IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ"

Transkript

1 IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET

2 II

3 FÖRORD Detta examensarbete är del av vår ingenjörsutbildning i elektroteknik vid Umeå Universitet. Arbetet utfördes under senare delen av vårterminen Vi riktar ett stort tack till vår handledare på Umeå Universitet Håkan Gulliksson. Vi vill även speciellt tacka följande personer som tagit sig tid och gett oss värdefulla tips: Jerker Tojén på Cisco System, Sten Persson på Ericsson Business Innovation, Ola Norberg på AllTele, Stefan Anundi och Erling Johansson på Skellefteå Kraft, Hans Ericsson på Digisip, Mats Wilhelmsson på Citylink, Stefan Granberg på IT-kontoret Umeå Kommun, Lennart Johansson på Telia Partner, Per Ström på Ericsson AB, Timo Kousela Ericsson AB, Anders Rafting på PTS, Anders Hjalmarsson, Magnus Westin, Curt Sjöstedt på Umeå Energi och slutligen vår handledare på Umeå Energi Niclas L Johansson. Roger Granberg och Mikael Peterson III

4 IV

5 ABSTRACT This report is the result of a feasibility study of IP-telephony, about the opportunity for Umeå Energi to implement VoIP ( Voice over IP) both in the organisation and as a service to their customers. The purpose of the feasibility study was to examine how Umeå Energi should make use of VoIP technology. We haven t presented solutions from specific manufactures, instead we choose to present generic solutions. We have however proposed some concrete solutions in line with the needs of Umeå Energi. These proposals are only a initial suggestion since a complete Business Case requires better insight into the affairs of the company. The result is based partly on literature and partly on interviews and visits at companies who develop products and solutions for VoIP. The conclusion is that Umeå Energi should install VoIP internal in the organisation and continue developing a plane for an installation of Internet telephony. V

6 VI

7 SAMMANFATTNING Denna rapport är resultatet av en förstudie om IP-telefoni och handlar om Umeå Energis möjligheter att implementera IP-telefoni både internt i organisationen och som en tjänst till Umeå Energis bredbandskunder. Syftet med förstudien var att utifrån en analys av verksamhetsmässiga effekter undersöka hur Umeå Energi bör nyttja tekniken på ett lämpligt sätt. I stället för att presentera lösningar från olika fabrikat har vi valt att presentera olika principiella lösningar. Detta eftersom olika fabrikat ibland har olika benämningar på komponenter och funktioner och eftersom man inte alltid har samma lösningar rent hårdvarumässigt. Dock har vi kommit fram till några konkreta lösningar anpassade för Umeå Energi. Dessa lösningar ser vi endast som vägledande eftersom ett komplett business case kräver mer insyn i organisationen. Det som ligger till grund för resultatet är dels litteraturstudier inom området och dels intervjuer och besök hos företag som för närvarande utvecklar produkter och lösningar för IP-telefoni. Den sammanfattande slutsatsen är att Umeå Energi redan idag bör installera IP-telefoni internt i organisationen och fortsätta utveckla planerna på bredbandstelefoni. VII

8 Innehåll 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE PILOTPROJEKT PROBLEMBESKRIVNING DEFINITIONER AVGRÄNSNINGAR NULÄGESBESKRIVNING UMEÅ ENERGI IDAG IP-TELEFONI IDAG IP-TELEFONI I FRAMTIDEN METOD INTRODUKTION TILL IP-TELEFONI ALLMÄNT OM IP-TELEFONI STANDARDER SIP OCH H H Andra protokollstandarder Säkerhet i H SIP SIP KOMPONENTTYPER En jämförelse mellan H.323 och SIP TALKODNING QUALITY OF SERVICE VAD ÄR QUALITY OF SERVICE QUALITY OF SERVICE PARAMETRAR VAD GÖRS FÖR QUALITY OF SERVICE PÅ INTERNET SÄKERHET OCH QUALITY OF SERVICE PLATTFORMAR PLATTFORMAR FÖR INTERN IP-TELEFONI PLATTFORMAR FÖR BREDBANDSTELEFONI MERVÄRDEN MED IP-TELEFONI ALLMÄNNA MERVÄRDEN MED INTERN IP-TELEFONI ALLMÄNNA MERVÄRDEN MED BREDBANDSTELEFONI SPECIFIKA MERVÄRDEN FÖR UMEÅ ENERGI MED INTERN IP-TELEFONI SPECIFIKA MERVÄRDEN FÖR UMEÅ ENERGI MED BREDBANDSTELEFONI PROBLEM MED IP-TELEFONI ALLMÄNNA PROBLEM MED IP-TELEFONI SPECIFIKA PROBLEM MED IP-TELEFONI FÖR UMEÅ ENERGI VIII

9 11 IMPLEMENTERING AV UTRUSTNING ARKITEKTUR Intern IPT Bredandstelefoni ANSLUTNING TILL PSTN SÄKERHET Slutanvändare Operatör Säkerhet i LAN då IP-telefoni körs internt i ett företag V-LAN Redundans DEBITERING OLIKA DEBITERINGS UNDERLAG DEBITERING MED IP-TELEFONI IP-TELEFONI I UMEÅ ENERGIS NÄT STADSNÄTET UMENET LAN LÖSNINGSALTERNATIV DRIFT OCH UNDERHÅLL JURIDISKA ASPEKTER DEBITERING NUMMERPORTABILITET ADRESSPORTABILITET SLUTSATS SLUTSATSER MERVÄRDEN TEKNISKA LÖSNINGAR Intern IP-telefoni Bredbandstelefoni PLATTFORMAR Intern IP-telefoni Bredbandstelefoni DRIFT OCH UNDERHÅLL SAMMANFATTANDE SLUTSATS REFERENSER APPENDIX: 1. ORDLISTA OCH DEFINITIONER 2. INTERVJUMALLAR IX

10

11 1 INLEDNING I detta kapitel vill vi ge en bakgrund till varför denna utredning genomförs och beskriva syftet med rapporten. Vi vill även beskriva vilka avgränsningar som gjorts och hur vi definierar olika begrepp i rapporten. 1.1 BAKGRUND IP-telefoni har varit aktuell sedan 1995 då VocalTec skapade en datortelefon och den första testapplikationen för VoIP (Voice over IP). Detta innebar att en person med hjälp av PC, ljudkort, mikrofon och Internetanslutning kunde tala med en annan person med liknande utrustning oavsett var denne befann sig. Ett år senare hade även företag som Microsoft och Intel börjat intressera sig för IP-telefoni [8]. Ett flertal applikationer för IP-telefoni har sedan dess utvecklats och finns nu tillgängligt och allt fler företag inom både data- och telekombranschen har börjat utveckla utrustning. Allt för att kunna nyttja denna teknik utan att behöva gå via en PC. Just nu pågår även en snabb utveckling av tjänster för telefoni över datanät baserade på IP. Denna teknik har väckt mycket uppståndelse bland dem som sysslar med telefoni och fått stort utrymme i media. Detta leder nu till att operatörer börjat erbjuda IP-baserade telefonabonnemang och många användare börjat använda IP-telefoni som ett alternativ till traditionell telefoni. I september 2001 lät Umeå Energi göra en utredning för att beskriva nuläget med avseende på den telefoni som för närvarande används inom företaget. Denna utredning kom fram till följande behov [9]: - behov av en växel som klarar av flyttning av anknytningar - personal ska kunna nås på ett vist nummer oavsett var de för tillfället befinner sig - CTI-möjligheter för telefonister och i kundtjänst - förbättrad talsvarstjänst - flexiblare hänvisningssystem Eftersom Umeå Energi säljer telefoni genom en samarbetspartner och bredbandsanslutningar genom sitt dotterbolag UmeNet, har dotterbolaget i koncernen Umeå Energi elhandel AB uttryckt önskemål om att få sälja IP-telefoni till slutkonsument. Det finns även ett behov inom kommunerna och inom Umeå Energi att nyttja den infrastruktur som man redan investerat i. Infrastrukturen är ett fibernät som täcker Umeå kommun och kranskommunerna. Nätet har idag en låg nyttjandegrad i förhållande till den kapacitet det erbjuder och nyttjas i stort sett inte alls till telefoni. I dagsläget har man transmissionskostnader för både telefoni och datakommunikation och man ser en möjlighet att genom IP-telefoni och fibernätet då sänka dessa kostnader [24]. 1

12 1.2 SYFTE Arbetets syfte är följande: Att sammanställa en beskrivning av IP-telefoni i dagsläget, samt bedöma dess utveckling i framtiden. Att bedöma vilka mervärden och verksamhetsmässiga effekter som IP-telefoni kan få för Umeå Energi Att presentera en rekommendation till hur Umeå Energi bör utnyttja tekniken på ett lämpligt sätt för att tillgodose sitt kommunikationsbehov. 1.3 PILOTPROJEKT Våren 2001 slutförde Umeå Energi ett pilotprojekt där man låtit 48 hushåll testa IP-telefoni under ca.1 år. Detta pilotprojekt sammanfattades med en enkätundersökning där ett antal frågor ställdes till försökspersonerna. Undersökningen kom fram till följande sammanfattande resultat [13]. Utifrån den studie som är gjord drar vi slutsatsen att Umeå Energi mycket väl kan fortsätta att utveckla IP-telefonin som en av sina tjänster. Det förutsätts dock att de tekniska bristerna som påpekats i studien åtgärdas. Framförallt rör det ljudkvaliteten och anslutningsfunktionen. Behovet av en andra telefon finns i första hand hos barnfamiljer. Talet om IP-telefonen som en tonårstelefon har viss fog för sig. Utan att vi har undersökt saken vågar vi oss också på att säga att en annan intressant grupp är studenterna i Umeå. Många uttrycker också åsikten att IP-telefonen skulle vara intressant att ha om man kunde byta den mot den ordinarie telefonen. Ännu mer intressant är det om det samtidigt sänker den totala telefonkostnaden. Man kan kanske till och med anta att det på sikt kan vara så att det inte behövs någon vanlig telefon i hemmet utan IP-telefonen kompletteras med en mobiltelefon. Förutom detta ansåg försökspersonerna att supporten var undermålig. Det fanns t.ex. ingen webbinformation eller jourverksamhet. 2

13 1.4 PROBLEMBESKRIVNING Vid ett införande av IP-telefoni på Umeå Energi kan det vara av avgörande betydelse att veta hur framtidens infrastruktur för kommunikation kan komma att se ut och hur IP-telefoni fungerar rent tekniskt. Behov finns att utreda vilka hinder och problem som finns med tekniken för IP-telefoni och att utreda dess förmåga att ge den funktionalitet som finns i det traditionella PSTN-nätet. Förutom en analys av befintliga tekniker behövs en undersökning för att identifiera eventuella kommunikationsbehov eller problemområden där IPtelefoni skulle kunna erbjuda en lösning eller möjlighet till förbättring. Här ingår även att utreda vilka tekniker som finns för debitering och vilket alternativ som då skulle vara det mest lämpliga för Umeå Energi. Detta hoppas vi ska kunna leda fram till i en rekommendation för hur en eventuell övergång till IP-telefoni bör gå till samt vad Umeå Energi bör göra för att gå vidare med dessa frågor. 1.5 DEFINITIONER I denna rapport använder vi oss av begreppet IP-telefoni med förkortningen IPT när vi refererar till den allmänna tekniken med IP som bärare av telefoni. Att vi valt att använda oss av detta begrepp beror på att det numera är ganska vedertaget. Alternativa namn på samma teknik är, förutom bredbandstelefoni som diskuteras nedan, även Voice over IP (VoIP) eller Computer Telephony. Umeå Energi har planer på att installera en företagsväxel med IP som bärare i det lokala nätverket och att sälja tjänsten till sina kunder. I det senare fallet kommer trafiken att gå över det publika Internet. Telefoni över det lokala nätverket och telefoni över det publika Internet är två helt skilda system som har olika förutsättningar och egenskaper. I de fall vi ser det nödvändigt att precisera vilken typ av IP-telefoni vi menar i denna rapport, kallar vi den med ett lokalt nät som bärare för intern IP-telefoni och den som Umeå Energi har planer på att sälja till kund över publikt Internet för bredbandstelefoni. Många ord och uttryck som används inom området är på engelska och ofta knutna till ett speciellt fabrikat. Ett exempel på detta är den Gateway som används i hemmet för att översätta paketförmedlad telefoni till kretskopplad. Den kallas beroende på fabrikat för ATA, DRG eller VRG. Vi har valt att till viss del översätta det engelska ordet Residental Gateway till svenska och kallar den för Hemgateway. 3

14 1.6 AVGRÄNSNINGAR Vi har valt att avgränsa oss till Umeå Energis förutsättningar att implementera bredbandstelefoni på svenska marknaden och i det fasta nätet som används för dataöverföring. Vi kommer även att beröra en eventuell implementering av intern IP-telefoni. Vi kommer att presentera olika principiella lösningar men kommer inte att presentera lösningar från olika fabrikat. Detta eftersom olika fabrikat ibland har olika benämningar på komponenter och funktioner och eftersom man inte alltid har samma hård- och mjukvarumässiga lösningar. De olika fabrikatens lösningar är rent principiellt relativt likartade. Emellertid finns det en avgörande skillnad som endast överskådligt kommer att beröras. Skillnaden är om tekniken är baserad på traditionell växelteknik och implementerad av ett telekommunikationsföretag eller om den implementerats av datakommunikationsföretag och är serverbaserad. 4

15 2 NULÄGESBESKRIVNING I detta kapitel beskrivs nuläget med avseende på de olika former av telefoni som idag används inom Umeå Energi. Dessutom redovisas en del kostnader samt behov, önskemål och problem som framkommit. En del av det som redovisas här har hämtats från en rapport som Umeå Energi låtit göra år UMEÅ ENERGI IDAG Umeå Energi producerar, distribuerar och säljer energi till cirka privatoch företagskunder. Sedan 2001 har man även sålt telefoni genom teleoperatören Citylink som man även är delägare i. Bolaget är ett kommunikationsföretag där dotterbolaget UmeNet lagt grunden till att Umeå är en av världens mest uppkopplade städer. UmeNet är ett fiberoptiskt stadsnät med stor kapacitet för data- och telekommunikation. Umeå Energi står för driften och har jour dygnet runt, året om. UmeNet bygger infrastruktur och levererar kapacitet, men tjänsterna skapas idag av andra. Man har nyligen investerat i ett antal hemgateways (DRG) från Ericsson. Dessa är ämnade att placeras ut till nya bredbandskunder för att dels fungera som mediakonverterare och dels för att man med hjälp av dessa ska kunna övervaka nätet. I framtiden kan man dessutom ansluta telefoner till dem vid en eventuell implementering av bredbandstelefoni. UmeNet är ett öppet nät där alla leverantörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster. Konsumenterna kan alltså själva välja vem som ska leverera Internettjänsterna. Umeå Energi har en uttalad strategi att innan 2005 års utgång vara ett etablerat kommunikationsföretag med IP-telefoni som tjänst. Umeå Energi har ca 250 medarbetare och är en väl sammanhållen koncern med verksamhet i fyra affärsområden: Värme, Elnät, UmeNet och Elhandel. Ramorganisationen ser ut enligt nedan [27]. VD Kansli Teknik/Miljö Affärsutveckling/ IT-strategi Affärsområden Marknadsenhet Administrativ enhet Personalenhet Värme UmeNet Elnät Elhandel Figur 2.1Ramorganisation Umeå Energi 5

16 Inga stora förändringar har skett sedan utredningen om Umeå Energis interna telefoni gjordes Kostnaden för telefonin var då ca 3Mkr och beräknas idag vara densamma, utvecklingen visar samtidigt att användningen av optisk fiber blivit allt vanligare. Idag nyttjar man i stort sett samma lösningar för avläsningar och driftsövervakning/larm som tidigare. Enligt utredningen från 2001 så föreligger följande vad gäller den mobila telefonin inom Umeå Energi: - 70 procent av trafiken sker på högpristid - 23 procent av samtalen sker till andra mobiltelefoner inom Umeå Energi - 30 procent av samtalen går till externa mobiltelefoner - 37 procent går till övriga fasta nätet, t ex till annat företag eller privat Som tidigare nämnts har följande sammanfattande behov visat sig finnas med avseende på telefonianvändning inom Umeå Energi [9]: - behov av en växel som klarar av flyttning av anknytningar - personal ska kunna nås på ett vist nummer oavsett var de för tillfället befinner sig - CTI-möjligheter för telefonister och i kundtjänst - förbättrad talsvarstjänst - flexiblare hänvisningssystem Umeå Energi har idag ingen egen telefonväxel utan hyr funktionen av Umeå Kommun. På huvudkontoret finns endast ett telefonistbord för att administrera inkommande och utgående samtal. Företaget hyr idag ca 300 anknytningar av Telia. För detta betalar man 4400 kr per anknytning och år. Dessa anknytningar är direkt kopplade till kommunens huvudväxel via kommunens egna ledningar. Man har dessutom en kostnad på 2000 kr för varje nyinstallerad/flyttad anknytning. Den årliga kostnaden för att nyinstallera/flytta anknytningar är uppskattad till kr/år. Den totala kostnaden för telefoni är ca 3Mkr. Man har tre lokalkontor i Umeå: Ålidhem, Dåva och Ersboda. Dessa är sammanbundna med huvudkontoret via fiber i ett gemensamt LAN. Ersboda Dåva Ålidhem Huvudkontor Figur 2.2 Umeå Energi har tre lokalkontor i Umeå: Ålidhem, Dåva och Ersboda 6

17 2.2 IP-TELEFONI IDAG För ett par år sedan trodde många att bredbandstelefoni skulle få en explosionsartad tillväxt. Riktigt så har det inte blivit, troligtvis på grund av att Internet inte har haft tillräcklig kapacitet. I och med utbyggnaden av fiberkapacitet hoppas och tror nu olika aktörer inom området data- och telekommunikation att tillväxten av bredbandstelefoni ska ta fart på allvar. Tillverkarna menar att tekniken nu nått den mognad som krävs och att antalet levererade system ska bidra till att marknaden tar fart. En annan anledning till att bredbandstelefoni över det publika nätet inte slagit på det sätt som man trodde är att det är svårt att skicka tal med godtagbar kvalité över Internet. Vad som däremot implementerats i stor utsträckning är företagsväxlar baserade på IP. Anledningen till detta är att man i ett LAN eller Intranet kan kontrollera bandbredden och därmed få önskad Quality of Service (QoS). Med en bra uppkoppling mellan kontoren blir all Interntelefoni gratis och möjligheten öppnas för att låta telefonin routas ut på det traditionella telenätet. Den senaste utvecklingen inom området är möjligheten att ringa från vanliga telefoner ut över ett IP baserat nätverk. Detta är möjligt med hjälp av en så kallad Gateway, vilken fungerar som en översättare mellan IP-nätet och det vanliga telenätet. Denna utveckling gör det mycket mera användarvänligt att ringa över datornätet. Samtidigt tar den dock bort möjligheterna till multimediakommunikation eftersom överföringen delvis går över det traditionella telenätet. Förväntningarna på bredbandstelefonin är stora och många nya Internetbaserade teleoperatörer kommer säkerligen att etablera sig under de närmaste åren. En förutsättning för en operatör är dock att ha avtal med nätoperatörer för att kunna garantera bandbredd. Den snabba utvecklingen inom IT och utbredningen av bredband medför att förutsättningarna för bredbandstelefoni ständigt förbättras. Andelen anslutna ökar stadigt och i takt med bredbandsutvecklingen kommer bredbandstelefonin att ta större och större andelar. En starkt bidragande orsak till detta är den fasta månadskostnaden för ett abonnemang som innefattar både data och telefoni. Bredbandstelefonin kommer antagligen inte att helt ta över telefonin i det ordinarie telenätet över en natt, utan det kommer troligtvis att ske en gradvis integration mellan de olika näten. Det finns generellt två typer av aktörer på marknaden i dag: 1. Leverantörer av plattformar, som i sin tur kan delas in i två kategorier beroende på tradition: Datakomföretag som gör serverbaserade lösningar. De traditionella telekomföretagen som i allmänhet har utrustning baserad på TDM (tidsdelat multiplex) med IP-kort i. Emellertid har även vissa telekomtillverkare börjat komma med serverbaserade lösningar. 2. Leverantörer av applikationer och tjänster där vissa levererar bredbandstelefoni och vissa levererar färdiga IP-växeltjänster till företag. Ett exempel på det senare är Telia som säljer växelfunktionen till företag utan att företaget behöver installera en egen växel i byggnaden [30]. 7

18 Enligt en marknadsundersökning på plattformsleverantörer i Västeuropa som IDC gjorde i oktober 2002 så har Cisco Systems 56 %, Siemens 15 %, 3com 10 %, Nortel Networks 7 % och Alcatel 6 % av marknaden [25]. Nedan visas en sammanställning av ett antal applikationer och bredbandstelefonitjänster som erbjuds på marknaden. Denna sammanställning är gjord av tidningen Internetworld [7] Från telefon till telefon Bredbandsbolaget Digisip IP Only Adress Vem kan använda tjänsten? som har bredbands- Alla med bredband IP Onlys bredbandskunder bolagets nät i huset Månadsavgift/startavgift 99 kr/ 0 kr 95 kr/ 495 kr 62:50 kr/ 1900 kr Öppningsavgift 0:45 kr 0:30 kr 0:45 kr Pris Sverige dagtid 0:19 kr/min 0:15 kr/ min (gratis 3h/mån) 0:14 kr/min Till Mobil (ej Telia) 2:25 kr/min 1:99 kr/min 1:38 kr/min Till USA 0:79 kr/min Fungerar inte ännu 0:65 kr/min Till Australien 2:73 kr/min Fungerar inte ännu 2:45 kr/min Till Belgien 0:83 kr/min Fungerar inte ännu 0:84 kr/ min Övrigt Gratis till Bredbandsbolagets Gratis till Digisips Kunder Kunder Fördelar + Enkelt + Enkelt + Enkelt Nackdelar + Vanlig telefon & dosa + Vanlig telefon & dosa + Vanlig telefon & dosa + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + lägsta priserna - Kräver Bredbandsbolagets nät i huset - Kräver telefondosa - Kräver IP Only bredband - Inte billigaste teletaxorna - Ej till utlandet - Hög inkopplingskostnad - Kräver telefondosa - Kräver telefondosa Från dator till telefon Net 2 phone Dialpad Callserve Adress Vem kan använda tjänsten? Alla Alla Alla Månadsavgift/startavgift Gratis Gratis Gratis Öppningsavgift Gratis Gratis Gratis Pris Sverige dagtid 0:42 kr/min 0:34 kr/min 0:42 kr/min Till Mobil (ej Telia) 2:50 kr/min 2:17 kr/min 2:83 kr/min Till USA 0:43 kr/min 0:34 kr/min 0:42 kr/min Till Australien 0:51 kr/min 0:42 kr/min 0:42 kr/min Till Belgien 0:42 kr/min 0:42 kr/min 0:42 kr/min Fördelar + Du kan använda Icq + Låga priser + Svensk sajt + Låga priser + Gratis programvara + Du kan använda MSN Messenger + Låga priser Nackdelar - Kräver kontokort - Kräver kontokort - Kräver kontokort 8

19 Från dator till dator Messenger Adress messenger.msn.se Icq Vem kan använda Alla Alla tjänsten? Månadsavgift/startavgift Gratis Gratis Öppningsavgift Gratis Gratis Pris Svergie dagtid Gratis Gratis Till Mobil (ej Telia) Gratis Gratis Till USA Gratis Gratis Till Australien Gratis Gratis Till Belgien Gratis Gratis Fördelar + Gratis för bredbandskunder + Gratis för bredbandskunder Nackdelar - Mottagaren måste vara uppkopplad - Mottagaren måste vara uppkopplad - Krångligare än vanlig telefoni - Krångligare än vanlig telefoni Jämför med Telia Adress Vem kan använda tjänsten? Månadsavgift/startavgift Öppningsavgift Pris Svergie dagtid Till Mobil (ej Telia) Till USA Till Australien Till Belgien Fördelar Nackdelar Telia Alla 125 kr/650 kr 0:45 kr 0:23 kr/min 2:95 kr/min 0:99 kr/min 3:50 kr/min 1:20 kr/min + Enkelt + Vanlig telefoni - Dyrt 9

20 3 IP-TELEFONI I FRAMTIDEN I detta kapitel tar vi upp lite om hur framtidens telefoni kommer att se ut. Det som gjort att IPT ännu inte fått genomslag på privatmarknaden här i Sverige är antagligen att privatkonsumenten har en ganska statisk bild över hur telefoni ska fungera och se ut. Emellertid finns det redan idag drygt svenskar som telefonerar med IP-telefoni [29]. Analytikerföretaget IDC förutspår en ökning på 45 procent per år för IP-telefonin, en tillväxtsiffra som kommer att locka många aktörer. År 2007 förväntas intäkterna från IP-telefoni uppgå till 130 miljarder SEK enligt IDC. I det längre perspektivet kommer antagligen alla att tala över Internet. Hela telekommarknaden står nu inför ett generationsskifte och data- och telekomvärlden kommer allt närmare varandra. Med senare versioner av IP (IPv6), kommer antagligen den mobila telefonin i 3G att använda samma grundläggande protokoll och programmeringsspråk som IP-telefonin via fiber idag. Detta kommer att leda till att all telefoni i framtiden förmedlas trådlöst och paketförmedlat. IPv6 är ett säkrare och stabilare protokoll än Ipv4 som används i dag, bland annat därför att man har inbyggd kryptering och säkerhet (IPSec). Dessutom är paketens huvuden utformade på ett sätt som gör det mycket svårare att förfalska avsändaradresser och avlyssna trafik. Många tror att om IPv6 införs kommer många av problemen med IP-telefoni att lösas. Inte minst när det gäller säkerhet och QoS. En ny lag om elektronisk kommunikation träder i kraft den 25 juli Den nya lagen ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation. I den nya lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, Internet och kabel-tv-nätet [22]. Syftet är att skapa en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för alla elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform. För att IPT-användaren ska kunna registreras och ingå i nummerpresentation, nummerupplysning och telefonkatalog måste nya avtal och tekniska lösningar utvecklas. Det finns idag tre kategorier av operatörer 1. Accessnätsoperatör som äger ett accessnät för telefoni och idag representeras av Telia 2. Teleoperatörer som inte har ett eget accessnät, men kan däremot äga AXE-stationer 3. Förvalsoperatörer som enbart säljer förvalstelefoni via en teleoperatör Det har hittills varit så att oavsett vilken teleoperatör en kund väljer att ha som förvalsoperatör, måste han dock ha kvar sitt abonnemang hos accessnätsoperatören, Telia. Det innebär att kunden får två teleräkningar: en från Telia för den fasta avgiften och en från förvalsoperatören för de övriga avgifterna. Med IPT uppkommer nu en ny typ av operatörer som ur nätägarhänseende blir accessnätsoperatörer vilket innebär ett nytt ansvar för de som hittills ofta betraktas som förvalsoperatörer. 10

21 4 METOD I detta kapitel ger vi en beskrivning av de metoder vi använt oss av för insamlande av information till området IP-telefoni. Eftersom IP-telefoni är ett relativt nytt begrepp och ett område som ständigt utvecklas såg vi det som nödvändigt att inhämta mycket av informationen från personer som arbetar med tekniken. Då det var ett outforskat område för oss var vi först tvungna att sätta oss in i den grundläggande tekniken. Vi började därför med att läsa in oss på området via böcker och information på Internet. Vi har också tittat en del på den information som är tillgänglig hos de stora plattformstillverkarna. Med denna kunskap som grund gjorde vi ett antal intervjumallar och besökte några aktörer. Intervjumallarna, som endast var en vägledning, finns i appendix två och ligger som grund för en del av denna rapport. Eftersom syftet med intervjuerna till största del var att inhämta tekniska kunskaper har de inte legat till grund för någon statistisk utredning. Intervjuerna har inte haft ett enhetligt upplägg och kan därmed inte ligga till grund för någon jämförelse. De aktörer som vi besökte var följande: Cisco Systems i Stockholm, leverantör och utvecklare av IP- och bredbandstelefoniplattformar Ericsson Business Solutions i Stockholm, leverantör och utvecklare av bredbandstelefoniplattformar Skellefteå kraft, energibolag, stadsnätsägare och leverantör av bredbandstelefoni IT-kontoret Umeå kommun, har implementerat IP-telefoni lokalt Umeå Energi, energibolag, stadsnätsägare och telefonileverantör Citylink Umeå, teleoperatör för Umeå Energis försäljning av telefoni Intervju med Ola Norberg, AllTele Vi har haft telefonkontakt med följande: Digisip Stockholm: teleoperatör inom bredbandstelefoni Ericsson AB, Linköping Flextronics, Umeå Telia Partner Umeå, säljare av olika IPT-lösningar PTS Vi kontaktade även DotCom, IP-only och Bredbandsbolaget per telefon. Tyvärr lyckades vi inte få någon intervju med dessa. 11

22 5 INTRODUKTION TILL IP-TELEFONI I detta kapitel ger vi en sammanfattande introduktion till området IP-telefoni. Först beskriver vi den utveckling som lett fram till den situation vi har idag och en del viktiga begrepp reds ut och jämförs. 5.1 ALLMÄNT OM IP-TELEFONI Inom elektronisk kommunikation idag finns två dominerande fasta nätverk. Det ena är det traditionella nätet för telefontrafik kallad PSTN (Public Switched Telephone Network) och det andra är nät som används för datatrafik till exempel Internet. Traditionellt har alltid tele- och datanätverk varit åtskilda och endast kunnat kopplas ihop över väl definierade gränssnitt. Telefontrafiken har gått från telefonen via en företagsväxel ut till telenätet (PSTN) och datortrafiken har gått från en PC via servrar och routrar ut till datornätet. De två områdena har varit åtskilda vad gäller såväl teknik som organisation. Dock har man länge diskuterat en integration av dessa två nätverk. Fördelarna med integration är bland annat mindre administration, enklare underhåll, en gemensam terminal för all kommunikation, ett fysiskt nät i stället för två och möjligheter till datorstödd telefoni. Då datorn används som gränssnitt för telefoni kan också nya funktioner möjliggöras, t.ex. loggningsfunktion, röstringning samt integration med chatt, , automatiska diktafon- och sekreterartjänster. Röstmeddelanden kan även sättas som high priority vilket innebär att telefonen automatiskt ringer ett nummer som angetts och läser upp meddelandet. Man kan även ringa och få sina e-postmeddelanden upplästa för sig i telefonen. Att använda samma nätverk för både röst och datakommunikation är i sig inget nytt. Till exempel har teknik för överföring av data på telenätet funnits en längre tid genom användandet av modem för att skicka data över den fysiska förbindelse som annars används för tal. Denna teknik innebär dock inte integration på protokollnivå. Kretskopplad telefoni För att förstå skillnaden mellan IP-telefoni(paketförmedlande) och traditionell telefoni (kretskopplad) kommer här en kortfattad förklaring till hur traditionell telefoni fungerar: Ljudet i traditionell telefoni är en analog signal på Hz i AXE-växlarna (de växlar som används i det publika telenätet i Sverige och flera andra länder) samplas den analoga signalen till en digital signal varpå signalen talkodas till att begränsas till en bandbredd på 64 kbps. Den standard (codec) som används till denna kodning kallas G.711 och använder sig av en komprimerings-metod med namnet Pulse Code Modulation (PCM). När sedan ett samtal kopplas upp upprättas en fast förbindelse mellan parterna och 64 kbps reserveras för samtalet. Även om endast tystnad förmedlas upptas samma bandbredd. Traditionell företagstelefoni styrs ofta av en växel, en så kallad Public Branch Exchange (PBX). Denna fungerar som länk mellan det publika telenätet och företagets eget nät och sköter uppkoppling av samtal, vidarekopplingar, hänvisningar med mera. Huvudsyftet med en PBX är att spara kostnader genom att användarna inom företaget delar på ett antal externa linjer. PBXer har traditionellt varit helt hårdvarubaserade, men på senare år har det dykt upp växlar baserade på en mjukvaruplattform [26]. 12

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet 5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, , D.

IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, , D. IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, 790921-5530, D. 1. INTRODUKTION IP-telefoni, eller VoIP (Voice over IP) som det också kallas, tillåter användare att föra telefonsamtal över datanätverk istället

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät?

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Vilka innovationer och tekniker som blir marknadsframgångar är svårt att sia om! Inferior Winners Cobol vs Algol/Pascal

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår endast

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Extrautrusta din företagsväxel Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2009-05-26 Växeln på bilden är extrautrustad med

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Vinster med integrerad kommunikation? Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Telefoni Arkitektur Ingående komponenter i en Traditionell televäxel jmf med -Telefoni Samtalshantering/

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Från vision via vägledning till handling

Från vision via vägledning till handling Infrastruktur Politik Från vision via vägledning till handling Hans.Wallberg@umdac.umu.se dagarna 2002 Infrastruktur för ett pålitligt Fysisk infrastruktur (kanalisation, kablar) Kommunikationsarkitektur

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5 Grundläggande nätverksteknik F3: Kapitel 4 och 5 Kapitel 4 OSI TRANSPORT LAYER Transportlagrets sy=e Segment av data skall nå räa applikabon hos både avsändare och moaagare Uppdelning av dataströmmen från

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes.

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes. Voice over IP / SIP Motivation for VoIP Baserat på material från Henning Schulzrinne, Columbia University. 1 2 Internet Telephony as PBX replacement Switching Costs 3 4 Internet Telephony Modes SIP SIP

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

4 Paket- och kretskopplade nät

4 Paket- och kretskopplade nät 4 Paket- och kretskopplade nät Kommunikationssystem 2G1501 Syftet: Syftet med detta kapitel är att förstå egenskaperna hos, och skillnaderna mellan, de tre olika kopplade nätverkstyperna kretskopplade

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 1 Däremot Det är

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1. Protokollfamiljer och standarder... 5 2.2. Central gatekeeper... 7

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

4 Paket- och kretskopplade nät

4 Paket- och kretskopplade nät 4 Paket- och kretskopplade nät Syfte: Syftet med detta kapitel är att förstå egenskaperna hos, och skillnaderna mellan, de tre olika kopplade nätverkstyperna kretskopplade nätverk, virtuellt kretskopplade

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Varför fungerar det då? Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola

Varför fungerar det då? Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår å att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 Däremot Det är

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Internetdagarna. 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com. introduktion. Ljudkvalitet

Internetdagarna. 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com. introduktion. Ljudkvalitet Internetdagarna 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com 1 introduktion Ljudkvalitet Fortfarande tror många att det är sämre kvalitet på VoIP än på det traditionella telefoninätet Nätdesign

Läs mer

Prisförslag 2016-04-08

Prisförslag 2016-04-08 Prisförslag 2016-04-08 Brf Grankotten 1, 40 lägenheter Göteborg Bakgrund Brf Grankotten 1 önskar prisförslag på Bredband, TV och Telefoni via Fiber. I samband med en kollektiv gruppanslutning önskas uppgradering

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Nybro Energis Fibernät

Nybro Energis Fibernät Nybro Energis Fibernät Kom-igång-guide fiber.nybroenergi.se Välkommen som kund i Nybro Energis fibernät! Hela vårt nät baseras enbart på just fiber och det borgar för att investeringen är framtidssäker

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Lösningar ETS052 Datorkommunikation, 2015-10-30

Lösningar ETS052 Datorkommunikation, 2015-10-30 Lösningar ETS052 Datorkommunikation, 2015-10-30 Dessa lösningar ska ses som exempel. Andra lösningar och svar kan också ge poäng på tentan. 1. 2. a. Flaggor används av länkprotokollet för att markera start/slut

Läs mer

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål:

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål: Föreläsning 5 Mål: Förstå begreppet vägval Känna till vägvalsstrategier förstå växlingen i Internet Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå grundfunktionaliteten

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje for you Nummer 5 2010 Din guide till IP Ur innehållet IP-DECT Behovet växer Brandväggar Intertex hanterar det mesta Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL

VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL 2017-03-21 10 Frågor som du bör avkräva svar på av din tilltänkta telefonileverantör Idag är det vare sig komplicerat eller för den delen

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 7 2010 God Jul och Gott Nytt År önskar TALK TELECOM Ur innehållet RFID Säker passage med plastbricka Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP Snom - marknadens säkraste

Läs mer