IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ"

Transkript

1 IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET

2 II

3 FÖRORD Detta examensarbete är del av vår ingenjörsutbildning i elektroteknik vid Umeå Universitet. Arbetet utfördes under senare delen av vårterminen Vi riktar ett stort tack till vår handledare på Umeå Universitet Håkan Gulliksson. Vi vill även speciellt tacka följande personer som tagit sig tid och gett oss värdefulla tips: Jerker Tojén på Cisco System, Sten Persson på Ericsson Business Innovation, Ola Norberg på AllTele, Stefan Anundi och Erling Johansson på Skellefteå Kraft, Hans Ericsson på Digisip, Mats Wilhelmsson på Citylink, Stefan Granberg på IT-kontoret Umeå Kommun, Lennart Johansson på Telia Partner, Per Ström på Ericsson AB, Timo Kousela Ericsson AB, Anders Rafting på PTS, Anders Hjalmarsson, Magnus Westin, Curt Sjöstedt på Umeå Energi och slutligen vår handledare på Umeå Energi Niclas L Johansson. Roger Granberg och Mikael Peterson III

4 IV

5 ABSTRACT This report is the result of a feasibility study of IP-telephony, about the opportunity for Umeå Energi to implement VoIP ( Voice over IP) both in the organisation and as a service to their customers. The purpose of the feasibility study was to examine how Umeå Energi should make use of VoIP technology. We haven t presented solutions from specific manufactures, instead we choose to present generic solutions. We have however proposed some concrete solutions in line with the needs of Umeå Energi. These proposals are only a initial suggestion since a complete Business Case requires better insight into the affairs of the company. The result is based partly on literature and partly on interviews and visits at companies who develop products and solutions for VoIP. The conclusion is that Umeå Energi should install VoIP internal in the organisation and continue developing a plane for an installation of Internet telephony. V

6 VI

7 SAMMANFATTNING Denna rapport är resultatet av en förstudie om IP-telefoni och handlar om Umeå Energis möjligheter att implementera IP-telefoni både internt i organisationen och som en tjänst till Umeå Energis bredbandskunder. Syftet med förstudien var att utifrån en analys av verksamhetsmässiga effekter undersöka hur Umeå Energi bör nyttja tekniken på ett lämpligt sätt. I stället för att presentera lösningar från olika fabrikat har vi valt att presentera olika principiella lösningar. Detta eftersom olika fabrikat ibland har olika benämningar på komponenter och funktioner och eftersom man inte alltid har samma lösningar rent hårdvarumässigt. Dock har vi kommit fram till några konkreta lösningar anpassade för Umeå Energi. Dessa lösningar ser vi endast som vägledande eftersom ett komplett business case kräver mer insyn i organisationen. Det som ligger till grund för resultatet är dels litteraturstudier inom området och dels intervjuer och besök hos företag som för närvarande utvecklar produkter och lösningar för IP-telefoni. Den sammanfattande slutsatsen är att Umeå Energi redan idag bör installera IP-telefoni internt i organisationen och fortsätta utveckla planerna på bredbandstelefoni. VII

8 Innehåll 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE PILOTPROJEKT PROBLEMBESKRIVNING DEFINITIONER AVGRÄNSNINGAR NULÄGESBESKRIVNING UMEÅ ENERGI IDAG IP-TELEFONI IDAG IP-TELEFONI I FRAMTIDEN METOD INTRODUKTION TILL IP-TELEFONI ALLMÄNT OM IP-TELEFONI STANDARDER SIP OCH H H Andra protokollstandarder Säkerhet i H SIP SIP KOMPONENTTYPER En jämförelse mellan H.323 och SIP TALKODNING QUALITY OF SERVICE VAD ÄR QUALITY OF SERVICE QUALITY OF SERVICE PARAMETRAR VAD GÖRS FÖR QUALITY OF SERVICE PÅ INTERNET SÄKERHET OCH QUALITY OF SERVICE PLATTFORMAR PLATTFORMAR FÖR INTERN IP-TELEFONI PLATTFORMAR FÖR BREDBANDSTELEFONI MERVÄRDEN MED IP-TELEFONI ALLMÄNNA MERVÄRDEN MED INTERN IP-TELEFONI ALLMÄNNA MERVÄRDEN MED BREDBANDSTELEFONI SPECIFIKA MERVÄRDEN FÖR UMEÅ ENERGI MED INTERN IP-TELEFONI SPECIFIKA MERVÄRDEN FÖR UMEÅ ENERGI MED BREDBANDSTELEFONI PROBLEM MED IP-TELEFONI ALLMÄNNA PROBLEM MED IP-TELEFONI SPECIFIKA PROBLEM MED IP-TELEFONI FÖR UMEÅ ENERGI VIII

9 11 IMPLEMENTERING AV UTRUSTNING ARKITEKTUR Intern IPT Bredandstelefoni ANSLUTNING TILL PSTN SÄKERHET Slutanvändare Operatör Säkerhet i LAN då IP-telefoni körs internt i ett företag V-LAN Redundans DEBITERING OLIKA DEBITERINGS UNDERLAG DEBITERING MED IP-TELEFONI IP-TELEFONI I UMEÅ ENERGIS NÄT STADSNÄTET UMENET LAN LÖSNINGSALTERNATIV DRIFT OCH UNDERHÅLL JURIDISKA ASPEKTER DEBITERING NUMMERPORTABILITET ADRESSPORTABILITET SLUTSATS SLUTSATSER MERVÄRDEN TEKNISKA LÖSNINGAR Intern IP-telefoni Bredbandstelefoni PLATTFORMAR Intern IP-telefoni Bredbandstelefoni DRIFT OCH UNDERHÅLL SAMMANFATTANDE SLUTSATS REFERENSER APPENDIX: 1. ORDLISTA OCH DEFINITIONER 2. INTERVJUMALLAR IX

10

11 1 INLEDNING I detta kapitel vill vi ge en bakgrund till varför denna utredning genomförs och beskriva syftet med rapporten. Vi vill även beskriva vilka avgränsningar som gjorts och hur vi definierar olika begrepp i rapporten. 1.1 BAKGRUND IP-telefoni har varit aktuell sedan 1995 då VocalTec skapade en datortelefon och den första testapplikationen för VoIP (Voice over IP). Detta innebar att en person med hjälp av PC, ljudkort, mikrofon och Internetanslutning kunde tala med en annan person med liknande utrustning oavsett var denne befann sig. Ett år senare hade även företag som Microsoft och Intel börjat intressera sig för IP-telefoni [8]. Ett flertal applikationer för IP-telefoni har sedan dess utvecklats och finns nu tillgängligt och allt fler företag inom både data- och telekombranschen har börjat utveckla utrustning. Allt för att kunna nyttja denna teknik utan att behöva gå via en PC. Just nu pågår även en snabb utveckling av tjänster för telefoni över datanät baserade på IP. Denna teknik har väckt mycket uppståndelse bland dem som sysslar med telefoni och fått stort utrymme i media. Detta leder nu till att operatörer börjat erbjuda IP-baserade telefonabonnemang och många användare börjat använda IP-telefoni som ett alternativ till traditionell telefoni. I september 2001 lät Umeå Energi göra en utredning för att beskriva nuläget med avseende på den telefoni som för närvarande används inom företaget. Denna utredning kom fram till följande behov [9]: - behov av en växel som klarar av flyttning av anknytningar - personal ska kunna nås på ett vist nummer oavsett var de för tillfället befinner sig - CTI-möjligheter för telefonister och i kundtjänst - förbättrad talsvarstjänst - flexiblare hänvisningssystem Eftersom Umeå Energi säljer telefoni genom en samarbetspartner och bredbandsanslutningar genom sitt dotterbolag UmeNet, har dotterbolaget i koncernen Umeå Energi elhandel AB uttryckt önskemål om att få sälja IP-telefoni till slutkonsument. Det finns även ett behov inom kommunerna och inom Umeå Energi att nyttja den infrastruktur som man redan investerat i. Infrastrukturen är ett fibernät som täcker Umeå kommun och kranskommunerna. Nätet har idag en låg nyttjandegrad i förhållande till den kapacitet det erbjuder och nyttjas i stort sett inte alls till telefoni. I dagsläget har man transmissionskostnader för både telefoni och datakommunikation och man ser en möjlighet att genom IP-telefoni och fibernätet då sänka dessa kostnader [24]. 1

12 1.2 SYFTE Arbetets syfte är följande: Att sammanställa en beskrivning av IP-telefoni i dagsläget, samt bedöma dess utveckling i framtiden. Att bedöma vilka mervärden och verksamhetsmässiga effekter som IP-telefoni kan få för Umeå Energi Att presentera en rekommendation till hur Umeå Energi bör utnyttja tekniken på ett lämpligt sätt för att tillgodose sitt kommunikationsbehov. 1.3 PILOTPROJEKT Våren 2001 slutförde Umeå Energi ett pilotprojekt där man låtit 48 hushåll testa IP-telefoni under ca.1 år. Detta pilotprojekt sammanfattades med en enkätundersökning där ett antal frågor ställdes till försökspersonerna. Undersökningen kom fram till följande sammanfattande resultat [13]. Utifrån den studie som är gjord drar vi slutsatsen att Umeå Energi mycket väl kan fortsätta att utveckla IP-telefonin som en av sina tjänster. Det förutsätts dock att de tekniska bristerna som påpekats i studien åtgärdas. Framförallt rör det ljudkvaliteten och anslutningsfunktionen. Behovet av en andra telefon finns i första hand hos barnfamiljer. Talet om IP-telefonen som en tonårstelefon har viss fog för sig. Utan att vi har undersökt saken vågar vi oss också på att säga att en annan intressant grupp är studenterna i Umeå. Många uttrycker också åsikten att IP-telefonen skulle vara intressant att ha om man kunde byta den mot den ordinarie telefonen. Ännu mer intressant är det om det samtidigt sänker den totala telefonkostnaden. Man kan kanske till och med anta att det på sikt kan vara så att det inte behövs någon vanlig telefon i hemmet utan IP-telefonen kompletteras med en mobiltelefon. Förutom detta ansåg försökspersonerna att supporten var undermålig. Det fanns t.ex. ingen webbinformation eller jourverksamhet. 2

13 1.4 PROBLEMBESKRIVNING Vid ett införande av IP-telefoni på Umeå Energi kan det vara av avgörande betydelse att veta hur framtidens infrastruktur för kommunikation kan komma att se ut och hur IP-telefoni fungerar rent tekniskt. Behov finns att utreda vilka hinder och problem som finns med tekniken för IP-telefoni och att utreda dess förmåga att ge den funktionalitet som finns i det traditionella PSTN-nätet. Förutom en analys av befintliga tekniker behövs en undersökning för att identifiera eventuella kommunikationsbehov eller problemområden där IPtelefoni skulle kunna erbjuda en lösning eller möjlighet till förbättring. Här ingår även att utreda vilka tekniker som finns för debitering och vilket alternativ som då skulle vara det mest lämpliga för Umeå Energi. Detta hoppas vi ska kunna leda fram till i en rekommendation för hur en eventuell övergång till IP-telefoni bör gå till samt vad Umeå Energi bör göra för att gå vidare med dessa frågor. 1.5 DEFINITIONER I denna rapport använder vi oss av begreppet IP-telefoni med förkortningen IPT när vi refererar till den allmänna tekniken med IP som bärare av telefoni. Att vi valt att använda oss av detta begrepp beror på att det numera är ganska vedertaget. Alternativa namn på samma teknik är, förutom bredbandstelefoni som diskuteras nedan, även Voice over IP (VoIP) eller Computer Telephony. Umeå Energi har planer på att installera en företagsväxel med IP som bärare i det lokala nätverket och att sälja tjänsten till sina kunder. I det senare fallet kommer trafiken att gå över det publika Internet. Telefoni över det lokala nätverket och telefoni över det publika Internet är två helt skilda system som har olika förutsättningar och egenskaper. I de fall vi ser det nödvändigt att precisera vilken typ av IP-telefoni vi menar i denna rapport, kallar vi den med ett lokalt nät som bärare för intern IP-telefoni och den som Umeå Energi har planer på att sälja till kund över publikt Internet för bredbandstelefoni. Många ord och uttryck som används inom området är på engelska och ofta knutna till ett speciellt fabrikat. Ett exempel på detta är den Gateway som används i hemmet för att översätta paketförmedlad telefoni till kretskopplad. Den kallas beroende på fabrikat för ATA, DRG eller VRG. Vi har valt att till viss del översätta det engelska ordet Residental Gateway till svenska och kallar den för Hemgateway. 3

14 1.6 AVGRÄNSNINGAR Vi har valt att avgränsa oss till Umeå Energis förutsättningar att implementera bredbandstelefoni på svenska marknaden och i det fasta nätet som används för dataöverföring. Vi kommer även att beröra en eventuell implementering av intern IP-telefoni. Vi kommer att presentera olika principiella lösningar men kommer inte att presentera lösningar från olika fabrikat. Detta eftersom olika fabrikat ibland har olika benämningar på komponenter och funktioner och eftersom man inte alltid har samma hård- och mjukvarumässiga lösningar. De olika fabrikatens lösningar är rent principiellt relativt likartade. Emellertid finns det en avgörande skillnad som endast överskådligt kommer att beröras. Skillnaden är om tekniken är baserad på traditionell växelteknik och implementerad av ett telekommunikationsföretag eller om den implementerats av datakommunikationsföretag och är serverbaserad. 4

15 2 NULÄGESBESKRIVNING I detta kapitel beskrivs nuläget med avseende på de olika former av telefoni som idag används inom Umeå Energi. Dessutom redovisas en del kostnader samt behov, önskemål och problem som framkommit. En del av det som redovisas här har hämtats från en rapport som Umeå Energi låtit göra år UMEÅ ENERGI IDAG Umeå Energi producerar, distribuerar och säljer energi till cirka privatoch företagskunder. Sedan 2001 har man även sålt telefoni genom teleoperatören Citylink som man även är delägare i. Bolaget är ett kommunikationsföretag där dotterbolaget UmeNet lagt grunden till att Umeå är en av världens mest uppkopplade städer. UmeNet är ett fiberoptiskt stadsnät med stor kapacitet för data- och telekommunikation. Umeå Energi står för driften och har jour dygnet runt, året om. UmeNet bygger infrastruktur och levererar kapacitet, men tjänsterna skapas idag av andra. Man har nyligen investerat i ett antal hemgateways (DRG) från Ericsson. Dessa är ämnade att placeras ut till nya bredbandskunder för att dels fungera som mediakonverterare och dels för att man med hjälp av dessa ska kunna övervaka nätet. I framtiden kan man dessutom ansluta telefoner till dem vid en eventuell implementering av bredbandstelefoni. UmeNet är ett öppet nät där alla leverantörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster. Konsumenterna kan alltså själva välja vem som ska leverera Internettjänsterna. Umeå Energi har en uttalad strategi att innan 2005 års utgång vara ett etablerat kommunikationsföretag med IP-telefoni som tjänst. Umeå Energi har ca 250 medarbetare och är en väl sammanhållen koncern med verksamhet i fyra affärsområden: Värme, Elnät, UmeNet och Elhandel. Ramorganisationen ser ut enligt nedan [27]. VD Kansli Teknik/Miljö Affärsutveckling/ IT-strategi Affärsområden Marknadsenhet Administrativ enhet Personalenhet Värme UmeNet Elnät Elhandel Figur 2.1Ramorganisation Umeå Energi 5

16 Inga stora förändringar har skett sedan utredningen om Umeå Energis interna telefoni gjordes Kostnaden för telefonin var då ca 3Mkr och beräknas idag vara densamma, utvecklingen visar samtidigt att användningen av optisk fiber blivit allt vanligare. Idag nyttjar man i stort sett samma lösningar för avläsningar och driftsövervakning/larm som tidigare. Enligt utredningen från 2001 så föreligger följande vad gäller den mobila telefonin inom Umeå Energi: - 70 procent av trafiken sker på högpristid - 23 procent av samtalen sker till andra mobiltelefoner inom Umeå Energi - 30 procent av samtalen går till externa mobiltelefoner - 37 procent går till övriga fasta nätet, t ex till annat företag eller privat Som tidigare nämnts har följande sammanfattande behov visat sig finnas med avseende på telefonianvändning inom Umeå Energi [9]: - behov av en växel som klarar av flyttning av anknytningar - personal ska kunna nås på ett vist nummer oavsett var de för tillfället befinner sig - CTI-möjligheter för telefonister och i kundtjänst - förbättrad talsvarstjänst - flexiblare hänvisningssystem Umeå Energi har idag ingen egen telefonväxel utan hyr funktionen av Umeå Kommun. På huvudkontoret finns endast ett telefonistbord för att administrera inkommande och utgående samtal. Företaget hyr idag ca 300 anknytningar av Telia. För detta betalar man 4400 kr per anknytning och år. Dessa anknytningar är direkt kopplade till kommunens huvudväxel via kommunens egna ledningar. Man har dessutom en kostnad på 2000 kr för varje nyinstallerad/flyttad anknytning. Den årliga kostnaden för att nyinstallera/flytta anknytningar är uppskattad till kr/år. Den totala kostnaden för telefoni är ca 3Mkr. Man har tre lokalkontor i Umeå: Ålidhem, Dåva och Ersboda. Dessa är sammanbundna med huvudkontoret via fiber i ett gemensamt LAN. Ersboda Dåva Ålidhem Huvudkontor Figur 2.2 Umeå Energi har tre lokalkontor i Umeå: Ålidhem, Dåva och Ersboda 6

17 2.2 IP-TELEFONI IDAG För ett par år sedan trodde många att bredbandstelefoni skulle få en explosionsartad tillväxt. Riktigt så har det inte blivit, troligtvis på grund av att Internet inte har haft tillräcklig kapacitet. I och med utbyggnaden av fiberkapacitet hoppas och tror nu olika aktörer inom området data- och telekommunikation att tillväxten av bredbandstelefoni ska ta fart på allvar. Tillverkarna menar att tekniken nu nått den mognad som krävs och att antalet levererade system ska bidra till att marknaden tar fart. En annan anledning till att bredbandstelefoni över det publika nätet inte slagit på det sätt som man trodde är att det är svårt att skicka tal med godtagbar kvalité över Internet. Vad som däremot implementerats i stor utsträckning är företagsväxlar baserade på IP. Anledningen till detta är att man i ett LAN eller Intranet kan kontrollera bandbredden och därmed få önskad Quality of Service (QoS). Med en bra uppkoppling mellan kontoren blir all Interntelefoni gratis och möjligheten öppnas för att låta telefonin routas ut på det traditionella telenätet. Den senaste utvecklingen inom området är möjligheten att ringa från vanliga telefoner ut över ett IP baserat nätverk. Detta är möjligt med hjälp av en så kallad Gateway, vilken fungerar som en översättare mellan IP-nätet och det vanliga telenätet. Denna utveckling gör det mycket mera användarvänligt att ringa över datornätet. Samtidigt tar den dock bort möjligheterna till multimediakommunikation eftersom överföringen delvis går över det traditionella telenätet. Förväntningarna på bredbandstelefonin är stora och många nya Internetbaserade teleoperatörer kommer säkerligen att etablera sig under de närmaste åren. En förutsättning för en operatör är dock att ha avtal med nätoperatörer för att kunna garantera bandbredd. Den snabba utvecklingen inom IT och utbredningen av bredband medför att förutsättningarna för bredbandstelefoni ständigt förbättras. Andelen anslutna ökar stadigt och i takt med bredbandsutvecklingen kommer bredbandstelefonin att ta större och större andelar. En starkt bidragande orsak till detta är den fasta månadskostnaden för ett abonnemang som innefattar både data och telefoni. Bredbandstelefonin kommer antagligen inte att helt ta över telefonin i det ordinarie telenätet över en natt, utan det kommer troligtvis att ske en gradvis integration mellan de olika näten. Det finns generellt två typer av aktörer på marknaden i dag: 1. Leverantörer av plattformar, som i sin tur kan delas in i två kategorier beroende på tradition: Datakomföretag som gör serverbaserade lösningar. De traditionella telekomföretagen som i allmänhet har utrustning baserad på TDM (tidsdelat multiplex) med IP-kort i. Emellertid har även vissa telekomtillverkare börjat komma med serverbaserade lösningar. 2. Leverantörer av applikationer och tjänster där vissa levererar bredbandstelefoni och vissa levererar färdiga IP-växeltjänster till företag. Ett exempel på det senare är Telia som säljer växelfunktionen till företag utan att företaget behöver installera en egen växel i byggnaden [30]. 7

18 Enligt en marknadsundersökning på plattformsleverantörer i Västeuropa som IDC gjorde i oktober 2002 så har Cisco Systems 56 %, Siemens 15 %, 3com 10 %, Nortel Networks 7 % och Alcatel 6 % av marknaden [25]. Nedan visas en sammanställning av ett antal applikationer och bredbandstelefonitjänster som erbjuds på marknaden. Denna sammanställning är gjord av tidningen Internetworld [7] Från telefon till telefon Bredbandsbolaget Digisip IP Only Adress Vem kan använda tjänsten? som har bredbands- Alla med bredband IP Onlys bredbandskunder bolagets nät i huset Månadsavgift/startavgift 99 kr/ 0 kr 95 kr/ 495 kr 62:50 kr/ 1900 kr Öppningsavgift 0:45 kr 0:30 kr 0:45 kr Pris Sverige dagtid 0:19 kr/min 0:15 kr/ min (gratis 3h/mån) 0:14 kr/min Till Mobil (ej Telia) 2:25 kr/min 1:99 kr/min 1:38 kr/min Till USA 0:79 kr/min Fungerar inte ännu 0:65 kr/min Till Australien 2:73 kr/min Fungerar inte ännu 2:45 kr/min Till Belgien 0:83 kr/min Fungerar inte ännu 0:84 kr/ min Övrigt Gratis till Bredbandsbolagets Gratis till Digisips Kunder Kunder Fördelar + Enkelt + Enkelt + Enkelt Nackdelar + Vanlig telefon & dosa + Vanlig telefon & dosa + Vanlig telefon & dosa + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + Du behöver inget Telia abonnemang + Du kan behålla ditt telefonnummer + lägsta priserna - Kräver Bredbandsbolagets nät i huset - Kräver telefondosa - Kräver IP Only bredband - Inte billigaste teletaxorna - Ej till utlandet - Hög inkopplingskostnad - Kräver telefondosa - Kräver telefondosa Från dator till telefon Net 2 phone Dialpad Callserve Adress Vem kan använda tjänsten? Alla Alla Alla Månadsavgift/startavgift Gratis Gratis Gratis Öppningsavgift Gratis Gratis Gratis Pris Sverige dagtid 0:42 kr/min 0:34 kr/min 0:42 kr/min Till Mobil (ej Telia) 2:50 kr/min 2:17 kr/min 2:83 kr/min Till USA 0:43 kr/min 0:34 kr/min 0:42 kr/min Till Australien 0:51 kr/min 0:42 kr/min 0:42 kr/min Till Belgien 0:42 kr/min 0:42 kr/min 0:42 kr/min Fördelar + Du kan använda Icq + Låga priser + Svensk sajt + Låga priser + Gratis programvara + Du kan använda MSN Messenger + Låga priser Nackdelar - Kräver kontokort - Kräver kontokort - Kräver kontokort 8

19 Från dator till dator Messenger Adress messenger.msn.se Icq Vem kan använda Alla Alla tjänsten? Månadsavgift/startavgift Gratis Gratis Öppningsavgift Gratis Gratis Pris Svergie dagtid Gratis Gratis Till Mobil (ej Telia) Gratis Gratis Till USA Gratis Gratis Till Australien Gratis Gratis Till Belgien Gratis Gratis Fördelar + Gratis för bredbandskunder + Gratis för bredbandskunder Nackdelar - Mottagaren måste vara uppkopplad - Mottagaren måste vara uppkopplad - Krångligare än vanlig telefoni - Krångligare än vanlig telefoni Jämför med Telia Adress Vem kan använda tjänsten? Månadsavgift/startavgift Öppningsavgift Pris Svergie dagtid Till Mobil (ej Telia) Till USA Till Australien Till Belgien Fördelar Nackdelar Telia Alla 125 kr/650 kr 0:45 kr 0:23 kr/min 2:95 kr/min 0:99 kr/min 3:50 kr/min 1:20 kr/min + Enkelt + Vanlig telefoni - Dyrt 9

20 3 IP-TELEFONI I FRAMTIDEN I detta kapitel tar vi upp lite om hur framtidens telefoni kommer att se ut. Det som gjort att IPT ännu inte fått genomslag på privatmarknaden här i Sverige är antagligen att privatkonsumenten har en ganska statisk bild över hur telefoni ska fungera och se ut. Emellertid finns det redan idag drygt svenskar som telefonerar med IP-telefoni [29]. Analytikerföretaget IDC förutspår en ökning på 45 procent per år för IP-telefonin, en tillväxtsiffra som kommer att locka många aktörer. År 2007 förväntas intäkterna från IP-telefoni uppgå till 130 miljarder SEK enligt IDC. I det längre perspektivet kommer antagligen alla att tala över Internet. Hela telekommarknaden står nu inför ett generationsskifte och data- och telekomvärlden kommer allt närmare varandra. Med senare versioner av IP (IPv6), kommer antagligen den mobila telefonin i 3G att använda samma grundläggande protokoll och programmeringsspråk som IP-telefonin via fiber idag. Detta kommer att leda till att all telefoni i framtiden förmedlas trådlöst och paketförmedlat. IPv6 är ett säkrare och stabilare protokoll än Ipv4 som används i dag, bland annat därför att man har inbyggd kryptering och säkerhet (IPSec). Dessutom är paketens huvuden utformade på ett sätt som gör det mycket svårare att förfalska avsändaradresser och avlyssna trafik. Många tror att om IPv6 införs kommer många av problemen med IP-telefoni att lösas. Inte minst när det gäller säkerhet och QoS. En ny lag om elektronisk kommunikation träder i kraft den 25 juli Den nya lagen ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation. I den nya lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, Internet och kabel-tv-nätet [22]. Syftet är att skapa en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för alla elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform. För att IPT-användaren ska kunna registreras och ingå i nummerpresentation, nummerupplysning och telefonkatalog måste nya avtal och tekniska lösningar utvecklas. Det finns idag tre kategorier av operatörer 1. Accessnätsoperatör som äger ett accessnät för telefoni och idag representeras av Telia 2. Teleoperatörer som inte har ett eget accessnät, men kan däremot äga AXE-stationer 3. Förvalsoperatörer som enbart säljer förvalstelefoni via en teleoperatör Det har hittills varit så att oavsett vilken teleoperatör en kund väljer att ha som förvalsoperatör, måste han dock ha kvar sitt abonnemang hos accessnätsoperatören, Telia. Det innebär att kunden får två teleräkningar: en från Telia för den fasta avgiften och en från förvalsoperatören för de övriga avgifterna. Med IPT uppkommer nu en ny typ av operatörer som ur nätägarhänseende blir accessnätsoperatörer vilket innebär ett nytt ansvar för de som hittills ofta betraktas som förvalsoperatörer. 10

21 4 METOD I detta kapitel ger vi en beskrivning av de metoder vi använt oss av för insamlande av information till området IP-telefoni. Eftersom IP-telefoni är ett relativt nytt begrepp och ett område som ständigt utvecklas såg vi det som nödvändigt att inhämta mycket av informationen från personer som arbetar med tekniken. Då det var ett outforskat område för oss var vi först tvungna att sätta oss in i den grundläggande tekniken. Vi började därför med att läsa in oss på området via böcker och information på Internet. Vi har också tittat en del på den information som är tillgänglig hos de stora plattformstillverkarna. Med denna kunskap som grund gjorde vi ett antal intervjumallar och besökte några aktörer. Intervjumallarna, som endast var en vägledning, finns i appendix två och ligger som grund för en del av denna rapport. Eftersom syftet med intervjuerna till största del var att inhämta tekniska kunskaper har de inte legat till grund för någon statistisk utredning. Intervjuerna har inte haft ett enhetligt upplägg och kan därmed inte ligga till grund för någon jämförelse. De aktörer som vi besökte var följande: Cisco Systems i Stockholm, leverantör och utvecklare av IP- och bredbandstelefoniplattformar Ericsson Business Solutions i Stockholm, leverantör och utvecklare av bredbandstelefoniplattformar Skellefteå kraft, energibolag, stadsnätsägare och leverantör av bredbandstelefoni IT-kontoret Umeå kommun, har implementerat IP-telefoni lokalt Umeå Energi, energibolag, stadsnätsägare och telefonileverantör Citylink Umeå, teleoperatör för Umeå Energis försäljning av telefoni Intervju med Ola Norberg, AllTele Vi har haft telefonkontakt med följande: Digisip Stockholm: teleoperatör inom bredbandstelefoni Ericsson AB, Linköping Flextronics, Umeå Telia Partner Umeå, säljare av olika IPT-lösningar PTS Vi kontaktade även DotCom, IP-only och Bredbandsbolaget per telefon. Tyvärr lyckades vi inte få någon intervju med dessa. 11

22 5 INTRODUKTION TILL IP-TELEFONI I detta kapitel ger vi en sammanfattande introduktion till området IP-telefoni. Först beskriver vi den utveckling som lett fram till den situation vi har idag och en del viktiga begrepp reds ut och jämförs. 5.1 ALLMÄNT OM IP-TELEFONI Inom elektronisk kommunikation idag finns två dominerande fasta nätverk. Det ena är det traditionella nätet för telefontrafik kallad PSTN (Public Switched Telephone Network) och det andra är nät som används för datatrafik till exempel Internet. Traditionellt har alltid tele- och datanätverk varit åtskilda och endast kunnat kopplas ihop över väl definierade gränssnitt. Telefontrafiken har gått från telefonen via en företagsväxel ut till telenätet (PSTN) och datortrafiken har gått från en PC via servrar och routrar ut till datornätet. De två områdena har varit åtskilda vad gäller såväl teknik som organisation. Dock har man länge diskuterat en integration av dessa två nätverk. Fördelarna med integration är bland annat mindre administration, enklare underhåll, en gemensam terminal för all kommunikation, ett fysiskt nät i stället för två och möjligheter till datorstödd telefoni. Då datorn används som gränssnitt för telefoni kan också nya funktioner möjliggöras, t.ex. loggningsfunktion, röstringning samt integration med chatt, , automatiska diktafon- och sekreterartjänster. Röstmeddelanden kan även sättas som high priority vilket innebär att telefonen automatiskt ringer ett nummer som angetts och läser upp meddelandet. Man kan även ringa och få sina e-postmeddelanden upplästa för sig i telefonen. Att använda samma nätverk för både röst och datakommunikation är i sig inget nytt. Till exempel har teknik för överföring av data på telenätet funnits en längre tid genom användandet av modem för att skicka data över den fysiska förbindelse som annars används för tal. Denna teknik innebär dock inte integration på protokollnivå. Kretskopplad telefoni För att förstå skillnaden mellan IP-telefoni(paketförmedlande) och traditionell telefoni (kretskopplad) kommer här en kortfattad förklaring till hur traditionell telefoni fungerar: Ljudet i traditionell telefoni är en analog signal på Hz i AXE-växlarna (de växlar som används i det publika telenätet i Sverige och flera andra länder) samplas den analoga signalen till en digital signal varpå signalen talkodas till att begränsas till en bandbredd på 64 kbps. Den standard (codec) som används till denna kodning kallas G.711 och använder sig av en komprimerings-metod med namnet Pulse Code Modulation (PCM). När sedan ett samtal kopplas upp upprättas en fast förbindelse mellan parterna och 64 kbps reserveras för samtalet. Även om endast tystnad förmedlas upptas samma bandbredd. Traditionell företagstelefoni styrs ofta av en växel, en så kallad Public Branch Exchange (PBX). Denna fungerar som länk mellan det publika telenätet och företagets eget nät och sköter uppkoppling av samtal, vidarekopplingar, hänvisningar med mera. Huvudsyftet med en PBX är att spara kostnader genom att användarna inom företaget delar på ett antal externa linjer. PBXer har traditionellt varit helt hårdvarubaserade, men på senare år har det dykt upp växlar baserade på en mjukvaruplattform [26]. 12

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv P E R A N D E R S S O N, J O H A N J I L B O R N, C H R I S T I A

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. Vi förenklar din mobiltelefoni.

ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. Vi förenklar din mobiltelefoni. ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Den mobile medarbetaren Avancerad forskning i Kista Sidan 11 Med IP-lösningen blev flexibilitet och frihet en del av vardagen Sidan

Läs mer

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem Filosofie magisteruppsats inom Informatik Författare: Handledare: Jönköping, juni

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag April 2013 Tekniknätverket inom REMM genom: Projektansvarig: Peter Arnfalk,

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer