Åländsk exportverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åländsk exportverksamhet"

Transkript

1 Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Sami Andersson Linus Dolke Högskolan på Åland serienummer 15/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN

2

3 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Företagsekonomi Sami Andersson och Linus Dolke Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Christer Kullman Sammandrag: Denna undersökning fokuserar sig på de naturliga hindren för export, vilka uppstår i och med att landskapet Åland är en ö, samt dess särställning som tredjeland i EU i handelssammanhang. Dessa faktorer bidrar starkt till den generella uppfattningen att det är problematiskt att bedriva exportverksamhet från Åland, speciellt som ett mindre företag. Syftet med detta arbete var därför att ur åländska småföretags perspektiv problematisera tillvägagångssättet vid export till slutkunder och återförsäljare i både Finland och Sverige. Vid genomförandet av denna undersökning användes en kvalitativ undersökningsmetod av explanativ karaktär. Empirisk data samlades in genom kvalitativa intervjuer och en jämförande analys gjordes för att hitta samband och avvikelser mellan teori och verklighet. Sammanställningen av undersökningens resultat visade att problemen kring export från Åland inte utgör något större hinder i verkligheten. Så länge det finns en efterfrågan på företagets produkter och exportvolymerna är tillräckliga i förhållande till företagets storlek, kan export vara ett bra sätt för åländska småföretag att utöka sin marknad och därigenom expandera. Faktorer som ytterligare visade sig underlätta exportprocessen var ett bra samarbete med transportbolagen, interna rutiner och erfarenhet av export. Nyckelord (sökord): småföretag, export, gränshinder, skattegränsen Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 15/ Svenska 47 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

4

5 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Business Administration Sami Andersson and Linus Dolke Aland Islands Export Activities from the Perspective of Small Businesses Christer Kullman Abstract: This study focuses on the natural barriers to exports, which originate from the fact that the Aland Islands are islands, as well as from their special status as a third country in the EU when concerning trade matters. These factors contribute greatly to the general perception that it s problematic to engage in export activities from the Aland Islands, especially as a small business. The aim of this study was therefore to, from the perspective of small businesses on the Aland Islands, to problematize the way of exporting goods to end customers and resellers in both Finland and Sweden. For carrying out this study a qualitative research method of explanative character was used. The empirical data were collected through qualitative interviews, and a comparative analysis was done to find correlations and divergences between theory and reality. The conclusion of the survey results was that the problems associated with export from the Aland Islands don t pose any major hindrance in reality. As long as there s a demand for the company s products and the export volumes are adequate in relation to the size of the business, export can be a good way for small businesses on the Aland Islands to expand their market and thereby expand their business. Factors that further proved to simplify the process with export was good cooperation with transport companies, internal routines and experience in exports. Key words: small businesses, export, border barriers, tax border Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 15/ Swedish 47 Handed in: Date of presentation: Approved on:

6

7 INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund och problemdiskussion Syfte Avgränsningar Arbetets struktur Definitioner METOD Undersökningsmetod Datainsamlingsmetod Urvalsmetod Analysmetod Intervjuer Krav på intervjuaren Intervjuunderlag Genomförande Litteraturstudier Forskningsetiska principer Metodkritik TEORETISK REFERENSRAM Val av exportmarknad Gränshinder Skattegränsen Varuexport till Finland Varuexport till Sverige Lägsta uppburna mervärdesskatten Handelsregler... 27

8 4 EMPIRI Basdata över de intervjuade Intervjuer Smyckestillverkaren Guldviva om export Ett teknikföretags syn på export Snickarbodens exportverksamhet Företagarna på Åland om småföretagsexport Utvärdering av intervjuerna ANALYS Undersökningens resultat SWOT-analys VALIDITET OCH RELIABILITET SLUTDISKUSSION Förslag till vidare forskning Självkritik Slutsatser KÄLLOR... 46

9 FIGURER Figur 1 Gränshinder enligt modell av Engdahl Figur 2 SWOT-analys av exportförhållandena ur åländska företags synvinkel BILAGOR Bilaga 1 Intervjuunderlag

10 1 INLEDNING I detta inledande kapitel tar vi upp problemområdets bakgrund, syfte och avgränsningar. Vi beskriver även arbetets struktur samt definierar ord och begrepp. 1.1 Bakgrund och problemdiskussion I och med Ålands särställning i den Europeiska unionen samt faktumet att landskapet är en ö, uppstår naturligt hinder vid gränsöverskridande handel. För många åländska småföretag är import en självklar del av verksamheten. Däremot är det färre som bedriver export. Ålands särställning i EU har varit gällande sedan inträdet i unionen år Särställningen innebär att landskapet står utanför det europeiska skatteområdet för mervärdesskatt och punktskatt, men ändå tillhör dess tullområde och tullunion. Varuhandel över skattegränsen bedrivs därmed som handel med tredjeland. Dock förekommer ett förenklat förfarande i handeln mellan Åland och fasta Finland. (Tullen, 2009) När det kommer till export verkar den generella uppfattningen bland företag på Åland vara att det är både krångligt och kostsamt. I detta arbete kommer vi därför att undersöka vilka hinder och svårigheter som är förknippade med export från Åland samt redogöra för hur åländska småföretag upplever detta i praktiken. 1.2 Syfte Syftet med vårt arbete är att ur åländska småföretags perspektiv problematisera tillvägagångssättet vid export till slutkunder och återförsäljare i både Finland och Sverige. 1.3 Avgränsningar Arbetet kommer enbart att behandla export från Åland, inte import till Åland. Exportörerna ska vara åländska småföretag som sköter sin verksamhet från Åland och exporten ska bestå huvudsakligen av varor, inte tjänster. Vi begränsar även arbetet till att behandla export enbart till Finland och Sverige. 10

11 Vi kommer inte att ta upp faktiska kostnader förknippade med export då dessa är föränderliga och olika stora kunder kan få till mer eller mindre förmånliga avtal med olika transportbolag. 1.4 Arbetets struktur I arbetets inledning, det vill säga det första kapitlet, kommer vi att, förutom de sedvanliga områdena bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsningar, även att definiera vissa ord och begrepp som förekommer i vårt arbete. I det efterföljande metodkapitlet kommer vi att ta upp olika undersöknings-, datainsamlings-, urvals- och analysmetoder samt beskriva hur vi använt oss av dessa i vårt arbete. Vi kommer även att behandla olika aspekter av intervjuförfarandet samt ta upp forskningsetiska principer och metodkritik. Det tredje kapitlet kommer att stå för den teoretiska delen av arbetet. Vi kommer att ta upp valet av exportmarknad samt olika gällande gränshinder och handelsregler. Det fjärde kapitlet handlar om empirin och här kommer vi att redovisa och utvärdera intervjuerna. Femte kapitlet är reserverat för analys där teori och empiri konstrateras. De två avslutande kapitlen tar upp arbetets validitet och reliabilitet, förslag till vidare forskning, självkritik och slutord. 1.5 Definitioner Nedan definierar vi ord och begrepp vilka inte är så vanligt förekommande men som vi kommer att använda oss av i vårt arbete. Emisk, anläggande från deltagarnas perspektiv, det vill säga ett inifrånperspektiv. Fältarbete, arbete som utförs utanför den traditionella akademiska miljön. Exempelvis intervjuer hos företag. Gemenskapsintern försäljning, innebär att försäljning av varor mellan EU-länder är momsfri och att köparen är skyldig att erlägga mervärdesskatten i sitt hemland, enligt den inhemska momsprocenten. Ledtid, är tiden som passerar mellan beställningen och leveransen av en vara. Probning, att ställa följdfrågor vid en intervju. Respondent, är personen som blir intervjuad under en intervju. 11

12 Tertiärkälla, i tredje hand insamlad information. Handlar om att exempelvis använda sig av ett uppslagsverk som sammanfattar en sekundärkälla. Transitera, efter genomförd transitering kan varor transporteras över en eller flera landsgränser utan att varken tullar eller skatter behöver erläggas innan varan når sin slutdestination. Triangulering, handlar om att använda sig av flertalet källor för att belägga rön. Öppna frågor, frågor vars svarsalternativ inte är givna. Motsatsen är slutna frågor där intervjuaren ger ett antal förutbestämda svarsalternativ som respondenten får välja mellan. 12

13 2 METOD I detta kapitel behandlar vi olika undersöknings-, datainsamlings-, urvals- och analysmetoder. Vi anger vilka av dessa vi har använt oss av och tar även upp vad som gäller vid utförandet av intervjuer. Slutligen berättar vi om forskningsetiska principer och presenterar metodkritik. 2.1 Undersökningsmetod Det finns två typer av undersökningsmetoder; kvantitativa och kvalitativa. Det som skiljer dessa åt är att den kvantitativa metoden går ut på att samla in mätbar empirisk data, medan den kvalitativa metoden bygger på en djupgående analys av ett visst undersökningsområde. Undersökningsmetoderna kan ytterligare vara explorativa (upptäckande), deskriptiva (beskrivande), eller explanativa (förklarande). Vid en explorativ undersökning är förkunskaperna knappa och arbetet går ut på att skaffa sig kunskap. En deskriptiv undersökning är vanligtvis en tvärsnittsstudie som visar på förändringar på gruppnivå och en explanativ undersökning studerar orsakssamband mellan olika händelser och fenomen. (Olsson & Sörensen, 2001, ss ) Till skillnad från kvantitativ undersökningsmetod så går den kvalitativa undersökningsmetoden djupare in på individnivå. Denna typ av forskning ger beskrivande data genom intervjuer eller genom att observera beteenden. (Olsson & Sörensen, 2001, ss ) Vi valde att använda oss av kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi var intresserade av att få djupgående information kring exportverksamhet direkt från en primärkälla. Ytterligare kan vår undersökningsmetod ses som förklarande genom att vi valde att jämföra och hitta samband mellan teorier och vad vi kom fram till i vår undersökning. 2.2 Datainsamlingsmetod Nationalencyklopedin (2014) definierar ordet data som "representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner". Data som används inom forskning existerar i två olika former. Den första är primärdata, där forskaren själv tar reda på och samlar in informationen, och den andra är sekundärdata, där forskaren använder sig av redan 13

14 existerande uppgifter som någon annan har samlat in. Valet av insamlingsmetod styrs ofta av tillgången på tid och pengar och användningen av sekundärdata sparar in på bägge två. Den negativa aspekten är dock att forskaren inte har lika stor kontroll över informationen som används och dess riktighet. Sekundärdata kan även komma från en tertiärkälla, det vill säga att sekundärdatat redan bygger på sekundärdata från tidigare forskning. ( Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2014) Yin (2013, s. 134) nämner fyra typer av datainsamlingsmetoder som används vid kvalitativ forskning. Intervjuer och observationer är de vanligast använda metoderna utöver insamling och granskning samt känslointryck. En intervju eller ett samtal kan utföras i många olika former och antalet personer som intervjuas samtidigt kan variera. Intervjuer delas upp i två underkategorier; strukturerade intervjuer följer ett detaljerat formulär för interaktion, exempelvis en enkät, medan kvalitativa intervjuer istället följer en tankeram med frågor om ämnet för studien. Den kvalitativa intervjun ter sig alltså mera som ett samtal. (Yin, 2013, ss ) Vid användandet av observationer som datainsamlingsmetod gör forskaren iaktagelser med sina egna sinnen, ofta ute på fältet. Detta skapar primärdata vilket forskaren sedan kan tolka och analysera. (Yin, 2013, ss ) En annan fältmetod är insamlings- och granskningsmetoden. Denna utgår ifrån att forskaren samlar in artifakter eller skrivet material relaterat till studien. Det insamlade materialet ger forskaren information om ting som inte direkt går att observera, exempelvis en organisations policy eller mänskliga relationer. Denna metod är ett bra komplement till de andra kvalitativa metoderna. (Yin, 2013, ss ) Den sista metoden Yin (2013, s. 152) berättar om är känslointryck och hur dessa inte bör ignoreras. Känslointrycken kan vara verkliga data om platser eller beskrivningar av andra människor. Dessa data är forskarens subjektiva känslor om en situation. Datainsamlingsmetoden vi ansåg vara mest passande får vårt arbete var kvalitativa intervjuer med öppna intervjufrågor. Detta för att respondenten skulle få möjlighet att 14

15 uttrycka sin åsikt med egna ord och intervjuaren skulle kunna få en chans till probning. Denna datainsamlingsmetod gav oss primärdata att analysera samt möjligheten att jämföra svaren från de olika respondenterna med varandra. 2.3 Urvalsmetod I detta arbete valde vi att använda oss av ett avsiktligt urval, även känt som ett strategiskt urval. Denna urvalsmetod är den vanligast förekommande inom kvalitativ forskning och bygger på ett noggrant urval av datainsamlingsenheter. (Yin, 2013, s. 93) Tanken med ett avsiktligt urval är att få fram utförlig och relevant data samtidigt som man eftersträvar att hitta datainsamlingsenheter med olika åsikter om undersökningsområdet. Detta eftersom man vill kunna pröva motstridiga åsikter mot varandra och framför allt för att inte riskera en snedvridning av arbetet genom att alla datainsamlingsenheter endast bekräftar de egna tidigare antagandena. (Yin, 2013, s. 93) Andra urvalsmetoder inom kvalitativ forskning är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och slumpmässiga urval. Vid bekvämlighetsurval använder man sig av de lättast tillgängliga datainsamlingsenheterna, vilket kan leda till ofullständiga och snedvridna resultat. Snöbollsurval innebär att ett intervjuobjekt kan tipsa om andra personer som kunde intervjuas för studien. Dock ska man undvika att följa snöbollen av bekvämlighetsskäl, utan först göra en bedömning ifall den efterföljande intervjun är ändamålsenlig. Slumpmässiga urval innebär att forskaren tar stickprov av en viss population som denne sedan ämnar göra generaliserande antaganden om. Denna typ av urval tillämpas mycket sällan vid kvalitativa studier. (Yin, 2013, ss ) När det kommer till urvalets storlek förekommer det enligt Yin (2013, ss. 88, 94-95) två olika nivåer av datainsamlingsenheter, den bredare och den smalare nivån. Dessa nivåer byggs upp av olika antal enheter och bägge återfinns i de flesta kvalitativa studierna. Det faktiska antalet datainsamlingsenheter går inte att bestämma genom någon formel, utan det finns endast en tumregel om att ett större antal enheter ger studien större trovärdighet. Den bredare nivån består vanligen av en enda enhet medan den underliggande, smalare nivån omfattar ett flertal enheter. 15

16 I vårt arbete representeras den bredare nivån av åländska exportverksamma småföretag, medan den smalare nivån består av de enskilda företagen. Urvalet av företagen styrde vi medvetet till företag med olika verksamhetsområden och exportvolymer. Detta för att kunna upptäcka ifall det fanns hinder som uppstod endast vid vissa företagsstorlekar eller volymer av export. Intervjusvaren behövde alltså inte kunna generaliseras, utan vi var ute efter respondentens och dess företags unika upplevelse av omständigheterna kring bedrivandet av exportverksamhet från Åland. För att hitta lämpliga respondenter tog vi hjälp av medlemsregistret som Företagarna på Åland har utlagt på sin hemsida och valde därifrån ut företag som kunde passa för vår undersökning. Vid intervjun med Jonny Mattsson (intervju, 28 mars 2014) vid Företagarna på Åland fick vi även tips om att göra en intervju hos Snickarboden. 2.4 Analysmetod Inom kvalitativ forskning finns ingen standardmetod för att analysera data. Däremot genomgår analysen ofta följande fem faser: sammanställning, demontering, remontering, tolkning och slutsatser. (Yin, 2013, s. 180) Sammanställningen handlar om att ordna det insamlade datat på något sätt, exempelvis kronologiskt. Demontering innebär att datat delas upp i mindre delar för att enklare kunna omgrupperas, d.v.s. remonteras. Det remonterade datat används sedan för att göra en tolkning och dra slutsatser av det insamlade datat. Dessa fem faser behöver inte heller komma i en linjär ordning, utan det är fritt fram att hoppa mellan de olika faserna ifall ändringar behöver göras. (Yin, 2013, ss ) Enligt Yin (2013, s. 179) är det vid dataanalysen allra viktigast att vara ytterst noggrann. Detta innebär att säkerställa att all data är korrekt, att inte ta några genvägar, samt att fortlöpande och kritiskt granska och se till att egna värderingar inte snedvrider dataanalysen. Vår analysmetod gick ut på att dela upp våra respondenters svar och jämföra dessa mot varandra för att se om det fanns några likheter eller skillnader. Vi jämförde även svaren mot vad teorin dikterade. Slutligen analyserade vi likheterna och skillnaderna för att kunna dra slutsatser om varför dessa förekommer. 16

17 2.5 Intervjuer Yin (2013, ss ) kategoriserar intervjuer som antingen strukturerade eller kvalitativa. Den strukturerade intervjun har en detaljerad uppställning och bygger på ett frågeformulär med slutna frågor och begränsade svarsalternativ. Intervjuarens beteende förväntas även vara enhetligt under alla intervjuerna. Denna kategori av intervjuer lämpar sig alltså för kvantitativa studier. För ett kvalitativt arbete som denna undersökning, var den kvalitativa intervjun det självklara valet för oss. Till skillnad från den strukturerade intervjun är den kvalitativa intervjun en dialog mellan intervjuaren och respondenten. Grundat på frågeställningar relaterade till studien gäller det för intervjuaren att undvika slutna frågor med givna svar, och istället formulera öppna frågor som får respondenten att svara med egna ord. Intervjuaren behöver inte heller tänka på att bete sig enhetligt under alla intervjuerna. Under intervjun kan respondenten svara antingen frispråkigt eller undvikande och det gäller för intervjuaren att lyssna noga för att förstå meningen med det som sägs. (Yin, 2013, ss ) Krav på intervjuaren Enligt Yin (2013, ss ) finns det sex saker man som intervjuare behöver tänka på vid genomförandet av en intervju. För det första gäller det att tala måttligt mycket, vilket innebär att ställa frågor som uppmuntrar respondenten att svara med en längre utläggning. Man bör även tänka på att inte ställa flera frågor samtidigt, utan istället låta respondenten svara på en fråga i taget och försöka få denne att utveckla sitt svar. Intervjun fortgår alltså som ett vanligt samtal där det gäller för intervjuaren att hålla igång detta och visa intresse för respondentens svar. Vidare så ska intervjuaren inte vara styrande och därmed förbli neutral. Detta innebär att respondenten ska ges utrymme att beskriva saker på sitt eget sätt och i den ordningsföljd som är naturlig för denne. För intervjuaren gäller det därför att vara neutral i sina känslouttryck, sitt kroppsspråk och sina kommentarer. Allt detta för att undvika att avslöja sina egna ställningstaganden vilka skulle kunna inverka på den vidare diskussionen genom en ökad inställsamhet hos respondenten. 17

18 Det fjärde man som intervjuare behöver tänka på är att upprätthålla en god relation. Detta handlar helt enkelt om att hålla en god stämning under intervjun genom att inte gå in på alltför känsliga eller privata samtalsämnen, vara en god lyssnare och anpassa sig till nivån av allvar i samtalet. Den femte punkten handlar om användningen av ett intervjuprotokoll som stöd under diskussionen. Innehållet i detta kan vara ämnen, frågor eller stolpar kring vilka man önskar föra diskussionen. Eventuella följdfrågor uppstår naturligt under diskussionen. Slutligen bör man även tänka på att analysera under intervjun. Detta går ut på att, under diskussionens gång, besluta om när ytterligare frågor behöver ställas, när det är dags att gå vidare till nästa ämne, och ifall protokollet av någon anledning behöver modifieras. Allt detta måste förstås göras på ett sådant sätt att diskussionen fortlöper naturligt Intervjuunderlag Vi skapade ett intervjuunderlag, vilket finns bifogat som Bilaga 1, med öppna stödfrågor kring exportprocessen och som utgångspunkt hade vi ett antal övergripande skeden vid exportverksamhet. Under var och en av dessa uppgjorde vi sedan stödfrågor. Frågorna behandlade allt ifrån planeringen av att börja med export, över till själva genomförandet, för att till sist utvärdera om exporten upplevdes som positiv eller negativ samt om det fanns planer på ytterligare utveckling av exportverksamheten Genomförande Vid genomförandet av intervjuerna gäller det att göra en tillräckligt utförlig dokumentation av dessa. Yin (2013, s. 157) tar upp metoderna för att göra detta både till pappers och som en ljud- eller videoupptagning. Vi har bestämt oss för att göra våra anteckningar till pappers och kommer därför att närmare beskriva denna dokumentationsmetod. När det kommer till att göra anteckningarna talar Yin (2013, ss ) om hur utförliga dessa behöver vara. Det är omöjligt att skriva ner allt som sägs och dessutom skapas ett störande moment för respondenten ifall intervjuaren inte hinner med att anteckna. Å andra sidan uppstår även problem ifall man gör för få anteckningar, vilket kan leda till att informationen blir svårtydlig eller otillräcklig. Anteckningarna bör alltså vara tillräckligt många för analysen utan att en stor del av dem förblir oanvända. Vikt 18

19 bör även läggas vid att anteckna ordagrant istället för att skriva om, detta för att undvika tolkningsfel. Yin (2013, ss ) ger några tips angående formateringen av fältanteckningarna. För varje intervju bör man ha som vana att nedteckna datum, respondentens namn och titel, samt numrera sidorna. Det är även bra att på varje sida lämna ett tomrum där man kan anteckna sina egna kommentarer och även i ett senare skede göra tillägg och rita pilar eller klamrar. Förslagsvis kan anteckningarna göras i en av två kolumner på sidan och senare tillägg skrivas med en annan färg. Under nedtecknandet av intervjun uppmuntras förståeliga förkortningar, och ifall man har svårt att hänga med att skriva, rekommenderas att lämna meningen och gå vidare till nästa. Förstås bör den halvfärdiga meningen kompletteras så fort möjlighet ges. Ordagranna citat kan markeras med citattecken och även övriga symboler kan förstås användas så länge man själva vet betydelsen av dem. Ovannämnda tips anser vi vara de viktigaste och mest relevanta för vår undersökning. Efter att en intervju är genomförd rekommenderar Yin (2013, s. 168) att senast samma kväll skriva om fältanteckningarna till mer förståeliga, formella anteckningar. Denna process kan även ge nya insikter i hur kommande intervjuer kunde förbättras. När vi genomförde intervjuerna var vi noga med att följa kraven på intervjuaren som nämns ovan. Vi skapade en god relation till respondenterna genom att ha en bra kommunikation genom hela intervjuprocessen och vara punktliga till våra möten. Intervjuaren var även noga med att låta respondenten uttala sig till punkt och uttrycka sin åsikt. Vid varje intervjutillfälle var vi två stycken, där den ena av oss ställde frågorna medan den andra hade en passiv roll som sekreterare. Dessa två roller alternerade vi, och det var den utsedde sekreteraren som renskrev anteckningarna senare samma dag. Anteckningarna korrekturlästes och editerades sedan av den andre som utförde intervjun och den renskrivna versionen skickades slutligen till respondenten för godkännande. För att undvika tolkningsfel uppmuntrade vi respondenten att göra ändringar och tillägg där det behövdes. 19

20 2.6 Litteraturstudier Som underlag för teorierna i vårt arbete har vi mestadels använt oss av böcker som finns till utlåning vid Mariehamns Stadsbibliotek. Vi har även lånat kurslitteratur från Högskolan på Åland samt använt oss av tidigare kursmaterial och en rapport utgiven av Vetenskapsrådet. Nätkällorna som förekommer i detta arbete består huvudsakligen av information från olika myndigheter. De övriga nätkällorna har vi använt oss mycket sparsamt av. 2.7 Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) ger ut riktlinjer för de fyra huvudkrav de anser att all forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning måste hålla. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet; forskningsdeltagarna ska få information om att deras medverkan är frivillig och att de därmed har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. De ska även bli informerade om vilka villkor som ställs på dem som deltagare samt vad deras uppgift kommer att vara. Informationen om forskningen ska vara så omfattande att den information som utelämnas inte skulle påverka den deltagandes beslut att delta. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Forskaren ska alltid begära in samtycke av deltagarna om det gäller deltagande av aktiv karaktär. När personer under 15 år deltar bör även samtycke av den deltagandes föräldrar inhämtas. Om forskningen samlar in uppgifter från stora grupper, exempelvis vid större post-utskick, krävs inte ett på förhand påskrivet samtyckesformulär ifall utskicket följer det föregående kravet på medverkandeinformation. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket går ut på att deltagarens uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Vid behandling av extra känslig information bör även ett avtal om tystnadsplikt upprättas. Det sista kravet som Vetenskapsrådet nämner är nyttjandekravet. De deltagandes uppgifter får inte användas för ej vetenskapliga ändamål eller för kommersiellt bruk. 20

21 Uppgifterna de deltagande lämnar får inte medföra negativa konsekvenser för de enskilda deltagarna, exempelvis tvångsintagning. Utöver dessa huvudprinciper ger Ämnesrådet dessutom ut två rekommendationer de anser att forskare ska följa. Den första rekommendationen påpekar att deltagarna, innan studien publiceras, ska bli upplysta om tolkningen av forskningsresultatet då det gäller etiskt känsliga avsnitt eller då det kan uppfattas som att resultatet tolkats kontroversiellt. Deltagarna kan dock inte förhindra publiceringen även om resultatet av forskningen är negativt för dem, utan här gäller det för forskaren att väga publiceringens negativa konsekvenser mot de positiva effekterna av kunskapstillskottet. Ämnesrådets andra och avslutande rekommendation är att forskaren bör fråga deltagarna om de är intresserade av att veta var resultatet kommer publiceras och om de vill ha en sammanfattning av forskningen eller en rapport av forskningsresultatet. Detta ökar deltagarnas känsla av medverkande samt hjälper till att sprida forskningsresultatet. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15) Vid alla intervjuer har vi varit väldigt noga med att informera respondenterna om vad vi skulle använda den insamlade information till. Genom att vi i efterhand lät dem korrekturläsa de renskrivna intervjuerna, för att sedan ge sitt godkännande, eliminerade vi risken för att de skulle känna sig misstolkade. Samtliga tillfrågade var villiga att gå med på att bli intervjuade samt fick delge till hur stor grad de ville delta. Ett av företagen ville förbli anonymt, vilket vi respekterade. 2.8 Metodkritik Nackdelarna med att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder är, enligt Björk (2011), att de data en forskare samlar in har låg representativitet. Detta gör att resultatet är svårt att generalisera. Vid hanteringen av de forskningsdata som samlats in finns det risk för övertolkning och objektiviteten kan bli förbisedd omedvetet eller medvetet. Att på uppdrag av en arbetsgivare utföra intervjuer kan leda till höga arbetskostnader, till skillnad från kvantitativa metoder vilka är betydligt mera kostnadseffektiva. Vid intervjutillfället kan intervjuaren påverka respondenten genom att ha förutfattade meningar och ställa vinklade frågor, vilket leder till skeva svar. 21

22 För att undvika dessa problem kan forskaren använda sig av en teknik som kallas triangulering. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren använder sig av flera olika undersökningsmetoder så att metodernas starkaste sidor arbetar tillsammans för att komma fram till det mest korrekta resultatet. (Björk, 2011) Ovanstående trianguleringsteknik har vi tillämpat i vårt arbete genom att både läsa in oss på teorierna och genom att göra intervjuer hos företag verksamma inom olika branscher. Vi intervjuade även Företagarna på Åland för att säkerställa att vi inte hade missat något, och genom denna intervju fick vi både primär och sekundär data om exportsituationen. Från litteraturen fick vi objektivdata, vilket exempelvis tabulerade upp teoretiska gränshinder som kan uppstå vid varuexport. 22

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr.

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr. EXAMENSARBETE Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet Det ser inte bra ut - En studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad Författare Wictor Gradner Tara Mahfoudh Handledare Hans

Läs mer