Pro gradu-avhadling Östra Finlands universitet Filosofiska fakulteten Humanistiska avdelningen Svenska språket juni 2014 Maria Varho

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro gradu-avhadling Östra Finlands universitet Filosofiska fakulteten Humanistiska avdelningen Svenska språket juni 2014 Maria Varho"

Transkript

1 Utelämning i de svenska undertexterna i filmen Kummeli Jackpot en studie av räkningsmetoden av utelämningar i en finskspråkig filmdialog och svenska undertexter Pro gradu-avhadling Östra Finlands universitet Filosofiska fakulteten Humanistiska avdelningen Svenska språket juni 2014 Maria Varho

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Filosofiska fakulteten Osasto School Humanistiska avdelningen Tekijät Author Maria Elina Varho Työn nimi Title Utelämning i de svenska undertexterna i filmen Kummeli Jackpo t en studie av räkningsmetoden av utelämningar i en finskspråkig filmdialog och svenska undertexter Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Sivumäärä Number of pages Svenska språket Date Pro gradu -tutkielma X finskspråkigt Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma sammandrag på 6 sidor Tiivistelmä Abstract Denna pro gradu-avhandling behandlar de svenska undertexterna i den finska filmen Kummeli Jackpot. Syftet är att forska i hur mycket av den finska dialogen fattas i de svenska undertexterna och beskriva hurdana ord och uttryck utelämningarna består av. Därtill är syftet att skapa en ny räkningsmetod för räkningen av utelä mningar i en finskspråkig filmdialog. Undersökningen grundar sig på mina tidigare studier kring temat, speciellt på min biämnesavhandling som har visat att räkningsmetoden av utelämningar som baserar sig på hela finskspråkiga ord ger något otillräckliga resultat om antalet utelämningar i en finskspråkig filmdialog. I denna studie skapas en skräddarsydd räkningsmetod för utelämningar i en finskspråkig filmdialog med svenska undertexter. Innan att koncentrera sig på själva analysen och resultaten presenter as det teori om undertexter. Det behandlas de centralaste termerna inom audiovisuell översättning och undertextning med tanke på denna avhandling. Den teoretiska bakgrunden presenterar till exempel termerna komprimering och utelämningar och redogör för olika begränsningar so m dikterar undertextningsprocessen. I teoridelen behandlas också strukturella skillnader mellan finskan och svenskan eftersom dessa skillnader spelar en viktig roll när man räknar och analyserar utelämningar i en finskspråkig filmdialog med svenska undertexter. I detta sammanhang presenteras också finskans sex olika morfemtyper varav en del har en betydande roll i utelämningsanalysen. Resultaten av denna undersökning visar att när man räknar utelämningar i svenska undertexterna i en finskspråkig filmdialog bör man utöver alla ortografiska ord separera alla sammansättningsled, sammansmältningar, possessivsuffix, enklitiska partiklar och konditionaliskaraktärer i den finska dialogen eftersom dessa enheter kan hittas bland utelämningar i Kummeli Jackpot. Undantag till denna separering är ändå lexikaliserade sammansättningar, namn, nummer och enklitiska partiklar som är delar av lexikaliserade ord. Totalantalet separerade, det vill säga räknebara enheter i den finska dialogen i Kummeli Jackpot är 8472 varav 1863 fattas helt i de svenska undertexterna. Detta betyder att cirka 22 procent av den finska dialogen har strukits i den svenska textningen. De utelämnade enheterna har beskrivits i denna undersökning geno m att indela dem i nio olika kateg orier. Kategoriseringen baserar sig på utelämningarna s funktion i dialogen. I analysen är meningen att hitta en orsak till varför enheterna har blivit utelämnade i textningen. De nio kategorierna är indexikala uttryck, utfyllnadsuttryck, tautologi, förbindare, bestämningar, epistemiska uttryck, affektiva uttryck, tilltal och övriga varav de tre förstnämnda är de frekventaste kategorierna. Den nyskapade räkningsmetoden är fungerande för att räkna utelämningar i en finskspråkig filmdialog med svenska underte xter fast det ännu finns några punkter i räkningsmetoden som kan utvecklas vidare i framtiden. Därtill verkar den nya kategoriseringsmodellen beskriva bra hurdana ord och uttryck d e utelämnade finska enheterna består av. Således kan man anta att samma meto der också kan användas i framtiden när man räknar och analyserar utelämningar i en finskspråkig filmdialog. Fast metoderna har skapats med ett undersökningsmaterial vars målspråk är svenska, kan man anta att samma räknings - och analyseringsmetoder kan tillämpas i undersökningsmaterialet vars målspråk är ett språk som är besläktat med svenskan, till exempel engelska. Detta antagande behöver ändå forskning bakom sig innan man kan bekräfta dess riktighet. Avainsanat Keywords audiovisuell översättning, under texter, utelämning, räkningsmetod

3 Innehåll 1 Inledning Undertextning Begränsningar i undertexter Komprimering Utelämning Om språkens strukturer Strukturella skillnader mellan finskan och svenskan Finskans morfem Stam Avledning Karaktär Ändelse Suffix Sammanfattning av finskans morfem Undersökningens bakgrund Kandidatuppsats Biämnesavhandling Syfte och frågeställningar Material och metoder Material Metoder Identifiering av utelämningar Beskrivning av utelämningar... 45

4 7 Segmentering av den finska dialogen i Kummeli Jackpot Räknebara finska enheter Enklitiska partiklar Possessivsuffix Konditionalis Diskussion kring räknebara enheter Antalet utelämnade finska enheter i Kummeli Jackpot Beskrivning av utelämnade finska enheter Indexikala uttryck Utfyllnadsuttryck Tautologi Förbindare Bestämningar Epistemiska uttryck Affektiva uttryck Tilltal Övriga Sammanfattning av resultaten Sammanfattande diskussion Källförteckning... 86

5 1 Inledning Audiovisuell översättning (se definitionen i kapitel 2) har varit ett omdiskuterat tema bland översättare och översättarstuderande i Finland under det senaste året. Översättarna som arbetar med att översätta undertexter för filmer och tv-program (härefter avöversättare) har trätt på barrikaderna i Finland eftersom av-översättarnas lön och arbetsförhållanden har försämrats i alltmer växande strävan efter prisbilliga översättningar. Många av-översättningsbyråer väljer översättningar endast på basis av priset och branschen verkar lida av brist på uppskattning. Problemen verkar beröra speciellt de av-översättare som översätter undertexter. Av-översättarna har på goda grunder blivit bekymrade över branschens framtid. När priserna sjunker kan man med rätta lyfta fram frågan om kvaliteten. När översättarna hela tiden måste arbeta mera på allt kortare tid till vrakpris påverkar det ofrånkomligen översättningens kvalitet, i detta fall undertexternas kvalitet. Eftersom utländskt material verkar dominera på de finska tv-kanalerna, i biografer och bland videospel som spelas i Finland, finns det också ett kontinuerligt behov av audiovisuella översättningar, och i Finland gäller behovet uttryckligen undertexter (se mer i kapitel 2). Finländarna har blivit vana vid att läsa undertexter och läser dem även utan att lägga märke till det (Tuominen 2012). Vertanen (Nettiradio Mikaeli 2014) har framkastat tanken om att undertexter är den primära texttypen som man läser dagligen i många finska familjer. Det är lätt att tro på denna idé speciellt eftersom olika filmer, tvprogram och videospel är tillgängliga dygnet runt i smarttelefoner och på surfplattor. På webbsidan av finländska audiovisuella översättare (Av-kääntäjät 2014) konstateras att finländarna tittar på television i genomsnitt tre timmar om dagen och att 60 procent av programmen har undertexter. Med tanke på dessa uppgifter är det allt lättare att tro på Vertanens (Nettiradio Mikaeli 2014) kommentar om den mest lästa texttypen. Antagandet att finländarna läser undertexter varje dag borde ställa höga krav på undertexter. Det har sagts (bland annat Díaz Cintas 2010: 346) att undertexterna är i en sårbar ställning, öppna för kritik från alla som har åtminstone några slags kunskaper i programmets källspråk. Tittarna kritiserar undertexter lätt när de märker att det finns något fel i textningen. Öppenhet för kritiken har ofta ansetts som en negativ sida i 1

6 undertextningen men enligt min mening är det ändå viktigt att tittarna ger feedback och kritiserar textningar när det är motiverat. På detta sätt kan tittarna visa at de inte vill läsa hurdana undertexter som helst. Tittarna borde ändå komma ihåg att koncentrera sig på undertexternas helhet och inte fastna i enstaka ord. Med tanke på den nuvarande situationen i Finland angående audiovisuell översättning och speciellt undertextning är det allt viktigare att kräva bra undertexter och på detta sätt hjälpa säkra undertexter av god kvalitet också i framtiden. Därigenom kan man också försäkra att yrkesskickligheten av de högtutbildade finska av-översättarna inte går till spillo. Man kan också genom forskningen följa med i den föränderliga branschen. En av de sakerna som typiskt kritiseras i undertexter är utelämningar. Eftersom det är omöjligt att få allt som sägs i en film eller ett tv-program med i undertexter, är utelämning en vanlig strategi vid textningen (se mer i avsnitt 2.1 och 2.3). Detta är ett faktum som alla tittarna antingen inte vet eller kommer ihåg. Under mina studier i översättningsvetenskap blev jag intresserad av undertexter och det hur mycket man verkligen måste stryka delar av originaldialogen och hurdana uttryck som oftast stryks. Eftersom undersökningar som granskar utelämningar i en finskspråkig filmdialog verkade helt fattas bland studier kring undertexter, valde jag den finskspråkiga filmen Kummeli Jackpot som forskningsmaterial då jag för första gången började forska i utelämningar i min kandidatuppsats (Varho 2011) i svenska språket. Genom att välja ett outforskat källspråk kunde jag för min del utvidga forskningsfältet av audiovisuell översättning. Jag fortsatte med att forska i samma film och dess engelska undertexter i min biämnesavhandling (Varho 2013) i engelska språket och översättning. Då lyftes det fram också problem som kom fram i analysen av utelämningar mellan två obesläktade språk som finska och engelska eller finska och svenska (se mer i avsnitt 4.2). I denna pro gradu-avhandling är syftet att fortsätta med att forska i de svenska undertexterna i Kummeli Jackpot på basis av de resultat som kom fram i min biämnesavhandlig (Varho 2013). Undersökningsfrågorna är nu delvis samma som i min första undersökning (Varho 2011) kring temat: hur mycket av den finska dialogen har utelämnats i de svenska undertexterna i den finska filmen Kummeli Jackpot och hurdana är de utelämnade uttrycken. I detta skede är meningen därtill att koncentrera sig på undersökningsmetodiken och ta reda på hur det lönar sig att räkna utelämningar i en 2

7 finskspråkig källtext med svenska undertexter. Eftersom de undersökningsmetoder som har använts i tidigare utelämningsstudier med andra språkpar (t.ex. Lonka 2008) verkade vara olämpliga för ett finskspråkigt undersökningsmaterial (se mer i avsnitt 4.2), är syftet nu att skapa en mer fungerande undersökningsmetod för att räkna utelämningar i en finskspråkig filmdialog. I denna studie räknas antalet utelämningar alltså med en nyskapad undersökningsmetod. Också beskrivningen av utelämningar sker på ett nytt sätt jämfört med tidigare studier (se närmare i avsnitt 6.2.2). I detta skede verkar finskan fortfarande vara ett sällsynt källspråk bland studier som behandlar utelämningar i undertexter, vilket kan vara en orsak till avsaknaden av fungerande undersökningsmetoder. Denna pro gradu-avhandling har disponerats så att den teoretiska bakgrunden till studien och tidigare undersökningar behandlas innan att fördjupa sig in i undersökningsfrågorna av denna avhandling. På detta sätt blir det lättare för läsaren att förstå syftet med denna studie. I kapitel 2 presenteras teori om undertexter och undertextningsprocessen samt behandlas de termer inom audiovisuell översättning som är viktiga med tanke på denna avhandling. I kapitel 3 placeras finskan och svenskan på kartan bland världsspråken med tanke på språkens genetiska och typologiska klassifikation. Detta hjälper läsaren att förstå språkliga skillnader mellan finskan och svenskan som kommer fram i utelämningsanalysen. I kapitel 3 finns det också en omfattande redogörelse för finskans morfem som har en viktig roll i utelämningsanalysen. Därefter följer en beskrivning av mina tidigare studier av utelämningar i Kummeli Jackpot i kapitel 4. Syftet med föreliggande pro gradu-avhandling presenteras närmare i kapitel 5 som tar upp också hypoteserna gällande undersökningsfrågorna. Undersökningsmaterialet och metoderna behandlas detaljerat i kapitel 6. Resultaten av denna undersökning presenteras i kapitel 7 och 8. Kapitel 7 koncentrerar sig på forskningsmetodiken och förklarar hurdana språkliga enheter man ska räkna i den finska dialogen för att ta reda på antalet utelämningar jämfört med den svenska textningen. Samma kapitel redogör också för hur mycket av den finska dialogen i Kummeli Jackpot som fattas i de svenska undertexterna enligt den nyskapade undersökningsmetoden. Kapitel 8 introducerar en ny modell för kategorisering av utelämningar och beskriver hurdana ord och uttryck de utelämnade finska enheterna är. I kapitel 9 sammanfattas resultaten av denna studie och kapitel 10 3

8 sammandrar hela avhandlingen. Därefter följer en referenslista över litteratur och elektroniska källor som har använts i denna studie. Sist finns en finskspråkig sammanfattning av denna avhandling. Avhandlingen innehåller flera exempel ur undersökningsmaterialet, det vill säga den finska dialogen och de svenska undertexterna i Kummeli Jackpot. Alla exemplen ur Kummeli Jackpot har numrerats löpande i texten och de presenteras så att den finska dialogen förekommer först, följd av den svenska översättningen. De delar av dialogen som granskas närmare i exempel står i kursiv, utom om det är meningen att granska hela repliken. De finska replikerna har indelats i räknebara enheter och gränserna mellan olika enheter markeras med ett bindestreck (-) om en separerad enhet inte är ett helt, ortografiskt ord (se definitionen i avsnitt 3.1). 2 Undertextning I detta kapitel presenteras de viktigaste begreppen kring termen undertextning och redogörs för de centralaste principerna för undertextning, så att det är lättare för läsaren att förstå de problem som har framkommit i min tidigare undersökning (se kapitel 4) och undersökningsfrågorna av föreliggande avhandling (se kapitel 5). Detta teorikapitel presenterar allmän teori om undertexter och deras förhållande till annan översättning. Först finns det en översikt över termen audiovisuell översättning och dess huvudtyper men mestadels fokuserar kapitlet på termen undertextning. I kapitlet behandlas olika typer av undertexter, fördelar och nackdelar med undertextningen jämfört med andra sätt att översätta audiovisuellt material och begränsningar i undertextning. Undertextningen som behandlas i denna teoridel gäller textning som förekommer på tv. I biografer gäller i någon mån andra restriktioner men de tas inte upp i detta skede eftersom denna undersökning koncentrerar sig på undertexter som förekommer på tv. I avsnitt 2.2 behandlas termen komprimering som spelar en central roll i denna avhandling. Kapitlet tar upp till exempel olika sätt att komprimera dialogen. En komprimeringsstrategi, utelämning, behandlas mer detaljerat i det sista avsnittet eftersom den är en central term i denna undersökning. 4

9 Med audiovisuell översättning eller av-översättning menas den typ av översättning som sker till exempel i filmer, tv-program och videospel, det vill säga det material som innehåller multimediala element (Oittinen & Tuominen 2007: 11; Pérez González 2009: 13). Som namnet antyder innehåller audiovisuell översättning både auditiva och visuella element. Jääskeläinen (2008) har konstaterat att den största skillnaden mellan avöversättning och annan översättning är att man måste byta kod vid av-översättning, alltså förvandla tal till skrift. En sådan operation behövs inte till exempel i översättning av litteratur eller tolkning. Kodbyte sker också i den av-översättning som synbarligen tycks använda samma form av kommunikation både i käll- och målspråket. Dubbning är ett exempel på detta. Trots att slutprodukten till exempel i dubbade barnprogram är ett talat program, i likhet med originalet, har texten normalt däremellan översatts till en skriftlig form och därefter lästs in på band av skådespelare. Ingo (1999: 11) delar in audiovisuell översättningen i fyra olika huvudkategorier: undertextning, dubbning, berättarröst och voiceover. Dessa fyra metoder sägs ofta vara de viktigaste teknikerna inom av-översättning, och undertextning och dubbning är utan tvivel de mest använda. Numera har också en femte metod, audiobeskrivning, blivit alltmer viktig för att garantera tillgänglighet av audiovisuellt material för de blinda och synskadade (Pérez González 2009: 16). Undertextning är en skriftlig översättning av en talad film eller ett talat tv-program och förekommer vanligen i nedre delen av tv-rutan eller vitduken i synkroni med originaldialogen (Gottlieb 1998: 244; Gambier 2007: 85). Díaz Cintas (2010: 344) påpekar att undertextning består inte bara av de uttryck som förekommer i dialogen mellan olika talare utan också av andra verbala element som kan förekomma antingen visuellt eller auditivt. Sådana här element kan vara till exempel sångtexter, tidningstexter eller brev som förekommer i det originalprogrammet. I denna undersökning beaktas bara de element som förekommer auditivt och den visuellt förekommande informationen ignoreras. Enligt Vertanen (2007: 149) används undertexter till exempel i Holland, Belgien och de nordiska länderna, alltså i de länder där antalet tv-tittare är relativt litet. Detta är rimligt eftersom dubbning kostar mer än undertextning. I folkrika länder, som Tyskland, 5

10 Frankrike och Spanien är det däremot mer lönsamt att använda dubbning eftersom antalet tv-tittare kan vara miljoner och till och med tiotals miljoner vilket betyder att översättningskostnaderna blir rimliga i förhållande till antalet tv-tittare (Vertanen 2007: 150). De länder som använder mestadels undertextning dubbar vanligen bara barnprogram. Från första början har det sannolikt varit kostnaderna som har påverkat valet av översättningsmetoder till exempel i Finland men senare har människor blivit fästa vid den översättningsmetod som de vanligen brukar se. I början av 2000-talet dubbades några avsnitt av den amerikanska tv-serien Glamour (The Bold and the Beautiful) i Finland på finska i stället för undertextning. Detta experiment rönte mest negativ feedback av tittarna. Likadana experiment har också utförts i dubbningsländer med undertexter och mottagandet har varit lika skeptiskt som med dubbningsexperiment i undertextningsländer. Därför är valet av översättningsmetod nuförtiden säkert inte bara en kostnadsfråga utan det gäller också vad tv-tittarna har blivit vana vid att se. Språkligt kan undertexter indelas i två olika typer: interlingvala och intralingvala undertexter (Díaz Cintas 2010: 347). Interlingvala undertexter är den mer kända typen av de två, alltså den textning som har översatts från tv-programmets originalspråk till något annat språk. Interlingval undertextning innehåller alltså alltid en översättningsprocess. Díaz Cintas (2010: 347) tillägger att tvåspråkiga undertexter, varav en rad står på ett språk och annan rad på ett annat, också räknas till interlingvala undertexter. Tvåspråkiga undertexter används i länder som har flera officiella språk. Till exempel finska biografer använder sådana här tvåspråkiga texter med den första textraden på finska och den andra på svenska. Intralingvala undertexter är avsedda för de döva och hörselskadade eftersom de är skrivna på samma språk som originaldialogen och de vanligen också innerhåller beskrivning av ljudspåret (se närmare till exempel i Díaz Cintas 2010: 347). Undertextningen som granskas i denna undersökning är en interlingval undertextning för källtexten är talad på finska och måltexten står på svenska. Likaså med andra översättningsmetoder har undertextningen både sina fördelar och nackdelar. Som redan konstaterats är de relativt låga kostnaderna en av de mest betydande fördelarna men det har sagts att undertexter också har språkliga fördelar. Tveit (2005: 14) påpekar att undertexter kan ha en positiv inverkan på språkinlärningen eftersom undertexter möjliggör lyssnandet av dialogen på ett främmande språk samtidigt 6

11 som man läser undertexter. Av samma orsak har det framförts flera gånger en tanke om att undertexter förbättrar språkkunskaper. Flera undersökningar har visat att finländare har bra kunskaper i främmande språk, speciellt i engelskan (Helsingin Sanomat 2014; Yle 2014). Detta kan förstås bero på bra utbildning och det att undervisningen i engelska börjar redan i tredje klass i skolorna. Men bra kunskaper i engelska kan också anses stöda idén om undertexternas betydelse i språkinlärningen speciellt därför att en stor del av utländska tv-program i Finland är talade på engelska. Fast det inte finns något direkt och bevisat samband mellan undertexter och språkkunskaper är det ändå klart att undertextning åtminstone stöder språkinlärning. Därtill har finländska audiovisuella översättare (Av-kääntäjät 2014) lyft fram undertexternas betydelse för modersmålsinlärningen, vilket är en viktig iakttagelse. Det påpekas att en bra översättning skyddar och berikar modersmålet. Enligt min mening är modersmålsinlärningen en viktig poäng med tanke på undertexter och framhäver viktighet av bra skrivna undertexter. Också det att man kan höra skådespelarnas egna röster i filmer och tv-program räknas ofta som en förmån i undertexter. Det kan vara störande att berömda skådespelare talar med någon annans röst i dubbade program. Tittaren kan också bli irriterad om det finns oenhetligheter mellan rösten och talarens miner och munrörelser. Detta händer ofta i dubbade program eftersom olika språk förorsakar olika munrörelser och det kan vara svårt att komma på målspråkliga repliker som skulle båda förmedla det originella budskapet och passa till miner och munrörelser i programmet. Dessa problem talar alltså också för undertextningen. En självklar nackdel i undertexter är förstås det att textraderna täcker en del av bilden. Två textrader kan vara irriterande speciellt när det visas en närbild på ett människoansikte i tv-rutan. När det finns något viktigt i nedre delen av tv-rutan, såsom textrader på det originella programmet, flyttas undertexterna ofta till ett annat ställe i rutan. Det kan ändå också vara irriterande för tittaren att undertexterna förekommer på varierande ställen i ett program. Sådana varierande ställen kan distrahera tittaren ännu mer än normalt placerade undertexter som täcker en del av bilden. En annan nackdel vid undertextning är att de fråntar tittarens uppmärksamhet och distraherar tittandet av bilden. Enligt Ingo (1999: 11) måste tv-tittaren ta blicken från bilden flera hundra gånger under en medellång film för 7

12 att läsa undertexter. Därför är det klart att tittaren kan följa med bilden bättre när programmet är dubbat i stället för textat. Eftersom undertextningsprocessen alltid dikteras av många begränsningar måste översättaren förkorta texten genom att lämna ut en del av dialogen (se mer i avsnitt 2.1). Den förkortade versionen av dialogen kan också anses vara en nackdel i textningen. Undertexter har flera egenskaper som skiljer dem från andra texter. Förenklat kunde man konstatera att undertexter är skrivna texter som representerar den talade språkvarianten. Emellertid representerar varken källtexten, det vill säga dialogen, eller måltexten, alltså undertexterna, de mest typiska formerna av det talade eller skrivna språket utan båda har egenskaper från de två språkvarianterna. Dialogen i filmer och tv-program representerar sällan en äkta, spontan diskussion eftersom manuskriptet har skrivits på förhand och skådespelarna har tränat in scenen innan själva diskussionen verkligen äger rum. Därför innehåller den färdiga filmen få oavsiktliga störningar i talet. På liknande sätt är undertexter knappast det mest typiska exemplet på den skriftliga språkvarianten. Det sägs ofta att undertexter ska representera talspråket och därför är det viktigt att behålla den orala prägeln med i undertexterna (se till exempel Tveit 2005: 32). På grund av tidsliga och rumsliga restriktioner tycks undertexter emellertid ofta sakna drag som är typiska för talspråket (se avsnitt 2.2 och 2.3). Översättarna brukar stryka dessa karaktärer eller förändra dem till mer skriftspråkliga uttryck. Díaz Cintas (2010: 346) konstaterar att till exempel olika accenter och andra högst talspråkliga drag ofta neutraliseras i undertexter. Trots detta har undertexterna ändå ett starkt förhållande till dialogen och därigenom till den talade språkvarianten. Undertexter i allmänhet har forskats i tämligen mycket bland annat av internationellt kända namn som Gottlieb (se t.ex. 1998) och Gambier (t.ex. 2007) som båda har skrivit mycket om audiovisuell översättning och speciellt undertexter. Tveit (2005) har studerat undertexter i Norge, och Sahlin (2001) har koncentrerat sig på att forska i intralingvala undertexter i svenskan. I Finland har bland annat Vertanen (2007) skrivit om undertextning och begränsningar i undertexter. 8

13 2.1 Begränsningar i undertexter I det föregående har det visats att undertexter är en lönsam översättningsmetod med flera andra fördelar, men det finns ändå flera begränsningar som dikterar översättningsprocessen vid undertextning (Tveit 2005). Dessa begränsningar kan indelas i tekniska och språkliga restriktioner (Díaz Cintas 2010). De två mest begränsande tekniska faktorerna är tid och utrymme tillsammans med tittarens läshastighet (Vertanen 2007: 152). Gottlieb (1998: 245) definierar undertexterna som ett textblock som består av en eller två rader varav en rad rymmer i genomsnitt 35 tecken, inklusive mellanslag. Antalet tecken varierar ändå litet mellan olika länder, tv-kanaler och filmdistributörer. Enligt finländska audiovisuella översättare (Av-kääntäjät 2014) innehåller ett tvåradigt textblock tecken i den finländska televisionen. Då består en enradig undertextning av tecken. Järvinen (1992: 17) anmärker att antalet tecken per rad också kan bero på de tecken som används. En rad rymmer fler smala bokstäver (till exempel i, l, t) än breda bokstäver (m, w, b). Både dialogens snabbhet och en genomsnittstittares förmodade läshastighet påverkar det hur länge en textrad ska synas i rutan (Díaz Cintas 2010: 344). Vertanen (2007: 151) konstaterar att en hellång tvåradig undertext ska synas i 4 5 sekunder i tv-rutan och ett hellångt enradigt textblock i 2 3 sekunder för att en genomsnittlig tittare ska hinna läsa den. Dessa tider verkar vara någorlunda internationellt accepterade normer eftersom många forskare från olika länder har framfört att 2 3 sekunders regel ska tillämpas i enradiga texter och två rader ska synas i rutan högst i sex sekunder (t.ex. Ingo 1999: 13 och Díaz Cintas 2010: 345). Tittaren blir lika irriterad av texten som dröjer så länge kvar i rutan att man hinner läsa den flera gånger som av texter som för snabbt försvinner från rutan (Ivarsson och Carroll 1998). Därtill att undertexterna ska synas i rutan en lagom tid med tanke på läshastigheten borde de också synkronisera med talet (Vertanen 2007: 152). Detta betyder att undertexter ska stanna i rutan lika länge som det tar att säga samma sak i dialogen. När undertexter står i samklang med ljud och bild får tittaren en illusion av att han/hon förstår det språk som talas i programmet (Vertanen 2007: 151). Ett annat bevis på en fungerande undertextning är att tv-tittaren inte lägger märke till att han/hon läser dem. 9

14 Språkliga krav för med sig ytterligare utmaningar för översättaren. Undertexter skiljer sig från andra texter eftersom läsaren inte kan gå tillbaka i texten för att läsa vad som har sagts i tidigare repliker (Díaz Cintas 2010: 345). Därför konstaterar Díaz Cintas (2010: 345) att varje textblock borde vara en självständig, oberoende och koherent helhet för att textraderna ska vara så lättlästa som möjligt. Han fortsätter att textraderna bör delas så att ord som logiskt, semantiskt eller grammatiskt hör ihop skrivs på samma rad eller i samma texthelhet. Lättlästa undertexter underlättar förståendet av dialogen och snabbar upp läsningen. På grund av både tekniska och språkliga begränsningar är det omöjligt att få med allt som sägs i dialogen i undertexterna. Därför är komprimering den mest använda översättningsstrategin vid undertextning (Díaz Cintas 2010: 346). Översättaren måste alltså extrahera från dialogen den information som är väsentlig med tanke på programmets intrig och lämna bort det som inte är så viktigt eller det som tittaren redan vet på basis av bilden eller vad som hänt tidigare i programmet (Vertanen 2007: 152). Tvtittarna är inte alltid medvetna om de många begränsningar som dikterar översättningsprocessen vid undertextning och därför kritiserar de lätt undertexter och de utelämnade delarna av dialogen. 2.2 Komprimering Som det har framkommit i avsnitt 2.1 är det mycket vanligt vid undertextning att hela källtexten, det vill säga den originaldialogen, inte kan rymmas i de målspråkliga undertexterna. Eftersom undertexter alltid är en mer eller mindre förkortad version av den talade dialogen, är komprimering ett centralt fenomen i undertextning. Ingo (1999: 9) definierar komprimerande översättning som en översättning som man medvetet försöker göra kortare än källtexten. Han påpekar vidare att de mest typiska komprimerade översättningarna är tolkningar, vetenskapliga abstrakter och undertexter. Det finns flera olika sätt att komprimera text och detta avsnitt presenterar några av de vanligaste strategierna samt tar fram ett par förslag om hur mycket av originaldialogen som vanligen komprimeras i undertexter. 10

15 Díaz Cintas (2010: 346) delar in komprimeringsstrategier grovt i två typer: partiell och total komprimering. Den första typen betyder att dialogen uttrycks i en mer kompakt form medan den senare typen betyder att en del av dialogen utelämnas ur undertexter. Den senare strategin är den som gäller i denna undersökning. Enligt Ingo (1999: 13) är det i genomsnitt 30 procent av dialogen som vanligen komprimeras. Också Gottlieb (1998: 247) konstaterar att det vanligen är cirka en tredjedel av dialogen som stryks i tv-undertexter. De Linde och Kay (1999) har forskat i intralingvala undertexter i den brittiska televisionen och enligt deras undersökning fattas till och med 43 procent av originaldialogerna i deras undersökningsmaterial. Enligt de Linde och Kay (1999: 50) påverkas behovet av att komprimera av flera olika variabler, inklusive bland annat talhastighet, byte av bild, talarens position, händelser på skärmen och textens komplexitet. Tveit (2005: 18) har forskat i undertexter i den norska televisionen och på basis av dessa studier konstaterar han att graden av komprimering brukar variera mellan olika typer av program. Medan komprimeringsprocenten är 20 i undertextade nyheter, är motsvarande procenttal i filmer och tv-serier i den norska televisionen. Tveit (2005: 18) konstaterar att siffrorna är olika i olika programtyper eftersom det händer mer på bilden i filmer i än nyheter, vilket betyder att tittaren måste hinna titta på bilden mer i filmer än i nyheter. Därtill fortsätter han att utelämningar kunde ha mer allvarliga följder i nyheter än i en film. Också Gottlieb (1994) har konstaterat att komprimeringens betydelse beror på programmets genre. Han anmärker att språket har olika roller i olika genrer, vilket påverkar dialogens betydelse och därigenom komprimeringen. Tveit (2005: 18) påminner också om en annan viktig faktor som kan ha sin inverkan i komprimeringen: de komparativa egenskaperna hos käll- och målspråken och de kulturer som de representerar. Olika språk och kulturer har olika tendenser med tanke på formalitet, avståndet mellan samtalspartner och så vidare. Enligt Tveit (2005: 18) är till exempel tyska och italienska mångordigare både lexikaliskt och syntaktiskt än engelska och de skandinaviska språken. Därför kan det vara lättare att utelämna formaliteter i översättningen från italienska till engelska än vice versa. Utöver jämförbarhet mellan språken och kulturer kan komprimeringsgraden påverkas av det hur och av vem undertexterna har skapats. Undertexter är ibland skrivna av olika människor beroende på typer av program. Till exempel i Finland översätts undertexter i 11

16 filmer vanligtvis av professionella översättare men nyhetsundertexter översätts av reportrar. Detta kan också påverka komprimeringsgraden. Sammanfattningsvis kan det konstateras att komprimeringsgraden varierar åtminstone mellan olika språk, kulturer, programtyper och genrer. Det tycks ändå vara lika allmänt i all undertextning att komprimering är en nödvändig del av processen. Som de föregående siffrorna visar är antalet eliminerade uttryck relativt stort, i genomsnitt en tredjedel av hela budskapet. Dialogen kan komprimeras på många olika sätt. Sahlin (2001: 296) skiljer på fyra olika undertextningsoperationer: strykning, utbyte, omstrukturering och tillägg, varav de tre förstnämnda är olika sätt att komprimera dialogen. Alla operationskategorierna presenteras närmare i avsnitt Sålunda är utelämningen, som står i fokus i denna undersökning, bara ett sätt att komprimera texten. Enligt Sahlin (2001: 298) kan de fyra operationerna ändå vara överlappande och det kan vara svårt att säga till vilken operationskategori någon textenhet hör eller om den ska placeras i en eller flera operationskategorier. Till exempel gränsen mellan utbyte och omstrukturering kan vara något svävande. I denna undersökning har det också framkommit att det kan vara svårt att skilja till exempel mellan utelämningar och omstruktureringar. Detta kan illustreras med exempel (1). I scenen ber en man med uttrycket ihan pieni hetki att den andra ska vänta ett tag. Uttrycket har översatts med ett ögonblick på svenska. Innehållsligt motsvarar översättningen det finska uttrycket men man kunde också tolka att ordet ihan (alldeles på svenska), som på något sätt betonar att väntan blir kort, har utelämnats ur översättningen. I denna studie betraktas sådana här fall som omstruktureringar, och således innehåller exempel (1) inga utelämningar (jfr avsnitt 6.2.1). (1) Anteeks, ihan pieni hetki. Ursäkta, ett ögonblick. Ingo (1999: 10) närmar sig komprimeringen från ett annat håll och listar fyra olika språkliga aspekter som kan fungera som en basis för komprimeringen: grammatisk struktur, språklig variation, semantik och pragmatik. Strukturell komprimering kan ske på alla språkliga nivåer. Till exempel val av smala bokstäver (i, l, t i stället för m, u, o), korta 12

17 former av ord och fraser (dottern till bagaren bagardottern) eller syntaktiska förändringar kan alla betraktas som strukturella komprimeringar. Enligt Ingo (1999: 21) innebär språklig variation stilistisk komprimering som betyder att översättaren använder synonyma ord som är kortare än i originalet men som förändrar stilen i källtexten. Till exempel ersättandet av ordet homosexuell med bög är en stilistisk komprimering eftersom den första versionen är mer neutral än den senare. De två föregående fallen, alltså komprimering på basis av grammatisk struktur och språklig variation, utgår från idén att det är språkets form som komprimeras, men det kan också vara innehållet av texten som är utgångspunkten till komprimeringen (Ingo 1999: 21). Då är det fråga om semantisk komprimering. Till exempel långa namn kan ersättas med pronomen, långa fraser kan bytas mot kortare synonyma uttryck och detaljerade beskrivningar kan generaliseras (mina skjortor, mina byxor, mina skor och allt mina kläder). Till sist nämner Ingo (1999: 23) pragmatisk komprimering som inkluderar komprimeringsfall som är förknippade med kulturella olikheter. Då är tyngdpunkten på översättningens funktionalitet i målkulturen och det är acceptabelt att använda uttryck som inte är helt ekvivalenta med originalet men hjälper tittaren att förstå vad som sägs i programmet. Till exempel utbyte av måttenheter till en mer generell kortare form hör till pragmatisk komprimering (The ball weighs as much as two stones. Bollen väger mycket.) Den ovanstående redogörelsen visar att det finns flera olika strategier när det gäller komprimering av originaldialogen i filmer och tv-program. Vilken komprimeringsstrategi som helst används i översättningsprocessen måste översättaren sträva efter att översätta de delar av dialogen som är viktiga med tanke på handlingarna i filmen. Översättaren bör filtrera bort det som förmedlas också visuellt och behålla kärnan av det som har sagts i dialogen. Gottlieb (1998: 247) har träffande sagt att talakten är det viktigaste i undertexter; intentioner och syften är viktigare än enstaka lexikala element. Denna princip används också i analysen av denna undersökning. Ingo (1999: 23) påminner ändå att det finns ett undantag till denna regel. Han konstaterar att vissa texter kan basera sig på både formen och innehållet. Till exempel dikter, sångtexter och rim kan kräva satsning på formen och tvinga översättaren att kasta komprimering åt sidan. 13

18 Komprimering anses ofta som en negativ sidoeffekt i undertextningen men Gottlieb (1998: 247) påminner att översättningen av hela dialogen sällan är det bästa alternativet. Det skulle i själva verket vara jobbigt att läsa allt som sägs i dialogen i undertexterna. Sahlin (2001: 211) konstaterar också att talat språk, speciellt spontana diskussioner, ofta innehåller redundans. Redundanta element är till exempel repetitioner, tveksamheter, självkorrektioner och felsägningar. Dessa element skulle säkert försvåra läsningen om de alla översatts i undertexterna. Förutom att undertexter i allmänhet har forskats i mycket, finns det flera undersökningar kring temat komprimering i undertexter som är ett centralt fenomen inom audiovisuell översättning och undertextning. Undersökningar med engelskspråkigt undersökningsmaterial tycks vara särdeles frekventa bland studier om komprimering. Vid Östra Finlands universitet (tidigare Joensuu universitet) har olika komprimeringsstrategier studerats i engelska språket bland annat av Anttila (1993), Stolp (2008) och Mäkinen (2008) som alla hade språkparet engelska-finska i sina undersökningar. Finskan som källspråk tycks vara något sällsynt bland studier kring undertexter i allmänhet, vilket har tagits i beaktande i valet av språkpar i denna pro gradu-avhandling. 2.3 Utelämning I det föregående har det förklarats att utelämning är ett av de flera sätten att komprimera dialogen i filmer och tv-program. Det är förståeligt att detta sätt ofta används i undertexter eftersom utelämningar förkortar text effektivt. I detta avsnitt behandlas termen utelämning och presenteras några allmänna riktlinjer om hurdana ord och uttryck det vanligen går att stryka vid undertextning. Det visas också att det finns olika tolkningar när det gäller identifiering av utelämningar. I slutet av kapitlet lyfts fram några tidigare studier om utelämningar och ett par av dem behandlas lite mer detaljerat eftersom de har några anknytningspunkter till denna undersökning. Sahlin (2001: 296) definierar utelämningar som textenheter som fattas helt i undertexterna, utan att någon annan operation (d.v.s. utbyte, omstrukturering eller tillägg) är involverad (se avsnitt 2.2). I denna avhandling har utelämningar identifierats enligt 14

19 Sahlins (2001) definition (se närmare i avsnitt 6.2.1). Men som det konstaterades i det föregående kan gränserna mellan olika operationer ibland vara mer eller mindre svävande. I denna undersökning har speciellt gränsen mellan utelämningar och utbyten eller mellan utelämningar och omstruktureringar ibland varit svår att dra. I exempel (2) kan det finska uttrycket antingen tolkas innehålla utelämningar eller vara översatt i sin helhet i undertexterna. Det finska uttrycket no just nii joo är ett ytterst talspråkligt konstaterande och kunde översättas på flera olika sätt. Den svenska översättningen just så kan antingen anses representera hela finska uttrycket eller bara några ord av det, till exempel orden no just eller just nii, beroende på synpunkten. I denna undersökning tolkas sådana här fall inte innehålla utelämningar eftersom både replikens idé och stil förmedlas i undertexterna. Olika tolkningar är möjliga beroende på om analysens utgångspunkt är att granska textens ytliga struktur eller innehållet. I denna studie är tyngdpunkten på innehållet och stilen, inte på enstaka språkliga enheter (se närmare i avsnitt 6.2). (2) Katsotaan mitä Seppo sanoo. No just nii joo. Vi får se vad Seppo säger. Just så. I exempel (3) har finskans verbfras tarttee lähtee käymää (måste gå och besöka på svenska) översatts med måste i de svenska undertexterna. Om repliken granskas endast från den ytliga synpunkten, fattas finskans käymää (besöka på svenska) i översättningen men med tanke på uttryckets innehåll gäller det ett utbyte. (3) Mun tarttee muute lähtee käymää monistamoo. Jag måste till kopieringsfirman. Också följande slags fall har exkluderats från utelämningsanalysen. Ord för ord lyder den finska repliken i exempel (4) hur mycket betalar ni i lön på svenska, vilket betyder att satsens aktiva aktör (ni) inte finns med i textningen. I denna studie anses repliken ändå innehålla en omstrukturering i stället för utelämningar eftersom replikens idé förekommer i textningen. (4) Paljo -ks te maksatte palkkaa? Hur stor är lönen? 15

20 Det verkar finnas något slags internationell enighet om hurdana ord och uttryck som lättast kan utelämnas ur undertexter. Enligt Tveit (2005: 36) är de frekventaste utelämningar till exempel upprepningar, som ofta förekommer i talspråket, och kohesionsuttryck såsom konjunktioner. Han fortsätter att konjunktioner kan strykas eftersom de inte skapar förhållandet mellan olika textelement utan gör förhållandet bara explicit. Tveit (2005: 36) illustrerar detta med följande mening: Hon var utmattad eftersom hon hade jobbat mycket hårt (Tveits exempel, min översättning från engelska till svenska). I undertexter skulle det räcka med att skriva de två satserna efter varandra utan att tillägga konjunktionen (hon var utmattad och hon hade jobbat mycket hårt) eftersom förhållandet mellan satserna kan läsas mellan raderna utan att göra det explicit med konjunktionen. Enligt Vertanen (2007: 152) är utelämnade ord och uttryck ofta namn, titlar, adjektivattribut och ledande satser såsom enligt min mening eller i detta sammanhang vill jag konstatera att (exemplen ur Vertanen, min översättning från finska till svenska). De sistnämnda uttrycken blir ofta strukna eftersom de inte har något värde när det gäller textens innehåll. Namn och titlar behövs inte alltid eftersom tittaren vanligen kan se vem man talar till. Dock i början av programmet är det bra att behålla namnen i undertexterna för att tittaren ska bli bekant med personerna i programmet (Vertanen 2007: 152). De Linde och Kay (1999: 48) är någorlunda eniga med Vertanen eftersom de nämner att tidigare undersökningar kring utelämningar har visat att det är vanligt att utelämna text med interpersonal funktion. Vertanen (2007: 152) fortsätter att adjektivattribut kan strykas när de inte berättar något väsentligt för tittaren. Det är onödigt att skriva den där stora och svarta hunden om det syns i bilden att hunden är stor och svart. Därtill konstaterar Vertanen (2007: 152) att ortnamn samt exakta tid och datum ofta kan gallras bort om det inte är fråga om något slags alibi. Översättaren bör hålla i minnet att till exempel utländska namn kan vara svåra för tittaren att läsa och därför borde repliker med sådana namn stanna kvar i rutan lite längre än de som innehåller bekanta ord. Också svordomar och tabubelagda uttryck finns bland de frekventaste utelämningarna (Vertanen 2007: 152) eftersom sådana ord antas vara kraftigare och mer sårande i skrift än i tal (Díaz Cintas 2010: 346). Vertanen (2007: 152) anmärker ändå att svärandet inte ska undvikas för mycket om programmet kräver ett 16

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM Användningen av ordet själv i dagens svenska Laura Grönroos Pro gradu -tutkielma Pohjoismaiset kielet Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Annika Peltoniemi SPRÅKLIG IDENTITET I FLERSPRÅKIG UNDERVISNING En enkätstudie bland sjätteklassister i tre olika former av två- och flerspråkig undervisning 2012 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Språkbad ett effektivt sätt att lära sig språk? Föräldrars och elevers tankar kring språkbad i Helsingfors

Språkbad ett effektivt sätt att lära sig språk? Föräldrars och elevers tankar kring språkbad i Helsingfors Språkbad ett effektivt sätt att lära sig språk? Föräldrars och elevers tankar kring språkbad i Helsingfors Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten Avhandling pro gradu Institutionen för nordiska

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Prepositionsbruk på olika färdighetsnivåer i svenska

Prepositionsbruk på olika färdighetsnivåer i svenska Prepositionsbruk på olika färdighetsnivåer i svenska Karoliina Pöyri Avhandling pro gradu Nordiska språk Institutionen för språk- och översättningsvetenskap Åbo universitet Maj 2014 Turun yliopiston laatujärjestelmän

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA?

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Elina Harjunen, Jan Hellgren, Riitta Juvonen, Beatrice Silén, Minna Sääskilahti och Michaela Örnmark HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Synpunkter och frågeställningar med anknytning till utvärderingen av inlärningsresultat

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer