Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet. Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilaga 90 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilagor PM, Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

3 Dnr PS Anna Yngvesson Kommunikationsavdelningen Tfn E-post Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Bakgrund Alla invånare i länet ska få en jämlik hälso- och sjukvård, oavsett kunskaper i svenska språket. I april beslutade produktionsstyrelsen att efterfråga förslag på åtgärder som överbrygger informationshinder som har sin grund i att man inte behärskar det svenska språket i sjukvården. Förslagen ska framför allt kunna tillämpas i första linjens sjukvård och på landstingsövergripande nivå. En referensgrupp har bildats för att ta fram de efterfrågade förslagen. Den har bestått av representanter från Primärvården och Landstingets ledningskontor. Sammanfattning Detta dokument beskriver vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, samt förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta. Landstinget kommunicerar med patienter och medborgare på framför allt fyra sätt: via webbplatserna via telefon via personliga möten med utskrivet eller tryckt material. En kartläggning som har genomförts visar att de flesta redan genomförda åtgärderna har gjorts på webbplatserna. Där finns till exempel information om landstinget på engelska och finska. Beträffande kommunikation via telefon visar kartläggningen att det finns mer att göra för att förbättra kommunikationen och därmed öka tillgängligheten till första linjens hälso- och sjukvård. Enligt representanter i referensgruppen tycks många patienter avbryta telefonkontakten med vårdcentralen på grund av språksvårigheter. I stället besöker de vårdcentralen utan att först boka tid. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 2 (14) Referensgruppens erfarenhet är att personliga möten med patienter som talar mycket lite svenska, och som besöker vården utan tolk, fungerar ganska bra, tack vare gester, enkla ord och medföljande sällskap som talar svenska. Tolk är dock önskvärd och med tolk fungerar kommunikationen väl. Kartläggningen visar också att det finns ett visst behov av utskriven eller tryckt information, framför allt om egenvård. Kartläggning Under denna rubrik beskrivs vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, centralt i landstinget, i Primärvården och i samarbete med andra. Kartläggning av språk En kartläggning har gjorts av vilka de största språken är som nykomna invandrare har som modersmål eller som ett andra språk. Modersmål bland många nykomna invandrare är arabiska somaliska persiska/dari tigrinja (talas i Eritrea och i norra Etiopien). Dessutom talar många nykomna invandrare arabiska eller engelska även om det inte är deras modersmål. Det bör också nämnas, att vid sidan av dessa invandrarspråk, är landstinget förvaltningsområde för minoritetsspråket finska och har i uppdrag att främja finska. Rekommendationer inför översättningar Rekommendationer har tagit fram för hur en verksamhet avgör vilka texter och webbsidor som bör översättas och hur man går tillväga för att få en text översatt. I råden finns också rekommendationer om vilka språk verksamheten bör översätta till i första, andra och tredje hand. (Se bilaga 1.) Webbsidor på andra språk På lul.se finns sedan några år webbsidor med information på engelska och finska. I planen ingår att skapa sidor på arabiska och somaliska. Webbsidorna innehåller grundläggande information om landstinget. Lyssna på webbsidor Det är möjligt att få landstingets webbsidor upplästa på svenska, engelska och finska, samt framöver på arabiska, genom att klicka på symbolen med ett öra. Verktyget som gör detta möjligt heter Read Speaker.

5 3 (14) Information till analfabeter Kommunikationsavdelningen har hållit ett möte med Eva Grass, biträdande rektor för SFI i Uppsala kommun, som beskriver hur man kan förmedla information till de många arabisk- och somalisktalande personer som är analfabeter. Kontaktinformation på engelska Tre av Primärvårdens vårdcentraler, Flogsta, Gottsunda och Kungsgärdet, har viss information på engelska på lul.se. Ett par privata vårdcentraler har motsvarande på sina webbplatser. Information till gravida Primärvården och Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har översatt sitt gemensamma informationsmaterial, som lämnas till gravida, till engelska. Cosmos Flyktigmottagningen Cosmos har tagit fram informationsbroschyrer på de vanligaste språken för nykomna invandrare se Landstingens och regionernas gemensamma webbportal, 1177.se, har många webbsidor översatta till ett stort antal språk. Dessa sidor innehåller framför allt information och råd om vård. Till dessa sidor länkar landstinget från lul.se. Sjukvårdsrådgivningen 1177 De som ringer till Sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon kan med ett knappval välja att få telefonmeddelandet i talsvaret framfört på engelska. Flertalet sjuksköterskor på Sjukvårdsrådgivningen 1177 talar engelska. Dessutom finns sjuksköterskor som används flitigt för att tala finska, arabiska, persiska och sorani/sydkurdiska. När en sjuksköterska märker att en person skulle ha nytta av att föra samtalet på sitt eget språk, kopplar hen vidare om det är möjligt. Rikskvinnocentrum Rikskvinnocentrum ger kortfattad information på 25 språk, tryckt och på webbplatsen. Dessutom ges mer utförlig information på sju språk på webbplatsen. Vad kan bli bättre? Nyheter på andra språk Nyheter om landstinget som presenteras på lul.se översätts inte till andra språk. Lyssna på webbsidor på vissa språk Funktionen Read Speaker som används på lul.se finns inte på somaliska. Det är ett bekymmer eftersom många som talar somaliska är analfabeter.

6 4 (14) Information om vårdcentraler Allmän information på engelska finns inte på alla vårdcentralers webbplatser. Med allmän information avses till exempel information om vad vårdcentralen erbjuder, hur man listar sig samt hur och när man tar kontakt. Telefonsamtal avslutas i förtid En del telefonsamtal till vårdcentralerna avslutas innan de har nått fram till en sjuksköterska. Ett troligt skäl, i synnerhet på vissa vårdcentraler, är att de som ringer inte förstår meddelandena på svenska. Färre besök på drop-in-tid Fler patienter borde boka tid på telefon i stället för att komma på drop-in-tid till vårdcentralerna, vilket de ibland gör av språkskäl. Kunskap om egenvård saknas Många patienter som nyligen har kommit till Sverige söker läkarvård för till exempel feber, förkylning och kräksjuka, sjukdomar som inte kräver läkarvård i Sverige. Förslag på åtgärder Utifrån kartläggningen, och utifrån referensgruppens erfarenheter, följer här förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta för att förenkla kommunikationen med dem som inte talar svenska. Öka kännedomen om webbsidor på andra språk Öka kännedomen om språksidorna på lul.se. Tänkbara kanaler för att sprida informationen är SFI-utbildningen, annonser i tidningar samt radiokanaler, andra medier och webbplatser som vänder sig till specifika språkgrupper i länet. Kostnad En stor länstäckande annons och småannonser som återkommer flera gånger under ett år, kostar omkring kronor, inklusive kostnader för formgivning. Annonspriser i språkgruppernas medier och på deras webbplatser är inte undersökt. Översätt nyheter Översätt nyheter om vården som publiceras på lul.se, till exempel om e-tjänster och nya vårdval. Kostnad Detta kräver resurser i form av arbetstid samt av köpta tjänster för omkring kronor per år. Google Translate Installera gratisverktyget Google translate på lul.se för att besökare ska få tillgång till översättningar av alla webbplatsens sidor möjliggöra översättning till ett mycket stort antal språk.

7 5 (14) Med översättningsverktyget skulle landstinget spara kostnader för översättning, minska risken för ej uppdaterade översättningar och spara arbetstid. En förutsättning för att översättningarna ska bli bra är att sidorna på webbplatsen har ett enkelt och korrekt språk i sin grundversion på svenska. Erfarenhet Landstinget Gävleborg använder Google Translate sedan ett par år. Där är man nöjd med den good enough-nivå som Google erbjuder. Dessutom menar man att den medicinska informationen har flyttats till 1177.se, och därmed torde det inte kvarstå några allvarliga risker med att använda tjänsten. Kritik Det finns kritik mot verktyget. För ett par år sedan skrev Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, följande om översättningstjänster såsom Google translate i skriften Vägledning för flerspråkig information: Sådana tjänster är dock inte avsedda för att producera goda översättningar utan som lässtöd för att ungefärligen förstå texter på språk man inte kan. För texter med fackord eller speciella samhällsord, liksom för texter som måste vara innehållsligt korrekta, fungerar sådana översättningstjänster dåligt. Tjänsten har förmodligen utvecklats och förbättrats sedan 2013, men enligt Språkrådet kvarstår den restriktiva hållningen. Ljudfiler på somaliska Läs in information på ljudfiler. Många somalisktalande personer är analfabeter, men har en tradition av berättande. Även om lanstinget översätter webbsidor till dessa språk är det troligt att en stor del tänkbara besökare inte kan ta del av informationen. En möjlig lösning är att läsa in informationen på ljudfiler och publicera dem på webbplatsen. Enligt ett expertutlåtande är det ofta enkelt för en person som inte kan läsa att leta sig fram till rätt sida på webbplatsen. Information om ljudfilerna behöver dock spridas. Erfarenhet Uppsala kommuns SFI-undervisning använder sig av ljudfiler för att undervisa elever som talar arabiska och somaliska om hur det svenska samhället fungerar. Problem Det är resurskrävande att uppdatera och skapa nytt material för ljudfiler. E-tjänster på andra språk Verka för att CeHis och ansvarig utvecklare av den nationella tjänsten Mina vårdkontakter gör e-tjänster i vården tillgängliga på andra språk. Ett minimum av språk är engelska och mionoritetsspråken (finska för Landstinget i Uppsala län). Bedömningen är att e-tjänster på engelska skulle öka tillgängligheten väsentligt. HSA-katalogen på andra språk Verka för att den nationella organisationen kring HSA-katalogen översätter uppgifter om till exempel öppettider och telefonnummer, som visas på 1177.se, till andra språk.

8 6 (14) Telefonmeddelanden på andra språk Läs in meddelanden på engelska i systemet Call me. Den som ringer till en vårdcentral får göra olika knappval. Ett knappval bör ge möjlighet att få information uppläst på engelska. Det skulle med stor säkerhet minska antalet samtal som avbryts innan den som har ringt upp kopplas fram till en sjuksköterska. Det är också viktigt att Call me utvecklas så att den sjuksköterska som svarar förvarnas om att hen ska ta emot samtalet på engelska. En möjlighet är också att ha telefonmeddelanden på flera språk. Den som väljer ett annat språk, till exempel arabiska, kopplas vidare till ett annat nummer där en sjuksköterska svarar på arabiska. Se nästa förslag på åtgärd. Särskilda telefonnummer för olika språk Ge i uppdrag åt Hälsa och habilitering att utreda ifall det går att inrätta gemensamma telefonnummer till vårdcentralerna för vissa språk. Den sjuksköterska som svarar, tar emot samtal åt alla vårdcentraler på just detta språk. Detta förusätter överenskommelser i privata vårdcentralers vårdavta. Kostnad Kostnad för uppbyggnad, bemanning den tid som ett språk har telefontid, samt kostnader för marknadsföring. Telefonrådgivning på andra språk Stockholms läns landsting, som har ansvaret för Sjukvårdsrådgivningen 1177, har startat arbetet med att erbjuda rådgivning på olika språk. Hur den funktionen ska se ut är inte klart i dag. Den gemensamma tekniken inom 1177 möjliggör samverkan mellan landstingen och det ger bra förutsättningar att samordna en språktjänst. Exempel på hur det kan komma att gå till: Ett samtal till 1177 lotsas till en sjuksköterska med rätt språkkunskap och hen svarar på det begärda språket oavsett var i landet hen arbetar. Erfarenhet Den nationella tjänsten Sjukvårdsrådgivningen 1177 arbetar med språkfrågan som den beskrivs i stycket ovan. Det är troligt att man redan nästa år påbörjar ett samarbete mellan landstingen. Sjukvårdsrådgivning via tolk Erbjud särskilda telefonnummer att ringa till Sjukvårdsrådgivningen för olika språk. Samtalet leder till en tolk som i sin tur kontaktar Sjukvårdsrådgivningen Erfarenhet Under 2013 erbjuds sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska i tre landsting och regioner: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tjänsten erbjuds på försök och målet är att ge rådgivning på lika villkor för alla. Läs mer:

9 7 (14) Kunskap om kulturer Uppmärksamma att kommunikationen med personer som inte talar svenska ibland fungera dåligt eftersom de som kommunicerar har för liten kunskap om varandras kulturer. Därför är det viktigt att kunskap om olika kulturer sprids inom primärvården och förmedlas från till exempel flyktinghälsan Cosmos till vårdcentralerna. Information om egenvård Informera personalen på vårdcentralerna om var de kan hämta flerspråkig information om egenvård på webbplatserna. Genom att ge skriftlig information kan vården avlastas, samtidigt som de vårdsökande som önskar läkarvård för enkla åkommor får den information de behöver. Information om vårdkedjan Ta fram informationsblad om vårdkedjan på andra språk. Många nykomna invandrare har tidig kontakt med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller SFI. Via dem kan landstinget förmedla skriftlig information om vårdkedjan och rätten till tolk. Sprid information via invandrarföreningar Etablera kontakt med Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala och andra tänkbara föreningar för att sprida information om till exempel vårdkedjan och landstinget. Kartlägg språkkunskaper Kartlägg språkkunskaper bland medarbetare i vården. I landstingets arbete med finska är landstinget ålagt att kartlägga språkkunskaperna bland medarbetarna. Kravet säger dock inget om hur resultatet av kartläggningen ska användas. I samtal med finskspråkiga har det framförts att det inte finns behov av att personalen har medicinska språkkunskaper det viktiga är i stället tryggheten som det sociala samtalet på det egna språket kan ge. Det är möjligt att i en och samma kartläggning ta reda på alla olika språkkunskaper bland landstingets medarbetare. Informationen lagras sedan i HSA-katalogen. För att få uppge ett språk bör medarbetaren kunna tala språket tämligen obehindrat. Däremot behöver den inte ha medicinska språkkunskaper. Att uppge språkkunskaper ska vara frivilligt. En vinst med att kartlägga språkkunskaperna är att en verksamhet kan marknadsföra sig med dem. Erfarenhet Folktandvården berättar på sin webbplats att många medarbetare talar flera språk. Tidigare fanns även information om vem som talade vilket språk, men informationen var svårt att hålla aktuell och har därför tagits bort. Problem Man kan befara att vissa patienter avstår från att anlita tolk, trots att de borde göra det.

10 8 (14) Man kan befara att de medarbetare som är mer eller mindre ensamma om att kunna ett visst språk får hög arbetsbelastning. Språkkunskaper som merit Se språkkunskaper som en merit vid nyanställningar och lönesättning. Språkkrav i vårdavtalen Formulera krav i vårdavtalen, om att vårdgivare ska erbjuda service på andra språk. Det kan handla om att tjänster behöver utvecklas på andra språk, eller att personal ska ha vissa språkkunskaper. Förslag till inriktning för fortsatt arbete Referensgruppen föreslår följande inriktning till fortsatt arbete för en förbättrad kommunikation med personer som har begränsade kunskaper i det svenska språket: Utifrån den gjorda kartläggningen välja vägar för att minska de språkliga hindren. Exempelvis 1. utveckla möjligheten att kontakta vården på andra språk via telefon 2. ytterligare utveckla informationen på andra språk på webbplatserna. 3. komplettera muntlig information med utskrivet eller tryckt material - om rätt väg till vården som förmedlas av till exempel Arbetsförmedlingen och SFI - om egenvård som förmedlas av vården 4. undersöka möjligheten att underlätta personliga möten i vården. Dessutom är det önskvärt att målgruppen, om möjligt, tillfrågas om behoven, och att insatserna utvärderas.

11 9 (14) Bilaga 1 Översätt till andra språk Ibland behöver vi översätta texter till andra språk. Här följer råd till dig som ska planerar att beställa en översättning. Här beskrivs också hur vi hanterar översättningar på landstingets webbplatser. Val av texter som ska översättas Översätt i första hand information som är grundläggande, som varje medborgare ska ha tillgång till för att kunna söka vård och behandling, samt nyttja kollektivtrafiken veta vilka rättigheter man har som patient och medborgare förstå hur landstinget styrs och vilken verksamhet som landstinget bedriver få kännedom om mycket viktiga händelser och förändringar i landstinget. Klarspråk För att översättaren ska kunna leverera ett bra resultat, är det nödvändigt att den text som ska översättas är mycket väl genomarbetad och formulerad på klarspråk. Annars finns risken att översättaren missförstår och gör en felaktig översättning, eller översätter till ett onödigt krångligt språk. Påtala även för översättningsbyrån att texten ska vara skriven på klarspråk. Om du behöver hjälp med klarspråket, kontakta en kommunikatör på din förvaltning eller en språkkonsult. Information kan uppfattas olika i olika kulturer. Ta reda på om du behöver tänka på något särskilt i fråga om din text. Underlaget kan behöva se olika ut beroende på vilket språk det ska översättas till. Rådgör eventuellt med översättningsbyrån. Välj översättare Landstinget har ingen upphandlad översättningsbyrå. Skicka gärna ut en offertförfrågan till några olika företag innan du väljer. Försäkra dig om att översättningsbyrån är auktoriserad. Ibland kan det vara lämpligt att fråga om byråns översättare har goda språkkunskaper på just det område som berörs i texten, till exempel medicin eller juridik. Kvalitet Vanligtvis är det bara översättaren som korrekturläser sin egen översättning. Överväg att betala extra för att ytterligare en person granskar översättningen innan den levereras till dig.

12 10 (14) Tidsåtgång Vanligtvis kan du få översättningen ungefär en vecka efter din beställning. Betala lite extra, så kan du förmodligen få leveransen ännu snabbare. Samarbete Ibland kan andra landsting eller regioner ha nytta av översättningar av samma texter. Överväg att använda varandras översättningar. Kostnader Varje förvaltning bekostar sina översättningar, förutom när det gäller finska. Landstinget får nämligen statsbidrag för att främja finskan i Sverige. En verksamhet kan därför få del av statsbidraget för att översätta texter till finska. Kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret för mer information. Val av språk Översätt i första hand till språk som förstås av en stor andel av nyanlända invandrare, även om de inte har det som modersmål. Dessa språk är i nuläget engelska och arabiska. Översätt i första hand också till teckenspråk och finska. Översätt i andra hand till språk som är modersmål för de största nyanlända grupperna. I nuläget omfattas somaliska. Översätt i tredje hand till språk som är modersmål för stora nyanlända grupper. I nuläget omfattas persiska/dari och tigrinja. Översätt i tredje hand också till lättläst. Arabiska Det finns flera varianter av arabiska. Det kan vara lämpligt att välja en förenklad version av klassisk arabiska (fusha) som är lätt att förstå för alla arabisktalande. Lyft helst frågan redan i offertförfarandet. Engelska Använd gärna brittisk engelska. Finska Landstinget är förvaltningsområde för finska och ska främja finska språket i Sverige. Somaliska Eftersom många somalier är analfabeter kan det vara bra att även göra ljudfiler om det rör en publicering på webben.

13 11 (14) Teckenspråk Tänk på att svenska och svenskt teckenspråk är två olika språk. Därför är det viktigt att döva får information på teckenspråk. Om du vill ha en text översatt till teckenspråk, kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret. Sidvyer med andra språk på lul.se Varje sida på lul.se kan innehålla sidvyer för andra språk än svenska. När vi översatt en svensk webbtext till ett annat språk ska vi lägga in den översatta texten i sidvyn för det aktuella språket. På så sätt bildar vi webbstrukturer för andra språk, som utgår från startsidan, och fortsätter nedåt i strukturen, parallellt med den svenska. Besökaren klickar på Other languages högt upp till höger på startsidan. Från en sida med alla valbara språk gör besökaren ett val. Besökaren kommer då in på startsidan för lul.se och sidvyn för det valda språket. När en sida på annat språk ska uppdateras, är det enklast om den har samma innehåll som den svenskspråkiga sidan. Ibland finns det dock skäl att göra annorlunda. Då ska texten som ligger till grund för översättningen sparas under fliken Svensk originaltext i redigerarläge. Den som uppdaterar en sida på svenska måste alltid se till att eventuella språk/sidvyer också blir uppdaterade.

14 12 (14) Bilaga 2 Översättning Webbsidor översatta från svenska till engelska med hjälp av Google Translate. Exempel 1 Svenska Sluta röka eller snusa tillsammans i grupp Du kan få hjälp att sluta röka eller snusa tillsammans med andra på en vårdcentral. Du väljer själv vårdcentral. I listan nedan ser du var och när grupper ska träffas för ett första möte. Om du vill gå dit behöver du anmäla dig först. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida. Individuell hjälp Vårdcentralerna och lungkliniken på Akademiska sjukhuset erbjuder även individuell hjälp för att sluta använda tobak. Kontakta verksamheten för mer information. Patienter inom psykiatrin Psykiatrin erbjuder också patienter hjälp att sluta röka eller snusa. Om du är patient inom psykiatrin hör med din vårdkontakt! Engelska Stop smoking or using snuff together in groups You can get help to quit smoking or using snuff with others at a medical center. You choose the medical center. In the list below you will see where and when groups will meet for a first meeting. If you want to go there you need to register first. Contact details are on the right side of this page. individual help Outpatient clinics and pulmonary clinic at the University Hospital also offer individual help to stop using tobacco. Contact the business for more information. Patients in psychiatry Psychiatry also offers patients help to quit smoking or using snuff. If you are patient in psychiatry - check with your health care contact!

15 13 (14) Exempel 2 Svenska Mina vårdkontakter en enkel väg till vården Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, avoch omboka tid, följa din remiss, och förnya recept. Du kan också välja vilken vårdcentral eller husläkare du vill tillhöra och kommunicera med vården på ett säkert sätt. Läs mer om Mina vårdkontakter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) Vilka mottagningar använder Mina vårdkontakter? Mina vårdkontakter införs successivt i vårt landsting. Det är mottagningarna själva som väljer vilka tjänster de erbjuder och det är alltså inte säkert att alla tjänster erbjuds vid alla mottagningar. Se länk till vänster. Hur använder jag Mina vårdkontakter? För att kunna använda Mina vårdkontakter måste du vara folkbokförd i Uppsala län och ha ett användarkonto. När du registrerar dig kan du välja om du vill logga in med e- legitimation eller med engångskoder som du får via sms. Behöver barn ett eget användarkonto? Ja, barn och andra anhöriga måste ha egna användarkonton. De ärenden som utförs i Mina vårdkontakter journalförs på personnumret. Är det säkert? All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. Engelska My health care contacts - a simple way to care The e-service My health care contacts, you can, for example, read your journal, make an appointment, by and rebook time, follow your referral, and renew prescriptions. You can also choose which clinic or family doctor you want to belong to and communicate with health care in a safe manner. Read more about My health care contacts 1177.se (opens in new window) Which clinics use My care contacts? My health care contacts gradually being introduced in our county. The clinics themselves who decide what services they offer and it is not certain that all services are

16 14 (14) offered at all clinics. See link to the left. How Do I Use My health care contacts? To use My health care contacts you need to be registered in Uppsala County and have a user account. When you register, you can choose to log in with the e-id or with time codes that you receive via sms. Need child your own user account? Yes, children and other dependents must have their own user accounts. The cases performed in My care contacts journaled on personal number. Is it safe? All information is protected (encrypted) and meet healthcare requirements for security and confidentiality.

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov

Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikation 2005-09-26 LS 0509-1660 Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov Bakgrund Landstinget har ansvaret för att ge invånarna i länet en god

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Yttrande över motion om Stöd på modersmålet under graviditet, förlossning och eftervård

Yttrande över motion om Stöd på modersmålet under graviditet, förlossning och eftervård LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-09-27 123 Dnr PS 2012-0066 Yttrande över motion om Stöd på modersmålet under graviditet, förlossning och

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 73 Dnr PS 2013-0037 Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mail och enkät exempel SwePaD

Mail och enkät exempel SwePaD Mail och enkät exempel SwePaD Nedan följer några exempel på mail och tillhörande enkät i SwePaD. Mailexempel: Svensk studie om Paleolitisk kost vid typ 2 diabetes (SwePaD) Hej och välkommen till SwePaD!

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 74 Dnr PS 2013-0038 Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping Förslag

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen Version: 1 Beslutsinstans: Kommunikationschefen 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-30 Nyutgåva Gun Råberg Kjellerstrand 3(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÅRDAT, ENKELT OCH

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 20 (34) Dnr CK 2012-0209 187 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare Rapport 2011-03-16 Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare 1 Introduktion Den här rapporten beskriver en behovsutvärdering utförd på en produkt som idag finns att köpa och som går under namnet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Revisionskontoret 2010-02-22 2 Innehållsförteckning sida 1. sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2. Inledning 5 - Uppdrag 5

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36 Vecka 36 201209 08/09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer