1996 Referenstid 1 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1996 Referenstid 1 september"

Transkript

1 Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: , e-post: Register SLST Beskriver löner och sysselsättning inom den statliga sektorn Version SLSTsql Innehåller samtliga variabler lagrat i sql. Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor Registertyp administrativt register Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister nej Databas SLO1996 Presentationstext Första tid Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1996 SLST, fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning 1996 Referenstid 1 september Senaste tid 1996 Tabell / flat fil Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1996 Objekttyp Statsanställda Population Anställda per den 1 september Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll

2 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Ålder Ålder vid ej summerbar Alder observationstillfället Anställningsåret för ej summerbar Anstar arbetstagarens första statligt reglerade tjänst. Anställningsår vid ej summerbar Anstmy nuvarande myndighet Avtal Anställnings och/eller ej summerbar Avt96 löneavtal Fasta tillägg summerbar kronor FTill96 Kommunkod Kommunkod enligt ej summerbar Kommun Om kommunkodens första siffra är lika med åtta så avser koden utlandsanställning. Kön ej summerbar Kon Länskod Länsindelningar enligt ej summerbar Lan Lönebeteckning ej summerbar Lb Lön exklusive fasta summerbar kronor Lon1_96 och rörliga tillägg Lönepopulationen Poster som i denna ej summerbar Lpop variabel har värdet L ingår i lönepopulationen Militär ej summerbar Mil Månadslön Månadslön (grundlön summerbar kronor Mlon96 + rörliga tillägg uppräknade till heltid) samt naturaförmåner Myndighetskod Myndigheterna ej summerbar Mynd96 redovisas enligt Sveriges statskalender Naturaförmåner summerbar kronor Natura96 a Arbetstidsberoende Summerat (Ob, Jour, summerbar kronor ObJourBer96 tillägg beredskap mm) Omfattning Omfattning i ej summerbar Omf1 procentenheter Organisatorisk hemvist ej summerbar Orghem Övertidstillägg summerbar kronor OverTill96 Övriga rörliga tillägg Beroende av summerbar kronor OvrRorLon96 arbetsuppgifter och/eller arbetsförhållande Personnummer ej summerbar PersonNr96 Population Fastställs av AgV ej summerbar Pop 2

3 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Prestationslön summerbar kronor Prestlon96 Redovisningsnummer Redovisningsnummer ej summerbar Rednr96 Standard för svensk ej summerbar SSYK yrkesklassificering Utbildningskod Utbildningsinriktning Utbildningsnivå Svensk utbildningsnomenklatu r Utbildningsinriktning, utbildningskodens första siffra Utbildningsnivå, utbildningskodens andra siffra Utbildningsregistret ej summerbar Sun Utbildningsregistret ej summerbar SunInr Utbildningsregistret ej summerbar SunNiva Lönetariff ej summerbar TAR96 Tim-, Dag- och Beloppet skall summerbar kronor TimDagVeLon96 Veckolön motsvara anstälningens omfattning Tjänstebenämning ej summerbar tjben Tjänstlediga ej summerbar TJL Tjänstgöringsomfattnin ej summerbar Tjomf g Faktisk sysselsättningsgrad. Hänsyn är tagen till partiell tjänstledighet 3 Värdemängder Alder Anstar Anstmy Individens ålder Årtalet för arbetstagarens första statligt reglerade tjänst, avser antingen 19XX eller 20XX med hänsyn tagen till födelseår. Anställningsår vid nuvarande myndighet, avser antingen 19XX eller 20XX med hänsyn tagen till födelseår. Avt96 Avtalskod Kod Benämning 01 Sektoravtal för civila statsförvaltningen (SA-C) 02 Avtal om anställningsvillkor för lärare, skolledare och syo-funkionärer (skolavtalet) 03 Avtal om anställningsvillkor för vissa utlandsstationerade tjänstemän med arvodestjänst (U-ARV) 04 Avtal för kyrkliga tjänster (ATK)

4 10 Sektoravtal för Affärsverken (SA-A) eller Affärsverksabtalet (AVA) 11 Chefslöneavtalet 31 Avtal om anstälvillkor för vissa tjänstemän med arbodestjänst inom SIDAs biståndsverksamhet (Bi-ARV) 32 Avtal om tjänster inom högskolan mm (ATH) 46 Sektoravtal för försvaret (SA-F) 47 Avtal om anst.villkor mm för vill personal anställda för frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten 49 Avtalen om avlöningsförmåner för vissa tjänstemän, reservofficersavtalet och reservstatsavtalet 59 Löne- och förmånsavtal för arvodesanställda lokalvårdare (agv cirk 1996:A14) 85 Allmänt tjänsteförteckningsavtal beträffande tjänster vid Riksdagen och dess verk 87 Löne- och förmånsavtal för statliga läkare 94 Andra avtal för arbetstagare i beredskapsarbete hos staten än de som avses under kod Avtal om anst.- och arb.villkor för vissa arbetstagare som anvisats beredskapsarbete hos staten 97 Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ATAF) 98 Avtal om arvodestjänst med lönebidrag (SAV cirk A24, 1988) 99 Beteckning för arbetstagare som ej omfattas av något av ovannämnda avtal 4 FTill96 Kommun96 Kod Fasta tillägg Kommunkoder Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning Kon Könskod Kod Benämning 1 Man 2 Kvinna Lan96 Länskod Kod Benämning 01 STOCKHOLM 03 UPPSALA 04 SÖDERMANLAND 05 ÖSTERGÖTLAND 06 JÖNKÖPING 07 KRONOBERG 08 KALMAR 09 GOTLAND 10 BLEKINGE 11 KRISTIANSTAD 12 MALMÖHUS 13 HALLAND

5 14 GÖTEBORG OCH BOHUS 15 ÄLVSBORG 16 SKARABORG 17 VÄRMLAND 18 ÖREBRO 19 VÄSTMANLAND 20 KOPPARBERG 21 GÄVLEBORG 22 VÄSTERNORRLAND 23 JÄMTLAND 24 VÄSTERBOTTEN 25 NORRBOTTEN 5 Lb Kod A C I Lon1_96 Lpop Kod L Mil Kod C M Mlon96 Lönebeteckning Benämning Arvodestjänster Lönetjänst med lön enligt chefsavtalet Lönetjänst med individuell lön, tarifflön Månadslön från AgV Lönepopulation Benämning Ingår i lönepopulationen Militär eller civil personal inom försvaret Benämning Civil Militär Månadslön (grundlön och rörliga tillägg) uppräknat till heltid Mynd96 Myndighetsförteckning Kod Benämning 0110 HOVSTATEN 0201 JUSTITIEDEPARTEMENTET 0202 STATSRÅDSBEREDNINGEN

6 0210 JUSTITIEKANSLERN 0211 RIKSÅKLAGAREN 0215 RIKSPOLISSTYRELSEN 0217 STATENS KRIMINALTEKN LABORATORIUM 0218 LOKALA POLISORGANISATIONEN 0219 DOMSTOLSVERKET 0241 DATAINSPEKTIONEN 0242 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 0243 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 0250 KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN 0310 UTRIKESFÖRVALTNINGEN 0330 STYR FÖR INTERNATIONELL UTVECKLING 0335 NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 0350 STATENS INVANDRARVERK 0352 UTLÄNNINGSNÄMNDEN 0354 INSPEKTIONEN F STRATEGISKA PRODUKTER 0355 ÖVERSÄTTNINGSDELEGATIONEN 0401 FÖRSVARSDEPARTEMENTET 0402 FÖRSVARSMAKTEN, HÖGKVARTERET 0410 ARMENS MYNDIGHETER 0420 MARINENS MYNDIGHETER 0430 FLYGVAPNETS MYNDIGHETER 0442 MILITÄRBEFÄLHAVAREN I SÖDRA MILO 0443 VÄSTRA ARMEFÖRDELNINGEN 0444 MILITÄRBEFÄLHAVAREN I MELLERSTA MILO 0446 NEDRE NORRA ARMEFÖRDELNINGEN 0447 MILITÄRBEFÄLHAVAREN I NORRA MILO 0450 FÖRSVARSMUSIKCENTRUM 0453 FORTIFIKATIONSVERKET 0454 FÖRSVARETS MATERIELVERK 0456 FÖRSVARSHÖGSKOLAN 0457 MILITÄRHÖGSKOLAN 0465 FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT 0466 KUSTBEVAKNINGEN 0470 STATENS RÄDDNINGSVERK 0472 CIVILBEFH I SÖDRA CIVILOMRÅDET 0475 CIVILBEFH I MELLERSTA CIVILOMRÅDET 0477 CIVILBEFH I NORRA CIVILOMRÅDET 0480 FÖRSVARETS SJUKVÅRDSCENTRUM 0481 STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 0482 FLYGTEKNISKA FÖRSÖKSANSTALTEN 0483 FN-TRUPPER MM 0484 ÖVERSTYRELSEN FÖR CIVIL BEREDSKAP 0488 ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR TOTALFÖRSV 0490 TOTALFÖRSVARETS CHEFSNÄMND 0496 TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK 0501 SOCIALDEPARTEMENTET 6

7 0510 SOCIALSTYRELSEN 0511 BARNOMBUDSMANNEN 0513 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND 0514 STAT NÄMND F INTERNAT ADOPTIONSFRÅG 0516 LÄKEMEDELSVERKET 0519 HANDIKAPPOMBUDSMANNEN 0525 ALKOHOLINSPEKTIONEN 0530 SOCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET 0540 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 0541 RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET 0550 FOLKHÄLSOINSTITUTET 0560 SMITTSKYDDSINSTITUTET 0574 RÄTTSMEDICINALVERKET 0575 STAT BEREDN UTVÄRDERING AV MED METODIK 0576 STAT INST F PSYKOSOCIAL MILJÖMEDICIN 0581 NÄMNDEN FÖR VÅRDARTJÄNST 0601 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET 0610 VÄGVERKET 0630 SVERIGES METEOROLOG O HYDROLOG INST 0638 HANDELSFLOTTANS KULTUR O FRITIDSRÅD 0639 STATENS HAVERIKOMMISSION 0650 STAT VÄG-O TRANSPORTFORSKNINGSINST 0651 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 0660 BANVERKET 0671 POST- OCH TELESTYRELSEN 0683 KOMMUNIKATIONSFORSKN BEREDNINGEN 0690 STATENS INST F KOMMUNIKATIONSANALYS 0701 FINANSDEPARTEMENTET 0702 REGERINGSKANSLIETS FÖRVALTN KONTOR 0703 NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING 0704 RIKSSKATTEVERKET 0707 KAMMARKOLLEGIET 0715 STATSKONTORET 0716 RIKSREVISIONSVERKET 0717 ARBETSGIVARVERKET 0718 STATENS LÖNE- OCH PENSIONSVERK 0721 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 0726 STATENS LOKALFÖRSÖRJNINGSVERK 0727 STATENS FASTIGHETSVERK 0730 TULLVERKET 0732 KONJUNKTURINSTITUTET 0736 FINANSINSPEKTIONEN 0738 RIKSGÄLDSKONTORET 0739 LOTTERIINSPEKTIONEN 0741 KRONOFOGDEMYNDIGHET STOCKHOLM 0743 KRONOFOGDEMYNDIGHET UPPSALA 0744 KRONOFOGDEMYNDIGHET SÖDERMANLAND 7

8 0745 KRONOFOGDEMYNDIGHET ÖSTERGÖTLAND 0746 KRONOFOGDEMYNDIGHET JÖNKÖPING 0747 KRONOFOGDEMYNDIGHET KRONOBERG 0748 KRONOFOGDEMYNDIGHET KALMAR 0749 KRONOFOGDEMYNDIGHET GOTLAND 0750 KRONOFOGDEMYNDIGHET BLEKINGE 0751 KRONOFOGDEMYNDIGHET KRISTIANSTAD 0752 KRONOFOGDEMYNDIGHET MALMÖHUS 0753 KRONOFOGDEMYNDIGHET HALLAND 0754 KRONOFOGDEMYNDIGHET GÖTEBORG O BOHUS 0755 KRONOFOGDEMYNDIGHET ÄLVSBORG 0756 KRONOFOGDEMYNDIGHET SKARABORG 0757 KRONOFOGDEMYNDIGHET VÄRMLAND 0758 KRONOFOGDEMYNDIGHET ÖREBRO 0759 KRONOFOGDEMYNDIGHET VÄSTERMANLAND 0760 KRONOFOGDEMYNDIGHET KOPPARBERG 0761 KRONOFOGDEMYNDIGHET GÄVLEBORG 0762 KRONOFOGDEMYNDIGHET VÄSTERNORRLAND 0763 KRONOFOGDEMYNDIGHET JÄMTLAND 0764 KRONOFOGDEMYNDIGHET VÄSTERBOTTEN 0765 KRONOFOGDEMYNDIGHET NORRBOTTEN 0771 SKATTEMYNDIGHET STOCKHOLM 0773 SKATTEMYNDIGHET UPPSALA 0774 SKATTEMYNDIGHET SÖDERMANLAND 0775 SKATTEMYNDIGHET ÖSTERGÖTALAND 0776 SKATTEMYNDIGHET JÖNKÖPING 0777 SKATTEMYNDIGHET KRONOBERG 0778 SKATTEMYNDIGHET KALMAR 0779 SKATTEMYNDIGHET GOTLAND 0780 SKATTEMYNDIGHET BLEKINGE 0781 SKATTEMYNDIGHET KRISTIANSTAD 0782 SKATTEMYNDIGHET MALMÖHUS 0783 SKATTEMYNDIGHET HALLAND 0784 SKATTEMYNDIGHET GÖTEBORG O BOHUS 0785 SKATTEMYNDIGHET ÄLVSBORG 0786 SKATTEMYNDIGHET SKARABORG 0787 SKATTEMYNDIGHET VÄRMLAND 0788 SKATTEMYNDIGHET ÖREBRO 0789 SKATTEMYNDIGHET VÄSTMANLAND 0790 SKATTEMYNDIGHET KOPPARBERG 0791 SKATTEMYNDIGHET GÄVLEBORG 0792 SKATTEMYNDIGHET VÄSTERNORRLAND 0793 SKATTEMYNDIGHET JÄMTLAND 0794 SKATTEMYNDIGHET VÄSTERBOTTEN 0795 SKATTEMYNDIGHET NORRBOTTEN 0801 UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 0802 RÅDET F FOU SAMARBETE MELLAN SV OCH E 8

9 0803 RÅDET F FORSKN OM UNIV O HÖGSKOLOR 0805 LUNDS UNIVERSITET 0806 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ 0807 HÖGSKOLAN I KALMAR 0808 HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD 0809 HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY 0810 SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 0812 KUNGL BIBLIOTEKET 0821 TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0824 STOCKHOLMS UNIVERSITET 0825 TEKNISKA HÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0826 KAROLINSKA INSTITUTET 0827 LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0828 ARKIVET FÖR LJUD OCH BILD 0829 MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0831 KONSTHÖGSKOLAN 0833 HÖGSKOLAN I LULEÅ 0834 INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 0835 UMEÅS UNIVERSITET 0836 MITTHÖGSKOLAN 0839 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 0840 VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE 0841 HÖGSKOLEVERKET 0842 UPPSALAS UNIVERSITET 0843 MÄLARDALENS HÖGSKOLA 0844 HÖGSKOLAN I DALARNA 0845 HÖGSKOLAN I GÄVLE/SANDVIKEN 0846 HÖGSKOLAN I ÖREBRO 0852 GÖTEBORGS UNIVERSITET 0854 HÖGSKOLAN I BORÅS 0855 HÖGSKOLAN I KARLSTAD 0856 STATENS SKOLOR FÖR VUXNA 0857 HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 0858 IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0859 STATENS SKOLOR FÖR VUXNA 0860 STATENS SKOLVERK 0861 STATENS INST F HANDIKAPPFRÅGOR I SKOLAN 0862 LINKÖPINGS UNIVERSITET 0864 STAT PSYKOLOGISK-PEDAGOGISKA BIBL 0865 HÖGSKOLAN I SKÖVDE 0867 POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET 0868 SAMESKOLA 0872 DRAMATISKA INSTITUTET 0873 OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 0877 DANSHÖGSKOLAN 0882 KONSTFACKSKOLAN 0883 CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 9

10 0884 TEKNIKVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET 0885 FORSKNINGSRÅDSNÄMNDEN 0886 MEDICINSKA FORSKNINGSRÅDET 0887 NATURVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET 0888 HUM-SAMHÄLLSVETENSKAPL FORSKN RÅD 0889 EU-PROGRAMKONTORET 0890 KRISTINASKOLAN 0891 ÖSTERVÅNGSSKOLAN 0892 MANILLASKOLAN 0893 VÄNERSKOLAN 0894 BIRGITTASKOLAN 0895 ÅSBACKASKOLAN 0896 HÄLLSBOSKOLAN 0897 EKESKOLAN 0898 TOMTEBODASKOLANS RESURSCENTER 0901 JORDBRUKSDEPARTEMENTET 0910 STATENS JORDBRUKSVERK 0912 CENTRALA FÖRSÖKSDJURSNÄMNDEN 0921 SKOGS- O JORDBRUKETS FORSKNINGSRÅD 0925 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 0934 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 0937 STATENS LIVSMEDELSVERK 0940 STATENS UTSÄDESKONTROLL 0944 STATENS VÄXTSORTNÄMND 0945 LIVSMEDELSEKONOMISKA SAMARB NÄMNDEN 0950 FISKERIVERKET 0969 SAMETINGET 1001 ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 1064 ARBETSMARKNADSINSTITUTEN 1066 ARBETSMARKNADSSTYRELSEN 1072 ARBETARSKYDDSVERKET 1076 ARBETSLIVSINSTITUTET 1077 RÅDET FÖR ARBETSLIVSFORSKNING 1083 ARBETSDOMSTOLEN 1085 JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN 1101 KULTURDEPARTEMENTET 1131 PRESSTÖDS/TALTIDNINGSNÄMNDEN 1132 RIKSARKIVET 1135 STATENS KONSTMUSEER 1136 LIVRUSTKAMM/SKOKLOSTER/HALLWYLSKA 1137 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 1138 FOLKENS MUSEUM/ETNOGRAFISKA 1139 STATENS SJÖHISTORISKA MUSEUM 1140 STATENS MUSIKSAMLINGAR 1141 ARKITEKTURMUSEET 1142 RIKSANTIKVARIEÄMB O ST HIST MUSEER 1144 SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET 10

11 1146 TALBOKS-OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET 1147 KONSTNÄRSNÄMNDEN 1148 STATENS KULTURRÅD 1149 STATENS BIOGRAFBYRÅ 1151 SVERIGES FÖRFATTARFOND 1152 STATENS KONSTRÅD 1153 SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON 1160 GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV 1161 RADIO- OCH TV-VERKET 1182 STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 1183 KYRKLIGA TJÄNSTER, STATLIGA 1201 NÄRINGS- O HANDELSDEPARTEMENTET 1210 TURISTDELEGATIONEN 1211 DELEGATIONEN F UTLÄNDSKA INVEST I SVERIG 1220 NÄRINGS-O TEKNIKUTVECKLINGSVERKET 1221 SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1230 ELSÄKERHETSVERKET 1231 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 1236 STYRELSEN F ACKREDIT O TEKNISK KONTROLL 1238 PATENT- O REGISTRERINGSVERKET 1239 PATENTBESVÄRSRÄTTEN 1240 REVISORSNÄMNDEN 1242 RYMDSTYRELSEN 1260 SKOGSSTYRELSEN 1261 SKOGSVÅRDSSTYRELSE 1262 GLESBYGDSVERKET 1263 STATENS INST F REGIONALFORSKNING 1264 KOMMERSKOLLEGIUM 1265 EXPORTKREDITNÄMNDEN 1266 HANDELSSEKRETERARE SVERIGES EXPORTRÅD 1292 KONKURRENSVERKET 1295 STATENS OLJELAGER 1301 INRIKESDEPARTEMENTET 1302 BOVERKET 1303 STATENS BOSTADSKREDITNÄMND 1304 BYGGFORSKNINGSRÅDET 1305 STATENS LANTMÄTERIVERK 1306 STATENS VA-NÄMND 1307 MARKNADSDOMSTOLEN 1308 OMBUDSMAN MOT ETNISK DISKRIMINERING 1311 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 1313 LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 1314 LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 1315 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1316 LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 1317 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 1318 LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN 11

12 1319 LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 1320 LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 1321 LÄNSSTYRELSEN I KRISTIANSTADS LÄN 1322 LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN 1323 LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 1324 LÄNSSTYRELSEN I GÖTEB O BOHUS LÄN 1325 LÄNSSTYRELSEN I ÄLVSBORGS LÄN 1326 LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN 1327 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 1328 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 1329 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN 1330 LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1331 LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN 1332 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 1333 LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 1334 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 1335 LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN 1393 KONSUMENTVERKET 1394 ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 1395 UNGDOMSSTYRELSEN 1401 MILJÖDEPARTEMENTET 1415 KONCESSIONSNÄMNDEN FÖR MILJÖSKYDD 1441 STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION 1446 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 1447 STATENS NATURVÅRDSVERK 1448 STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT 1641 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1643 RIKSDAGENS OMBUDSMÄN 1644 RIKSDAGENS REVISORERS KANSLI 1654 RIKSBANKEN 2200 SJ 2700 LUFTFARTSVERKET 2800 SJÖFARTSVERKET 2900 SVENSKA KRAFTNÄT 5500 PRÄSTER 6001 STIFTELSEN NORDISKA MUSEET 6002 STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET 6102 KUNGL AKADEMIEN F DE FRIA KONST 6104 STIFTELSEN RIKSUTSTÄLLNINGAR 6201 STIFTELSEN SIPRI 6203 SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 6204 STIFTELSEN WHO 6206 STIFTELSEN SVENSKA INSTITUTET 6210 STIFTELSEN SVENSKA BARNBOKSINSTITUT 6211 STIFTELSEN FÖREMÅLSVÅRD I KIRUNA 6900 ALLM FÖRSÄKRINGSKASSA 12

13 Natura96 ObJourBer96 Naturaförmåner Obekvämtidstillägg, Jourtillägg, Beredskapstillägg 13 Omf1 Anställningens omfattning ur lönesystemet; 0-100% Orghem OverTill96 OvrRorLon96 PersonNr96 Organisatorisk hemvist Övertidstillägg Övriga rörliga tillägg Personnummer Pop Populationstillhörighet Kod Benämning 1 AgV-population 2 Frivilliga medlemmar 3 AFK 4 SCB-diff Prestlon96 Rednr96 SSYK Kod Lönedel eller bonus som utgår på grundval av prestation eller resultat Redovisningsnummer Yrkeskod enligt Standard för svensk yrkesklassificering 96, Koden kan vara tre eller fyra ställig. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning

14 Sun Kod Utbildningskod. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning 14 SunInr Utbildningsinriktning Kod Benämning 0 Allmän grundutbildning 1 Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 2 Pedagogisk utbildning 3 Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteendeveten 4 Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 5 Utbildning för transport och kommunikation 6 Utbildning för vårdyrken 7 Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 8 Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst 9 Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp SunNiva Utbildningsnivå Kod Benämning 1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande) 3 Gymnasial utbildning högst 2-årig 4 Gymnasial utbildning längre än 2 år men max 3 år 5 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (inkl. 4-årigt tekniskt gymnasium) 6 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (exkl. forskarutbildning) 7 Forskarutbildning 9 Ospecificerad nivå TAR96 TimDagVeLon96 Lönetariff. Uppgiften redovisas för arbetstagare som omfattas av lokalt lönesystem. Tim-, dag- eller veckolön tjben Tjänstebenämning Kod Benämning ACKOMPANJATÖR ADB-ADMINISTRATÖR ADB-ANSVARIG ADB-ASSISTENT

15 00095 ADB-CHEF ADB-CHEF, BITR ADB-DIREKTÖR ADB-EXPERT ADB-HANDLÄGGARE ADB-INGENJÖR ADB-METODANSVARIG ADB-SAMORDNARE ADB-REVISOR ADB-SÄKERHETSANSV ADB-SÄKERHETSCHEF ADB-TEKNIKER ADB-TJÄNSTEMAN ADB-UTREDARE ADJUNKT ADMINISTRATIONSANSVA ADMINISTRATIV ASSIST ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV DIR ADMINISTRATÖR ADVOKATFISKAL ADVOKATSEKRETERARE AFFÄRSOMRÅDESANSVARIG AFFÄRSOMRÅDESCHEF AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF AGGRETGATREPARATÖR AGRONOM AKADEMIINTENDENT AKADEMIOMBUDSMAN AKADEMIRÄNTMÄSTARE AKADEMIRÄNTMÄST BITR AKADEMISEKRETERARE AKADEMISK SEKRETERARE AKADEMITRÄDGÅRDSMÄST AKTUARIE AMANUENS AMANUENS FÖRSTE AMANUENS GRUNDUTB AMBASSADPREDIKANT AMBASSADRÅD AMBASSADSEKR ANDRE AMBASSADSEKR FÖRSTE AMBASSADSEKR TREDJE AMBASSADÖR AMIRALITETSPASTOR AMIRALITETSPREDIKANT ANALYTIKER 15

16 01315 ANLÄGGNINGSANSVARIG ANPASSNINGSLÄRARE ANS-INSPEKTÖR ANSTALTSCHEF ANSTALTSDIREKTÖR ANSTALTSINGENJÖR ANSTALTSINSPEKTÖR ANSVARIG INTERNATION ANTAGNINGSANSVARIG ANTAGNINGSCHEF ANTAGNINGSSEKR ANTIKVARIE ANTIKVARIE FÖRSTE ANVÄNDARREPRESENTANT APOTEKARE ARBETSFÖRMEDLARE ARB FÖRMEDL CHEF ARB FÖRMEDL CHEF BI ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSKONSULENT FÖ ARBETSLEDARE ARBETSLEDARE INFO ARBETSLED PASS SERV ARBETSLEDARE-VVS ARB MARK INST CHEF ARBMARK INST CHEF BI ARBETSMARKNADSRÅD ARBETSRÄTTSJURIST ARBTAG BEREDSKAPSARB ARBETSTERAPEUT ARKEOBOTANIKER ARKEOGEOLOG ARKEOLOG ARKITEKT ARKIVARBETARE ARKIVVÅRDARE ARKIVARIE ARKIVARIE FÖRSTE ARKIVANSVARIG ARKIVASSISTENT ARKIVASS FÖRSTE ARKIVBITRÄDE ARKIVCHEF ARKIVFÖRESTÅNDARE ARKIVHANDLÄGGARE ARKIVRÅD 16

17 03430 ARMÉVERKMÄSTARE ARRESTANTVAKT ART-DIRECTOR ARVODIST ASPIRANT ASSESSOR I LÄNSRÄTT ASSISTENT ASSISTENT ANTAGNING ASSISTENT ANTAGNING ASSISTENT, EKONOMI ASSISTENT, KLIENTADMINISTRATIO ASSISTENT KLINISK ASSISTENT KS- OCH IT-FRÅGOR ASS M DOKTORANDTJ ASS M UTBILDN BIDRAG ASS AKAD LÄÄROANST ASSISTENT FÖRSTE ASS BEHANDLINGS ASSISTENT, PERSONAL ASSISTENT, PERSONLIG ASSISTENT/SJUKSKÖTER ASSISTENTTANDLÄKARE ASSISTENTÅKLAGARE ATELJECHEF AU-CHEF AUDITÖR AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF, BITR AVDELNINGSDIREKTÖR AVDELNINGSFÖREST AVD FÖREST BITR AVDELNINGSINGENJÖR AVDELNINGSING FÖRSTE AVDELNINGSLEDARE AVDELNINGSLÄKARE AVDELNINGSSEKR AVDELNINGSTANDLÄKARE AV-INGENJÖR AVTALSSPECIALIST/PEN AV-TEKNIKER BADBITRÄDE BADMÄSTARE BAGAGETEKNIKER BANCHEF BANFÖRMAN BANKKAMRERARE BANMÄSTARE 17

18 06150 BANTEKNIKER BARNSKÖTARE BARNSKÖTERSKA BDU-LÄRARE BEFALLNINGSMAN BEFÄLHAVARE BEHANDLINGSUTVECKLAR BEREDARE BEREDNINGSJURIST BEREDSKAPSINTENDENT BERGMÄSTARE BESIKTNINGSASSISTENT BESIKTNINGSINGENJÖR BESIKTNINGSVETERINÄR BESIKT VETERINÄR FÖ BESÄTTNINGSMAN BETALCHEF BEVAKNINGSCHEF BEVAKNINGSMAN BEVAKNINGSMAN FÖRSTE BIBLIOTEKARIE BIBLIOTEKARIE FÖ BIBLIOTEKSASSISTENT BIBLIOTEKSASS FÖRSTE BIBLIOTEKSBITRÄDE BIBLIOTEKSCHEF BIBLIOTEKSKONSULENT BIBLIOTEKSRÅD BILFÖRARE BILFÖRMAN BILINSPEKTÖR BILVÅRDSTEKNIKER BIOKEMIST BIOLOG BIOMEDICINSK ANALYTI BIOTEKNIKER BISKOP BITRÄDE BLANKETTKONSTRUKTÖR BOENDEASSISTENT BOENDECHEF BOENDEFÖRESTÅNDARE BOKBINDARE BOKBINDERIBITRÄDE BOKBINDERIFÖRMAN BOKLAGERANSVARIG BOKNINGSANSVARIG 18

19 08860 BOSTADSDIREKTÖR BRANDFÖRMAN BRANDINGENJÖR BRANDINSPEKTÖR BRANDMAN BRANDMÄSTARE BRIEFING OFFICER BRIEFING OFFICER ELE BUDGETADMINISTRATÖR BUDGETCHEF BUDGETHANDLÄGGARE BUDGETSAMORDNARE BUDGETSEKRETERARE BUTIKSANSVARIG BYGGARE BYGGNADSANTIKVARIE BYGGNADSCHEF BYGGNADSCHEF BITR BYGGNADSDIREKTÖR BYGGNADSEKONOM BYGGNADSINGENJÖR BYGGNADSKONSULENT BYGGNADSTEKN HANDL BYGGPROJEKTCHEF BYRÅASSISTENT BYRÅASSISTENT FÖRSTE BYRÅCHEF BYRÅCHEF F ÅTALSÄR BYRÅDIREKTÖR BYRÅINGENJÖR BYRÅINGENJÖR FÖRSTE BYRÅINSPEKTÖR BYRÅINSPEKTÖR FÖRSTE BYRÅINTENDENT BYRÅINTENDENT FÖRSTE BYRÅSEKRETERARE BYRÅSEKRETERARE FÖ BÅTBEFÄLHAVARE BÅTFÖRARE BÅTMAN BÅTSMAN CAD-INGENJÖR CHAUFFÖR CHEF CHEF FÖR ADB-SERVICE CHEF F ALLM ADV BYRÅ CHEF FÖR ETOUR 19

20 13000 CHEF HUVUDAVD CHEF IT CHEF FÖR INFORMATION CHEF FÖR JURIDISKA S CHEF FÖR INTERN SERV CHEF FÖR INFORMATIONSAVDELNING CHEF FÖR LOKALFUNKTI CHEF F OPERATIONSLED CHEF FÖR RECEPTION V CHEF F STUDERANDEENH CH INTERNATIONEL AVD CHEF PERSONALUTV CHEF TEKNISKA SEKTIO CHEFSADMINISTRATÖR CHEFSBIBLIOTEKARIE CHEFSCONTROLLER CHEFSDOKUMENTALIST CHEFSEKONOM CHEFSGYMNAST CHEFSINSTRUKTÖR CHEFSINTENDENT CHEFSJURIST CHEFSJURIST BITR CHEFSJUSTITIEOMB MAN CHEFSKRONOFOGDE CHEFSLÄKARE CHEFSMIKROBIOLOG CHEFREDAKTÖR CHEFSRÅDMAN CHEFSSEKRETERARE CHEFSTEKNIKER CHEFSTELEFONIST CHEF, STF CHEF STUD.SERVICE CHEFSVETERINÄR CHEFSÅKLAGARE CHEFSÅKLAGARE, BITRÄ CIVILEKONOM CIVILINGENJÖR CIVILINGENJÖR, LFV CONTROLLER CYKELREPARATÖR DATAADMINISTRATÖR DATANALYTIKER DATABASADMINISTRATÖR DATABASANSVARIG DATABASEXPERT 20

21 15080 DATACHEF DATADRIFTLEDARE DATADRIFTTEKNIKER DATAINGENJÖR DATAKONSULT DATAEXPERT DATAINFORMATIONSANSVARIG DATAKOMMUNIKATIONSAN DATAINSTRUKTÖR DATAOPERATÖR DATAREGISTRERARE DATARÅD DATASAMORDNARE DATATEKNIKER DATATEKNIKER/TEKNIKER DATATJÄNSTEMAN(SJ) DATAUTBILDARE DELGIVNINGSFÖRMAN DELGIVNINGSMAN DELGIVNINGSMAN FÖ DEPARTEMENTSRÅD DEPARTEMENTSSEKR DEPÅCHEF DIETIST DIGITALISERARE DIRECTOR DIRECTOR MUSICES DIREKTÖR DIREKTÖR BITRÄDANDE DIREKTÖR (RIKSBANK) DIREKTÖRSASSISTENT DISTRIBUTIONSLEDARE DISTRIBUTÖR DISTRIKTSCHEF DISTRIKTSFÖRSÖKSLED DISTRIKTSLANTMÄTARE DISTR LANTMÄT BITR DISTRIKTSVETERINÄR DJURHUSCHEF DJURSJUKVÅRDARE DJURSKÖTARE DJURVÅRDARE DOCENT DOKTOR DOKTORAND DOKUMENTALIST DOKUMENTUNDERSÖKARE 21

22 16890 DOMARSEKRETERARE DOMPROST DOMSTOLSASSISTENT DOMSTOLSSEKRETERARE DRAMATURG DRIFTADMINISTRATÖR DRIFTASSISTENT DRIFTCHEF DRIFTCHEF BITRÄDANDE DRIFTDIREKTÖR DRIFTELEKTRIKER DRIFTINGENJÖR DRIFTINGENJÖR FÖ DRIFTINTENDENT DRIFTINTENDENT FÖ DRIFTLEDARE DRIFTLEDARE BITR DRIFTMÄSTARE DRIFTOPERATÖR DRIFTPLANERARE DRIFTTEKNIKER DRIFTTEKN FAST ANL DRIFTTEKN FÖRSTE DRIFTVÄRNCHEF DUTY OFFICER DYSLEXIPEDAGOG EFTERBEHANDLARE EKONOM EKONOMI/IT-ANSVARIG EKONOMI-ADMINISTRATI EKONOMIADMINISTRATÖR EKONOMIANSVARIG EKONOMIANSVARIG/KONTORSCHEF EKONOMIASSISTENT EKONOMIBITRÄDE EKONOMICHEF EKONOMICONTROLLER EKONOMIDIREKTÖR EKONOMIDIREKTÖR, BIT EKONOMIFÖRESTÅNDARE EKONOMIHANDLÄGG AMU EKONOMIINSPEKTÖR EKONOMI-KURSADMINISTRATÖR EKONOMI-PERSONALADMI EKONOMI-PERSONALADMINISTRATÖR EKONOMISEKRETERARE EKONOMISK ATTACHE 22

23 18346 EKONOMISKT RÅD EKOTOXIKOLOG EKOTOXIKOLOG FÖRSTE ELCHEF ELDRIFTLEDARE ELEKTRIKER ELEKTROINGENJÖR ELEVASSISTENT ELEVHEMSASSISTENT ELEVHEMSFÖRESTÅNDARE ELEVVÅNINGSFÖRESTÅNDARE ELFÖRMAN ELINGENJÖR ELMÄSTARE ELTEKNIKER ELVERKSREPARATÖR EL-VVS-TEKNIKER ENHETSCHEF ENHETSCHEF BITR ENHETSSEKRETERARE EPIDEMILÄKARE EPIDEMIOLOG ESKADERLÄKARE EU-HANDLÄGGARE EU-INFORMATÖR EU-KOORDINATOR EU-SAMORDNARE FARTYGSINGENJÖR KBV EXAMENSARBETARE EXAMENSHANDLÄGGARE EXAMENSSEKRETERARE EXCERPIST EXPEDITIONSADMINISTRATÖR EXPEDITIONSASSISTENT EXPEDITIONSBITRÄDE EXPEDITIONS- OCH RÄTTSCHEF EXPEDITIONSCHEF EXPEDITIONSFÖRESTÅND EXPEDITIONSFÖRMAN EXPEDITIONSTJÄNSTCHE EXP VAKT/VAKTMÄST EXP VAKT/VAKTM FÖ EXPERT EXPERT U-LANDS FAKTOR FAKTURAKONTROLLANT FAKULTETSN.SEKR 23

24 19814 FAKULTETSSEKRETERARE FARTYGSELEKTRIKER FARTYGSINGENJÖR KBV FARTYGSINSPEKTÖR, EL FARTYGSINSPEKTÖR FÖ FARTYGSINSPEKTÖR, RÄ FARTYGSINSPEKTÖR, SK FARTYGSPLÅTSLAGARE FASTIGHETSCHEF FASTIGHETSINTENDENT FASTIGHETSFÖRVALTARE BITR FASTIGHETSDIREKTÖR FASTIGHETSEKONOM FASTIGHETSINGENJÖR FASTIGHETSRÅD FASTIGHETSFÖRVALTARE FASTIGHETSSKÖTARE FASTIGHETSSKÖTARE FÖ FASTIGHETSTEKNIKER FERIEARBETARE FILIALFÖRESTÅNDARE FILMCENSOR FILM-/VIDEOPRODUCENT FINANSRÅD FISKERIASSISTENT FISKERIBIOLOG FISKERIDIREKTÖR FISKERIINTENDENT FISKERIINTENDENT BI FISKERIKONSULENT FISKODLINGSBITRÄDE FLOTTILJLÄKARE FLYGCHEF KBV FLYGDIR AV 1 GRADEN FLYGDIR AV 2 GRADEN FLYGFÖRARE FLYGHANDLÄGGARE FLYGINGENJÖR FLYGINGENJÖR AV 1 GR FLYGINSPEKTÖR FLYGLEDARASSISTENT/C FLYGLEDARE/C DRIFT ANS FLYGLEDARE/CATS ANS FLYGLEDARE/DRIFTLEDARE FLYGLEDARE/FLYGRÄDDNINGSLEDARE FLYGLEDARE/STF CATS FLYGLEDARASSISTENTEL 24

25 21828 FLYGLEDARASSISTENT/H FLYGLEDARE/TEAMLEDARE FLYGLEDARASSISTENT FLYGLEDARASPIRANT FLYGLEDARE/SKIFTLEDARE FLYGLEDARE FLYGLEDARE/LÄRARE FLYGLEDARE/HANDLÄGGA FLYGLEDARELEV FLYGLÄKARE FLYGLÄKARE AV 1 GRAD FLYGLÄRARE FLYGPLANSREPARATÖR FLYGPLATSBRANDCHEF FLYGPLATSBRANDCHEF, FLYGPLATSCHEF FLYGPLATSCHEF,BITR FLYGPLATSDIREKTÖR FLYGPLATSKONTROLLANT FLYGPLATSMAN FLYGOPERATIV INSPEKTÖR FLYGSPECIALTANDLÄK FLYGSTATIONSCHEF FLYGTEKNIKER FLYGTEKNISK CHEF KBV FLYGTEKNISK INSPEKTÖ FLYGUTBILDNINGSINSPEKTÖR FN-TJÄNSTEMAN FOLKBOKFÖRINGSASS FOLKBOKFÖRINGSASS FÖ FOLKHÄLSORÅD FONETIKER FORDONSCHEF FORDONSFÖR/FÖRRÅDSM FORDONSKONTROLLANT FORDONSMEKANIKER FORDONSREDOGÖRARE FORDONSREPARATÖR FORDONSTEKNIKER FORMGIVARE GRAFISK FORNVÅRDSTEKNIKER FORSKARASSISTENT FORSKAR-AT FORSKARE FORSKARE FÖRSTE FORSKARE BITR FORSKARSTIPENDIAT 25

26 23250 FORSKNINGSAMANUENS FORSKNINGSASSISTENT FORSKNINGSATTACHE FORSKN BIBLIOTEKARIE FORSKNINGSBITRÄDE FORSKNINGSCHEF FORSKNINGSCHEF BITR FORSKNINGSDIREKTÖR FORSKNINGSHANDL FORSKNINGSINGENJÖR FORSKN ING FÖ UNDERV FORSKNINGSING FÖRSTE FORSKN KOORDINATOR FORSKNINGSLABORANT FORSKNINGSLEDARE FORSKNINGSLEDARE BI FORSKNINGSLÄKARE FORSKNINGSRÅD FORSKNINGSSEKR FORSKNINGSSKÖTERSKA FORTBILDNINGSLEDARE FOSTERFÖRÄLDER FOTOBITRÄDE FOTOGRAF FOTOGRAF FÖRSTE FOTOINGENJÖR FOTOTEKNIKER FOU-CHEF FOU-HANDLÄGGARE FOU-PRAKTIKANT FRISKVÅRDARE FRISKVÅRDSKONSULENT FRITIDSASSISTENT FRITIDSKONSULENT FRITIDSLEDARE FRITIDSPEDAGOG FRIVÅRDSCHEF FRIVÅRDSINSPEKTÖR FUNKTIONSANSVARIG FUNKTIONSANSVARIG, L FUNKTIONSANSVARIG EL/TELETJÄN FUNKTIONSANSVARIG, F FUNKTIONSANSVARIG, F FUNKTIONSANSVARIG, I FUNKTIONSAVNS UTBILDNINGSUTVEC FUNKTIONSCHEF FYRINGENJÖR 26

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

De som står utanför. En rapport om digital delaktighet av Olle Findahl

De som står utanför. En rapport om digital delaktighet av Olle Findahl De som står utanför En rapport om digital delaktighet av Olle Findahl Innehåll Utanför 2011 sid 5 Icke-användarna fördelade efter ålder Motiv till att inte använda Internet Icke-användarna sid 6 Utbildning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet Ledarnas rapport om chefslöner 2013 Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anställd

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2006

Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Statistiska centralbyrån 2006 Women and men in Sweden 2006 Facts and figures 2006 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2006 Tidigare

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

De bidrar till en bättre värld

De bidrar till en bättre värld Tänk utanför åldersboxen 02 Följ din personliga plan och nå dina mål. 06 måndag 12/8 2013 # 33 innehåller: 2 762 nya jobb Det började som en bisyssla. Under sina biologistudier fick Karolina Lisslö och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012 Lathund om jämställdhet 212 På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 212 212 Women and men in Sweden 212 Facts and figures Statistics Sweden 212 Tidigare publicering Previous publication Producent

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer