Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport Årsstämma Koncernens resultaträkning Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkning Koncernens förändringar i eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets rapport över totalresultat Moderbolagets balansräkning Moderbolagets förändringar i eget kapital Moderbolagets rapport över kassaflöden Noter Styrelsens och verkställande direktörens försäkran Revisionsberättelse Resultaträkning - Flerårsöversikt Balansräkning - Flerårsöversikt Större aktieägare per 31 december Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

3 VD har ordet Utvecklingen under 2013 är naturligtvis en stor besvikelse. Intäkterna minskade med i storleksordningen 29 % till 106,3 MSEK och årets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -22 MSEK. Styrelse och ledning har under året arbetat intensivt med att omstrukturera och utveckla bolagets verksamhet. Efter beslut på en extra bolagsstämma den 19 november antogs det nya namnet Stockwik Förvaltning AB. Stockwiks telekomverksamhet agerar på en fragmenterad marknad med ett stort antal mindre aktörer. Detta i kombination med en sämre marknadssituation har inneburit att bolaget haft svårt att få lönsamhet i sin befintliga telekomverksamhet. För att uppnå en uthållig lönsamhet beslutade styrelsen att dotterbolagen ska arbeta med målsättningen att inta en ledande position i den strukturomvandling vi bedömer att branschen behöver samt att kapitalisera bolaget. Inledningen av året präglades av en svag konjunktur. Den minskade omsättningen uppstod dels som ett resultat av en svag efterfrågan dels som en effekt av det strategiska beslut som togs under 2012 att inte konkurrera om de renodlade hårdvaruaffärerna med låga marginaler. Under året har bolaget arbetat intensivt med att utöka tjänsteerbjudandet mot små och medelstora företag genom att erbjuda tjänster från alla de ledande operatörerna. Vid en extra bolagsstämma i september fattades beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen genomfördes och fulltecknades under oktober. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Syftet med nyemissionen var att finansiera koncernens omstrukturering och utveckling av verksamheten till tre självständiga bolag, möjliggöra framtida strukturaffärer samt effektivisera och anpassa bolagets kostnader. Omstruktureringen genomförs enligt plan och förväntas vara klar inom en snar framtid. Som ett led i processen tillträdde David Andreasson som ny VD för bolaget i december I bolagets telekomverksamhet fokuserar vi dels på kundsegmentet stora och medelstora företag samt offentlig sektor med ett tydligt erbjudande inom Mobile Management och Mobile Outsourcing. Därtill omfattar bolagets telekomverksamhet även kundsegmentet små företag via call center och franchising. Vi har arbetat intensivt med att anpassa kostnaderna och effektivisera telekomverksamheten för att nå lönsamhet även vid lägre försäljningsintäkter. Vi bedömer att skapandet av den plattformen nu är i sitt slutskede och förväntas vara klar inom en snar framtid. Vidare har vi utvecklat bolagets franchisekoncept för att stärka vår konkurrenskraft. Vi har också rekryterat nyckelmedarbetare och uppgraderat vår e-handelsplattform. Vi har varit framgångsrika med försäljningen inom ramavtalet med Kammarkollegiet vilket resulterat i ett större antal avtal och affärer under årets sista kvartal. David Andreasson, VD Stockwik Förvaltning AB 2 Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

4 Stockwiks telekomverksamhet Stockwiks telekomverksamhet riktar sig till företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. Telekomverksamhetens kärna utgörs av mobiltelefoni och tillbehör, mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, support, service och helpdesk. I bolagets erbjudande ingår webblösningar som syftar till att optimera kundernas mobila investeringar. Vi levererar även telefonväxlar, telefoni som tjänst samt en omfattande palett av eftermarknadstjänster för mobiltelefoni. Eftermarknadstjänsterna inkluderar bland annat 24h mobilservice, säker återvinning och återkonfiguration. Denna kombination ger företaget en mycket stark position på marknaden genom den mycket höga servicenivå vi kan erbjuda våra kunder. Ett exempel på denna höga servicenivå är bolagets koncept för Mobile outsourcing som innebär att koncernen levererar mobiltelefoner och kringutrustning, ärendehantering för kundens mobiloperatörer samt administrationsverktyget Mobile Management Systems. Mobile Management Systems är ett webbaserat system som ger företaget överblick och förenklar hanteringen av all administration av företagets mobiltelefoni. Allt från uppgifter om befintlig utrustning, beställnings- och leveransstatus, till abonnemangshantering, faktureringsrutiner och hantering av SIM-kort. I tillägg levererar systemet den ekonomiska information företaget behöver för att kontrollera och styra de egna mobilkostnaderna. Koncernen är idag en av Sveriges största oberoende mobilåterförsäljare till företag. Smartphones och mobil datatrafik driver en underliggande tillväxt på marknaden. Säkerhetsrisken kring informationen i mobiltelefoner är ett ytterligare område där intresset ökar. Allt fler medarbetare i företag och organisationer har anammat ett mer mobilt arbetssätt vilket gör telefonerna mer kritiska för företagens verksamhet, vilket i sin tur ställer nya krav exempelvis inom eftermarknad. Även efterfrågan på effektiva processer inom inköp och administration har ökat för att hantera den allt viktigare mobiltelefonin. Komplexiteten medför att allt fler företag söker lösningar för att administrera sina mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt, antingen via effektiva stödsystem eller genom outsourcing. Inom detta område har bolaget en mycket stark marknadsposition tack vare administrationsverktyget MMS, Mobile Management Systems, och genom sitt koncept för Mobile Outsourcing. Att vara en operatörsoberoende leverantör stärker ytterligare vår marknadsposition då vi kan skräddarsy de bästa lösningarna för varje enskild kund. PRODUKTER & TJÄNSTER MOBILE MANAGEMENT SYSTEMS Ingen ifrågasätter mobiltelefonins betydelse för företagens verksamhet idag. Att alltid vara anträffbar är för de flesta företag och organisationer affärskritiskt. Mobiltelefoni är den tredje största personalrelaterade kostnaden på företaget där ett ökat modellutbud, nya abonnemangsformer i kombination med en snabbare utbytestakt medför en växande administration som tynger redan hårt belastade medarbetare, se figur nedan. 3 Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

5 När utvecklingen av teknik och tjänster inom mobiltelefoni ökar lavinartat är det viktigare än någonsin att se över strukturer och kostnader. Det gäller allt från kartläggning av olika behov av mobil kommunikation i organisationen, till systemstöd för inköp och hantering av mobiltelefoner, support, service och abonnemang. Bristen på styrning och kontroll av att gällande policys efterlevs skapar höga och onödiga kostnader. Bolagets ambition är att alltid vara lyhörda för marknadens utveckling och fortlöpande erbjuda tjänster som adderar ytterligare värde till organisationen. Mobile Management Systems bidrar till att spara tid för medarbetarna i företaget genom att erbjuda hjälp och stöd i den dagliga hanteringen av mobila tjänster. Det gäller allt från inköp, administration, support, service till uppföljning och analys av gjorda beställningar. Systemet stödjer företagens mobila policy och modellstrategi genom att endast göra utvalda modeller tillgängliga för beställning. Varje mobilanvändare får sina inköp godkända via attestfunktion och beställning via systemets webbutik. Varje beställd vara registreras automatiskt in bland användarnas befintliga utrustning och är lätt nåbar vid varje support- och serviceärende. Denna funktion underlättar därmed de oftast stora inköpen av mobilutrustning som förekommer i de flesta organisationer. 4 Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

6 Effektiv support och service är mycket viktiga komponenter i bolagets erbjudande. För att säkerställa att supporten ger just detta har vi kapat alla mellanled i servicehanteringen och garanterar prioriterad hantering av samtliga serviceärenden. All kommunikation kan idag ske via webben så att kunden själv kan anmäla och bevaka sitt ärende, vilket förkortar service- och reparationstider avsevärt med fortsatt bibehållen kontroll över företagets terminaler. I de fall kunden omedelbart måste ersätta sin trasiga mobil kan vi erbjuda Expresservice 24h eller utbytesservice, så kallad SWAP. Det finns ytterligare ett flertal tjänster inom detta område. Mobile Management System kan spara upp till 60 % av företagets administrativa kostnader genom styrning till rätt inköp av mobiler i förhållande till användarens behov och krav och med all administrativ mobilhantering i ett lättöverskådligt system. MOBILE OUTSOURCING Vi kan sköta all löpande hantering av mobila ärenden. Gemensamt med företagen arbetar vi fram ett styrdokument med villkor och riktlinjer för den mobila hanteringen. Därefter sköter vi alla kontakter med användare och rapporterar resultat och ställningar kvartalsvis. Företag har behov av olika typer av abonnemang och med marknadens stora utbud av mobiloperatörer och mobiltelefontillverkare är det svårt att överblicka vilka som är bäst lämpade för den egna verksamheten. För att hjälpa kunderna att orientera sig erbjuder vi en administrationstjänst som effektiviserar och förenklar. I en paketerad lösning sköter vi den tidsödande abonnemangshanteringen och ser till att rätt abonnemang tecknas efter den enskildes behov och önskemål. Bolaget kan också stå till förfogande med konsultation, migrering och uppdatering, utrustning samt support och driftslösningar. Utöver den funktionella expertisen bistår vi även med kostnadskontroll så att kunden får det mest fördelaktiga priset. VÄXELLÖSNINGAR Ibland talar man om växlar och ip-telefoni, men idag kommunicerar företag mer mångsidigt än så. Därför kallar vi det hellre för kommunikationslösningar. Varje företag kräver sin helt unika samordning av telefoni, mail, mobilsamtal, fax, svarsfunktioner och intranät. Det förenklar avsevärt för användarna samtidigt som företaget sparar stora pengar. Nyckeln till varje tillfredställande kommunikationslösning bygger på maximal anpassning och integration hos kundföretaget. Växelfunktionen är kommunikationens hjärta och har som främsta uppgift att underlätta arbetet och binda samman all kommunikation på företaget. Rätt växel ska klara av mycket mer än att bara skicka samtal mellan datorer och telefoner. Vi har förvissat oss om att förverkliga betydelsen av integration, effektivitet och mobilitet i våra växellösningar. Många beslut på företag försenas i dag eftersom svar inte hinner fram i tid. Växeln ska hjälpa till i arbetet och frigöra resurser för företaget. Ytterligare en vinst är att företaget får samma gränssnitt för all kommunikation. Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN Stockwik bedriver idag verksamhet inom telekom. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. I vår telekomverksamhet hjälper vi företag och offentlig sektor att avropa och implementera handhållen kommunikationsutrustning med tillhörande tjänster, support och logistik. Bolagets erbjudanden bygger på att skapa kontroll över företagets mobilpark och samtidigt möjliggöra en kostnadseffektiv hantering för kundens mobila livscykelhantering. Målet är att avlasta intern IT och samtidigt förbättra upplevelsen för slutanvändaren. Försäljningen sker rikstäckande med en flexibel och användarvänlig e-handelsplattform som bas. Bolaget är också verksamt inom call center och franchise. Här är vår inriktning på mobiltelefoni till kundsegmentet små företag. Genom franchisekonceptet har vi ett attraktivt erbjudande för mindre aktörer att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. 5 Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

7 MARKNAD Det finns en underliggande tillväxt på marknaden som framförallt drivs av smartphones och mobil datatrafik. Säkerhetsrisken kring informationen i mobiltelefoner är ett ytterligare område där marknaden visat ökat intresse. Allt fler medarbetare i företag och organisationer har anammat ett mer mobilt arbetssätt vilket gör telefonerna mer kritiska för företagens verksamhet, vilket i sin tur ställer nya krav exempelvis inom eftermarknad. Även efterfrågan på effektiva processer inom inköp och administration har ökat för att hantera den allt viktigare mobiltelefonin. Komplexiteten medför att allt fler företag söker lösningar för att administrera sina mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt, antingen via effektiva stödsystem eller genom outsourcing. Inom detta område har bolaget en mycket stark marknadsposition tack vare administrationsverktyget MMS Mobile Management Systems och genom konceptet Mobile Outsourcing. Att bolaget är en operatörsoberoende leverantör stärker ytterligare vår marknadsposition då vi kan skräddarsy de bästa lösningarna för varje enskild kund. FRAMTIDSUTSIKTER Bolaget har en etablerad grund som oberoende aktör. Vårt erbjudande stärks också med den nya e-handelslösningen på plats. Vidare intensifieras expansionen av bolagets franchiseverksamhet. Strukturella möjligheter återfinns på flera håll. Dessa granskas och utvärderas parallellt med den dagliga verksamheten. INTÄKTER Intäkterna för perioden januari till december uppgick till 106,3 (150,4) MSEK vilket motsvarar en minskning med 29 % jämfört med samma period föregående år. RESULTAT Bruttovinsten för januari till december uppgick till 32,2 (61,2) MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal på 30,3 (40,7) %. Rörelseresultatet under januari till december 2013 uppgick till -21,7 (-6,0) MSEK. Resultatet efter skatt blev -22,2 (-5,5) MSEK. Av resultatet utgör -3,6 (-7,4) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. FINANSIELLA POSTER Finansiella poster för perioden januari till december uppgick till -0,7 (-0,7) MSEK. BALANSRÄKNINGEN Balansomslutningen 31 december uppgick till 67,8 (74,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 44 (52) %. Räntebärande skulder uppgick totalt till 13,7 (11,1) MSEK. Bolagets finansiering utgörs delvis av blockbelåning där bolaget har en beviljad kredit upp till 70 % av utestående kundfordringar och maximalt 14 MSEK. Per 31 december 2013 nyttjades 8,4 MSEK. Av bolagets räntebärande skulder utgör 0,6 (1,4) MSEK finansiell leasing. Spärrade bankmedel, vilka redovisas som kortfristiga placeringar, uppgår till 1,5 (1,5) MSEK. KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR Styrelsen och ledningen följer löpande koncernens finansieringsbehov och bedömer att nuvarande och tillgänglig finansiering är tillräcklig för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för perioden januari till december på -18,3 (1,0) MSEK. Förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet med 4,7 (9,9) MSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under januari-december till -0,4 (-1,8) MSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 12,5 (-6,1) MSEK. Det totala kassaflödet januari till december var -1,5 6 Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr Årsredovisning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

8 (3,1) MSEK och likvida medel vid periodens slut, exklusive spärrade medel, uppgick till 11,5 (12,9) MSEK. Nyemissionen genomfördes och fulltecknades under oktober och tillförde cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. MEDARBETARE Koncernen hade vid periodens utgång anställda motsvarande 45 (86) heltidstjänster. Medelantalet anställda i koncernen under 2013 uppgår till 67 (91) heltidstjänster varav 18 (23) % kvinnor. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Huvudägare för Stockwik Förvaltning AB har, kopplat till checkräkningskrediten hos SEB som under 2013 uppgick till 6 MSEK, gått i borgen för detta lån. Överenskommen ersättning, uppgående till 9 % bedöms vara enligt marknadsmässiga villkor. I övrigt har transaktioner med närstående varit av mindre omfattning. Samtliga transaktioner har varit till marknadsmässiga villkor. MODERBOLAGET Moderbolaget har under räkenskapsåret ändrat namn från Stjärna Fyrkant AB till Stockwik Förvaltning AB. Moderbolagets verksamhet är, förutom koncerngemensam förvaltning, inriktad på försäljning av tjänster. Extern försäljning har under räkenskapsåret uppgått till 3,2 (7,1) MSEK. Moderbolaget har under räkenskapsåret sålt dotterbolaget Mobyson Business Solutions AB till Comsystem Mobility AB (namnändrat från Stjärna Fyrkant Com System AB), vilket resulterade i en vinst uppgående till 2,2 MSEK. Moderbolaget har från dotterbolaget Stjärna Fyrkant Nordic AB erhållit 97 % av aktierna i Comsystem Mobility AB, motsvarande ett värde om 4,0 MSEK, i form av utdelning. Ökningen av andelarnas värde har skrivits ner. Stockwik Förvaltning AB har under räkenskapsåret givit aktieägartillskott till Stjärna Fyrkant Nordic AB, vilket har skrivits ned och påverkat resultatet med -10,5 MSEK. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Huvudaktieägare representerade i styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ) har till SEB lämnat en borgen för att bolaget skall få en checkräkningskredit om 6 MSEK. Avsikten är att reetablera den rörelselikviditet bolaget haft tidigare. För att inte belasta koncernens likviditet, utgår ersättningen för borgen i form av teckningsoptioner. Maximal utspädning beräknas uppgå till aktier. I syfte att renodla verksamheten inom Stockwik Förvaltning AB:s dotterbolag Comsystem Mobility AB har butiken i Sundsvall avyttrats. Försäljningen har skett genom en inkråmsöverlåtelse till befintlig personal med tillträde den 24 februari I samband med avyttringen har ett franchiseavtal tecknats där den avyttrade verksamheten kommer att bedriva verksamhet under StjärnaFyrkants välrenommerade varumärke. Den avyttrade verksamheten omsatte cirka 15 miljoner kronor under räkenskapsåret Den resultatpåverkan som uppstår beräknas vara positiv för Stockwik. RISKER OCH OSÄKERHETER Stockwiks verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter på bolagets resultat och finansiella ställning berör bolaget i varierande grad. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för bolagets framtida utveckling. KONKURRENS OCH MARKNAD Telekommunikationsmarknaden kännetecknas av ett stort antal aktörer och hård konkurrens. Förändrad konkurrenssituation påverkar både försäljningsvolymer och bruttovinstmarginaler. Även sådana aktörer som idag inte konkurrerar med vår verksamhet kan komma att bredda sitt produkt- och tjänsteutbud till de områden där vi är verksamma. En fortsatt hård konkurrens kan medföra ökad prispress, vilket kan ha en väsentlig inverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning. 7

9 TEKNISK UTVECKLING Den tekniska utvecklingen inom branschen medför stora möjligheter för Stockwiks telekomverksamhet. Genom att tillägna sig ny teknik snabbt och utveckla nya tjänster och nya webblösningar kan tillväxt skapas. Den snabba tekniska utvecklingen medför emellertid samtidigt risker då en eventuell felsatsning från bolagets sida kan få stora konsekvenser. Om bolaget inte lyckas i sin utveckling och lansering av nya produkter kan det få väsentligt negativa effekter på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. KONJUNKTUR Makroekonomiska faktorer som efterfråge- och konjunkturutveckling påverkar marknaden för bolagets produkter och tjänster. Försämrad konjunktur och förändrat konsumtionsbeteende hos bolagets kunder skulle kunna påverka försäljning och resultat negativt. VALUTAKURSFLUKTUATIONER Det finns inte några väsentliga risker kopplade till valutakursförändringar. FINANSIERINGS- OCH LIKVIDITETSRISK Stockwikkoncernens verksamhet har historiskt visat betydande underskott och verksamheten har finansierats genom nyemissioner. För att kunna utvecklas på bästa sätt kan Stockwik även framdeles komma att behöva tillskott av finansiella resurser, antingen genom tillskott av ytterligare ägarkapital eller genom andra former av finansiering. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via emissioner riskerar befintliga aktieägare utspädning av sitt ägande. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på acceptabla villkor. Den sammanlagda upplåningen uppgår per till ( ) KSEK. Koncernens betalningsåtaganden avseende upplåning och leverantörsskulder fördelar sig enligt följande beträffande förfallotidpunkter. KSEK <3 mån 3-12 mån mån mån >60 mån Upplåning Leverantörsskulder och övriga skulder Utöver ovan betalningsåtaganden tillkommer eventuella villkorade tilläggsköpeskillingar från förvärvet av Coport Com Systems AB (se not 7). Bolagets finansiering utgörs delvis av blockbelåning där bolaget har en beviljad kredit upp till 70 % av utestående kundfordringar och maximalt 14 MSEK. Per 31 december 2013 nyttjades 8,4 MSEK. Av bolagets räntebärande skulder utgör 0,6 (1,4) MSEK finansiell leasing. Blockbelåningen har klassificerats med månaders förfall eftersom den bygger på ett tillsvidare kontrakt och ingår i bolagets långsiktiga finansiering. Styrelsen i Stockwik bedömer att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att finansiera bolagets fortsatta drift. VÄRDERING AV TILLGÅNGAR Stockwik bedömer löpande nedskrivningsbehov för sina tillgångar utifrån impairment tests och utvärderar löpande de förutsättningar som värderingen bygger på. De tillgångar som är särskilt utsatta för risk är immateriella tillgångar och uppskjuten skattefordran. Förändrade förutsättningar, exempelvis sämre tillväxt eller lönsamhet än förväntat eller högre avkastningskrav, kan innebära att det uppstår ett nedskrivningsbehov. 8

10 NYCKELPERSONER Stockwiks framtida utveckling är beroende av bolagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet, förmåga och engagemang. Stockwik har träffat anställningsavtal med sådana personer på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Skulle Stockwik misslyckas att attrahera och behålla nyckelpersoner kan det få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. AKTIERELATERADE RISKER Kursen för Stockwiks aktie kan i framtiden komma att fluktuera, bland annat till följd av säsongsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i Stockwiks aktie kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Det finns ingen garanti för att aktier i Stockwik kan säljas till för innehavaren acceptabel kurs vid varje tidpunkt. Den begränsade likviditeten i aktien kan medföra problem för enskilda aktieägare att sälja ojämna handelsposter. FINANSIELLA RISKER Inriktningen i Stockwiks riskhantering är att begränsa eller eliminera finansiella risker med hänsyn tagen till kostnader, likviditet och finansiell ställning. Stockwik hanterar likviditetsrisk genom placering av eventuell överskottslikvidet i bank eller kortfristiga räntebärande instrument med god kreditvärdighet. FORSKNING OCH UTVECKLING Stockwik driver ingen forskning men utvecklar och underhåller en webbplattform. Kunderna använder webbplattformen (MMS) och betalar en månadsavgift. Investeringar i programvara aktiveras i balansräkningen. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Enligt årsstämmans beslut finns riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övrig ledningsgrupp upp till fem personer. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 % av den fasta ersättningens storlek. Lön till verkställande direktören förhandlas och beslutas av ersättningskommittén eller styrelseordförande. Lön till övriga ledande befattningshavare förhandlas och beslutas av verkställande direktören. Pension till VD utgår med 24 % av fast lön och är begränsat till tio (10) prisbasbelopp. Pension till övriga ledande befattningshavare är enligt ITP och kollektivavtal. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i det enskilda fallet finns särskilda skäl som motiverar det. FÖRÄNDRINGAR I STYRELSE OCH LEDNING Under 2013 har inga förändringar i styrelsen ägt rum. Verkställande direktören David Andreasson tillträdde 5 december Koncernens ledningsgrupp har under större delen av året bestått av fem personer utöver vd. Styrelsen ska enligt sin arbetsordning hålla 4-6 ordinarie sammanträdanden, varav ett är konstituerande. Under 2013 uppgick antalet styrelsemöten till arton (18) protokollförda möten. Vid sidan av de långsiktiga strategierna, fokuserade styrelsen sitt arbete på tillväxt och hur Bolaget kan utveckla sig både segmentmässigt och produktmässigt. Styrelsen har också ägnat tid åt att sätta sig in i den operativa verksamheten genom direktkontakt med den operativa ledningen för företaget. Styrelsens dagordning upprättas av ordförande i samråd med verkställande direktören. Stockwiks tjänstemän har varit föredragande vid styrelsemöten. Under året har styrelsearvoden betalats, se not 6. Styrelsens ersättningsutskott ska förbereda frågor rörande ersättningar och andra anställningsvillkor till VD och andra ledande befattningshavare liksom ersättningspolicy och incitamentsprogram. Ersättningsutskottet består av Olof Nordberg och Rune Rinnan. 9

11 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Stockwik Förvaltning AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap sedan år 2000, kortnamnet är STWK. Aktieägarförteckning förs av Euroclear (tidigare VPC). Antal aktier per uppgick till stycken ( aktier). Aktiekapitalet per uppgår till 8,8 (62,7) MSEK. Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 25 april 2013 nedsattes aktiekapitalet med 56,4 MSEK för avsättning till överkursfond. Bolagsstyrningsrapport INLEDNING Svensk kod för bolagsstyrning ska, från och med den 1 juli 2008, tillämpas av alla svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad. I bolagsstyrningsfrågor tillämpar Stockwik främst aktiebolagslagen, årsredovisningen, regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm och svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). BOLAGSSTYRNING De viktigaste dokumenten för Stockwiks bolaggstyrning är Stockwiks bolagsordning (återfinns på bolagets hemsida styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktören och instruktion avseende ekonomisk rapportering. Styrning, ledning och kontroll fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Revisorn har löpande kontakt med styrelsen och verkställande direktören men svarar direkt inför bolagsstämman. Dokument Bolagsorgan Övrigt Valberedning Bolagsordning Aktieägare Revisor Arbetsordning Revisionsutskott Instruktion till VD Styrelse Ersättningsutskott Instruktion avseende ekonomisk rapportering Informationspolicy Verkställande direktör TILLÄMPNING OCH AVVIKELSER Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Aktiebolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaring till avvikelsen. Stockwik har under 2013 följt Koden i sin helhet. 10

12 AKTIEÄGARE Per den 31 december 2013 hade Stockwik aktieägare och, per samma datum, var de största aktieägarna, d.v.s. aktieägare som ägde mer än 10 % av aktierna och rösterna i Stockwik, följande: Aktieägare Andel RPE Holding AB 24,2 % Agder Energi Venture AS 10,4 % De tio (10) största ägarna per framgår längst bak i denna årsredovisning. BOLAGSSTÄMMA Aktieägarnas rätt att besluta i Stockwiks angelägenheter utövas vid bolagsstämman och alla aktieägare i Stockwik har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämma förutsatt att sådan begäran lämnas i rätt tid. Det finns inga begränsningar i antalet röster som varje aktieägare har rätt att avge vid bolagsstämma. Stockwiks årsstämma avhålls normalt under april månad varje år. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se) och på Stockwiks webbplats (www.stockwik.se). Vid samma tidpunkt som kallelse sker ska Stockwik, genom annonsering i Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse till bolagsstämma skett. Stockwiks bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen då detta följer av aktiebolagslagen. Bolagsstämman har inte beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Bolagsstämman har heller inte beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. VALBEREDNINGEN Valberedningen har till uppgift att presentera förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande till årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor. Utöver ovan ska valberedningen presentera till val av ordförande vid stämman samt bedömer styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare. Årsstämman den 25 april 2013 beslutade att styrelsen, före utgången av det tredje kalenderkvartalet 2013, ska kontakta Stockwiks större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Inför årsstämman den 24 april 2014 finns en valberedning bestående av Anders Granström (ordförande), Olof Nordberg och Gabriel Albemark. Valberedningens ledamöter erhåller inte någon ersättning från Stockwik. STYRELSEN Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Styrelsens ansvar och arbetsfördelning regleras främst genom aktiebolagslagen respektive en arbetsordning som fastställs av styrelsen årligen. 11

13 Enligt bolagsordningen ska Stockwiks styrelse bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Årsstämman den 25 april 2013 valde sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter innebärande att styrelsen består av följande personer. Rune Rinnan, styrelseordförande Olof Joos Olof Nordberg Tor Øystein Repstad Kjell Westerback Mathias Wiesel Nedan följer en presentation av styrelseledamöterna. RUNE RINNAN, STYRELSEORDFÖRANDE Född: 1958 Utbildning: Civilekonom, Master of General Management Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i TC Connect AB, T Connect AS, Opplysningen AS samt styrelseledamot i Metrima AB, Wega Mining AS, Metallica Mining AS, Music on Demand Sweden AB och Wireless Matrix Inc. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RR Capital AS, TeleVenture Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Helix AS, Franatech AS, BR Minerals AS, Kimberlitt AS, Natural Resource Group AS, Mandela Big Five AS, Condalign AS och Off Piste AS. Styrelseledamot i Initial Force AS, Boost Communication AS, One2Touch AS, BerGenBio AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd Övriga väsentliga uppdrag: Managing Partner i TeleVenture Capital, verkställande direktör för TeleVenture Management, verkställande direktör och Managing Partner i Norsk Innovasjonskapital Antal aktier i Stockwik: Rune Rinnan är ägare i RR Capital AS som äger TeleVenture Capital AS som i sin tur äger aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare OLOF JOOS Född: 1970 Utbildning: Civilekonom Tidigare arbetslivserfarenhet: Olof Joos har 10 års erfarenhet från den nordiska och europeiska telekommarknaden. Olof Joos har även varit medlem av den exekutiva ledningen och Vice President inom TeliaSonera International Carrier AB, Vice President inom TeliaSonera AB och Sales Director i TDC Sverige AB Övriga väsentliga uppdrag: Inga Antal aktier i Stockwik: aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare OLOF NORDBERG Född: 1970 Utbildning: Civilekonom Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Stjärna Fyrkant Nordic AB och styrelseordförande Styrelseordförande i Diös Sundsvall II AB, Höga hus i Sundsvall AB, Vector ProBoat AB, AB 360 grader, Bengtsson och BAS AB samt styrelseledamot i Cariel. Delägare i Timba AS Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cloudberry of Scandinavia AB, Admit Ekonomi AB, Svenska Dagsresor AB, Jungfrusund Holding AB, Jungfrusunds Marina AB, Marna Development AB, Destination Ekerö AB, Fastighets AB Kajen, 12

14 Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB, Jungfrusund Sjöstad AB, Ekeröfastigheter AB, Holding i Träkvista AB, Fastigheter i Träkvista AB, Fastighets AB Beståndet, Fastigheter i Närlunda AB, Fastighets AB Port Arthur, Port Arthur Holding AB, Ekerö Sjöstad AB, Music on Demand Sweden AB, Gällstaö Bryggan AB, Huaso Holdings AB samt styrelseledamot i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, Gadd Digital Business Solutions AB, Säbyholm Intressenter AB, Ladza Holding AB och Ladza Förvaltning AB samt suppleant i Consumer Trading of Scandinavia AB Övriga väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för RPE Holding AB och RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB Antal aktier i Stockwik: Olof Nordberg äger genom RPE Holding AB aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, dock inte i förhållande till största aktieägare TOR ØYSTEIN REPSTAD Född: 1973 Utbildning: Civilingenjör och MBA i finans Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Elsmart AS, Phonzo AS och Kristiansand D Kino Allianse AS samt styrelseledamot i Pragma Drift AS, Newphone Norge AS, Pragma AS, NordicDigital Allianse AS och SigTor AS. ägare av Torrep Invest AS. Har tidigare varit finansanalytiker i Norsk Vekst ASA och analytiker i Moe Securities AS. Han har även tidigare erfarenhet från Accenture Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NEG AS (och flere selskaper i NEG konsernet), BioEnergy AS, VS Safety AS, NetNordic Holding AS, Smart Grid Norway AS, Resitec AS, Xynergo AS, Profundo AS, NetSecurity AS, NorgesFilm AS, och Torrep Invest AS. Styrelseledamot i 24 Seven Technology Group ASA, Meventus AS, Skagerak Venture Capital 1 (GP) KS, Skagerak Seed Capital II (GP) KS och PD Holding AS Övriga väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Agder Energi Venture AS och Direktör Venture i Agder Energi AS Antal aktier i Stockwik: Tor Øystein Repstad representerar Adger Energi Venture AS som äger aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, dock inte i förhållande till största aktieägare KJELL WESTERBACK Född: 1958 Utbildning: Utbildad inom teknik, ekonomi samt marknadsföring/information (DIHR) Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Dotcom Solutions AB samt informationsdirektör och medlem av koncernledningen i TietoEnator Corp Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NetNordic AS, Sundbybergs Bredband AB, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, Osby Mekan AB och TerraNet AB samt suppleant i Contech Kraftteknik AB och Cadcal Westerback I&I AB Övriga väsentliga uppdrag: Inga Antal aktier i Stockwik: 0 aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare MATHIAS WIESEL Född: 1973 Utbildning: Civilekonom Tidigare arbetslivserfarenhet: Projektledare och strateg på Garbergs reklambyrå, manager på Ernst & Young Management Consulting/CGE&Y och analytiker på Braxton Associates (Sydney office) Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advisio AB samt styrelseledamot i Artvise Holding AB, Artvise AB, Cariel Spirits AB, Merame AB, Codality AB, Haga Spiritus AB, MLNXT Stockholm AB, Artofus AB samt suppleant i Helenhibou AB och Novit Holding AB Övriga väsentliga uppdrag: Ägare till Merame AB samt delägare i Artofus AB och Advisio AB. Mathias är även VD och investment manager på Artofus AB Antal aktier i Stockwik: Mathias Wiesel äger via Advisio AB aktier Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare 13

15 Under 2013 har Stockwiks styrelse haft arton (18) sammanträden. Nedan anges styrelseledamöternas närvaro vid dessa sammanträden. Rune Rinnan Olof Joos Olof Nordberg Tor Øystein Repstad Kjell Westerback Mathias Wiesel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Den 25 april 2013 avhöll styrelsen det konstituerande sammanträdet. Vid detta sammanträde antogs arbetsordning för styrelsen. Enligt arbetsordningen ska styrelsen avhålla fyra (4) till sex (6) sammanträden per räkenskapsår. Härutöver ska styrelsen sammanträde när så erfordras. STYRELSEORDFÖRANDEN Stockwiks styrelseordförande leder styrelsearbetet och ansvarar för att det är väl organiserat. Styrelseordföranden har fortlöpande följt koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med verkställande direktören. Styrelseordföranden ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas. Utvärdering sker vid slutet av varje styrelseledamots period och styrelseordföranden ger, genom sitt deltagande i valberedningen, nödvändig information om resultaten från utvärderingen. I tillägg har styrelseordföranden ansvaret för att inkalla och organisera valberedningen. STYRELSEARVODE Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Av årsstämman beslutade arvoden framgår av not 6; Personal. REVISIONSUTSKOTT Revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsesammanträden bereda frågor avseende bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering, finansiell information, revisorsval och arvode samt extern revision. Enligt beslut av styrelsen finns inget särskilt revisionsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter. Det åligger styrelsen, tillika revisionsutskottet att säkerställa insyn i och kontroll av bolagets verksamhet genom rapporter och löpande kontakter med bolagets revisorer. Styrelsen har under året haft sammanträden med bolagets revisor, där revisorn bland annat redogjort för planering av revision samt resultat från granskning. Stockwiks interna kontroll uppdateras löpande och styrelsen avser att under 2014 ytterligare stärka den interna kontrollen. 14

16 ERSÄTTNINGSUTSKOTT Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktör samt ta ställning till övrig bolagslednings ersättning, vilken föreslås av den verkställande direktören. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen har utsett Olof Nordberg och Rune Rinnan att ingå i ersättningsutskottet med Rune Rinnan som ordförande. Ersättningsutskottet har haft sammanträden under 2013 varvid samtliga ledamöter närvarat. Ersättningsutskottet skriver ej eget protokoll, men lägger fram underlag till beslut i styrelsen. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I instruktion till Stockwiks verkställande direktör anger styrelsen verkställande direktörens uppgifter och befogenheter. Till instruktionen hör bland annat riktlinjer för investeringar, finansiering, ekonomisk rapportering och extern kommunikation. David Andreasson är verkställande direktör för Stockwik sedan den 5 december David är född Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare anställningar: ABG Sundal Collier, Erik Penser Bankaktiebolag, Swedbank. Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Inga Innehav av aktier i Stockwik: 0 aktier REVISOR Årsstämman utser revisor i bolaget för ett år i taget. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs PricewaterhouseCoopers AB till revisorer. Huvudansvarig revisor är sedan 2008 den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg. Revisorn har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision av årsbokslut sker under perioden januari till mars och en delårsrapport under räkenskapsåret är föremål för översiktlig granskning. Stockwik har, utöver revisionsuppdraget, anlitat PricewaterhouseCoopers AB för konsultationer inom skatteområdet. Nicklas Kullberg har under året deltagit vid styrelsesammanträde i samband med avlämnande av bokslutskommuniké. För information om arvode till PricewaterhouseCoopers, se not 5. INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN Systemet för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är utformat för att ge god försäkran om att den ekonomiska rapporteringen sker enligt lagar och regler, god redovisningssed samt övriga krav för börsnoterade bolag. Internkontrollarbetet har som syfte att säkerställa arbetsrutiner, förebygga oegentligheter, notera eventuella brister i rutiner och hantering samt initiera förbättringar och kompletterande utredningar. Begreppet internkontroll avser systematiskt ordnade kontroller enligt fastställda regler och rutiner. Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god internkontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs. Styrelsen har utarbetat dokument för vad den ekonomiska rapporteringen till styrelsen skall innehålla. Inom ramarna för dessa har Stockwiks bolagsledning fastställt redovisnings- och rapportinstruktioner. Bolagsledningen analyserar fortlöpande verksamhetens affärsprocesser för utvärdering av effektivitet och risker. I detta arbete ingår att identifiera risker för felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Även bolagets stödprocesser, inklusive bokslutsprocessen analyseras. Processer som bedömts vara av särskild vikt för Stockwik avser försäljning, IT-utveckling, lager och bokslut. De mest kritiska affärsprocesserna samt de absolut största värdena under 2013 finns i koncernens operativa företag i Sverige; Comsystem Mobility AB. Bolaget arbetar tätt med koncernledningen om frågor kring affärs- och produktutveckling. 15

17 RISKBEDÖMNING Vad gäller den finansiella rapporteringen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets finansiella ställning och resultat. För att minimera dessa risker har styrande dokument etablerats avseende redovisning, rutiner för bokslut samt uppföljning av rapporterade bokslut. Stockwiks styrelse och ledning bedömer löpande rapporteringen från ett riskperspektiv. Som stöd för denna bedömning görs jämförelser av resultat- och balansräkningsposter med tidigare rapportering samt med budget och andra plansiffror. Bolaget har under året särskilt följt riskerna hänförliga till bolagets finansiering samt värdering av tillgångar. KONTROLLAKTIVITETER De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer. Många av processerna uppdateras och förbättras löpande. Stockwik har genomfört en initial riskbedömning utifrån koncernens balans- och resultaträkning. Då fastställs vilka processer som ska dokumenteras och bedömas under året. Ansvariga från ekonomifunktionen går tillsammans med berörd personal igenom hur processen fungerar. Därefter bedöms nivå på risk och omfattning av risk. Processer genomgås och dokumenteras löpande. Berörda led är med för att utvärdera processens effektivitet utifrån identifierade risker och kontrollaktiviteter. Det innebär att personal inom respektive verksamhet får utvärdera den dokumenterade processen och ta ställning till identifierade risker och kontroller. Detta arbetssätt skapar en bred förståelse för betydelsen av intern kontroll och möjliggör samtidigt att ansvaret för att utveckla processerna ligger kvar inom respektive verksamhet. Under 2014 kommer bolaget ytterligare att anpassa och förbättra processer och rutiner i bolaget. Bolagsledningen genomför månatliga Business Reviews med den operativa verksamheten. Före kvartalsavslutningar ägnas tid åt att genomföra en mer noggrann genomgång av ekonomiska resultat. Styrelsen behandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen innan dessa publiceras. INTERN REVISION Styrelsen har valt att inte ha en särskild internrevision. Bolaget har en enkel operativ struktur. UPPFÖLJNING Stockwik följer regelbundet upp efterlevnaden av tidigare beskrivna styrande dokument samt effektivitet i kontrollstrukturen. Styrelsen erhåller månatlig ekonomisk rapportering. Denna ekomoniska information utökas innehållsmässigt inför delårsrapporterna, vilka alltid föregås av ett styrelsesammanträde där styrelsen godkänner respektive delårsrapport. Genom den organisation och de arbetsformer som tillämpas inom Stockwik och dess koncern bedömer bolaget att den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig. INFORMATIONSPOLICY All information som distribueras via pressmeddelanden finns även tillgänglig på bolagets webbplats. Information som lämnas består av delårsrapporter inklusive bokslutkommuniké, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med större order eller andra väsentliga händelser. Bolagets styrelseordförande och verkställande direktör företräder Stockwik i olika frågor gentemot investerare och aktionärer. 16

18 Årsstämma 2014 Årsstämma avseende verksamhetsåret 2013 planeras att hållas 24 april 2014 kl i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 2013 Summa balanserade vinstmedel per uppgår till: Överkursfond *): KSEK Balanserade medel: KSEK Årets förlust: KSEK Totalt: KSEK Styrelsen föreslår att medlen balanseras i ny räkning. *) Bolaget har under året genomfört en nedsättning av aktiekapitalet med ett belopp om KSEK för avsättning till överkursfond. Koncernens resultaträkning KSEK Not jan-dec 2013 jan-dec 2012 Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttovinst Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar/Nedskrivningar 7, Övriga intäkter Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 12-0,03-0,01 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning EBITDA

19 Koncernens rapport över totalresultat KSEK jan-dec 2013 jan-dec 2012 Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens -11 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -11 Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

20 Koncernens balansräkning KSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Not 31 dec dec 2012 Immateriella anläggningstillgångar 7 Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad förlust Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 170 Summa eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 23. Noterna på sidorna utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 19

21 Koncernens förändringar i eget kapital Hänförlig till moderbolagets aktieägare, KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens Summa totalresultat Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Apportemission Nyemission Emissionskostnader Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS Nedsättning av aktiekapital Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december

22 Koncernens rapport över kassaflöden KSEK Den löpande verksamheten jan-dec 2013 jan-dec 2012 Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar 65 Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens likvida medel -1 Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar kassaflöde, se not

23 Moderbolagets resultaträkning KSEK jan-dec 2013 jan-dec 2012 Intäkter Totala intäkter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar 7, Summa omkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av aktier i koncernföretag Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Lämnat koncernbidrag Resultat före skatt Årets skatt 11 5 Resultat efter skatt

24 Moderbolagets rapport över totalresultat KSEK jan-dec 2013 jan-dec 2012 Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

25 Moderbolagets balansräkning KSEK Not 31 dec dec 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 496 Kortfristiga fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar 265 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder koncernföretag 48 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 23 24

26 Moderbolagets förändringar i eget kapital Hänförlig till moderbolagets aktieägare KSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Ingående balans 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Disposition av föregående års resultat Utgående balans 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Emissionskostnader Nedsättning av aktiekapital Disposition av föregående års resultat Utgående balans 31 december

27 Moderbolagets rapport över kassaflöden KSEK Den löpande verksamheten jan-dec 2013 jan-dec 2012 Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Nedskrivningar andelar i dotterbolag Utdelning i form av aktier i dotterbolag Resultat från likvidation dotterbolag -182 Betald skatt 5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Upptagna lån, koncern Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

28 Noter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Koncernredovisningen för Stockwik för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman 24 april 2014 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Solna, Sverige. UTTALANDE OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPADE REGELVERK Koncernredovisning för Stockwik har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar så som de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan i avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Det innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler tillämpas med de avvikelser som framgår av avsnittet i moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begräsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget, framförallt till följd av ÅRL. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. NYA OCH ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen: Ändring i IFRS 13 (som antagits av EU och gäller från 1 januari 2013), som syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar, bedöms inte få någon väsentlig påverkan på Stockwiks finansiella rapporter. Den 1 januari 2013 trädde ändring i IFRS 7 avseende utökade upplysningar om nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder i kraft. Denna innebär att utökade upplysningskrav avseende finansiella instrument som nettoredovisas i balansräkningen. Det förekom för perioden inga överföringar mellan verkligt värde nivåer av finansiella instrument. Koncernen har idag inga väsentliga finansiella tillgångar eller skulder som nettoredovisas enligt IAS 32. Det finns inga övriga nya eller ändrade standarder, samt tolkningar som ska tillämpas första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 som har en materiell påverkan på koncernen. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 och har inte tillämpats vid upprättande av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. IFRS 10 Koncernredovisning bygger på redan existerande principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 men utifrån dagens förhållanden förväntas den inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens rapportering. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag omfattar upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar 27

29 inkonsekvens i redovisningen. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. IFRIC 21 Levies klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller avgift som inte är inkomstskatt. Tolkningen klargör vad den förpliktande händelsen som utlöser skyldigheten att betala skatten eller avgiften är samt när en skuld därmed ska redovisas. Koncernen är för närvarande inte utsatt för några väsentliga skatter eller avgifter som inte är inkomstskatter och därmed har detta tolkningsuttalande inte någon väsentlig påverkan på koncernen Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga koncernföretag i vilka ägandet uppgår till mer än 50 % av aktiernas röstvärde eller på annat sätt ger bestämmande inflytande. Koncernbokslutet bygger på redovisningshandlingar upprättade för samtliga koncernbolag per den 31 december. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I de fall eventuella tilläggsköpeskillingar är att betrakta som ersättning för den förvärvade verksamheten redovisas de som finansiell skuld i koncernbalansräkningen. Eventuella omvärderingar redovisas i koncernresultaträkningen. I de fall eventuella tilläggsköpeskillingar är att betrakta som en separat transaktion i form av ersättning för framtida tjänster redovisas tilläggsköpeskillingen enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar och behandlas i enlighet med denna standard som personalkostnad den period de uppkommer. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. I koncernens egna kapital ingår endast dotterbolagens resultat efter förvärvet. Resultatet från under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningens resultaträkning från och med förvärvstidpunkten. Vinst eller förlust för under året sålda bolag beräknas utifrån bolagens koncernmässigt redovisade nettotillgångar inklusive resultat fram till tidpunkten för avyttring. Vinster och förluster som uppstår vid delavyttring av innehav i dotterbolag redovisas i resultaträkningen, när det bestämmande inflytandet inte längre kvarstår. Koncerninterna mellanhavanden och transaktioner samt eventuella orealiserade vinster hänförbara till koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättande av koncernredovisningen. Innehav utan bestämmande inflytande, redovisat som en andel av nettotillgångarna, presenteras i en separat kolumn i koncernens förändringar i eget kapital. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAGS BOKSLUT Moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta är svenska kronor, SEK. Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor som är koncernens rapportvaluta. Samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagen omräknas till balansdagskurs och samtliga poster i resultaträkningen till genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer redovisas som övrigt totalresultat. UTLÄNDSK VALUTA Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Ingen terminssäkring används för att kurssäkra underliggande tillgångar och skulder. Såväl realiserade som orealiserade kursdifferenser redovisas över resultaträkningen. Kursdifferenser avseende rörelsefordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan kursdifferenser hänförliga till finansiella tillgångar redovisas som resultat från finansiella investeringar. INTÄKTER Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Intäkter från varuförsäljning redovisas när leverans sker och väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande överförs till köparen. Intäkter från abonnemang består av försäljningsersättning från operatörer och redovisas den period avtal tecknas. Franchiseavgifter under avtalsperioden redovisas i takt med att tjänsten tillhandahålls eller rättigheterna utnyttjas. Fakturerad försäljning redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 28

30 KOSTNAD SÅLDA VAROR OCH TJÄNSTER I kostnad sålda varor och tjänster ingår handelsvaror (mobilterminaler och tillbehör) samt direkta kostnader för abonnemang. SEGMENTSREDOVISNING Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den högste verkställande beslutsfattaren som är styrelsen. Koncernen har ett segment bestående av mobila lösningar. Koncernen har därmed ej avgett segmentsrapportering enligt IFRS 8. LEASINGAVTAL Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristig och kortfristig upplåning. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. PENSIONER TILL ANSTÄLLDA Inom Stockwik förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnaderna i takt med att förmånerna intjänas. KURSSÄKRING Koncernen använder för tillfället inga kommersiella flödessäkringar i vilka terminskontrakt används för att säkra framtida flöden baserade på prognostiserad volym. LÅNEKOSTNADER Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad tillgång utgör del av den tillgångens anskaffningsvärde, under 2012 har inga låneutgifter aktiverats. Övriga låneutgifter kostnadsförs. SKATTER Redovisning av inkomstskatt inkluderar både aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för året. Uppskjuten skatt beräknas utifrån skillnaden mellan redovisade värden i balansräkningen och skattemässiga värden. Uppskjuten skatt är skatt som är beräknad på dessa temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader redovisas endast i den utsträckning som det är sannolikt att den kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte längre är sannolikt att relaterade skattefördelar kommer att uppnås. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas när det föreligger övertygande bevis att beskattningsbara vinster ska uppstå. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR IFRS 3 Rörelseförvärv kräver att goodwill och övriga immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod inte skrivs av utan prövas för nedskrivning. IFRS 3 innebär att verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder i den förvärvade verksamheten fastställs vid förvärvstidpunkten. Dessa verkliga värden innefattar även de andelar i tillgångarna och skulderna som är hänförliga till eventuella kvarstående minoritetsägare i den förvärvade verksamheten. Identifierbara tillgångar och skulder innefattar även tillgångar och skulder och avsättningar inklusive förpliktelser och anspråk från utomstående part som inte redovisas i den förvärvade verksamhetens balansräkning. Avsättningar görs inte för utgifter avseende planerade omstruktureringsåtgärder som är en följd av förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvet och förvärvad 29

31 andel av nettotillgångarna i den förvärvade verksamheten klassificeras som goodwill och redovisas som immateriell tillgång i balansräkningen. Avskrivningarna av immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod baseras på historiska anskaffningsvärden och bedömda nyttjandeperioder för olika grupper av anläggningstillgångar. Om nyttjandeperioden bedöms som obestämbar sker ingen avskrivning. En bedömning som resulterar i att en immateriell tillgångs nyttjandeperiod är obestämbar beaktar alla relevanta förhållanden och grundas på att det inte finns någon förutsebar bortre tidsgräns för det nettokassaflöde som tillgången genererar. Nyttjandeperioden för goodwill antages generellt som obestämbar. Nyttjandeperioden för övriga immateriella tillgångar fastställs och tillgångarna skrivs av över nyttjandeperioden. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena. Utgifter för utveckling, där resultaten tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet avser utgifter för externt köpta tjänster som kan hänföras till tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. I balansräkningen är utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärdet minus avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. MATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Om det föreligger någon indikation på att en tillgång har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången i verksamheten och det värde som skulle erhållas om tillgången avyttrades till en oberoende part, nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga till tillgången under dess nyttjandeperiod samt med tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivningar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. FINANSIELLA INSTRUMENT En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickas. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om fakturan inte har mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontroll över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utför den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången, förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då likviddagsredovisning tillämpas. Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. Koncernen har idag bara kategorin lånefordringar och koncernfordringar, se not 15. LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR Lånefordringar och andra fordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställbara betalningar och fastställd löptid som inte är noterade på en aktiv marknad. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde genom användning av effektivräntemetoden. Med denna beräknas den räntesats som krävs för att diskontera förväntade inbetalningar under det finansiella instrumentets bedömda löptid. Kundfordringar, som i allmänhet förfaller till betalning efter dagar, redovisas till fakturerat belopp med avdrag för bedömd eventuell förlustrisk. En uppskattning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att hela beloppet kan drivas in. Osäkra kundfordringar skrivs bort när förlusten är konstaterad. Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar bland annat likvida medel, utgörs av risken för utebliven betalning från motparten. Den maximala risken motsvaras av de finansiella instrumentens redovisade värden. 30

32 FINANSIELLA SKULDER Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivitetsränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta kostnader i samband med upptagande av lån periodiseras över skuldens löptid. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. VARULAGER Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljningsvärdet. Varulagret redovisas enligt först in först ut principen och består endast av färdigvarulager. Varulager redovisas netto efter avdrag för inkurans. LIKVIDA MEDEL Likvida medel omfattar kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Skulder har upptagits till anskaffningsvärde med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har ett legalt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. En avsättning för beräknade produktgarantier påverkar rörelsens kostnader i samband med att produkten säljs. Beräkningen baseras på historisk data om nivån på garantier och utbyten. FAKTURABELÅNING Belåning av kundfakturor utgör en väsentlig del av bolagets långfristiga finansiering och klassificeras som långfristig skuld. EGET KAPITAL Kostnader som uppstår i samband med nyemission och återköp av eget kapitalinstrument förs direkt till eget kapital. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det innebär att förändringar i resultat- och balansposter har justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden. I likvida medel ingår kassa och bank. VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR OCH PRINCIPER Vid tillämpning av redovisningsprinciperna har styrelsen och verkställande direktören gjort ett antal bedömningar och uppskattningar. Faktiska utfall kan skilja från dessa bedömningar och uppskattningar vilket kan påverka värdet på redovisade tillgångar och skulder. För Stockwik gäller detta främst redovisade värden för goodwill och övriga immateriella tillgångar och värdering av uppskjuten skatt. PENSIONER För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2. Alla belopp anges, om inget annat sägs, i tusentals svenska kronor (KSEK). Avrundningsdifferenser kan förekomma. Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 31

33 januari - 31 december och balansrelaterade poster avser den 31 december. Beloppen inom parantes anger tidigare års värden. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de undantag och tillägg som anges i rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen. Resultaträkningen är i enlighet med årsredovisningslagen uppställd i kostnadsslagsindelad form. Avvikelse mellan koncernens redovisningsprinciper och moderbolaget avser framförallt att transaktionskostnader avseende rörelseförvärv redovisas som anskaffningsvärde i moderbolaget samt att moderbolaget redovisar alla leasingavtal som operationella. Lämnade koncernbidrag redovisas enligt RFR 2 alternativregel i resultaträkningen. NOT 2 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolaget KSEK Utdelning i form av aktier i Comsystem Mobility AB Resultat försäljning Mobyson Business Solutions AB Resultat likvidation Mobyson Business Solutions Oy 182 Summa Mobyson Business Solutions AB har under 2013 sålts inom koncernen till Comsystem Mobility AB, till ett värde motsvarande eget kapital i bolaget. NOT 3 - SEGMENTSREDOVISNING Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den högste verkställande beslutsfattaren som är styrelsen. Koncernen har ett segment bestående av mobila lösningar. Koncernen har därmed ej avgett segmentsrapportering enligt IFRS 8. NOT 4 - OPERATIONELL OCH FINANSIELL LEASING I beloppet övriga externa kostnader ingår lokalhyra och leasingavgifter. Koncernen disponerar genom operationella leasingavtal lokaler, bilar, inventarier och datorer. Betalda minimileasavgifter under året, avseende operationella leasingavtal uppgick till KSEK (5 203) KSEK i koncernen och (1 056) KSEK i moderbolaget. Det nominella värdet av framtida minimileasavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal där återstående löptid överstiger ett år fördelar sig enligt följande: Operationell leasing Koncernen 2013 KSEK Moderbolaget 2013 KSEK Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning senare än Förfaller till betalning senare än Koncernen 2012 KSEK Moderbolaget 2012 KSEK Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning Förfaller till betalning senare än Förfaller till betalning senare än I beloppet för moderbolaget inkluderas kontrakt som i koncernen redovisas som finansiell leasing, dessa avser främst investering i MMS. I koncernen uppgår nuvärdet av framtida minimileaseavgifter avseende finansiell leasing till 583 (1 435) KSEK varav 583 (852) KSEK förfaller till betalning under 2014 och 0 (583) KSEK under Under året har 84 (149) KSEK redovisats som räntekostnad och 852 (788) KSEK som amortering på skuld. Avskrivningar på tillgångar redovisade som finansiella leasingavtal uppgick under året till -830 (-832) KSEK. Under 2013 har aktiverade utgifter för MMS skrivits ner med 32

34 530 KSEK då systemfunktioner har ersatts. Bokfört värde på tillgångar redovisade som finansiella leasingavtal i koncernen uppgick per årsskiftet till 0 (1 360) KSEK. NOT 5 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER Fördelning av ersättning till revisorer. Koncern Moderbolag KSEK PwC Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster S: a revisionsarvoden NOT 6 - PERSONAL Medelantal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Moderbolaget Dotterbolag Total Koncernen har vid periodens utgång motsvarande 45 (86) heltidstjänster Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Styrelse Ledande befattningshavare Total Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader är de under året kostnadsförda beloppen, vilket inkluderar intjänade men ej utbetalda ersättningar. Koncernen har bara avgiftsbestämda pensioner. 33

35 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för total verksamhet KSEK Löner och andra ersättningar Avtalsenliga pensioner Sociala kostnader (inkl soc avgift pensioner) Aktierelaterade ersättningar Moderbolaget Dotterbolag *) Total *) I samband med koncernens förvärv av Coport Com Systems AB redovisas den del av eventuella tilläggsköpeskillingarna som betraktas som ersättning för framtida tjänster enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, och behandlas i enlighet med denna standard som personalkostnad den period de uppkommer. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader styrelse och ledning KSEK Rune Rinnan Styrelsens ordförande Grundlön/ Rörlig Övriga Pensionskostnad Övrig arvode ersättning förmåner ersättning Summa Kjell Westerback Tor Oystein Repstad Olof Joos Olof Nordberg Mathias Wiesel Total Jonas Arnström, VD tom 4 dec *) David Andreasson, VD från 5 dec 89 Övriga ledande befattningshavare, 5 stycken Total Total *) Utöver ersättningar uppgår reserveringar för avgångsvederlag till tidigare verkställande direktör om KSEK inkl. sociala avgifter. Avgångsvederlag Avtal om avgångsvederlag finns med nuvarande verkställande direktören motsvarande 12 månadslöner utan pension och rörlig ersättning. Utöver avgångsvederlag är uppsägningstiden 6 månader från båda parter. 34

36 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader styrelse och ledning KSEK Rune Rinnan Styrelsens ordförande Grundlön/ Rörlig Övriga Pensionskostnad Övrig arvode ersättning förmåner ersättning Summa Kjell Westerback Tor Oystein Repstad Olof Joos Olof Nordberg Mathias Wiesel Total Jonas Arnström, VD Övriga ledande befattningshavare, 5 stycken Total Total NOT 7 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR GOODWILL Idag har Stockwik definierat en kassagenererande enhet; mobila lösningar. Det återvinningsbara värdet för den kassagenererande enheten har fastställts baserat på enheternas nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Beräkningarna av framtida kassaflöden grundar sig på en bedömning av förväntad tillväxttakt och marginalutveckling samt ledningens långsiktiga förväntningar på verksamheten. Tillväxttakten de närmaste åren bedöms till ca 10 %. Den långsiktiga tillväxttakten har bedömts till 2 % per år och värderingen baserar sig på ett avkastningskrav på 15 % före skatt. Bedömningen har tagit hänsyn till marginalförsämringar med ca 2 % per år inom de närmaste åren. ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs framförallt av immateriella tillgångar i form varumärken, kundavtal, samt utvecklingskostnader IT vilka skrivs av på fem (5) år. I posten ingår leasade tillgångar med anskaffningsvärde (2 490) KSEK och ackumulerade avskrivningar (-1 130) KSEK samt nedskrivningar -530 (0) KSEK. 35

37 Koncernen Immateriella anläggningstillgångar KSEK Goodwill Övriga immateriella tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Vid årets början Investeringar Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Vid årets början Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR Vid årets början Årets nedskrivningar -530 Vid årets slut Redovisat värde FÖRVÄRV COPORT COM SYSTEMS AB Moderbolaget KSEK Ackumulerade anskaffningsvärden Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Vid årets början Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut

38 Dotterbolaget Comsystem Mobility AB (tidigare Stjärna Fyrkant Comsystem AB) förvärvade den 28 augusti 100 % av aktierna i Coport Com Systems AB. Totalt anskaffningspris i koncernen, inklusive värdering av ev. framtida tilläggsköpeskillingar uppgår till KSEK, varav KSEK betalats i form av nyemitterade aktier i Comsystem Mobility AB och 600 KSEK utgör det uppskattade nuvärdet av framtida tilläggsköpeskillingar. Förvärvade tillgångar i form av likvida medel uppgick till 39 KSEK vilket ger en goodwill i koncernen uppgående till KSEK. Bakgrunden till förvärvet och goodwillposten är att Comsystem Mobility AB bedömer att Coport Com Systems ABs potential med dess nyckelpersoner kommer att ha positiv påverkan på Comsystem Mobility ABs utveckling kommande år. Tilläggsköpeskillingen om högst KSEK kan komma att utgå och denna skall, för det fall tilläggsköpeskillingen utgår med minst KSEK, också erläggas i form av nyemitterade aktier i Comsystem Mobility AB. För det fallet att tilläggsköpeskillingar understiger KSEK har Comsystem Mobility AB rätt, och för avsikt, att erlägga tilläggsköpeskillingen kontant. Tilläggsköpeskillingen beräknas på basis av EBITDA i Comsystem Mobility AB under En del av det uppskattade nuvärdet av tilläggsköpeskillingen motsvarande 1,2 MSEK redovisas enligt IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar som en löpande personalkostnad i koncernen och över eget kapital. För har 162 KSEK redovisats som personalkostnad. Förvärvsrelaterade kostnader uppgående till 144 KSEK har redovisats i koncernresultaträkningen. Coport Com Systems AB:s omsättning uppgår till 796 KSEK varav 100 % utgör koncerninterna intäkter. Periodens resultat i Coport Com Systems AB uppgår till 19 KSEK. Förvärvsanalysen är preliminär. NOT 8 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Följande nyttjandeperioder används vid avskrivningar enligt plan: Datorer och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar 3 år 5 år 37

39 Koncern KSEK Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier och datorer Maskiner, inventarier och datorer ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Vid årets början Investeringar Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Vid årets början Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR Vid årets början Årets nedskrivningar -286 Vid årets slut Redovisat värde Moderbolaget KSEK Datorer Datorer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut 9 11 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 109 Årets avskrivningar -4-4 Vid årets slut -9-5 Redovisat värde vid årets början 6 10 Redovisat värde vid årets slut

40 NOT 9 - FINANSIELLA INTÄKTER Koncern Moderbolaget KSEK Ränteintäkter från koncernbolag 484 Övriga ränteintäkter Summa NOT 10 - FINANSIELLA KOSTNADER KONCERN MODERBOLAGET KSEK Räntekostnader till koncernbolag -160 Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa NOT 11 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Bolagen i koncernen är skattskyldiga enligt gällande lagstiftning. Inkomstskatten är beräknad på bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter, det vill säga årets skattepliktiga resultat. Aktuell skatt är den skatt som är beräknad på årets skattepliktiga resultat och hit hör även eventuell justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. KSEK Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Inkomstskatt Redovisat resultat före skatt Skattesats 22,0 % 26,3 % 22,0 % 26,3 % Aktuell skattesats multiplicerad med årets resultat Ej skattepliktiga intäkter Ej avdragsgilla övriga kostnader Skatt hänförlig till tidigare år Effekt av ändrad skattesats Aktiverade skattemässiga underskott Förändring skattemässiga underskott för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats Inkomstskatt

41 Totalt ackumulerade ej redovisade skattemässiga underskott i koncernen uppgår till 384,2 (361,4) MSEK varav 1,9 (291,3) MSEK utgör spärrade underskott. NOT 12 - RESULTAT PER AKTIE Årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår till (-5 517) KSEK. Antal aktier uppgår till ( ). Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning uppgår till Resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgår till -0,03 (-0,01). Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av bolagsstämman. Ingen utdelning föreslås. Efter räkenskapsårets utgång har huvudaktieägare, representerade i styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), lämnat en borgen till SEB för att bolaget skall få en checkräkningskredit om 6 MSEK. Avsikten är att reetablera den rörelselikviditet bolaget haft tidigare. För att inte belasta koncernens likviditet, utgår ersättningen för borgen i form av teckningsoptioner. Maximal utspädning beräknas uppgå till aktier. NOT 13 - AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn Organisationsnummer Bolagets säte Moderbolag Ägarandel Stjärna Fyrkant Nordic AB Sundsvall Stockwik Förvaltning AB 100 % -Stjärna Fyrkant Svenska AB Sundsvall Stjärna Fyrkant Nordic AB 100 % Comsystem Mobility AB Sundsvall Stockwik Förvaltning AB 97 % -Mobyson Business Solutions AB Solna Comsystem Mobility AB 100 % -Coport Com Systems AB Stockholm Comsystem Mobility AB 100 % Aktier och andelar ägda direkt av moderbolaget 2013 Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde KSEK StjärnaFyrkant Nordic AB 100 % 100 % Comsystem Mobility AB 97 % 97 % Moderbolaget Aktier i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Aktieägartillskott Erhållen utdelning Avyttring Mobyson Business Solutsion AB Avyttring genom likvidation -39 Årets nedskrivning av aktier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Nedskrivningar Nedskrivning aktier StjärnaFyrkant Nordic AB Nedskrivning aktier i Comsystem Mobility AB Nedskrivningar

42 NOT 14 - UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN SAMT UPPSKJUTEN SKATTESKULD KSEK Uppskjuten skattefordran Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Vid årets början Effekt av ändrad skattesats Aktiverade skattemässiga underskott Vid årets slut Koncernen har uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott uppgående till 7,0 MSEK. Bolagets ledning bedömer att underskotten kommer att kunna utnyttjas under de kommande åren. KSEK Uppskjuten skatteskuld Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Vid årets början Effekt av ändrad skattesats -126 Avgående Vid årets slut Uppskjuten skatteskuld om 0,4 (0,6) MSEK avser uppskjuten skatt på immateriella tillgångar vid köp av StjärnaFyrkantkoncernen. Uppskjutna skatteskulder som regleras inom 12 månader uppgår till ca 0,2 (0,2) MSEK. Nettoförändringen i uppskjuten skatt, -0,2 MSEK, avser till sin helhet förändringar i resultaträkningen och avser upplösning av uppskjuten skatt på avskrivningar av koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 41

43 NOT 15 - UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument kategoriserat i antingen låne- och kundfordringar eller finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Det finns inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen och det finns inga derivat som används för säkringsredovisning. Koncernen 2013 Låne- och kundfordringar Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde Långfristiga finansiella tillgångar Kundfordringar och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Koncernen 2012 Låne- och kundfordringar Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde Långfristiga finansiella tillgångar Kundfordringar och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa

44 Moderbolaget 2013 Låne- och kundfordringar Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde Övriga fordringar Kassa och bank Summa Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa Moderbolaget 2012 Låne- och kundfordringar Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde Fordringar koncernföretag Kundfordringar Kassa och bank Summa Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa VERKLIGT VÄRDE Samtliga tillgångars och skulders bokförda värde överensstämmer med verkligt värde. Det finns inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen och det finns inga derivat som används för säkringsredovisning. Inga väsentliga diskonteringseffekter bedöms finnas inom de långfristiga skulderna. KREDITRISK Avsättning för osäkra fordringar uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK i koncernen. Totala förfallna kundfordringar per uppgick till 1,9 (2,6) MSEK. Kundfordringar med >30 dagars förfall uppgick till 0,5 (0,1) MSEK. Huvudparten av förfallna kundfordringar utgörs av större kunder vilka inte har några kända betalningsproblem. Därför bedöms det inte finnas något ytterligare reserveringsbehov. KAPITALBEHOV I VERKSAMHETEN Bolagets finansiering utgörs delvis av blockbelåning där bolaget har en beviljad kredit upp till 70 % av utestående kundfordringar och maximalt 14 MSEK. Per 31 december 2013 nyttjades 8,4 MSEK. 43

45 NOT 16 - KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR Totala kundfordringar i koncernen uppgår till 14,0 (11,7) MSEK, varav reserverat för osäkra kundfordringar -0,1 (-0,1) MSEK. Totala förfallna kundfordringar per uppgick till 1,9 (2,6) MSEK. Kundfordringar med >30 dagars förfall uppgick till 0,5 (0,1) MSEK. Huvudparten av förfallna kundfordringar utgörs av större kunder vilka inte har några kända betalningsproblem. Därför bedöms det inte finnas något reserveringsbehov. Reservering och upplösning av reserver för osäkra kundfordringar redovisas som övriga externa kostnader i resultaträkningen. Inga betydande förluster på kundfordringar har funnits under Bland övriga fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för varje kategori fordringar. NOT 17 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncern Moderbolag KSEK Upplupna provisioner Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Summa NOT 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Koncern Moderbolag KSEK Spärrade bankmedel Summa Spärrade bankmedel avser förmånstagare för varuleveranser 1,5 (1,5) MSEK. NOT 19 - LIKVIDA MEDEL Koncernens likvida medel uppgår till (12 940) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgår till (1 260) KSEK. NOT 20 - EGET KAPITAL KONCERNEN För en specifikation av förändringar i koncernens egna kapital, se sidan 20. AKTIEKAPITAL Enligt på extra bolagsstämma antagen bolagsordningen 19 november 2013 ska aktiekapitalet uppgå till lägst kronor och högst kronor. Aktiekapitalet uppgår till (62 690) KSEK. Antalet aktier uppgår till ( ) stycken till ett kvotvärde om 0,01 SEK (0,10). Varje aktie berättigar till en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL Avser eget kapital som tillskjutits från ägarna utöver aktiekapitalet sedan registrerande av moderbolag Stockwik Förvaltning AB

46 RESERVER Omräkning av utlandsverksamhet i Finland har reducerat reserverna med 0 (-11) KSEK. MODERBOLAGET För en specifikation av förändringar i moderbolagets egna kapital, se sidan 25. NOT 21 - RÄNTEBÄRANDE SKULDER Långfristiga skulder Koncern KSEK Blockbelåning Checkräkningskredit Övriga banklån Tilläggsköpeskilling 450 Skuld avseende finansiell leasing 583 Summa Inga skulder förfaller längre än fem (5) år framåt i tiden. Koncernens exponering för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling sammanfaller med förfallotidpunkter för lånen. Kortfristiga skulder Koncern KSEK Banklån Tilläggsköpeskilling 150 Skuld avseende finansiell leasing Summa I och med att blockbelåningen, från och med 2011, utgör koncernens långsiktiga finansiering, klassificeras dessa som långfristiga. Kundfordringar i dotterföretaget Comsystem Mobility AB utgör säkerhet för blockbelåningen. Effektiv ränta på blockbelåning uppgår till 7 %. Övriga banklån löper med fast ränta på i genomsnitt ca 4,25 %. Se även förvaltningsberättelsen. 45

47 NOT 22 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncern Moderbolag KSEK Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa NOT 23 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Koncern Moderbolag KSEK Kundfordringar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Summa Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Säkerheterna är ställda för koncernens finansiering. Ställda säkerheter för kundfordringar avser fakturabelåning. Spärrade medel avser förmånstagare för varuleveranser. NOT 24 - NYCKELTAL FÖR KONCERNEN Koncernens nyckeltal Jan - dec 2013 Jan - dec 2012 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, kr Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning -0,03-0,01 Avkastning på eget kapital (%) neg neg Eget kapital/aktie 0,03 0,06 Soliditet (%) 44 % 52 % Avkastning på totalt kapital (%) neg neg NOT 25 - TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Huvudägare för Stockwik Förvaltning AB har, kopplat till checkräkningskrediten hos SEB som under 2013 uppgick till 6 MSEK, gått i borgen för detta lån. Överenskommen ersättning, uppgående till 9 % bedöms vara enligt marknadsmässiga villkor. I övrigt har transaktioner med närstående varit av mindre omfattning. Samtliga transaktioner har varit till marknadsmässiga villkor. 46

48 NOT 26 - FINANSIELL RISKHANTERING KREDITRISKER Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, d.v.s. att koncernen inte erhåller betalning för sina kundfordringar utgör en kundkreditrisk. Koncernen tillämpar kreditkontroll av sina kunder där information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. KASSAFLÖDESRISKER OCH LIKVIDITETSRISKER Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och likviditeten följs löpande för att kontrollera att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. Ledningen följer också rullande prognoser för koncernens likviditet, som består av likvida medel och outnyttjade lånelöften (blockbelåning), på basis av förväntade kassaflöden. KAPITALRISK Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Detta kan ändras vid eventuella förvärv om t ex det förvärvade bolaget har en högre skuldsättningsgrad. RÄNTERISK Stockwik har placerat sin kassa i svenska banker till högsta möjliga ränta. Bolaget har en rörlig ränta och kommer därför påverkas av den generella ränteutvecklingen. Stockwiks upplåning avser framförallt lån med fast ränta, vilket innebär att lånekostnaden är känslig för ränteförändringar vid omförhandling av lån. Baserat på genomsnittlig upplåning 2013 skulle en ränteökning på 1 procentenhet innebära 124 (141) KSEK i högre räntekostnader. NOT 27 - KOMMENTAR TILL KASSAFLÖDE Erhållen ränta för total verksamhet för den löpande verksamheten är 50 (35) KSEK. Utbetalda räntekostnader i koncernen för den finansiella verksamheten under perioden uppgår till 779 (696) KSEK. Koncernens likvida medel uppgår till (12 940) KSEK och därtill tillkommer (1 500) KSEK spärrade bankmedel. Räntebärande kortfristiga skulder uppgick till (1 977) KSEK och räntebärande långa skulder uppgick till (9 139) KSEK. I moderbolaget har finansiella poster inte inneburit någon väsentlig påverkan på likvida medel utan ingår i förändringar rörelsekapital. NOT 28 - KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade på uppskattningar och bedömningar och har gjorts utifrån vad som är känt vid årsredovisningens avgivande. Uppskattningar och bedömningar kan vid senare tidpunkt komma att ändras bland annat på grund av ändrade omvärldsfaktorer. Uppskattningar och bedömningar baseras på erfarenhet och antaganden, vilka avgör värdet på den tillgång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Nedan följer de mest väsentliga uppskattningarna och bedömningarna som använts vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVÄRVADE GOODWILL OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Vid företagsförvärv värderas förvärvade immateriella tillgångar till anskaffningsvärdet. Vid impairment-test värderas immateriella tillgångar till lägsta värdet av anskaffningsvärdet och återvinningsvärdet. Flera antaganden och uppskattningar görs om framtida förhållanden vilka beaktas vid beräkning av det diskonterade kassaflöde som ligger till grund för bedömt återvinningsvärde. Viktiga antagande är förväntad tillväxt, marginaler och diskonteringsränta. Om dessa antaganden ändras kan värdet på kvarvarande goodwill påverkas. En redogörelse av dessa antaganden finns i not 7. 47

49 VÄRDERING AV UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag. Värderingen av skattefordringen görs med hänsyn till sannolikheten att bolaget kommer kunna nyttja denna mot framtida vinster. Löpande gör ledningen nya bedömningar gällande fordringen med hänsyn till förändringar i marknadsförutsättningar och förväntat resultat. På grund av subjektiva bedömningar och förutsättningar som ej går att förutsäga kan det verkliga utfallet komma att avvika från gjorda bedömningar. FINANSIERINGSBEHOV I bedömning av koncernens finansieringsbehov används främst kassaflödesprognos. Styrelsen och ledningen gör löpande nya bedömningar och uppskattningar av de förutsättningar som påverkar kassaflödet. På grund av att dessa bedömningar och uppskattningar avser framtida händelser som ej går att förutsäga kan det verkliga utfallet avvika. NOT 29 - HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT Huvudaktieägare representerade i styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ) har till SEB lämnat en borgen för att koncernen skall få en checkräkningskredit om 6 MSEK. Avsikten var att reetablera den rörelselikviditet bolaget haft tidigare. För att inte belasta koncernens likviditet, utgår ersättningen för borgen i form av teckningsoptioner. Maximal utspädning beräknas uppgå till aktier. I syfte att renodla verksamheten inom Stockwik Förvaltning AB:s dotterbolag Comsystem Mobility AB har butiken i Sundsvall avyttrats. Försäljningen har skett genom en inkråmsöverlåtelse till befintlig personal med tillträde den 24 februari I samband med avyttringen har ett franchiseavtal tecknats där den avyttrade verksamheten kommer att bedriva verksamhet under Stjärna Fyrkants välrenommerade varumärke. Den avyttrade verksamheten omsatte cirka 15 miljoner kronor under räkenskapsåret Den resultatpåverkan som uppstår beräknas vara positiv för Stockwik. 48

50 Styrelsens och verkställande direktörens försäkran Undertecknade försäkrar härmed att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. Solna den 2 april 2014 Rune Rinnan Ordförande Tor Oystein Repstad Ledamot Olof Nordberg Ledamot Olof Joos Ledamot Mathias Wiesel Ledamot Kjell Westerback Ledamot David Andreasson VD Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 april 2014 PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor 49

51 Revisionsberättelse Till årsstämman i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stockwik Förvaltning AB (publ) för år 2013 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stockwik Förvaltning AB (publ) för år Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Stockholm den 2 april 2014 PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor 50

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport 1 januari 31 mars SEPTEMBER 2009 Lågkonjunkturen påverkar årets första kvartal Lågkonjunkturen har inneburit väsentligt lägre försäljningsintäkter jämfört med föregående år. Trots aktiva

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december Omstrukturering och utveckling av verksamheten har kännetecknats av en omstrukturering av bolagets verksamhet. Rationaliseringen och omstruktureringen genomförs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport 1 januari 30 juni Stabil resultatutveckling på en osäker marknad Tack vare bättre bruttomarginaler och lägre kostnader redovisar StjärnaFyrkant även under årets andra kvartal ett bättre resultat

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Fortsatt fokusering av verksamheten och utveckling av franchisekonceptet Första kvartalet 2014 har kännetecknats av en fortsatt fokusering av bolagets kärnverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2012

Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2012 Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER SEPTEMBER 2009 Stabil resultatutveckling på en osäker marknad Tack vare bättre bruttomarginaler och lägre kostnader är periodens resultat efter skatt bättre än motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2011

Fjärde kvartalet och helåret 2011 Fjärde kvartalet och helåret Positivt resultat efter skatt! Samgåendet mellan Mobyson och StjärnaFyrkant och ett framgångsrikt genomfört integrations- och effektiviseringsarbete under har inneburit att

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2012

Fjärde kvartalet och helåret 2012 Fjärde kvartalet och helåret Ett svagt kvartal avslutar ett av lågkonjunkturen präglat Lågkonjunkturen har inneburit väsentligt lägre försäljningsintäkter jämfört med föregående år. Tack vare aktiva åtgärder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

StjärnaFyrkant AB (publ)

StjärnaFyrkant AB (publ) StjärnaFyrkant AB (publ) ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 VD har ordet 2 Det här är StjärnaFyrkant 3 Verksamheten 3 Marknad 3 Framtidsutsikter 3 Produkter & Tjänster 4 Årsredovisning 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2011

Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2011 Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Positivt resultat före skatt under kvartalet! Det framgångsrikt genomförda integrationsarbetet under årets första halvår, har förutom lägre kostnader även inneburit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer