De svenska oberoendereglerna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De svenska oberoendereglerna:"

Transkript

1 De svenska oberoendereglerna: Motsättningen mellan internationella regler och lokal användning Inledning och bakgrund De regulativa förändringarna av det svenska corporate governance systemet som skett de senaste decennierna kan sägas karaktäriseras av en inneboende motsättning mellan internationalisering och harmonisering, å ena sidan och lokala anpassningar och framhärdande av den egna modellen, å andra sidan. Under genomförde jag en serie intervjuer med ett antal av de reglerare som har varit, och fortfarande är, med om genomförandet av denna förändringsprocess. Själva studien kommer att presenteras mer grundligt nedan, men i många av intervjuerna blev denna inneboende motsättning uppenbar. Citaten från Intervjuperson 12 fångar detta väl, där det:.. är klart att det är samma frågor, men det är ju inte för att man är formellt bunden, utan det är för att man är frivilligt bunden. Det är de frågorna som är viktiga. Sen kan man naturligtvis säga att skulle vi bara lek med tanken i Sverige struntat i de här frågorna om oberoende, revisionskommitté och nomineringskommitté och andra idéer som tillhör kärnan i den internationella utvecklingen, så är det klart att vi inte hade varit särskilt trovärdiga på den internationella marknaden Intervjuperson 12, Reglerare Alltså, en svensk corporate governance reglerare är frivilligt bunden av att harmonisera de svenska corporate governance reglerna med det som är internationellt gångbart. Med ett teoretiskt förankrat begrepp kallas detta för konvergens. Konvergens anses vara resultatet av de internationaliserade kapitalmarknaderna där marknader med svag corporate governance upphör att attrahera både företag och placerare, vilket på sikt leder till att de svaga antingen anpassar sig (konvergerar) eller slås ut (t ex Hansmann & Kraakman, 2004; La Porta et al, 1999; Coffee, 2001). Att frivilligt införa de regler som återfinns i intervjucitatet blir då alltså viktigt för att Sverige skall kunna fortsätta attrahera investeringar. 1

2 Likväl, och detta representerar den andra sidan av den inneboende motsättningen, kan samma reglerare i samma intervju säga: Samtidigt är det ju på det sättet att vi var medvetna om att det finns grundläggande skillnader i, om jag säger så, anglosaxisk corporate governance och svensk corporate governance, som vi naturligtvis var tvungna att fundera på Intervjuperson 12, reglerare Denna medvetenhet, parad med reglerarens beredskap att agera på de grundläggande skillnaderna, kan förklara resultaten av empiriska studier av implementeringen av konvergenta och harmoniserade regler, där omfattande omtolkningar och förändringar i den implementerade regeln noterats. Så skedde exempelvis med optionsbaserade incitamentssystem i Tyskland (Buck et al, 2004), revisionskommittéer i Europa (Collier & Zaman, 2005) och med corporate governance koden i Sverige (Jonnergård & Larsson, 2007). Således, när de internationella reglerna når de lokala corporate governance systemen ändras viktiga delar av innehållet samtidigt som själva namnet, eller etiketten, kvarstår, varför det något paradoxalt går att säga att vid införandet av vad som förefaller vara konvergerande regler sker också divergens. I det här pappret drivs tesen att en möjlig förklaring till detta interna motsatsförhållande där samma regler konvergerar och divergerar - står att finna i den institutionella ordning som ligger bakom utformningen av hela den institutionella struktur som en enskild corporate governance regel placeras i. Av tesen följer att en förändring i en styrande institution t ex införandet av en ny internationell regel i det lokala systemet kommer att påverkas av den logik som har legat till grund för utformningen av hela systemet. Det vill säga, olika institutioner inom ett system är beroende av varandra för att fungera och tillkommer en ny institution eller förändras en gammal, så kommer det ske i nära anslutning till befintliga institutioner (se North, 1990). Kort sagt, utvecklingen av ett corporate governance system är stigberoende (Bebchuk & Roe, 2004), och tendensen för systemets utveckling är mot fortsatt balans med komplementära och konsekventa institutioner (Schmidt & Spindler, 2002). Detta är kopplat till hur institutionerna fungerar snarare än vad de har för namn och skillnad mellan etiketten och funktionen är inte heller slumpmässig, utan den institutionella miljön kan faktiskt användas som utgångspunkt för att förstå diskrepansen. Syftet med det här pappret är att empiriskt illustrera den institutionella miljö som genomsyrar ett bestämt corporate governance system, nämligen det svenska, och denna logiks inverkan på en importerad internationell regel. Detta bidrar till en ökad förståelse för varför en internationell regel, trots att den bär samma namn, är implementerad i ett lokalt corporate governance system i enlighet med ordningen som råder i detta corporate governance systemet snarare än ordningen som motiverar regeln på det internationella planet. Detta leder i sin tur till en ökad förståelse för de begränsningar som finns för konvergens- och andra effektivitetssynsätt vid förändring av lokala corporate governance system, en 2

3 särskilt viktig fråga mot bakgrund av t ex EU:s arbete med den inre marknaden (se t ex Wouters, 2000). För att illustrera denna poäng skall en mindre fallstudie av implementeringen av den svenska regeln för oberoende styrelseledamöter inom ramen för den svenska corporate governance koden användas. Fokus i fallstudien ligger på resonemang kring och argumentering för respektive emot olika lösningar för hur en regel för oberoende styrelseledamöter skall se ut i Sverige relativt den internationella regeln. Pappret fortsätter enligt i) etablerandet av internationella skillnader mellan olika corporate governance system utifrån ett institutionellt perspektiv, ii) en diskussion om den svenska oberoenderegeln relativt den internationella, iii) en kort metoddiskussion utifrån den fallstudie som ligger till grund för pappret, iv) en empirisk illustration av självreglerarnas brottningsmatch med begreppen runt den svenska oberoenderegeln, och avslutningsvis v) en diskussion av papprets implikationer för den fortsatta utvecklingen av dels det svenska corporate governance systemet och dels den internationella corporate governance utvecklingen. I begynnelsen fanns ett corporate governance problem Den förenklade modell som det här pappret bygger på är att corporate governance systemet med alla sina institutioner är utformat för att säkerställa investerarnas avkastning på satsat kapital (Schleifer & Wishney, 1997). Det innebär att en gång, i tidernas begynnelse, så ställdes en reglerare inför ett agentproblem, där en grupp aktörer i samhället besatt kapital och en annan grupp kompetens att förmera kapitalet genom att driva företag. Dessa två storheter, kompetens och kapitalet, är i sammanhanget betydelselösa både för sina innehavare (nåja) och för samhället om de inte kombineras. För att kombination skall ske krävs lika delar förtroende som kontroll. I båda fallen är objektet för kontrollen, så som vårt samhälle är utformat, den kompetensstarke. Endast i undantagsfallet kan vi förvänta oss att förtroendet kan existera i avsaknad av formella corporate governance kontrollinstitutioner, exempelvis då den kapitalstarke och den kompetensstarke är släkt med varandra eller tillhör samma religiösa samfund. För statsmakten, och därmed för regleraren, framstår behovet av att lösa detta poolingproblem av kapital och kompetens som centralt för att driva ekonomisk utveckling (Coffee, 2001). Således, genom åren, har statsmakten skapat ett corporate governance system, uppbyggt av olika institutioner för att hantera separationen mellan ägande och kontroll. Detta är den centrala lärdomen från agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983) och det som i det här pappret kallas för corporate governance problemet. Hur detta corporate governance problem skall lösas är beroende av hur den eller de som skall skriva reglerna ser på problemet och hur de ser på de reglerade. Det vill säga: vad finns det för brister i samhället beträffande kapital och kompetens, vem borde gynnas på vems bekostnad, vad får olika lösningar för konsekvenser 3

4 för samhället och för olika aktörer och så vidare? Det här är i grund och botten ideologiska frågor, där det som förefaller vara rätt idag mycket väl kan vara fel imorgon. Utvecklingen beror bland annat på den katt och råtta lek mellan reglerad och reglerare vi t ex ser i olika företagsskandaler (Clarke, 2004; Nilsson, denna volym), starka internationella trender eller världsmodeller över vad som är god corporate governance (Collier & Zaman, 2005; Jonnergård & Larsson, 2007) och den genuina osäkerhet som återfinns i frågan vad är god corporate governance? och då särskilt i regleringssammanhang (Larcker et al, 2004; Roberta, 2005). Denna komplexa situation skapar bland annat en stor osäkerhet runt vilka institutioner som är skapade för att hantera vilket problem samtidigt som det är en empirisk fråga om vilka kontrollsituationer som påverkar, och påverkas, av olika institutioner. För att exemplifiera den här punkten kan vi följa utvecklingen i Storbritannien där den så kallade Higgs kommissionen (2003) fokuserade värdet av oberoende styrelseledamöter som den stora lösningen på corporate governance problemet medan den senaste tidens utveckling fått den så kallade Turner kommissionen (2009) att ifrågasätta värdet av oberoende styrelseledamöter i de finansiella företag som antas bära stort ansvar för den finansiella härdsmälta som kommissionen hade till uppdrag att analysera. Alltså det som var korrekt, och bästa praktik och lösning, för att kontrollera företagsledningen 2003, kan 2009 bli en del av problemet som orsakat den största finansiella kollapsen sedan talet. Det är alltså ingen enkel situation som möter den reglerare som på ett eller annat sätt fått till ansvar att lösa detta corporate governance problem. Det minsta vi kan säga när det gäller corporate governance systemets institutionella konstruktion är dock att olika delar av systemet är beroende av historien (North, 1990; Bebchuch & Roe, 2004) och beroende av varandra (Schmidt & Spindler, 2002). Att de är beroende av historien innebär två saker: För det första innebär det att vid en analys av en regel, t ex inför en förändring, så måste vi ta hänsyn till regelns faktiska bakgrund det vill säga vilken problembild mötte den som ursprungligen införde regeln? Det problem som möte regleraren då kanske inte är aktuellt idag, antingen beroende på att regeln effektivt stoppat ett visst beteende under en lång tid, alternativt så fungerar andra normer i samhället så att de stoppar det aktuella beteendet vilket innebär att regeln inte längre behövs. Det problem som då möter regleraren i detta fall är att skilja meningslös från meningsfull regel, och den praktiska implikationen blir att regelverket aldrig blir optimalt eller slutligen, en gång för alla, löser corporate governance problemet. För det andra innebär historien att lösningen på corporate governance problemet till viss del är stigberoende (eng. Path dependent), alltså har väl en lösning valts i historien så begränsar det vilka lösningar som är möjliga i framtiden, vilket i sin tur innebär att det inte alltid är rimligt att prata om effektivitet vid utformningen av regler och regelsystem 1. 1 Det vanligaste exemplet på detta är det så kallade QWERTY tangentbordet, se t ex David,

5 Att olika delar av det institutionella systemet är beroende av varandra beskrivs teoretiskt utifrån begreppen komplementära och konsekventa institutioner (Schmidt & Spindler, 2002). Schmidt och Spindler skriver: Elements of a given system are called complementary (to each other) if there is the potential that they fit together well, i.e. take on values such that they mutually increase their benefits in terms of whatever the objective function or the standard for evaluating the system may be, and/or mutually reduce their disadvantage or cost. The twin concept to that of complementarily is consistency. Consistency is an attribute of the entire system which is composed by complementary elements. We call a system consistent if its elements do take on values which fits together and which, thereby, exploits the potential created by complementarily Schmidt & Spindler, 2002, Vidare, enligt Schimidt & Spindler, finns det en tendens för ett system att sträva mot jämvikt mellan olika element eller regler i det här fallet vilket innebär ytterligare komplikationer för en reglerare. T ex är det tänkbart att ett regelverk för att hantera corporate governance problemet i ett system hänger samman med t ex hur konkurrensregelverket, arbetsrättsregelverket och så vidare är strukturerat för att hantera andra problem (se t ex Aoki, 2000). För att förtydliga använder Aoki exemplet hur det japanska corporate governance systemet uppbyggt runt företagsnätverk ( Keiretsu ), inte helt olikt de svenska så kallade sfärerna, som beror av i) så kallade husbanker för långsiktig finansiell finansiering och ii) livstidsanställningar för långsiktig humankapitalsfinansiering. Detta får också konsekvenser för vilken inriktning den reala industrin får, högteknologisk elektronik och fordon i Japan, ingenjörsdriven maskinteknik och fordon i t ex Tyskland och Sverige eller innovationsdriven tjänsteproduktion inom främst finanssektorn i t ex Storbritannien (se t ex Guillén, 2000). Den komplicerade struktur som olika institutioner befinner sig i innebär komplikationer för hur det är möjligt att studera de skillnader och variationer som strukturen ger upphov till. Denna fråga skall jag återkomma nedan i metodkapitlet. Idén om det institutionella systemet och dess komplexa samband öppnar också för stor internationell variation i den praktiska utformningen av corporate governance system. Genom att jämföra olika corporate governance system identifierade forskningssamhället tidigt att det finns två principiella metoder för att lösa corporate governance problemet. En metod baserad på kontrollägande, vanligt förekommande i kontinentala Europa och Japan och en metod baserad på marknadskontroll, vanligt förekommande i anglosaxiska länder så som USA och Storbritannien. Denna principiella skiljelinje har kontrasterats med många namn, t ex: armlängdsavstånd/kontroll (Berglöf, 1997), insider/outsider (Franks & Mayer, 1997), koordinerade/liberala (Hall & Soskice, 2001) och shareholder/stakeholder (se t ex Gordon, 2007). Dessa två idealtypiska lösningar på corporate governance problemet och dess konsekvens institutionella ordningen diskuteras i de två följande avsnitten 5

6 Den Angloamerikanska marknadslösningen I USA i slutet på 1970-talet uppmärksammades åter Berle & Means (1932) upptäckt om separationen av ägande och kontroll i de noterade företagen (se t ex Jensen & Meckling, 1976). De amerikanska jätteföretagens ägande var spritt över mängder med små placerare, pensionsstiftelser och andra institutionella investerare, där sällan någon enskild placerare ägde mer än någon enstaka procentenhet. Situationen skapade ett problem då det uppenbart blir så att kontrollen över företaget flyttas över till den inhyrda företagsledningen, som förväntas ha delvis andra incitament än vad som torde vara samhällsekonomiskt optimalt (t ex överinvesteringar i tillväxt framför transfereringar till branscher med högre avkastning via aktieägarnas allokeringsbeslut). Således, i 1970-talets USA, precis som 1930-talet, så hade agenterna tagit makten över principalernas tillgångar, ett förhållande som måste regleras till principalens fördel om inte kapitalbristen skall utarma näringslivet (se Jensen & Meckling, 1976 eller La Porta et al, 1999; 2000, för ett mer modernt exempel). När dock 1970-talets oljekriser och ekonomiska tillbakagång byts till 1980-talets ekonomiska återhämtning med påföljande ekonomiska avregleringar 2, flyttas fokus till att hitta förklaringen till varför separationen av ägande och kontroll ändå kan vara ekonomiskt effektiv. Svaret på den gåtan återfanns i marknaden. Alltså, i det som skulle kunna kallas den agentteoretiska eran i synen på corporate governance, skiftas fokus från de av agentkostnader plågade principalerna till det av marknaden belönade samhället. Istället för en mer intuitivt självklar lösning på problemet som separationen ger upphov till, t ex att stärka ägarnas rättigheter, så ser agentteorin inte behovet utav någon ägare alls som kontrollerade företagsledningen. Som Fama (1980) uttrycker det: The main thesis of this paper is that separation of security ownership and control can be explained as an efficient form of economic organization within the "set of' contracts" perspective. We first set aside the typical presumption that a corporation has owners in any meaningful sense. The attractive concept of the entrepreneur is also laid to rest, at least for the purposes of the large modern corporation. Instead, the two functions usually attributed to the entrepreneur, management and risk bearing, are treated as naturally separate factors within the set of contracts called a firm. The firm is disciplined by competition from other firms, which forces the evolution of devices for efficiently monitoring the performance of the entire team and of its individual members. Fama, 1980, sidan 289 Den inhyrda företagsledningen kontrolleras således inte utav kapitalister, entreprenörer eller ägare utan istället av marknaden. I Fama (1980) är det utöver pro- 2 Synen på kausaliteten och förhållandet mellan Reagan/Thatcher politiken och den ekonomiska utvecklingen förefaller idag, mer än någonsin, som en ideologiskfråga som inte hör hemma i den här framställningen. Dock understryks faktiskt argumentet om komplementära institutioner, där Thatchers förändringar av arbetsrätten stödde övergången från industri till innovation och tjänster (se Guillén, 2000). 6

7 duktmarknaden också den externa arbetsmarknaden för företagsledare som står för kontrollen. En annan vanlig extern kontrollmarknad är den för fientliga övertaganden identifierad utav Manne (1965) och förståelsen för denna utvecklades genom agentteorins försorg (se t ex Fama & Jensen, 1983a; Jensen, 1986). Det behövs enligt detta synsätt inga ägare i den bemärkelse som tillskrivs ägarkonceptet i vanligt tänkande, utan funktionen som tidigare utövades utav ägare fullföljs ändå via marknadens försorg. I denna agentteoretiska kontext placeras utöver dessa externa kontrollmarknader ett antal interna. Watts & Zimmerman (1978; 1983) förklarar användningen utav redovisning och oberoende revisorer för att kontrollera företagsledningen, i Fama (1980) är det den interna arbetsmarknaden för företagsledare och Fama & Jensen (1983) för användningen utav styrelser som kontrollfunktion. Kort sagt är det i efterhand inte svårt att placera in hela den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen i ett agentteoriskt perspektiv (se t ex Bergström & Samuelsson, 2001 och Kraakman et al, 2004). Det bör noteras att varken revisionen eller styrelsen är direkta marknadsbaserade kontroller. Men likväl behöver de ej ägarnas direkta input för att uppfylla sina funktioner - input i deras arbete följer indirekt av marknaden via företagets börskurs, varför både styrelsen och revisorn kan sägas vara indirekta marknadsbaserade kontroller (se Fama, 1980 och Watts & Zimmerman, 1983). I de tidiga arbetena inom agentteorin t ex Jensen & Meckling (1976), Fama (1980) och Fama & Jensen (1983a och 1983b) är det i stora drag frågan om en deskriptiv eller en positiv teori. Denna teoribildning förklarar varför det moderna företaget ser ut som det gör och varför det är en effektiv form utav organisering eller varför det åtminstone inte är en ineffektiv form utav organisering. Steget därifrån till att använda agentteorin normativt, det vill säga för att föreskriva, hur enskilda företag och enskilda länders corporate governance system skall utformas är inte långt. Alltså, från början användes agentteorin t ex för att förklara varför det fanns en styrelse i ett företag där ägandet är separerat från kontrollen, den normativa användningen av agentteori blir istället att föreskriva vad styrelsen skall göra. Ett av de vanligaste uttryck för de normativa konsekvenserna utav agentteorin är shareholder value. Som Lazonick & O Sullivan (2000) skriver: agency theorists argued that there was a need for a takeover market that, functioning as a market for corporate control, could discipline managers whose companies performed poorly. The rate of return on corporate stock was their measure of superior performance, and the maximization of shareholder value became their creed Lazonick & O Sullivan, 2000, sidan 16. Lazonick & O Sullivan konstaterar att agentteorin jämte de institutionella investerarnas uppvaknande är de två primära drivkrafterna bakom shareholder value ideologin som de kallar den. Men att faktiskt sätta fingret på vad shareholder value innebär är lite svårare, åtminstone med utgångspunkt från litteraturen. Det återfinns inte i litteraturen någon direkt definition på shareholder value. Detta 7

8 kanske inte är så konstigt då shareholder value principen faktiskt utgår ifrån vad en icke-ägare (en inhyrd företagsledning) skall göra för att efterlikna en ägare. Dock, det enklaste sättet att konceptualisera shareholder value principen är att utgå ifrån traditionell investeringskalkylering betraktad från ett makro-, eller samhälls-, perspektiv snarare än det mikro-, eller företagsekonomiska, perspektiv, vi normalt sett använder (se Jensen, 1986): för att företagsledningen skall investera i ett projekt krävs det att räntan i nuvärdesberäkningen utav det framtida kassaflödet från projektet motsvarar aktieägarnas avkastningskrav på eget kapital. Om företagsledningen inte har några dylika investeringsalternativ så skall pengarna återdistribueras (via utdelning, inlösen eller återköp) till ägarna för deras allokeringsbeslut (Jensen, 1986) i linje med den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Alltså, en ägares funktion inom ramen för shareholder value är att köpa och sälja aktier för att marknaden på ett effektivt sätt skall kunna signalera till företagsledningen vad som följer shareholder value respektive inte följer shareholder value. Av den agentteoretiska normativa shareholder value bilden av hur corporate governance problemet är strukturerat följer mycket specifika krav på hur företaget kan och skall vara organiserat med hänsyn till corporate governance. Många av dessa frågor faller sig naturligt genom så att säga marknadens försorg, medan vissa kräver reglerarens ingripande (La Porta et al, 1999; Coffee, 2001). Den viktigaste frågan är att möjliggöra för marknaden att utvärdera företagsledningen. Därför krävs vissa typer av oberoende granskningsinstitutioner så som revisorer (Watts & Zimmerman, 1979; Van Lent, 1999) och oberoende styrelseledamöter (Gordon, 2007). Dessa av företagsledningen oberoende granskningsinstitutioner försörjer främst marknaden med tillförlitlig information och transparenta företag (Coffee, 2001). Enligt vissa bedömare behöver också regleraren ingripa för att skydda det spridda ägandet från återkoncentration, alltså ett starkt minoritetsskydd så att ingen aktör utanför företagsledningen tar tillfället i akt och utnyttjar den svaga position som aktieägarna faktiskt har (La Porta et al, 1999; Coffee, 2001). I figur 1 är den Angloamerikanska lösningen på corporate governance problemet summerat. Den angloamerikanska lösningen: Marknadskontroll och Shareholder value Teoretisk grund Agentteori Central part Små spridda ägare Koordinering Marknad Roll för ägare Köp och sälj aktier Implikation för reglerare Primärt åstadkomma möjligheten att kunna utkräva ansvar av företagsledningen. Via oberoende granskningsinstitutioner samt underlättad funktion av marknaden, t ex transparens och informationsgivning. Även visst minoritetsskydd 8

9 corporate governance problemet för bibehållen separation. Figur 1. Marknadslösning på Kontrollägande som lösning på corporate governance problemet En mer intuitiv lösning på corporate governance problemet skulle kunna börja hos aktörerna själva snarare än hos marknaden. Det innebär en lösning där fokus flyttas till den som har störst intresse av en lösning i det här fallet ägarna, ety även om ägarna är många och små så är det faktiskt deras förmögenhet som påverkas. För regleraren består utmaningen i att finna en struktur som ger möjligheten för det moderna företaget att uppnå samma intressegemenskap som det klassiska företaget. I Alchian & Demsetz (1972, 1983) ord: The allegation of effective separation between ownership and control, if true, would pose a genuine puzzle. The alleged vacuum of control surely should not exist, for the self-interest of owners calls for avoiding the surrender of the control of valuable assets except to others who have similar interests. Not every owner of shares can or wishes to control management, but those who purchase shares do presume that in the typical case there will be some owners with enough at stake to oversee management Demsetz, 1983, sidan 387 Det som Demsetz ger uttryck för, att det trots den upplevda separationen, så finns det typiskt sett ägare med en större andel av företaget som övervakar företagsledningen. Demsetz företräder en teoretisk tradition ofta benämnd property rights (se Alchian & Demsetz, 1983 och Demsetz, 1972; 1983). Property rights teorin lutar sig inte mot en komplicerad struktur för marknaden för att kontrollera företagsledningen utan bygger istället på vad som kan betraktas som ett common sence synsätt. Dess grundsats kan sammanfattas i följande citat från Alchian & Demsetz, (1983): All private owners have strong incentives to use their property rights in the most valuable way Alchian & Demsetz, 1983, sidan 22 I det här pappret argumenteras för at Property rights synsättet också ligger mycket nära vad som här skulle kunna kallas för den svenska lösningen på corporate governance problemet 3. Åtminstone så har property rights synsättet större 3 Givetvis inte bara i Sverige, det här den frekventa lösningen i hela kontinental Europa, men också uppenbart utav Demsetz (1983), en historisk och troligen befintlig lösning i USA bortom de teoretiska konstruktionerna utav t ex Fama (1980) eller La Porta et al (1999; 2000). 9

10 bäring på den svenska corporate governance modellen än agentteorin i sin normativa form. För att utveckla vår förståelse för denna alternativa lösning på corporate governance problemet måste vi vända oss den forskning som finns om det svenska corporate governance systemet. Högfelt (2004) och Henrekson & Jacobsson (2003) redogör för den historiska framväxten av det svenska systemet utefter de politiska motiven fördelade mellan de stora ägarna, facket och den socialdemokratiska regeringsmakten. Fokus på kontrollägare förenade intresset hos både den socialdemokratiska statsuppbyggnaden och kapitalet. Angblad et al (2001) redogör för den svenska corporate governance modellens särdrag i förhållande till andra corporate governance modeller. I Jonnergård & Kärreman (2004) och i Jonnergård et al (2003) beskriver hur dessa särdrag i den svenska modellen gestaltar sig i särdrag för svenskt styrelsearbete. I Bergström & Samuelsson (2001) förklaras hur detta system är inbyggt i Aktiebolagslagen. Det som de alla är överrens om är hur den svenska lösningen på corporate governance problemet bygger på tillskapandet och förekomsten utav stora dominerande aktieägare vars ägarandel av de aktiemarknadsnoterade företaget är så stor att de kan bortse ifrån den freeridersituation som klassisk ekonomisk teori skulle säga att de återfinns i. Själva funktionssättet av dessa stora ägare som kontrollmekanism är förtjänstfullt utvecklat på annat håll; i styrelsearbete (Kärreman, 1999), som intern arbetsmarknad och intern kapitalmarknad (Collin, 1990) och som socialt kontrollerade kontrollörer (Jansson, 2007, Sinai et al, 2008 och Stafsudd, 2009). Den här lösningen skapar en speciell situation för regleraren eftersom denne måste beakta avvägningar av rättigheter och skyldighet beträffande ägare diskriminerande av deras storlek. Det innebär primärt sett hanteringen av minoritetsskyddsfrågor, det vill säga att den kontrollerande ägaren inte utnyttjar sin prioriterade ställning för att ge sig själv fördelar på bekostnad av kollektivet aktieägare (se t ex Nenova, 2001), då allt för stora fördelar leder till allt för begränsad kapitaltillförsel till förtagen (se t ex La Porta et al, 2000). Det innebär också att regleraren tvingas ta till åtgärder för att säkerställa lösningen oavsett tidshorisont hos den kontrollerande ägaren, det vill säga, lösningarna måste vara stabila vare sig kontrollägaren är det Wallenberg dominerade investmentbolaget Investor eller en så kallad aktivistfond finansierad av utländskt pensionskapital. Den här frågan kräver att kontrollägandet inte bara betraktas som en positiv frirättighet utan också ett ok lastat med skyldigheter. Vidare kompliceras reglerarens situation av den internationella diskurs som råder runt corporate governance reglering (se t ex Jonnergård & Larsson, 2008; 2009) och det är också denna situation som ligger till grund för det empiriska objekt som det här behandlar, nämligen det mer eller mindre påtvingade införandet av internationellt accepterade corporate governance regler. Det är nämligen så att den självklara utvecklingstendensen är att corporate governance system likt det svenska importerar regler från det system som antas vara det bästa, det vill säga det Angloamerikanska (se t ex La Porta et al, 1999; 2000; Coffee, 2001; Oxelheim & Randoy, 2003). Denna fråga skall diskuteras i djupare nedan i samband med redogörelsen för oberoende reglerna, men 10

11 först i figur 2. kontrasteras den svenska lösningen på corporate governance problemet med den Angloamerikanska som framkom i figur 1.: Den angloamerikanska Den svenska lösningen: lösningen: Marknadskontroll Kontrollägare och Shareholder value Teoretisk grund Agentteori Property rights Central part Små spridda ägare Kontrollägare Koordinering Marknad Direkt övervakning (hierarki) Roll för ägare Köp och sälj aktier Sitt i styrelse, utse styrelse, övervaka företagsledningen och ta ansvar Implikation för reglerare Primärt åstadkomma möjligheten att kunna utkräva ansvar av företagsledningen. Via oberoende granskningsinstitutioner samt underlättad funktion av marknaden, Skapa förutsättningar för kontrollägaren att agera, vilket innebär ekonomiska incitament som balanseras mot minoritetsskydd och därmed t ex transparens och informationsgivning. möjlig kapitaltillförsel Även visst (internationell konkur- minoritetsskydd för bibehållen separation. renskraft). Detta kräver viss typ av regelimport. Figur 2. Kontrollägande vs marknadskontroll Fallet oberoende styrelseledamöter Den illustration som av internationella regler i nationell användning är den centrala corporate governance regeln om oberoende styrelseledamöter. Den internationella eller Anglosaxiska oberoende regeln För marknadslösningen på corporate governance problemet bli oberoende ett centralt begrepp. Det som avses är oberoende styrelseledamöter, men det kan mycket väl sammanfatta kärnan i denna syn på corporate governance. Det är de oberoende experterna som skall kontrollerar företagsledningen utan hänsyn till eget intresse, eller åtminstone så har de mindre eget intresse än de andra som kan bli aktuella för styrelsen: företagsledningen själv, ägarna eller de anställda. I den Angloamerikanska marknadsmodellen förstås oberoende som oberoende i förhållande till företaget både i hänsyn till anställning (främst företagsledningen) och ägande. Att inte företagsledningen kan sitta i styrelsen och övervaka företagsledningen låter därför ganska rimligt. Ändock har det varit den traditionella lösningen i de 11

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem

Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem Hans Bäckström Hans Bäckström arbetar som analytiker på Finansinspektionen. Han har tidigare arbetat på bland annat Riksbanken, Finansdepartementet

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa. Återköp av aktier. - En redovisningsanalys. Repurchase of shares

Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa. Återköp av aktier. - En redovisningsanalys. Repurchase of shares Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa Återköp av aktier - En redovisningsanalys Repurchase of shares - An accountinganalysis Seminariearbete i redovisning, Hösten

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier

Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Victor Johansson Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier Examensarbete 30 ECTS Handledare: Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt Termin: VT 2008

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Varför finns företag? En essä om existentiella företagsfrågor

Varför finns företag? En essä om existentiella företagsfrågor Karl-Henrik Pettersson Varför finns företag? En essä om existentiella företagsfrågor Varför finns företag? En essä om existentiella företagsfrågor Karl-Henrik Pettersson Karl-Henrik Pettersson, 2009 2

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi?

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? forskning i fokus nr 28 Claes Nilholm serien forskning i fokus vid myndigheten för skolutveckling Är en skriftserie som etablerats

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer