Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap"

Transkript

1 Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikations vetenskap Höstterminen 2003

2 Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändringar och Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningslinjers valfria del. Kursens syfte Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om kommunikation och medier genom ett i huvudsak teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till området. Utbildningen utgår i första hand från ett samhällsvetenskapligt perspektiv men målen för utbildningen kräver att ett humanistiskt perspektiv integreras inom utbildningen. Delkurserna på grundnivå går från en inledande allmän introduktion över beskrivningar av produktionens villkor (mediestrukturen) till rollen (människan i organisationen och samhället). Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: 1. Medie- och kommunikationsvetenskapens grunder 5 poäng 2. Mediekunskap, 5 poäng 3. Organisationskommunikation, 5 poäng 4. Medier, Individ, Samhälle, 5 poäng 2

3 Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskapens grunder, 5 poäng Syftet med kursen är att introducera ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, dess problemområden och centrala begrepp. Utifrån ett historiskt perspektiv diskuteras hur ämnet utvecklats utifrån samhälleliga förändringar, förändringar av mediestruktur och mediers ställning. Under kursen ges även exempel på hur kommunikationsteoretiska frågeställningar kan tillämpas på aktuella mediefrågor. Ämnets problemområden diskuteras och belyses mot bakgrund av olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskap och humaniora. Under kursens gång ges också exempel på vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och vilka metoder som kan brukas inom ämnet. Dimbley, Richard & Graeme Burton, (1999) Kommunikation är mer än ord. 2:a uppl., Studentlitteratur Hadenius, Stig och Lennart Weibull (2002) Massmedier, Press, Radio & TV i förvandling, 8:e uppl. Albert Bonniers Förlags AB, delar Ekekrantz, Jan & Tom Olsson (1998) Journalistikens tid. JMK:s skriftserie, 1998:2. Stockholms universitet Hartley. John (2002) Communcation, Cultural and Media Studies: Key Concepts, 3:e uppl. Routledge. London. UK 367 Jansson, André (2002) Mediekultur och samhälle, Studentlitteratur AB, Lund (delar) Thompson, John B (2002) Medierna och moderniteten, Daidalos (delar) Thurén, Torsten (2000) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB Kompendium: * 3

4 Delkurs 2. Mediekunskap 5 poäng Kursen syftar till att ge en förståelse av mediers politiska, ekonomiska och kulturella villkor och deras betydelse för det innehåll som produceras. De grundläggande dragen i det svenska medielandskapet presenteras. Tyngdpunkten ligger på de stora medierna som dagspress, radio och TV. Men kursen belyser även andra medier och lägger vikt vid framväxandet av nya kommunikationsteknologier. Dahlgren, Peter (2002) Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur AB, Lund (delar) Hadenius, Stig och Lennart Weibull (2003) Massmedier, Press, Radio & TV i förvandling, 8:e uppl. Albert Bonniers Förlags AB Hesser, Torwald (1989) Rätten till text och bild. Tionde uppl. TU:s Förlag AB, Stockholm (25:-) * Holmberg, Claes-Göran, Ingemar Oskarsson och Per Rydén (1983) En svensk presshistoria. Esselte Studium, Stockholm (50:-)* Olsson, Anders R. (2002) Yttrandefrihet och tryckfrihet, Handbok för journalister, 3:e uppl. Prisma Bokförlag Spelregler för press, radio, tv kan hämtas på klicka på "om SVT", därefter på "lagar och regler" till vänster på skärmen. Tryckfrihetsförordning: Yttrandefrihetsgrundlag: Sändningstillstånd för TV, sändningstillstånd för SVT, Radio- och TV-lagen samt Lokalradiolagen kan hämtas ner på: Delkurs 3. Organisationskommunikation, 5 poäng Kursen tar avstamp i organisationsteori och belyser sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på individens och organisationen. I kursen gås grundläggande socialpsykologiska och organisationsteoretiska begrepp igenom, t ex roller, individens förutsättningar för kommunikation, inlärning, förutsättningar för mellanmänsklig kommunikation, ledarskap och sociala nätverk. Betoningen ligger på hur människan kommunicerar inom organisationer, men aspekter på organisationers omvärldskommunikation berörs också.. Angelöw, Bosse och Thom Jonsson (2000) Introduktion till socialpsykologi, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund 270 4

5 Dahlgren, Peter (2002) Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur AB, Lund (delar) Dimbley, Rickard & Graeme Burton (1999) Kommunikation är mer än ord, 2:a uppl. Studentlitteratur AB, Lund (delar) Strid, Jan (1999) Internkommunikation, Studentlitteratur AB, Lund 85 Jacobsen, Dag Ingvar och Jan Thorsvik (1995) Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, Lund Delkurs 4. Medier, Individ, Samhälle, 5 poäng Syftet med delkursen är att belysa medieanvändning och mediernas betydelse i dagens samhälle. Kursen är uppbyggd kring två teman. Det första tar fasta på mediernas roll och betydelse i det offentliga livet med utgångspunkt från individen som samhällsmedborgare. Här belyses förutsättningar och effekter av medierad och planerad kommunikation, journalistik, opinionsbildning och samhällsinformation. Det andra temat tar fasta på mediernas roll i det privata livet utifrån begrepp som konsumtion, identitet och livsstil. Dahlgren, Peter (2002) Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur AB, Lund (delar) Jansson, André (2002) Mediekultur och samhälle, Studentlitteratur AB, Lund (delar) Strömbäck, Jesper (2000) Makt och medier, Studentlitteratur AB, Lund Thompson, John B (2002) Medierna och moderniteten, Daidalos (delar) Kompendium * (xx:-) + valbar obligatorisk litteratur enlig separat lista 100 5

6 Undervisning Undervisning anordnas i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Prov och betyg För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygssätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som har underkänts i prov har rätt att undergå nytt prov. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet 6

7 Fortsättningskurs, 20 poäng Fortsättningskursen belyser förutsättningarna för medierad kommunikation. Tonvikten ligger på den roll olika medier spelar för informationsförmedling och opinionsbildning. Vidare sker en fördjupning i planerad kommunikation. I kursen ingår vetenskaplig metod och ett avslutande uppsatsarbete. Kursen inrättad Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden Kursen ges som fristående kurs Kursens syfte Kursen syftar till att ge en fördjupad belysning av den medierade och planerade kommunikationens roll och villkor. Detta sker inom två huvudsakliga kontexter: mediernas roll i samhället och kommunikationsprocessen mellan och inom olika slags subsystem i samhället. Kursen syftar till att studera kommunikationens struktur, innehåll och villkor inom respektive system. Kursen skall vidare ge förutsättningar för att den studerande självständigt skall kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett problem inom medie- och kommunikationsområdet. Kursens innehåll Kursen består av fem delkurser: Medie- och kommunikationsvetenskap II, 4 poäng Medierna i samhället, 4 poäng Planerad kommunikation, 4 poäng Forskningsprocessen, 3 poäng Projektarbete, 5 poäng Förkunskaper För tillträde till studiekursen fordras normalt godkänd grundkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande kunskaper. Kursbeskrivningar och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap II, 4 poäng Kursen syftar till att presentera och diskutera grundläggande teoretiska och metodologiska ansatser inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Den behandlar också frågor om hur olika vetenskapliga diskurser beskriver hur medierad kommunikation påverkar producenter, användare och mediesystemet i sig. Kursen presenterar en historisk översikt av framväxten av olika huvudriktningar inom medieforskningen, både med avseende på teoretiska och metodologiska aspekter. Vidare ges orientering kring aktuell medieforskning. Jansson, André (2002), Mediekultur och Samhälle Studentlitteratur 200 7

8 Allen, Robert C (ed) (1992) Channels of Discourse. Rassembled, London: Routledge 350 Hartley. John (2002) Communcation, Cultural and Media Studies: Key Concepts, 3:e uppl. Routledge. London. UK Kompendium: (50:-)* 100 Delkurs 2. Medier och samhälle, 4 poäng Kursens syfte är att belysa den roll som medierna spelar i samhället. Den presenterar dels ett komparativt perspektiv genom att presentera mediesystem i olika länder, dels ett internationellt perspektiv med inriktning på framväxten av globala medier. De centrala frågorna gäller mediestrukturens villkor, särskilt mediepolitik och medieekonomi. Vidare behandlas frågor om medierna som institutioner och deras relation till andra samhällsinstitutioner, samt hur medierna påverkas av den teknologiska utvecklingen. Euromedia Research Group (1998) Media Policy. Convergence, Concentration & Commerce, Sage, Pulications Ltd Thompsson, John B (2002) Medierna och Moderniteten, Bokförlaget Daidalos, Sverige Kompendium: Gustafsson Karl-Erik & Lennart Weibull inthe European Journal of Communication Research nr 3/97: European Press Development Since 1945 (10:-) * Kompendium 3. Blandade texter * (40:-) 80 Delkurs 3. Planerad kommunikation, 4 poäng Kursens syfte är att belysa förutsättningar för planerad kommunikation (public relations) såväl i ett europeiskt som i ett nordamerikanskt perspektiv. Centrala begrepp och grundläggande teorier presenteras. I kursen ges även en översikt av tillämpningar inom yrkesområdet, särskilt kampanjverksamhet, och därmed sammanhängande etiska frågor. Spicer, Christopher /1997) Organizational Public Relations A Political Perspective, N.J: Lawrence Erlbaum 300 Larsson, Larsåke (red) (2002) PR på svenska. Teori, strategi och kritisk analys, Lund Studentlitteratur Kompendium (60:-) * c a 120 8

9 Delkurs 4. Forskningsprocessen, 3 poäng Kursens syfte är att ge en inblick i den vetenskapliga arbetsprocessen. Ett mål är att den studerande skall kunna utnyttja litteratur och annan kunskap för att kunna utföra undersökningar av olika slag samt kunna tolka och presentera resultaten. Vidare behandlas ett urval av de vetenskapliga metoder som förekommer inom forskningsområdet. Esaiasson m. fl (2002) Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB 450 Stukát, Staffan (1993) Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur 90 Kompendium: Metod (50:-)* 100 Delkurs 5. Projektarbete, 5 poäng Syftet med projektarbetet är att den studerande på ett självständigt sätt skall kunna göra en vetenskaplig rapport. Denna skall avse redovisning av resultat framtagna genom en empirisk undersökning. Avsikten är att skapa problemmedvetenhet, systematisk förmåga och metodkunnande. Kursen avslutas med att uppsatsen behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete (10:-)* 23 Stenciler i anslutning till undervisningen (40:-)* 80 Uppsatsupptryckning (60:-)/student 9

10 Fördjupningskurs, 20 poäng Fördjupningskursen belyser vetenskapsteoretiska frågor inom forskning om medier, kommunikation och journalistik. Anknytning görs till olika forskningstraditioner inom ämnet. Ett självständigt vetenskapligt arbete avslutar kursen. Kursen inrättad Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden. Kursen ges som fristående Kursens syfte Fördjupningskursen syftar till att presentera teoretiska och metodologiska redskap för det fördjupade studiet av medierad kommunikation. Tyngdpunkten ligger på att ge förutsättningar för självständigt arbete. Kursens centrala tema är vetenskaplighet, problematisering och metodfördjupning. Kursen behandlar huvudtraditionerna inom medie- och kommunikationsvetenskap med tyngdpunkt på aktuella problemställningar inom fältet. Den avser dessutom att erbjuda de studerande alternativa fördjupningar inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnesområdet. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Medie- och kommunikationsvetenskap III, 3 poäng Forskning om journalistik, medier och kommunikation, 4 poäng Forskningsmetoder, 3 poäng Fördjupningsarbetet, 10 poäng Förkunskaper För tillträde till kursen fordras normalt godkänd fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng. Kursbeskrivningar och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap III, 3 poäng Kursen syftar till en belysning av grundläggande vetenskapsteoretiska frågor inom forskningen om medier och kommunikation. Vad menas med vetenskaplig kunskap och varför - samt vilka traditioner finns det härvidlag? Kursen avser att göra de studerande förtrogna med olika diskurser inom forskningsområdet och behandla frågan om vad som är den gemensamma vetenskapliga grunden och vad som skiljer olika skolor åt. Kompendium: Gibson Burrell & Gareth Morgan, Sociological paradigms and organisational analysis, kap. 1 (Gower, 1985) Berth Danemark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen och Jan Ch. Karlsson, Att förklara samhället, kap. 6 (Teori i samhällsvetenskaplig metodologi), Studentlitteratur, 1997 s

11 Övrig litteratur: Boyd-Barrett, Oliver & Cris Newbold (ed) (1995) Approaches to media. London: Arnold som referenslitteratur 200 Uppsatser för läsning Tidskriftsartiklar för läsning Rekommenderad läsning Månsson, Per (red) Moderna samhällsteorier (1998) Prisma Delkurs 2. Forskning om journalistik, medier och kommunikation, 4 poäng Kursen avser att ge en särskild fördjupning inom något centralt område inom medieoch kommunikationsvetenskaplig forskning. I delkursen behandlas i första hand de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för olika forskningsområden. Varje kurs behandlar olika områden som anknyter till forskningstraditionen vid institutionen. Du kommer att få välja mellan ett antal olika kurser. Information och litteratur i anslutning till kursen. Delkurs 3. Forskningsmetoder, 3 poäng Delkursen syftar till att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om forskningsprocessen samt ge en insikt i tillämpning och förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder i praktiskt forskningsarbete. Esaiasson m. fl (2002) Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB 450 Hansen/Cottle/Negrine/Newbold (1998) Mass Communication Research Methods, N Y University Press Referenslitteratur: Grundläggande statistik Kompendium* (40:-) ca 100 Delkurs 4. Fördjupningsarbetet, 10 poäng Fördjupningsarbetet innebär ett självständigt vetenskapligt arbete i vilket bör ingå en empirisk prövning av något teoretiskt förankrat forskningsproblem. Kursen avslutas med en uppsats som behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete (10:-)* 26 Kompendium: Uppsatsexempel Uppsatstryckning 100:-/student 11

12 Påbyggnadskursen, 20 poäng (går endast vårtermin) Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvenskapliga fakultetsnämnden. Kursen ges som en fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningsprograms valfria del. Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande en påbyggnad på sina grundstudier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Betoningen i kursen ligger på tillämpning av de teoretiska kunskaper studenten redan tillägnat sig i sina studier, t ex i strategisk planering och utvärderingsarbete på medieområdet. Avsikten är att ge de teoretiska och metodologiska kunskaper som är nödvändiga att studenten självständigt skall kunna planera, genomföra och utvärdera kvalificerade analyser av mediernas struktur, innehåll och publik. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om massmediernas villkor och betydelse i det moderna samhället samt i medieanalytiska metoder. Den ger även grundläggande kunskaper i omvärldsanalys där medieinnehåll och mediepublik är av betydelse, något som har sin praktiska tillämpning i t ex opinionsundersökningar eller undersökningar av organisationers image i medierna. För utbildningen gäller också att den studerande självständigt skall planera och genomföra en medieundersökning. Arbetet skall genomföras på uppdrag av och/eller i nära samverkan med praktisk verksamhet inom ett valt specialområde. Detta kan antingen gälla enskilda medier eller myndigheter och organisationer på medieområdet. Det självständiga arbete kan också genomföras inom ramen för forskningsprojekt vid universitetet. Efter genomgången kurs skall den studerande självständigt kunna planera och genomföra kvalificerade medieanalyser. Kursen förbereder för arbete med omvärldsanalys eller utvärderingsarbete, främst inom mediesektorn. Kursen kan ingå i en Magisterexamen. För Magisterexamen med inriktning mot Medie- och kommunikationsvetenskap krävs avslutade kurser om sammanlagt minst 160 poäng, varav 80 poäng i Medie- och kommunikationsvetenskap där fördjupningskursen (C-kurs) och påbyggnadskursen (D-kurs) skall ingå. Kursens innehåll Kursen består av tre delkurser: Medie- och kommunikationsvetenskap (IV) Medieanalys, 5 poäng Metodfördjupning, 5 poäng Självständigt arbete, 10 poäng Förkunskaper För tillträde till kursen fordras minst 120 högskolepoäng, samt dokumenterade kunskaper i kvantitativa analysmetoder (dessa kan ingå i de 120 poängen), samt något av följande två alternativ: 12

13 1) godkänd Fördjupningskurs (C-kurs) i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, eller 2) godkänd Fördjupningskurs (C-kurs) i statskunskap, sociologi eller företagsekonomi samt godkänd Grundkurs (A-kurs) i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Goda kunskaper i kvantitativa analysmetoder krävs för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen. Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap IV - Medieanalys, 5 poäng Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om massmediernas villkor och betydelse i det moderna samhället, kunskaper som ligger till grund och är en förutsättning för att kunna planera och genomföra kvalificerade medieanalyser. Under delkursen kompletteras föreläsningarna och övningarna med en serie expertföreläsningar som på olika sätt skall belysa den pågående utvecklingen inom medieområdet när det gäller struktur, innehåll och publik. Tyngdpunkten ligger på aktuella tendenser i medieutvecklingen, där globalisering, teknisk utveckling, likheter och skillnader mellan olika länders mediesystem, konkurrensstrategier i olika mediesektorer, mediernas politiska och ekonomiska villkor samt deras ställning i samhället och hos publiken är teman som berörs. Kursen innehåller även en översiktlig genomgång av teorier i omvärldsanalys och utvärdering samt deras tillämpningar inom medieområdet. Denna del av kursen ges som en strimma under hela terminen, där allmänna föreläsningar varvas med konkreta exemplifieringar av branschföreträdare, som får ge sin syn på hur omvärldsanalys och utvärderingsarbete kan bedrivas i en medieorganisation. Den övergripande målsättningen för detta delmoment är att ge kunskap om hur medieorganisationerna strategiskt förhåller sig till omvärldsförändringar. Heath, Robert (1997) Strategic Issues Management. Organizations and Public Policy Challenge, London, Sage Larsson, Larsåke (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund Studentlitteratur, kapitel 8 och Kompendium: med artiklar till respektive föreläsning

14 Referenslitteratur McQuail, Denis (2000) Mc Quail s Mass Communication Theory, 4 th edition. Sage finns att låna på exp. 489 Wadbring, Ingela och Lennart Weibull (red) (2000), Tryckt, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet, finns att köpa på exp. 100:- Hvitfelt, Håkan och Gunnar Nygren (2000) (red) På väg mot medievärlden Journalistik, teknik, marknad. Studentlitteratur Carlsson, Ulla och Ulrika Facht (red) Medie-Sverige 2001/2002. Statistik och analys. Nordicom-Sverige. Göteborgs Universitet, finns att låna på exp. 393 Tillvalslitteratur för fördjupningsuppgift och fallstudier 200 Delkurs 2. Metodfördjupning, 5 poäng Kursens syfte är att ge fördjupad metodkunskap. Tonvikten ligger på kvantitativa analysmetoder, i synnerhet enkätundersökningar och innehållsanalys, men även andra medieanalytiska metoder behandlas, t ex fokusgruppintervjuer. Under kursen uppmärksammas även utomvetenskapliga användningsområden för samhällsvetenskapliga analysmetoder, t ex i form av opinionsundersökningar och publikmätningar. Kursen består av föreläsningar och övningar samt en fritt vald metodfördjupning. Avsikten är att studenten efter genomgången utbildning självständigt skall kunna planera, genomföra och utvärdera en större undersökning av mediepubliker eller medieinnehåll. Kompendium 1: Field, Andy (2000) Discovering Statistics using SPSS for Windows, New York, Sage kap. 4 Kompendium 2: Litner, Anders (2000) The explanatory power of new dimensions in public opinion research. Paper presented at Statistics Sweden s 4:th Conference, Stockholm: oktober * 10: Kompendium 3: Rosenberg, Morris (1968) The Logic of Survey Analysis. New York: Basic Valfri litteratur i samband med eget specialarbete 700 Delkurs 3. Självständigt arbete, 10 poäng Kursen avser ett självständigt arbete där en undersökning genomförs i nära samverkan med praktisk verksamhet inom ett valt specialområde. Detta kan antingen ske inom enskilda medier eller inom myndigheter och organisationer på medieområdet. Det självständiga arbete kan också genomföras inom ramen för forskningsprojekt vid universitetet, t ex i samarbete med SOM-institutet eller Dagspresskollegiet. Arbetet redovisas i skriftlig form och behandlas på ett seminarium. 14

15 Grundkurs i Informationsproduktion, 20 poäng (går endast hösttermin) Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändrig och Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa utbildningsprogram. Utbildningsområde: Samhällskunskap Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande en grund för professionellt informationsarbete i organisatoriska sammanhang. I kursen Informationsproduktion ingår teoretiska moment vars syfte är att ge de studerande organisationsförståelse och kunskaper om kommunikationsplanering. Tyngdpunkten i kursen ligger på tillämpning av teorier och metoder och omsättning av kunskaperna i praktiska informationsmoment. I de praktiska momenten ingår att arbeta med text, bild och olika presentationstekniker. Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda teorier och metoder i praktiska kommunikationssituationer. kunna analysera kommunikationsfrågor i en organisation och finna genomtänkta strategier och lösningar för effektiv kommunikation. ha förståelse för och vara medveten om syftet med och följderna av arbete med olika kommunikativa verktyg. vara insatt i informatörens roll och praktiskt kunna hantera arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Kommunikationsplanering (KP) - 5 poäng. Språket i kommunikationen (SiK) - 5 poäng. Presentationstekniker (PT) - 5 poäng. Projektarbete (PA) 5 poäng. 15

16 Kommunikationsplanering (KP) 5 poäng Communication Strategies Delkursen ska ge grundläggande organisationsförståelse och kunskap i kommunikationsplanering. Utifrån en förståelse för kontext och olika aktörers perspektiv ska studenterna kunna analysera kommunikationsprocessens komponenter och planera kommunikativa insatser av olika slag. Anne Gregory: Planning and Managing a Public Relation Campaign: A Step-by-step Guide. 2:a uppl. Kogan Page, London Ronald E Rice, Charles K Atkin: Public Communication Campaigns. 3: uppl. Sage Publication. Inc, California USA Sven Windahl, Benno Signitzer, Jean T Olson: Using Communication Theory. Sage, London Språket i kommunikationen (SiK) 5 poäng Communication Language and Images Delkursen ska ge grundläggande språkvetenskaplig kunskap och förståelse för språkets form och möjligheter samt grundläggande bildkunskap och träning i bildanalys. Kursen syftar också till att ge de studerande möjlighet att öka sin språkförståelse och skrivkänsla samt förmåga att hantera samspelet text och bild. I kursen ingår att skriva såväl mer kreativa som argumenterande, journalistiska och informativa texter. Kurt Johannesson: Retorik eller konsten att övertyga. Nordstedts, Stockholm Siv Strömqvist: Konsten att tala och skriva. Liber, Malmö Bo Bergström: Effektiv visuell kommunikation. Carlsson bokförlag, Stockholm Presentationstekniker (PT) 5 poäng Communication Tools Delkursen ska ge praktisk och tillämpad kunskap om grafisk formgivning, visuella presentationer, trycksaksframställning, muntlig presentation samt grundläggande kunskap i relevanta dataprogram. Syftet är att ge studenterna känsla för praktiskt informationsarbete och kunskap så att de kan vara skickliga beställare av informationsprodukter. Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Rydberg: Grafisk kokbok. Bokförlaget Arena, Stockholm

17 Bo Bergström: Effektiv visuell kommunikation. Carlsson bokförlag, Stockholm Projektarbete (PA) 5 poäng Det avslutande projektarbetet är ett arbete i grupp. Syftet är att studenterna ska tillämpa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ett konkret informationsprojekt. Erling S Andersson: Projektarbete en vägledning för studenter. Studentlitteratur, Lund Undervisning Undervisning sker i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Övningar och seminarier som utgör del av examination är obligatoriska. Prov och betyg I de olika delkurserna tillämpas examinationsformer anpassade till kursens karaktär. För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygsätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som underkänts har rätt att undergå nytt prov för att få godkänt betyg. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen fordras godkänd grundkurs och fortsättningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng. Utvärdering Varje kurs skall utvärderas och resultaten dokumenteras. Utvärdering ska ske dels efter avslutad kurs, dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Beslut om kurslitteratur fattas av institutionsstyrelsen. 17

18 Fortsättningskurs i Informationsproduktion, 20 poäng (går endast vårtermin) Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändring Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa utbildningsprogram. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande fördjupad kunskap om och träning i professionellt och strategiskt kommunikativt arbete. Fortsättningskursen i Informationsproduktion innehåller teoretiska moment som syftar till att fördjupa studenternas förståelse för organisationers och aktörers kommunikativa förutsättningar och möjligheter samt den omvärld som påverkar kommunikationen och handling. Tyngdpunkten i kursen ligger på tillämning av teoretiska kunskaper i mer komplexa kommunikationssituationer. Kursen har även en praktiskt inriktad del om kommunikationstekniker och elektronisk publicering. Efter genomgången kurs ska studenten - ha fördjupad kunskap om och träning i att använda teorier och metoder i olikartade kommunikationssituationer. - ha utvecklat förståelse för och medvetenhet om organisationer och dess relationer till omvärlden. - ha förmåga att vara en medveten aktör i kommunikativa och organisatoriska sammanhang. - kunna reflektera kring den etik som situation och sammanhang kräver. - kunna analysera komplexa kommunikationsfrågor och finna genomtänkta strategier och lösningar för god kommunikation sett till olika aktörer i organisationen och dess omgivning. - ha förståelse för förutsättningar och möjligheter med elektronisk publicering samt ha grundläggande förmåga att arbeta med webb. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Strategisk kommunikation (SK) - 5 poäng. Omvärld och relationer (OR) - 5 poäng. Kommunikationstekniker (KT) - 5 poäng. Projektarbete (PA) - 5 poäng. 18

19 Strategisk kommunikation (SK) 5 poäng Integrated Communication Delkursen ska ge organisationsförståelse i form av kunskaper i organisationsteori, organisationspsykologi och affärsmässighet. Delkursen ska även ge kunskap om och färdighet i att tillämpa teorier och metoder i mer komplexa kommunikationssammanhang. Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad: Integrerad organisationlära. Studentlitteratur, Lund Anne Gregory: Planning and Managing a Public Relation Campaign: A Step-by-step Guide. 2:a uppl. Kogan Page, London Ronald E Rice, Charles K Atkin: Public Communication Campaigns. 3: uppl. Sage Publication. Inc, California USA Omvärld och relationer (OR) 5 poäng Issues Management Delkursen ska ge kunskap om och förståelse för omvärldens betydelse då det gäller organisationens kommunikation, relationer och image. Kursen syftar också till att öka förmågan till omvärldsanalys och arbete med massmedierelationer. Per Frankelius: Omvärldsanalys. Liber Ekonomi Malmö Robert Heath: Strategic Issues Managemant. Organization and Public Policy Challenge. Sage, London Peter Karaszi: Använd media. PK förlag AB, Stockholm Peter Malmsten: Mediebilden i verkligheten. Liber, Malmö Kommunikationstekniker (KT) 5 poäng Delkursen ska ge kunskap om och förståelse för förutsättningarna, möjligheterna och användningen av elektronisk publicering. Kursen syftar också till att utveckla förmågan att utforma material för webb och intranät och visuella presentationer utifrån ett användarperspektiv. Per-Olof Eliasson, Heikki Jalakas: Webbkompendium. JMG. Helena Englund, Karin Guldbrand: Klarspråk på nätet. 2:a uppl. Pagina, Sundbyberg

20 Mats Bark, Mats Heide, Maria Langen, Else Nygren: Intranätboken. Liber, malmö Tarin Towers: Dreamweaver för Windows & Macintosh.Visual Quickstart Guide. Peachpit Press. Projektarbete (PA) 5 poäng Term Projekt Kursen avslutas med ett projektarbete med ett faktiskt eller fiktivt praktikfall i form av ett organisatoriskt kommunikationsproblem eller kommunikationsfråga. Projektarbetet innebär att analysera och strategiskt hantera problematiken sett till kontext och kommunikation, inklusive att föreslå och arbeta fram konkreta lösningar. Undervisning Undervisning sker i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Övningar och seminarier som utgör del av examination är obligatoriska. Prov och betyg I de olika delkurserna tillämpas examinationsformer anpassade till kursens karaktär. För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygsätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som underkänts har rätt att undergå nytt prov för att få godkänt betyg. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen fordras godkänd grundkurs och fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng, samt godkänd grundkurs i Informationsproduktion eller motsvarande. Utvärdering Varje kurs ska utvärderas och resultaten dokumenteras. Utvärdering ska ske dels efter avslutad kurs, dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Beslut om kurslitteratur fattas av institutionsstyrelsen 20

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2002 Grundkurs, 20 poäng Grundkursen i medie- och

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LKPB17 Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points Dnr: 2005:57au Institutionen för samhällsvetenskap KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication Studies, 1-20 points Kurskod Beslutsdatum Gäller från MKA515 2005-08-29

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Nämnd för Internationellt arbete 2011-01-11 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-12-01

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG200 Företagsekonomi 2, 30 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SNC 533 Dnr 2003:1D Beslutsdatum 2003-01-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning,

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Organization,

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKA515 Dnr 2003: 37au Beslutsdatum 2003-06-16 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer