Åländsk exportverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åländsk exportverksamhet"

Transkript

1 Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Sami Andersson Linus Dolke Högskolan på Åland serienummer 15/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN

2

3 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Företagsekonomi Sami Andersson och Linus Dolke Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Christer Kullman Sammandrag: Denna undersökning fokuserar sig på de naturliga hindren för export, vilka uppstår i och med att landskapet Åland är en ö, samt dess särställning som tredjeland i EU i handelssammanhang. Dessa faktorer bidrar starkt till den generella uppfattningen att det är problematiskt att bedriva exportverksamhet från Åland, speciellt som ett mindre företag. Syftet med detta arbete var därför att ur åländska småföretags perspektiv problematisera tillvägagångssättet vid export till slutkunder och återförsäljare i både Finland och Sverige. Vid genomförandet av denna undersökning användes en kvalitativ undersökningsmetod av explanativ karaktär. Empirisk data samlades in genom kvalitativa intervjuer och en jämförande analys gjordes för att hitta samband och avvikelser mellan teori och verklighet. Sammanställningen av undersökningens resultat visade att problemen kring export från Åland inte utgör något större hinder i verkligheten. Så länge det finns en efterfrågan på företagets produkter och exportvolymerna är tillräckliga i förhållande till företagets storlek, kan export vara ett bra sätt för åländska småföretag att utöka sin marknad och därigenom expandera. Faktorer som ytterligare visade sig underlätta exportprocessen var ett bra samarbete med transportbolagen, interna rutiner och erfarenhet av export. Nyckelord (sökord): småföretag, export, gränshinder, skattegränsen Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 15/ Svenska 47 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

4

5 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Business Administration Sami Andersson and Linus Dolke Aland Islands Export Activities from the Perspective of Small Businesses Christer Kullman Abstract: This study focuses on the natural barriers to exports, which originate from the fact that the Aland Islands are islands, as well as from their special status as a third country in the EU when concerning trade matters. These factors contribute greatly to the general perception that it s problematic to engage in export activities from the Aland Islands, especially as a small business. The aim of this study was therefore to, from the perspective of small businesses on the Aland Islands, to problematize the way of exporting goods to end customers and resellers in both Finland and Sweden. For carrying out this study a qualitative research method of explanative character was used. The empirical data were collected through qualitative interviews, and a comparative analysis was done to find correlations and divergences between theory and reality. The conclusion of the survey results was that the problems associated with export from the Aland Islands don t pose any major hindrance in reality. As long as there s a demand for the company s products and the export volumes are adequate in relation to the size of the business, export can be a good way for small businesses on the Aland Islands to expand their market and thereby expand their business. Factors that further proved to simplify the process with export was good cooperation with transport companies, internal routines and experience in exports. Key words: small businesses, export, border barriers, tax border Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 15/ Swedish 47 Handed in: Date of presentation: Approved on:

6

7 INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund och problemdiskussion Syfte Avgränsningar Arbetets struktur Definitioner METOD Undersökningsmetod Datainsamlingsmetod Urvalsmetod Analysmetod Intervjuer Krav på intervjuaren Intervjuunderlag Genomförande Litteraturstudier Forskningsetiska principer Metodkritik TEORETISK REFERENSRAM Val av exportmarknad Gränshinder Skattegränsen Varuexport till Finland Varuexport till Sverige Lägsta uppburna mervärdesskatten Handelsregler... 27

8 4 EMPIRI Basdata över de intervjuade Intervjuer Smyckestillverkaren Guldviva om export Ett teknikföretags syn på export Snickarbodens exportverksamhet Företagarna på Åland om småföretagsexport Utvärdering av intervjuerna ANALYS Undersökningens resultat SWOT-analys VALIDITET OCH RELIABILITET SLUTDISKUSSION Förslag till vidare forskning Självkritik Slutsatser KÄLLOR... 46

9 FIGURER Figur 1 Gränshinder enligt modell av Engdahl Figur 2 SWOT-analys av exportförhållandena ur åländska företags synvinkel BILAGOR Bilaga 1 Intervjuunderlag

10 1 INLEDNING I detta inledande kapitel tar vi upp problemområdets bakgrund, syfte och avgränsningar. Vi beskriver även arbetets struktur samt definierar ord och begrepp. 1.1 Bakgrund och problemdiskussion I och med Ålands särställning i den Europeiska unionen samt faktumet att landskapet är en ö, uppstår naturligt hinder vid gränsöverskridande handel. För många åländska småföretag är import en självklar del av verksamheten. Däremot är det färre som bedriver export. Ålands särställning i EU har varit gällande sedan inträdet i unionen år Särställningen innebär att landskapet står utanför det europeiska skatteområdet för mervärdesskatt och punktskatt, men ändå tillhör dess tullområde och tullunion. Varuhandel över skattegränsen bedrivs därmed som handel med tredjeland. Dock förekommer ett förenklat förfarande i handeln mellan Åland och fasta Finland. (Tullen, 2009) När det kommer till export verkar den generella uppfattningen bland företag på Åland vara att det är både krångligt och kostsamt. I detta arbete kommer vi därför att undersöka vilka hinder och svårigheter som är förknippade med export från Åland samt redogöra för hur åländska småföretag upplever detta i praktiken. 1.2 Syfte Syftet med vårt arbete är att ur åländska småföretags perspektiv problematisera tillvägagångssättet vid export till slutkunder och återförsäljare i både Finland och Sverige. 1.3 Avgränsningar Arbetet kommer enbart att behandla export från Åland, inte import till Åland. Exportörerna ska vara åländska småföretag som sköter sin verksamhet från Åland och exporten ska bestå huvudsakligen av varor, inte tjänster. Vi begränsar även arbetet till att behandla export enbart till Finland och Sverige. 10

11 Vi kommer inte att ta upp faktiska kostnader förknippade med export då dessa är föränderliga och olika stora kunder kan få till mer eller mindre förmånliga avtal med olika transportbolag. 1.4 Arbetets struktur I arbetets inledning, det vill säga det första kapitlet, kommer vi att, förutom de sedvanliga områdena bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsningar, även att definiera vissa ord och begrepp som förekommer i vårt arbete. I det efterföljande metodkapitlet kommer vi att ta upp olika undersöknings-, datainsamlings-, urvals- och analysmetoder samt beskriva hur vi använt oss av dessa i vårt arbete. Vi kommer även att behandla olika aspekter av intervjuförfarandet samt ta upp forskningsetiska principer och metodkritik. Det tredje kapitlet kommer att stå för den teoretiska delen av arbetet. Vi kommer att ta upp valet av exportmarknad samt olika gällande gränshinder och handelsregler. Det fjärde kapitlet handlar om empirin och här kommer vi att redovisa och utvärdera intervjuerna. Femte kapitlet är reserverat för analys där teori och empiri konstrateras. De två avslutande kapitlen tar upp arbetets validitet och reliabilitet, förslag till vidare forskning, självkritik och slutord. 1.5 Definitioner Nedan definierar vi ord och begrepp vilka inte är så vanligt förekommande men som vi kommer att använda oss av i vårt arbete. Emisk, anläggande från deltagarnas perspektiv, det vill säga ett inifrånperspektiv. Fältarbete, arbete som utförs utanför den traditionella akademiska miljön. Exempelvis intervjuer hos företag. Gemenskapsintern försäljning, innebär att försäljning av varor mellan EU-länder är momsfri och att köparen är skyldig att erlägga mervärdesskatten i sitt hemland, enligt den inhemska momsprocenten. Ledtid, är tiden som passerar mellan beställningen och leveransen av en vara. Probning, att ställa följdfrågor vid en intervju. Respondent, är personen som blir intervjuad under en intervju. 11

12 Tertiärkälla, i tredje hand insamlad information. Handlar om att exempelvis använda sig av ett uppslagsverk som sammanfattar en sekundärkälla. Transitera, efter genomförd transitering kan varor transporteras över en eller flera landsgränser utan att varken tullar eller skatter behöver erläggas innan varan når sin slutdestination. Triangulering, handlar om att använda sig av flertalet källor för att belägga rön. Öppna frågor, frågor vars svarsalternativ inte är givna. Motsatsen är slutna frågor där intervjuaren ger ett antal förutbestämda svarsalternativ som respondenten får välja mellan. 12

13 2 METOD I detta kapitel behandlar vi olika undersöknings-, datainsamlings-, urvals- och analysmetoder. Vi anger vilka av dessa vi har använt oss av och tar även upp vad som gäller vid utförandet av intervjuer. Slutligen berättar vi om forskningsetiska principer och presenterar metodkritik. 2.1 Undersökningsmetod Det finns två typer av undersökningsmetoder; kvantitativa och kvalitativa. Det som skiljer dessa åt är att den kvantitativa metoden går ut på att samla in mätbar empirisk data, medan den kvalitativa metoden bygger på en djupgående analys av ett visst undersökningsområde. Undersökningsmetoderna kan ytterligare vara explorativa (upptäckande), deskriptiva (beskrivande), eller explanativa (förklarande). Vid en explorativ undersökning är förkunskaperna knappa och arbetet går ut på att skaffa sig kunskap. En deskriptiv undersökning är vanligtvis en tvärsnittsstudie som visar på förändringar på gruppnivå och en explanativ undersökning studerar orsakssamband mellan olika händelser och fenomen. (Olsson & Sörensen, 2001, ss ) Till skillnad från kvantitativ undersökningsmetod så går den kvalitativa undersökningsmetoden djupare in på individnivå. Denna typ av forskning ger beskrivande data genom intervjuer eller genom att observera beteenden. (Olsson & Sörensen, 2001, ss ) Vi valde att använda oss av kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi var intresserade av att få djupgående information kring exportverksamhet direkt från en primärkälla. Ytterligare kan vår undersökningsmetod ses som förklarande genom att vi valde att jämföra och hitta samband mellan teorier och vad vi kom fram till i vår undersökning. 2.2 Datainsamlingsmetod Nationalencyklopedin (2014) definierar ordet data som "representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner". Data som används inom forskning existerar i två olika former. Den första är primärdata, där forskaren själv tar reda på och samlar in informationen, och den andra är sekundärdata, där forskaren använder sig av redan 13

14 existerande uppgifter som någon annan har samlat in. Valet av insamlingsmetod styrs ofta av tillgången på tid och pengar och användningen av sekundärdata sparar in på bägge två. Den negativa aspekten är dock att forskaren inte har lika stor kontroll över informationen som används och dess riktighet. Sekundärdata kan även komma från en tertiärkälla, det vill säga att sekundärdatat redan bygger på sekundärdata från tidigare forskning. ( Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2014) Yin (2013, s. 134) nämner fyra typer av datainsamlingsmetoder som används vid kvalitativ forskning. Intervjuer och observationer är de vanligast använda metoderna utöver insamling och granskning samt känslointryck. En intervju eller ett samtal kan utföras i många olika former och antalet personer som intervjuas samtidigt kan variera. Intervjuer delas upp i två underkategorier; strukturerade intervjuer följer ett detaljerat formulär för interaktion, exempelvis en enkät, medan kvalitativa intervjuer istället följer en tankeram med frågor om ämnet för studien. Den kvalitativa intervjun ter sig alltså mera som ett samtal. (Yin, 2013, ss ) Vid användandet av observationer som datainsamlingsmetod gör forskaren iaktagelser med sina egna sinnen, ofta ute på fältet. Detta skapar primärdata vilket forskaren sedan kan tolka och analysera. (Yin, 2013, ss ) En annan fältmetod är insamlings- och granskningsmetoden. Denna utgår ifrån att forskaren samlar in artifakter eller skrivet material relaterat till studien. Det insamlade materialet ger forskaren information om ting som inte direkt går att observera, exempelvis en organisations policy eller mänskliga relationer. Denna metod är ett bra komplement till de andra kvalitativa metoderna. (Yin, 2013, ss ) Den sista metoden Yin (2013, s. 152) berättar om är känslointryck och hur dessa inte bör ignoreras. Känslointrycken kan vara verkliga data om platser eller beskrivningar av andra människor. Dessa data är forskarens subjektiva känslor om en situation. Datainsamlingsmetoden vi ansåg vara mest passande får vårt arbete var kvalitativa intervjuer med öppna intervjufrågor. Detta för att respondenten skulle få möjlighet att 14

15 uttrycka sin åsikt med egna ord och intervjuaren skulle kunna få en chans till probning. Denna datainsamlingsmetod gav oss primärdata att analysera samt möjligheten att jämföra svaren från de olika respondenterna med varandra. 2.3 Urvalsmetod I detta arbete valde vi att använda oss av ett avsiktligt urval, även känt som ett strategiskt urval. Denna urvalsmetod är den vanligast förekommande inom kvalitativ forskning och bygger på ett noggrant urval av datainsamlingsenheter. (Yin, 2013, s. 93) Tanken med ett avsiktligt urval är att få fram utförlig och relevant data samtidigt som man eftersträvar att hitta datainsamlingsenheter med olika åsikter om undersökningsområdet. Detta eftersom man vill kunna pröva motstridiga åsikter mot varandra och framför allt för att inte riskera en snedvridning av arbetet genom att alla datainsamlingsenheter endast bekräftar de egna tidigare antagandena. (Yin, 2013, s. 93) Andra urvalsmetoder inom kvalitativ forskning är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och slumpmässiga urval. Vid bekvämlighetsurval använder man sig av de lättast tillgängliga datainsamlingsenheterna, vilket kan leda till ofullständiga och snedvridna resultat. Snöbollsurval innebär att ett intervjuobjekt kan tipsa om andra personer som kunde intervjuas för studien. Dock ska man undvika att följa snöbollen av bekvämlighetsskäl, utan först göra en bedömning ifall den efterföljande intervjun är ändamålsenlig. Slumpmässiga urval innebär att forskaren tar stickprov av en viss population som denne sedan ämnar göra generaliserande antaganden om. Denna typ av urval tillämpas mycket sällan vid kvalitativa studier. (Yin, 2013, ss ) När det kommer till urvalets storlek förekommer det enligt Yin (2013, ss. 88, 94-95) två olika nivåer av datainsamlingsenheter, den bredare och den smalare nivån. Dessa nivåer byggs upp av olika antal enheter och bägge återfinns i de flesta kvalitativa studierna. Det faktiska antalet datainsamlingsenheter går inte att bestämma genom någon formel, utan det finns endast en tumregel om att ett större antal enheter ger studien större trovärdighet. Den bredare nivån består vanligen av en enda enhet medan den underliggande, smalare nivån omfattar ett flertal enheter. 15

16 I vårt arbete representeras den bredare nivån av åländska exportverksamma småföretag, medan den smalare nivån består av de enskilda företagen. Urvalet av företagen styrde vi medvetet till företag med olika verksamhetsområden och exportvolymer. Detta för att kunna upptäcka ifall det fanns hinder som uppstod endast vid vissa företagsstorlekar eller volymer av export. Intervjusvaren behövde alltså inte kunna generaliseras, utan vi var ute efter respondentens och dess företags unika upplevelse av omständigheterna kring bedrivandet av exportverksamhet från Åland. För att hitta lämpliga respondenter tog vi hjälp av medlemsregistret som Företagarna på Åland har utlagt på sin hemsida och valde därifrån ut företag som kunde passa för vår undersökning. Vid intervjun med Jonny Mattsson (intervju, 28 mars 2014) vid Företagarna på Åland fick vi även tips om att göra en intervju hos Snickarboden. 2.4 Analysmetod Inom kvalitativ forskning finns ingen standardmetod för att analysera data. Däremot genomgår analysen ofta följande fem faser: sammanställning, demontering, remontering, tolkning och slutsatser. (Yin, 2013, s. 180) Sammanställningen handlar om att ordna det insamlade datat på något sätt, exempelvis kronologiskt. Demontering innebär att datat delas upp i mindre delar för att enklare kunna omgrupperas, d.v.s. remonteras. Det remonterade datat används sedan för att göra en tolkning och dra slutsatser av det insamlade datat. Dessa fem faser behöver inte heller komma i en linjär ordning, utan det är fritt fram att hoppa mellan de olika faserna ifall ändringar behöver göras. (Yin, 2013, ss ) Enligt Yin (2013, s. 179) är det vid dataanalysen allra viktigast att vara ytterst noggrann. Detta innebär att säkerställa att all data är korrekt, att inte ta några genvägar, samt att fortlöpande och kritiskt granska och se till att egna värderingar inte snedvrider dataanalysen. Vår analysmetod gick ut på att dela upp våra respondenters svar och jämföra dessa mot varandra för att se om det fanns några likheter eller skillnader. Vi jämförde även svaren mot vad teorin dikterade. Slutligen analyserade vi likheterna och skillnaderna för att kunna dra slutsatser om varför dessa förekommer. 16

17 2.5 Intervjuer Yin (2013, ss ) kategoriserar intervjuer som antingen strukturerade eller kvalitativa. Den strukturerade intervjun har en detaljerad uppställning och bygger på ett frågeformulär med slutna frågor och begränsade svarsalternativ. Intervjuarens beteende förväntas även vara enhetligt under alla intervjuerna. Denna kategori av intervjuer lämpar sig alltså för kvantitativa studier. För ett kvalitativt arbete som denna undersökning, var den kvalitativa intervjun det självklara valet för oss. Till skillnad från den strukturerade intervjun är den kvalitativa intervjun en dialog mellan intervjuaren och respondenten. Grundat på frågeställningar relaterade till studien gäller det för intervjuaren att undvika slutna frågor med givna svar, och istället formulera öppna frågor som får respondenten att svara med egna ord. Intervjuaren behöver inte heller tänka på att bete sig enhetligt under alla intervjuerna. Under intervjun kan respondenten svara antingen frispråkigt eller undvikande och det gäller för intervjuaren att lyssna noga för att förstå meningen med det som sägs. (Yin, 2013, ss ) Krav på intervjuaren Enligt Yin (2013, ss ) finns det sex saker man som intervjuare behöver tänka på vid genomförandet av en intervju. För det första gäller det att tala måttligt mycket, vilket innebär att ställa frågor som uppmuntrar respondenten att svara med en längre utläggning. Man bör även tänka på att inte ställa flera frågor samtidigt, utan istället låta respondenten svara på en fråga i taget och försöka få denne att utveckla sitt svar. Intervjun fortgår alltså som ett vanligt samtal där det gäller för intervjuaren att hålla igång detta och visa intresse för respondentens svar. Vidare så ska intervjuaren inte vara styrande och därmed förbli neutral. Detta innebär att respondenten ska ges utrymme att beskriva saker på sitt eget sätt och i den ordningsföljd som är naturlig för denne. För intervjuaren gäller det därför att vara neutral i sina känslouttryck, sitt kroppsspråk och sina kommentarer. Allt detta för att undvika att avslöja sina egna ställningstaganden vilka skulle kunna inverka på den vidare diskussionen genom en ökad inställsamhet hos respondenten. 17

18 Det fjärde man som intervjuare behöver tänka på är att upprätthålla en god relation. Detta handlar helt enkelt om att hålla en god stämning under intervjun genom att inte gå in på alltför känsliga eller privata samtalsämnen, vara en god lyssnare och anpassa sig till nivån av allvar i samtalet. Den femte punkten handlar om användningen av ett intervjuprotokoll som stöd under diskussionen. Innehållet i detta kan vara ämnen, frågor eller stolpar kring vilka man önskar föra diskussionen. Eventuella följdfrågor uppstår naturligt under diskussionen. Slutligen bör man även tänka på att analysera under intervjun. Detta går ut på att, under diskussionens gång, besluta om när ytterligare frågor behöver ställas, när det är dags att gå vidare till nästa ämne, och ifall protokollet av någon anledning behöver modifieras. Allt detta måste förstås göras på ett sådant sätt att diskussionen fortlöper naturligt Intervjuunderlag Vi skapade ett intervjuunderlag, vilket finns bifogat som Bilaga 1, med öppna stödfrågor kring exportprocessen och som utgångspunkt hade vi ett antal övergripande skeden vid exportverksamhet. Under var och en av dessa uppgjorde vi sedan stödfrågor. Frågorna behandlade allt ifrån planeringen av att börja med export, över till själva genomförandet, för att till sist utvärdera om exporten upplevdes som positiv eller negativ samt om det fanns planer på ytterligare utveckling av exportverksamheten Genomförande Vid genomförandet av intervjuerna gäller det att göra en tillräckligt utförlig dokumentation av dessa. Yin (2013, s. 157) tar upp metoderna för att göra detta både till pappers och som en ljud- eller videoupptagning. Vi har bestämt oss för att göra våra anteckningar till pappers och kommer därför att närmare beskriva denna dokumentationsmetod. När det kommer till att göra anteckningarna talar Yin (2013, ss ) om hur utförliga dessa behöver vara. Det är omöjligt att skriva ner allt som sägs och dessutom skapas ett störande moment för respondenten ifall intervjuaren inte hinner med att anteckna. Å andra sidan uppstår även problem ifall man gör för få anteckningar, vilket kan leda till att informationen blir svårtydlig eller otillräcklig. Anteckningarna bör alltså vara tillräckligt många för analysen utan att en stor del av dem förblir oanvända. Vikt 18

19 bör även läggas vid att anteckna ordagrant istället för att skriva om, detta för att undvika tolkningsfel. Yin (2013, ss ) ger några tips angående formateringen av fältanteckningarna. För varje intervju bör man ha som vana att nedteckna datum, respondentens namn och titel, samt numrera sidorna. Det är även bra att på varje sida lämna ett tomrum där man kan anteckna sina egna kommentarer och även i ett senare skede göra tillägg och rita pilar eller klamrar. Förslagsvis kan anteckningarna göras i en av två kolumner på sidan och senare tillägg skrivas med en annan färg. Under nedtecknandet av intervjun uppmuntras förståeliga förkortningar, och ifall man har svårt att hänga med att skriva, rekommenderas att lämna meningen och gå vidare till nästa. Förstås bör den halvfärdiga meningen kompletteras så fort möjlighet ges. Ordagranna citat kan markeras med citattecken och även övriga symboler kan förstås användas så länge man själva vet betydelsen av dem. Ovannämnda tips anser vi vara de viktigaste och mest relevanta för vår undersökning. Efter att en intervju är genomförd rekommenderar Yin (2013, s. 168) att senast samma kväll skriva om fältanteckningarna till mer förståeliga, formella anteckningar. Denna process kan även ge nya insikter i hur kommande intervjuer kunde förbättras. När vi genomförde intervjuerna var vi noga med att följa kraven på intervjuaren som nämns ovan. Vi skapade en god relation till respondenterna genom att ha en bra kommunikation genom hela intervjuprocessen och vara punktliga till våra möten. Intervjuaren var även noga med att låta respondenten uttala sig till punkt och uttrycka sin åsikt. Vid varje intervjutillfälle var vi två stycken, där den ena av oss ställde frågorna medan den andra hade en passiv roll som sekreterare. Dessa två roller alternerade vi, och det var den utsedde sekreteraren som renskrev anteckningarna senare samma dag. Anteckningarna korrekturlästes och editerades sedan av den andre som utförde intervjun och den renskrivna versionen skickades slutligen till respondenten för godkännande. För att undvika tolkningsfel uppmuntrade vi respondenten att göra ändringar och tillägg där det behövdes. 19

20 2.6 Litteraturstudier Som underlag för teorierna i vårt arbete har vi mestadels använt oss av böcker som finns till utlåning vid Mariehamns Stadsbibliotek. Vi har även lånat kurslitteratur från Högskolan på Åland samt använt oss av tidigare kursmaterial och en rapport utgiven av Vetenskapsrådet. Nätkällorna som förekommer i detta arbete består huvudsakligen av information från olika myndigheter. De övriga nätkällorna har vi använt oss mycket sparsamt av. 2.7 Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) ger ut riktlinjer för de fyra huvudkrav de anser att all forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning måste hålla. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet; forskningsdeltagarna ska få information om att deras medverkan är frivillig och att de därmed har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. De ska även bli informerade om vilka villkor som ställs på dem som deltagare samt vad deras uppgift kommer att vara. Informationen om forskningen ska vara så omfattande att den information som utelämnas inte skulle påverka den deltagandes beslut att delta. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Forskaren ska alltid begära in samtycke av deltagarna om det gäller deltagande av aktiv karaktär. När personer under 15 år deltar bör även samtycke av den deltagandes föräldrar inhämtas. Om forskningen samlar in uppgifter från stora grupper, exempelvis vid större post-utskick, krävs inte ett på förhand påskrivet samtyckesformulär ifall utskicket följer det föregående kravet på medverkandeinformation. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket går ut på att deltagarens uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Vid behandling av extra känslig information bör även ett avtal om tystnadsplikt upprättas. Det sista kravet som Vetenskapsrådet nämner är nyttjandekravet. De deltagandes uppgifter får inte användas för ej vetenskapliga ändamål eller för kommersiellt bruk. 20

21 Uppgifterna de deltagande lämnar får inte medföra negativa konsekvenser för de enskilda deltagarna, exempelvis tvångsintagning. Utöver dessa huvudprinciper ger Ämnesrådet dessutom ut två rekommendationer de anser att forskare ska följa. Den första rekommendationen påpekar att deltagarna, innan studien publiceras, ska bli upplysta om tolkningen av forskningsresultatet då det gäller etiskt känsliga avsnitt eller då det kan uppfattas som att resultatet tolkats kontroversiellt. Deltagarna kan dock inte förhindra publiceringen även om resultatet av forskningen är negativt för dem, utan här gäller det för forskaren att väga publiceringens negativa konsekvenser mot de positiva effekterna av kunskapstillskottet. Ämnesrådets andra och avslutande rekommendation är att forskaren bör fråga deltagarna om de är intresserade av att veta var resultatet kommer publiceras och om de vill ha en sammanfattning av forskningen eller en rapport av forskningsresultatet. Detta ökar deltagarnas känsla av medverkande samt hjälper till att sprida forskningsresultatet. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15) Vid alla intervjuer har vi varit väldigt noga med att informera respondenterna om vad vi skulle använda den insamlade information till. Genom att vi i efterhand lät dem korrekturläsa de renskrivna intervjuerna, för att sedan ge sitt godkännande, eliminerade vi risken för att de skulle känna sig misstolkade. Samtliga tillfrågade var villiga att gå med på att bli intervjuade samt fick delge till hur stor grad de ville delta. Ett av företagen ville förbli anonymt, vilket vi respekterade. 2.8 Metodkritik Nackdelarna med att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder är, enligt Björk (2011), att de data en forskare samlar in har låg representativitet. Detta gör att resultatet är svårt att generalisera. Vid hanteringen av de forskningsdata som samlats in finns det risk för övertolkning och objektiviteten kan bli förbisedd omedvetet eller medvetet. Att på uppdrag av en arbetsgivare utföra intervjuer kan leda till höga arbetskostnader, till skillnad från kvantitativa metoder vilka är betydligt mera kostnadseffektiva. Vid intervjutillfället kan intervjuaren påverka respondenten genom att ha förutfattade meningar och ställa vinklade frågor, vilket leder till skeva svar. 21

22 För att undvika dessa problem kan forskaren använda sig av en teknik som kallas triangulering. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren använder sig av flera olika undersökningsmetoder så att metodernas starkaste sidor arbetar tillsammans för att komma fram till det mest korrekta resultatet. (Björk, 2011) Ovanstående trianguleringsteknik har vi tillämpat i vårt arbete genom att både läsa in oss på teorierna och genom att göra intervjuer hos företag verksamma inom olika branscher. Vi intervjuade även Företagarna på Åland för att säkerställa att vi inte hade missat något, och genom denna intervju fick vi både primär och sekundär data om exportsituationen. Från litteraturen fick vi objektivdata, vilket exempelvis tabulerade upp teoretiska gränshinder som kan uppstå vid varuexport. 22

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället Referensguide till EDImeddelanden vid export och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSGUIDE TILL EDI-MEDDELANDEN VID EXPORT 4 1 ALLMÄNT 4 2 MEDDELANDEN

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011 RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR KGH Presentation June 14, 2011 Sida 1 (11) INNEHÅLL: 1. Sammanfattning s. 2 2. Beskrivning Bakgrund s. 3 3. Introduktion

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer