Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974."

Transkript

1 LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

2 Dei-iq ko~qniinrl j ii~fi i i ;r( q ~ P 1 ~ j + - i ~ c Y - A + I ~ ~ T T ~ ji.n~pr. ~ ~ som publiceras vid Chalmers tekniska högskclas bibliotek i anslutning till bibliotekets lj tteratursöklinqsliurser för teknologer. Kompendiet är speclcllt avsett för tekno- loger p5 linjen teknisk fysik. Urvalet av titlar har gjorts av undertecknad. Som kalla --- har havudsakligen anvarits Guide to reference mzterial. Ed, A.J. Walfcrd. 3 ed. London Vol. l. Se vidare källf örtcc:kninqen sist i kompendiet. Flera &v anngtationerna till den al 1-rnäntekni skc 1-i tteiaturen ar hzmtade ur två tidigare kompendier i serien, Samtliga dessa annotationer har granskats och i nanga fall uppdzterats eller omarbetats p2 annat satt. Annotationcrns till den fysikaliska litteraturen (i kapitel II, IX, X, XIV, XV och XVI) ar skrivna av mig. P9r att Zstadkomma en önsk- vard likformighet inon serien har jag ca långt möjligt övertagit inledningstexterna till varje kapitel fran de tidigare kornpendicrnz., 4 I I i I I' I ). Arbetet med att samanstalla denna litteraturvygle?.nfn7 utgör samtidigt mitt specialarbete i litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan i orå ås, Handledare för.specialarbetet har varit Nancy Fjallbrant. Till henne, och till personalen vid Chalmers tekniska h3gskol.a~ bibliotek, soin p5 alla sätt har underl.attat mitt arbete, framför jag hkr!;iecl. ett varmt tack. Borås, december 1974 Helena Fernholm

3 III. VI. VII. VIII. IX. X. LITTERATURVAGLEDNINGAR... 3 Exempel på litteraturvägledningar... 4 PROJEKTKATALOGER... 6 (a)exempel på allmänna projektkataloger... 6 (b)exempel på projektkataloger inom fysik och angränsande områden... 8 PATENT RAPPORTER OCH RAPPORTFORTECKNINGAR (a)identifikation av rapporter (b)hur får man tag i rapporten? FÖRTECKNINGAR OVER KONGRESSER OCH KONGRESSTRYCK Exempel på kongressförteckningar TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR (a)allmanna och allmäntekniska periodicaförteckningar (b)samkataloger - ämnesinriktade (c)periodicaförteckningar från särskilda bibliotek (d)tidskriftsförkortningar TIDSKRIFTER REFERENS- OCH ~FEF?Z~TPUBLIKATIONER (a)vägledningar till referens- och referatpublikationer.. 27 (b)allmanna tekniska och tvärvetenskapliga referensoch referatpublikationer (c)specialinriktade referens- och referatpublikationer av intresse inom fysik FORSKNINGSOVERSIKTER (a)vagledningar till forskningsöversikter (b)exempel på översiktspublikationer inom fysik BOCKER. INNEH&LSPRl3SENTATION OCH IDENTIFIKATIONS- INSTRUmNT... 50

4 (c)exempel p& löpande fackbibliografier som täcker ett brett ämnesområde (d)exempel på fackbibliografier som täcker ett XIV. BIBLIOGRjWIER. BOKWDELS- OCH BIBLIOTEKSKATALOGER 57 (a)exempel på bibliografier över bibliografier 57 (b)exempel på allmanna bibliografier 58 begränsat ämnesområde (e)förlags- och bokhandelskataloger (f)bibliotekskataloger XV. REFERENSLITTERATUR (a)större allmäntekniskt-naturvetenskapliga uppslagsverk (encyklopedier) (b)handböcker, uppslagsböcker och tabellverk Allmän teknik Matematik Fysik. Handböcker och uppslagsböcker Fysik Tabellverk och datasamlingar Q7 (c)ordböcker. terminologi. nomenklatur Allmäntekniska... * Allmän fysik Kärnfysik Symboler. enheter Förkortningslexika Terminologi. rapportskrivning m.m INSTITUTIONSFORTECKNINGAR OCH KALENDRAR (a)exempel på allmänna institutionsförteckningar (b)ämnesinriktade institutionsförteckningar (c)handelskalendrar och produktregister XVII. OVERSATTNINGAR (a)översattningsregister över artiklar (b)förteckningar över "pärm-till-pärm" översättningar (c)förteckningar över översatta böcker XVIII. BIBLIOTEKSBETECKNINGAR... 88

5 I. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSÖKNING - en inledning. För att bemästra den snabbt växande mängden av naturvetenskaplig och teknisk information och effektivt kunna utnyttja denna. krävs kunskap om den tekniska litteraturens struktur och spridning i b1.a. tidskrifter, patentpublikationer, kongresstryck, rapporter och avhandlingar. Det finns numera en rad hjälpmedel som underlättar informationssökandet. Dessa kan grovt delas upp i två huvudtyper; nämligen A. Innehåll~presentationer~vilkanvänds vid sökning efter information inom ett visst ämnesområde eller kring ett visst problem. B. Identifikationsinstrument, vilka används for identifieringen av en viss publikation genom faststäl.landet av t.ex. namnet på en tidskrift eller en internationell kongress. Med hänsyn till den stora informationsmassan blir all informationssökning tidskrävande. Förtrogenhet med de olika sökinstrumenten, deras funktion, målsättning och utformning kan avsevärt förkorta och underlätta sökarbetet. Det är viktigt att vid en sökning välja det eller de hjalpme- - del som i varje särskilt fall är lämpligast. Nedanstående uppstallning ar avsedd att illustrera hur man lämpligen väljer sökinstrument allt efter sin situation.

6 ??? VAD SKALL MAN ANVANDA??? Innehållspresentation (Sekundärpublikation) INFORMATIONS- KALLA (Primaspublikation) Identifikationsinstrument (Sekundärp~i31 i1.a t.i.ofi I Löpande bevakning (Current awareness) f Projektkataloy Patentförteckning Referat- och ( Index ) I Rapportförteckning -)Konyressöversikt Tidskriftsförteckning (lmi-> Dissertationsf örteckn. i Bibliotekets Bibliotekets alfabetiska katalog ämneskatalog \ Allmanbibliografi Fackbibliografi / Fackbibliografi Bokhandels- och förlagskatalog Fig. 1.. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSOKNING l

7 Som ett första led vid informationssökning kan man an- vända sig av litteraturvägledningar som beskriner pub- likationstyper och dess användning inom bestämda ämnes- områden. Detta kompendium är en litteraturvägledning inom fysik och närliggande områden. Tidsschemat för publikation av forskningsarbete v:-sas i fig.2. Dispositionen i detta kompendium ar baserad på denna tidssekvens. Hjälpmedel för informationssök- ning om pågående projekt och nya forskningsrön behandl-as sålunda först och instrument för identifikation av tid- skrifter och böcker berörs senare. Slutligen foljer ett urval av referenslitteratur: ordböcker, uppslags- böcker, handböcker och tabellverk, samt adress-och institutionsförteckningar. TIDSSCHEMA FOR PUBLICERING AV FORSKNINGSARBETEN I TIDSKRIFTER "Physical sciences" Tidskr.-artikel Tidskr. - Kongress s l Patent Första Filg.2. lid

8 ~xern~el på litteraturvägledningar. ~ Fysik: Guide to the literature of mathematics and physics, including related works on engineering science. 2 rev.ed. New York Två avdelningar. Första avdelningen behandlar vetenskapliga arbetsmetoder, litteratursökning, biblioteksanvändning m.m. Andra avdelningen ar en kommenterad litteraturförteckning, ordnad efter ämnesord. Whitford, R.H., Physics literature. A reference manual. 2 ed. Metuchen. N.J Presenterar bibliografier, referensböcker och viktigare monografier inom olika områden av fysikend? Innehåller en utförligare förteckning över bibliografiska hjälpmedel an Parke. Yates, B., How to find out about physics. Oxford En introducerande vägledning, avsedd för såväl studenten som forskaren. Förutom kapitel som presenterar olika former av fysiklitteratur innehåller den avsnitt om karriärmöjligheter, lärda sällskap och icke-tryckta informationskällor. Mer selektiv an Parke och hiitford. essa tre vägledningar är samtliga något föråldrade. viserad till att utkomma 1974 ar däremot: se of physics literature. Ed. by H.Coblans. London. )

9 Övriga itmnen: 13aude, H., -- iitt söka ekorcmiskl: litteratur. 2. omarb. uppl. i;tockholm (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.) ICberson, L., 'Introduktion till den kemiska litteraturen. :;und Iloughton, B., 'Cechnical information sources. A guide to patent cpecifications, standards and technical reports literature. 2 ed. Cnformationss$gning for ingeni4rer. 2ed. af J. S6rensen. 2 rev. udg. Lyngby (Danmarks tekniske bibliotek. Publikation 24.) :3n allmän vägledning i informationssökning för ingenjörer. 3ehandlar b1.a. publikationstyper, registrering av informa- tion, sökteknik, bibliografier, informationskällor.?arsons, S.A. J., low to find out about engineering. Oxford ?emberton, J.E., 3ow to find out in mathematics. 2 ed. Pritchard, A., 4 guide to computer literature. 2 ed. London 1972.

10 PROJEKTKATALOGER För att på ett tidigt stadium ge forskare och andra intresserade möjlighet att få information om påg$ende och planerad forskning publiceras av olika institutioner och branscher sammanställningar, s.k. projektkataloger. Man kan kanske rubricera dem som ett slags "bibliografier" över ännu inte publicerad litteratur. Huvudsakligen rör det sig har om offentlig, ofta statsunderstödd forskning. Nar det galler internt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin ar däremot redovisningen inte lika öppen. Anslagsbeviljande myndighet i Sverige för teknisk forskning generellt är Styrelsen för teknisk utveckling, (STU), Stockholm och för naturvetenskaplig forskning statens naturvetenskaplipa forskningsråd, (NFR), Stockholm v- Aven inom andra ämnesområden, medicin, samhällsforskning etc finns motsvarande råd,och liknande organ existerar i andra länder. Inom Norden arbetar dessutom -NORDFORSK s (Nordiska samarbetsorganisationen för teknisknaturvetenskaplig forskning), vars huvudsekretariat för närvarande är förlagt till Stockholm. (a) Exempel på allmänna projektkataloger. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Current projects. Stockholm 1971/72. Arlig. Uppställd i ämnesområden. Personregister.

11 Skandir iavien. STU-dokumentation. Stockholm. (Styrelsen for teknisk utveckling.) estå år av tre delar: 1. Nya projekt Ett flertal nr/år. Varje nummer omfattar ett ämnesområde, t.ex. materialteknik, miljövårdsteknik, informationsbehandling. 2. Rapportreferat. Se: Rapporter och rapportförteckningar. 3. Områdesöversikter Förtecknar STU-projekt. Anger om rapport publicerats. Varje nummer omfattar ett ämnesområde. Ett nr/år utgörs av en projektkatalog för budgetåret och omfattar samtliga ämnesområden. Styrelsen för teknisk utveckling utger också separata resurs- och projektkataloger för de flesta universitet och tekniska högskolor i Sverige. Gemensamt ämnesordsregister i: Resurs- och projektkatalog. Alfabetiskt register. Stockholm (STU-information.) (Styrelsen för teknisk utveckling.) NORDFORSK. Faglige områdesstudier. Köpenhamn 1973/75- Olika ämnesområden. Storbrj tannien. Scientific research in British universities and colleges. London 1951/52- Arlig. Fr.0.m i tre delar. 1. Physical sciences. 2. Biological sciences. 3. Social sciences. Uppställd i ämnesområden. Författar- och amnesregister.

12 Tysklar ld. Deutsche Forschungsgemeinschaft. 'Programme und Projekte. Bonn Arlig. Uppställd i ämnesområden. Amnesregister. (b) Exempel på projektkataloger inom fysik och 'ahgrcin'sawde områden. Forskningsverksamheten vid Institutet för metallforskning. Stockholm ( med titeln Metallografiska institutets forskningsverksamhet. ) International compendium of numerical data projects. A survey and analysis. Berlin (CODATA. ) se nedan under REFERENSLITTERATUR, (b). 4. Fysik. Tabellverk och datasamlingar. Projektkatalog. Materialcentrum vid KTH. Stockholm (Stencil.)

13 -9- IV. PATENT - PATENTFORTECKKINGAR Ett patent kan sägas vara ett kontrakt mellan en upp- finnare och respektive stat, i Sverige representerat av Kungl. Patent- och registreringsverket, Stockhol.m, _ som ger uppfinnaren ensamrätt till uppfinning~,~ och möj- lighet att under viss tid förhindra andra personer eller företag att utnyttja patentet. Denna ratt ar stadfäst i Patentlag (SFS nr 837). 1ngår i Sveriges rikes lag. Stockholm. Arlig. Ett företags möjlighet att övertaga och patentregistrera anställdas uppfinningar regleras i Lag 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ingår i Sveriges rikes lag. Någ'ot som heter "världspatent" existerar inte - man måste söka patent i varje särskilt land - men enligt den s.k. Fariskonventionen har den, som t.ex. ansökt om patent i Sverige, förtursrätt att inom ett år inlämna ansökan till andra till konventionen anslutna länder. Handledning för hur man söker patent ges b1.a. i Reiland, G., Patenthandboken. Om patentering och patentskyd2 i Sverige. Stockholm s. Svenska patentansökninqar publiceras i Svensk patenttidning. Stockholm, jämte bilaaan Utdrag av offentliggjorda patentansökningar. När en patentansökan blivit godkänd utla~ges den tryckta - - versionen i 3 månader för att allmänheten skall kunna kom- ma med invändningar mot patentets beviljande. Såväl ut- läggninqen som secdle act ev. meddelandet kungöres i ovan nämnda tidskrift. Samtliga handlingar ar offentliga.

14 Patent ar i många sammanhang, speciellt för industrin, viktigt material, och patentfrågor handlägges ofta av särskilda patentingenjörer, som gör grundliga undersökningar innan ett företag ansöker om patent eller när man har an- ledning misstänka att intrång gjorts i patentyatten. Man kan också nar det gäller patentundersökningar vändu sig till en kommersiell patentbyrå eller direkt till Patent- verket, dar det fr.0.m finns en informationscentral, vars personal - mot en viss avgift - utför eller förmed- lar undersökningsuppdrag. Därifrån kan man också beställa kopior av såväl svenska som utländska ~atentskrifter. Patenten förteckna~ i arlicja patentregister, i Sverige: Register till patent. Meddelade av Kungl.Patent- och re- gistreringsverket Stockholm Namnregister. Numera klassificeras patenten i de flesta länder enligt International classification of patents for invention. vol West Wickham, Kent I Sverige användes detta system från 1972, tidigare klassades svenska patent enligt ett 2ldre tyskt system anges aven ICP-nummer i Registret till patent. Svenska patentskrifter finns, förutom på Patentverket, i Universitetsbib1ioteken.Register till patent dessutom i ett flertal forskningsbibliotek. Patent redovisas i åtskilliga amnesinriktade referat/referensorgan - sök i ämnesregistret eller i det speciella'patentreqistret - och mycket ofta också i facktidskrifterna.

15 För ytterligare information om patentlitteratur se: Capsey, S.R., Patents. An introduction for engineers and scientists. London s. Hillbo, G., Johnson, K., & Laqerman, M., Bibliotekarier och patent. Stockholm s. (Tekniska litteratursallskapets handbok. 9. ) Kase-, F. J., -- Foreign patents. A guide to official patent literature. Leiden s. Patenträtt. Stockholm 7-9 november Stockholm (STF ingenjörsutbildning. 1

16 Forskningsresultaten redovisas ofta, såväl inom ett företag som vid institutioner och laroanstalter, i form av en rapport. Rapportlitteraturen innefattar också mera speciella former av redovisning, t.ex. reserapporter, sälj- och lägesrapporter, inspektions- rapporter. En för rapporter utmärkande och ur biblioteksteknisk synpunkt viktig detalj ar den eller de nummer- och kodbeteckningar, som rapporten förses med. Det rekom- menderas att denna kod anges som första identifikations- markering för rapporter - före författarnamn och/eller titel, t.ex.: AE-235. Nygaard, K., Optical linear filters for pulse height measurements in the presence of noise. Stockholm (AB Atomenergi) s. men oftast sättes dock rapportnumret sist i referensen. (a) Identifikation av rapporter. När det gäller att bibliotekstekniskt identifiera en viss rapport finns olika hjälpmedel. Hur svart det kan visa sig bli beror i hög grad på vilken typ av rapport det rör sig om - intern eller offentlig, Öppen eller hemligstämplad. Oftast ar det inte heller tillfyllest att bevisa rapportens existens, ibland måste man också fastställa varifrån man lättast kan erhålla (låna, köpa) ett exemplar av densamma. Statlig for&ning,särskilt den militära, resulterar såväl i Sverige som i andra länder i helt eller delvis hemligstämplade ("classified") rapporter.

17 Övrig offentlig rapportlitteratur ("unclassified") kan till viss del ingå ilöpanäe ämnesinriktade referat- och referenspublikationer,men det finns också vissa referatorgan,som enbart eller huvudsakligen upptar rapporter, liksom förteckningar publicerade av utgivande institution. Även de senare kan självfallet användas för ämnesinriktad informationssökning. Ett urval rapportförteckningar. Internationella. INIS atomindex. l(1970)- Wien. 12 nr/år med författar-,rapportnr- och institutionsregister. Kumulerat årsregister. Upptar även annan litteratur an rapporter. Nuclear science abstracts. (NSA) l(1948)- Oak Ridge. 24 nr/år med f örfattar-, in~titutions-, ämnes- och rapportnr : register. Halvårs-, årliga och 5-års-kumulerade register. Upptar huvudsakligen rapporter. Scientific and technical aerospace reports. (STAR). l(1963)- Washington. 24 nr/år med författar-, ämnes, institutions- kontraktnrrapportnr- och accessionsnr- register. Kumulerade kvartals och årsregister. Enbart rapportlitteratur. Sverige. FRÖ. Försvarsforskningsreferat. Oppen del. - Stockholm nr/år. 10 huvudämnesgrupper. Arliga författar- och systematiska ämnesregister. Progress reports. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Stockholm 1970/71- Ger korta lägesrapporter från varje understött projekt, samt anger var forskningsresultaten publicerats.

18 STZ--dokumentation. Stockholm. (Styrelsen för teknisk utveckling.) Består av tre delar: 1. Nya projekt. Se: PROJEKTKATALOGER s Rapportreferat Fr.0.m omfattar varje nummer endast ett ämnesområde. 3. Områdesöversikter. Se: PROJEKTKATALOGER s.7. Storbritannien. Tyskland BLL announcement bulletin. A guide to British repcrts, translations and theses. 1973:6- Boston, Spa. /Tidigare l(1966)-5(1970) med tite1:british research and development reports, :5 med titel: NLL announcement bulletin./ 12 nr/år. Adressförteckning till utgivande institutioner. Endast referenser. Deutsche Forschungsberichte. Neueingange. 1(1971/72)- Hannover. 20 ämnesgrupper. 4 nr/år. Författar-, rapportnr-, ämnesords-, institutkons- och konferensregister. U.S.A. Government reports announcement. (GRA). 1971:6 - Washington. /Tidigare, l(1946)-1971:5, med varierande titlar./ 24 nr/år. 22 alfabetiskt uppställda huvudämnesgrupper. (COSATI-fields). Separata indexhaften till GRA samt de ovan nämnda NSA och STAR ar: Government reports index. (GRI). 1971:6- Washington. /Tidigare, 1 (1965/66) : 5 med varierande titlar. / 24 nr/al Omfattar institutions-, ämnesords, författar-, kontraktnroch accession/rapportnr-register. Kumulerade kvartals- och årsregister. Det viktigaste referatorganet för rapportlitteratur. Utmärkt även för amnesinriktad informationssökning. Se fig.3.

19 Selected Rand Abstracts. l(1963)- Santa Monica, Calif. 4 nr/ar, varav det sista ar en kumulerad Arsvolym. Författar- och amnesregister. Huvudsakligen Rand Corporation's egna publikationer. (b) Hur får man tag i rapporten? GRA och dess föregånqare, liksom vissa andra rapportförteckningar, redovisar varifran man kan köpa mikrofiche (MF) och/eller kopior (HC=hard copy. PC=paper copy) men i vissa fall också om rapporten ingår i någon annan publikation. Innehavet av rapporter i nordiska bibliotek redovisas b1.a. i: AB Atomenergi. Tekniska rapporter. Nyförvärv... Nyköping. 12 nr/år med författar- och rapportregister. Danmarks tekniske bibliotek. Nye rapporter. 1- Köbenhavn Cirka 4 nr/år. Atomenergikoinmissionens bibliotek. L-over nyerhvervelser. Risö. Cirka 100 nr/år av vilka vissa redovisar rapporter. Jfr. även Hassborn, E., AD-rapporter vid FOA 2 bibliotek samt andra amerikanska forskningsrapporter av militärtekniskt intresse i Sverige. Stockholm s. (FOA 2. Rapport. A 2583-X7.1

20 A LOOK AT GRA Subject field- 13-MECHAMKA& IINwSmIfi, CIVIL, AND MARINE ENGINBERING - Accession number Pricing aoalor ORDER BY THIS m m AD PCf3 auia~iiity Naval Pos~gradutc Scnuol Monterey Caid J macm ON CYLMDEBS OSCULATVY; M WATBR. ) Titlr Master's thesis. Persona, authop. J o h n Robcrl htscol, Jr ikc 72.62~ t" \\ Desfnpton (*Cylindncd Mes. 'Hydrodymm-'- ICS). (*ConsIrucL~on. Ocean bottom). Odhtion. \ e-d descfipfara & Ibetract - -- genedy Drag, Water. Wewht, Test frlirs. Test methods. Data processim systems, Rogrammiiy (Compuien). Reynolds numbcr. Thera Idenillers Unsteady flor, Addcd masi. A circular cybnder immered in an uifiniic flud and ortiiated perpndiculr to its uii ii ried upon by a fluid dynamic force This force 11 conridered lo k compd of Ivo componcnts. a dng and an added mara compaunt ihe rclalivc imponnncc of Iheu am fuiwiionr of the frcquency and dispiacement of (hc cylin<)er. It was the purpose o< the siudy to deternuue expnmenbily these IWO compwntr a1 a hnctwn, of the nuo o< irc displacement ampbtude to ihc cyiinder dumetu. and ihe Reynolds numbcr bued on Ihe marimum velocity (AuIhor) wxod b Gova~uw)at Rep~rte Index (m) ) Not ivuslibk NTiS -m- AmAlability Momtioa British Ship Research Associalion Wallund (&aglad) WaUscnd Research Station cm JOURNAL OF ABSTRACFJ O? THE MMUI / SNIP iiesemch ASSOCIATiQN. VQLUME Ss, NUMEER 4. ABSFRACIS WO. 34,OSM.IY Apr 73.62~ -si refereilce,-* See dm Volurna 28. Number 3. AB Avuhbuity: Rib. in Jnl. of AbsLruu. v%.( pula 313Apr73. F\ on i>& cover 1 Coalcnti: Shp &sign; Ship conc(ructios; Ship machintry and syrtemr: Ship dpcra<ioa; Ocun ensimring. N7LIM76 m3.oo/ll~to.9j~, NTIS copy price8 MtctunicaiTechnobgy, Inc.. Lalham. N.Y m PC Pqmr copy 'DEVELOPMENT OF A HIGH SPEJZD PAUL-"-. LEL HYBRiD MOSi EEARINC. M' ~ ~ s ~ f b ~ h ~ L. W. Winn. and M W. Eurcpi. Mar73,Up Ut 'lnative -w NASA-CR MTI-i2TRU raport nuipber Concrrct NAS3-113W kntnicf mubsr Source j o d,-luu, Derriptoss: *Fluid films, 'Fnction rcducrioa, 'Liquid b:&ws, *Pcriomance tests. ORdkr and nubar IJuclear bemms. Data acauisition. Eauiomenl saecifiu- -r science betracti(m~) tions. hoduct devdopment. ' ' ~ or S~ientlflc and For abanct. see STAR Technica1 liaroapace Rsporte (STAR) - Fig.3, Exempel ur tiovexnment Reports Announcements rån BLL review, L(1973):2, October

21 Atskilliga forskningsresultat presenteras på ett ti- digt stadium i form av bidrag till något av de många internationella möten eller kongresser som årligen hålles världen över. Avisering om kommande konqresser (1) sker ofta i mycket god tid i form av annonser, konferensprogram eller in- bjudan/uppmaning att inlämna "papers" till konferen- sen. Uppgifter om kommande kongresser brukar ocksa upptas i facktidskrifternas "kalendarium" och däref- ter sammanställas i speciella förteckningar som oftast ar kronologiskt uppställda och förutom plats, tidpunkt m.m. för konferensen anger adressen till sekretaria- tet eller liknande. Kongresstryck (2) kan publiceras dels som förtryck, "preprints", som utsändes före eller utdelas i sam- band med mötet, dels som fullständiga handlingar, wproceedings", ofta innehållande även de under mötet gjorda diskussionsinläggen. Ibland utkommer dessa - handlingar först flera år efter det niötet hållits. I de speciella kongressforteckningarna redovisas kongresshandlingarna i allmänhet endast som bibliografisk enhet, med uppgift om b1.a. pris och vari- från de kan erhållas (ofta inte utgivna på vanliga förlag). Referat av eller referenser till de föredrag som hållits vid mötet, publicerade eller i vissa fall opublicerade, brukar ingå i de vanliga löpande ämnesinriktade referatorganen, vilka ibland har ett sarskilt "kongressregister". Det finns dock några f5 referensorgan som specialiserat sig på kongresstryck.

22 Exempel på kongressförteckningar. 1. Kommande kongresser. Annual international congress calender. 14 ed Bruxelles Arlig. institutions- och ämnesregister. + supplement i tidskriften International associations under rubriken New international meetings announced. Forthcominq international scientific and technical conf erences London. (ASLIB.) International congresses In automation, building engineering... Publ. by IVA... Stockholm s. (Ingenjörsvetenskapsakademien.) Suppl. beräknas utkomma nov Aviserade kongresser uppdelade i 19 ämnesgrupper. Inga register. Ersätter 1VA:s tidigare årliga lista: IVA international congress list. ~cientif ic meetings. Describing future meetings of technical, scientific, medical and management organizations and universities New York.(Special libraries association.) 2a. Kongresspublikationen som bibliografisk enhet. International congresses and conferences Ed. by W. Gregory. New York s. Aldre standardverk. Alfabetiskt uppställd med ämnesregister. Ar egentligen en samkatalog för U.S.A. och Canada.

23 Index of conference proceedings received by the BLL. / t.0.m NLL./ Boston, Spa. (British library lending division.) 12 nr/& med ämnesordsregister. Kumulerat register i dec. nurnre t. INTERDOK. Directory of published proceedings. l(1965)- Harrison, N,Y. 12 nr/år med institutions-, kongressorts- och ämnesordsregister. Kumuleras till årsvolymer. Två serier: SEMT = Science, engineering, medicine, technology och SSH = Social science~,humanities. 2b. Innehållet i kongresspublikationen. Current index to conference papers in life science. 1(1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och äxnnesordsregister. Current index to conference papers: Science and Technology. l (1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och ämnesordsregister. ä åda ovanstående ersattes av: Current programs. l(1973)- Chestnut Hill, Mass. 12 nr/år. Separata kvartals- och årsregister omfattande författar-, ämnesords- och indexes".

24 VII. TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR - Ett bearänsat urval. Med "periodica" menar man publikationer som utkommer någorlunda periodiskt, t.ex. tidskrif ter rapporter årsböcker Vill man ta reda på en tidskriftstitel kan niar, ar:vsr;da eii periodicaförteckning. Periodicaförteckningar kan vaxa av olika typ, t.ex. sådana som förtecknar vilka tidskrifter som finns på ett eller flera bibliotek. Nationella förteckningar över löpande tidskrifter finns i de flesta lander. (a) Allmänna och allmantekniska periodicaförteckningar. Ulrich's international periodicals directory. A classified guide to a selected list of current pcriodi- -cals, foreiqn and domestic. i5 ed. 1973/74. ~ New York 1974 (Bowker-) Uppställd i alf abetiskt ordnade ---- ämnesgru~p$r~ Alf a:?e Lisk t titel- och hnesregister. Utförliga bibliografiska uppgifter. Anger i vilka referens- och referatpublikationer tidskrifter regelbundet refereras. Willing's press guide. London. Arlig. Innehsller i. första hand uppgifter om engelska tidningar och tidskrifter. Technical and specialised periodicals published in Britain. London (Central Office of Information.)

25 Technical journals for industry. Germany. Frankfurt a.m (International Federation for Documentation.) (b) Samkataloger - ämnesinriktade. Sverige List tech. Lista över utländska tidskrifter och seriepublikationer inom teknik, arkitektur, fotografi, geodesi, industriell ekonomi och organisation, matematik, fysik och kemi i svenska bibliotek. Stockholm Arlig. Danmark Dansk list tech. Köbenhavn Arlig. Norge Utenlandske periodika i Norge. Teknikk, naturvitenskap, matematik Oslo (c) Periodicaförteckningar från särskilda bibliotek. Sverige Förteckning över löpande tidskrifter vid KTHB. Stockholm Tidskrifter och övriga periodica i Chalmers bibliotek. Göteborg Finland Tekniska högskolans i Helsingfors bibliotek. Periodica. Helsingfors Norge Skagen, F., & Thalberg, K., Periodika i Norges tekniske högskolas bibliotek. Trondheim Storbritannien Current serials received by the NLL, March (National lending library for science and technology.) London s.

26 Man kan också använda förteckningar över de tidskrifter som behandlas i de större referens- och referatpublikationerna och som brukar publiceras i eller i anslutning till dessa. T.ex. Engineering Index, Chemical Abstracts, Science Citation Index. (d) Tidskriftsförkortningar. Tidskriftstitlarna förkortas ofta starkt och därför kan man ha nytta av en förkortningslista. Sådana brukar ingå i referatorganens tidskriftsförteckningar, t.ex. Engineering index, Science citation index. Kalltidskrifterna till Chemical abstracts förtecknas, ordnade efter sin förkortade form, i Access. Key to the source literature of the chemical sciences. Columbus, Ohio som uppdateras av Chemical abstracts service. Source index quarterly. Columbus, Ohio 1970:4- (American chemical society.) En Speciell typ av förkortningar, som börjat användas i samband med datorbehandling av tidskrifter, är "coden". Förteckning i: Coden for periodical titles... 2nd ed. Vol Philadelphia Supplement (ASTM.) List-Tech 1973 uppställd efter ISSN-nummer och koder. Stockholm (KTHB. )

27 Artiklar som behandlar fysik och angränsande områden finns i ett mycket stort antal primartidskrifter. Följande lista innehåller de tidskrifter som citeras oftast (enligt Dierks, H., ber die Zitierhäufigkeit von Zeitschriften au dem Gebiete der Physik. (Arbeiten aus dem Bibliothekar-Lehrinst. Landes Nordrhein-Westfalen, Köln. 1972:41.) ). Physical review. A.-D. Lancaster, Pa. Physical review letters, Lancaster, Pa. Journal of applied physics. Lancaster, Pa. Journal of chemical physics. Lancaster, Pa. Nuclear physics. AIB. Amsterdam. Physics letters. Amsterdam. w Zurnal eksperimental'noj i teoretizeskoj fiziki. Moskva. (Engelsk övers.: Soviet physics. JETP) Zeitschrift fur Physik. Berlin. Journal of physics. A-F. London. Royal society of London. Proceedings. Ser.A. Mathematical and physical sciences. London. Review of modern physics. Lancaster, Pa. Académie des sciences. Comptes rendus hebdomadaires des séances. Sér. B. Sciences physiques. Paris. Nuovo cimento d. Societá italiana di fisica. A,B. Bologna. Physical society of Japan. Journal. Tokyo. Physica status solidi (a), (b). Berlin. Philosophical magazine. London. w Zurnal eksperimental ' no j i ' teoreticesko j f iziki. Pis'ma v redaktsiyu. Moskva. (Engelsk övers.: JETP letters). Zeitschrift fur Naturforschung. Teil A. Tubingen. Optical society of America. Journal. Lancaster, Pa. Journal of physics and chemistry of solids. New York. Yates (se sid. 4) har på sid en kommenterad förteckning över fysikaliska tidskrifter.

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Kansli SCI Teknisk fysik Val av Masterprogram/kurser Masterinformation 14 april Uppflyttningsregler Liten blick framåt 1 Kansliet vid skolan för teknikvetenskap,

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15 Vecka 16 Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation Tisdagen den 17/4, kl. 10.15 AGAT seminarium Ulf Persson: Elliptiska ytor och Hilbert modulära ytor Tisdag 17/4, kl. 15:15-17:00 S1

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer