Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet. Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilaga 90 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilagor PM, Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

3 Dnr PS Anna Yngvesson Kommunikationsavdelningen Tfn E-post Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Bakgrund Alla invånare i länet ska få en jämlik hälso- och sjukvård, oavsett kunskaper i svenska språket. I april beslutade produktionsstyrelsen att efterfråga förslag på åtgärder som överbrygger informationshinder som har sin grund i att man inte behärskar det svenska språket i sjukvården. Förslagen ska framför allt kunna tillämpas i första linjens sjukvård och på landstingsövergripande nivå. En referensgrupp har bildats för att ta fram de efterfrågade förslagen. Den har bestått av representanter från Primärvården och Landstingets ledningskontor. Sammanfattning Detta dokument beskriver vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, samt förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta. Landstinget kommunicerar med patienter och medborgare på framför allt fyra sätt: via webbplatserna via telefon via personliga möten med utskrivet eller tryckt material. En kartläggning som har genomförts visar att de flesta redan genomförda åtgärderna har gjorts på webbplatserna. Där finns till exempel information om landstinget på engelska och finska. Beträffande kommunikation via telefon visar kartläggningen att det finns mer att göra för att förbättra kommunikationen och därmed öka tillgängligheten till första linjens hälso- och sjukvård. Enligt representanter i referensgruppen tycks många patienter avbryta telefonkontakten med vårdcentralen på grund av språksvårigheter. I stället besöker de vårdcentralen utan att först boka tid. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 2 (14) Referensgruppens erfarenhet är att personliga möten med patienter som talar mycket lite svenska, och som besöker vården utan tolk, fungerar ganska bra, tack vare gester, enkla ord och medföljande sällskap som talar svenska. Tolk är dock önskvärd och med tolk fungerar kommunikationen väl. Kartläggningen visar också att det finns ett visst behov av utskriven eller tryckt information, framför allt om egenvård. Kartläggning Under denna rubrik beskrivs vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, centralt i landstinget, i Primärvården och i samarbete med andra. Kartläggning av språk En kartläggning har gjorts av vilka de största språken är som nykomna invandrare har som modersmål eller som ett andra språk. Modersmål bland många nykomna invandrare är arabiska somaliska persiska/dari tigrinja (talas i Eritrea och i norra Etiopien). Dessutom talar många nykomna invandrare arabiska eller engelska även om det inte är deras modersmål. Det bör också nämnas, att vid sidan av dessa invandrarspråk, är landstinget förvaltningsområde för minoritetsspråket finska och har i uppdrag att främja finska. Rekommendationer inför översättningar Rekommendationer har tagit fram för hur en verksamhet avgör vilka texter och webbsidor som bör översättas och hur man går tillväga för att få en text översatt. I råden finns också rekommendationer om vilka språk verksamheten bör översätta till i första, andra och tredje hand. (Se bilaga 1.) Webbsidor på andra språk På lul.se finns sedan några år webbsidor med information på engelska och finska. I planen ingår att skapa sidor på arabiska och somaliska. Webbsidorna innehåller grundläggande information om landstinget. Lyssna på webbsidor Det är möjligt att få landstingets webbsidor upplästa på svenska, engelska och finska, samt framöver på arabiska, genom att klicka på symbolen med ett öra. Verktyget som gör detta möjligt heter Read Speaker.

5 3 (14) Information till analfabeter Kommunikationsavdelningen har hållit ett möte med Eva Grass, biträdande rektor för SFI i Uppsala kommun, som beskriver hur man kan förmedla information till de många arabisk- och somalisktalande personer som är analfabeter. Kontaktinformation på engelska Tre av Primärvårdens vårdcentraler, Flogsta, Gottsunda och Kungsgärdet, har viss information på engelska på lul.se. Ett par privata vårdcentraler har motsvarande på sina webbplatser. Information till gravida Primärvården och Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har översatt sitt gemensamma informationsmaterial, som lämnas till gravida, till engelska. Cosmos Flyktigmottagningen Cosmos har tagit fram informationsbroschyrer på de vanligaste språken för nykomna invandrare se Landstingens och regionernas gemensamma webbportal, 1177.se, har många webbsidor översatta till ett stort antal språk. Dessa sidor innehåller framför allt information och råd om vård. Till dessa sidor länkar landstinget från lul.se. Sjukvårdsrådgivningen 1177 De som ringer till Sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon kan med ett knappval välja att få telefonmeddelandet i talsvaret framfört på engelska. Flertalet sjuksköterskor på Sjukvårdsrådgivningen 1177 talar engelska. Dessutom finns sjuksköterskor som används flitigt för att tala finska, arabiska, persiska och sorani/sydkurdiska. När en sjuksköterska märker att en person skulle ha nytta av att föra samtalet på sitt eget språk, kopplar hen vidare om det är möjligt. Rikskvinnocentrum Rikskvinnocentrum ger kortfattad information på 25 språk, tryckt och på webbplatsen. Dessutom ges mer utförlig information på sju språk på webbplatsen. Vad kan bli bättre? Nyheter på andra språk Nyheter om landstinget som presenteras på lul.se översätts inte till andra språk. Lyssna på webbsidor på vissa språk Funktionen Read Speaker som används på lul.se finns inte på somaliska. Det är ett bekymmer eftersom många som talar somaliska är analfabeter.

6 4 (14) Information om vårdcentraler Allmän information på engelska finns inte på alla vårdcentralers webbplatser. Med allmän information avses till exempel information om vad vårdcentralen erbjuder, hur man listar sig samt hur och när man tar kontakt. Telefonsamtal avslutas i förtid En del telefonsamtal till vårdcentralerna avslutas innan de har nått fram till en sjuksköterska. Ett troligt skäl, i synnerhet på vissa vårdcentraler, är att de som ringer inte förstår meddelandena på svenska. Färre besök på drop-in-tid Fler patienter borde boka tid på telefon i stället för att komma på drop-in-tid till vårdcentralerna, vilket de ibland gör av språkskäl. Kunskap om egenvård saknas Många patienter som nyligen har kommit till Sverige söker läkarvård för till exempel feber, förkylning och kräksjuka, sjukdomar som inte kräver läkarvård i Sverige. Förslag på åtgärder Utifrån kartläggningen, och utifrån referensgruppens erfarenheter, följer här förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta för att förenkla kommunikationen med dem som inte talar svenska. Öka kännedomen om webbsidor på andra språk Öka kännedomen om språksidorna på lul.se. Tänkbara kanaler för att sprida informationen är SFI-utbildningen, annonser i tidningar samt radiokanaler, andra medier och webbplatser som vänder sig till specifika språkgrupper i länet. Kostnad En stor länstäckande annons och småannonser som återkommer flera gånger under ett år, kostar omkring kronor, inklusive kostnader för formgivning. Annonspriser i språkgruppernas medier och på deras webbplatser är inte undersökt. Översätt nyheter Översätt nyheter om vården som publiceras på lul.se, till exempel om e-tjänster och nya vårdval. Kostnad Detta kräver resurser i form av arbetstid samt av köpta tjänster för omkring kronor per år. Google Translate Installera gratisverktyget Google translate på lul.se för att besökare ska få tillgång till översättningar av alla webbplatsens sidor möjliggöra översättning till ett mycket stort antal språk.

7 5 (14) Med översättningsverktyget skulle landstinget spara kostnader för översättning, minska risken för ej uppdaterade översättningar och spara arbetstid. En förutsättning för att översättningarna ska bli bra är att sidorna på webbplatsen har ett enkelt och korrekt språk i sin grundversion på svenska. Erfarenhet Landstinget Gävleborg använder Google Translate sedan ett par år. Där är man nöjd med den good enough-nivå som Google erbjuder. Dessutom menar man att den medicinska informationen har flyttats till 1177.se, och därmed torde det inte kvarstå några allvarliga risker med att använda tjänsten. Kritik Det finns kritik mot verktyget. För ett par år sedan skrev Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, följande om översättningstjänster såsom Google translate i skriften Vägledning för flerspråkig information: Sådana tjänster är dock inte avsedda för att producera goda översättningar utan som lässtöd för att ungefärligen förstå texter på språk man inte kan. För texter med fackord eller speciella samhällsord, liksom för texter som måste vara innehållsligt korrekta, fungerar sådana översättningstjänster dåligt. Tjänsten har förmodligen utvecklats och förbättrats sedan 2013, men enligt Språkrådet kvarstår den restriktiva hållningen. Ljudfiler på somaliska Läs in information på ljudfiler. Många somalisktalande personer är analfabeter, men har en tradition av berättande. Även om lanstinget översätter webbsidor till dessa språk är det troligt att en stor del tänkbara besökare inte kan ta del av informationen. En möjlig lösning är att läsa in informationen på ljudfiler och publicera dem på webbplatsen. Enligt ett expertutlåtande är det ofta enkelt för en person som inte kan läsa att leta sig fram till rätt sida på webbplatsen. Information om ljudfilerna behöver dock spridas. Erfarenhet Uppsala kommuns SFI-undervisning använder sig av ljudfiler för att undervisa elever som talar arabiska och somaliska om hur det svenska samhället fungerar. Problem Det är resurskrävande att uppdatera och skapa nytt material för ljudfiler. E-tjänster på andra språk Verka för att CeHis och ansvarig utvecklare av den nationella tjänsten Mina vårdkontakter gör e-tjänster i vården tillgängliga på andra språk. Ett minimum av språk är engelska och mionoritetsspråken (finska för Landstinget i Uppsala län). Bedömningen är att e-tjänster på engelska skulle öka tillgängligheten väsentligt. HSA-katalogen på andra språk Verka för att den nationella organisationen kring HSA-katalogen översätter uppgifter om till exempel öppettider och telefonnummer, som visas på 1177.se, till andra språk.

8 6 (14) Telefonmeddelanden på andra språk Läs in meddelanden på engelska i systemet Call me. Den som ringer till en vårdcentral får göra olika knappval. Ett knappval bör ge möjlighet att få information uppläst på engelska. Det skulle med stor säkerhet minska antalet samtal som avbryts innan den som har ringt upp kopplas fram till en sjuksköterska. Det är också viktigt att Call me utvecklas så att den sjuksköterska som svarar förvarnas om att hen ska ta emot samtalet på engelska. En möjlighet är också att ha telefonmeddelanden på flera språk. Den som väljer ett annat språk, till exempel arabiska, kopplas vidare till ett annat nummer där en sjuksköterska svarar på arabiska. Se nästa förslag på åtgärd. Särskilda telefonnummer för olika språk Ge i uppdrag åt Hälsa och habilitering att utreda ifall det går att inrätta gemensamma telefonnummer till vårdcentralerna för vissa språk. Den sjuksköterska som svarar, tar emot samtal åt alla vårdcentraler på just detta språk. Detta förusätter överenskommelser i privata vårdcentralers vårdavta. Kostnad Kostnad för uppbyggnad, bemanning den tid som ett språk har telefontid, samt kostnader för marknadsföring. Telefonrådgivning på andra språk Stockholms läns landsting, som har ansvaret för Sjukvårdsrådgivningen 1177, har startat arbetet med att erbjuda rådgivning på olika språk. Hur den funktionen ska se ut är inte klart i dag. Den gemensamma tekniken inom 1177 möjliggör samverkan mellan landstingen och det ger bra förutsättningar att samordna en språktjänst. Exempel på hur det kan komma att gå till: Ett samtal till 1177 lotsas till en sjuksköterska med rätt språkkunskap och hen svarar på det begärda språket oavsett var i landet hen arbetar. Erfarenhet Den nationella tjänsten Sjukvårdsrådgivningen 1177 arbetar med språkfrågan som den beskrivs i stycket ovan. Det är troligt att man redan nästa år påbörjar ett samarbete mellan landstingen. Sjukvårdsrådgivning via tolk Erbjud särskilda telefonnummer att ringa till Sjukvårdsrådgivningen för olika språk. Samtalet leder till en tolk som i sin tur kontaktar Sjukvårdsrådgivningen Erfarenhet Under 2013 erbjuds sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska i tre landsting och regioner: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tjänsten erbjuds på försök och målet är att ge rådgivning på lika villkor för alla. Läs mer:

9 7 (14) Kunskap om kulturer Uppmärksamma att kommunikationen med personer som inte talar svenska ibland fungera dåligt eftersom de som kommunicerar har för liten kunskap om varandras kulturer. Därför är det viktigt att kunskap om olika kulturer sprids inom primärvården och förmedlas från till exempel flyktinghälsan Cosmos till vårdcentralerna. Information om egenvård Informera personalen på vårdcentralerna om var de kan hämta flerspråkig information om egenvård på webbplatserna. Genom att ge skriftlig information kan vården avlastas, samtidigt som de vårdsökande som önskar läkarvård för enkla åkommor får den information de behöver. Information om vårdkedjan Ta fram informationsblad om vårdkedjan på andra språk. Många nykomna invandrare har tidig kontakt med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller SFI. Via dem kan landstinget förmedla skriftlig information om vårdkedjan och rätten till tolk. Sprid information via invandrarföreningar Etablera kontakt med Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala och andra tänkbara föreningar för att sprida information om till exempel vårdkedjan och landstinget. Kartlägg språkkunskaper Kartlägg språkkunskaper bland medarbetare i vården. I landstingets arbete med finska är landstinget ålagt att kartlägga språkkunskaperna bland medarbetarna. Kravet säger dock inget om hur resultatet av kartläggningen ska användas. I samtal med finskspråkiga har det framförts att det inte finns behov av att personalen har medicinska språkkunskaper det viktiga är i stället tryggheten som det sociala samtalet på det egna språket kan ge. Det är möjligt att i en och samma kartläggning ta reda på alla olika språkkunskaper bland landstingets medarbetare. Informationen lagras sedan i HSA-katalogen. För att få uppge ett språk bör medarbetaren kunna tala språket tämligen obehindrat. Däremot behöver den inte ha medicinska språkkunskaper. Att uppge språkkunskaper ska vara frivilligt. En vinst med att kartlägga språkkunskaperna är att en verksamhet kan marknadsföra sig med dem. Erfarenhet Folktandvården berättar på sin webbplats att många medarbetare talar flera språk. Tidigare fanns även information om vem som talade vilket språk, men informationen var svårt att hålla aktuell och har därför tagits bort. Problem Man kan befara att vissa patienter avstår från att anlita tolk, trots att de borde göra det.

10 8 (14) Man kan befara att de medarbetare som är mer eller mindre ensamma om att kunna ett visst språk får hög arbetsbelastning. Språkkunskaper som merit Se språkkunskaper som en merit vid nyanställningar och lönesättning. Språkkrav i vårdavtalen Formulera krav i vårdavtalen, om att vårdgivare ska erbjuda service på andra språk. Det kan handla om att tjänster behöver utvecklas på andra språk, eller att personal ska ha vissa språkkunskaper. Förslag till inriktning för fortsatt arbete Referensgruppen föreslår följande inriktning till fortsatt arbete för en förbättrad kommunikation med personer som har begränsade kunskaper i det svenska språket: Utifrån den gjorda kartläggningen välja vägar för att minska de språkliga hindren. Exempelvis 1. utveckla möjligheten att kontakta vården på andra språk via telefon 2. ytterligare utveckla informationen på andra språk på webbplatserna. 3. komplettera muntlig information med utskrivet eller tryckt material - om rätt väg till vården som förmedlas av till exempel Arbetsförmedlingen och SFI - om egenvård som förmedlas av vården 4. undersöka möjligheten att underlätta personliga möten i vården. Dessutom är det önskvärt att målgruppen, om möjligt, tillfrågas om behoven, och att insatserna utvärderas.

11 9 (14) Bilaga 1 Översätt till andra språk Ibland behöver vi översätta texter till andra språk. Här följer råd till dig som ska planerar att beställa en översättning. Här beskrivs också hur vi hanterar översättningar på landstingets webbplatser. Val av texter som ska översättas Översätt i första hand information som är grundläggande, som varje medborgare ska ha tillgång till för att kunna söka vård och behandling, samt nyttja kollektivtrafiken veta vilka rättigheter man har som patient och medborgare förstå hur landstinget styrs och vilken verksamhet som landstinget bedriver få kännedom om mycket viktiga händelser och förändringar i landstinget. Klarspråk För att översättaren ska kunna leverera ett bra resultat, är det nödvändigt att den text som ska översättas är mycket väl genomarbetad och formulerad på klarspråk. Annars finns risken att översättaren missförstår och gör en felaktig översättning, eller översätter till ett onödigt krångligt språk. Påtala även för översättningsbyrån att texten ska vara skriven på klarspråk. Om du behöver hjälp med klarspråket, kontakta en kommunikatör på din förvaltning eller en språkkonsult. Information kan uppfattas olika i olika kulturer. Ta reda på om du behöver tänka på något särskilt i fråga om din text. Underlaget kan behöva se olika ut beroende på vilket språk det ska översättas till. Rådgör eventuellt med översättningsbyrån. Välj översättare Landstinget har ingen upphandlad översättningsbyrå. Skicka gärna ut en offertförfrågan till några olika företag innan du väljer. Försäkra dig om att översättningsbyrån är auktoriserad. Ibland kan det vara lämpligt att fråga om byråns översättare har goda språkkunskaper på just det område som berörs i texten, till exempel medicin eller juridik. Kvalitet Vanligtvis är det bara översättaren som korrekturläser sin egen översättning. Överväg att betala extra för att ytterligare en person granskar översättningen innan den levereras till dig.

12 10 (14) Tidsåtgång Vanligtvis kan du få översättningen ungefär en vecka efter din beställning. Betala lite extra, så kan du förmodligen få leveransen ännu snabbare. Samarbete Ibland kan andra landsting eller regioner ha nytta av översättningar av samma texter. Överväg att använda varandras översättningar. Kostnader Varje förvaltning bekostar sina översättningar, förutom när det gäller finska. Landstinget får nämligen statsbidrag för att främja finskan i Sverige. En verksamhet kan därför få del av statsbidraget för att översätta texter till finska. Kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret för mer information. Val av språk Översätt i första hand till språk som förstås av en stor andel av nyanlända invandrare, även om de inte har det som modersmål. Dessa språk är i nuläget engelska och arabiska. Översätt i första hand också till teckenspråk och finska. Översätt i andra hand till språk som är modersmål för de största nyanlända grupperna. I nuläget omfattas somaliska. Översätt i tredje hand till språk som är modersmål för stora nyanlända grupper. I nuläget omfattas persiska/dari och tigrinja. Översätt i tredje hand också till lättläst. Arabiska Det finns flera varianter av arabiska. Det kan vara lämpligt att välja en förenklad version av klassisk arabiska (fusha) som är lätt att förstå för alla arabisktalande. Lyft helst frågan redan i offertförfarandet. Engelska Använd gärna brittisk engelska. Finska Landstinget är förvaltningsområde för finska och ska främja finska språket i Sverige. Somaliska Eftersom många somalier är analfabeter kan det vara bra att även göra ljudfiler om det rör en publicering på webben.

13 11 (14) Teckenspråk Tänk på att svenska och svenskt teckenspråk är två olika språk. Därför är det viktigt att döva får information på teckenspråk. Om du vill ha en text översatt till teckenspråk, kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret. Sidvyer med andra språk på lul.se Varje sida på lul.se kan innehålla sidvyer för andra språk än svenska. När vi översatt en svensk webbtext till ett annat språk ska vi lägga in den översatta texten i sidvyn för det aktuella språket. På så sätt bildar vi webbstrukturer för andra språk, som utgår från startsidan, och fortsätter nedåt i strukturen, parallellt med den svenska. Besökaren klickar på Other languages högt upp till höger på startsidan. Från en sida med alla valbara språk gör besökaren ett val. Besökaren kommer då in på startsidan för lul.se och sidvyn för det valda språket. När en sida på annat språk ska uppdateras, är det enklast om den har samma innehåll som den svenskspråkiga sidan. Ibland finns det dock skäl att göra annorlunda. Då ska texten som ligger till grund för översättningen sparas under fliken Svensk originaltext i redigerarläge. Den som uppdaterar en sida på svenska måste alltid se till att eventuella språk/sidvyer också blir uppdaterade.

14 12 (14) Bilaga 2 Översättning Webbsidor översatta från svenska till engelska med hjälp av Google Translate. Exempel 1 Svenska Sluta röka eller snusa tillsammans i grupp Du kan få hjälp att sluta röka eller snusa tillsammans med andra på en vårdcentral. Du väljer själv vårdcentral. I listan nedan ser du var och när grupper ska träffas för ett första möte. Om du vill gå dit behöver du anmäla dig först. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida. Individuell hjälp Vårdcentralerna och lungkliniken på Akademiska sjukhuset erbjuder även individuell hjälp för att sluta använda tobak. Kontakta verksamheten för mer information. Patienter inom psykiatrin Psykiatrin erbjuder också patienter hjälp att sluta röka eller snusa. Om du är patient inom psykiatrin hör med din vårdkontakt! Engelska Stop smoking or using snuff together in groups You can get help to quit smoking or using snuff with others at a medical center. You choose the medical center. In the list below you will see where and when groups will meet for a first meeting. If you want to go there you need to register first. Contact details are on the right side of this page. individual help Outpatient clinics and pulmonary clinic at the University Hospital also offer individual help to stop using tobacco. Contact the business for more information. Patients in psychiatry Psychiatry also offers patients help to quit smoking or using snuff. If you are patient in psychiatry - check with your health care contact!

15 13 (14) Exempel 2 Svenska Mina vårdkontakter en enkel väg till vården Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, avoch omboka tid, följa din remiss, och förnya recept. Du kan också välja vilken vårdcentral eller husläkare du vill tillhöra och kommunicera med vården på ett säkert sätt. Läs mer om Mina vårdkontakter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) Vilka mottagningar använder Mina vårdkontakter? Mina vårdkontakter införs successivt i vårt landsting. Det är mottagningarna själva som väljer vilka tjänster de erbjuder och det är alltså inte säkert att alla tjänster erbjuds vid alla mottagningar. Se länk till vänster. Hur använder jag Mina vårdkontakter? För att kunna använda Mina vårdkontakter måste du vara folkbokförd i Uppsala län och ha ett användarkonto. När du registrerar dig kan du välja om du vill logga in med e- legitimation eller med engångskoder som du får via sms. Behöver barn ett eget användarkonto? Ja, barn och andra anhöriga måste ha egna användarkonton. De ärenden som utförs i Mina vårdkontakter journalförs på personnumret. Är det säkert? All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. Engelska My health care contacts - a simple way to care The e-service My health care contacts, you can, for example, read your journal, make an appointment, by and rebook time, follow your referral, and renew prescriptions. You can also choose which clinic or family doctor you want to belong to and communicate with health care in a safe manner. Read more about My health care contacts 1177.se (opens in new window) Which clinics use My care contacts? My health care contacts gradually being introduced in our county. The clinics themselves who decide what services they offer and it is not certain that all services are

16 14 (14) offered at all clinics. See link to the left. How Do I Use My health care contacts? To use My health care contacts you need to be registered in Uppsala County and have a user account. When you register, you can choose to log in with the e-id or with time codes that you receive via sms. Need child your own user account? Yes, children and other dependents must have their own user accounts. The cases performed in My care contacts journaled on personal number. Is it safe? All information is protected (encrypted) and meet healthcare requirements for security and confidentiality.

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer