Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor"

Transkript

1 Revisionsrapport Martin Möllerberg Projektledare Anna Thernfrid Projektmedarbetare Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor Robin Schönström Projektmedarbetare September/2017

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömningar Dokumenterade rutiner och riktlinjer för manuella betalningar och bokföringsordrar Iakttagelser Bedömning Dokumenterade rutiner och riktlinjer för attester Iakttagelser Bedömning Systemstöd för intern kontroll Iakttagelser Bedömning Efterlevnad av riktlinjer Iakttagelser Bedömning Övriga iakttagelser Revisionell bedömning Rekommendationer... 9 September av 9

3 Sammanfattning har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor i. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i det manuella attestflödet i kommunen är tillräcklig. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år Granskningen har genomförts genom analys av rutinbeskrivningar och intervjuer med berörda tjänstemän. Arbetet med manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor hanteras av ett flertal tjänstemän och verksamhetschefer med avgränsade arbetsuppgifter och ansvar. Vår bedömning avseende intern styrning och kontroll av processer och rutiner inom intern kontroll gällande attester i ekonomisystem, är att den interna kontrollen är delvis tillräcklig. Tillsammans med tidigare gjord granskning av den interna kontrollen avseende intern kontroll och behörigheter i ekonomisystemet, är helhetsbedömningen att det finns förbättringspunkter som kommunen bör jobba med för att stärka den interna kontrollen. De huvudsakliga rekommendationerna till handlar om att säkerställa konsekvent dokumentation, konsekventa attestordningar, gemensamma rutiner för nämnderna avseende intern kontroll samt periodiska genomgångar. Rutiner och riktlinjer finns i huvudsak dokumenterade, men skiljer sig åt beroende på vilken nämnd som har dokumenterat dessa samt hur dessa efterlevs. Vissa kontroller förlitar sig starkt på de attester som finns i system, varav det är viktigt att attestordningen i systemet följs upp och kontrolleras på en periodisk basis för att säkerställa att den är korrekt. Vi anser att, för att nå upp till samma goda interna kontroll i samtliga delar, bör en komplett översyn av nämndernas arbetssätt och styrande dokument genomföras. Kontrollmål Kontrollmål 1 Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av manuella betalningar och bokföringsordrar och dessa är ändamålsenliga. Kontrollmål 2 Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av attestordningen för manuella betalningar, bokföringar och leverantörsfakturor och dessa är ändamålsenliga. Kontrollmål 3 Det finns ändamålsenliga systemstöd för att säkerställa god intern kontroll. Kontrollmål 4 Uppföljning att befintliga riktlinjer, policys och attester följs. Kommentar Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt September av 9

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Alla inköp, manuella bokföringar och manuella betalningar följer en given attestordning. Det finns risk att beslutade riktlinjer och policydokument inte följs i samband med attester. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt Syfte och Revisionsfråga Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende attester tillräcklig? 1.3. Revisionskriterier De kriterier som berörs är: Attester Interna styrdokument och policys Respektive nämnds regelverk 1.4. Kontrollmål Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av manuella betalningar och bokföringsordrar och dessa är ändamålsenliga. Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av attestordningen för manuella betalningar, bokföringar och leverantörsfakturor och dessa är ändamålsenliga. Det finns ändamålsenliga systemstöd för att säkerställa god intern kontroll. Uppföljning att befintliga riktlinjer, policys och attester följs Avgränsning Granskningen avgränsas till manuella betalningar av leverantörsfakturor samt manuella bokföringsjournaler Metod Granskningen har skett utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål väljs ut. Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Genomförandet har skett i form av intervjuer med redovisningschef, systemansvarig och relevanta personer främst inom ekonomifunktionen. Stickprovskontroller har utförs på ett antal av kommunens egna kontroller där sedan uppföljning och verifiering av eventuella avvikelser skett tillsammans med berörda tjänstemän. Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. September av 9

5 2. Iakttagelser och bedömningar använder sig av Agresso som ekonomi- och affärssystem samt Stratsys som verksamhetsstyrningssystem. Vidare används Inyett för hantering och kontroll av fakturor genom analys av betalningsfiler. Kommunen har även ett beställningsstöd med godkända leverantörsavtal. En e-handelsplattform finns framtagen där man kan söka fram artiklar som är tillgängliga för inköp samt skapa en rekvisition som sedan attesteras. har en decentraliserad ekonomifunktion där större delen av aktiviteter kopplade till ekonomifunktionen hanteras av respektive nämnd. Det finns totalt 14 nämnder, exklusive krisledningsnämnden och valnämnden. I princip har varje nämnd en egen unik uppsättning i Agresso vilket innebär att de har sin egen reskontra. Stadskontoret har det övergripande ekonomiansvaret. Kommunen jobbar med intern kontroll i form av årliga planer som sätts upp för varje nämnd och baseras på en kommunövergripande risk- och väsentlighetsanalys som görs varje ny mandatperiod. Varje nämnd utarbetar en ny risk- och väsentlighetsanalys varje år, med grund i den kommunövergripande analysen, som ligger till grund för den nämndens intern kontroll mål för året. I dagsläget är de olika nämndernas intern kontroll mål olika men från och med 2018 kommer kommunen jobba för att inkludera kommunövergripande mål för samtliga nämnder som ett tillägg till de specifika kontrollmål som varje nämnd själv tagit fram Dokumenterade rutiner och riktlinjer för manuella betalningar och bokföringsordrar Kontrollmål: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av manuella betalningar och bokföringsordrar och dessa är ändamålsenliga Iakttagelser Kommunen har vissa formella processbeskrivningar relaterade till manuella betalningar och bokföringsordrar dokumenterade, som uppdateras kontinuerligt. Dessa baserar sig dock inte på någon formellt antagen risk-och väsentlighetsanalys. Det finns även en policy för intern kontroll som senast uppdaterades under Manuella bokföringsordrar Bokföringsordrar kan skapas av de som har särskild behörighet i Agresso, vilket företrädesvis är olika ekonomimedarbetare. En manuell bokföringsorder skapas genom att fylla i samtliga obligatoriska uppgifter direkt i systemet eller genom att läsa in förberett underlaget direkt i Agresso. Samma person kan både boka och godkänna den manuella bokföringsordern. Det finns inga systemspärrar eller formella regler kring attest av överordnad chef för bokningar över en viss summa. De flesta manuella bokföringsordrar behandlar felbokade bokföringsordrar som ska ombokas, samt periodiseringar. Underlaget sparas alltid, antingen elektroniskt eller i pärm på respektive förvaltning, men beroende på vad det är för typ av bokning varierar kvaliteten på underlaget. Det har kommunicerats från ekonomiavdelningen på stadskontoret att det finns förbättringspotential gällande kvaliteten på underlagen. September av 9

6 Manuella utbetalningar Tidigare gick det att göra manuella utbetalningar direkt från Agresso. Denna funktion är sedan något år tillbaka låst i systemet (fortfarande öppen för vissa av bolagen i koncernen) och det går inte längre att utföra några klassiska manuella utbetalningar. Det sker ingen genomgång av ändring av parametrar i Agresso (exempelvis om funktionen för manuella utbetalningar hade öppnats upp). Parametrar kan endast ändras av systemansvariga. Vid unika fall då det behövs göra en utbetalning som inte grundar sig i en faktura, t.ex. återbetalning eller bidrag, skapas en utbetalning via en så kallad e-anordning. Dessa fungerar på samma sätt som om en leverantörsfaktura hade ställts ut och följer det automatiska flödet i Agresso. I det automatiska flödet för leverantörsfakturor matchas fakturan mot leverantörens gironummer och organisationsnummer, fakturan går in i attestflödet och efter slutattest skickas den automatiskt vidare till utbetalningsförslaget som går till plusgirot eller bankgirocentralen för utbetalning. E-anordningar kan skapas av de som särskild behörighet i Agresso, vilket främst är ekonomimedarbetare. Dessa utbetalningar utgör ca 2 % av de totala utbetalningarna. Det finns inga riktlinjer från centralt håll kring beloppsgränser för utbetalningar via e-anordningar utan varje nämnd sätter själva upp om, och hur stor, beloppsgräns de vill ha. De nämnder som har beloppsgränser på plats har dessa implementerade i Agresso som en systemgräns där överordnad chef måste attestera för att komma vidare. Manuella utbetalningar utanför det automatiska flödet: Utbetalningar som saknar IBAN-nummer går utanför det automatiska flödet i Agresso. Dessa sker direkt i internetbanken (Corporate Netbank) efter att relevant underlag mottagits som blivit manuellt signerat av kontroll- och slutattestant. I banken sker sedan en dubbelsignering av utbetalningen, totalt fyra personer har möjlighet att signera i Corporate Netbank. Vissa manuella utbetalningar görs även från kommunens eurokonto i banken, detta följer ovan process för utbetalningar utan IBAN-nummer. Dessa utbetalningar avser oftast EU-projekt. Inackorderingstillägg för barn och elever samt habiliteringsersättning sköts själv av nämnderna. En betalningsfil genereras för samtliga utbetalningar för månaden och baseras på underlag i form av listor över vilka som har rätt till ersättning. Listan godkänns av annan person än den som genererar den samt rimlighetsbedöms mot total summa mot föregående period. Ingen uppföljning görs på centralt håll från stadskontoret för att validera att utbetalningarna är baserade på korrekta underlag. Agresso genererar automatiskt ett betalningsförslag varje dag. Det sker ingen kontroll på informationen i betalningsförslaget då detta anses vara korrekt utifrån tidigare attester. I Corporate Netbank attesteras betalningsförslaget och en rimlighetsbedömning görs och jämförs med Agresso innan godkännande. Betalningar som inte kan utföras av banken, exempelvis på grund av att girot avslutas, åtgärdas av bokhållare ute i förvaltningarna och när fel är åtgärdade triggar systemansvariga att utbetalningen ska vara med i nästa utbetalningsförslag. Ifall bankgiro/plusgiro avslutats mellan inläsning av faktura i ekonomisystemet och utbetalning fångas detta inte förrän utbetalningsförsöket i Corporate Netbank. Efter gjord utbetalningen bokförs summan i Agresso och avstämning mot kassan görs. September av 9

7 Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det har vid granskningstillfället identifierats att vissa formella processbeskrivningar finns dokumenterade, såsom policy för attest och utbetalningsprocess av leverantörsfaktura, men man saknar exempelvis riktlinjer för hantering av manuella utbetalningar och bokföringsordrar. Det sker heller inte alltid attest på bokföringsordrar och kvalitén på de underlag dessa grundas på är varierande Dokumenterade rutiner och riktlinjer för attester Kontrollmål: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för hantering av attestordningen för manuella betalningar, bokföringar och leverantörsfakturor och dessa är ändamålsenliga Iakttagelser Under 2011 tog fram en övergripande policy kring attest. Denna gäller för samtliga nämnder i. Utifrån den övergripande policyn har varje nämnd själva skapat en attestordning som används vid attestering hos nämnderna. Det finns enbart inbyggt systemstöd för attestfunktion när det kommer till leverantörsfakturor. För manuella utbetalningar och bokföringsordrar sker detta utanför systemet. Varje nämnd ansvarar själva för att uppsättningen i systemet motsvarar den antagna attestförordningen samt följer den gemensamma attestpolicyn. Vidare ansvarar nämnderna själva för att genomföra periodiska genomgångar av attestuppsättningen i systemet på den periodiska basis som de anser är lämpligt. I nästa version av Agresso kommer det finnas möjlighet till systemstöd för attest av bokföringsordrar. Det är i dagsläget inte bestämt när detta kommer att implementeras. Vid alla utbetalningar är attestflödet alltid bestående av två attester, ett första godkännande och sedan en slutattest (ofta av överordnad chef). Samma person kan finnas i flera olika attestflöden, exempelvis vid specifika projekt. Detta styrs då via referensnummer på fakturan Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det har vid granskningstillfället identifierats att det finns en dokumenterad attestpolicy och attestordning. Det finns dock brister då attestanordningen bland annat inte alltid tydligt definierar hur ersättare bör sättas upp i attestflöde samt att det finns frågetecken kring vem som bör attestera vid tillfällen då det är flera kostnadsställen inblandade. Det har inte skett en uppföljning från centralt håll att nämnderna följer den uppsatta attestpolicyn. Bristen på systemstöd för attester leder till att det finns förbättringspotential kring attester av bokföringsordrar då dessa inte alltid kontrolleras vid skapandet (samma person kan både skapa och attestera) eller i efterhand (sker ingen genomgång av underlag, attest eller belopp). Då en stor del av kontrollerna, exempelvis utbetalningar, i förlitar sig på tidigare gjorda attester är det av stor vikt att man kan säkerställa att dessa är korrekta. September av 9

8 2.3. Systemstöd för intern kontroll Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga systemstöd för att säkerställa god intern kontroll Iakttagelser Varje år görs en ny intern kontroll plan för varje nämnd samt kommunstyrelsen som rapporteras upp till kommunstyrelsen tillsammans med utfallet, sammanställningen och förbättringspotential från föregående års kontrollmål. Kommunstyrelsen har visat en positiv inställning till att utveckla arbetet med intern kontroll under de senaste åren. Planerna samt utfallet rapporteras i verksamhetsstyrningsprogrammet Stratsys. Från och med 2018 kommer kommunen att jobba med att lägga in övergripande kontrollmål som ska appliceras på samtliga nämnder och finnas med i respektive nämnds kontrollplan. Det finns i nuläget en del brister avseende det underlag som sparas för att visa att kontrollerna är utförda i vissa nämnder. Detta är något man kommer arbeta vidare med under Det finns även vissa brister i användningen av Stratsys då kontrollbevis inte alltid rapporteras in via verktyget. För uppföljning och kontroll av utbetalningar och leverantörer använder man sig sedan några år tillbaka av Inyett vilket beskrivs fungera bra Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det har vid granskningstillfället identifierats att det finns systemstöd i form av verksamhetsstyrningsprogrammet Stratsys, som stöd för arbetet med intern kontroll på nämnderna. Dock finns det en del brister avseende det underlag som sparas för att visa att kontroller är utförda. Det har även påtalats att det finns brister i användningen av Stratsys då vissa nämnder ej rapporterar fullt ut i verktyget när det kommer till att ladda upp dokumentation som styrker att kontrollmålen är uppfyllda Efterlevnad av riktlinjer Kontrollmål: Uppföljning att befintliga riktlinjer, policys och attester följs Iakttagelser Varje år genomförs en övergripande och samlad återkoppling avseende alla nämnders intern kontroll planer som en årlig uppföljning som sedan redogörs till kommunfullmäktige. Kvalitetsenheten är ansvarig för att sammanställa utfallet för de olika nämnderna. Kommunstyrelsen kan med stöd av uppsiktsplikten begära fördjupad rapportering av nämnder och bolagsstyrelser, detta sker inte med automatik utan är ett ställningstagande som görs vid aktuella fall. använder sig av verksamhetsstyrningsprogrammet Stratsys för att kunna strukturera och kontinuerligt följa upp vilka åtgärder man arbetar med från de iakttagelser som gjorts av nämndernas interna kontrollarbete. Stratsys används som en samlad plattform för dokumentation, styrning och uppföljning av intern kontroll och detta skall användas av varje nämnd för att kunna rapportera in information och följas upp. September av 9

9 Det finns dokumenterat i policy dokument för intern kontroll att nämnden/bolagsstyrelsen ska regelbundet följa upp internkontroll planen i sin helhet och, vid behov, fatta beslut om åtgärder. Nämnderna inom kommunstyrelsen, stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret, har egna intern kontroll planer som det görs uppföljning på. Uppföljning redovisas, precis som för de övriga nämnderna, till kommunstyrelsen. Överlag går det att konstatera att alla nämnderna i följer de krav på dokumentation som skall upprättas i samband med intern kontroll, samt att uppföljning görs kring iakttagelser med förbättringsåtgärder. Dock finns det olika hög detaljnivå och struktur i den rapportering som sker avseende intern kontroll bland kommunens olika nämnder. Vissa nämnder har utförligare dokumentation och uppföljning, medan andra nämnder har en mer övergripande dokumentation. Ett exempel är Fastighetsnämnden där man identifierat att man saknar väsentliga delar som hur urval av stickprov har gjorts. Ett annat exempel kan vara hos det kommunala bolaget Halmstads Stadsnät AB där man inte beskrivet hur man kommit fram till resultatet vid testning av den interna kontrollen Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Det har vid granskningstillfället framkommit att arbetar och dokumenterar sin uppföljning av resultatet för intern kontroll. Dock finns det förbättringspotential gällande dokumentationen framöver då det framkommit att det saknas en konsekvent dokumentationsnivå bland de olika nämnderna Övriga iakttagelser Manuella utbetalningar kan även göras direkt från Heroma, Procapita och Ica Banken. Ingen granskning har skett av dessa system då de ligger utanför scoopet för denna granskning. Vid upplägg av ny leverantör görs en kontroll via en mall att leverantören är grön. Dock krävs det ingen attest vid upplägg av leverantören. Varje vecka genereras en lista över samtliga förändringar som gås igenom av ekonomiansvarig på varje nämnd samt redovisningsansvarig. Det sker ingen dokumentation över denna genomgång. September av 9

10 3. Revisionell bedömning Vår bedömning avseende intern styrning och kontroll av processer och rutiner inom intern kontroll gällande attester i ekonomisystem, är att den interna kontrollen är delvis tillräcklig Rekommendationer Vi rekommenderar att: Överenskomna rutiner dokumenteras och anpassas till förutsättningar i de olika förvaltningarna i. Med utgångspunkt av iakttagna avvikelser rekommenderar vi att en genomgång görs av rutiner som behöver förtydligas samt att komplettera med de rutiner som saknas. Styrelsen och nämnderna utformar rutiner och hantering för att säkerställa en kontinuerlig kontroll av att den interna kontrollen avseende attester är tillräcklig. Utgångspunkt kan vara vilka risker som finns avseende attester vid manuella utbetalningar och bokföringsordrar. Se över möjligheterna att införa en kompenserade kontroll gällande manuella bokföringsordrar för att minska risken för felaktiga bokningar. Att kommunen inventerar och implementerar en konsekvent och gemensam nivå av dokumentation samt struktur i samband med intern kontroll hos nämnderna samt att alla nämnder använder Stratsys fullt ut för verksamhetsstyrning och uppföljning. Detta för att kunna effektivisera uppföljningsarbetet av resultatet från intern kontroll samt kunna möjliggöra kunskapsutbyten mellan nämnderna avseende åtgärder vid liknande iakttagelser Carl-Magnus Stenehav Uppdragsledare Martin Möllerberg Projektledare September av 9

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer