Lednings- och organisationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lednings- och organisationsstrategi"

Transkript

1 Lednings- och organisationsstrategi En verksamhet i toppklass för våra medborgare Antagen av ledningsgruppen i Götene kommun

2 Innehåll Sid 1. Syfte 4 2. Rollfördelning 4 3. Medarbetarskapet 5 4. Organisation 5 5. Chefs- och ledarrollen i Götene kommun 7 6. Chefsuppdraget i Götene kommun 8 7. Kommunens ledningsgrupp Kort versionen 11 2

3 För att nå målet förväntas du som anställd i Götene kommun att alltid ha Götene kommuns/kommunmedborgarens bästa i åtanke bemöta kommunmedborgarna med respekt och värdighet underlätta för kommunmedborgarna att framföra sina åsikter och visa att du lyssnar och bryr dig om vars och ens uppfattning vara ambassadör respektera alla människors lika värde samt bidra till ett öppet och tillåtande klimat tro på egen och andra människors förmåga till förändring och utveckling samverka i alla led och ha en öppenhet inför att arbeta gränsöverskridande vara ärlig, engagerad och aktiv aktivt medverka i arbetet med kvalitets- och verksamhetsförbättringar vara väl förtrogen med ditt uppdrag och ta ett gemensamt ansvar för att verksamhetens mål uppnås verkar för en god ekonomisk hushållning medverka till att ge/skapa tydlig och lättillgänglig information visa miljömedvetenhet visa vilja till att skaffa nya kunskaper och erfarenheter 3

4 1. Syfte Lednings- och organisationsstrategi är kommunens samlade dokument för att lägga en gemensam grund för alla som arbetar i Götene kommun. Strategin beskriver att: Gemensamt förhållningssätt, ansvarsfördelning, samverkan och medskaparanda är nödvändiga inslag för att nå de beslutade politiska målen. I en verksamhet av kommunens omfattning måste det vara klargjort hur ansvar och befogenheter är fördelade, d v s vem som beslutar om vad och vem som ansvarar för vad. Det finns olika nivåer, olika roller samt olika form av professionalism. Denna lednings- och organisationsstrategi gäller för kommunens samtliga sektorer och förvaltningar liksom för de helägda kommunala bolagen. 2. Rollfördelning För att kunna utföra ett bra arbete måste alla i en organisation vara medvetna om de olika intressenternas och aktörernas roller och bevekelsegrunder. Detta tillsammans med vad som ska åstadkommas lägger grunden för hur organisationen byggs upp. Medborgarna går till val vart fjärde år och uttrycker där sin önskan om vilken inriktning den kommunala utvecklingen och verksamheten ska ha. Resultatet blir de företrädare som under mandatperioden bildar kommunfullmäktige. Dessa väljer i sin tur partiföreträdare till facknämnder och kommunstyrelse. Brukaren/kunden möter den kommunala verksamhet som man har behov/önskemål om vid varje tillfälle. De förtroendevalda har flera roller Som företrädare för medborgaren tar man beslut i frågor som gäller medborgarna som grupp, ej som individer annat än vid myndighetsutövning enligt speciallagstiftning. Man beslutar om mål, kvalité, inriktning och omfattning på verksamheten. Detta innebär också att man beslutar om resursfördelningen till de olika verksamheterna. Som arbetsgivare anger man riktlinjer och uppdrag, samt styr förvaltningen/- verksamheten så att man fullföljer det som är politiskt beslutat. I arbetsgivarrollen har den förtroendevalde ingen operativ roll, d v s är ej chef över verksamheten. Att vara arbetsgivare innebär att ge verksamheten ansvar och mandat att utföra uppdraget utifrån sin professionella kompetens. Rollen som beslutsfattare finns reglerad i kommunallagen och i princip beslutar de förtroendevalda i alla frågor som ej är delegerade till anställda. Rollen som anställd är entydig. Man har åtagit sig det uppdrag man fått av den politiska organisationen. Inom denna ram agerar man utifrån den professionalism man har vilket innebär att politiska åsikter på uppdraget inte ligger inom ramen för att vara anställd. Att vara anställd inom en politisk styrd organisation innebär att man skall vara så flexibel att man kan förändra riktning i förhållande till de ändringar som kan ske i den politiska inriktningen vilket innebär ett ansvar att sätta sig 4

5 in i bevekelsegrunderna för de politiska besluten och skapa en egen förståelse för dessa. Kan man inte detta så är risken stor att man inte genomför det som är politiskt beslutat. Kommunen vill bygga vidare på förhållningssättet att om man som anställd har synpunkter så för man det först inåt i organisationen 3. Medarbetarskapet Grunden i medarbetarskapet är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som arbetsgivare förväntar sig Götene kommun att Du som anställd deltar i utvecklingen av ditt eget och din verksamhets arbete samt att du främjar mötet med brukare/kunder. Götene kommun vill på bästa sätt ta till vara på just din kompetens och använda den för att stödja mötet med kommunens brukare/kunder. Vi strävar efter att vara en tydlig arbetsgivare, där du som anställd ska ha en god kunskap om hur ditt arbete påverkar vår gemensamma kommunala uppgift. Därför kan du som medarbetare i Götene kommun förvänta dig att du är med och påverkar ditt eget arbete och verksamhetens arbete och utveckling via medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar att du får framföra dina åsikter om verksamheten att du har tillgång till den information som behövs för att utföra ditt arbete på ett bra sätt att du har en chef som är tydlig i sitt ledarskap att du behandlas med respekt av chefer och kolleger att du har tillgång till förebyggande företagshälsovård att din lön sätts i dialog av din närmaste chef att du är med och tar ansvar för din och andras arbetsmiljö att din arbetsmiljö är säker och trygg. Facklig samverkan Facklig samverkan sker på tre nivåer Enhet: Samverkansgrupp. Frågor som rör enheten Sektor: Samverkansgrupp. Frågor som rör sektor/budgetenhet Förvaltning: Central samverkan. Frågor som rör förvaltning 4. Organisation Politiska beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och facknämnder kring mål, ramar och inriktning ska hanteras och efterlevas utifrån sin anda och sitt syfte samt i ett bäst för Götene-perspektiv. Det yttersta syftet med organisationens arbete är att främja mötet med medborgaren/brukaren/kunden i dennes utnyttjande av kommunal service Synsättet måste genomsyra hela organisationen och ta sin utgångspunkt där. Detta innebär att ansvar och befogenheter ligger så nära kunden som möjligt och möjliggör för den personal som har kontakten med brukare att också kunna fatta beslut i löpande verksamhetsfrågor. Organisationens viktigaste funktion är att arbeta gentemot brukare. För att stödja detta arbete, skapa förutsättningar för utveckling samt att se till att arbetet bedrivs inom de ramar som ägarna (d.v.s. brukaren som medborgare) angett krävs olika stödfunktioner. 5

6 Organisationsstrukturen i Götene kommun ska vara platt, vilket innebär att inom varje facknämnds/sektors ansvarsområde ska i princip endast två organisationsnivåer finnas, nämnd/sektorsledning och ansvarsenhet. Beroende på verksamhetens art, storlek och behov av ledningsstöd kan funktioner för t.ex. samordning, utveckling och projekt skapas. Dessa kan vara av permanent eller tillfällig natur. Utgångspunkter i utformandet av organisationen har varit att förstärka helhetssynen, utgå från vad som är bäst för kommunen som helhet. Utgångspunkterna vid formandet av organisationen har varit en organisation, en förvaltning, en budget, all personal är anställd i kommunen och att kommundirektören är chef över hela organisationen. Samverkansvisionen nedan är beslutad av kommunfullmäktige. Den har lett till och kan leda till nya former av organisation. Samverkansvision Götene kommun Vi samverkar för att utnyttja resurser och kompetens effektivt, minska sårbarhet och minst bibehålla nuvarande kvalitet samt för att kunna behålla de nära och de strategiska besluten i Götene. Samverkansperspektivet ska prövas i ALLA beslut. Vi ska söka samverkan inom alla områden. I första hand ser vi administration och annan överbyggnad, teknisk service, miljö, IFO samt specialistfunktioner inom alla områden. Samverkansstrategin är att det sker i följande nivåer: o Inom egen kommun o GöLiSka o Skaraborgssamverkan o Region o Sverige Samverkan kan finnas i olika former såsom utbyte, köp av tjänst, gemensam organisation/nämnd mm. Alla former av samverkan uppmuntras. Arbetsformer / Organisationstänkande Utifrån organisationen ska det enkelt och snabbt kunna skapas olika grupperingar för att utföra dagliga och framtida uppdrag. Deltagarna i grupperna ha ett tydligt mandat att kunna arbeta och ta beslut så hanteringen blir smidig. För var och en måste det ändå vara tydligt vem som är deras närmaste chef. Det kan röra sig om Processer. Denna arbetsform beskriver ett ständigt återkommande flöde. Vi utgår ifrån att aktiviteter hänger samman, vad som görs på ett ställe ger konsekvenser på annat. Processer betonar för vem-fokuset och medarbetares engagemang. Projekt. Där man under avgränsad tid och ett tydligt formulerat uppdrag arbetar tillsammans i en projektgrupp med att exempelvis ta fram förslag, genomföra ett uppdrag eller pröva nya arbetsformer. Team. Teamen består av tvärprofessionella, kompetenta, självgående och flexibla medarbetare. De kan återfinnas i en rad olika skepnader exempelvis utvecklingsteam, ledningsteam mm. Teamen leder till ett större gemensamt ansvar. Nätverk. En väg att med hjälp av andra öka sin egen kompetens. 6

7 För dig! All vår verksamhet syftar till att stödja de behov som våra kunder har. Som stöd för det arbetet har formulerats sex punkter som vi betecknat För-dig-perspektivet Stärker din Förmåga! Tror på Öppenhet! Respekterar Dig! Din Delaktighet är viktig! Sätter Individen i centrum! Skapar Glädje! 5. Chefs- och ledarrollen i Götene kommun Det finns ingenting i en organisation som sammantaget är så avgörande för utveckling, effektivitet, trivsel, engagemang och arbetstillfredsställelse som chefs- och ledarskapet. Lednings- och styrningsförmågan är nyckelfaktorer i en framgångsrik organisation. Det är viktigt att ledaren skapar mötesplatser för medarbetarna där diskussion och utveckling kan ske för den personliga och för den verksamhetsmässiga utvecklingen. Det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chef blir man utsedd till och det bygger på att man tilldelas mål, ansvar och befogenheter samt resurser. Med detta som stöd kan man utöva sitt chefskap. Ledarskap förtjänas genom erkänsla från uppdragsgivare och medarbetarna. Den bygger på inre förutsättningar och är en förmåga som är mycket individuell. Det är en viktig chefs-/ledaruppgift att ta tillvara personalens professionalism och låta dem finnas med i utvecklingen av organisationen. Chefskap att veta vart vi ska. Ledarskap att få medarbetare att vilja följa med dit Samordning att få enheten att stämma in i organisationen. Kompetensutveckling att utveckla professionellt kunnande hos alla. Situationsanpassat ledarskap Situationsanpassat ledarskap bygger på Blanchard och Hersyes forskning. De beskrev ledarstilen i termer av mängden vägledning och den support ledaren ger sina anställda. Begrepp som används är instruerande, säljande, deltagande och delegerande. Ett situationsanpassat ledarskap innebär att en ledare måste använda olika ledarstilar beroende på situationen och medarbetarens utvecklingsnivå för det givna uppdraget. Beroende på de anställdas kompetenser inom deras uppgiftsområde och deras engagemang för uppgiften bör en ledares ledarstil variera. I det situationsanpassade ledarskapet innebär det att du som ledare ska anpassa ledarstilen mot en och samma individ utifrån skilda situationer. Genom att ledaren anpassar sin ledarstil så den stämmer med medarbetarens utvecklingsnivå, blir arbete gjort, relationer byggs och ökar medarbetarens möjlighet att förändra sin utvecklingsnivå. Vid användandet av situationsanpassat ledarskap är det väsentligt att följa tre steg: 1. Identifiera den speciella uppgiften, jobbet eller aktiviteten som skall utföras. 2. Utvärdera kompetensnivån/förmågan hos medarbetaren för denna speciella uppgift. 3. Välj själv passande ledarskap för att möta medarbetarens behov. 7

8 Ett strategiskt och professionellt ledarskap i Götene kommun har uppdraget och medborgarna i fokus samspelar med förtroendevalda och har tilltro till det politiska uppdraget levandegör visionen och förmedlar framtidsbilder skapar stolthet kring välfärdsuppdraget utvecklar medarbetarskapet är resultatorienterat har helhetssyn och överblick skapar ett klimat som kan möta krav på förändring och utveckling samverkar är autentiskt För att du som chef och ledare ska kunna uppnå det goda situationsanpassade ledarskapet är det viktigt att du får: befogenheter och resurser från din närmaste chef och/eller från nämnd genom delegationsordningen. delta aktivt i och har inflytande på hur verksamheten ska planeras och utvecklas inom din sektor/enhet. ett aktivt stöd från din chef i form av löpande dialog, utvecklingssamtal och information utrymme till reflektion tillsammans med kollegor och ev. externa nätverk möjlighet till professionell handledning. en långsiktig kompetensutvecklingsplan tillgång till en stab med specialistkunskaper sektor/enhet som i storlek är anpassad till ett medarbetarantal som tar hänsyn till verksamhetens art och karaktär. 6. Chefsuppdraget i Götene kommun Grunden i chefsuppdraget är ansvar, etik, mod och ärlighet. Ledarskapet ska vara lösningsfokuserat och situationsanpassat. Generellt för alla chefer är att man alltid företräder arbetsgivaren och därigenom också har kravet på sig att alltid vara en god förebild för de anställda i alla avseenden. Samtidigt innebär det också att ta tillvara och representera personalen i den egna organisationen. Som chef har man alltid underställd personal. I organisationen kan tre ledningsnivåer identifieras: enhetschef, sektorschef och kommundirektör. Varje ledningsnivå innehåller generella delar, kommunen som helhet, och specifika delar, riktade mot den egna organisationen och arbetsplatsen. Nedan följer en beskrivning av de olika nivåerna. Uppdraget kräver att tid avsätts för ledarskap, utveckling, uppföljning, utvärdering och styrning. I chefskapet ingår att formulera mål och kommunicera dessa så att alla anställda får möjlighet och kunskap om hur de ska bidra till den kommungemensamma måluppfyllelsen. På varje chefsnivå ligger ansvaret för ekonomi, personal och verksamhet. I ekonomiansvaret ingår bl.a. ansvar för budget, uppföljning och analys, lämna prognoser samt vidta åtgärder vid avvikelser. 8

9 Personalansvaret innebär bl.a. anställa och entlediga direkt underställd personal, sätta lön, genomföra medarbetarsamtal, utarbeta utvecklingsplaner samt ha en ha en god kort och långsiktig personal planering. Verksamhetsansvaret omfattar att planera, leda och styra utvecklings- och kvalitetsarbetet, beskriva verksamhetens innehåll och omfattning inom ramen för helheten, utforma mål och grundläggande värderingar, ansvara för verksamhetens processer, arbetssätt och metoder, följa upp resultat såväl ur verksamhets- som individsynpunkt samt att informera allmänhet, brukare, närstående m.fl. om verksamheten. Det ingår också att ha en god omvärldsbevakning. Särskilt viktigt att beakta är arbetsmiljö-, jämställdhets- och miljöaspekterna i verksamheten. Enhetschefens specifika uppdrag För enhetschefen blir det strategiska arbetet inriktat på enhetens utveckling för att styra de enskilda organisatoriska enheterna mot de kommungemensamma målen. Enhetschefer arbetar nära den operativa verksamheten och får därmed ägna mera tid åt direkt personalledning. Enhetscheferna ska också ha en beredskap för att enskilt eller i grupp medverka i olika projekt som kan aktualiseras inom sektorn och/eller kommunen. I första hand kan detta gälla olika utvecklingsprojekt och syftar till att utnyttja den kompetens som finns i kommunens organisation. Sektorschefens specifika uppdrag Sektorschefen har ett stort ansvar för att arbeta med strategiska frågor både i sin sektor men också övergripande för kommunen. Utveckling av sektorns och kommunens verksamhet bedrivs genom att inhämta kunskaper från omvärlden samt uppföljning av nuvarande verksamhet. I dialog med politiken är sektorschefens ansvar att lägga professionella aspekter på kommunens och verksamheternas utveckling. Ansvara för att implementera de planer och riktlinjer som gäller övergripande i kommunen. Utformar tillsammans med enhetschefer och nämnd sektorspecifika planer och riktlinjer samt bidrar till att implementera dessa. Den direkta personalledningen sker mot respektive sektors ledningsgrupp. Sektorschefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har där ett ansvar för att kommunen som helhet fungerar och utvecklas. Kommundirektörens specifika uppdrag Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och därmed chef över den enda förvaltningen. Den har ett övergripande ansvar på tjänstemannanivå för ekonomi-, personalsamordnings- och utvecklingsfrågor. Den har ett ansvar för att tillskapa grupper för speciella kommunövergripande och utvecklingsinriktade uppgifter och samordning av frågor rörande kommunens bolag i förhållande till kommunen som koncern. Kommundirektören är chef för kommunens sektorschefer och ordförande i ledningsgrupp. Kommundirektören lyder direkt under kommunstyrelsens ordförande. 9

10 7. Kommunens ledningsgrupp Ledningsgruppen är kommunens tjänstamannaorganisationsstyrelse. Ledningsgruppens ordförande är kommundirektören. Den består av sektorscheferna, personalstrateg och ekonomichef. I ledningsgruppens uppdrag ingår att ha en helhetssyn av vad som händer i kommunen för att kunna ta beslut ur ett Götene kommun-perspektiv. För att klara detta krävs att vid vissa frågor använda sig av kommunens sakkunniga. Vid behov kan adjungeras specialistkompetens liksom att de verkställande direktörerna för kommunens helägda bolag kan knytas till gruppen. Ledningsgruppens uppdrag är att styra, leda och utveckla organisationen i ett kommunövergripande perspektiv utifrån de politiska målen och vara aktivt delaktiga i samhällsutvecklingen. Gruppen har ett övergripande ansvar för att en enhetlig tillämpning av fastställda kommunövergripande planer/riktlinjer sker i alla verksamheter. Ansvarar även för att samordning över sektorsgränser så att bästa möjliga resursutnyttjande sker. På särskilda uppdrag från kommunstyrelsen kan gruppen ansvara för beredning av kommunövergripande frågor. Ledningsgruppen lägger årligen ett tjänstemannaförslag för kommande års budget. Gruppen har ansvar för att bereda de budgetuppföljningar som sker under året och ge förslag till åtgärder vid avvikelser. De viktigaste uppdragen för ledningsgruppen att arbeta med är Framtidsfrågor strategiska frågor inom värdegrund, ekonomi, personal Målarbete Kvalitet, effektivitet, samverkan Verksamhetens resultat utifrån uppställda mål Arbetsorganisation som stödjer arbetet. Gruppens och medlemmarnas utveckling. Chefsgruppens utveckling. Rollfördelning politiker tjänstemän. Sektorns och enhetens ledningsgrupp Även på sektors- och enhetsnivå är det viktigt att det finns ledningsgrupper i olika former för att styra, leda och utveckla verksamheten utifrån de mål som satts upp. Förutsättningarna är olika och måste därför formas utifrån de behov som varje sektor/enhet har. 10

11 8. Kort versionen Lednings-och organisationsstrategin är ett dokument som ska styra oss i vardagen. För att påminna om detta finns ett kort som sammanfattar strategin med några få ord och lyfter fram för dig-perspektivet. Detta kort ska delas ut till alla medarbetare i Götene kommun. 11

Medarbetar- och ledningsstrategi

Medarbetar- och ledningsstrategi Medarbetar- och ledningsstrategi 1 En verksamhet i toppklass för våra medborgare Götene kommuns övergripande mål är att skapa en verksamhet i toppklass för våra medborgare. För att nå målet förväntas du

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN Beslutad av kommundirektören 2012-12-19 Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun

Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-01-30 8 Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun Dnr 2017-000011 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny arbetsgivarpolicy

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer