Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1"

Transkript

1 Phonera AB Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

2 Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Ordlista ADSL ARPU Churn IP-telefoni ISDN Mbps PSTN PTS SME Telemarketing Terminera Teknik för att leverera bredband via det publika telefonnätet (Average Revenau Per Unit) Genomsnittlig intäkt per kund Andel kunder som upphör att konsumera en leverantörstjänster under en specifik mätperiod. Telefoni via bredbandsnätet (Integrated Services Digital Network) Digitalt telefoniabonemang (Megabit per sekund) Hastighetsmått på dataöverföring (Public Switched Telephone Net) Det publika analoga telenätet. Post och Telestyrelsen Små och medelstora företag Telefonförsäljning Överlämna ett samtal till den operatör som har samtalsmottagaren ansluten i sitt nät 2 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

3 Innehåll Sammanfattning 5 Riskfaktorer 9 Bakgrund och motiv 13 Marknad 14 Verksamhet 17 Finansiella mål och framtidsutsikter 24 Finansiell utveckling i sammandrag 27 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 30 Delårsrapport januari - september Aktiekapital och ägarförhållanden 44 Legala frågor och övrig information 46 Bolagsordning 48 Skattefrågor 49 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 51 Finansiell information gamla Viking Telecom 54 Viktig information Vid Bolagets årsstämma den 9 maj 2006 godkändes styrelsens förslag om att förvärva verksamheten i Supremus Holding (Gamla Phonera). Transaktionen skedde som ett så kallat omvänt förvärv där ägarna till Gamla Phonera erhöll majoriteten av aktierna i Phonera som betalning. Den verksamhet som idag bedrivs i Phonera är i all väsentlighet identisk med den verksamhet som tidigare bedrevs i Gamla Phonera och har således inget gemensamt med den verksamhet som tidigare bedrevs i Bolaget under firma Viking Telecom. Mot bakgrund av ovanstående återges i föreliggande noteringsdokument historisk finansiell information avseende Phoneras nuvarande verksamhet i form av utvald finansiell information för perioden 2003 till 2005 samt delårsrapport för januari till september Denna information återfinns på sidorna och utgör bästa möjliga underlag för att kunna bedöma den framtida utvecklingen för Phonera. Utöver detta redovisas på sidorna historisk finansiell information för den numera avvecklade verksamhet som tidigare bedrevs i Bolaget under firma Viking Telecom AB. Denna information har inkluderats i syfte att noteringsdokumentet skall uppfylla de formella krav som är tillämpliga på noteringsprospekt. Ekonomisk information Bokslutskommuniké 2006: 22 februari 2007 Aktieinformation ISIN-kod: SE Börspost: 5000 aktier Tickernamn: PHON Definitioner Med Phonera, Koncernen eller Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, Phonera AB (publ), organisationsnummer (tidigare namn Viking Telecom AB) inklusive dotterbolagen Phonera Företag AB ( Phonera Företag ), organisationsnummer , Telitel Sverige AB ( Telitel ), organisationsnummer , Phonera Mobile AB ( Phonera Mobile ), organisationsnummer samt Felicitas AB ( Felicitas ), organisationsnummer Med Gamla Phonera eller Supremus Holding avses, om inte annat framgår av sammanhanget, Supremus Holding AB, organisationsnummer , inklusive dotterbolagen Supremus Operations 1 AB, organisationsnummer , Supremus Operations 2 AB, organisationsnummer , samt Supremus Operations 3 AB, organisationsnummer PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 3

4 Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta noteringsdokument är gjorda av styrelsen i Phonera AB (publ) och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Noteringsdokumentet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Sammanfattning, Riskfaktorer, Finansiella mål och framtidsutsikter samt Verksamheten. Orden avser, ämnar, förväntar, skall, kan, anser, bedömer, borde, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för upprättandet av noteringsdokumentet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i noteringsdokumentet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Noteringsdokumentet innehåller information om Phoneras respektive Affärsområdes bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor, och med metoder, som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Varken styrelsen eller någon av de ledande befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Noteringsdokumentet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare registreringsåtgärder eller strider mot regler i sådant land. För noteringsdokumentet gäller svensk rätt. Tvister rörande innehållet i detta noteringsdokument eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. En investering i Phonera är förenad med betydande risk. Den som överväger att investera i detta bolag uppmanas därför att noggrant studera föreliggande noteringsdokument inklusive dess bilagor, särskilt avsnittet Riskfaktorer. 4 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

5 Sammanfattning Phonera är en virtuell teleoperatör. Det betyder att Phonera inte äger det telenät som används för den verksamheten som Bolaget bedriver. Phonera köper istället kapacitet av andra teleoperatörer. Detta innebär att Bolaget snabbt kan anpassa sina erbjudande för kundernas unika behov samtidigt som Phonera kan köpa kapacitet hos flera olika teleoperatörer och dra fördel av befintlig infrastruktur och tjänster. Bakgrund Huvuddelen av antalet aktieägare i Bolaget har sitt ursprung från tiden före 2006 då Bolaget hette Viking Telecom AB och var verksamt som underleverantör till teleoperatörer av såväl hårdvara som tjänster. Under innevarande år har Bolaget ombildats från att vara en underleverantör till att idag självt vara en teleoperatör. Detta har skett genom förvärv av teleoperatörsverksamheten i Gamla Phonera, vilket innebär att majoriteten av aktierna nu ägs av Supremus Holding AB. Efter genomfört förvärv har i princip all verksamhet relaterad till gamla Viking Telecom AB avvecklats. Denna avveckling bedöms vara färdigställd under 2006 och torde ej orsaka några ytterligare kostnader för Bolaget. För att tydliggöra denna betydande förändring av Bolagets verksamhet, beslöt på en extra bolagsstämma i augusti 2006 att ändra Bolagets namn från Viking Telecom AB till Phonera AB. Bolaget noterades ursprungligen på Stockholmsbörsens O-lista den 30 maj I samband med att Bolaget offentliggjorde sina planer på att i allt väsentligt ändra inriktning av verksamheten, flyttades handeln av aktien till den så kallade observationslistan. Detta noteringsdokument, som utges i samband med åternoteringen till Stockholmsbörsen syftar till att beskriva den nya verksamheten samt hur förvärvet har genomförts. Phonera i korthet Marknad och konkurrenssituation Phoneras primära marknad är marknaden för kommunikationstjänster för små och medelstora företag (SME-marknaden). Denna marknad delas in i segmenten fasttelefoni, mobiltelefoni och Internet. Phonera bedömer att marknaden för fast telefoni de närmaste åren kommer att minska såväl i värde som i trafikminuter. Vidare bedömer Bolaget att IP-telefoni kommer att ta ytterligare marknadsandelar inom fast telefoni de närmaste åren. Konkurrenssituationen på företagsmarknaden för fast telefoni är i dagsläget stabil efter ett antal turbulenta år i samband med avregleringar och därpå följande etablering av ett stort antal nya aktörer. Antalet aktörer har minskat och prisnivåerna utvecklas idag på ett mer förutsägbart och stabilt sätt. Tillsammans med Phonera representerar de fyra aktörerna TeliaSonera, Tele2, Ventelo och Verizon nästan hela SME-marknaden för fasta telefonitjänster. Phoneras andel av SME-marknaden är fortfarande relativt låg, under 10 procent i trafikminuter och mindre än 1 procent på abonnemang, varför det finns betydande utrymme för tillväxt. Marknaden för mobila telefonitjänster till företag uppvisar en stabil utveckling avseende antalet trafikminuter men priset per minut sjunker, vilket gör att det totala årsvärdet för marknadssegmentet är svagt sjunkande. Phonera konkurrerar i egenskap av återförsäljare åt Telenor, främst med Telia- Sonera och Tele2. På återförsäljarsidan konkurrerar Bolaget med specialister som The Phone House och Dialect samt andra telemarketingföretag. Marknaden för Internetaccesser och andra typer av datatjänster till företag växer på bekostnad av uppringt Internet via modem. Särskilt stor efterfrågan finns på fasta Internetaccesser med hög bandbredd eftersom 60 procent av företagen med fast förbindelse i nuläget har en överföringshastighet som understiger 2 Mbps. Marknaden domineras idag av TeliaSonera följt av Bredbandsbolaget och Tele2. Utöver dessa finns ett stort antal mindre aktörer. Det är Phoneras bedömning att marknaden för kommunikationstjänster för små och medelstora företag genomgår en övergripande integrering där kunder efterfrågar helhetslösningar av samtliga kommunikationsbehov. Dessutom efterfrågar kunderna i allt högre grad fasta priser för dessa tjänster istället för att betala per uppkoppling och samtalsminut. Phoneras sekundära marknad är marknaden för kommunikationstjänster för privatpersoner, där Bolaget idag endast erbjuder fasta telefonitjänster. Marknaden för fasta telefonitjänster till privatpersoner har tidigare utvecklats stabilt men under 2005 sjönk årsvärdet med drygt 8 procent. Konkurrensbilden för fast telefoni och Internet till privatpersoner är fragmenterad. De största aktörerna är TeliaSonera, Tele2, Glocalnet och Universal. Historik Nedan beskrivs den historiska utvecklingen för de bolag som utgör dagens verksamhet i Phonera och vars inkråm förvärvades från Supremus Holding den 12 maj År Händelse 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små och medelstora företag Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera I syfte att förbättra kvaliteten och öka kontrollen på telemarketingverksamheten för både Phonera och Telitel bildas Felicitas AB som ett separat bolag Phonera Mobile startas för att kunna erbjuda en bra mobillösning till Phoneras fastnätskunder. Samarbetsavtal tecknas med Telenor Felicitas AB förvärvas av Phonera och Bolaget tillförs därmed en försäljningsorganisation bestående av drygt 90 säljare. I tabellen ovan avses med Phonera den nuvarande juridiska personen Supremus Holding AB, Telitel avser på samma sätt Supremus Operations 1 AB, Felicitas avser Supremus Operations 3 AB, Phonera Mobile avser Supremus Operations 2 AB. PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 5

6 Affärsidé Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en allt mer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Mål Phonera skall ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15 procent. Rörelsemarginalen skall uppgå till 6-10 procent. Strategi Phonera är en tillväxtkoncern som kommer att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter som skapas i en telekommarknad som genomgår betydande förändringar. Phoneras primära marknad är små och medelstora företag. Bolaget har aktivt valt att inte arbeta mot större företag och myndigheter. För Phonera är varje litet och medelstort företag en viktig kund. Till dessa skall Bolaget erbjuda enkla och prisvärda tjänster med en kundtjänst som har tid och intresse av att ta hand om dessa företag på bästa sätt. Bolagets strategi är fokuserad på tillväxt med god lönsamhet genom att: Expandera fasttelefonistocken genom nyförsäljning på företagsmarknaden. Addera nya tjänster till existerande kunder som analoga telefoniabonnemang, mobiltelefoni, ADSL, IP-telefoni och andra datatjänster vilket innebär att Bolagets intäkt och bidrag per kund ökar. Selektiva förvärv av främst kompetens och kundstockar inom datakommunikation eller SME-kundstockar av fast telefoni. Tjänster Phonera erbjuder enkla och prisvärda kommunikationstjänster för små och medelstora företag samt privatpersoner. Bolagets första tjänst var förvalstelefoni och sedan andra halvåret 2005 har Bolaget även sålt abonnemangstjänster och mobiltelefoni. Som ett led i Bolagets organiska tillväxtstrategi kommer kontinuerligt nya tjänster att lanseras. Under hösten 2006 har Bolaget påbörjat försäljningen av fasta Internetanslutningar via ADSL. I framtiden kommer IP-telefoni och datatjänster att få ökad betydelse. IP-telefoni handlar allt mindre om försäljning av unika tekniska plattformar, utan mer om produktpaketering och försäljning, som båda är grundläggande kompetenser hos Bolaget. Phoneras befintliga erbjudanden sammanfattas i nedanstående tabell: Tjänst SME Konsument Förvalstelefoni x x Abonnemang x x Direktanslutning x Mobiltelefoni x Fast internet x x Försäljning Phoneras försäljning bedrivs huvudsakligen via telemarketing riktad mot utvalda målgrupper. Eftersom ett gott resultat uppnåtts via telemarketing har Bolaget inte prioriterat traditionell marknadsföring via kampanjer i media. Bolaget har egna anställda som ansvarar för merparten av telemarketingarbetet och stora investeringar har gjorts för att bygga upp telemarketingverksamheten. I dagsläget finns möjlighet att öka antalet säljare med cirka 30 procent, utan att behöva genomföra några väsentliga investeringar. Förutom att öka bemanningen finns potential att öka antalet avslut per arbetad timme. Bolaget har en nyinstallerad växel med stor skalbarhet och en mängd olika funktioner som gör att produktiviteten i säljorganisationen kan utvecklas. Eftersom Bolaget genom telemarketing väljer vilka kunder som skall bearbetas finns stora möjligheter för marknadssegmentering och produktpaketering. Affärsområde SME Phonera erbjuder fast och mobil telefoni samt Internet till SME-marknaden, det vill säga små och medelstora företag. Målsättningen är att erbjuda dessa företag enkla och prisvärda tjänster kopplat med en engagerad kundservice med hög tillgänglighet, som tar hand om Bolagets kunder på bästa sätt. Vid utgången av september 2006 hade Bolaget cirka aktiva företagskunder. Phonera hade de mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex omfattande undersökning av företagsmarknaden för fast telefoni i Sverige under Utöver fast telefoni och Internet erbjuder Phonera, i egenskap av återförsäljare för Telenor, mobillösningar till SMEmarknaden. Phonera är idag en av de större återförsäljarna inom SME-marknaden för Telenor och säljer Telenors tjänster och mobiltelefoner. Affärsområde Konsument Inom affärsområde Konsument erbjuder Phonera fast telefoni och Internet till privatpersoner. Verksamheten bedrivs i princip på samma sätt som mot SME-marknaden, det vill säga Phonera agerar som virtuell operatör och försäljningen sker via telemarketing. Bolagets ambition är att expandera verksamheten inom Konsument genom att addera nya tjänster i form av abonnemang, ADSL och IP-telefoni och därefter bearbeta nya kunder. 6 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

7 Leverantörer Phoneras större leverantörer utgörs av TDC Song (levererar den telefontrafik som Phonera i eget namn säljer till SME kunder), Dataphone (telefonitrafik till konsumentkunder), PayEx (faktura- och reskontraservice), Skanova (TeliaSonera), Telenor, TDC Dotcom (växel och callcenterplattform) samt olika telemarketingföretag. Dessa leverantörer är utbytbara, ett flertal alternativ finns, med undantag av Skanova som i många avseenden är en monopolist. Skanova regleras dock av PTS. Finansiell information i korthet Finansiell information i sammandrag för verksamheten Nedan redovisas den finansiella utvecklingen i sammandrag för perioden 2003 till och med september 2006 för den verksamhet som förvärvades från Supremus Holdingkoncernen och som i all väsentlighet utgör Phoneras nuvarande verksamhet. Koncernens operativa resultaträkningar, i sammandrag Belopp i tusental kronor 2006 jan-sept 2005 jan-sept 2005 jan-dec 2004 jan-dec 2003 jan-dec Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat, kvarvarande verksamhet Rörelsemarginal, % 2,8 11,2 9,8 0,4 0,8 Balansräkning i sammandrag per för Phonera AB Belopp i tusental kronor TILLGÅNGAR Goodwill 974 Inventarier Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL Soliditet, % 37,1 Eget kapital per aktie, kronor 0,21 Antal aktier vid periodens utgång Finansiell ställning och finansiella resurser Likvida medel i Phonera AB uppgick per 30 september 2006 till 7,2 Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 10,8 miljoner kronor, varav kortfristig factoringkredit svarade för 9,3 Mkr. Uppskjuten skattefordran uppgick per 30 september 2006 till 24,1 Mkr, vilket innebär att bolaget bedömt att värdet av uteblivna framtida skatteutbetalningar uppgår till motsvarande cirka 88 Mkr i framtida vinster. Det är styrelsens uppfattning att de finansiella resurserna är tillräckliga för att finansiera verksamheten under överskådlig tid och åtminstone de närmaste 12 månaderna med nuvarande verksamhetsinriktning. Styrelse och ledande befattningshavare Namn Född Position Antal aktier i Phonera AB (publ) Sven Uthorn 1956 Styrelseordförande Henric Wiklund 1970 Ledamot * Michael Lindström 1959 Ledamot * Ove Larson 1954 Ledamot - * innehav via bolag Namn Född Position Rickard von Horn 1954 Henric Wiklund 1970 Antal aktier i Phonera AB (publ) Verkställande direktör ** Vice Verkställande direktör, tf AOansvarig Konsument Se styrelse Fredrik Persson 1972 Finanschef - Robert Öjfelth 1972 AO-ansvarig SME * Björn Wätthammar 1979 Försäljningsansvarig - * Innehav via bolag ** Innehav via bolag och närstående Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan komma att påverka verksamheten i Bolaget. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan av möjligheterna även beakta relevanta risker. Nedan anges ett sammanfattande urval av de faktorer som kan få betydelse för Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Faktorerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 7

8 Verksamhets- och branschrelaterade risker En långsiktig försvagning av marknaden för Bolagets tjänster, primärt fasta telefonitjänster till små och medelstora företag, kan komma att påverka Bolagets tillgängliga marknad negativt. Även om styrelsen bedömer att ökade marknadsandelar och nya tjänster mer än väl balanserar denna marknadsrisk kan detta inte tas för givet. Konkurrenters agerande kan komma att påverka prisbild och churn, dvs. andelen av existerande kunder som byter till annan operatör. Det finns också risk för missbedömningar vid lanseringen av nya tjänster och erbjudande som gör att uppsatta mål ej nås eller tar längre tid att uppnå än ursprungliga bedömningar. Bolaget växer organiskt, primärt genom att nya kunder tillkommer, men även genom att nya tjänster adderas. Marknadstillväxten har varit hög det senaste året inom SME segmentet. Kostnaden för tillväxt tas direkt i resultaträkningen och denna kostnad kan snabbt minskas om ett sådant behov av någon anledning skulle uppstå. Det finns en relation mellan tillväxt och resultat. Lägre tillväxt skulle därmed tillfälligt kunna öka Bolagets resultatnivå. Det är styrelsens bedömning att Phonera har tillräckligt rörelsekapital för Bolagets framtida organiska utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Regulatoriska risker Inom telekommarknaden ansvarar Post- och Telestyrelsen (PTS) bland annat för att utöva tillsyn över teleoperatörerna och arbeta för att konkurrensen på marknaden skall fungera. PTS fattade den 6 juli 2004 beslut om skyldigheter gällande marknaden för samtrafik i fasta nät. Dessa innebär att TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran om samtrafik, vilket för respektive marknad innefattar originering, terminering eller förmedling, med andra aktörer som begär det och detta skall ske till en kostnadsorienterad ersättning. PTS har förelagt TeliaSonera att sänka avgifterna vid flera tillfällen. Besluten överklagas nästan rutinmässigt och risk föreligger därför att besluten om sänkningar i samtrafikavgifterna kommer att kräva ytterligare juridiska processer mellan PTS och TeliaSonera. Man kan inte antaga att dessa beslut genast får en resultatpåverkan utan att detta tar tid, att osäkerhet råder samt att det är oklart om dessa sänkningar kan komma att betalas retroaktivt från TeliaSonera. På samma sätt råder osäkerhet kring samtrafikavgiften för att terminera trafik i de svenska mobilnäten där PTS driver processer mot operatörerna TeliaSonera, Tele2 och Telenor. Aktierelaterade risker Cirka 84 procent av Bolagets aktier kontrolleras av ägarna till Supremus Holding AB (se Aktieägare för mer information). Dessa aktieägare har var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än dessa. Ovanstående sammanfattning skall ses som en introduktion till noteringsdokumentet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras på noteringsdokumentet i dess helhet i kombination med annan allmänt tillgänglig information om branschen och utvecklingen på finansiella marknader. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av noteringsdokumentet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av noteringsdokumentet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av noteringsdokumentet. 8 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

9 Riskfaktorer En investering i Phonera utgör en möjlighet att ta del av en framtida värdeutveckling. Allt företagande och ägande av aktier är dock förenat med ett visst mått av risktagande och en investering i Phonera ska ses i detta perspektiv. Ett antal riskfaktorer kan komma att påverka verksamheten i Bolaget. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan av möjligheterna även beakta relevanta risker. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Faktorerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga kan också komma att påverka Bolagets verksamhet. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i noteringsdokumentet samt en allmän omvärldsanalys. Verksamhets- och branschrelaterade risker Marknadsrisker Marknaden för Bolagets tjänster, primärt fasta telefonitjänster till små och medelstora företag, har utvecklats stabilt mätt i värde de senaste åren, där ett minskat antal trafikminuter kompenseras av något högre minutintäkter till följd av ökad trafik till mobiltelefoner. Under 2004 och 2005 minskade dock marknaden mätt i värde, främst beroende på ökad konkurrens från mobiltelefoni. En långsiktig försvagning av marknaden för traditionell fast telefoni kan komma att påverka Bolagets tillgängliga marknad negativt. Även om styrelsen bedömer att ökade marknadsandelar och nya tjänster mer än väl balanserar denna marknadsrisk kan detta inte tas för givet. Konkurrenters agerande kan komma att påverka prisbild och churn, det vill säga andelen av existerande kunder som byter till annan operatör. Det finns också risk för missbedömningar vid lanseringen av nya tjänster/produkter som gör att uppsatta mål ej nås eller tar längre tid att uppnå än ursprungliga bedömningar. Bolaget kommer att lansera ett antal IP-baserade tjänster med stor potential under de kommande åren, där det av detta skäl finns osäkerhet i marknadens acceptans och konverteringsgrad. Takten i och kostnaden för organisk tillväxt Bolaget växer organiskt, primärt genom nya kunder, men även genom att nya tjänster adderas. Marknadsandelarna ökar kontinuerligt inom valda kundsegment. Kostnaden för tillväxt tas direkt i resultaträkningen och uppgår normalt till cirka procent av omsättningen. Denna kostnad kan snabbt minskas om ett sådant behov av någon anledning skulle uppstå. Därför finns en balans mellan tillväxt och resultat. Lägre tillväxt skulle därmed tillfälligt kunna öka Bolagets resultatnivå. Således bedömer Bolagets styrelse att visst operationellt inflytande över tillväxt- och resultatutveckling föreligger men att takten i och kostnaden för denna tillväxt kan komma att förändras beroende på tillgången av säljpersonal, lönenivån för denna personal, Bolagets förmåga att skapa fungerande incitament för säljarna eller av andra orsaker. Tjänsteutbud Marknaden för elektronisk kommunikation genomgår för närvarande en integration där kunder efterfrågar helhetslösningar på samtliga kommunikationsbehov, t.ex. fast telefoni, e-post, mobiltelefoni, växelfunktioner, värdskap för webbplatser och därmed sammankopplade tjänster och funktioner. Det finns en risk att en mindre aktör, som Phonera, inte förmår, att i tillräcklig takt, tillgodose dessa behov av helhetslösningar. Styrelsen upplever dock för närvarande, jämfört med större aktörer, en högre grad av frihet och ökad handlingsberedskap för skapande av nya tjänster. Brister i marknadens avreglering och/eller brister i Bolagets interna resurser kan dock komma att påverka Bolagets förmåga att erbjuda efterfrågade helhetslösningar i framtiden. Leverantörer Phonera är beroende av ett begränsat antal leverantörer för att producera Bolagets trafik, skriva ut och hantera Bolagets fakturor. Det är dock styrelsens bedömning att möjligheterna att vid behov byta leverantörer av dessa tjänster är goda då konkurrensen inom respektive område är väl fungerande och det finns ett betydande antal leverantörer som kan uppfylla Bolagets behov. I den verksamhet som är under avveckling har Bolaget avseende viss produkt iklätt sig garantiåtagande mot kund som sträcker sig längre än vad som kan göras gällande mot leverantören. Detta avser såväl enstaka produkter som vid seriefel. Med hänsyn till omfattningen av försäljning av produkter vilka omfattas av garantin föreligger ekonomisk risk för Bolaget under garantitiden. Bolaget bedömer att risken för seriefel är störst vid introduktion av en produkt och att sannolikheten för att sådant fel skulle uppstå i levererade produkter efter mer än ett års försäljning av produkten är liten. Därtill är det Bolagets bedömning att leverantören inom kort avser att rättsligt ikläda sig motsvarande garantiansvar. Finansiering Det är styrelsens bedömning att Phonera har tillräckligt rörelsekapital för Bolagets framtida organiska utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter och tjänster. Det finns ingen garanti för att PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 9

10 Phonera kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Personalberoende Phoneras resultat är beroende av medarbetarnas kompetens och insatser. Vidare är den framtida utvecklingen beroende av att Bolaget ständigt förmår behålla och motivera befintlig personal samt lyckas identifiera, rekrytera och utveckla kompetenta personer inom alla delar av organisationen. Om nyckelpersoner lämnar Phonera kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer kunna ske på tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Ledningsgruppens medlemmar omfattas inte av konkurrensklausul för tiden efter anställningens upphörande. Bolaget har dock för avsikt att komplettera anställningsavtalen för de ledande befattningshavarna med konkurrensklausuler i denna del. Regulatoriska risker Reglering av samtrafikkostnader Inom telekommarknaden ansvarar Post- och Telestyrelsen (PTS) bland annat för att utöva tillsyn över teleoperatörerna och för att arbeta för att konkurrensen på marknaden ska fungera så att användarna får så bra tjänster som möjligt till en rimlig kostnad. PTS verkar också för att användarna ska vara väl informerade och aktiva på marknaden. Ett av PTS uppdrag är att besluta om vilka spelregler som ska gälla mellan operatörer för att konkurrensen ska fungera. Spelreglerna utformas som skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande. Med detta avses bland annat skyldigheter att bevilja andra operatörer tillträde till nät och att bedriva så kallad samtrafik som PTS beslutat om. PTS fattade den 6 juli 2004 beslut om skyldigheter gällande marknaden för samtrafik i fasta nät. TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran om samtrafik, vilket för respektive marknad innefattar originering, (starta ett telefonsamtal), terminering, (tillse att ett telefonsamtal når rätt mottagare), eller förmedling, med andra aktörer som begär det. Övriga operatörer har endast skyldigheter på termineringsmarknaden. TeliaSonera ska tillhandahålla terminering, originering och förmedling samt direktförbindelser och operatörsaccess till en kostnadsorienterad ersättning. Det kostnadsorienterade priset ska beräknas enligt den så kallade LRIC-metoden 1, förutom avseende operatörsaccess där prissättningen ska ske enligt en modell baserad på historiska kostnader. Den prisreglering som övriga operatörer ska tillämpa när det gäller tillträde är rättvis och skälig prissättning, vilket definieras som ett pris som maximalt får uppgå till det kostnadsorienterade priset enligt LRIC-modellen. TeliaSonera har enligt PTS för höga avgifter på samtrafik i det fasta telenätet. Därför har PTS förelagt TeliaSonera att sänka avgifterna vid flera tillfällen, senast den 26 maj 2006, med i genomsnitt cirka 15 procent. Det senaste föreläggandet gäller omedelbart. Närmast rutinmässigt överklagas dessa beslut av TeliaSonera till Länsrätten för att därmed skjuta fram minskningen i företagets intäkter. Dessa samtrafikavgifter svarar för nästan 90 procent av trafikkostnaderna för samtal i det fasta telenätet för Phonera och Telitel. I nuläget betalar dessa båda bolag en kostnad som inte tar höjd för detta föreläggande från PTS, således en betydligt högre kostnad. Efterhand torde detta beslut få effekt och kostnaderna sänkas för Phonera och Telitel. Dessa kostnadssänkningar ger normalt en direkt effekt på resultatet när de praktiskt börjar gälla. Efterhand kommer prissänkningar till kunder att nästan balansera dessa kostnadssänkningar i samtrafikavgifter. Det kan ta runt månader innan resultateffekten till stora delar klingat av på grund av prissänkningar till kunder. Risk föreligger att besluten om sänkningar i samtrafikavgifterna kommer att kräva ytterligare juridiska processer mellan PTS och TeliaSonera. Man kan inte antaga att dessa beslut genast får en resultatpåverkan utan att detta tar tid, att osäkerhet råder samt att det är oklart om dessa sänkningar kan komma att betalas retroaktivt från TeliaSonera. Upplysningsvis motsvarar i nuläget en sänkning med 5 procent i avgifterna för samtrafik i det fasta telenätet en kostnadssänkning som uppgår till cirka 1,1-1,2 procent av Phoneras omsättning. Denna kostnadssänkning är direkt resultatpåverkande för Phonera, varför denna innebär en ökning i Phoneras rörelsemarginal med 1,1-1,2 procentenheter. På samma sätt råder osäkerhet kring samtrafikavgiften för att terminera trafik i de svenska mobilnäten, alltså att ringa till svenska mobiltelefonnummer. Operatörerna TeliaSonera, Tele2 och Telenor har en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser. Priset beräknas med hjälp av LRIC-modellen och operatörernas nuvarande priser anpassas under en övergångsperiod fram till halvåret 2007 till en slutlig nivå. Hi3G har skyldighet att hålla rättvisa och skäliga priser, vilket definieras som ett pris som maximalt får uppgå till det kostnadsorienterade priset enligt LRIC-modellen. Hi3G har utöver det tillåtits att under en övergångsperiod fram till halvåret 2007 anpassa sitt nuvarande pris till ett rättvist och 1 Long Run Incremental Cost, vilket är en modell som används för att kontrollera att priserna som tas ut är kostnadsorienterade. Modellens fördel är att den tar hänsyn till såväl de beräknade kostnaderna för ett befintligt nät som för de beräknade kostnaderna för ett helt nytt och effektivt nät. Modellen rekommenderas av EU-kommissionen och används av ett flertal medlemsländer. 10 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

11 skäligt. TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G har överklagat besluten från PTS till Länsrätten vad gäller marknaden för terminering av samtal i mobilnät. Detta gör att det råder osäkerhet om vad som är rätt nivå för samtrafikkostnader samt hur dessa kommer att utvecklas. Phonera och Telitel betalar i nuläget en nivå för samtal till mobila nät som är i linje med PTS beslut avseende 1 juli 2004 enligt bilden nedan. Beroende på utgången i de olika rättsliga processerna mellan PTS och mobiloperatörerna TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G kan detta innebära att Phonera och Telitel får tillbaka de överskjutande betalningarna som gjorts eller att ytterligare betalningar behöver göras om PTS förlorar i dessa processer. Enligt dessa beslut ska samtrafikavgifterna sänkas den 1 juli 2005, 2006 och Bilden nedan innehåller den av PTS rekommenderade nivån för samtrafikavgifter för terminering av trafik i svenska mobilnät. PTS prisrekommendation för terminering i mobilnät Från 1 juli Uttryckt i 2004 års SEK 0,7989 0,7221 0,6335 0,5376 Skillnad från föregående år -9,6% -12,3% -15,1% Uttryckt i 2005 års SEK 0,7254 0,6364 0,5400 Skillnad från föregående år -12,3% -15,1% Källa: Post- och Telestyrelsen. Beslutet avseende nivån från 1 juli 2005 är inte avgjort i rättsliga instanser. Ett nytt beslut med sänkningar på drygt 12 procent den 1 juli 2006 och ytterligare drygt 15 procent den 1 juli 2007 ligger i den modell PTS jobbar efter. Osäkerhet råder om hur och när de av PTS indikerade nivåerna för samtrafikkostnader för 2007 kommer att nås eftersom det är av stort ekonomiskt intresse från mobiloperatörernas sida att försöka förhala införandet av de lägre avgiftsnivåerna så länge det går. Dessa kostnadssänkningar ger normalt en direkt effekt på resultatet när de praktiskt börjar gälla. Efterhand kommer prissänkningar till kunder att nästan balansera dessa kostnadssänkningar i samtrafikavgifter. Det kan ta runt månader innan resultateffekten till stora delar klingat av på grund av prissänkningar till kunder. Man kan inte antaga att dessa beslut om lägre samtrafikavgifter för terminering i de svenska mobilnäten genast får en resultatpåverkan utan att detta tar tid, att osäkerhet råder samt att det är oklart om dessa sänkningar kan komma att gälla retroaktivt. Upplysningsvis motsvarar i nuläget en sänkning med 5 procent i avgifterna för terminerad trafik i de svenska mobila telenäten en kostnadssänkning som uppgår till cirka 1,4-1,5 procent av Phoneras omsättning. Denna kostnadssänkning går direkt igenom till Bolagets resultat, varför detta innebär en ökning i Phoneras rörelsemarginal med 1,4-1,5 procentenheter. I avvaktan på slutlig dom eller annan uppgörelse har Bolaget kommit överens med sina nätleverantörer om ett preliminärt pris. Samtidigt har Bolaget förbundit sig att ersätta nätoperatörerna ytterligare om den slutliga samtrafiksavgiften skulle överstiga vad som tidigare preliminärt överenskommit. Som säkerhet för åtagandet mot TDC Song AB har ställts säkerhet. Bolaget betalar visst belopp per trafikminut till klientmedelskonto hos advokat. Beloppet uppgick per den 30 september 2006 till drygt 4,3 Mkr. Om den slutliga samtrafikavgiften istället skulle understiga det preliminärt överenskomna priset har nätoperatörerna åtagit sig att återbetala mellanskillnaden till Bolaget. Andra regleringar av telekommarknaden PTS driver på liknande sätt olika aktiviteter för att exempelvis sänka kostnaderna för operatörer som återförsäljer telefonabonnemang från TeliaSonera. Ett annat exempel där PTS söker säkerställa skäliga kostnader som grundar sig på driftskostnaderna avser de avgifter som TeliaSonera tar ut av andra operatörer för att portera nummer i det fasta och det mobila nätet, det vill säga flytta abonnentnummer från en anslutning till en annan. Ytterligare ett annat område där PTS försöker öka möjligheten för fler operatörer att konkurrera och därmed skapa större valfrihet för användaren är inom marknaden för ADSL. PTS driver ett antal olika ärenden där TeliaSonera normalt driver frågorna juridiskt för att förhala beslutens ikraftträdande. Exempelvis godkänner inte Länsrätten Telia- Soneras överklagande av PTS beslut om en skyldighet för TeliaSonera att ge andra operatörer möjlighet att köpa bredbandstillträde i form av en så kallad bitströmsprodukt. PTS har beslutat om två bredbandsprodukter som TeliaSonera är skyldigt att erbjuda, LLUB 1 och bitström. LLUB kräver större egna investeringar av operatören som köper den, medan bitströmsprodukten är mer färdigpaketerad och kräver mindre investeringar. Bitström kan på sikt leda till att fler operatörer kan etablera sig på fler platser i landet och till att konsumenternas valmöjligheter därmed ökar. Detta beslut skapar intressanta möjligheter för Phonera. Men även här skapar TeliaSoneras agerande osäkerhet om och eventuellt när en sådan tjänst kan erbjudas Bolagets kunder. PTS har vidare förelagt TeliaSonera att upphöra med att kräva att slutkund har telefonabonnemang vid tillhandhållande av bredbandsaccess. Detta föreläggande har överklagats och tidigare inhibition har hävts genom beslut den 9 maj TeliaSonera har till Kammarrätten överklagat Länsrättens beslut att häva inhibitionen, och även yrkat inhibition av föreläggandet. 1 Local loop unbundling, vilket är en tjänst som innebär fysisk hopkoppling mellan telenät i en punkt som ligger mellan kundens nätanslutningspunkt och Telias kopplingsutrustning PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 11

12 Ett antal lagar och regler styr hur marknadsföring och försäljning till framförallt privatpersoner ska ske på telekommarknaden. PTS och Konsumentverket har sammanställt information om de konsumenträttsliga regler som finns i samband med marknadsföring och försäljning av telefoni, Internetanslutning och andra elektroniska kommunikationstjänster. Informationen innehåller bland annat beskrivning av marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen samt konsumenträttsliga regler i lagen om elektronisk kommunikation. Bolaget följer dessa regler och lagar. Vidare ska alla konsumenter kunna få sin telefonräkning specificerad från den 1 januari 2007, enligt PTS regler om vilka uppgifter en telefonräkning ska innehålla. Öppningsavgifter och debiteringsintervall ska särredovisas. Anledningen till detta är att dessa avgifter har stor inverkan på ett samtals totala pris samtidigt som en undersökning gjord av PTS visar att få operatörer redovisar dessa avgifter på sina räkningar. Bolaget har sedan länge gett konsumenter den möjlighet som nu föreslås. Avslutningsvis kan det finnas risk att telefonförsäljning till privatpersoner kommer att regleras. Eftersom Phonera i nuläget huvudsakligen driver telefonförsäljning mot företag torde eventuella regleringar inte få någon betydande konsekvens för Bolaget. Dock kan eventuella regleringar få negativa konsekvenser för Bolagets planerade framtida expansion inom konsumentmarknaden. Aktierelaterade risker Likviditetsrisk Phonera är ett mindre bolag, vilket gör att handeln i Bolagets aktier från tid till annan är begränsad. Det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts varje dag och avståndet mellan köpoch säljkurs kan vara betydande. Denna risk begränsas dock genom att Remium agerar likviditetsgarant i Phoneras aktie i syfte att säkerställa en god likviditet och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Ägare med betydande inflytande Cirka 84 procent av Bolagets aktier kontrolleras av ägarna till Supremus Holding AB (se Aktieägare sidan 45 för mer information). Dessa aktieägare har var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än dessa. Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka till följd av att, såväl befintliga, som aktieägare tillkomna i samband med förvärvet av verksamheten i Supremus Holding AB, säljer aktier på aktiemarknaden, eller att marknaden uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. Se Aktiemarknadsnämndens dispens från budplikt sidan 47 för mer information. Sådana försäljningar kan även försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. 12 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

13 Bakgrund och motiv Phoneras aktie har sedan den 16 mars 2006 handlats på observationsavdelningen på Stockholmsbörsen, Small Cap, Informationsteknik. Bakgrunden till detta är förvärvet av verksamheten i Supremus Holding AB som offentliggjordes den 15 mars 2006 och den verksamhetsförändring som följer av den affären. Förvärvet skedde i syfte att expandera Phoneras verksamhet och godkändes av årsstämman den 9 maj Föreliggande noteringsdokument har upprättats som en del i Phoneras ansökan om åternotering på Stockholmsbörsen, Small Cap, Informationsteknik. Det är styrelsens uppfattning att åternoteringen av Bolaget på Stockholmsbörsen, kommer att öka värdet för Bolagets aktieägare. Ett noterat bolag får ofta en större uppmärksamhet av den finansiella marknaden och därmed ökar också Bolagets möjlighet att få tillgång till kapital vid till exempel eventuella framtida förvärv. Phoneras ansökan om åternotering godkändes av Stockholmsbörsens Bolagskommitté den 22 november 2006 och från och med den 24 november 2006 handlas Phonera återigen på Stockholmsbörsen. För ytterligare information hänvisas till detta noteringsdokument, vilket har upprättats av styrelsen i Phonera AB (publ) som en del i Bolagets ansökan om åternotering på Stockholmsbörsen. Styrelsen för Phonera är ansvarig för innehållet i detta dokument. Styrelsen för Phonera försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Phonera som skapas av noteringsdokumentet. Göteborg i november 2006 Phonera AB (publ) Styrelsen PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 13

14 Marknad Phonera är en virtuell teleoperatör. Det betyder att Phonera inte äger det telenät som används för den verksamhet som Bolaget bedriver. Phonera köper istället kapacitet av andra teleoperatörer. Det finns ett tiotal oberoende leverantörer som har egen infrastruktur och som säljer kapacitet på den svenska marknaden. Bolaget gör bedömningen att konkurrensen mellan dessa leverantörer fungerar väl. SME-marknaden Phoneras primära marknad är marknaden för kommunikationstjänster för små och medelstora företag (SMEmarknaden). Denna marknad kan delas in i segmenten fasttelefoni, mobiltelefoni och Internet. Marknaden för fasta telefonitjänster till företag Marknaden för fasta telefonitjänster till företag består dels av en marknad för fasta abonnemang, dels av en trafikmarknad för samtalsminuter. Trafikmarknaden för samtalsminuter hade ett årsvärde på cirka 4,5 miljarder kronor under 2005 enligt Post- och Telestyrelsen (PTS). Denna marknad öppnades delvis genom förvalsreformen i september 1999 och fullt ut genom att lokalsamtal togs med i förvalsreformen i februari Denna marknad minskar i värde beroende på att antal trafikminuter minskar. Operatörernas intäkter per minut är i stort konstant beroende på en förskjutning i samtalsmönster mot dyrare samtal (mobilsamtal). Tabell 1 nedan ger en överblick över marknaden för fasta telefonitjänster till företag. Tabell 1 - Marknaden för fast telefoni - Företag Intäkter (miljoner kr) från fasta samtalstjänster - Företag Nationella telefonsamtal Uppringt Internet Mobilsamtal Internationella samtal Frisamtal Summa telefonsamtal Abonnemangsavgifter Andra fasta avgifter Övrigt Totalt Utgående miljoner trafikminuter för fast telefoni - Företag Nationella telefonsamtal Uppringt Internet Mobilsamtal Internationella samtal Frisamtal Totalt Genomsnittlig intäkt (kr) per trafikminut - Företag Nationella telefonsamtal 0,19 0,22 0,2 0,21 0,18 0,18 Uppringt Internet 0,2 0,16 0,15 0,15 0,12 0,12 Mobilsamtal 1,82 1,57 1,6 1,58 1,38 1,2 Internationella samtal 1,6 1,02 0,94 1,02 0,94 0,8 Frisamtal 0,2 0,17 0,19 0,2 0,2 0,31 Totalt 0,35 0,34 0,35 0,37 0,35 0,36 Källa: Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2005, PTS-ER 2006:23 Abonnemangsmarknaden för företag är stabil i antal abonnemang vilket framgår av tabell 2 nedan. Tabell 2 - Antal aktiva telefoniabonnemang per 31/12 - Företag Vanliga PSTN ISDN IP-telefoniabonnemang ,7 1,5 6,5 Totalt Antal ISDN-BRI kanaler Antal ISDN-PRI kanaler Källa: Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2005, PTS-ER 2006:23 Bakom den relativt stabila utvecklingen döljer sig tre intressanta marknadsmöjligheter för Phonera. För det första, öppnades i praktiken en helt ny marknad, med ett årsvärde på cirka 2,4 miljarder kronor på företagssidan (enligt data från PTS avseende 2005), för Bolaget genom att TeliaSoneras monopol på vanliga telefoniabonnemang (PSTN) upphörde i början av Möjligheterna att ta betydande marknadsandelar inom vanliga telefoniabonnemang förstärktes ytterligare genom ett beslut från PTS i december 14 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

15 2005. Enligt detta skall TeliaSonera nästan halvera de avgifter som debiteras andra operatörer för byte av abonnemang från TeliaSonera. För det andra kommer TeliaSoneras planer på att stänga sitt ISDN-nät att innebära möjligheter för andra aktörer att erbjuda alternativa lösningar. ISDN används idag främst för att ansluta företags telefonväxlar, där en ISDN-BRI erbjuder två kanaler för telefoni och ISDN-PRI erbjuder 30 kanaler. För det tredje så bedömer Bolaget att marknaden för IPtelefoni för företag börjar ta fart. IP-telefoniabonnemang för fast telefoni är normalt baserade på någon typ av fast Internetförbindelse och en liten box som placeras ute hos kunden vilken omvandlar de analoga signalerna i kundens traditionella telefon till IP-paket och vice versa. Detta har dock ännu inte slagit igenom på företagsmarknaden, vilket framgår av tabell 2. Phonera bedömer att marknaden för fast telefoni de närmaste åren kommer att minska såväl i värde som i trafikminuter. Det är dock bolagets uppfattning att marknaden inte kommer att minska i samma höga takt som under 2000 till Anledningen till detta är att de nominella priserna på mobilsamtal och mobila abonnemang inte förväntas sjunka lika snabbt som under perioden 2000 till Vidare bedömer Bolaget att IP-telefoni kommer att ta ytterligare marknadsandelar inom fast telefoni de närmaste åren. Marknaden för ADSL och fasta Internetaccesser till företag Marknaden för ADSL/fasta Internetaccesser hade ett årsvärde på cirka 2,2 miljarder kronor under 2005 enligt PTS. Marknaden för Internetaccesser och andra typer av datatjänster till företag växer, vilket framgår av tabell 3 nedan. Detta sker på bekostnad av uppringt Internet via modem. Antalet ADSL-accesser har ökat kraftigt under senare år men det finns fortfarande företag som kommer att ersätta uppringt Internet via modem med någon typ av fast Internetförbindelse. Därutöver finns en stor efterfrågan på fasta Internetaccesser med hög bandbredd eftersom 60 procent av företagen med fast förbindelse i nuläget har en överföringshastighet som understiger 2 Mbps. Tabell 3 - Marknaden för internetaccesser - Företag Antal (tusental) aktiva Internetkunder per 31/12 - Företag Uppringt - PSTN Modem Uppringt - ISDN DSL LAN-nät & annan fast access Övrigt Totalt Intäkter (miljoner kr) från Internetaccess - Företag Från fast anslutning D:o i kr/kund och år Från uppringd anslutning D:o i kr/kund och år Källa: Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2005, PTS-ER 2006:23 Marknaden för mobila telefonitjänster till företag Marknaden för mobila telefonitjänster till företag har ett årsvärde om cirka 7 miljarder kronor enligt PTS. Antalet trafikminuter är stabilt men priset per minut sjunker, vilket gör att det totala årsvärdet för marknadssegmentet är svagt sjunkande. Detta framgår av tabell 4 nedan. Tabell 4 - Marknaden för mobiltelefoni - Företag Intäkter (miljoner kr) Antal tusen abonnemang * Intäkt per abon. (ARPU) Trafikminuter per månad Intäkt per trafikminut 2,68 2,56 2,41 2,09 1,81 1,58 * Inkl kontantkort Källa: Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2005, PTS-ER 2006:23 Andra trender på marknaden Det är Phoneras bedömning att marknaden för kommunikationstjänster för små och medelstora företag genomgår en övergripande integrering där kunder efterfrågar helhetslösningar på samtliga kommunikationsbehov, till exempel fast telefoni, e-post, mobiltelefoni, växelfunktioner, web-hosting för webbplatser och därmed sammankopplade tjänster och funktioner. Dessutom så efterfrågar kunderna i allt högre grad fasta priser för dessa tjänster istället för att betala per uppkoppling och samtalsminut. Konsumentmarknaden Phoneras sekundära marknad är marknaden för kommunikationstjänster för privatpersoner, där Bolaget idag endast erbjuder fasta telefonitjänster. PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 15

16 Marknaden för fasta telefonitjänster till privatpersoner Marknaden för fasta telefonitjänster till privatpersoner har ett årsvärde om cirka 14 miljarder kronor. Från att tidigare ha utvecklats stabilt sjönk årsvärdet med drygt 8 procent under Även antalet abonnemang minskade under Antalet trafikminuter har minskat under ett antal år, medan priset per minut ökar något beroende på en förskjutning i samtalsmönster mot dyrare samtal (mobilsamtal), vilket gör att ARPU:n (intäkt per kund) har varit stabil. Detta framgår av tabell 5 nedan. Tabell 5 - Marknaden för fasta telefonitjänster - Privatpersoner Intäkter (miljoner kr) Varav abonnemangsavgifter Antal tusen abonnemang Antal (miljoner) trafikminuter Intäkt per trafikminut 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,49 Intäkt per abon. (ARPU) Källa: Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2005, PTS-ER 2006:23 Konkurrenssituation Konkurrenssituationen på företagsmarknaden för fast telefoni är i dagsläget stabil efter ett antal turbulenta år i samband med avregleringar och därpå följande etablering av ett stort antal nya aktörer. Antalet aktörer har minskat och prisnivåerna utvecklas idag på ett mer förutsägbart och stabilt sätt. Tillsammans med Phonera representerar de fyra aktörerna TeliaSonera, Tele2, Ventelo och Verizon nästan hela SME-marknaden för fasta telefonitjänster. Phoneras andel av SME-marknaden är fortfarande relativt låg, under 10 procent i trafikminuter och mindre än 1 procent på abonnemang, varför det finns betydande utrymme för tillväxt. SME-marknaden för ADSL och fasta Internetaccesser domineras idag av TeliaSonera följt av Bredbandsbolaget och Tele2. Utöver dessa finns ett stort antal mindre aktörer. Inom mobila tjänster till SME-marknaden, konkurrerar Phonera i egenskap av återförsäljare åt Telenor, främst med TeliaSonera och Tele2. På återförsäljarsidan konkurrerar Bolaget med specialister som exempelvis The Phone House och Dialect och andra telemarketingföretag som exempelvis Mobilett och Meramobil. Telemarketingåterförsäljare har under senare år tagit stora marknadsandelar från specialister och inte minst fackhandlare som Siba, Onoff och Elgiganten. Konkurrensbilden för fast telefoni och Internet till privatpersoner är fragmenterad. De största aktörerna är Telia- Sonera, Tele2, Glocalnet och Universal. Phoneras marknadsandel understiger 1 procent både avseende trafikminuter och abonnemang. 16 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

17 Verksamhet Historik Bolaget grundades 1988 under namnet Viking Telecom med den initiala affärsidén att sälja faxswitchar till distributörer och återförsäljare i Sverige gick Kinnevik BV in som delägare och de närmast följande åren levererades flera miljoner routers för rösttelefoni till i huvudsak Tele2. Bolagets aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista 2000 och under 2001 uppgick omsättningen till drygt 582 Mkr. Redan under 2001 började dock marknaden för Bolagets produkter att försvagas och i samband med den kraftiga nedgången inom telekommarknaden genomfördes ett antal omstruktureringsprogram och såväl verksamhet som personalstyrka reducerades kraftigt uppgick omsättningen till 33 Mkr och antalet anställda per 31 december 2005 uppgick till nio. Mot bakgrund av ovanstående utveckling beslutade Bolagets styrelse under hösten 2005 att undersöka möjligheterna att via förvärv expandera Bolagets verksamhet. Vid Bolagets årsstämma den 9 maj 2006 godkändes styrelsens förslag om att förvärva verksamheten i Supremus Holding (Gamla Phonera). Förvärvet skedde genom en apportemission, där betalning erlades i form av nyemitterade aktier. Efter genomfört förvärv har i princip all verksamhet relaterad till gamla Viking Telecom avvecklats, vilket innebär att Bolagets nuvarande verksamhet består av den verksamhet som förvärvades från Gamla Phonera. På extra bolagsstämma den 8 augusti beslutades även att ändra Bolagets firma från Viking Telecom AB till Phonera AB. Nedan beskrivs den historiska utvecklingen för de bolag, vars inkråm förvärvades från Gamla Phonera den 12 maj 2006 och som i all väsentlighet utgör dagens verksamhet. År Händelse 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små och medelstora företag Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera I syfte att förbättra kvaliteten och öka kontrollen på telemarketingverksamheten för både Phonera och Telitel bildas Felicitas AB som ett separat bolag Phonera Mobile startas för att kunna erbjuda en bra mobillösning till Phoneras fastnätskunder. Samarbetsavtal tecknas med Telenor Felicitas AB förvärvas av Phonera och Bolaget tillförs därmed en försäljningsorganisation bestående av drygt 90 säljare. I tabellen ovan avses med Phonera den nuvarande juridiska personen Supremus Holding AB, Telitel avser på samma sätt Supremus Operations 1 AB, Felicitas avser Supremus Operations 3 AB, Phonera Mobile avser Supremus Operations 2 AB. Affärsidé Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 17

18 ADSL, IP-telefoni och andra datatjänster. Härigenom ökar Phoneras intäkt och bidrag per kund. Selektiva förvärv av främst kompetens och kundstockar inom datakommunikation eller SME-kundstockar av fast telefoni. Mål Phonera skall ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15 procent. Rörelsemarginalen skall uppgå till 6-10 procent. Strategi Phonera är en tillväxtkoncern som kommer att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter som skapas i en telekommarknad som genomgår betydande förändringar. Förändringar i teknik, regleringar, kund- och konkurrentbeteenden skapar förutsättningar för nya typer av erbjudanden till kunder, nya marknadssegmenteringar och betydande kostnadssänkningar. I denna föränderliga telekommarknad kommer Phonera att skapa värde genom: Att paketera och erbjuda prisvärda tjänster som skapar maximal kundnytta i utvalda segment. Hög kostnadseffektivitet och låg kapitalbindning baserat på medvetna val om hur effektiva affärsprocesser skapas utan stora investeringar i utrustningar som riskerar att snabbt bli teknologiskt eller affärsmässigt omoderna. Phoneras primära marknad är små och medelstora företag då man aktivt har valt att inte arbeta mot större företag och myndigheter. För Phonera är varje litet och medelstort företag en viktig kund. Till dessa skall Bolaget erbjuda enkla och prisvärda tjänster med en kundtjänst som har tid och intresse av att ta hand om dessa företag på bästa sätt. Bolagets strategi är fokuserad på tillväxt med god lönsamhet. Tillväxten innehåller tre huvudkomponenter: Expandera fasttelefonistocken genom nyförsäljning på företagsmarknaden. Addera nya tjänster till existerande kunder. Exempel är vanliga analoga telefoniabonnemang, mobiltelefoni, Tjänster Phonera erbjuder enkla och prisvärda kommunikationstjänster för små och medelstora företag samt privatpersoner. Bolagets första tjänst var förvalstelefoni och sedan andra halvåret 2005 har Bolaget även sålt abonnemangstjänster och mobiltelefoni. Som ett led i Bolagets organiska tillväxtstrategi kommer kontinuerligt nya tjänster att lanseras. Under hösten 2006 har Bolaget påbörjat försäljningen av fasta Internetanslutningar via ADSL. I framtiden kommer IP-telefoni och datatjänster att få ökad betydelse. IP-telefoni handlar allt mindre om försäljning av unika tekniska plattformar, utan mer om produktpaketering och försäljning, som båda är grundläggande kompetenser för Bolaget. Bolagets befintliga erbjudanden sammanfattas i nedanstående tabell: Tjänst SME Konsument Förvalstelefoni x x Abonnemang x x Direktanslutning x Mobiltelefoni x Fast internet x x Förvalstelefoni Inom förvalstelefoni är Phonera en virtuell operatör och saknar egen infrastruktur. Istället köps kapacitet från befintliga nätoperatörer för att slippa de stora investeringar och kostnader som en egen teknisk plattform kräver. Förvalstelefoni innebär att kunden tecknar avtal med Phonera om att samtalen förmedlas via Phonera. Kunden behåller sitt telefonnummer och kan köpa sitt abonnemang från Phonera eller annan operatör. Förval gäller endast samtal från det fasta telefonnätet, inte från mobiltelefoner. Abonnemang Utöver förvalstelefoni erbjuder Phonera sedan 2005 även telefonabonnemang för fast telefoni. Direktanslutning För företag med större samtalsvolymer erbjuder Phonera direktanslutning. När ett företag väljer att teckna direktanslutning kopplas växeln direkt till Phoneras virtuella nät. Mobiltelefoni Phonera erbjuder i egenskap av återförsäljare för Telenor mobillösningar till SME-marknaden. 18 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

19 Fast internet Sedan hösten 2006 erbjuder Phonera ADSL-tjänster. ADSL är en fast bredbandsförbindelse via telefontråd. Med ADSL kan man ringa på den fasta telefonen samtidigt som man använder Internet. Försäljning Phoneras försäljning bedrivs huvudsakligen via telemarketing riktad mot utvalda målgrupper. Eftersom ett gott resultat uppnåtts via telemarketing har Bolaget inte prioriterat traditionell marknadsföring via kampanjer i media. Phonera har egna anställda som ansvarar för merparten av telemarketingarbetet och stora investeringar har gjorts för att bygga upp telemarketingverksamheten. I dagsläget finns möjlighet att öka antalet säljare med cirka 30 procent, utan att behöva genomföra några väsentliga investeringar. Förutom att öka bemanningen finns potential att öka antalet avslut per arbetad timme. Bolaget har en nyinstallerad växel med stor skalbarhet och en mängd olika funktioner som gör att produktiviteten i säljorganisationen kan utvecklas. Genom att arbeta med telemarketing når Phoneras säljare samtliga Sveriges företag oavsett geografisk hemvist på ett kostnadseffektivt sätt. Med traditionella utesäljare hade detta inte varit möjligt då kostnaden i förhållande till potentiell intäkt hade varit för stor. Dessutom kan Phonera genom telemarketing aktivt styra vilka kunder som skall bearbetas vilket underlättar möjligheten för marknadssegmentering och produktpaketering, något som blir allt viktigare med en bredare tjänsteportfölj. Mindre företag med hemmakontor har sällan samma behov av kommunikationstjänster som företag med kontor på flera platser och med flera anställda. Bolagets målsättning är att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till och tillgodose båda dessa gruppers behov. Affärsprocesser Försäljning Registrering Produktion Billing Kundtjänst Försäljning Phoneras affärsprocess startar genom att ett externt eller internt telemarketingföretag får i uppdrag att sälja en viss volym kunder per månad mot en fast ersättning per godkänd kund. Med hjälp av Phoneras egna adressdatabas förses telemarketingföretagen med uppgifter om de företag som som skall bearbetas. Kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsprogram används för att säkra eftersträvad kvalitet i försäljningsarbetet. Registrering Kunden registreras i Phoneras kundvårdssystem, som automatiskt genomför de rutiner som behövs för att registrera förval, abonnemang och liknande. Produktion Trafiken produceras av en utomstående nätoperatör som tillhandahåller så kallade CDR:er (CDR står för Call Detail Record och är en datafil som innehåller detaljerad information om ett samtal) i vilka allt underlag finns för att kunna fakturera kunden. Billing Phonera har ett eget billingsystem (kan liknas vid ett avancerat kontroll- och faktureringssystem som håller ordning på samtalstid, samtalskostnad med mera) i vilket alla CDR:er under en given månad för en kund sammanställs till en faktura. Alla kunders fakturor skickas elektroniskt till en utomstående part som tar hand om utskrift, distribution och påminnelser vid behov. Kundtjänst och kundvård Phonera har en egen kundtjänstavdelning som hanterar kundfrågor om fakturor och tjänster. Denna personal har tillgång till samtliga uppgifter om kundens fakturor, betalningar och liknande. Affärsområde SME Phonera erbjuder fast och mobil telefoni samt Internet till SME-marknaden, det vill säga små och medelstora företag. Bolaget har aktivt valt att inte arbeta mot stora företag och myndigheter. Varje litet och medelstort företag är en viktig kund för Bolaget. Målsättningen är att erbjuda dessa företag enkla och prisvärda tjänster. Oavsett om kunden ansluts indirekt via förvalstelefoni med eller utan abonnemang, eller via ADSL, så erbjuds hög kvalitet kopplat med enkla och prisvärda tjänster. Bolagets målsättning är också att erbjuda en engagerad kundservice med hög tillgänglighet, som tar hand om Bolagets kunder på bästa sätt. Vid utgången av september 2006 hade Bolaget cirka aktiva företagskunder. Phonera hade de mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex omfattande undersökning av företagsmarknaden för fast telefoni i Sverige under Utöver fast telefoni och Internet erbjuder Phonera, i egenskap av återförsäljare för Telenor, mobillösningar till SMEmarknaden. Verksamheten startade under andra halvåret Phonera är idag en av de större återförsäljarna inom SME-marknaden för Telenor och säljer Telenors tjänster och mobiltelefoner till såväl Bolagets egna som andra SME-kunder på samma sätt som på marknaden för fast telefoni, det vill säga genom telemarketing. Phonera fungerar således som en avancerad marknads- och försäljningsorganisation med stora PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 19

20 frihetsgrader när det gäller utformning av kunderbjudanden och vilka kunder som skall bearbetas. Genom att mobiltelefoner kan skickas direkt till kunderna från Bolagets distributör finns ingen risk för lagernedskrivningar eller inkurans. Inga dyra butikslokaler i centrala lägen behövs heller. Dessutom får kunden produkten hemsänd till sitt företags adress vilket gör att kunden sparar tid. Kunden får således en bättre tjänst som kan produceras till lägre kostnad än traditionell butiksförsäljning. Phonera är en ledande utmanare inom marknaden för telekomtjänster till små och medelstora företag och är en av de snabbast växande teleoperatörerna på den svenska marknaden. Som framgår av grafen nedan så har Bolaget haft en tillväxt i antal SME-kunder under perioden januari 2005 till september 2006 på 87 procent. Affärsområde Konsument Inom Affärsområde Konsument erbjuder Phonera fast telefoni och Internet till privatpersoner. Verksamheten bedrivs i princip på samma sätt som mot SME-marknaden, det vill säga Phonera agerar som virtuell operatör och försäljningen sker via telemarketing. Bolagets ambition är att expandera verksamheten inom Konsument genom att addera nya tjänster i form av abonnemang, ADSL och IP-telefoni och därefter attrahera nya kunder. Privatkunders önskan att inte bli bearbetade via telemarketing genom anslutning till NIX, se respekteras. Kunder Phoneras kunder består av små och medelstora företag samt privatpersoner. Per 30 september 2006 hade Bolaget cirka företagskunder och ungefär privatkunder. Antalet abonnemangskunder uppgick per sista september till knappt företag och drygt 800 privatpersoner. Ingen enskild kund svarar för mer än 0,2 procent av Bolagets omsättning. Totalt svarar de tio största kunderna för 1,1 procent av Bolagets omsättning. Leverantörer Bolagets större leverantörer är: TDC Song, levererar den telefontrafik som Phonera i eget namn säljer till SME kunder Dataphone, levererar telefontrafik till konsumentkunder Payex, tillhandahåller faktura- och reskontraservice Skanova (TeliaSonera), förval och telefoniabonnemang Telenor, mobiltjänster som Bolaget återförsäljer TDC Dotcom, levererar växel och callcenterplattform Olika telemarketingbolag och hyresvärdar Ovanstående leverantörer är utbytbara, vilket medför att även om vissa av avtals- och uppsägningstider är relativt korta finns det goda möjligheter att vid behov byta leverantör eftersom det på respektive marknad finns väl fungerande konkurrens. Enda undantaget är Skanova som i många avseenden är en monopolist, Skanova regleras dock av PTS. Se även Väsentliga avtal, sid 46 för mer information. Phonera är en av de snabbast växande teleoperatörerna på den svenska marknaden. Som grafen visar har Bolaget haft en tillväxt i antal SME-kunder sedan januari 2005 på 87 procent. 20 < PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer