SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2"

Transkript

1 Välkommen till SVAF:s Årsstämma 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2 Lördag 18 april: kl EU-kommissionen undersöker återuppbyggnad av småskalig vattenkraft i RESTOR Hydro projektet Tillåter svenska myndigheter återstart? Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna? Vatten och kulturmiljö Tillståndsprocess: Miljökonsekvensbeskrivningar och omlöp/ fiskvägar/faunapassager Vilka krav ställs? Nya Investerare i vattenkraft Kooperativ för vattenkraft fungerar det? Söndag 19 april kl 10 c:a 14 SVAF:s årsstämma Kraftverksbesök Tekniska verken Linköping Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: Vessigebro

2 - SVAF:s årsstämma Linköpings universitet april 2014 Anmälan Namn: Adress: adress: Antal kaffe 50 kr: Antal lunch 150 kr: Lördag em Lördag Antal middag 750 kr: lördag kväll (vin ingår inte) med inträde till flygvapenmuseet samt guidning Årsstämmodagen söndag bjuder SVAF medlemmar på kaffe och lunch För ytterligare information kontakta: Kansliet , För anmälan: Maila, posta anmälan eller kontakta kansliet. Närmaste hotell Scandic Linköping Väst Uppge kod: SVE180415_014 för rum + frukost 850 kr i dubbelrum och 750 kr i enkelrum Vast/#.VQCo3st0zIU Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: Vessigebro

3 Monter & utrymningsplan Hus C Ingång 16B Ingång 18B Ingång 18B U2 28 U2 platser Monterplatser Utrymningsvägar Läsplatser Korridor 16 U14 U14 U10 U10 U6 U6 U-korridoren U7 U11 U15 U4 U4 U3 Korridor 18 UG2 UG2 UG1 C4H U1 U1 C4 Ingång 12B Ingång 14B T31 T27 T23 T19 S26 S22 S18 S26 T-korridoren S22 S18 T15 S14 T11 T19 T15 T11 T-korridoren S10 S10 AV-service S6 S6 S2 T2 T1 T Studentkök 7890 Mikrokök läsplaser Musicum 1 trappa ner Korridor R44 R44 S41 S41 R41 R37 R Mikrokök R27 R23 R19 P42 P42 R42 R42 S-korridoren S37 R36 R-korridoren P36 P36 P-korridoren S35 S35 R34 R34 P34 P34 Korridor 14 Korridor 14 S27 S27 S25 S23 S maildatorer P30 P30 S-korridoren R26 R26 P26 P26 R22 R22 R-korridoren P22 P22 P-korridoren R18 R18 R19 P18 P18 Korridor 16 S15 S C3 C2 S-korridoren S11 S7 S7 R6 R6 Tingssalen Colosseum S3 S3 R2 Börssalen C1 Korridor 18 Café Ingång 18A 18 NORR Ingång 12A Ingång 14A Ingång 12 Ingång 14 Ingång Ingång 16 16A

4 Kallelse till SVAF:s föreningsstämma kl 10:00 på Linköpings universitet, Campus Valla C2. Ärenden att behandla enligt stadgarna: 1 Val av stämmoordförande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare 4 Fråga om stämman är behörigt utlyst 5 Styrelsens årsredovisning 6 Revisorernas berättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Beslut om verksamhetsplan, budget och årsavgifter för nästkommande verksamhetsår 10 Beslut om antal styrelseledamöter 11 Beslut om styrelsens arvoden och kostnadsersättningar 12 Val av ordförande med mandattid ett år 13 Val av övriga styrelseledamöter med mandattid tre år 14 Val av två revisorer jämte två suppleanter med mandattid ett år. I detta val får styrelsen ej delta 15 Val av tre ledamöter, där en ska vara sammankallande, till valberedningen med mandattid ett år 16 Val av ombud till i förekommande fall andra organisationers, föreningars eller bolagsstämmor 17 Styrelsens övriga förslag 18 Enskilda medlemmars förslag Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: VESSIGEBRO 1 (1)

5 Årsredovisning för Svensk Vattenkraftförening Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Dispositioner beträffande vinst eller förlust 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Noter 11 Underskrifter 15

6 Svensk Vattenkraftförening 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svensk Vattenkraftförening, får härmed avge årsredovisning för 2014, föreningens 35:e räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Verksamheten under året 2014 var ett förfärligt år för den småskaliga vattenkraften, länsstyrelsernas förelägganden för att tvinga historiska anläggningar med eller utan vattendom ska söka nya tillstånd gick igenom utan förändringar och inga prövningstillstånd beviljades av Mark och miljööverdomstolen. Den enda något positiva vi i styrelsen kunnat se är att allt fler ute i landet uppmärksammar den småskaliga vattenkraftens situation och upprörs lika mycket som vi själva över myndigheternas agerande. Vi noterar att den mest hårdhänta länsstyrelsen, i Västra Götaland, har insett konsekvenserna av sitt handlande och i sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I Vått och Torrt skriver: En tillståndsprövning enligt nuvarande regler kan vara betungande för många verksamhetsutövare och Länsstyrelsen bedömer, utifrån erfarenheter från tillsynen, att enklare prövningsregler bör övervägas för vissa vattenverksamheter. Vi kan också än en gång konstatera att de utmaningar som ligger framför oss blir allt större. Det saknas fortsatt en helhetssyn sett till klimatproblemen, behovet av förnybar energi, sysselsättning och utkomst, kulturminnesvård etc. Tendensen att prioritera Ramdirektivet för vatten högre än Förnybarhetsdirektivet och andra direktiv kvarstår liksom att prioriteringarna av de nationella miljömålen är påtagligt olika. Under sådana förhållanden känns det i föreningens arbete fortsatt allt viktigare att vi håller ihop, stöttar varandra och att vi arbetar för att skapa konstruktiva samarbeten på alla plan och nivåer. Vi måste själva vara aktiva, ta initiativ och initiera dialog med alla oavsett om de kan något om vår sektor eller ej, givetvis utan avkall på skälighet och ekonomiskt ansvar. Vi kan alltjämt konstatera att utvecklingen inte bara sker nationellt utan också via EU i ett europeiskt perspektiv. Rysslands hantering av Ukraina innebär att EU:s medlemsländer och kommissionen ser behovet av ökad inhemsk energiförsörjning, något som bör gynnar vattenkraften. Genom att den överställda miljöfrågan - klimatet - fortsatt uppmärksammas allt mer, finns det fortsatt fog för att säga att våra frågor fått ett mera globalt perspektiv. Världens energianvändning effektiviseras men växer ändå obönhörligt till följd av utvecklingen i gigantiskt stora ekonomier som t.ex. Indien och Kina. Världens energiförsörjning baseras till drygt 80 % på fossilbränslen, och bara storleksordningen 10 % är förnybar. Vi i Sverige är lyckligt lottade med vårt stora, glesbefolkade land med forssträckor, välutvecklade kunskaper och en positiv folkopinion (53 % av svenskarna är enligt SOM senaste undersökning mycket positiva till vattenkraft, 31 % är ganska positiva, 7 % förhåller sig neutrala medan bara 1 % är mycket negativa och 3 % ganska negativa). I miljöarbetet är dock, som ovan nämnts, bristen på helhetssyn påtaglig. Vi ser ofta agerande som om vi i Sverige endast har ett ansvar för konservering av miljön och därför kan överlåta klimat- och utsläppsproblematiken till länder som har det värre. Det är en stor utmaning för oss i SVAF att skapa förståelse för att vi inte bara skall ha bra miljö utan samtidigt säker, ren el och ett bättre klimat. Vi måste respektera att all förnybar el behövs. Här kan den småskaliga vattenkraften ge ett stort bidrag. Vår årliga produktion om c:a 4,5 TWh har vi försiktigt hävdat kunna ökas till 7 TWh. Ett examensarbete vid KTH 2012 drar slutsatsen att potentialen är mycket större och att vi ganska lätt kan nå 10 TWh. SVAF fortsätter därför att hävda att det är vår både nationalekonomiska och moraliska skyldighet att bidra i kampen för klimatet och därmed miljön. Det ovan sagda innebär både möjligheter och hot. Det höjer vår ambition och skärper kraven på styrelsens, och hela organisationens, kapacitet. Därför baseras sedan 2008 styrelsens arbete på att i olika utskott bevaka och aktivt driva frågorna. Mängden utmaningar nödvändiggör också tydliga prioriteringar. Med undantag av några taktiska avvikelser har vi kunnat hålla fast vid våra strategiska

7 Svensk Vattenkraftförening 2 prioriteringar och samtidigt hunnit med att ge dem en mera pedagogisk utformning. SVAF äger Förnybar Energi Sverige AB, FEAB, tillsammans med SVIF och SERO, och har genom FEAB ramavtal med Neas Energy A/S om försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Därmed har SVAF:s medlemmar ett bra alternativ för försäljning av sin el. Konceptet har vidareutvecklats under åren, efterfrågan på vår energi ökat, konkurrenskraften förbättrats rejält och därmed allt fler medlemmar anslutit sig. Samarbetet med IF tillsammans med mäklarföretaget Marsh kring medlemsförsäkringen av anläggningarna har också fungerat väl, och möjligheterna till statistik och skadeförebyggande arbete har kunnat nyttjas. Förutom den tidigare gjorda uppdelningen av försäkringen mellan kraftstation och damm har ökat besiktnings- och kontrollarbete. Typiskt sett bedriver varje medlem i SVAF en relativt liten och sårbar verksamhet, men vi är många, och sammantaget representerar vi ett mycket stort värde vad gäller ekonomi, klimat och miljö, sysselsättning, kulturminnesvård etc., och vår verksamhet gynnar flera av Sveriges nationella miljömål. Föreningen SVAF representerar alltså ett stort och viktigt intresse men är en ideellt uppbyggd, ganska resurssvag organisation, särskilt i jämförelse med intressen, ofta välorganiserade, som ofta står oss emot. För oss framstår därför ett isolerat arbetssätt med snävt egen agenda och ofta konfrontation som litet föråldrad och ineffektiv. Istället tror vi att det bättre gagnar medlemmarnas, och samhällets, intressen om vi söker allianser och samarbete. Vi har idag aktiva samarbeten både i enskilda projekt och i längre perspektiv med t.ex. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, flera länsstyrelser, LRF, andra energiföreningar, Svensk Energi, och konstruktiva miljöorganisationer. Utskottens verksamhet Allmänna utskottet, AU, arbetar med föreningens övergripande och allmänna frågor, myndighetskontakter, lobbykontakter och remisser som inte faller på de mera specialiserade utskotten. AU har bestått av Jan-Åke Jacobson, Gunvor Axelsson (ordf.) Magnus Nilsson, Walter Johansson och Andreas Trunk (de tre sistnämnda ordförande i nedan presenterade utskott). AU har fortsatt med uppvaktningar av t.ex. riksdagsgrupper, Riksdagens näringsutskott, enskilda riksdagsmän, Finans- och Näringsdepartementen, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Vattenmyndigheterna etc., och överlämnat dokumentation om den småskaliga vattenkraften och dess miljö-, skatte-, nät- och andra resursfrågor. Vidare har ett antal remissvar utarbetats och lämnats in. Den småskaliga vattenkraftens nära koppling till de gröna näringarna, och en ofta förekommande koppling till en skogs- eller jordbruksfastighet, gör det naturligt att samarbetet med LRF har fortsatt och utvecklats inte minst vad gäller miljö- och vattenrätten. AU har medverkat som föredragande vid energiseminarier, hydrologiseminarier och andra sammanhang där vår kunskap efterfrågas. Vi märker att sådan efterfrågan ökar. Viktiga har naturligtvis också varit kontakterna med enskilda medlemmar, där aktiviteter från samhällets sida, inte minst genom extra tillsynsinsatser från länsstyrelserna, ökat medlemmarnas behov av kontakt och vägledning. SVAF har fortsatt att driva kravet på en skälig, verklighetsanpassad värdering och en konkurrensneutral skattesats för den småskaliga vattenkraften. Precis som tidigare år måste vi konstatera att vi inte är nöjda förrän vi jämställts med vindkraften, men att våra insatser åtminstone har bidragit positivt, och utan dem hade skattetrycket varit än värre. Vi kan konstatera att den utredning som 2012 gjordes av Thomas Korsfeldt (f.d. generaldirektör i Energimyndigheten) för att utveckla SVAF:s olika förslag för att finansiera och utveckla den småskaliga vattenkraftens roll i ett uthålligt energisamhälle är både nyttig och användbar när SVAF deltar i olika dialoger och/eller expertgrupper. Styrelsen vill fortsatt stimulera bildandet av lokala/länsvisa föreningar med Halland, Småland och Värmland- Dalsland som förebild.

8 Svensk Vattenkraftförening 3 Internationella utskottet, IU, tar ansvar för de allt viktigare internationella, framför allt europeiska, frågorna och har bestått av Andreas Trunk (ordf.), Gunvor Axelsson med möjlighet att kalla in Johan Lind och Eva Nilsson eftersom EU:s miljödirektorat satsar allt mer på s.k. environmental flows; e-flows, m.m. vilket gör att SVAF genom att delta i arrangemang och arbetsgrupper kan försöka förklara skillnaderna mellan norra och södra Europa. Föreningen är sedan länge medlem i European Small Hydropower Association, ESHA. ESHA:s främsta uppgift är bevakningen av och påverkan på EU:s energipolitik, som blir allt viktigare för de enskilda medlemsländerna. En annan viktig uppgift för ESHA är att initiera och hålla i EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. SVAF är också ett av åtta partnerländer i EU-projektet RESTOR Hydro vars syfte är att identifiera anläggningar som ligger i malpåse men som kan återstartas. För mer information följ länken: Försäkringskommittén. SVAF har tillsammans med Marsh specialskrivit villkoren för försäkringen. SVAF representeras av Roland Davidsson och Walter Johansson samt Christer Söderberg som adjungerad. Försäkringen omfattar: Tilloppskanaler, tuber, avloppstunnlar, samt kanaler mellan vattenkraftstationens vattennivåer. Komplett kraftstationsbyggnad med allt som finns inuti t.ex. turbiner, generatorer, styrutrustning samt inventarier. Separata byggnader t.ex. verkstäder och förråd med innehåll. Skada till följd av dammgenombrott, överströmning eller genomströmning ersätts. Avbrottsförsäkringen ersätter förlorad produktion inklusive elcertifikat. Försäkringen är beloppslös vilket innebär att något försäkringsbelopp ej behöver sättas. Avbrottsförsäkringen ersätter avbrott till följd av dammgenombrott på regleringsdamm eller damm även om kraftverket inte äger dessa. Försäkring kan tecknas att omfatta dammbyggnad t.ex. jorddamm, stendamm trädamm osv. Ansvarsförsäkringen omfattar det strikta ansvar som en dammägare har upp till 10 Mkr. Överliggande ansvarsförsäkring kan tecknas upp till 50 Mkr per skada för ägare med vattenkraftverksamhet som bedöms kunna ge större ansvarsskador, exempelvis skada på anläggningar, infrastruktur, personskador. Forsknings- och teknikutskottet, FU, har slagits samman med Miljö- och tillståndsutskottet, MU eftersom det blivit allt svårare med gränsdragningsfrågorna. Utskottet hanterar frågorna om forskning, teknisk utveckling, säkerhet och försäkring. MUFU har bestått av Walter Johansson (ordf.), Anton Lindblad, Johan Lind, Eva Nilsson, Roland Davidsson, Fredrik Hedin och Kent Lyngåker, med Ragnhild Ahrel som adjungerad. Arbete med säkerhet liksom bevakning och utvärdering av nya tekniker har fortsatt under året. Utredningar och yttranden i samband med Kammarkollegiets, Naturvårdsverkets, och länsstyrelsernas ifrågasättande av äldre tillstånd inklusive urminnes hävd. Remisser. Aktiv rådgivning och hjälp till medlemmarna. Vattenverksamhetsutredningen (hovrättsrådet Henrik Löv), aktiviteter i expertgrupper.

9 Svensk Vattenkraftförening 4 Insatser relaterade till myndigheters förelägganden om upphörande av drift vid vissa kraftverk för att därigenom uppnå omprövningar och samma myndigheters agerande i miljömålen med åberopande av vattendirektiv och miljökvalitetsnormer. Samarbete med andra organisationer. Lobbykontakter. Kommunikationsutskottet, KU, arbetar med de allt viktigare frågorna om medlemsinformation och -kommunikation, marknadsföring, samhällsinformation och medlemsvärvning. Här ligger därför ansvaret också för utveckling av hemsida och mediekontakter. KU har bestått av Magnus Nilsson (ordf.), Gunvor Axelsson, Jan-Åke Jacobson och Anton Lindblad samt Per Eliasson. Henrik Jacobson, Vebro, har varit behjälplig med fortsatt underhåll av kraftverksregistret som grund för Restor Hydro Map. Kommunikationsutskottet har under 2014 främst arbetat med: Informationskampanjer, t.ex. till riksdagsmän. Miljöpolicyns spridning. Stöd till kraftverksägare för samfällda aktioner, t.ex. i Vramsån och Västra Götaland. Presentation av SVAF och småskalig vattenkraft i Sverige. Medverkan i en rad reportage i olika fack- och dagstidningar. Dessa har så långt det varit möjligt lagts ut på vår hemsida. Konsultinsatser Dessa hanteras i projektform, där intäkter redovisas vid not 1 och 2 och kostnader redovisas vid not 4. Projekt RESTOR har en stor del av omsättningen och får några egna rader. RESTOR Hydro juni 2012-maj 2015 Det speciella med EU-projekt som RESTOR Hydro är att de anslag/pengar som beviljats deltagarna måste utnyttjas för att inte frysa inne. Första 12-månadersperioden var Tomas Söderlund kontrakterad konsult och dåvarande ordföranden i Internationella utskottet Thomas Sandberg deltog i projektmöten etc. Från februari 2013 tog Walter Johansson över från Thomas Sandberg, dels då Thomas Sandberg avgick ur styrelsen, men framför allt då få kan svenska vattendrag och möjliga småskaliga kraftverk bättre än Walter. Eftersom RESTOR Hydro-projektet visar att EU också har ett tydligt intresse av mer småskalig vattenkraft i Europa tog Gunvor Axelsson från september 2013 över huvuddelen av de tämligen omfattande och för den svenska småskaliga vattenkraften mycket viktiga arbetsuppgifterna från Tomas Söderlund. Henrik Jacobson står sedan december 2013 för identifiering, analys och uppladdning av anläggningar i malpåse. Från hösten 2014 tog Johan Lind över Walter Johansson delar av projektet, detta då det krävs mycket omfattande miljöredovisningar m.m. för att alls kunna återstarta någon form av vattenkraftverk i Sverige.

10 Svensk Vattenkraftförening 5 Något om framtiden och verksamhetsplan 2015 Som ovan framgått är verksamheten intensiv och belastningen stor. Frågorna om energi, klimat, annan miljö, konjunktur, sysselsättning, tillväxt och ifrågasättandet av tillstånd är legio, och vi möter dem hela tiden och har egentligen inte något annat val än att agera. För att inte bara styras av det som händer runt omkring oss utan istället faktiskt också ta initiativ och påverka tvingas vi prioritera de konkreta ärendena hårt med ledning av vår strategi. Styrelsen gör bedömningen att de rent ideella resurserna måste förstärkas med arvoderad kompetens och uppdrag. Styrelsens och utskottens prioriterade områden är: AU IU Systematisk lobbyverksamhet hos Riksdag, departement och myndigheter Samarbetet med LRF Samarbete med Svensk Energi Praktiskt genomförande av de åtgärder som Thomas Korsfeldts utredning leder oss till Förhoppningsvis ett samarbete med miljöorganisationer Utrednings- och remissärenden som bedöms angelägna och löpande medlemsärenden Den fortsatt viktigaste uppgiften är naturligtvis arbetet för att påverka EU:s beslut i för vattenkraften viktiga frågor. I första hand gäller det att ge förnybarhetsdirektivet samma vikt som vattendirektivet samt att fullfölja vår roll i RESTOR-projektet. MUFU KU Aktivt stöd och rådgivning till medlemmarna Samarbetsprojekt inom miljö- och tillståndsområdet Remisser Vattenvårdplaner och motsvarande omfattande medlemsstöd Fortsatt arbete med de svåra frågorna om tolkningen av miljökvalitetsnormer, gamla tillstånd och urminnes hävd. Kommunicera föreningens/styrelsens arbete för att nå målen och skapa medlemsnytta. Bistå styrelsen med bra underlag för kommunikation, marknadsföring och lobbyarbete. Stötta i kommunikation, debatt och samarbetsformer för att värna och utveckla medlemsintresset i energi- och miljösammanhang. Tydliggöra/marknadsföra/utveckla medlemmarnas leverans av småskalig vattenkraft som ett led i föreningens utveckling och finansiering. Slutord Styrelsens uppfattning är att också 2014 kan läggas till handlingarna som ännu ett år med ökad upptrappning av verksamheten och en liten, men välbalanserad, ekonomi. Som vanligt kommer flera livsviktiga frågor för medlemmarna, och därmed för föreningen, att avgöras under det kommande verksamhetsåret, varför vi känner ansvar för fortsatt hårdsatsning. Vi hoppas på medlemmarnas fortsatta stöd för upptrappning av föreningens arbete med att skapa medlemsnytta.

11 Svensk Vattenkraftförening 6 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

12 Svensk Vattenkraftförening 7 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

13 Svensk Vattenkraftförening 8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Eget kapital vid årets början Insättningar el uttag under året Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Svensk Vattenkraftförening 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Summa - - Övriga ställda panter och säkerheter Summa - - Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Summa - -

15 Svensk Vattenkraftförening 10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

16 Svensk Vattenkraftförening 11 Noter Not 1 Nettoomsättning Försäljning: Serviceavgifter, tjänster och varor RESTOR Summa Not 2 Övriga rörelseintäkter Medlemsavgifter Övrigt Summa Varav i genomförda projekt inom not 1 och 2 Föreningsstämma Förnybar Energi Sverige AB Försäkringsavtal MARSH RESTOR Vattenkraftkurs Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt - - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelsearvoden Bilersättningar Traktamenten Summa

17 Svensk Vattenkraftförening 12 Not 4 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader Summa Varav i genomförda projekt EREF ESHA FE&EF Föeningsstämma Förnybar Energi Sverige AB Försäkringsavtal MARSH Intressebevakning Kansli Lobbying Marknadsföring Medlemsmatrikel Medlemsservice Meltwater drive RESTOR SERO Styrelsemöten Utedning vattenverksamhet Utskottsmöten Vattenkraftkurs Vattenkrafttidningen Webb Summa Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader Förnybar Energi Sverige AB Räntekostnader, övriga Summa

18 Svensk Vattenkraftförening 13 Not 7 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Summa Not 8 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Specifikation av föreningens innehav av aktier och andelar i intresseföretag Intresseföretag/ Antal Andel i Eget Redovisat org nr, säte andelar i % resultat kapital värde Förnybar Energi Sverige AB Not 9 Eget kapital Fritt eget kapital Eget kapital Disposition enl. årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 10 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår

19 Svensk Vattenkraftförening 14 Not 11 Checkräkningskredit Utnyttjat kreditbelopp - - Ställda säkerheter till kreditinstitut - -

20 Svensk Vattenkraftförening 15 Underskrifter Ort och datum Gunvor Axelsson Styrelseordförande Walter Johansson Vice ordförande Jan-Åke Jacobson Anton Lindblad Roland Davidsson Magnus Nilsson Eva Nilsson Per Eliasson Johan Lind Fredrik Hedin Kent Lyngåker Andreas Trunk Vår revisionsberättelse har lämnats Marie Thorstenson Godkänd revisor Lars-Åke Östergren Lekmannarevisor

21 Svensk Vattenkraftförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A5 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Årsbudget Rörelsens intäkter 3041 Försäljning tjänster 25 % sv , Försäljning moms 12 % , Försäljning, momsfri , EU bidrag , Medlemsavgifter (ej avdragsgill) ,00 S:a Rörelseintäkter ,00 Direkta kostnader 4600 Legoarbeten, underentreprenörer ,00 S:a Direkta kostnader ,00 Bruttovinst ,00 Övriga externa kostnader 5800 Resekostnader , Kost och logi , Utställningar, mässor och konferenser , Övriga kostnader , Representation avdragsgill , Kontorsmaterial , Trycksaker , Telefon , Datakommunikation , Porto, distribution , Serviceavgifter (avdragsgilla) , Ersättning till revisor , Föreningsstämma , Redovisningstjänster , IT-tjänster , Konsultarvoden , Bankkostnader , Tidskrifter, facklitteratur ,00 S:a Övriga externa kostnader ,00 Personalkostnader 7240 Styrelsearvoden , Bilersättningar ,00 S:a Personalkostnader ,00 Rörelseresultat ,00 Resultat efter finansiella poster ,00 Beräknat resultat ,00

22 Valberedningens förslag på stämman 19 april 2015 Antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår: Oförändrat 12 ledamöter Arvoden och kostnadsersättningar Valberedningen föreslår: Oförändrade arvoden och kostnadsersättningar. Ordförande i föreningen Valberedningen föreslår: Gunvor Axelsson, omval som ordförande på 1 år Val av styrelse Walter Johansson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Övriga ledamöter har emellertid låtit valberedningen förstå att man fortsatt står till förfogande. Valberedningen föreslår: Nyval 3 år till 2018 Patrik Hazelius Omval 3 år till 2018 Per Eliasson Omval 3 år till 2018 Jan-Åke Jacobson Omval 3 år till 2018 Kent Lyngåker Kvarstående ledamöter: Johan Lind vald till 2016 Magnus Nilsson vald till 2016 Roland Davidsson vald till 2016 Gunvor Axelsson vald till 2016 Eva Nilsson vald till 2017 Fredrik Hedin vald till 2017 Andreas Trunk vald till 2017 Anton Lindblad vald till 2017 Val av revisorer Patrik Hazelius (revisorssuppleant till 2015) föreslås enligt ovan för nyval som styrelseledamot. Övriga revisorer har låtit valberedningen förstå att man fortsatt står till förfogande. Valberedningen föreslår: Marie Thorstensson ( ÖPwC ), revisor, omval till 2016 Lars-Åke Östergren, lekmannarevisor, omval till 2016 Lennart Widén, suppleant, omval till 2016 Lennart Wetterstad, suppleant, nyval till 2016 Valberedningen har bestått av Lars Rosén, sammankallande Sven-Erik Vänneå Annelie Edvardsson Lars-Åke Carlsson Med undantag av Annelie Edvardsson står vi fortsatt till SVAF:s förfogande LR

23 MiniCV för Patrik Hazelius, som valberedningen vid föreningsstämman föreslår nyväljas till styrelsen Patrik Hazelius 47 år. Claestorp Fidekomiss AB (Sörmland, utanför Katrineholm), skogs- och lantbruk, fastighetsförvaltning, jakt- och konferensverksamhet samt vattenkraft. Patrik är född och uppvuxen i Skåne, lantmästare (Alnarp 1993), växtoodling i Skåne fram till 2001 och började på Claestorp som inspektor. Kraftstationen är byggd 2007 med ny vattendom. LR Svensk Vattenkraftförening Box 57 Telefon: KÖPING Telefax:

Svensk Vattenkraftförening

Svensk Vattenkraftförening Årsredovisning för Svensk Vattenkraftförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sidan: Verksamhetsberättelse 1 Disposition av vinst 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Årsredovisning för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Utveckla Roslagen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer