RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 2 JÄMFÖRELSE AV VAROR OCH TJÄNSTER Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 1

2 Innehåll 1 Inledning Relevans Niceklassificeringen: en utgångspunkt Niceklassificeringens karaktär som klassificeringsverktyg Niceklassificeringens struktur och metodik Slutsatser som kan dras från Niceklassificeringens struktur Ändringar av klassificeringen av varor/tjänster KHIM-databas för jämförelse av varor/tjänster Definition av varor och tjänster (Terminologi) Varor Tjänster Produkter Fastställa varorna/tjänsterna Korrekt ordalydelse Relevant omfång Betydelsen av varor/tjänster Objektivt tillvägagångssätt Beslutets grunder Identitet Allmänna principer Fullständig identitet: identiska termer eller synonymer Delvis identitet Det äldre varumärket inkluderar det omtvistade varumärkets varor/tjänster Det omtvistade varumärket inkluderar varor/tjänster som är registrerade för det äldre varumärket Överlappning Praxis för användning av allmänna beteckningar i klassrubrikerna Likhet mellan varor och tjänster Allmänna principer Likhetsfaktorer Definiera relevanta faktorer Specifika likhetsfaktorer Art Avsett ändamål Användningsområde Komplementaritet Konkurrerande Distributionskanal Omsättningskrets Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 2

3 3.2.8 Vanligt ursprung (tillverkare/ leverantör) Förhållande mellan olika faktorer Samband mellan faktorer Varje faktors betydelse Olika typer av jämförelser: varor med varor, tjänster med tjänster och varor med tjänster Grad av likhet Specifika frågor rörande likhet mellan varor och tjänster Delar, komponenter och kopplingar Råmaterial och halvfabrikat Tillbehör Installation, underhåll och reparation Rådgivningstjänster Uthyrning och leasing Uthyrning/leasing jämfört med relaterade tjänster Uthyrning/leasing jämfört med varor: i princip alltid olikartade Bilaga II Särskilda industrier Kemikalier, läkemedel och kosmetika Kemikalier (klass 1) jämfört med kemiska produkter (klasserna 3 och 5) Farmaceutika jämfört med farmaceutika Farmaceutika jämfört med dietiska substanser anpassade för medicinska ändamål Farmaceutika jämfört med kosmetika Farmaceutika jämfört med tjänster Bilindustrin Elektriska apparater/instrument Mode- och textilindustrin Råmaterial eller halvfabrikat jämfört med färdiga varor Textilvaror (klass 24) jämfört med kläder (klass 25) Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader (klass 25) Modeaccessoarer Sportkläder, fotbeklädnader och huvudbonader för sport (klass 25) jämfört med gymnastik- och sportartiklar (klass 28) Kläddesign (klass 42), skrädderitjänster (klass 40) jämfört med kläder (klass 25) Livsmedel, drycker och restaurangtjänster Ingredienser i färdiglagad mat Huvudingrediens Alkoholfria drycker (klass 32) jämfört med alkoholhaltiga drycker (ej öl) (klass 33) Öl (klass 32), alkoholhaltiga drycker (ej öl) (klass 33) Utskänkning av mat och dryck jämfört med mat och dryck Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 3

4 6 Tjänster som stöd för andra företag Detaljhandelstjänster Detaljhandelstjänster jämfört med produkter: olikhet Detaljhandelstjänster för specifika varor jämfört med samma specifika varor: likartade i låg grad Detaljhandelstjänster för specifika varor jämfört med olika eller likartade specifika varor: olika Detaljhandelstjänster jämfört med detaljhandelstjänster som rör specifika varor: identiska Detaljhandelstjänster för specifika varor jämfört med för andra specifika varor: likartade Tjänster för vilka samma regler gäller Tjänster för vilka samma regler inte gäller Finansiella tjänster Banktjänster (klass 36) jämfört med försäkringstjänster (klass 36) Fastighetsmäkleri (klass 36) jämfört med finansiella tjänster (klass 36) Kreditkortstjänster (klass 9) jämfört med finansiella tjänster (klass 36) Transport Varutransporter (klass 39) jämfört med varor Emballering och förvaring av varor (klass 39) jämfört med varje vara Informationsteknik Programvara och datorer (klass 9) jämfört med programmering (klass 42) Apparater för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av ljud eller bilder, datorer och programvara (klass 9) jämfört med telekommunikationstjänster (klass 38) Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 4

5 1 Inledning 1.1 Relevans Jämförelse av varor och tjänster är av betydelse främst för bedömningen av identitet i enlighet med artikel 8.1 a i CTMR och förväxlingsrisk enligt artikel 8.1 b i CTMR. Ett av huvudvillkoren för artikel 8.1 a i CTMR är identitet mellan varor/tjänster medan artikel 8.1 b i CTMR kräver identitet eller likhet mellan varor/tjänster. Om man finner att alla varor/tjänster är olika är därför ett av villkoren i artikel 8.1 i CTMR inte uppfyllt och invändningen måste avslås utan att återstående delar av beslutsprocessen tas upp 1. Kriterierna för bedömning av identitet eller likhet kan också ha betydelse när bevis på användning har begärts och bevisen måste bedömas för att det ska gå att avgöra huruvida invändaren har visat användning för samma varor/tjänster som de som registrerats. Särskilt gäller att det är viktigt att avgöra huruvida de varor och tjänster för vilka varumärket har använts tillhör den kategori av varor och tjänster för vilken varumärket registrerades eller bara liknar eller till och med är olika dessa (se Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 6,: Bevis på användning) Likaledes kan bevis på användning av varor/tjänster också vara relevant vid prövning av ett anspråk på ökad särskiljningsförmåga. I sådana fall måste granskaren ofta svara på frågan huruvida den ökade särskiljningsförmågan omfattar de varor/tjänster för vilka det äldre varumärket åtnjuter skydd och som är relevanta för det särskilda fallet, dvs. de varor/tjänster som har hävdats vara identiska eller likartade med de för vilka det omtvistade gemenskapsvarumärket registrerats (se Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 4: Särskiljningsförmåga). Vidare är utfallet av jämförelsen av varorna/tjänsterna viktigt för att definiera den del av allmänheten för vilken förväxlingsrisk föreligger. Omsättningskretsen beaktas även för varor/tjänster som konstateras vara identiska eller likartade (se Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 6: Omsättningskrets och grad av uppmärksamhet). Jämförelsen av varor/tjänster kan också vara relevant enligt artikel 8.3 i CTMR, som kräver identitet eller ett nära samband eller motsvarighet i kommersiella termer för varor/tjänster (se Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 3, Varumärke som registreras av ett ombud eller en företrädare artikel 8.3 i CTMR) och enligt tillämplig nationell lagstiftning enligt artikel 8.4 i CTMR, eftersom identitet eller likhet för varor/tjänster ofta är ett villkor för att användning av ett yngre varumärke ska kunna förbjudas (se Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 4, Rättigheter enligt artikel 8.4 i CTMR). 1.2 Niceklassificeringen: en utgångspunkt De tjänster/varor som ska jämföras kategoriseras enligt Niceklassificeringen. I dagsläget består Niceklassificeringen av 34 klasser (1-34) för kategorisering av varor och 11 klasser (35-45) för kategorisering av tjänster. 1 Likaledes gäller att jämförelsen av varor och tjänster är relevant vid ogiltighetsförfaranden, eftersom ett registrerat gemenskapsvarumärke enligt artikel 53.1 a i CTMR ska förklaras ogiltigt om villkoren i artikel 8.1 i CTMR uppfylls. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 5

6 1.2.1 Niceklassificeringens karaktär som klassificeringsverktyg Niceklassificeringen upprättades med målet att harmonisera nationell klassificeringspraxis. Den första upplagan trädde i kraft Trots att den har genomgått flera översyner släpar den ibland efter vid snabba förändringar på marknaden i samband med produktutveckling. Vidare är rubrikerna ibland oklara och oprecist formulerade. I tillämpningsföreskrifterna, regel 2.4 i CTMIR, anges det uttryckligen att Niceklassificeringen används uteslutande för administrativa ändamål och inte i sig ger någon grund för slutsatser om varors och tjänsters likhet. Det faktum att respektive varor eller tjänster klassificeras i samma klass enligt Niceklassificeringen är inte i sig en indikation på likhet. Levande djur är olika blommor (klass 31). Annons- och reklamverksamhet är olikt kontorstjänster (klass 35). Inte ens att två specifika varor/tjänster faller under samma allmänna beteckning enligt Niceklassrubrikerna gör dem likartade per se: bilar och cyklar trots att båda faller under fordon i klass 12 betraktas inte som likartade. Vidare anses varor och/eller tjänster som listas i olika klasser inte nödvändigtvis vara olika (se dom av den 16 december 2008, T-259/06, Manso de Velasco, punkt 30-31). Köttextrakt (klass 29) är likartade med kryddor (klass 30). Anordnande av resor (klass 39) är likartat med kortvarigt boende (klass 43) Niceklassificeringens struktur och metodik Trots regel 2.4 i CTMIR kan klassificeringen fungera som verktyg för att identifiera gemensamma egenskaper hos vissa varor/tjänster. Många av Niceklassificeringens klasser är strukturerade efter faktorer så som funktion, sammansättning och/eller användning, som kan vara relevanta vid jämförelse av varor/tjänster. : Klass 1 innefattar kemikalier huvudsakligen baserat på deras kemiska egenskaper (art) och inte på deras specifika användning. Klass 3 innefattar däremot alla varor som antingen är rengöringsmedel eller för personlig hygien eller skönhetsmedel. Även om dessa genom sin karaktär också kan klassificeras som kemiska produkter, är det deras specifika användning som särskiljer dem och innebär att de får en annan klassificering. Likaledes beror det på deras art att de flesta varor tillverkade av läder klassificeras i klass 18, medan kläder tillverkade av läder hamnar i klass 25 eftersom de fyller en mycket specifik funktion, dvs. är avsedda att bäras av människor och fungera som skydd mot elementen. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 6

7 1.2.3 Slutsatser som kan dras från Niceklassificeringens struktur Rubrikernas struktur är inte enhetlig och följer inte samma logik. Vissa klasser utgörs bara av en allmän beteckning som genom sin definition redan omfattar nästan alla varor/tjänster som ingår i klassen (t.ex. klass 15, musikinstrument och klass 38, telekommunikationer). Vissa andra inkluderar många allmänna beteckningar, varav vissa är mycket breda och andra mycket specifika. Rubriken till klass 9 inkluderar t.ex. över 30 termer, från vetenskapliga apparater och instrument till eldsläckningsapparater. Undantagsvis innehåller vissa klassrubriker allmänna beteckningar som innefattar en annan allmän beteckning, vilket innebär att de är identiska, t.ex. innefattar förbandsmaterial i klass 5 plåster i klass 5. Detta gäller särskilt när en viss beteckning i en klassrubrik endast nämns för att klargöra att den inte tillhör en annan klass, trots att den redan ingår i en annan, bredare, beteckning i klassrubriken. : Bindemedel för industriell användning är inkluderade i kemikalier för industriell användning i klass 1. Hänvisningen är främst tänkt att skilja dem från klister och lim som klassificeras i klass 16 och är avsedda för hushållsändamål och som kontorsmaterial. Slutsatsen är att Niceklassificeringen innehåller beteckningar som kan användas vid bedömning av varors/tjänsters identitet eller likhet. Klassificeringens struktur och innehåll är dock inte sammanhängande. Därför måste varje rubrik eller specifik term analyseras utifrån den specifika klass den tillhör. Så som anges ovan är Niceklassificeringen främst avsedd för kategorisering av varor/tjänster för administrativa ändamål och är inte avgörande för jämförelsen av dem Ändringar av klassificeringen av varor/tjänster Normalt görs ändringar av klassificeringen av varor/tjänster (särskilt överföring av varor/tjänster mellan olika klasser) eller av rubrikernas ordalydelse vid varje översyn av Niceklassificeringen. I dessa fall måste förteckningen över varor och tjänster för det äldre varumärket, men även för det omtvistade, tolkas enligt den upplaga av Niceklassificeringen som är aktuell på ansökningsdatumet. Juridiska tjänster överfördes från klass 42 till klass 45 i den åttonde upplagan av Niceklassificeringen. Tjänsternas karaktär har inte förändrats. 1.3 KHIM-databas för jämförelse av varor/tjänster Databasen för jämförelse av varor och tjänster är ett sökverktyg som hjälper granskare bedöma likheten hos varor och tjänster. Databasen har som syfte att harmonisera praxis för att bedöma om varor och tjänster ska anses likartade och att säkra att invändningsbeslut blir enhetliga. Databasen måste konsulteras. Databasen bygger på jämförelse av specifika par av varor och tjänster. Ett par jämför två uttryck. Ett uttryck består av ett klassnummer från Niceklassificeringen (1-45) och ett textelement, dvs. en viss vara eller tjänst (inklusive kategorier av varor och tjänster, så som kläder eller utbildning). Det finns fem möjliga resultat för varje sökning: identisk(t), hög grad av likhet, likhet, låg grad av likhet, olika. För de olika graderna av likhet anger databasen kriterierna bakom resultatet. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 7

8 Databasen uppdateras kontinuerligt och ses över vid behov. Syftet är att skapa en omfattande och tillförlitlig referenskälla. Eftersom databasen ger eller kommer att ge svar på specifika jämförelser är riktlinjerna inriktade på att definiera de allmänna principerna och deras praktiska tillämpning. 1.4 Definition av varor och tjänster (Terminologi) Varor Förordningen innehåller ingen definition av varor och tjänster. Niceklassificeringen innehåller vissa allmänna förklaringar av termerna i sin inledning men inga klara kriterier fastställs för att särskilja varor och tjänster. En vara är i princip varje objekt som det går att handla med. Varor innefattar råmaterial (obearbetade plaster i klass 1), halvfabrikat (plaster i strängpressad form för användning vid tillverkning i klass 17) och slutprodukter (behållare för hushållsändamål i klass 21). De innefattar naturliga och tillverkade varor, så som jordbruksprodukter i klass 31 och maskiner och maskinverktyg i klass 7. I vissa fall är det dock inte klart huruvida varor endast innefattar materiella produkter till skillnad från tjänster, som är immateriella. Definitionen och därmed skyddsomfånget är särskilt relevant när det gäller varor så som elektricitet, som är immateriellt. Denna fråga besvaras redan under prövningen gällande klassificering och orsakar vanligen inga problem vid jämförelsen av varor och tjänster Tjänster En tjänst är varje aktivitet eller nytta som en part kan erbjuda en annan som är immateriell och inte leder till någon överlåtelse av ägarskap av något fysiskt objekt. Bilreparation är en tjänst. Till skillnad från varor är en tjänst alltid en immateriell tillgång. Tjänster innefattar ekonomiska aktiviteter som erbjuds tredje parter som inte faller under den inledande produktionen, tillverkningen eller försäljningen av varor. Att vara pianist (aktiviteten att spela piano) är inte en tjänst medan att ge pianolektioner (en tjänst som erbjuds eleven) är det. Att ge en pianokonsert är en tjänst som pianisten erbjuder organisatören och själva pianokonserten är en tjänst som organisatören erbjuder publiken. Annonsering av ens egna tjänster är inte en tjänst men att driva en annonsbyrå (som utformar annonskampanjer för tredje parter) är det. Termer i förteckningen, så som annonsering, måste därför vara avsedda att täcka endast den ovanstående definitionen av tjänster. Att sälja eller distribuera sina egna varor är inte en tjänst. Detaljistförsäljning är avsett att täcka tjänster kring den konkreta försäljningen av varor, t.ex. att förse kunden med möjligheter att på ett bekvämt sätt se, jämföra och pröva varorna. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 8

9 En indikation på att en aktivitet ska betraktas som en tjänst i enlighet med varumärkeslagstiftningen är dess oberoende ekonomiska värde, dvs. att den vanligen erbjuds mot någon form av (monetär) ersättning. I annat fall kan den vara en kompletterande aktivitet som erbjuds tillsammans med eller efter inköp av en viss vara. Leverans, inklusive transport av möbler som tidigare har inköpts, är inte en oberoende tjänst som faller under transport i klass 39. Avsikten att göra en förtjänst är dock inte nödvändigtvis ett kriterium för att avgöra om en aktivitet kan betraktas som en tjänst (se dom av den 9 december 2008, C-442/07, Radetzky, punkt 16-18). Det är snarare en fråga om huruvida tjänsten har ett oberoende marknadsområde och kunder än om hur eller i vilken form kompensationen slutligen sker Produkter I allmänt språkbruk används termen produkt för både varor och tjänster, t.ex. finansiella produkter i stället för finansiella tjänster. Huruvida en term beskrivs som en produkt i allmänt språkbruk är inte relevant för om den ska klassificeras som en vara eller en tjänst. 1.5 Fastställa varorna/tjänsterna Korrekt ordalydelse Som en första åtgärd måste den korrekta ordalydelsen identifieras för den förteckning över varor och/eller tjänster som ska bedömas Gemenskapsvarumärken En ansökan om ett gemenskapsvarumärke ska offentliggöras på alla unionens officiella språk (artikel i CTMR). Likaledes ska alla registreringar i registret över gemenskapsvarumärken införas på alla dessa språk (artikel i CTMR). Både ansökningar och registreringar i registret offentliggörs i bulletinen för gemenskapsvarumärken (regel 85.1 och 85.2 i CTMIR). I praktiken förekommer ibland bristande överensstämmelse mellan översättningen av ordalydelsen i förteckningen över varor och/eller tjänster för ett gemenskapsvarumärke (ansökan eller registrering) som offentliggjorts i bulletinen för gemenskapsvarumärken och den ursprungligen ingivna ordalydelsen. Vid sådan bristande överensstämmelse är den slutliga versionen av förteckningen över varor och tjänster Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 9

10 om det första språket är ett av kontorets språk, texten på det första språket, om ansökans första språk inte är ett av kontorets fem språk, texten på det andra språk som sökanden angivit (se artikel i CTMR). Detta gäller oavsett om gemenskapsvarumärket (eller ansökan om gemenskapsvarumärke) är den äldre rättigheten eller den omtvistade ansökan Äldre nationella varumärken och internationella registreringar Förteckningen över varor och tjänster som registrerats för de äldre varumärken på vilka invändningen bygger måste lämnas in på språket för invändningsförfarandet (regel 19.3 i CTMIR). Kontoret kräver ingen auktoriserad översättning och godtar enkla översättningar som gjorts av invändaren eller dess företrädare. Kontoret utnyttjar normalt inte sin rätt att enligt regel 98.1 andra meningen i CTMIR begära att översättningens överensstämmelse intygas av en auktoriserad eller officiell översättare. Om företrädaren lägger till en förklaring om att översättningen överensstämmer med originalet ifrågasätter kontoret inte detta. Den andra parten kan dock ifrågasätta översättningens riktighet under den kontradiktoriska delen av förfarandet. Eftersom översättningen ska återge det ursprungliga dokumentets struktur (regel 98.1 i CTMIR) kan tydliga skillnader även observeras av granskaren (t.ex. att förteckningen på originalspråket består av tre uttryck medan översättningen består av två sidor). I sådana fall måste oklarheten redas ut av granskaren i det slutliga beslutet. För internationella registreringar enligt Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet är det språk på vilket den internationella registreringen gjordes (franska, engelska eller spanska) det slutgiltiga Relevant omfång Jämförelsen mellan varor och tjänster måste bygga på ordalydelsen i respektive förteckning över varor och/eller tjänster. Varornas och tjänsternas faktiska eller avsedda användning som inte anges i förteckningen över varor och/eller tjänster är inte relevant för prövningen (se dom av den 16 juni 2010, T-487/08, Kremezin, punkt 71). Om en giltig begäran om bevis på användning av det äldre märket har gjorts och det framlagda beviset endast räcker för en del av varorna/tjänsterna i förteckningen över varor och/eller tjänster bedöms däremot det äldre varumärket endast vara registrerat för de varorna/tjänsterna (artikel 42.2 i CTMR), och följaktligen begränsas prövningen till dessa varor/tjänster (se vidare del 6 Bevis på användning). För det äldre märket är vidare endast de varor och tjänster relevanta på vilka en giltig invändning bygger. Därmed kommer ingen hänsyn att tas till varor/tjänster som inte kan beaktas av otillåtlighetsskäl, som inte har styrkts vederbörligen (t.ex. om en översättning lagts fram endast av delar av förteckningen över varor och/eller tjänster ingivits) eller på vilka invändningen inte bygger, eller inte längre bygger. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 10

11 På motsvarande sätt kommer endast de varor och tjänster i den omtvistade ansökan som invändningen riktar sig mot att beaktas. Följaktligen kommer begränsningar under förfarandet av antingen förteckningen över varor och/eller tjänster i ansökan eller invändningens omfång eller båda, att begränsa de varor och tjänster som jämförs. Vidare kan en analys av ordalydelsen i förteckningen över varor och/eller tjänster krävas för att avgöra skyddsomfånget för dessa varor och tjänster. Detta gäller särskilt när termer som i synnerhet, nämligen eller motsvarande används för att visa förhållandet mellan en enskild produkt och en bredare kategori. Termen i synnerhet (eller t.ex., så som, inklusive eller andra motsvarigheter) anger att de specifika varorna/tjänsterna endast är exempel på företeelser som ingår i kategorin och att skyddet inte är begränsat till dem. Med andra ord inför termen en icke uttömmande förteckning med exempel (när det gäller användningen av i synnerhet, se en hänvisning i domen av den 9 april 2003, T-224/01, Nu-tride). Å andra sidan är termen nämligen (eller uteslutande eller annan motsvarighet) uteslutande och begränsar registreringens omfång till de varor som specifikt förtecknas. I fallet med industriella kemikalier, nämligen råmaterial för plaster behöver endast råmaterial för plaster jämföras med de varor för vilket det andra varumärket är registrerat. Man bör komma ihåg att kommatecken i förteckningen över varor/tjänster används för att skilja poster inom en likartad kategori. Semikolon används för att separera termer. Separationen av termer med olika interpunktion kan leda till att deras betydelse förändras och kan medföra olika bedömningar vid jämförelse av varor/tjänster. I Mjukvaror; Eldsläckningsapparater i klass 9 innebär t.ex. semikolonet att termen eldsläckningsapparater ska betraktas som en oberoende kategori av varor, oavsett om avsikten var att skydda mjukvaror som även ska användas inom området eldsläckningsapparater Betydelsen av varor/tjänster När ordalydelsen har identifierats för de varor och tjänster som ska bedömas måste deras betydelse fastställas. I vissa fall är den exakta betydelsen omedelbart uppenbar utifrån förteckningen över varor och/eller tjänster, där ofta en mer eller mindre detaljerad beskrivning av varorna och tjänsterna ges. Ordalydelsen bälten, som är kläder utesluter per definition säkerhetsbälten för personbilar och för industriell användning. Vid tvekan om den exakta betydelsen av de termer som används i förteckningen över varor och/eller tjänster måste dessa termer tolkas både i ljuset av Niceklassificeringen och ur ett kommersiellt perspektiv. Därför är bälten i klass 25 kläder på grund av sin klassificering. Om betydelsen av en term i ett semantiskt sammanhang, ett kommersiellt sammanhang och/eller enligt Niceklassificeringen är tvetydig eller ger anledning till tveksamhet gäller den betydelse termen har enligt Niceklassificeringen. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 11

12 Med kläder avses t.ex. plagg som tillsammans kan utgöra en dräkt (se t.ex. Nationalencyklopedin) och därmed plagg som bärs för att täcka kroppen, så som skjortor, klänningar och byxor. Trots att definitionen i vanliga ordböcker inte uttryckligen utesluter fotbeklädnader leder det faktum att den termen har en egen post i Niceklassificeringen (klass 25) till slutsatsen att kläder och fotbeklädnader inte är identiska utan likartade (bekräftat genom dom av den 13 juni 2004, T-0115/02, a (fig.), punkt 26). Det innebär dock inte att två allmänna beteckningar i en klassrubrik aldrig kan betraktas som identiska. Så som nämns ovan är klassrubrikernas struktur inte enhetlig. Vissa allmänna beteckningar som ingår i klassrubrikerna kan omfatta andra. Kött och fjäderfä är identiska (klass 29). 1.6 Objektivt tillvägagångssätt Jämförelsen mellan varorna/tjänsterna i fråga måste göras utan hänsyn till graden av likhet mellan de motstående kännetecknen eller det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Det är först vid helhetsbedömningen i samband med ett beslut som granskarna tar hänsyn till alla relevanta faktorer. Klassificeringen av varor eller tjänster är inte avgörande eftersom likartade varor/tjänster kan klassificeras i olika klasser medan varor/tjänster som är olika kan ingå i samma klass. Identitet eller likhet för de ifrågavarande varorna/tjänsterna måste avgöras på objektiv grund. Resultaten måste bygga på verkligheten på marknaden, dvs. sedvänjorna inom relevant område av industri eller handel. Dessa sedvänjor, särskilt handelsseden, är dynamiska och förändras kontinuerligt. Mobiltelefoner kombinerar t.ex. i dag många funktioner och är både kommunikationsverktyg och kameror. I vissa fall kan granskaren bara bygga sitt beslut på fakta och bevis som läggs fram av parterna. Det som inte följer av de bevis som läggs fram eller inte är allmänt känt bör inte vara föremål för spekulation eller grundlig utredning på granskarens eget initiativ (se dom av den 9 februari 2011, T-222/09, Alpharen, punkt 31-32). 1.7 Beslutets grunder Granskaren måste i sitt beslut resonera kring utfallet av jämförelsen (identitet, likhet eller olikhet) för varje enskild vara och tjänst som tas upp i ansökan om registrering, oavsett hur ansökan är formulerad. Om samma resultat anges för en kategori av varor eller tjänster får granskaren dock inskränka sig till ett allmänt resonemang för alla berörda varor eller tjänster så länge dessa uppvisar motsvarande egenskaper (se analogt beslut av den 18 mars 2010, C-282/09, PAYWEB CARD, punkterna och dom av den 12 april 2011, T-28/10, EURO AUTOMATIC PAYMENT, punkt 54). Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 12

13 2 Identitet 2.1 Allmänna principer Identitet definieras generellt som överensstämmelse i fråga om varje detalj eller egenskap (Nationalencyklopedins ordbok). Identitet föreligger inte endast när varorna eller tjänsterna sammanfaller helt (samma termer eller synonymer används) utan även i den mån det omtvistade varumärkets varor/tjänster faller inom samma breda kategori som det äldre märkets eller, och i den mån omvänt en bredare term för det omtvistade varumärket inkluderar de mer specifika varor/tjänster som är registrerade för det äldre varumärket. Identitet kan också föreligga när två breda kategorier som jämförs sammanfaller delvis (överlappar). Därmed går det att skilja mellan fullständig identitet och delvis identitet. Identitet bör inte fastställas på grundval av likhetsfaktorer (se avsnitt nedan). 2.2 Fullständig identitet: identiska termer eller synonymer Identitet mellan de omtvistade varorna/tjänsterna måste fastställas utifrån ordalydelsen i de relevanta delar av förteckningen över varor och/eller tjänster för de båda varumärkena som har identifierats i enlighet med principerna ovan. Identitet är uppenbar om de varor/tjänster som ska jämföras förtecknas med exakt samma termer. Fordon är identiskt med fordon. Om det inte är fallet måste termerna i respektive förteckning över varor och/eller tjänster tolkas för att avgöra om de är synonyma, dvs. om deras betydelse är densamma. Tolkningen kan göras utifrån definitioner i uppslagsverk, uttryck från Niceklassificeringen och i synnerhet med hänsyn till det kommersiella perspektivet. Bicycle (cykel) är en synonym för cycle (cykel). Varorna är identiska Betydelsen av orden smokers articles (artiklar för rökare) i klass 34 är en hänvisning till enskilda objekt som används i samband med tobak eller tobaksprodukter. I tidigare upplagor av Niceklassificeringen kallades dessa produkter smokers requisites. Trots att en annan term används i den aktuella rubriken är varorna alltså identiska. Ur ett kommersiellt perspektiv är hälsospatjänster och tjänster för välbefinnande samma sak och därmed identiska. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 13

14 Om däremot en identisk ordalydelse används men varorna klassificeras i olika klasser är dessa varor i allmänhet inte identiska: Borrar (maskinverktyg) i klass 7 är inte identiska med borrar (handdrivna verktyg) i klass 8. Lasrar (ej för medicinsk behandling) i klass 9 är inte identiska med lasrar (för kurativa ändamål) i klass 10. Även om varorna kan vara likartade tyder klassificeringen i olika klasser på att de skiljer sig med avseende på art, ändamål eller användningsområde. Samma resonemang gäller inte om skillnaden i klassificering endast beror på en revision av Niceklassificeringen eller om varorna/tjänsterna uppenbart är "felklassificerade" på grund av ett uppenbart misstag, t.ex. ett transkriberingsfel. Spelkort (klass 16 7:e upplagen) är identiska med spelkort (klass 28 10:e upplagan). Farmaceutiska preparat (klass 15 uppenbart skrivfel) är identiska med farmaceutiska preparat (klass 5). 2.3 Delvis identitet Det äldre varumärket inkluderar det omtvistade varumärkets varor/tjänster Äldre varumärke Omtvistat varumärke Om förteckningen över varor och/eller tjänster för den äldre rättigheten inkluderar en allmän beteckning eller en bred kategori som helt täcker varorna/tjänsterna för det omtvistade varumärket kommer varorna och tjänsterna att vara identiska (se dom av den 17 januari 2012, T-522/10, Hell, punkt 36). Kortvarigt boende (äldre rättighet, klass 43) inkluderar vandrarhemstjänster (omtvistat varumärke, klass 43). Därför är tjänsterna identiska. Pasta (äldre rättighet, klass 30) inkluderar spagetti (omtvistat varumärke, klass 30). De motstående varorna anses vara identiska. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 14

15 2.3.2 Det omtvistade varumärket inkluderar varor/tjänster som är registrerade för det äldre varumärket Omtvistat varumärke Äldre varumärke Om de varor/tjänster som är registrerade för det äldre varumärket täcks av en allmän beteckning eller bred kategori som används i det omtvistade varumärket måste dessa varor/tjänster betraktas som identiska eftersom kontoret inte kan dissekera den breda kategorin av sökandens/innehavarens varor/tjänster på eget initiativ (se dom av den 7 september 2006, T-133/05, Pam-Pim s Baby-Prop, punkt 29). Jeans för det äldre märket (klass 25) ingår i kläder (omtvistat varumärke, klass 25). Varorna anses vara identiska. Det äldre varumärkets cyklar (klass 12) ingår i fordon (omtvistat varumärke, klass 12). Varorna anses vara identiska. Sökanden/innehavaren kan dock begränsa förteckningen över varor/tjänster på ett sätt som utesluter identitet men fortfarande kan leda till likhet (se dom av den 24 maj 2011, T-161/10, E-Plex, punkt 22). Jeans för det äldre märket (klass 25) ingår i kläder (klass 25). Sökanden/innehavaren begränsar specifikationen till kläder, ej jeans. Varorna är inte längre identiska men fortfarande likartade. Det äldre varumärkets cyklar (klass 12) ingår i fordon (omtvistat varumärke, klass 12). Sökanden/innehavaren begränsar specifikationen till fordon, nämligen bilar. Varorna är inte längre identiska och inte heller likartade. Om sökanden/innehavaren inte begränsar förteckningen över varor/tjänster eller gör så i otillräcklig grad, kommer kontoret att behandla det omtvistade varumärkets allmänna beteckning eller breda term/kategori som en enda enhet och konstatera identitet. Om det omtvistade varumärket omfattar en allmän beteckning eller en bred term/kategori samt specifika poster som ingår däri kommer alla dessa att behöva jämföras med de specifika äldre varorna/tjänsterna. Resultatet med identitet med den allmänna beteckningen eller breda termen/kategorin omfattas inte automatiskt av de specifika posterna. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 15

16 Det omtvistade varumärket täcker fordon (allmän beteckning) samt cyklar, flygplan, tåg (inkluderas i fordon). Om det äldre varumärket är skyddat för cyklar kommer identitet att konstateras för fordon och för cyklar men inte för flygplan eller tåg. Om det omtvistade varumärket däremot täcker en allmän beteckning eller bred term/kategori och specifika termer som inte förtecknas oberoende utan endast som exempel, skiljer sig jämförelsen genom att endast den allmänna beteckningen eller breda termen/kategorin behöver jämföras. Det omtvistade varumärket täcker fordon, i synnerhet cyklar, flygplan, tåg. Det äldre varumärket är skyddat för cyklar. De motstående varorna anses vara identiska. Sökanden/innehavaren kan undvika detta resultat genom att stryka den allmänna beteckningen fordon, uttrycket i synnerhet och den specifika kategorin cyklar. Om förteckningen över varor och/eller tjänster för det omtvistade varumärket lyder: fordon, nämligen cyklar, flygplan, tåg skiljer sig jämförelsen genom att endast de specifika posterna behöver jämföras. I detta fall är endast de omtvistade cyklarna identiska med de äldre varorna Överlappning Äldre varumärke Omtvistat varumärke Om två kategorier av varor/tjänster delvis sammanfaller (överlappar) kan identitet föreligga om a. de klassificeras i samma klass, b. de faller under samma allmänna beteckning i klassrubriken, och c. det inte går att klart skilja de båda varorna/tjänsterna åt. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 16

17 Äldre varor Omtvistade varor Sammanfallande del Utomhuskläder för damer Kläder av läder Utomhuskläder av läder för damer Delar, komponenter och reservdelar för landfordon Bröd Fordonssäten 2 Bakprodukter med lång hållbarhetstid Säten för landfordon. Bröd med lång hållbarhetstid Elektriska köksredskap Termometrar 3 Elektriska kökstermometrar Detsamma gäller när en allmän beteckning i en klassrubrik delvis ingår i en annan allmän beteckning i samma klassrubrik. Äldre varor Omtvistade varor Sammanfallande del Tvål Rengöringsprodukter Tvålar för rengöring Vetenskapliga instrument Optiska instrument Vetenskapliga optiska instrument, t.ex. mikroskop Svampdödande medel Farmaceutiska preparat Svampdödande farmaceutiska preparat I sådana fall kan kontoret inte filtrera dessa varor från ovannämnda kategorier. Eftersom kontoret inte på eget initiativ kan dissekera den breda kategorin för sökandens/innehavarens varor anses de vara identiska. I det första exemplet ovan ändras resultatet givetvis om tvål begränsas till tvål för personligt bruk. I detta fall inkluderas varorna inte längre i rubriken rengöringsprodukter i klass 3 eftersom den senare endast är för hushållsanvändning. 2.4 Praxis för användning av allmänna beteckningar i klassrubrikerna Enligt ordförandens meddelande nr 2/12 av den 20 juni 2012 motsätter sig kontoret inte användning av någon av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna, förutsatt att denna identifiering är tillräckligt klar och bestämd. Tills vidare godtar kontoret användning av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna efter bedömning från fall till fall 4. Enligt ovannämnda meddelande tolkar kontoret användning av alla allmänna beteckningar på följande sätt: Gemenskapsvarumärken för vilka ansökan ingivits på eller före den 20 juni 2012: Kontoret anser, när det gäller gemenskapsvarumärken som registrerades och ansökningar som ingavs innan ovannämnda meddelande 2 Dom av den 9 september 2008, T-363/06, Magic seat, punkt Dom av den 19 januari 2011, T-336/09, Topcom, punkt Detta beror på utfallet av det konvergensprogram kontoret arbetar på tillsammans med ett antal nationella kontor när det gäller en gemensam tolkning av Niceklassrubrikerna. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 17

18 trädde i kraft 5 vilka använde alla de allmänna beteckningar som förtecknas i klassrubriken för en viss klass, att sökandens avsikt var att inte bara täcka den bokstavliga betydelsen av de allmänna beteckningarna utan även de varor eller tjänster som ingår i den alfabetiska förteckningen för den klassen i den upplaga av Niceklassificeringen som var i kraft på ansökningsdatumet. I dom T-66/11 av den 31 januari 2013, punkterna 49-50, bekräftade tribunalen denna tolkning av äldre varumärkens skyddsomfång. Gemenskapsvarumärken för vilka ansökan ingivits på eller efter den 21 juni 2012: En sökande som använder alla de allmänna beteckningarna i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen för att identifiera de varor eller tjänster för vilka varumärkesskyddet söks måste ange huruvida ansökan eller registreringen är avsedd att täcka alla varor eller tjänster som ingår i den alfabetiska förteckningen för den särskilda berörda klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om sökanden inte anger någon sådan avsikt kommer de allmänna beteckningarna (förutsatt att dessa uppfyller kraven på klarhet och bestämdhet) att tolkas med en bokstavlig strategi. Den 2 maj 2013 utfärdade KHIM och alla nationella varumärkeskontor i EU ett gemensamt meddelande om tolkningen av domen IP Translator (nedan kallat: det gemensamma meddelandet). Enligt det meddelandet tolkar KHIM skyddsomfånget för nationella varumärken som innehåller klassrubriker på följande sätt: Äldre nationella varumärken för vilka ansökan ingavs före IP Translatordomen: KHIM godtar i princip ansökningspraxis för alla nationella varumärkeskontor i Europeiska unionen. Nationella varumärken för vilka ansökan ingavs före IP Translator-domen har det skyddsomfång som det nationella kontoret beviljat. Huvuddelen av de nationella kontoren tolkar klassrubrikerna för varumärkena bokstavligt. För dessa varumärken tolkar även KHIM klassrubrikerna på grundval av den naturliga och vanliga betydelsen av varje allmän beteckning. Endast åtta nationella varumärkeskontor tolkar inte klassrubrikerna för sina egna varumärken som ingavs före IP Translator-domen på grundval av deras naturliga och vanliga mening. Bulgarien, Finland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Malta och Rumänien (se tabell 1 i det gemensamma meddelandet). KHIM tolkar dessa nationella varumärken som att de täcker klassrubrikerna plus den alfabetiska förteckningen för den Niceupplaga som gällde på ansökningsdatum (även om det nationella kontoret tolkar klassrubriken så att den täcker alla varor och tjänster i klassen). Äldre nationella varumärken för vilka ansökan ingavs efter IP Translatordomen: KHIM tolkar alla varor och tjänster som omfattas av de nationella varumärkena utifrån deras naturliga och vanliga betydelse (se tabell 5 i det gemensamma meddelandet). För att avgöra skyddsomfånget måste ovannämnda principer tillämpas. Endast de varor eller tjänster som bedöms vara täckta enligt dessa principer kommer att beaktas vid jämförelsen av varor/tjänster. 5 Detta meddelande trädde i kraft den 21 juni Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 18

19 3 Likhet mellan varor och tjänster 3.1 Allmänna principer Likhetsfaktorer I allmänhet gäller att två objekt definieras som likartade om de har vissa egenskaper gemensamma. Likheten mellan varor och tjänster har behandlats i domstolens rättspraxis i Canon (dom av den 29 september 1998, C-39/97, Canon). Domstolen konstaterade att vid bedömning av likheten av varor bör hänsyn tas till alla relevanta faktorer som avser dessa varor i sig. Dessa faktorer inkluderar bland annat varornas art, slutanvändare [ska läsas "avsett ändamål"], deras avsedda användningsområde och huruvida de konkurrerar med eller är komplementära till varandra (punkt 23). Termen bland annat visar att domstolens uppräkning av faktorer endast är vägledande. Likheten mellan varor och tjänster kan inte bero på något givet antal fasta och begränsade kriterier som skulle gå att fastställa i förväg och skulle ha enhetlig verkan i samtliga fall. Det kan finnas andra faktorer utöver eller i stället för de domstolen tar upp som kan vara av betydelse för det särskilda fallet. Detta leder till slutsatsen att hänsyn bör tas till följande faktorer: Canon-faktorer art, avsett ändamål, användningsområde, komplementaritet, konkurrens. Ytterligare faktorer distributionskanaler, omsättningskrets, det vanliga ursprunget för varorna/tjänsterna. Dessa faktorer kommer att förklaras närmare nedan (se De specifika likhetsfaktorerna). De används även i kontorets databas för jämförelse av varor och tjänster. Databasen är begränsad till åtta faktorer, men det ska noteras att det kan finnas specifika fall där andra kriterier är relevanta Definiera relevanta faktorer Jämförelsen bör inriktas på att identifiera de relevanta faktorer som specifikt kännetecknar de varor och/eller tjänster som ska jämföras. Därför beror en faktors relevans uteslutande på de motstående varorna och/eller tjänsterna. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 19

20 Vid jämförelse av skidor och skidpjäxor är det uppenbart att de inte sammanfaller till sin art eller sitt användningsområde och att de inte konkurrerar med varandra. Därför bör jämförelsen inriktas på deras ändamål, kompletterande karaktär, distributionskanaler, vanliga ursprung och/eller omsättningskrets. Därför kan de relevanta faktorer och egenskaper som kännetecknar en vara eller tjänst variera beroende på vilka varor och tjänster de ska jämföras med. Alla tänkbara faktorer behöver inte förtecknas. Däremot är det viktigt huruvida sambanden mellan de relevanta faktorerna räcker för att konstatera likhet. Följande frågor kan ställas: Hur kommer varorna/tjänsterna att användas? Vilket är ändamålet med dem? Hur sannolikt är det att de sammanfaller när det gäller tillverkare? Finns de normalt på samma försäljningsställe, varuhus eller på samma avdelning på en stormarknad? Om faktorerna inte går att definiera utifrån ordalydelsen för varorna/tjänsterna kan information hämtas från poster i uppslagsverk. Poster i uppslagsverk måste dock analyseras mot den kommersiella verkligheten och i synnerhet måste hänsyn tas till Niceklassificeringen. Enligt lexikonet är ice (is) singular av ices och betyder bland annat (an) ice cream (glass) eller water ice (is) (The Oxford English Dictionary, online edition). Om jämförelsen av ices (glass) och ice (is) i klass 30 skulle göras enbart på grundval av definitionen i uppslagsverket skulle den felaktiga slutsatsen dras att ice är identiskt med ices. Eftersom både ices och ice nämns i förteckningen över varor i klass 30 tolkas ices som ätbar glass, medan ice ska tolkas som is att kyla med. Även om de sammanfaller i sin sammansättning i den meningen att båda består (delvis) av fryst vatten är deras kommersiella art olika: den ena är ett livsmedel och den andra en kompletterande vara för att bevara och/eller kyla livsmedel. Det visar att Niceklassificeringen tillsammans med det kommersiella perspektivet gäller framför uppslagsverkets definition. När de relevanta faktorerna har identifierats måste granskaren avgöra förhållandet mellan och vilken vikt som ska tillskrivas de relevanta faktorerna (se nedan, Förhållanden mellan olika faktorer.). 3.2 Specifika likhetsfaktorer I de följande avsnitten definieras och åskådliggörs olika faktorer för likhet mellan varor och tjänster. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 20

21 3.2.1 Art En varas/tjänsts art kan definieras som dess essentiella kvaliteter eller kännetecken genom vilka den känns igen. Arten motsvarar ofta en viss sort av vara/tjänst eller en särskild kategori till vilken denna vara/tjänst hör och som vanligen används för att definiera den. Med andra ord är arten svaret på frågan "Vad är det"? Yoghurt är en mjölkprodukt. En bil är ett fordon. Kroppslotion är ett skönhetsmedel Klassrubrikers och kategoriers indikativa värde Att de varor/tjänster som ska jämföras faller under samma allmänna beteckning i en klassrubrik eller bred kategori innebär inte automatiskt att de är av samma art. Ett exempel på en sådan bred kategori är livsmedel. Färsk frukt å ena sidan och kaffe, mjöl och bröd å andra sidan är av olika art även om de är livsmedel. Kött, fisk, fjäderfä och vilt är livsmedel av animaliskt ursprung. Frukt och grönsaker är livsmedel av vegetabiliskt ursprung. Detta svaga samband, dvs. att alla är livsmedel, utesluter inte att de är av olika art. Om de varor/tjänster som ska jämföras faller under en tillräckligt snäv allmän beteckning i en klassrubrik gynnar det tolkningen att varorna/tjänsterna är identiska eller likartade. Kondenserad mjölk och ost är av samma art eftersom de tillhör samma produktfamilj, nämligen mjölkprodukter, som är en underkategori till livsmedel (se dom av den 4 november 2003, T-85/02, Castillo, punkt 33). Alla drycker är vätskor men det innebär inte att mjölk är av samma art som en alkoholhaltig dryck Särdrag hos varor som definierar deras art Ett antal särdrag hos ifrågavarande varor kan användas för definitionen av deras art. Det gäller bland annat följande: Sammansättning: t.ex. ingredienser, material av vilka varorna framställs. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 21

22 Yoghurt är en mjölkprodukt (yoghurts art kan definieras av dess huvudingrediens). Sammansättningen kan vara det mest relevanta kriteriet för att definiera art. En identisk eller likartad sammansättning av varor är dock inte i sig ett tecken på samma art. Både en stol och en docka kan vara gjorda av plast men är inte av samma art eftersom det ena är en möbel och det andra en leksak. De tillhör olika kategorier. Funktionsprincip: t.ex. mekanisk funktion, med eller utan motor, optisk, elektrisk, biologisk eller kemisk funktion. Teleskop är en optisk produkt (teleskopets art kan definieras av dess funktionsprincip, som är optisk). Funktionsprincipen kan vara till hjälp vid definitionen av vissa varors art men den är inte alltid avgörande. Det finns fall där varor, i synnerhet sådana som är tekniskt besläktade, har samma funktionsprincip men är av olika art. En mixer och en elektrisk tandborste har samma funktionsprincip med rotation men är inte av samma art. Å andra sidan finns det varor som har olika funktionsprinciper men är av samma art. Funktionsprincipen för tvättmaskiner som använder tvättmedel är kemisk, vilket skiljer sig från funktionsprincipen för tvättmaskiner som använder magnetvågor. Dessa varor är dock av samma art eftersom de båda är tvättmaskiner. Fysisk beskaffenhet: t.ex. flytande/fast, hård/mjuk, böjlig/styv Den fysiska beskaffenheten är ett annat särdrag hos varor som kan användas för att definiera deras art, men liksom funktionsprincipen är den inte avgörande. Vatten är ett flytande ämne. Yoghurt saluförs både i fast och flytande form. Dessa varor är av samma art trots att deras fysiska beskaffenhet skiljer sig. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 22

23 Tjänsters art När tjänsters art definieras går det inte att använda särdrag (sammansättning, funktionsprincip, fysisk beskaffenhet) eftersom tjänster är immateriella. Tjänsters art kan i synnerhet definieras av den typ av aktivitet som erbjuds tredje parter. I de flesta fall är det den kategori under vilken tjänsten faller som definierar dess art. Taxitjänster är av samma art som busstjänster eftersom de både är transporttjänster Varors art jämfört med tjänsters art Varor skiljer sig normalt från tjänster till sin art. Det beror på att varor är handelsvaror eller fast egendom. Deras försäljning innebär vanligen överlåtelse av något fysiskt, dvs. lös eller fast egendom. Tjänster består däremot av tillhandahållande av immateriella aktiviteter Avsett ändamål Ändamål definieras i allmänhet som skäl till att något görs eller skapas eller för vilket något existerar (Oxford Dictionary Online). Som Canonfaktor innebär ändamål den avsedda användningen av varor eller tjänster och inte någon avledd användning. En plastpåse kan användas som skydd mot regnet. Men dess avsedda ändamål är att bära saker. Ändamålet definieras av varors/tjänsters funktion. Med andra ord besvarar det frågorna: Vilka krav behöver dessa varor/tjänster uppfylla? Vilka problem löser de? Det är ibland svårt att välja rätt abstraktionsnivå för att fastställa ändamålet. Liksom när arten ska definieras måste ändamålet definieras tillräckligt snävt. När det gäller vinäger bör det avsedda ändamålet inte definieras som för mänsklig förtäring, vilket är det allmänna ändamålet för alla livsmedel, utan som kryddning för vardagsbruk Användningsområde Användningsområdet avgör hur varorna/tjänsterna används för att deras ändamål ska uppnås. Riktlinjer för granskning vid kontoret, del C, Invändning Sida 23

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 5 DOMINERANDE

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 6 UPPHÄVANDE AV BESLUT, ANNULLERING AV POSTER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke EN SV Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) 1. 1. Skiljer sig den

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015 Det utvidgade skyddet för kända varumärken IMK-seminarium 15 april 2015 Den rättsliga kontexten Hinder mot registrering pga. äldre rättigheter 2 kap. 8 VML (art. 8 EU-VMF): 1. Dubbel identitet 2. Förväxlingsrisk

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 14-075 14-076 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 april 2015 PARTER Klagande Geoffrey, LLC One Geoffrey Way, Wayne, New Jersey 07470, USA Ombud: Mattias Karlsson Awapatent AB, Box

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-140 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 augusti 2015 PARTER Klagande UBS Motpart Sailon Event AB, 556892-1174 Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Hägersten Ombud: Pontus Ewerlöf

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Vad hände med konsument- och konkurrensperspektivet? AIPPI-dagen, 15 mars 2013 Stojan Arnerstål, doktorand Akademin för Immaterialrätt och Konkurrensrätt Juridiska

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-104-- 14-116 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 mars 2015 PARTER Klagande Coop Marknad AB, 556044-0397 Ombud: Jan Ottosson IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken EN SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken 1. Är den gemensamma praxisen annorlunda än den tidigare praxisen? Den gemensamma praxisen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 12-156 och 12-157 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 november 2013 PARTER Klagande Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Lilienthalallee

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-01-04 956 Ärendenummer Sökande Matvarupriser i Sverige AB (org.nr 556781-7340) Junkergatan 2B 126 53 Hägersten Innehavare Fredrik B. Saken Alternativt

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS. Magdalena Jerner

VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS. Magdalena Jerner VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS Magdalena Jerner 2 2014-01-17 Copyright ZaccoA/S SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA MÅL 13-081 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga för beteckningen VÅRDGUIDEN för varor och

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund 1 PROTOKOLL 2015-12-03 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 18 Mål nr T 3403-14 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund FÖREDRAGANDE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-044, 15-045 och 15-046 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 16 maj 2016 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud:

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT 1 (4) Mål nr 11-148 PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT meddelad i Stockholm den 26 november 2012 Klagande Research In Motion Limited 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, Kanada Ombud: Awapatent Aktiebolag

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 december 2015 PARTER Klagande Repono Holding AB, 556344-5880 c/o SEB Suecia, ST H2, 106 40 Stockholm Ombud: Tomas Pleiner och Karim

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-05-19 249 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sanofi-Adventis, Société anonyme F-75013 Paris Frankrike Ombud Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Advisor

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-063 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013 Klagande Appear TV AS P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Korsvis skydd, registreringspraxis

Korsvis skydd, registreringspraxis Korsvis skydd, registreringspraxis -Särskiljningsförmåga -Skyddsomfång Magnus Ahlgren, juristchef design- och varumärkesavdelningen Pariskonventionen Firmor; skydd inom det industriella rättsskyddet (Art

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner

ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner ADMINSTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner 1 2016-01- @Copyright Zacco A/S ANTAL ÄRENDEN Högsta förvaltningsdomstolen 0 Patenbesvärsrätten 96 Förvaltningsrätten i Härnösand 0 Kammarrätten i Sundsvall

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. (Omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 COM(2013) 162 final 2013/0089 (COD) C7-0088/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer