg. :t. Föreståndare : W allin, Allan. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och.kassiir: Nyh, Axel. Bokhållare: Bergauist, Alb.; Schröder,Thure. Vid afdeininiskontoret D. Föreståndare och kassvör: Andersson, Joh. E. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Bernström, August; Bengtsson, Herman; Alilgren, Elin; Karlsson, Steinert. Vid afdelningskontoret E. Föreskindare o. kassör: Magnusson, Carl Aug. Bokhallare: hiellin, Rosalia; Tropp, Carl. T id afdelningskoiitoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Josefsson,Patrik;Hallsten,Gerda; Viell, Erik; Pettersson, Fritz. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare or11 kassör: Hallsten, Jolin. Bokhållare: Hallsten, Greta; Werner. Axel; Jansson, Rudolf. Skandinaviens Största Lifförsiikringsbolag : T H U L E

21 C J C. Ofriga allmziina inrättningar. ' C27891 Aktieb. Varukredit. Rontrollant: Belåninaskontor: 7s Järntorget, Förestån- MÖllerl Gustaf E. dare: Ryberg, J. A.; 3 Tunnelg., Förestån- I~~dustria fdelningen : dare: Engström, Rudolf. Qvarnström, Pontus. 2ljänstelr~än: [2794] Bankirfirman C. G. Cervin. Blomquist, Nils; Carlson, Frideborp; de (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet 1/,-80/s Falcy, Dinah; Mann, Clara; Olsson, Tittie; kl. 10-3, l/i~-~"'r kl ) Sandstedt, Erik; Sjöstedt, Gertrud; Zanichelli. Astrid. Innei~af care: Cervin, Carl. [Z8001 Allmänna Kredit-Aktiebo laget Tjänstenlän: i Andersson, Frida; Ceruin, Tage; de Perre, Stockholm. Alb.; af Sandeberg, Frits; Strandell, G.; Arsena%. 8 C. (Telegramadress: Almen- Thorelli, Hetty. kredi.) -- Styrelse: Osterman, E.; Sjögren, G. [2795] Bankir- o. Maklarefirman G. A. Ky hl berger. [2801] Amorteringsfonden för (Brunkeberqstorg 12.) apoteksprivilegier. (Valling. 26.) Telegrafadr.: Shares. Styrelse: Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Ordförande: Linroth, Klas. Prokurister: Johanson, Oscar; Nordlöf, Earl vice Ordförande: Sebardt, Wilh. W.; Skarstedt, J. H. Öfriga ledamöter: Lehman, Aug.; Enell, H. G. O.; Sjoberg, K Kommanditbolaget Burman & Co. Styrelsesuppl.: Ahlberg, K.;' Schimmelpfen- (Bankirfirma. Regeringsg. 5.) nig, C. Telegrafadress: Burmans. Kamrerare och protokollsföraer : Görans- Innehafvare: Hagelien, George. son, John. Direktörer: Grill, B.; Setterqren, G. Revisorer: Afzelius, Fr.; Thedenius, H. Kamrer: Göranson, C. G. Suppleanter: Engelbrecht, K.; Arhen, C. J. Kassör: Bohman, P. [Z8021 Nya amorteringsfonden för c27971 Bröderna Larsson & GO. apoteksprivilegier. (Vallingatan 26.) (Skeppsbron 24, 1 tr.) Ordförande: Linroth, Klas vice Ordförande: Sebardt, W. af E. F. Larsson. Öfriga ledamöter: Balkenhausen, R.; Enell, H.; Nilsson, Ph. [2799! Kommanditbolaget Trägardh C:O. Styrelsesupplealiter: Bäckström,A. H.; Schim- (Drottninggatan 4.) melpfennig, C. Telegrafadress: Lombard. Kamrerare och protokollsförare: Göransson, I. Ansvariga delägare: Revisorer: Julin, C. Iq.; Strandcll, H. TragLrdh, Folke, och Severiii, Erik O. Suppleanter: Björsell, H.; Carlsson, C. D. L. l b) Försäkringsanstalter. [Z81 l] Rante- och kapitalförsäkrings- [2813] anstalten i Stockholm. Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. Bildad Västra Tradgárd~gatan 7. Styrelse: Ordförande : Kinander, E. Leda- (Hufvudkontor : Drottsgården, Katarinrtmöter; Matthiesen. J. C.; Holtermann, O.; va'gen 13 A.) Lundberg, K L.; Herrström, O.; Roinare, A. V.; von Pri ~zencreutz, G. A.; Strahl, A. Styrelse: Verkst. direktör: Romare, A. V. Eierlitz, Karl; Hjelm, C. A.; Palme, Sven; Kamrerare: Nordwall, I. Håkansson,Gnst.; I~lalrnström, Gust.; Lund- Ombudsman: Norström, G. berg, F. Kassör: Benckert, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. FINSPONGS METALL VERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN 17

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SM i konståkning - herrar

SM i konståkning - herrar SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Ungdomsmärket 2015 (uppdaterat 6 november)

Ungdomsmärket 2015 (uppdaterat 6 november) Ungdomsmärket 2015 (uppdaterat 6 november) För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat klaras

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

Resultat NORDIC GYM GAMES

Resultat NORDIC GYM GAMES Resultat NORDIC GYM GAMES 19.2 2013 MÄN 60 M HEAT 1 1 Erik Näsman -87 Bollnäs FIK 7,37 Final 2 Tarley Allison -97 Järvsö IF 7,39 Final 3 Luis Angel Ariza Gomes -94 Bollnäs FIK 7,44 Final 4 Tobias Jonsson

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TU VLE

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TU VLE I2695-2700J c. Öfriga allmänna inrättningar. Hufvudredare Fartygsnamn 'I Slag --ji;;dik. [---:-- Ton hkr. Befälhatvarens namn Welin, P. A. (för Rederi I Vollrath 'I'amm I Å 3ö84 1800 Solberg, G. A. B.

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Huskvarnaloppet OFFICIELLA RESULTAT

Huskvarnaloppet OFFICIELLA RESULTAT 2012-12-20 Huskvarnaloppet HD nybörjare Intervallstart fri stil 500 m 26 GEORGSSON Ida IF Hallby SOK 14 L Pelle 12 LINDGREN Per 41 LING Emil IF Hallby SOK 29 LING Sandra IF Hallby SOK 11 LOREFORS Alva

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott IPRK 3 2/3/2005 Plats: Tävlingsledare: Arrangör: Kombihallen Kurt Jonsson Skellefteå AIK Friidrott Heat 1 1 Elvira Lindström -94 Skellefteå AIK Friidrott 11.05 4:e F11 2 Linnea Andersson -94 Skellefteå

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

SKID-SM SKIATHLON. Söderhamn (SWE) H 21- Skiathlon 15 km (K) + 15 km (F) Start List SWE SWE SWE

SKID-SM SKIATHLON. Söderhamn (SWE) H 21- Skiathlon 15 km (K) + 15 km (F) Start List SWE SWE SWE Söderhamn () Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition 101 Jury Information LINDBERG Per ROSENKVIST Lars-Erik EKBLOM Åke Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer