Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974."

Transkript

1 LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

2 Dei-iq ko~qniinrl j ii~fi i i ;r( q ~ P 1 ~ j + - i ~ c Y - A + I ~ ~ T T ~ ji.n~pr. ~ ~ som publiceras vid Chalmers tekniska högskclas bibliotek i anslutning till bibliotekets lj tteratursöklinqsliurser för teknologer. Kompendiet är speclcllt avsett för tekno- loger p5 linjen teknisk fysik. Urvalet av titlar har gjorts av undertecknad. Som kalla --- har havudsakligen anvarits Guide to reference mzterial. Ed, A.J. Walfcrd. 3 ed. London Vol. l. Se vidare källf örtcc:kninqen sist i kompendiet. Flera &v anngtationerna till den al 1-rnäntekni skc 1-i tteiaturen ar hzmtade ur två tidigare kompendier i serien, Samtliga dessa annotationer har granskats och i nanga fall uppdzterats eller omarbetats p2 annat satt. Annotationcrns till den fysikaliska litteraturen (i kapitel II, IX, X, XIV, XV och XVI) ar skrivna av mig. P9r att Zstadkomma en önsk- vard likformighet inon serien har jag ca långt möjligt övertagit inledningstexterna till varje kapitel fran de tidigare kornpendicrnz., 4 I I i I I' I ). Arbetet med att samanstalla denna litteraturvygle?.nfn7 utgör samtidigt mitt specialarbete i litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan i orå ås, Handledare för.specialarbetet har varit Nancy Fjallbrant. Till henne, och till personalen vid Chalmers tekniska h3gskol.a~ bibliotek, soin p5 alla sätt har underl.attat mitt arbete, framför jag hkr!;iecl. ett varmt tack. Borås, december 1974 Helena Fernholm

3 III. VI. VII. VIII. IX. X. LITTERATURVAGLEDNINGAR... 3 Exempel på litteraturvägledningar... 4 PROJEKTKATALOGER... 6 (a)exempel på allmänna projektkataloger... 6 (b)exempel på projektkataloger inom fysik och angränsande områden... 8 PATENT RAPPORTER OCH RAPPORTFORTECKNINGAR (a)identifikation av rapporter (b)hur får man tag i rapporten? FÖRTECKNINGAR OVER KONGRESSER OCH KONGRESSTRYCK Exempel på kongressförteckningar TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR (a)allmanna och allmäntekniska periodicaförteckningar (b)samkataloger - ämnesinriktade (c)periodicaförteckningar från särskilda bibliotek (d)tidskriftsförkortningar TIDSKRIFTER REFERENS- OCH ~FEF?Z~TPUBLIKATIONER (a)vägledningar till referens- och referatpublikationer.. 27 (b)allmanna tekniska och tvärvetenskapliga referensoch referatpublikationer (c)specialinriktade referens- och referatpublikationer av intresse inom fysik FORSKNINGSOVERSIKTER (a)vagledningar till forskningsöversikter (b)exempel på översiktspublikationer inom fysik BOCKER. INNEH&LSPRl3SENTATION OCH IDENTIFIKATIONS- INSTRUmNT... 50

4 (c)exempel p& löpande fackbibliografier som täcker ett brett ämnesområde (d)exempel på fackbibliografier som täcker ett XIV. BIBLIOGRjWIER. BOKWDELS- OCH BIBLIOTEKSKATALOGER 57 (a)exempel på bibliografier över bibliografier 57 (b)exempel på allmanna bibliografier 58 begränsat ämnesområde (e)förlags- och bokhandelskataloger (f)bibliotekskataloger XV. REFERENSLITTERATUR (a)större allmäntekniskt-naturvetenskapliga uppslagsverk (encyklopedier) (b)handböcker, uppslagsböcker och tabellverk Allmän teknik Matematik Fysik. Handböcker och uppslagsböcker Fysik Tabellverk och datasamlingar Q7 (c)ordböcker. terminologi. nomenklatur Allmäntekniska... * Allmän fysik Kärnfysik Symboler. enheter Förkortningslexika Terminologi. rapportskrivning m.m INSTITUTIONSFORTECKNINGAR OCH KALENDRAR (a)exempel på allmänna institutionsförteckningar (b)ämnesinriktade institutionsförteckningar (c)handelskalendrar och produktregister XVII. OVERSATTNINGAR (a)översattningsregister över artiklar (b)förteckningar över "pärm-till-pärm" översättningar (c)förteckningar över översatta böcker XVIII. BIBLIOTEKSBETECKNINGAR... 88

5 I. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSÖKNING - en inledning. För att bemästra den snabbt växande mängden av naturvetenskaplig och teknisk information och effektivt kunna utnyttja denna. krävs kunskap om den tekniska litteraturens struktur och spridning i b1.a. tidskrifter, patentpublikationer, kongresstryck, rapporter och avhandlingar. Det finns numera en rad hjälpmedel som underlättar informationssökandet. Dessa kan grovt delas upp i två huvudtyper; nämligen A. Innehåll~presentationer~vilkanvänds vid sökning efter information inom ett visst ämnesområde eller kring ett visst problem. B. Identifikationsinstrument, vilka används for identifieringen av en viss publikation genom faststäl.landet av t.ex. namnet på en tidskrift eller en internationell kongress. Med hänsyn till den stora informationsmassan blir all informationssökning tidskrävande. Förtrogenhet med de olika sökinstrumenten, deras funktion, målsättning och utformning kan avsevärt förkorta och underlätta sökarbetet. Det är viktigt att vid en sökning välja det eller de hjalpme- - del som i varje särskilt fall är lämpligast. Nedanstående uppstallning ar avsedd att illustrera hur man lämpligen väljer sökinstrument allt efter sin situation.

6 ??? VAD SKALL MAN ANVANDA??? Innehållspresentation (Sekundärpublikation) INFORMATIONS- KALLA (Primaspublikation) Identifikationsinstrument (Sekundärp~i31 i1.a t.i.ofi I Löpande bevakning (Current awareness) f Projektkataloy Patentförteckning Referat- och ( Index ) I Rapportförteckning -)Konyressöversikt Tidskriftsförteckning (lmi-> Dissertationsf örteckn. i Bibliotekets Bibliotekets alfabetiska katalog ämneskatalog \ Allmanbibliografi Fackbibliografi / Fackbibliografi Bokhandels- och förlagskatalog Fig. 1.. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSOKNING l

7 Som ett första led vid informationssökning kan man an- vända sig av litteraturvägledningar som beskriner pub- likationstyper och dess användning inom bestämda ämnes- områden. Detta kompendium är en litteraturvägledning inom fysik och närliggande områden. Tidsschemat för publikation av forskningsarbete v:-sas i fig.2. Dispositionen i detta kompendium ar baserad på denna tidssekvens. Hjälpmedel för informationssök- ning om pågående projekt och nya forskningsrön behandl-as sålunda först och instrument för identifikation av tid- skrifter och böcker berörs senare. Slutligen foljer ett urval av referenslitteratur: ordböcker, uppslags- böcker, handböcker och tabellverk, samt adress-och institutionsförteckningar. TIDSSCHEMA FOR PUBLICERING AV FORSKNINGSARBETEN I TIDSKRIFTER "Physical sciences" Tidskr.-artikel Tidskr. - Kongress s l Patent Första Filg.2. lid

8 ~xern~el på litteraturvägledningar. ~ Fysik: Guide to the literature of mathematics and physics, including related works on engineering science. 2 rev.ed. New York Två avdelningar. Första avdelningen behandlar vetenskapliga arbetsmetoder, litteratursökning, biblioteksanvändning m.m. Andra avdelningen ar en kommenterad litteraturförteckning, ordnad efter ämnesord. Whitford, R.H., Physics literature. A reference manual. 2 ed. Metuchen. N.J Presenterar bibliografier, referensböcker och viktigare monografier inom olika områden av fysikend? Innehåller en utförligare förteckning över bibliografiska hjälpmedel an Parke. Yates, B., How to find out about physics. Oxford En introducerande vägledning, avsedd för såväl studenten som forskaren. Förutom kapitel som presenterar olika former av fysiklitteratur innehåller den avsnitt om karriärmöjligheter, lärda sällskap och icke-tryckta informationskällor. Mer selektiv an Parke och hiitford. essa tre vägledningar är samtliga något föråldrade. viserad till att utkomma 1974 ar däremot: se of physics literature. Ed. by H.Coblans. London. )

9 Övriga itmnen: 13aude, H., -- iitt söka ekorcmiskl: litteratur. 2. omarb. uppl. i;tockholm (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.) ICberson, L., 'Introduktion till den kemiska litteraturen. :;und Iloughton, B., 'Cechnical information sources. A guide to patent cpecifications, standards and technical reports literature. 2 ed. Cnformationss$gning for ingeni4rer. 2ed. af J. S6rensen. 2 rev. udg. Lyngby (Danmarks tekniske bibliotek. Publikation 24.) :3n allmän vägledning i informationssökning för ingenjörer. 3ehandlar b1.a. publikationstyper, registrering av informa- tion, sökteknik, bibliografier, informationskällor.?arsons, S.A. J., low to find out about engineering. Oxford ?emberton, J.E., 3ow to find out in mathematics. 2 ed. Pritchard, A., 4 guide to computer literature. 2 ed. London 1972.

10 PROJEKTKATALOGER För att på ett tidigt stadium ge forskare och andra intresserade möjlighet att få information om påg$ende och planerad forskning publiceras av olika institutioner och branscher sammanställningar, s.k. projektkataloger. Man kan kanske rubricera dem som ett slags "bibliografier" över ännu inte publicerad litteratur. Huvudsakligen rör det sig har om offentlig, ofta statsunderstödd forskning. Nar det galler internt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin ar däremot redovisningen inte lika öppen. Anslagsbeviljande myndighet i Sverige för teknisk forskning generellt är Styrelsen för teknisk utveckling, (STU), Stockholm och för naturvetenskaplig forskning statens naturvetenskaplipa forskningsråd, (NFR), Stockholm v- Aven inom andra ämnesområden, medicin, samhällsforskning etc finns motsvarande råd,och liknande organ existerar i andra länder. Inom Norden arbetar dessutom -NORDFORSK s (Nordiska samarbetsorganisationen för teknisknaturvetenskaplig forskning), vars huvudsekretariat för närvarande är förlagt till Stockholm. (a) Exempel på allmänna projektkataloger. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Current projects. Stockholm 1971/72. Arlig. Uppställd i ämnesområden. Personregister.

11 Skandir iavien. STU-dokumentation. Stockholm. (Styrelsen for teknisk utveckling.) estå år av tre delar: 1. Nya projekt Ett flertal nr/år. Varje nummer omfattar ett ämnesområde, t.ex. materialteknik, miljövårdsteknik, informationsbehandling. 2. Rapportreferat. Se: Rapporter och rapportförteckningar. 3. Områdesöversikter Förtecknar STU-projekt. Anger om rapport publicerats. Varje nummer omfattar ett ämnesområde. Ett nr/år utgörs av en projektkatalog för budgetåret och omfattar samtliga ämnesområden. Styrelsen för teknisk utveckling utger också separata resurs- och projektkataloger för de flesta universitet och tekniska högskolor i Sverige. Gemensamt ämnesordsregister i: Resurs- och projektkatalog. Alfabetiskt register. Stockholm (STU-information.) (Styrelsen för teknisk utveckling.) NORDFORSK. Faglige områdesstudier. Köpenhamn 1973/75- Olika ämnesområden. Storbrj tannien. Scientific research in British universities and colleges. London 1951/52- Arlig. Fr.0.m i tre delar. 1. Physical sciences. 2. Biological sciences. 3. Social sciences. Uppställd i ämnesområden. Författar- och amnesregister.

12 Tysklar ld. Deutsche Forschungsgemeinschaft. 'Programme und Projekte. Bonn Arlig. Uppställd i ämnesområden. Amnesregister. (b) Exempel på projektkataloger inom fysik och 'ahgrcin'sawde områden. Forskningsverksamheten vid Institutet för metallforskning. Stockholm ( med titeln Metallografiska institutets forskningsverksamhet. ) International compendium of numerical data projects. A survey and analysis. Berlin (CODATA. ) se nedan under REFERENSLITTERATUR, (b). 4. Fysik. Tabellverk och datasamlingar. Projektkatalog. Materialcentrum vid KTH. Stockholm (Stencil.)

13 -9- IV. PATENT - PATENTFORTECKKINGAR Ett patent kan sägas vara ett kontrakt mellan en upp- finnare och respektive stat, i Sverige representerat av Kungl. Patent- och registreringsverket, Stockhol.m, _ som ger uppfinnaren ensamrätt till uppfinning~,~ och möj- lighet att under viss tid förhindra andra personer eller företag att utnyttja patentet. Denna ratt ar stadfäst i Patentlag (SFS nr 837). 1ngår i Sveriges rikes lag. Stockholm. Arlig. Ett företags möjlighet att övertaga och patentregistrera anställdas uppfinningar regleras i Lag 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ingår i Sveriges rikes lag. Någ'ot som heter "världspatent" existerar inte - man måste söka patent i varje särskilt land - men enligt den s.k. Fariskonventionen har den, som t.ex. ansökt om patent i Sverige, förtursrätt att inom ett år inlämna ansökan till andra till konventionen anslutna länder. Handledning för hur man söker patent ges b1.a. i Reiland, G., Patenthandboken. Om patentering och patentskyd2 i Sverige. Stockholm s. Svenska patentansökninqar publiceras i Svensk patenttidning. Stockholm, jämte bilaaan Utdrag av offentliggjorda patentansökningar. När en patentansökan blivit godkänd utla~ges den tryckta - - versionen i 3 månader för att allmänheten skall kunna kom- ma med invändningar mot patentets beviljande. Såväl ut- läggninqen som secdle act ev. meddelandet kungöres i ovan nämnda tidskrift. Samtliga handlingar ar offentliga.

14 Patent ar i många sammanhang, speciellt för industrin, viktigt material, och patentfrågor handlägges ofta av särskilda patentingenjörer, som gör grundliga undersökningar innan ett företag ansöker om patent eller när man har an- ledning misstänka att intrång gjorts i patentyatten. Man kan också nar det gäller patentundersökningar vändu sig till en kommersiell patentbyrå eller direkt till Patent- verket, dar det fr.0.m finns en informationscentral, vars personal - mot en viss avgift - utför eller förmed- lar undersökningsuppdrag. Därifrån kan man också beställa kopior av såväl svenska som utländska ~atentskrifter. Patenten förteckna~ i arlicja patentregister, i Sverige: Register till patent. Meddelade av Kungl.Patent- och re- gistreringsverket Stockholm Namnregister. Numera klassificeras patenten i de flesta länder enligt International classification of patents for invention. vol West Wickham, Kent I Sverige användes detta system från 1972, tidigare klassades svenska patent enligt ett 2ldre tyskt system anges aven ICP-nummer i Registret till patent. Svenska patentskrifter finns, förutom på Patentverket, i Universitetsbib1ioteken.Register till patent dessutom i ett flertal forskningsbibliotek. Patent redovisas i åtskilliga amnesinriktade referat/referensorgan - sök i ämnesregistret eller i det speciella'patentreqistret - och mycket ofta också i facktidskrifterna.

15 För ytterligare information om patentlitteratur se: Capsey, S.R., Patents. An introduction for engineers and scientists. London s. Hillbo, G., Johnson, K., & Laqerman, M., Bibliotekarier och patent. Stockholm s. (Tekniska litteratursallskapets handbok. 9. ) Kase-, F. J., -- Foreign patents. A guide to official patent literature. Leiden s. Patenträtt. Stockholm 7-9 november Stockholm (STF ingenjörsutbildning. 1

16 Forskningsresultaten redovisas ofta, såväl inom ett företag som vid institutioner och laroanstalter, i form av en rapport. Rapportlitteraturen innefattar också mera speciella former av redovisning, t.ex. reserapporter, sälj- och lägesrapporter, inspektions- rapporter. En för rapporter utmärkande och ur biblioteksteknisk synpunkt viktig detalj ar den eller de nummer- och kodbeteckningar, som rapporten förses med. Det rekom- menderas att denna kod anges som första identifikations- markering för rapporter - före författarnamn och/eller titel, t.ex.: AE-235. Nygaard, K., Optical linear filters for pulse height measurements in the presence of noise. Stockholm (AB Atomenergi) s. men oftast sättes dock rapportnumret sist i referensen. (a) Identifikation av rapporter. När det gäller att bibliotekstekniskt identifiera en viss rapport finns olika hjälpmedel. Hur svart det kan visa sig bli beror i hög grad på vilken typ av rapport det rör sig om - intern eller offentlig, Öppen eller hemligstämplad. Oftast ar det inte heller tillfyllest att bevisa rapportens existens, ibland måste man också fastställa varifrån man lättast kan erhålla (låna, köpa) ett exemplar av densamma. Statlig for&ning,särskilt den militära, resulterar såväl i Sverige som i andra länder i helt eller delvis hemligstämplade ("classified") rapporter.

17 Övrig offentlig rapportlitteratur ("unclassified") kan till viss del ingå ilöpanäe ämnesinriktade referat- och referenspublikationer,men det finns också vissa referatorgan,som enbart eller huvudsakligen upptar rapporter, liksom förteckningar publicerade av utgivande institution. Även de senare kan självfallet användas för ämnesinriktad informationssökning. Ett urval rapportförteckningar. Internationella. INIS atomindex. l(1970)- Wien. 12 nr/år med författar-,rapportnr- och institutionsregister. Kumulerat årsregister. Upptar även annan litteratur an rapporter. Nuclear science abstracts. (NSA) l(1948)- Oak Ridge. 24 nr/år med f örfattar-, in~titutions-, ämnes- och rapportnr : register. Halvårs-, årliga och 5-års-kumulerade register. Upptar huvudsakligen rapporter. Scientific and technical aerospace reports. (STAR). l(1963)- Washington. 24 nr/år med författar-, ämnes, institutions- kontraktnrrapportnr- och accessionsnr- register. Kumulerade kvartals och årsregister. Enbart rapportlitteratur. Sverige. FRÖ. Försvarsforskningsreferat. Oppen del. - Stockholm nr/år. 10 huvudämnesgrupper. Arliga författar- och systematiska ämnesregister. Progress reports. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Stockholm 1970/71- Ger korta lägesrapporter från varje understött projekt, samt anger var forskningsresultaten publicerats.

18 STZ--dokumentation. Stockholm. (Styrelsen för teknisk utveckling.) Består av tre delar: 1. Nya projekt. Se: PROJEKTKATALOGER s Rapportreferat Fr.0.m omfattar varje nummer endast ett ämnesområde. 3. Områdesöversikter. Se: PROJEKTKATALOGER s.7. Storbritannien. Tyskland BLL announcement bulletin. A guide to British repcrts, translations and theses. 1973:6- Boston, Spa. /Tidigare l(1966)-5(1970) med tite1:british research and development reports, :5 med titel: NLL announcement bulletin./ 12 nr/år. Adressförteckning till utgivande institutioner. Endast referenser. Deutsche Forschungsberichte. Neueingange. 1(1971/72)- Hannover. 20 ämnesgrupper. 4 nr/år. Författar-, rapportnr-, ämnesords-, institutkons- och konferensregister. U.S.A. Government reports announcement. (GRA). 1971:6 - Washington. /Tidigare, l(1946)-1971:5, med varierande titlar./ 24 nr/år. 22 alfabetiskt uppställda huvudämnesgrupper. (COSATI-fields). Separata indexhaften till GRA samt de ovan nämnda NSA och STAR ar: Government reports index. (GRI). 1971:6- Washington. /Tidigare, 1 (1965/66) : 5 med varierande titlar. / 24 nr/al Omfattar institutions-, ämnesords, författar-, kontraktnroch accession/rapportnr-register. Kumulerade kvartals- och årsregister. Det viktigaste referatorganet för rapportlitteratur. Utmärkt även för amnesinriktad informationssökning. Se fig.3.

19 Selected Rand Abstracts. l(1963)- Santa Monica, Calif. 4 nr/ar, varav det sista ar en kumulerad Arsvolym. Författar- och amnesregister. Huvudsakligen Rand Corporation's egna publikationer. (b) Hur får man tag i rapporten? GRA och dess föregånqare, liksom vissa andra rapportförteckningar, redovisar varifran man kan köpa mikrofiche (MF) och/eller kopior (HC=hard copy. PC=paper copy) men i vissa fall också om rapporten ingår i någon annan publikation. Innehavet av rapporter i nordiska bibliotek redovisas b1.a. i: AB Atomenergi. Tekniska rapporter. Nyförvärv... Nyköping. 12 nr/år med författar- och rapportregister. Danmarks tekniske bibliotek. Nye rapporter. 1- Köbenhavn Cirka 4 nr/år. Atomenergikoinmissionens bibliotek. L-over nyerhvervelser. Risö. Cirka 100 nr/år av vilka vissa redovisar rapporter. Jfr. även Hassborn, E., AD-rapporter vid FOA 2 bibliotek samt andra amerikanska forskningsrapporter av militärtekniskt intresse i Sverige. Stockholm s. (FOA 2. Rapport. A 2583-X7.1

20 A LOOK AT GRA Subject field- 13-MECHAMKA& IINwSmIfi, CIVIL, AND MARINE ENGINBERING - Accession number Pricing aoalor ORDER BY THIS m m AD PCf3 auia~iiity Naval Pos~gradutc Scnuol Monterey Caid J macm ON CYLMDEBS OSCULATVY; M WATBR. ) Titlr Master's thesis. Persona, authop. J o h n Robcrl htscol, Jr ikc 72.62~ t" \\ Desfnpton (*Cylindncd Mes. 'Hydrodymm-'- ICS). (*ConsIrucL~on. Ocean bottom). Odhtion. \ e-d descfipfara & Ibetract - -- genedy Drag, Water. Wewht, Test frlirs. Test methods. Data processim systems, Rogrammiiy (Compuien). Reynolds numbcr. Thera Idenillers Unsteady flor, Addcd masi. A circular cybnder immered in an uifiniic flud and ortiiated perpndiculr to its uii ii ried upon by a fluid dynamic force This force 11 conridered lo k compd of Ivo componcnts. a dng and an added mara compaunt ihe rclalivc imponnncc of Iheu am fuiwiionr of the frcquency and dispiacement of (hc cylin<)er. It was the purpose o< the siudy to deternuue expnmenbily these IWO compwntr a1 a hnctwn, of the nuo o< irc displacement ampbtude to ihc cyiinder dumetu. and ihe Reynolds numbcr bued on Ihe marimum velocity (AuIhor) wxod b Gova~uw)at Rep~rte Index (m) ) Not ivuslibk NTiS -m- AmAlability Momtioa British Ship Research Associalion Wallund (&aglad) WaUscnd Research Station cm JOURNAL OF ABSTRACFJ O? THE MMUI / SNIP iiesemch ASSOCIATiQN. VQLUME Ss, NUMEER 4. ABSFRACIS WO. 34,OSM.IY Apr 73.62~ -si refereilce,-* See dm Volurna 28. Number 3. AB Avuhbuity: Rib. in Jnl. of AbsLruu. v%.( pula 313Apr73. F\ on i>& cover 1 Coalcnti: Shp &sign; Ship conc(ructios; Ship machintry and syrtemr: Ship dpcra<ioa; Ocun ensimring. N7LIM76 m3.oo/ll~to.9j~, NTIS copy price8 MtctunicaiTechnobgy, Inc.. Lalham. N.Y m PC Pqmr copy 'DEVELOPMENT OF A HIGH SPEJZD PAUL-"-. LEL HYBRiD MOSi EEARINC. M' ~ ~ s ~ f b ~ h ~ L. W. Winn. and M W. Eurcpi. Mar73,Up Ut 'lnative -w NASA-CR MTI-i2TRU raport nuipber Concrrct NAS3-113W kntnicf mubsr Source j o d,-luu, Derriptoss: *Fluid films, 'Fnction rcducrioa, 'Liquid b:&ws, *Pcriomance tests. ORdkr and nubar IJuclear bemms. Data acauisition. Eauiomenl saecifiu- -r science betracti(m~) tions. hoduct devdopment. ' ' ~ or S~ientlflc and For abanct. see STAR Technica1 liaroapace Rsporte (STAR) - Fig.3, Exempel ur tiovexnment Reports Announcements rån BLL review, L(1973):2, October

21 Atskilliga forskningsresultat presenteras på ett ti- digt stadium i form av bidrag till något av de många internationella möten eller kongresser som årligen hålles världen över. Avisering om kommande konqresser (1) sker ofta i mycket god tid i form av annonser, konferensprogram eller in- bjudan/uppmaning att inlämna "papers" till konferen- sen. Uppgifter om kommande kongresser brukar ocksa upptas i facktidskrifternas "kalendarium" och däref- ter sammanställas i speciella förteckningar som oftast ar kronologiskt uppställda och förutom plats, tidpunkt m.m. för konferensen anger adressen till sekretaria- tet eller liknande. Kongresstryck (2) kan publiceras dels som förtryck, "preprints", som utsändes före eller utdelas i sam- band med mötet, dels som fullständiga handlingar, wproceedings", ofta innehållande även de under mötet gjorda diskussionsinläggen. Ibland utkommer dessa - handlingar först flera år efter det niötet hållits. I de speciella kongressforteckningarna redovisas kongresshandlingarna i allmänhet endast som bibliografisk enhet, med uppgift om b1.a. pris och vari- från de kan erhållas (ofta inte utgivna på vanliga förlag). Referat av eller referenser till de föredrag som hållits vid mötet, publicerade eller i vissa fall opublicerade, brukar ingå i de vanliga löpande ämnesinriktade referatorganen, vilka ibland har ett sarskilt "kongressregister". Det finns dock några f5 referensorgan som specialiserat sig på kongresstryck.

22 Exempel på kongressförteckningar. 1. Kommande kongresser. Annual international congress calender. 14 ed Bruxelles Arlig. institutions- och ämnesregister. + supplement i tidskriften International associations under rubriken New international meetings announced. Forthcominq international scientific and technical conf erences London. (ASLIB.) International congresses In automation, building engineering... Publ. by IVA... Stockholm s. (Ingenjörsvetenskapsakademien.) Suppl. beräknas utkomma nov Aviserade kongresser uppdelade i 19 ämnesgrupper. Inga register. Ersätter 1VA:s tidigare årliga lista: IVA international congress list. ~cientif ic meetings. Describing future meetings of technical, scientific, medical and management organizations and universities New York.(Special libraries association.) 2a. Kongresspublikationen som bibliografisk enhet. International congresses and conferences Ed. by W. Gregory. New York s. Aldre standardverk. Alfabetiskt uppställd med ämnesregister. Ar egentligen en samkatalog för U.S.A. och Canada.

23 Index of conference proceedings received by the BLL. / t.0.m NLL./ Boston, Spa. (British library lending division.) 12 nr/& med ämnesordsregister. Kumulerat register i dec. nurnre t. INTERDOK. Directory of published proceedings. l(1965)- Harrison, N,Y. 12 nr/år med institutions-, kongressorts- och ämnesordsregister. Kumuleras till årsvolymer. Två serier: SEMT = Science, engineering, medicine, technology och SSH = Social science~,humanities. 2b. Innehållet i kongresspublikationen. Current index to conference papers in life science. 1(1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och äxnnesordsregister. Current index to conference papers: Science and Technology. l (1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och ämnesordsregister. ä åda ovanstående ersattes av: Current programs. l(1973)- Chestnut Hill, Mass. 12 nr/år. Separata kvartals- och årsregister omfattande författar-, ämnesords- och indexes".

24 VII. TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR - Ett bearänsat urval. Med "periodica" menar man publikationer som utkommer någorlunda periodiskt, t.ex. tidskrif ter rapporter årsböcker Vill man ta reda på en tidskriftstitel kan niar, ar:vsr;da eii periodicaförteckning. Periodicaförteckningar kan vaxa av olika typ, t.ex. sådana som förtecknar vilka tidskrifter som finns på ett eller flera bibliotek. Nationella förteckningar över löpande tidskrifter finns i de flesta lander. (a) Allmänna och allmantekniska periodicaförteckningar. Ulrich's international periodicals directory. A classified guide to a selected list of current pcriodi- -cals, foreiqn and domestic. i5 ed. 1973/74. ~ New York 1974 (Bowker-) Uppställd i alf abetiskt ordnade ---- ämnesgru~p$r~ Alf a:?e Lisk t titel- och hnesregister. Utförliga bibliografiska uppgifter. Anger i vilka referens- och referatpublikationer tidskrifter regelbundet refereras. Willing's press guide. London. Arlig. Innehsller i. första hand uppgifter om engelska tidningar och tidskrifter. Technical and specialised periodicals published in Britain. London (Central Office of Information.)

25 Technical journals for industry. Germany. Frankfurt a.m (International Federation for Documentation.) (b) Samkataloger - ämnesinriktade. Sverige List tech. Lista över utländska tidskrifter och seriepublikationer inom teknik, arkitektur, fotografi, geodesi, industriell ekonomi och organisation, matematik, fysik och kemi i svenska bibliotek. Stockholm Arlig. Danmark Dansk list tech. Köbenhavn Arlig. Norge Utenlandske periodika i Norge. Teknikk, naturvitenskap, matematik Oslo (c) Periodicaförteckningar från särskilda bibliotek. Sverige Förteckning över löpande tidskrifter vid KTHB. Stockholm Tidskrifter och övriga periodica i Chalmers bibliotek. Göteborg Finland Tekniska högskolans i Helsingfors bibliotek. Periodica. Helsingfors Norge Skagen, F., & Thalberg, K., Periodika i Norges tekniske högskolas bibliotek. Trondheim Storbritannien Current serials received by the NLL, March (National lending library for science and technology.) London s.

26 Man kan också använda förteckningar över de tidskrifter som behandlas i de större referens- och referatpublikationerna och som brukar publiceras i eller i anslutning till dessa. T.ex. Engineering Index, Chemical Abstracts, Science Citation Index. (d) Tidskriftsförkortningar. Tidskriftstitlarna förkortas ofta starkt och därför kan man ha nytta av en förkortningslista. Sådana brukar ingå i referatorganens tidskriftsförteckningar, t.ex. Engineering index, Science citation index. Kalltidskrifterna till Chemical abstracts förtecknas, ordnade efter sin förkortade form, i Access. Key to the source literature of the chemical sciences. Columbus, Ohio som uppdateras av Chemical abstracts service. Source index quarterly. Columbus, Ohio 1970:4- (American chemical society.) En Speciell typ av förkortningar, som börjat användas i samband med datorbehandling av tidskrifter, är "coden". Förteckning i: Coden for periodical titles... 2nd ed. Vol Philadelphia Supplement (ASTM.) List-Tech 1973 uppställd efter ISSN-nummer och koder. Stockholm (KTHB. )

27 Artiklar som behandlar fysik och angränsande områden finns i ett mycket stort antal primartidskrifter. Följande lista innehåller de tidskrifter som citeras oftast (enligt Dierks, H., ber die Zitierhäufigkeit von Zeitschriften au dem Gebiete der Physik. (Arbeiten aus dem Bibliothekar-Lehrinst. Landes Nordrhein-Westfalen, Köln. 1972:41.) ). Physical review. A.-D. Lancaster, Pa. Physical review letters, Lancaster, Pa. Journal of applied physics. Lancaster, Pa. Journal of chemical physics. Lancaster, Pa. Nuclear physics. AIB. Amsterdam. Physics letters. Amsterdam. w Zurnal eksperimental'noj i teoretizeskoj fiziki. Moskva. (Engelsk övers.: Soviet physics. JETP) Zeitschrift fur Physik. Berlin. Journal of physics. A-F. London. Royal society of London. Proceedings. Ser.A. Mathematical and physical sciences. London. Review of modern physics. Lancaster, Pa. Académie des sciences. Comptes rendus hebdomadaires des séances. Sér. B. Sciences physiques. Paris. Nuovo cimento d. Societá italiana di fisica. A,B. Bologna. Physical society of Japan. Journal. Tokyo. Physica status solidi (a), (b). Berlin. Philosophical magazine. London. w Zurnal eksperimental ' no j i ' teoreticesko j f iziki. Pis'ma v redaktsiyu. Moskva. (Engelsk övers.: JETP letters). Zeitschrift fur Naturforschung. Teil A. Tubingen. Optical society of America. Journal. Lancaster, Pa. Journal of physics and chemistry of solids. New York. Yates (se sid. 4) har på sid en kommenterad förteckning över fysikaliska tidskrifter.

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa VÄGAR TILL TEKNISK VETENSKAPLIG INFORMATION ORDLISTA ABSTRACT, ABSTRAKT referat eller referatpublikationer BELÄGGA i bibliotekssammanhang att med hjälp av kataloger eller andra bibliografiska hjälpmedel

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2016/2017 Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte Studieplanen för civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

Open Access-policy på Chalmers

Open Access-policy på Chalmers Open Access-policy på Chalmers Mötesplats OA 2010 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek Chalmers verksamhet och publicering Rektorsbeslut om Open Access-policy i januari 2010 Bakgrund & förutsättningar Policyns

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Lathund till Nursing & Allied Health Source

Lathund till Nursing & Allied Health Source Lathund till Nursing & Allied Health Source Databasen Nursing & Allied Health Source riktar sig såväl till forskare och studenter på högskolor/universitet som till forskare aktiva inom klinisk verksamhet.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet!

informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet! informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet! Mikael.Rosell@liu.se 013-282248 Linköpings Universitetsbibliotek www.bibl.liu.se biblioteket@liu.se Informationssökning/Mikael Rosell

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Entreprenöriell programmering. Litteratursökning

Entreprenöriell programmering. Litteratursökning Entreprenöriell programmering Litteratursökning Översikt Var söka efter artiklar LiU Unisearch LiU proxy Google Scholar Hur hantera referenser Plagiering Skriva Sökning Google search ger tillgång till

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research.

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research. PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research www.prometea.info Prometea participants 13 countries, 11 languages Project Coordinator: Dr. Yvonne Pourrat, Conference of the Heads

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

research en användarundersökning

research en användarundersökning research en användarundersökning På spaning efter den sökning som sker Universitetsbiblioteket Projektgrupp:, ÅsaJenslin MatildaSvensson LinaWaltin LarsNordesjö MiaHägerbro Innehållsförteckning0 1.Inledning...1

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HUMANISTISKA BIBLIOTEKET Vetenskapliga informationskällor Välja sökord, ämnesord Sökteknik (trunkering, booleska operatorer )

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Grunderna i vetenskaplig informationssökning

Grunderna i vetenskaplig informationssökning Grunderna i vetenskaplig informationssökning Kandidatarbetet Arbete 1/3 1/3 1/3 Ämne k-arbetet färdigt Tid Uppgiften i informationssökning hjälper dig att hitta material till kandidatarbetet reservera

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Informationssökning för kursen Introduktion till projektmetodik Ingenjörsstudenter ht 13 Gunilla Thunarf Sundkvist Malin Almstedt Jansson sep 2013 Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Böcker

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15 Vecka 15 Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation Tisdagen den 10/4, kl. 10.15 S1 Z 1 Analysseminariet Alexei Iantchenko (Malmö): Asymptotic behavior of the one-particle density matrix

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles Inst. för pedagogik Course syllabus Course Code MUB3 Reg.No. 184/02-51 Date of decision Revised 02-08- 03-09-16 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject Swedish points

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer