Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974."

Transkript

1 LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

2 Dei-iq ko~qniinrl j ii~fi i i ;r( q ~ P 1 ~ j + - i ~ c Y - A + I ~ ~ T T ~ ji.n~pr. ~ ~ som publiceras vid Chalmers tekniska högskclas bibliotek i anslutning till bibliotekets lj tteratursöklinqsliurser för teknologer. Kompendiet är speclcllt avsett för tekno- loger p5 linjen teknisk fysik. Urvalet av titlar har gjorts av undertecknad. Som kalla --- har havudsakligen anvarits Guide to reference mzterial. Ed, A.J. Walfcrd. 3 ed. London Vol. l. Se vidare källf örtcc:kninqen sist i kompendiet. Flera &v anngtationerna till den al 1-rnäntekni skc 1-i tteiaturen ar hzmtade ur två tidigare kompendier i serien, Samtliga dessa annotationer har granskats och i nanga fall uppdzterats eller omarbetats p2 annat satt. Annotationcrns till den fysikaliska litteraturen (i kapitel II, IX, X, XIV, XV och XVI) ar skrivna av mig. P9r att Zstadkomma en önsk- vard likformighet inon serien har jag ca långt möjligt övertagit inledningstexterna till varje kapitel fran de tidigare kornpendicrnz., 4 I I i I I' I ). Arbetet med att samanstalla denna litteraturvygle?.nfn7 utgör samtidigt mitt specialarbete i litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan i orå ås, Handledare för.specialarbetet har varit Nancy Fjallbrant. Till henne, och till personalen vid Chalmers tekniska h3gskol.a~ bibliotek, soin p5 alla sätt har underl.attat mitt arbete, framför jag hkr!;iecl. ett varmt tack. Borås, december 1974 Helena Fernholm

3 III. VI. VII. VIII. IX. X. LITTERATURVAGLEDNINGAR... 3 Exempel på litteraturvägledningar... 4 PROJEKTKATALOGER... 6 (a)exempel på allmänna projektkataloger... 6 (b)exempel på projektkataloger inom fysik och angränsande områden... 8 PATENT RAPPORTER OCH RAPPORTFORTECKNINGAR (a)identifikation av rapporter (b)hur får man tag i rapporten? FÖRTECKNINGAR OVER KONGRESSER OCH KONGRESSTRYCK Exempel på kongressförteckningar TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR (a)allmanna och allmäntekniska periodicaförteckningar (b)samkataloger - ämnesinriktade (c)periodicaförteckningar från särskilda bibliotek (d)tidskriftsförkortningar TIDSKRIFTER REFERENS- OCH ~FEF?Z~TPUBLIKATIONER (a)vägledningar till referens- och referatpublikationer.. 27 (b)allmanna tekniska och tvärvetenskapliga referensoch referatpublikationer (c)specialinriktade referens- och referatpublikationer av intresse inom fysik FORSKNINGSOVERSIKTER (a)vagledningar till forskningsöversikter (b)exempel på översiktspublikationer inom fysik BOCKER. INNEH&LSPRl3SENTATION OCH IDENTIFIKATIONS- INSTRUmNT... 50

4 (c)exempel p& löpande fackbibliografier som täcker ett brett ämnesområde (d)exempel på fackbibliografier som täcker ett XIV. BIBLIOGRjWIER. BOKWDELS- OCH BIBLIOTEKSKATALOGER 57 (a)exempel på bibliografier över bibliografier 57 (b)exempel på allmanna bibliografier 58 begränsat ämnesområde (e)förlags- och bokhandelskataloger (f)bibliotekskataloger XV. REFERENSLITTERATUR (a)större allmäntekniskt-naturvetenskapliga uppslagsverk (encyklopedier) (b)handböcker, uppslagsböcker och tabellverk Allmän teknik Matematik Fysik. Handböcker och uppslagsböcker Fysik Tabellverk och datasamlingar Q7 (c)ordböcker. terminologi. nomenklatur Allmäntekniska... * Allmän fysik Kärnfysik Symboler. enheter Förkortningslexika Terminologi. rapportskrivning m.m INSTITUTIONSFORTECKNINGAR OCH KALENDRAR (a)exempel på allmänna institutionsförteckningar (b)ämnesinriktade institutionsförteckningar (c)handelskalendrar och produktregister XVII. OVERSATTNINGAR (a)översattningsregister över artiklar (b)förteckningar över "pärm-till-pärm" översättningar (c)förteckningar över översatta böcker XVIII. BIBLIOTEKSBETECKNINGAR... 88

5 I. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSÖKNING - en inledning. För att bemästra den snabbt växande mängden av naturvetenskaplig och teknisk information och effektivt kunna utnyttja denna. krävs kunskap om den tekniska litteraturens struktur och spridning i b1.a. tidskrifter, patentpublikationer, kongresstryck, rapporter och avhandlingar. Det finns numera en rad hjälpmedel som underlättar informationssökandet. Dessa kan grovt delas upp i två huvudtyper; nämligen A. Innehåll~presentationer~vilkanvänds vid sökning efter information inom ett visst ämnesområde eller kring ett visst problem. B. Identifikationsinstrument, vilka används for identifieringen av en viss publikation genom faststäl.landet av t.ex. namnet på en tidskrift eller en internationell kongress. Med hänsyn till den stora informationsmassan blir all informationssökning tidskrävande. Förtrogenhet med de olika sökinstrumenten, deras funktion, målsättning och utformning kan avsevärt förkorta och underlätta sökarbetet. Det är viktigt att vid en sökning välja det eller de hjalpme- - del som i varje särskilt fall är lämpligast. Nedanstående uppstallning ar avsedd att illustrera hur man lämpligen väljer sökinstrument allt efter sin situation.

6 ??? VAD SKALL MAN ANVANDA??? Innehållspresentation (Sekundärpublikation) INFORMATIONS- KALLA (Primaspublikation) Identifikationsinstrument (Sekundärp~i31 i1.a t.i.ofi I Löpande bevakning (Current awareness) f Projektkataloy Patentförteckning Referat- och ( Index ) I Rapportförteckning -)Konyressöversikt Tidskriftsförteckning (lmi-> Dissertationsf örteckn. i Bibliotekets Bibliotekets alfabetiska katalog ämneskatalog \ Allmanbibliografi Fackbibliografi / Fackbibliografi Bokhandels- och förlagskatalog Fig. 1.. HJALPMEDEL FOR LITTERATURSOKNING l

7 Som ett första led vid informationssökning kan man an- vända sig av litteraturvägledningar som beskriner pub- likationstyper och dess användning inom bestämda ämnes- områden. Detta kompendium är en litteraturvägledning inom fysik och närliggande områden. Tidsschemat för publikation av forskningsarbete v:-sas i fig.2. Dispositionen i detta kompendium ar baserad på denna tidssekvens. Hjälpmedel för informationssök- ning om pågående projekt och nya forskningsrön behandl-as sålunda först och instrument för identifikation av tid- skrifter och böcker berörs senare. Slutligen foljer ett urval av referenslitteratur: ordböcker, uppslags- böcker, handböcker och tabellverk, samt adress-och institutionsförteckningar. TIDSSCHEMA FOR PUBLICERING AV FORSKNINGSARBETEN I TIDSKRIFTER "Physical sciences" Tidskr.-artikel Tidskr. - Kongress s l Patent Första Filg.2. lid

8 ~xern~el på litteraturvägledningar. ~ Fysik: Guide to the literature of mathematics and physics, including related works on engineering science. 2 rev.ed. New York Två avdelningar. Första avdelningen behandlar vetenskapliga arbetsmetoder, litteratursökning, biblioteksanvändning m.m. Andra avdelningen ar en kommenterad litteraturförteckning, ordnad efter ämnesord. Whitford, R.H., Physics literature. A reference manual. 2 ed. Metuchen. N.J Presenterar bibliografier, referensböcker och viktigare monografier inom olika områden av fysikend? Innehåller en utförligare förteckning över bibliografiska hjälpmedel an Parke. Yates, B., How to find out about physics. Oxford En introducerande vägledning, avsedd för såväl studenten som forskaren. Förutom kapitel som presenterar olika former av fysiklitteratur innehåller den avsnitt om karriärmöjligheter, lärda sällskap och icke-tryckta informationskällor. Mer selektiv an Parke och hiitford. essa tre vägledningar är samtliga något föråldrade. viserad till att utkomma 1974 ar däremot: se of physics literature. Ed. by H.Coblans. London. )

9 Övriga itmnen: 13aude, H., -- iitt söka ekorcmiskl: litteratur. 2. omarb. uppl. i;tockholm (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.) ICberson, L., 'Introduktion till den kemiska litteraturen. :;und Iloughton, B., 'Cechnical information sources. A guide to patent cpecifications, standards and technical reports literature. 2 ed. Cnformationss$gning for ingeni4rer. 2ed. af J. S6rensen. 2 rev. udg. Lyngby (Danmarks tekniske bibliotek. Publikation 24.) :3n allmän vägledning i informationssökning för ingenjörer. 3ehandlar b1.a. publikationstyper, registrering av informa- tion, sökteknik, bibliografier, informationskällor.?arsons, S.A. J., low to find out about engineering. Oxford ?emberton, J.E., 3ow to find out in mathematics. 2 ed. Pritchard, A., 4 guide to computer literature. 2 ed. London 1972.

10 PROJEKTKATALOGER För att på ett tidigt stadium ge forskare och andra intresserade möjlighet att få information om påg$ende och planerad forskning publiceras av olika institutioner och branscher sammanställningar, s.k. projektkataloger. Man kan kanske rubricera dem som ett slags "bibliografier" över ännu inte publicerad litteratur. Huvudsakligen rör det sig har om offentlig, ofta statsunderstödd forskning. Nar det galler internt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin ar däremot redovisningen inte lika öppen. Anslagsbeviljande myndighet i Sverige för teknisk forskning generellt är Styrelsen för teknisk utveckling, (STU), Stockholm och för naturvetenskaplig forskning statens naturvetenskaplipa forskningsråd, (NFR), Stockholm v- Aven inom andra ämnesområden, medicin, samhällsforskning etc finns motsvarande råd,och liknande organ existerar i andra länder. Inom Norden arbetar dessutom -NORDFORSK s (Nordiska samarbetsorganisationen för teknisknaturvetenskaplig forskning), vars huvudsekretariat för närvarande är förlagt till Stockholm. (a) Exempel på allmänna projektkataloger. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Current projects. Stockholm 1971/72. Arlig. Uppställd i ämnesområden. Personregister.

11 Skandir iavien. STU-dokumentation. Stockholm. (Styrelsen for teknisk utveckling.) estå år av tre delar: 1. Nya projekt Ett flertal nr/år. Varje nummer omfattar ett ämnesområde, t.ex. materialteknik, miljövårdsteknik, informationsbehandling. 2. Rapportreferat. Se: Rapporter och rapportförteckningar. 3. Områdesöversikter Förtecknar STU-projekt. Anger om rapport publicerats. Varje nummer omfattar ett ämnesområde. Ett nr/år utgörs av en projektkatalog för budgetåret och omfattar samtliga ämnesområden. Styrelsen för teknisk utveckling utger också separata resurs- och projektkataloger för de flesta universitet och tekniska högskolor i Sverige. Gemensamt ämnesordsregister i: Resurs- och projektkatalog. Alfabetiskt register. Stockholm (STU-information.) (Styrelsen för teknisk utveckling.) NORDFORSK. Faglige områdesstudier. Köpenhamn 1973/75- Olika ämnesområden. Storbrj tannien. Scientific research in British universities and colleges. London 1951/52- Arlig. Fr.0.m i tre delar. 1. Physical sciences. 2. Biological sciences. 3. Social sciences. Uppställd i ämnesområden. Författar- och amnesregister.

12 Tysklar ld. Deutsche Forschungsgemeinschaft. 'Programme und Projekte. Bonn Arlig. Uppställd i ämnesområden. Amnesregister. (b) Exempel på projektkataloger inom fysik och 'ahgrcin'sawde områden. Forskningsverksamheten vid Institutet för metallforskning. Stockholm ( med titeln Metallografiska institutets forskningsverksamhet. ) International compendium of numerical data projects. A survey and analysis. Berlin (CODATA. ) se nedan under REFERENSLITTERATUR, (b). 4. Fysik. Tabellverk och datasamlingar. Projektkatalog. Materialcentrum vid KTH. Stockholm (Stencil.)

13 -9- IV. PATENT - PATENTFORTECKKINGAR Ett patent kan sägas vara ett kontrakt mellan en upp- finnare och respektive stat, i Sverige representerat av Kungl. Patent- och registreringsverket, Stockhol.m, _ som ger uppfinnaren ensamrätt till uppfinning~,~ och möj- lighet att under viss tid förhindra andra personer eller företag att utnyttja patentet. Denna ratt ar stadfäst i Patentlag (SFS nr 837). 1ngår i Sveriges rikes lag. Stockholm. Arlig. Ett företags möjlighet att övertaga och patentregistrera anställdas uppfinningar regleras i Lag 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ingår i Sveriges rikes lag. Någ'ot som heter "världspatent" existerar inte - man måste söka patent i varje särskilt land - men enligt den s.k. Fariskonventionen har den, som t.ex. ansökt om patent i Sverige, förtursrätt att inom ett år inlämna ansökan till andra till konventionen anslutna länder. Handledning för hur man söker patent ges b1.a. i Reiland, G., Patenthandboken. Om patentering och patentskyd2 i Sverige. Stockholm s. Svenska patentansökninqar publiceras i Svensk patenttidning. Stockholm, jämte bilaaan Utdrag av offentliggjorda patentansökningar. När en patentansökan blivit godkänd utla~ges den tryckta - - versionen i 3 månader för att allmänheten skall kunna kom- ma med invändningar mot patentets beviljande. Såväl ut- läggninqen som secdle act ev. meddelandet kungöres i ovan nämnda tidskrift. Samtliga handlingar ar offentliga.

14 Patent ar i många sammanhang, speciellt för industrin, viktigt material, och patentfrågor handlägges ofta av särskilda patentingenjörer, som gör grundliga undersökningar innan ett företag ansöker om patent eller när man har an- ledning misstänka att intrång gjorts i patentyatten. Man kan också nar det gäller patentundersökningar vändu sig till en kommersiell patentbyrå eller direkt till Patent- verket, dar det fr.0.m finns en informationscentral, vars personal - mot en viss avgift - utför eller förmed- lar undersökningsuppdrag. Därifrån kan man också beställa kopior av såväl svenska som utländska ~atentskrifter. Patenten förteckna~ i arlicja patentregister, i Sverige: Register till patent. Meddelade av Kungl.Patent- och re- gistreringsverket Stockholm Namnregister. Numera klassificeras patenten i de flesta länder enligt International classification of patents for invention. vol West Wickham, Kent I Sverige användes detta system från 1972, tidigare klassades svenska patent enligt ett 2ldre tyskt system anges aven ICP-nummer i Registret till patent. Svenska patentskrifter finns, förutom på Patentverket, i Universitetsbib1ioteken.Register till patent dessutom i ett flertal forskningsbibliotek. Patent redovisas i åtskilliga amnesinriktade referat/referensorgan - sök i ämnesregistret eller i det speciella'patentreqistret - och mycket ofta också i facktidskrifterna.

15 För ytterligare information om patentlitteratur se: Capsey, S.R., Patents. An introduction for engineers and scientists. London s. Hillbo, G., Johnson, K., & Laqerman, M., Bibliotekarier och patent. Stockholm s. (Tekniska litteratursallskapets handbok. 9. ) Kase-, F. J., -- Foreign patents. A guide to official patent literature. Leiden s. Patenträtt. Stockholm 7-9 november Stockholm (STF ingenjörsutbildning. 1

16 Forskningsresultaten redovisas ofta, såväl inom ett företag som vid institutioner och laroanstalter, i form av en rapport. Rapportlitteraturen innefattar också mera speciella former av redovisning, t.ex. reserapporter, sälj- och lägesrapporter, inspektions- rapporter. En för rapporter utmärkande och ur biblioteksteknisk synpunkt viktig detalj ar den eller de nummer- och kodbeteckningar, som rapporten förses med. Det rekom- menderas att denna kod anges som första identifikations- markering för rapporter - före författarnamn och/eller titel, t.ex.: AE-235. Nygaard, K., Optical linear filters for pulse height measurements in the presence of noise. Stockholm (AB Atomenergi) s. men oftast sättes dock rapportnumret sist i referensen. (a) Identifikation av rapporter. När det gäller att bibliotekstekniskt identifiera en viss rapport finns olika hjälpmedel. Hur svart det kan visa sig bli beror i hög grad på vilken typ av rapport det rör sig om - intern eller offentlig, Öppen eller hemligstämplad. Oftast ar det inte heller tillfyllest att bevisa rapportens existens, ibland måste man också fastställa varifrån man lättast kan erhålla (låna, köpa) ett exemplar av densamma. Statlig for&ning,särskilt den militära, resulterar såväl i Sverige som i andra länder i helt eller delvis hemligstämplade ("classified") rapporter.

17 Övrig offentlig rapportlitteratur ("unclassified") kan till viss del ingå ilöpanäe ämnesinriktade referat- och referenspublikationer,men det finns också vissa referatorgan,som enbart eller huvudsakligen upptar rapporter, liksom förteckningar publicerade av utgivande institution. Även de senare kan självfallet användas för ämnesinriktad informationssökning. Ett urval rapportförteckningar. Internationella. INIS atomindex. l(1970)- Wien. 12 nr/år med författar-,rapportnr- och institutionsregister. Kumulerat årsregister. Upptar även annan litteratur an rapporter. Nuclear science abstracts. (NSA) l(1948)- Oak Ridge. 24 nr/år med f örfattar-, in~titutions-, ämnes- och rapportnr : register. Halvårs-, årliga och 5-års-kumulerade register. Upptar huvudsakligen rapporter. Scientific and technical aerospace reports. (STAR). l(1963)- Washington. 24 nr/år med författar-, ämnes, institutions- kontraktnrrapportnr- och accessionsnr- register. Kumulerade kvartals och årsregister. Enbart rapportlitteratur. Sverige. FRÖ. Försvarsforskningsreferat. Oppen del. - Stockholm nr/år. 10 huvudämnesgrupper. Arliga författar- och systematiska ämnesregister. Progress reports. Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Stockholm 1970/71- Ger korta lägesrapporter från varje understött projekt, samt anger var forskningsresultaten publicerats.

18 STZ--dokumentation. Stockholm. (Styrelsen för teknisk utveckling.) Består av tre delar: 1. Nya projekt. Se: PROJEKTKATALOGER s Rapportreferat Fr.0.m omfattar varje nummer endast ett ämnesområde. 3. Områdesöversikter. Se: PROJEKTKATALOGER s.7. Storbritannien. Tyskland BLL announcement bulletin. A guide to British repcrts, translations and theses. 1973:6- Boston, Spa. /Tidigare l(1966)-5(1970) med tite1:british research and development reports, :5 med titel: NLL announcement bulletin./ 12 nr/år. Adressförteckning till utgivande institutioner. Endast referenser. Deutsche Forschungsberichte. Neueingange. 1(1971/72)- Hannover. 20 ämnesgrupper. 4 nr/år. Författar-, rapportnr-, ämnesords-, institutkons- och konferensregister. U.S.A. Government reports announcement. (GRA). 1971:6 - Washington. /Tidigare, l(1946)-1971:5, med varierande titlar./ 24 nr/år. 22 alfabetiskt uppställda huvudämnesgrupper. (COSATI-fields). Separata indexhaften till GRA samt de ovan nämnda NSA och STAR ar: Government reports index. (GRI). 1971:6- Washington. /Tidigare, 1 (1965/66) : 5 med varierande titlar. / 24 nr/al Omfattar institutions-, ämnesords, författar-, kontraktnroch accession/rapportnr-register. Kumulerade kvartals- och årsregister. Det viktigaste referatorganet för rapportlitteratur. Utmärkt även för amnesinriktad informationssökning. Se fig.3.

19 Selected Rand Abstracts. l(1963)- Santa Monica, Calif. 4 nr/ar, varav det sista ar en kumulerad Arsvolym. Författar- och amnesregister. Huvudsakligen Rand Corporation's egna publikationer. (b) Hur får man tag i rapporten? GRA och dess föregånqare, liksom vissa andra rapportförteckningar, redovisar varifran man kan köpa mikrofiche (MF) och/eller kopior (HC=hard copy. PC=paper copy) men i vissa fall också om rapporten ingår i någon annan publikation. Innehavet av rapporter i nordiska bibliotek redovisas b1.a. i: AB Atomenergi. Tekniska rapporter. Nyförvärv... Nyköping. 12 nr/år med författar- och rapportregister. Danmarks tekniske bibliotek. Nye rapporter. 1- Köbenhavn Cirka 4 nr/år. Atomenergikoinmissionens bibliotek. L-over nyerhvervelser. Risö. Cirka 100 nr/år av vilka vissa redovisar rapporter. Jfr. även Hassborn, E., AD-rapporter vid FOA 2 bibliotek samt andra amerikanska forskningsrapporter av militärtekniskt intresse i Sverige. Stockholm s. (FOA 2. Rapport. A 2583-X7.1

20 A LOOK AT GRA Subject field- 13-MECHAMKA& IINwSmIfi, CIVIL, AND MARINE ENGINBERING - Accession number Pricing aoalor ORDER BY THIS m m AD PCf3 auia~iiity Naval Pos~gradutc Scnuol Monterey Caid J macm ON CYLMDEBS OSCULATVY; M WATBR. ) Titlr Master's thesis. Persona, authop. J o h n Robcrl htscol, Jr ikc 72.62~ t" \\ Desfnpton (*Cylindncd Mes. 'Hydrodymm-'- ICS). (*ConsIrucL~on. Ocean bottom). Odhtion. \ e-d descfipfara & Ibetract - -- genedy Drag, Water. Wewht, Test frlirs. Test methods. Data processim systems, Rogrammiiy (Compuien). Reynolds numbcr. Thera Idenillers Unsteady flor, Addcd masi. A circular cybnder immered in an uifiniic flud and ortiiated perpndiculr to its uii ii ried upon by a fluid dynamic force This force 11 conridered lo k compd of Ivo componcnts. a dng and an added mara compaunt ihe rclalivc imponnncc of Iheu am fuiwiionr of the frcquency and dispiacement of (hc cylin<)er. It was the purpose o< the siudy to deternuue expnmenbily these IWO compwntr a1 a hnctwn, of the nuo o< irc displacement ampbtude to ihc cyiinder dumetu. and ihe Reynolds numbcr bued on Ihe marimum velocity (AuIhor) wxod b Gova~uw)at Rep~rte Index (m) ) Not ivuslibk NTiS -m- AmAlability Momtioa British Ship Research Associalion Wallund (&aglad) WaUscnd Research Station cm JOURNAL OF ABSTRACFJ O? THE MMUI / SNIP iiesemch ASSOCIATiQN. VQLUME Ss, NUMEER 4. ABSFRACIS WO. 34,OSM.IY Apr 73.62~ -si refereilce,-* See dm Volurna 28. Number 3. AB Avuhbuity: Rib. in Jnl. of AbsLruu. v%.( pula 313Apr73. F\ on i>& cover 1 Coalcnti: Shp &sign; Ship conc(ructios; Ship machintry and syrtemr: Ship dpcra<ioa; Ocun ensimring. N7LIM76 m3.oo/ll~to.9j~, NTIS copy price8 MtctunicaiTechnobgy, Inc.. Lalham. N.Y m PC Pqmr copy 'DEVELOPMENT OF A HIGH SPEJZD PAUL-"-. LEL HYBRiD MOSi EEARINC. M' ~ ~ s ~ f b ~ h ~ L. W. Winn. and M W. Eurcpi. Mar73,Up Ut 'lnative -w NASA-CR MTI-i2TRU raport nuipber Concrrct NAS3-113W kntnicf mubsr Source j o d,-luu, Derriptoss: *Fluid films, 'Fnction rcducrioa, 'Liquid b:&ws, *Pcriomance tests. ORdkr and nubar IJuclear bemms. Data acauisition. Eauiomenl saecifiu- -r science betracti(m~) tions. hoduct devdopment. ' ' ~ or S~ientlflc and For abanct. see STAR Technica1 liaroapace Rsporte (STAR) - Fig.3, Exempel ur tiovexnment Reports Announcements rån BLL review, L(1973):2, October

21 Atskilliga forskningsresultat presenteras på ett ti- digt stadium i form av bidrag till något av de många internationella möten eller kongresser som årligen hålles världen över. Avisering om kommande konqresser (1) sker ofta i mycket god tid i form av annonser, konferensprogram eller in- bjudan/uppmaning att inlämna "papers" till konferen- sen. Uppgifter om kommande kongresser brukar ocksa upptas i facktidskrifternas "kalendarium" och däref- ter sammanställas i speciella förteckningar som oftast ar kronologiskt uppställda och förutom plats, tidpunkt m.m. för konferensen anger adressen till sekretaria- tet eller liknande. Kongresstryck (2) kan publiceras dels som förtryck, "preprints", som utsändes före eller utdelas i sam- band med mötet, dels som fullständiga handlingar, wproceedings", ofta innehållande även de under mötet gjorda diskussionsinläggen. Ibland utkommer dessa - handlingar först flera år efter det niötet hållits. I de speciella kongressforteckningarna redovisas kongresshandlingarna i allmänhet endast som bibliografisk enhet, med uppgift om b1.a. pris och vari- från de kan erhållas (ofta inte utgivna på vanliga förlag). Referat av eller referenser till de föredrag som hållits vid mötet, publicerade eller i vissa fall opublicerade, brukar ingå i de vanliga löpande ämnesinriktade referatorganen, vilka ibland har ett sarskilt "kongressregister". Det finns dock några f5 referensorgan som specialiserat sig på kongresstryck.

22 Exempel på kongressförteckningar. 1. Kommande kongresser. Annual international congress calender. 14 ed Bruxelles Arlig. institutions- och ämnesregister. + supplement i tidskriften International associations under rubriken New international meetings announced. Forthcominq international scientific and technical conf erences London. (ASLIB.) International congresses In automation, building engineering... Publ. by IVA... Stockholm s. (Ingenjörsvetenskapsakademien.) Suppl. beräknas utkomma nov Aviserade kongresser uppdelade i 19 ämnesgrupper. Inga register. Ersätter 1VA:s tidigare årliga lista: IVA international congress list. ~cientif ic meetings. Describing future meetings of technical, scientific, medical and management organizations and universities New York.(Special libraries association.) 2a. Kongresspublikationen som bibliografisk enhet. International congresses and conferences Ed. by W. Gregory. New York s. Aldre standardverk. Alfabetiskt uppställd med ämnesregister. Ar egentligen en samkatalog för U.S.A. och Canada.

23 Index of conference proceedings received by the BLL. / t.0.m NLL./ Boston, Spa. (British library lending division.) 12 nr/& med ämnesordsregister. Kumulerat register i dec. nurnre t. INTERDOK. Directory of published proceedings. l(1965)- Harrison, N,Y. 12 nr/år med institutions-, kongressorts- och ämnesordsregister. Kumuleras till årsvolymer. Två serier: SEMT = Science, engineering, medicine, technology och SSH = Social science~,humanities. 2b. Innehållet i kongresspublikationen. Current index to conference papers in life science. 1(1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och äxnnesordsregister. Current index to conference papers: Science and Technology. l (1969/70)-2(1970/7i). New York. 12 nr/år med författar- och ämnesordsregister. ä åda ovanstående ersattes av: Current programs. l(1973)- Chestnut Hill, Mass. 12 nr/år. Separata kvartals- och årsregister omfattande författar-, ämnesords- och indexes".

24 VII. TIDSKRIFTS- OCH PERIODICAF~RTECKNINGAR - Ett bearänsat urval. Med "periodica" menar man publikationer som utkommer någorlunda periodiskt, t.ex. tidskrif ter rapporter årsböcker Vill man ta reda på en tidskriftstitel kan niar, ar:vsr;da eii periodicaförteckning. Periodicaförteckningar kan vaxa av olika typ, t.ex. sådana som förtecknar vilka tidskrifter som finns på ett eller flera bibliotek. Nationella förteckningar över löpande tidskrifter finns i de flesta lander. (a) Allmänna och allmantekniska periodicaförteckningar. Ulrich's international periodicals directory. A classified guide to a selected list of current pcriodi- -cals, foreiqn and domestic. i5 ed. 1973/74. ~ New York 1974 (Bowker-) Uppställd i alf abetiskt ordnade ---- ämnesgru~p$r~ Alf a:?e Lisk t titel- och hnesregister. Utförliga bibliografiska uppgifter. Anger i vilka referens- och referatpublikationer tidskrifter regelbundet refereras. Willing's press guide. London. Arlig. Innehsller i. första hand uppgifter om engelska tidningar och tidskrifter. Technical and specialised periodicals published in Britain. London (Central Office of Information.)

25 Technical journals for industry. Germany. Frankfurt a.m (International Federation for Documentation.) (b) Samkataloger - ämnesinriktade. Sverige List tech. Lista över utländska tidskrifter och seriepublikationer inom teknik, arkitektur, fotografi, geodesi, industriell ekonomi och organisation, matematik, fysik och kemi i svenska bibliotek. Stockholm Arlig. Danmark Dansk list tech. Köbenhavn Arlig. Norge Utenlandske periodika i Norge. Teknikk, naturvitenskap, matematik Oslo (c) Periodicaförteckningar från särskilda bibliotek. Sverige Förteckning över löpande tidskrifter vid KTHB. Stockholm Tidskrifter och övriga periodica i Chalmers bibliotek. Göteborg Finland Tekniska högskolans i Helsingfors bibliotek. Periodica. Helsingfors Norge Skagen, F., & Thalberg, K., Periodika i Norges tekniske högskolas bibliotek. Trondheim Storbritannien Current serials received by the NLL, March (National lending library for science and technology.) London s.

26 Man kan också använda förteckningar över de tidskrifter som behandlas i de större referens- och referatpublikationerna och som brukar publiceras i eller i anslutning till dessa. T.ex. Engineering Index, Chemical Abstracts, Science Citation Index. (d) Tidskriftsförkortningar. Tidskriftstitlarna förkortas ofta starkt och därför kan man ha nytta av en förkortningslista. Sådana brukar ingå i referatorganens tidskriftsförteckningar, t.ex. Engineering index, Science citation index. Kalltidskrifterna till Chemical abstracts förtecknas, ordnade efter sin förkortade form, i Access. Key to the source literature of the chemical sciences. Columbus, Ohio som uppdateras av Chemical abstracts service. Source index quarterly. Columbus, Ohio 1970:4- (American chemical society.) En Speciell typ av förkortningar, som börjat användas i samband med datorbehandling av tidskrifter, är "coden". Förteckning i: Coden for periodical titles... 2nd ed. Vol Philadelphia Supplement (ASTM.) List-Tech 1973 uppställd efter ISSN-nummer och koder. Stockholm (KTHB. )

27 Artiklar som behandlar fysik och angränsande områden finns i ett mycket stort antal primartidskrifter. Följande lista innehåller de tidskrifter som citeras oftast (enligt Dierks, H., ber die Zitierhäufigkeit von Zeitschriften au dem Gebiete der Physik. (Arbeiten aus dem Bibliothekar-Lehrinst. Landes Nordrhein-Westfalen, Köln. 1972:41.) ). Physical review. A.-D. Lancaster, Pa. Physical review letters, Lancaster, Pa. Journal of applied physics. Lancaster, Pa. Journal of chemical physics. Lancaster, Pa. Nuclear physics. AIB. Amsterdam. Physics letters. Amsterdam. w Zurnal eksperimental'noj i teoretizeskoj fiziki. Moskva. (Engelsk övers.: Soviet physics. JETP) Zeitschrift fur Physik. Berlin. Journal of physics. A-F. London. Royal society of London. Proceedings. Ser.A. Mathematical and physical sciences. London. Review of modern physics. Lancaster, Pa. Académie des sciences. Comptes rendus hebdomadaires des séances. Sér. B. Sciences physiques. Paris. Nuovo cimento d. Societá italiana di fisica. A,B. Bologna. Physical society of Japan. Journal. Tokyo. Physica status solidi (a), (b). Berlin. Philosophical magazine. London. w Zurnal eksperimental ' no j i ' teoreticesko j f iziki. Pis'ma v redaktsiyu. Moskva. (Engelsk övers.: JETP letters). Zeitschrift fur Naturforschung. Teil A. Tubingen. Optical society of America. Journal. Lancaster, Pa. Journal of physics and chemistry of solids. New York. Yates (se sid. 4) har på sid en kommenterad förteckning över fysikaliska tidskrifter.

Guide till Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet HÖGSKOLAN I BORÅS Guide till Harvardsystemet Bibliotek & Läranderesurser Högskolan i Borås 4/24/2013 Version 8 Innehåll Inledning och källor... 4 Harvardguiden en kort historik... 5 Generellt om att referera...

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag

Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:105 Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag KATARINA MALMBERG Katarina Malmberg

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt? VTI meddelande 942 2003 Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt Jan Schmidtbauer Crona Hans Antonson Lennart Folkeson Göran Blomqvist

Läs mer

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis OLOF SUNDIN Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis Olof Sundin This article investigates web-based user education, considering it as a forum

Läs mer

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS MAJOR ACCIDENT HAZARDS BUREAU COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR INNEHÅLLET I INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN DIREKTIV

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser TEODOR SOMMESTAD, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Resurser för citeringar

Resurser för citeringar Rapport 2008:18 R Resurser för citeringar Ulf Sandström och Erik Sandström Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Resurser

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer