Intensivläsning av gemensam roman ett upplägg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intensivläsning av gemensam roman ett upplägg"

Transkript

1 Intensivläsning av gemensam roman ett upplägg Annika Wallroth Inledning Svenska elever läser mindre. Resultat gällande läsförståelse har dalat i PISA-undersökningarna på senare år och även om besked från den senaste redovisningen av PIRLS varit positiva finns det anledning att utveckla arbetet med läsning av skönlitteratur i skolan. I det centrala innehållet för svenskämnet utgör dessutom skönlitteratur en viktig del. Svenska elever ska läsa och förstå skönlitteratur på flera olika plan: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. /.../ Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. På Helenelundsskolan har svensklärarna i allmänhet och jag i synnerhet ett stort intresse för skönlitteratur. Jag menar att skönlitteratur är en viktig källa till förståelse av människor och olika livsfrågor och att läsning av skönlitteratur utvecklar oss alla såväl språkligt som intellektuellt och emotionellt. Gemensam läsning med diskussioner i grupp och helklass fördjupar och breddar upplevelsen och förståelsen, menar jag och jag strävar efter det som Judith Langer kallar det föreställningsbyggande klassrummet vars

2 genomgripandesärdrag är övertygelsen att litteratur provocerar tänkandet och att elever är kompetenta tänkande individer (Langer s. 77, 1995). Tolkning och förståelse är en process där social interaktion kan ge nya perspektiv och insikter. Frågeställning Kan en intensivt och starkt styrd läsning av en ett skönlitterärt verk hjälpa elever att ta sig igenom en bok och ge en större förståelse för det lästa? Bakgrund Under högstadiet möter eleverna en svenskundervisning där hela romaner läses på olika sätt och med olika fokus. Böckerna diskuteras och bearbetas på olika sätt och de väljs ut med tanke på elevernas ålder och intressen. Böcker väljs också utifrån olika livsfrågor som kan engagera och utveckla elevers tanke- och känsloliv. Böcker i skolans klassbibliotek handlar till exempel om utanförskap, frihet, självmord, demokrati och diktatur, krig och fred, att välja sin egen väg. Titlar som Den utvalde av Lois Lowry, No och jag av Delphine de Vigan och Så har jag det nu av Meg Rosoff läses i åk 9. Traditionellt har vi på skolan låtit eleverna arbeta med en bok under ca fyra veckor med längre läsläxor där läsningen av en bok läggs upp på fyra veckor. Eleverna läser hemma mellan de lektioner som ägnas åt boken. Det kan handla om att man ska läsa upp till 60 sidor på en vecka. I skolan diskuteras boken och man arbetar för att fördjupa förståelsen och upplevelsen av det lästa på olika sätt. Av tre lektioner kan en eller två varje vecka sättas av till gemensamt arbete med boken och en eller två ägnas åt annat, till exempel grammatik, skrivregler eller något annat. Efter det att eleverna läst hela boken har de fått diskutera den och sedan visa sin förståelse genom att skriva reflekterande och resonerande texter som svar på olika frågeställningar kopplade till kunskapskraven. En elev med språkliga svårigheter uttrycker så här om att ha mycket olika saker på gång i skolan och vad det betyder för möjligheten att förstå det lästa och lära sig. Det som gör det svårt formulerar eleven så här:

3 För mycket på hjärnan antar jag. Jag skulle säga att det är stress för andra saker. Det kan vara vad som helst - sporter, spel, andra ämnen, man kanske har ett prov den dagen. Det blir så mycket på hjärnan och jag fokuserar på allting då. Jag ville försöka förenkla åtminstone lite genom att inte hålla på med två olika områden i svenska utan låta eleverna koncentrera sig på litteraturen. En svårighet har varit att få alla elever att läsa de långa avsnitten mellan olika lektioner och vara väl förberedda inför litterära diskussioner. Ett annat problem har varit att eleverna behöver ha boken i färskt minne inför de avslutande diskussionerna och uppgifterna. Dessutom räcker det inte att minnas boken sådär översiktligt. Gunilla Molloy skriver om elever som slukar böcker som kan återberätta och ytligt värdera en boks handling. Om man som lärare vill att elevernas förståelse ska fördjupas behöver man arbeta med den under läsningen. Täta diskussioner i mindre läsgrupper är, menar jag, en metod där elever utvecklar tankar och idéer i interaktion med andra, där den gemensamma kunnigheten genom samarbete och dialog blir större än den enskildes egna. Efter diskussion i mindre grupp lyfts intressanta frågeställningar och funderingar i den stora gruppen där läraren deltar aktivt som en ledare och samtalspartner. I min undervisning ser jag alltså huvudsakligen två problem vid gemensam läsning av skönlitteratur: att få alla elever att läsa hela boken i ett tempo som främjar möjligheter att gemensamt fördjupa läsningen. att eleverna ska minnas tillräckligt mycket av boken för att kunna diskutera den och ge utvecklade och fördjupade reflektioner kring sådant som karaktärer, budskap och teman. Ett sätt att få tag på elevernas reflektioner och tankar kring det lästa är att skriva loggbok. Molloy skriver om detta arbetssätt i Reflekterande läsning och skrivning. Efter intervjuer med elever kände jag mig styrkt i att jag sällan använt mig av loggbok vid läsning. Loggbok det tycker jag är jättejobbigt. att skriva vad man har gjort på dagen och sånt dära. Jag tycker inte att det är alls bra. Det är bara så obekvämt. (elev med språkstörning)

4 Det är förstås en avvägning, men att skriva loggbok under läsning tror jag kan begränsa elever och störa upplevelsen av boken. Samtidigt ska skönlitterär läsning i skolan inte bara fokusera på upplevelse och lust vi måste försöka få eleverna att djupdyka i det de läsar och då måste någon slags styrning ske. En hypotes är att det kan vara lättare att få elever att hänga med i och förstå boken om läsningen struktureras och styrs hårdare samt att det är bättre för elever att fokusera på ett område istället för två under svenskämnets tre lektioner i veckan. Det är dessa båda idéer som jag vill pröva i min pilot. Metod och genomförande Undersökningen genomfördes under tre veckor i mina två grupper i svenska åk 9, totalt 39 elever. Jag har undervisat dem sedan åk 7 och känner dem väl. Vi har läst flera olika böcker tillsammans under åren. Vårt arbete kretsade kring följande kunskapskrav i läsning: Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Skolverket (Krav för A) Boken som vi läste var Den utvalde av Lois Lowry. Den valdes för att det är en intressant, engagerande och tänkvärd skildring. Handlingen kretsar kring huvudpersonen Jonas, en pojke på gränsen till vuxenvärlden som känner att han inte riktigt passar in. Han lever i ett samhälle där den personliga friheten är starkt begränsad och där sådant som färger och känslor saknas. Till och med samhällets historia är utraderad för alla utom en minnesbevararen. Boken passar särskilt bra ihop med kursen i historia i åk 9 då eleverna arbetat med nittonhundratalets historia där bland annat nazism och kommunism, förintelsen och Gulag, förtryck och motstånd studerats. Det finns rika möjligheter att reflektera kring boken och koppla den till både samhället, historia och egna erfarenheter.

5 Jag introducerade boken Den utvalde av Lois Lowry i klassen. Vid introduktionen berättade jag lite om verket och jag läste ett inledande parti högt. Efter den inledande högläsningen fick eleverna diskutera det de fått lyssna till: Vilken bild hade de fått av huvudpersonen? Vad tänkte de om miljön? Hur trodde de boken skulle fortsätta - vad skulle den handla om? Vad gjorde dem nyfikna? Vilka frågor hoppades de få besvarade? Diskussionen syftade till att få eleverna att ta ett första kliv in i den föreställningsvärld som skönlitterär läsning kretsar kring och som läsaren, enligt Langer (2005), bygger upp genom boken. Efter introduktionslektionen läste eleverna korta delar i boken till varje lektion, ungefär sidor. I skolan bildades läsgrupper där boken skulle diskuteras utifrån den egna upplevelsen och givna frågeställningar. (se bilaga) Efter gruppdiskussionerna togs elevernas tankar och frågor upp i hela klassen. Intressanta synpunkter diskuterades vidare. När arbetsområdet avslutades fick eleverna först diskutera verket som helhet i sin läsgrupp och sedan hade hela klassen ett gemensamt klassrumssamtal om boken. Till slut fick var och en några frågor att besvara enskilt. Detta tillsammans med deltagandet i grupp och klassdiskussionerna ger ett bedömningsunderlag. Eleverna får också ett ordtest för att visa att de arbetat med orden. Efter det att intensivläsningsperioden var slut fick eleverna besvara en enkät. Enkäten har jag sedan sammanställt. Resultat Resultaten från enkäten väljer jag att presentera i form av stapeldiagram. Resultat för alla frågeställningar utom redovisas. Elevsvaren delas upp två olika diagram för att synliggöra om det finns skillnader i hur elever med särskilda behov (EIB) svarat och hur övriga klassen svarat. Svaren har eleverna gett i en XX skala med stegen: 1. dåligt - blå 2. ganska dåligt - röd 3. helt ok - gul 4. ganska bra - grön 5. bra - lila

6 Värdera påståendena: Högläsning av inledande kapitel Högläsning är något som väldigt många tycker om. Bra är det överlägset vanligaste svaret. Resultaten för hela klassen och för den grupp elever som bedömts vara i särskilda behov (EIB) tycker ungefär lika. I enkäterna finns omdömen som mysigt och skönt. Grupp- och klassdiskussion av inledande kapitel och förförståelse Även när det gäller arbetet med förförståelse är resultaten förhållandevis lika. Man kan dock se att gruppen med särskilda behov (EIB) är mer positiv än klassen som helhet. Alltså kan man dra slutsatsen att förförståelse är något som alla är betjänta av, inte bara de med särskilda behov.

7 Läsuppdrag ca sidor till varje lektion läses hemma Här ser man en viss skillnad. Elever i behov av stöd är något mer polariserade i sina åsikter och bland det dessa elever har skrivit finns både de som menar att man minns bättre medan andra tycker att det kännas pressande att ha läsläxa till varje lektion Diskussion varje lektion När det gäller de täta diskussionerna är klassens resultat samlat kring mitten nästan i form av en normalfördelningskurva. För elever med särskilda behov ser fördelningen annorlunda ut. En tydlig skiljelinje kan kopplas till elevernas uppfattning av socialt samspel. Inte alla elever menar att det sociala samspelet ger effektiv inlärning. En elev menar att smågruppsdiskussionerna mest är slöseri med tid: Ta frågorna med hela klassen och inte i små grupper eftersom det tar längre tid då. (dyslektiker) Jag menar dock att denna elev verkligen behöver diskutera boken, men hen har svårigheter i socialt samspel och tycker därför att det är olustigt. Elevens utveckling i svanskämnet under högstadietiden visar dock att hen förmodligen drog nytta av dessa diskussioner. Andra tycker annorlunda och flera uttalar sig positivt kring diskussionerna. Man diskuterar och får hjälp av andra. (elev med koncentrationssvårigheter)

8 Skriftliga frågor om karaktärer, teman och budskap Eleverna med särskilda behov är generellt sett mindre positiva till de skriftliga uppgifterna kring boken än övriga gruppen. En elev menar dock att frågorna och diskussionerna är till stor hjälp då de liksom fungerat som en repetition av boken och fördjupning av förståelsen. Det är bättre att läsa och så gör man ju även frågor till den boken då så du får en liten såhära - Du läser liksom om kapitlet fast genom frågor. (elev med språkstörning) Alla lektioner ägnas åt boken När det gäller att ägna alla lektioner åt boken är det flera som kopplar frågan till att man har läxa till varje lektion och det kan upplevas som stressigt medan andra tycker att det hjälper dem att minnas och komma in i boken. Elever med särskilda behov är splittrade i frågan. Jag tycker det är bra att läsa koncentrerat under en kortare period för då behöver man inte koncentrera sig på andra saker. (Elev med koncentrationssvårigheter) Det går fort (positivt) Men det blir väldigt mycket på samma gång (negativt) /elev med språkstörning)

9 Ordförståelse på datorn (Glosor.eu) Att arbeta med ord tycker få elever är bra, men ännu färre tycker att det är dåligt. I samtal med elever framkommer att flera av dem menar att de behöver lära sig fler ord. De inser att det är viktigt både för läsningen och skrivandet. Slutsats och fortsatt arbete Mitt arbete med pilotstudien visade på att väldigt många elever värderar högläsning högt. På högstadiet kan vi inte högläsa alla böcker, men jag kommer att starta varje roman med att läsa högt och i år 7 inledde jag höstterminen med att högläsa den korta bok Drive by av Lynne Ewing. Att lyssna till högläsning ger en gemensam upplevelse i gruppen och under högläsning sänker sig ett lugn som både lärare och elever kan njuta av. I en stressig och krävande skolvardag kan stunder av högläsning bli en slags oaser att hämta energi ifrån. Sedan jag genomförde min pilotundersökning med intensivläsning har jag lagt upp mina klassers läsning av skönlitteratur på ett nytt sätt - i enlighet med min pilot är läsavsnitten kortare. Eleverna får arbeta i grupp med kontinuerliga frågor till texten. Uppgifterna innebär att de tillsammans ska förstå det lästa - beskriva, läsa mellan raderna, göra kopplingar inom verket, till sig själva och omvärlden samt värdera. Arbetet här är huvudsaklingen muntligt, men jag har gett olika elever olika roller i diskussionerna. En ska alltid vara sekreterare, vilket är tänkt att stötta alla elevers minne. Vid det enskilda arbetet med de avslutande uppgifterna kan alla elever sedan gå tillbaka till anteckningarna från sina gruppdiskussioner. För elever som har svårt att hinna göra egna anteckningar och som har extra svårt att rekapitulera är detta ett sätt att stötta. Piloten har stärkt mig i min övertygelse att skönlitteratur är viktigt. Jag har också lärt mig att låta läsningen ta tid, men att styra den tydligt och att låta eleverna diskutera varje avsnitt för

10 att gemensamt bygga upp de föreställningsvärldar Langer talar om och den förståelse för text som läroplanen efterfrågar. Jag kommer också att fortsätta mitt arbete med ord. Forskare som Margaret G McKeown, som presenteras på projektbloggen i inlägget Kolla, studera, betrakta, granska vilka ord ska vi undervisa om och varför?, har visat att ordförståelsen har stor inverkan på läsförörståelsen. Att bredda och fördjupa elevernas kunskaper om ord känns både intressant och angeläget.

11 Referenser Ewing, L.(2006). Drive by - uppgörelsen. En bok för alla. Langer, J. A., & Sörmark, A. (2005). Litterära föreställningsvärldar: Litteraturundervisning och litterär förståelse. Daidalos. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad (2015). Skolverket. Molloy, G. (2009). Reflekterande läsning och skrivning. Studentlitteratur.

12 Bilaga 1 Uppgifter till Den utvalde Efter läsning av kapitel 1 Frågor att arbeta med i grupp: 1. Vad är en familjeenhet? 2. Vad jobbar mamman respektive pappan med? 3. Vilka regler finns i samhället? 4. Vad vet ni om Jonas? 5. Vad tror ni att föräldrarna ska tala med Jonas om? Enskild uppgift: Fundera över följande citat. Vad betyder de? Vilken bild får man av samhället Jonas lever i? Skriv ner dina tankar och använd citaten. Han hade aldrig sett ett flygplan på så nära håll, eftersom det var förbjudet att flyga över samhället. s. 5 (pocket), s. 7 (inbunden) SJÄLVKLART KOMMER HAN ATT BLI BEFRIAD, sa rösten och tystnade. s. 6 (pocket), s. 9 (inbunden) Vem vill börja ikväll när vi talar om känslor? frågade far när de hade ätit kvällsmålet. s. 8 (pocket), s. 11 (inbunden) Jag är orolig för hans skull också, bekände hon. Ni vet ju att man inte får en tredje chans. s. 12 (pocket), s. 16 (inbunden) Kapitel Varför föds barnen av födelsemödrar i stället för att avlas av paren i familjeenheterna själva?

13 2. Hur kan det komma sig att de nyfödda barnen vårdas på nybarncentret fram till ettornas ceremoni? 3. Jonas känner sig annorlunda. På vilka sätt och hur märks det? Ge gärna tydliga exempel från boken. 4. Hur går det till när man firar en befrielse på åldringcentret och hur brukar den som ska bli befriad och publiken reagera? Varför, tror du? 5. Varför är det viktigt för alla äldre barn och vuxna att komma ihåg att ta sin tablett på morgonen? Kapitel Vad har Jonas och Asher för föreställningar om Annorstädes? 7. Under namngivningsceremonin får en familj nybarnet Caleb. På vilket sätt är omständigheterna kring Caleb speciella? 8. Vad kan man dra för slutsatser om samhällets barnuppfostringsmetoder när man läser om hur ledaren för äldrekommitten redogör för Ashers barndom? s (pocket), s (inbunden) 9. Redogör för hur Jonas känner sig när han inte ropas upp på rätt ställe under tolvornas ceremoni. 10. Varför känner sig Jonas till förstone osäker på om han kommer att klara av sitt uppdrag som minnesbevarare? Kapitel Nu kände sig Jonas för första gången i sitt tolvåriga liv isolerad och annorlunda. s. 65 (pocket), s. 84 (inbunden) a) Hur ser Jonas på sig själv sedan han blev utnämnd till minnesbevarare? b) Hur ser de andra i hans omgivning på honom? Hur märks det? 12. I samband med sin utnämning får Jonas ett papper med regler och instruktioner. Dessa

14 förvånar honom mycket. Varför? Ge exempel! 13. Vad innebär Jonas blivande arbete som minnesbevarare och varför är detta arbete det viktigaste av alla i samhället? 14. Under Jonas första utbildningsdag överför givaren tre minnen till Jonas. Vilka? Hur kommer det sig att allt detta är nytt för honom och varför ligger företeelserna flera generationer tillbaka i tiden? Kapitel På vilka sätt börjar Jonas förändras när han påbörjar sin utbildning hos minnesbevararen? 16. Jonas ser Givaren som en gammal man, men han är inte så gammal som han ser ut. Hur kan det komma sig? 17. Hur börjar Jonas knyta an till nybarnet Gabriel? 18. Vad händer när Jonas börjar föra över minnen till Gabriel? Kapitel Kommentera följande citat. Hans barndom, hans vänner, hans sorglösa trygghet - allt detta verkade glida honom ur händerna. s. 134 (pocket), s.162 (inbunden) Vad är det för tankar och känslor som rör sig i Jonas inre? 20. Kommentera följande citat och reflektera över varför Jonas ställer frågan och över vad hans föräldrar svarar.

15 Han tvingade sig att säga orden trots att han blev röd och generad. Han hade repeterat dem för sig själv på väg hem från annexet. Älskar ni mig? s. 126 (pocket), s (inbunden) 21. Varför slutar Jonas ta sin tablett på morgonen? 22. Hur reagerar Jonas när hans vänner leker krig under fridagen? Varför? 23. Sammanfatta vad som hände när den förra minnesbevararen misslyckades med sitt uppdrag. Kapitel Vilken händelse får Jonas att förlora tilliten till sin far? Reflektera noggrant och ingående över varför Jonas blir så upprörd när givaren visar honom vad som hände. 25. Sammanfatta vad det är som gör att Jonas måste lämna Enahanda. Försök se detta ur olika perspektiv! 26. Är Jonas beslut att fly från Enahanda ett egoistiskt beslut? Vilka konsekvenser får det för honom och Gabriel, för givaren och för samhället? 27. Läs om kapitel 23 och fundera över det. Vilka möjliga tolkningar ser du? Vad är det som händer egentligen? Hur går det i slutet? Förklara och motivera dina bilder av bokens slut, gärna med hjälp av citat. Du kan presentera olika tolkningar av slutet.

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Centralt innehåll. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken. Träna på språkriktighet; skrivregler, skiljetecken och att bygga meningar.

Centralt innehåll. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken. Träna på språkriktighet; skrivregler, skiljetecken och att bygga meningar. Lpp Svenska N7 Vt -2012 Ämnesområde: Tema Frihet Ansvarig lärare: Thomas Hansson-Dahl Thomas.Hansson-Dahl@edu.upplandsvasby.se Läsa och skriva Centralt innehåll Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk Centralt innehåll: Läsa och skriva Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Olika sätt att bearbeta egna texter

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Vallaskolan Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera

Läs mer

Kunskapskrav SVENSKA År 9

Kunskapskrav SVENSKA År 9 Kunskapskrav SVENSKA År 9 LÄSA: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ( ) flyt genom att ( ) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra ( ) sammanfattningar

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö LÄSGLÄDJE ÅR 3 Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers Gustavslundskolan, Växjö Paula Högström/ biblioteket (Skolbiblioteksforum), Maria Löfqvist/ Ljusglimten, Kerstin Lundberg/

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK Inom ramen för elevens val Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Historien om mitt liv so far

Historien om mitt liv so far Historien om mitt liv so far Namn: Din första tid på högstadiet ska du ägna åt eftertanke och reflektion. Det är alltid bra att ta sig en funderare över hur man är som person, hur man har förändrats genom

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

TEMA FANTASY. Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att:

TEMA FANTASY. Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att: TEMA FANTASY Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att: lära oss om en fantasyförfattare (Lewis Carroll), skriva en fantasyberättelse analysera en fantasyfilm

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

9B läsning av En komikers uppväxt

9B läsning av En komikers uppväxt 9B läsning av En komikers uppväxt Vi kommer att börja höstterminens arbete med att läsa en skönlitterär bok. Den roman som alla ska läsa är En komikers uppväxt som är skriven av den svenska författaren

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Skönlitteraturen och elevernas skrivande borde ta större plats och ingå i ett tematiskt och ämnesintegrerat kunskapsinhämtande.

Skönlitteraturen och elevernas skrivande borde ta större plats och ingå i ett tematiskt och ämnesintegrerat kunskapsinhämtande. Spår av förändring Karin Jönsson och Jan Nilsson, Malmö Högskola Som framgår av reportaget Språkutvecklande arbete i grupp har Louise Svarvell varit läsoch skrivutvecklare i Hörby kommun sedan 2007. I

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Här följer information om prövning, skriftlig och muntlig del, kursplan samt länkar till Skolverkets sida med exempel från tidigare nationella prov. 1. Skriftlig

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Att bygga upp ett skolspråk för nyanlända tar 6-8 år. Alla lärare är språklärare! Firels resa från noll till

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer