SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2"

Transkript

1 Välkommen till SVAF:s Årsstämma 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2 Lördag 18 april: kl EU-kommissionen undersöker återuppbyggnad av småskalig vattenkraft i RESTOR Hydro projektet Tillåter svenska myndigheter återstart? Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna? Vatten och kulturmiljö Tillståndsprocess: Miljökonsekvensbeskrivningar och omlöp/ fiskvägar/faunapassager Vilka krav ställs? Nya Investerare i vattenkraft Kooperativ för vattenkraft fungerar det? Söndag 19 april kl 10 c:a 14 SVAF:s årsstämma Kraftverksbesök Tekniska verken Linköping Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: Vessigebro

2 - SVAF:s årsstämma Linköpings universitet april 2014 Anmälan Namn: Adress: adress: Antal kaffe 50 kr: Antal lunch 150 kr: Lördag em Lördag Antal middag 750 kr: lördag kväll (vin ingår inte) med inträde till flygvapenmuseet samt guidning Årsstämmodagen söndag bjuder SVAF medlemmar på kaffe och lunch För ytterligare information kontakta: Kansliet , För anmälan: Maila, posta anmälan eller kontakta kansliet. Närmaste hotell Scandic Linköping Väst Uppge kod: SVE180415_014 för rum + frukost 850 kr i dubbelrum och 750 kr i enkelrum Vast/#.VQCo3st0zIU Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: Vessigebro

3 Monter & utrymningsplan Hus C Ingång 16B Ingång 18B Ingång 18B U2 28 U2 platser Monterplatser Utrymningsvägar Läsplatser Korridor 16 U14 U14 U10 U10 U6 U6 U-korridoren U7 U11 U15 U4 U4 U3 Korridor 18 UG2 UG2 UG1 C4H U1 U1 C4 Ingång 12B Ingång 14B T31 T27 T23 T19 S26 S22 S18 S26 T-korridoren S22 S18 T15 S14 T11 T19 T15 T11 T-korridoren S10 S10 AV-service S6 S6 S2 T2 T1 T Studentkök 7890 Mikrokök läsplaser Musicum 1 trappa ner Korridor R44 R44 S41 S41 R41 R37 R Mikrokök R27 R23 R19 P42 P42 R42 R42 S-korridoren S37 R36 R-korridoren P36 P36 P-korridoren S35 S35 R34 R34 P34 P34 Korridor 14 Korridor 14 S27 S27 S25 S23 S maildatorer P30 P30 S-korridoren R26 R26 P26 P26 R22 R22 R-korridoren P22 P22 P-korridoren R18 R18 R19 P18 P18 Korridor 16 S15 S C3 C2 S-korridoren S11 S7 S7 R6 R6 Tingssalen Colosseum S3 S3 R2 Börssalen C1 Korridor 18 Café Ingång 18A 18 NORR Ingång 12A Ingång 14A Ingång 12 Ingång 14 Ingång Ingång 16 16A

4 Kallelse till SVAF:s föreningsstämma kl 10:00 på Linköpings universitet, Campus Valla C2. Ärenden att behandla enligt stadgarna: 1 Val av stämmoordförande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare 4 Fråga om stämman är behörigt utlyst 5 Styrelsens årsredovisning 6 Revisorernas berättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Beslut om verksamhetsplan, budget och årsavgifter för nästkommande verksamhetsår 10 Beslut om antal styrelseledamöter 11 Beslut om styrelsens arvoden och kostnadsersättningar 12 Val av ordförande med mandattid ett år 13 Val av övriga styrelseledamöter med mandattid tre år 14 Val av två revisorer jämte två suppleanter med mandattid ett år. I detta val får styrelsen ej delta 15 Val av tre ledamöter, där en ska vara sammankallande, till valberedningen med mandattid ett år 16 Val av ombud till i förekommande fall andra organisationers, föreningars eller bolagsstämmor 17 Styrelsens övriga förslag 18 Enskilda medlemmars förslag Svensk Vattenkraftförening Kvarnvägen 2 Telefon: VESSIGEBRO 1 (1)

5 Årsredovisning för Svensk Vattenkraftförening Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Dispositioner beträffande vinst eller förlust 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Noter 11 Underskrifter 15

6 Svensk Vattenkraftförening 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svensk Vattenkraftförening, får härmed avge årsredovisning för 2014, föreningens 35:e räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Verksamheten under året 2014 var ett förfärligt år för den småskaliga vattenkraften, länsstyrelsernas förelägganden för att tvinga historiska anläggningar med eller utan vattendom ska söka nya tillstånd gick igenom utan förändringar och inga prövningstillstånd beviljades av Mark och miljööverdomstolen. Den enda något positiva vi i styrelsen kunnat se är att allt fler ute i landet uppmärksammar den småskaliga vattenkraftens situation och upprörs lika mycket som vi själva över myndigheternas agerande. Vi noterar att den mest hårdhänta länsstyrelsen, i Västra Götaland, har insett konsekvenserna av sitt handlande och i sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I Vått och Torrt skriver: En tillståndsprövning enligt nuvarande regler kan vara betungande för många verksamhetsutövare och Länsstyrelsen bedömer, utifrån erfarenheter från tillsynen, att enklare prövningsregler bör övervägas för vissa vattenverksamheter. Vi kan också än en gång konstatera att de utmaningar som ligger framför oss blir allt större. Det saknas fortsatt en helhetssyn sett till klimatproblemen, behovet av förnybar energi, sysselsättning och utkomst, kulturminnesvård etc. Tendensen att prioritera Ramdirektivet för vatten högre än Förnybarhetsdirektivet och andra direktiv kvarstår liksom att prioriteringarna av de nationella miljömålen är påtagligt olika. Under sådana förhållanden känns det i föreningens arbete fortsatt allt viktigare att vi håller ihop, stöttar varandra och att vi arbetar för att skapa konstruktiva samarbeten på alla plan och nivåer. Vi måste själva vara aktiva, ta initiativ och initiera dialog med alla oavsett om de kan något om vår sektor eller ej, givetvis utan avkall på skälighet och ekonomiskt ansvar. Vi kan alltjämt konstatera att utvecklingen inte bara sker nationellt utan också via EU i ett europeiskt perspektiv. Rysslands hantering av Ukraina innebär att EU:s medlemsländer och kommissionen ser behovet av ökad inhemsk energiförsörjning, något som bör gynnar vattenkraften. Genom att den överställda miljöfrågan - klimatet - fortsatt uppmärksammas allt mer, finns det fortsatt fog för att säga att våra frågor fått ett mera globalt perspektiv. Världens energianvändning effektiviseras men växer ändå obönhörligt till följd av utvecklingen i gigantiskt stora ekonomier som t.ex. Indien och Kina. Världens energiförsörjning baseras till drygt 80 % på fossilbränslen, och bara storleksordningen 10 % är förnybar. Vi i Sverige är lyckligt lottade med vårt stora, glesbefolkade land med forssträckor, välutvecklade kunskaper och en positiv folkopinion (53 % av svenskarna är enligt SOM senaste undersökning mycket positiva till vattenkraft, 31 % är ganska positiva, 7 % förhåller sig neutrala medan bara 1 % är mycket negativa och 3 % ganska negativa). I miljöarbetet är dock, som ovan nämnts, bristen på helhetssyn påtaglig. Vi ser ofta agerande som om vi i Sverige endast har ett ansvar för konservering av miljön och därför kan överlåta klimat- och utsläppsproblematiken till länder som har det värre. Det är en stor utmaning för oss i SVAF att skapa förståelse för att vi inte bara skall ha bra miljö utan samtidigt säker, ren el och ett bättre klimat. Vi måste respektera att all förnybar el behövs. Här kan den småskaliga vattenkraften ge ett stort bidrag. Vår årliga produktion om c:a 4,5 TWh har vi försiktigt hävdat kunna ökas till 7 TWh. Ett examensarbete vid KTH 2012 drar slutsatsen att potentialen är mycket större och att vi ganska lätt kan nå 10 TWh. SVAF fortsätter därför att hävda att det är vår både nationalekonomiska och moraliska skyldighet att bidra i kampen för klimatet och därmed miljön. Det ovan sagda innebär både möjligheter och hot. Det höjer vår ambition och skärper kraven på styrelsens, och hela organisationens, kapacitet. Därför baseras sedan 2008 styrelsens arbete på att i olika utskott bevaka och aktivt driva frågorna. Mängden utmaningar nödvändiggör också tydliga prioriteringar. Med undantag av några taktiska avvikelser har vi kunnat hålla fast vid våra strategiska

7 Svensk Vattenkraftförening 2 prioriteringar och samtidigt hunnit med att ge dem en mera pedagogisk utformning. SVAF äger Förnybar Energi Sverige AB, FEAB, tillsammans med SVIF och SERO, och har genom FEAB ramavtal med Neas Energy A/S om försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Därmed har SVAF:s medlemmar ett bra alternativ för försäljning av sin el. Konceptet har vidareutvecklats under åren, efterfrågan på vår energi ökat, konkurrenskraften förbättrats rejält och därmed allt fler medlemmar anslutit sig. Samarbetet med IF tillsammans med mäklarföretaget Marsh kring medlemsförsäkringen av anläggningarna har också fungerat väl, och möjligheterna till statistik och skadeförebyggande arbete har kunnat nyttjas. Förutom den tidigare gjorda uppdelningen av försäkringen mellan kraftstation och damm har ökat besiktnings- och kontrollarbete. Typiskt sett bedriver varje medlem i SVAF en relativt liten och sårbar verksamhet, men vi är många, och sammantaget representerar vi ett mycket stort värde vad gäller ekonomi, klimat och miljö, sysselsättning, kulturminnesvård etc., och vår verksamhet gynnar flera av Sveriges nationella miljömål. Föreningen SVAF representerar alltså ett stort och viktigt intresse men är en ideellt uppbyggd, ganska resurssvag organisation, särskilt i jämförelse med intressen, ofta välorganiserade, som ofta står oss emot. För oss framstår därför ett isolerat arbetssätt med snävt egen agenda och ofta konfrontation som litet föråldrad och ineffektiv. Istället tror vi att det bättre gagnar medlemmarnas, och samhällets, intressen om vi söker allianser och samarbete. Vi har idag aktiva samarbeten både i enskilda projekt och i längre perspektiv med t.ex. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, flera länsstyrelser, LRF, andra energiföreningar, Svensk Energi, och konstruktiva miljöorganisationer. Utskottens verksamhet Allmänna utskottet, AU, arbetar med föreningens övergripande och allmänna frågor, myndighetskontakter, lobbykontakter och remisser som inte faller på de mera specialiserade utskotten. AU har bestått av Jan-Åke Jacobson, Gunvor Axelsson (ordf.) Magnus Nilsson, Walter Johansson och Andreas Trunk (de tre sistnämnda ordförande i nedan presenterade utskott). AU har fortsatt med uppvaktningar av t.ex. riksdagsgrupper, Riksdagens näringsutskott, enskilda riksdagsmän, Finans- och Näringsdepartementen, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Vattenmyndigheterna etc., och överlämnat dokumentation om den småskaliga vattenkraften och dess miljö-, skatte-, nät- och andra resursfrågor. Vidare har ett antal remissvar utarbetats och lämnats in. Den småskaliga vattenkraftens nära koppling till de gröna näringarna, och en ofta förekommande koppling till en skogs- eller jordbruksfastighet, gör det naturligt att samarbetet med LRF har fortsatt och utvecklats inte minst vad gäller miljö- och vattenrätten. AU har medverkat som föredragande vid energiseminarier, hydrologiseminarier och andra sammanhang där vår kunskap efterfrågas. Vi märker att sådan efterfrågan ökar. Viktiga har naturligtvis också varit kontakterna med enskilda medlemmar, där aktiviteter från samhällets sida, inte minst genom extra tillsynsinsatser från länsstyrelserna, ökat medlemmarnas behov av kontakt och vägledning. SVAF har fortsatt att driva kravet på en skälig, verklighetsanpassad värdering och en konkurrensneutral skattesats för den småskaliga vattenkraften. Precis som tidigare år måste vi konstatera att vi inte är nöjda förrän vi jämställts med vindkraften, men att våra insatser åtminstone har bidragit positivt, och utan dem hade skattetrycket varit än värre. Vi kan konstatera att den utredning som 2012 gjordes av Thomas Korsfeldt (f.d. generaldirektör i Energimyndigheten) för att utveckla SVAF:s olika förslag för att finansiera och utveckla den småskaliga vattenkraftens roll i ett uthålligt energisamhälle är både nyttig och användbar när SVAF deltar i olika dialoger och/eller expertgrupper. Styrelsen vill fortsatt stimulera bildandet av lokala/länsvisa föreningar med Halland, Småland och Värmland- Dalsland som förebild.

8 Svensk Vattenkraftförening 3 Internationella utskottet, IU, tar ansvar för de allt viktigare internationella, framför allt europeiska, frågorna och har bestått av Andreas Trunk (ordf.), Gunvor Axelsson med möjlighet att kalla in Johan Lind och Eva Nilsson eftersom EU:s miljödirektorat satsar allt mer på s.k. environmental flows; e-flows, m.m. vilket gör att SVAF genom att delta i arrangemang och arbetsgrupper kan försöka förklara skillnaderna mellan norra och södra Europa. Föreningen är sedan länge medlem i European Small Hydropower Association, ESHA. ESHA:s främsta uppgift är bevakningen av och påverkan på EU:s energipolitik, som blir allt viktigare för de enskilda medlemsländerna. En annan viktig uppgift för ESHA är att initiera och hålla i EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. SVAF är också ett av åtta partnerländer i EU-projektet RESTOR Hydro vars syfte är att identifiera anläggningar som ligger i malpåse men som kan återstartas. För mer information följ länken: Försäkringskommittén. SVAF har tillsammans med Marsh specialskrivit villkoren för försäkringen. SVAF representeras av Roland Davidsson och Walter Johansson samt Christer Söderberg som adjungerad. Försäkringen omfattar: Tilloppskanaler, tuber, avloppstunnlar, samt kanaler mellan vattenkraftstationens vattennivåer. Komplett kraftstationsbyggnad med allt som finns inuti t.ex. turbiner, generatorer, styrutrustning samt inventarier. Separata byggnader t.ex. verkstäder och förråd med innehåll. Skada till följd av dammgenombrott, överströmning eller genomströmning ersätts. Avbrottsförsäkringen ersätter förlorad produktion inklusive elcertifikat. Försäkringen är beloppslös vilket innebär att något försäkringsbelopp ej behöver sättas. Avbrottsförsäkringen ersätter avbrott till följd av dammgenombrott på regleringsdamm eller damm även om kraftverket inte äger dessa. Försäkring kan tecknas att omfatta dammbyggnad t.ex. jorddamm, stendamm trädamm osv. Ansvarsförsäkringen omfattar det strikta ansvar som en dammägare har upp till 10 Mkr. Överliggande ansvarsförsäkring kan tecknas upp till 50 Mkr per skada för ägare med vattenkraftverksamhet som bedöms kunna ge större ansvarsskador, exempelvis skada på anläggningar, infrastruktur, personskador. Forsknings- och teknikutskottet, FU, har slagits samman med Miljö- och tillståndsutskottet, MU eftersom det blivit allt svårare med gränsdragningsfrågorna. Utskottet hanterar frågorna om forskning, teknisk utveckling, säkerhet och försäkring. MUFU har bestått av Walter Johansson (ordf.), Anton Lindblad, Johan Lind, Eva Nilsson, Roland Davidsson, Fredrik Hedin och Kent Lyngåker, med Ragnhild Ahrel som adjungerad. Arbete med säkerhet liksom bevakning och utvärdering av nya tekniker har fortsatt under året. Utredningar och yttranden i samband med Kammarkollegiets, Naturvårdsverkets, och länsstyrelsernas ifrågasättande av äldre tillstånd inklusive urminnes hävd. Remisser. Aktiv rådgivning och hjälp till medlemmarna. Vattenverksamhetsutredningen (hovrättsrådet Henrik Löv), aktiviteter i expertgrupper.

9 Svensk Vattenkraftförening 4 Insatser relaterade till myndigheters förelägganden om upphörande av drift vid vissa kraftverk för att därigenom uppnå omprövningar och samma myndigheters agerande i miljömålen med åberopande av vattendirektiv och miljökvalitetsnormer. Samarbete med andra organisationer. Lobbykontakter. Kommunikationsutskottet, KU, arbetar med de allt viktigare frågorna om medlemsinformation och -kommunikation, marknadsföring, samhällsinformation och medlemsvärvning. Här ligger därför ansvaret också för utveckling av hemsida och mediekontakter. KU har bestått av Magnus Nilsson (ordf.), Gunvor Axelsson, Jan-Åke Jacobson och Anton Lindblad samt Per Eliasson. Henrik Jacobson, Vebro, har varit behjälplig med fortsatt underhåll av kraftverksregistret som grund för Restor Hydro Map. Kommunikationsutskottet har under 2014 främst arbetat med: Informationskampanjer, t.ex. till riksdagsmän. Miljöpolicyns spridning. Stöd till kraftverksägare för samfällda aktioner, t.ex. i Vramsån och Västra Götaland. Presentation av SVAF och småskalig vattenkraft i Sverige. Medverkan i en rad reportage i olika fack- och dagstidningar. Dessa har så långt det varit möjligt lagts ut på vår hemsida. Konsultinsatser Dessa hanteras i projektform, där intäkter redovisas vid not 1 och 2 och kostnader redovisas vid not 4. Projekt RESTOR har en stor del av omsättningen och får några egna rader. RESTOR Hydro juni 2012-maj 2015 Det speciella med EU-projekt som RESTOR Hydro är att de anslag/pengar som beviljats deltagarna måste utnyttjas för att inte frysa inne. Första 12-månadersperioden var Tomas Söderlund kontrakterad konsult och dåvarande ordföranden i Internationella utskottet Thomas Sandberg deltog i projektmöten etc. Från februari 2013 tog Walter Johansson över från Thomas Sandberg, dels då Thomas Sandberg avgick ur styrelsen, men framför allt då få kan svenska vattendrag och möjliga småskaliga kraftverk bättre än Walter. Eftersom RESTOR Hydro-projektet visar att EU också har ett tydligt intresse av mer småskalig vattenkraft i Europa tog Gunvor Axelsson från september 2013 över huvuddelen av de tämligen omfattande och för den svenska småskaliga vattenkraften mycket viktiga arbetsuppgifterna från Tomas Söderlund. Henrik Jacobson står sedan december 2013 för identifiering, analys och uppladdning av anläggningar i malpåse. Från hösten 2014 tog Johan Lind över Walter Johansson delar av projektet, detta då det krävs mycket omfattande miljöredovisningar m.m. för att alls kunna återstarta någon form av vattenkraftverk i Sverige.

10 Svensk Vattenkraftförening 5 Något om framtiden och verksamhetsplan 2015 Som ovan framgått är verksamheten intensiv och belastningen stor. Frågorna om energi, klimat, annan miljö, konjunktur, sysselsättning, tillväxt och ifrågasättandet av tillstånd är legio, och vi möter dem hela tiden och har egentligen inte något annat val än att agera. För att inte bara styras av det som händer runt omkring oss utan istället faktiskt också ta initiativ och påverka tvingas vi prioritera de konkreta ärendena hårt med ledning av vår strategi. Styrelsen gör bedömningen att de rent ideella resurserna måste förstärkas med arvoderad kompetens och uppdrag. Styrelsens och utskottens prioriterade områden är: AU IU Systematisk lobbyverksamhet hos Riksdag, departement och myndigheter Samarbetet med LRF Samarbete med Svensk Energi Praktiskt genomförande av de åtgärder som Thomas Korsfeldts utredning leder oss till Förhoppningsvis ett samarbete med miljöorganisationer Utrednings- och remissärenden som bedöms angelägna och löpande medlemsärenden Den fortsatt viktigaste uppgiften är naturligtvis arbetet för att påverka EU:s beslut i för vattenkraften viktiga frågor. I första hand gäller det att ge förnybarhetsdirektivet samma vikt som vattendirektivet samt att fullfölja vår roll i RESTOR-projektet. MUFU KU Aktivt stöd och rådgivning till medlemmarna Samarbetsprojekt inom miljö- och tillståndsområdet Remisser Vattenvårdplaner och motsvarande omfattande medlemsstöd Fortsatt arbete med de svåra frågorna om tolkningen av miljökvalitetsnormer, gamla tillstånd och urminnes hävd. Kommunicera föreningens/styrelsens arbete för att nå målen och skapa medlemsnytta. Bistå styrelsen med bra underlag för kommunikation, marknadsföring och lobbyarbete. Stötta i kommunikation, debatt och samarbetsformer för att värna och utveckla medlemsintresset i energi- och miljösammanhang. Tydliggöra/marknadsföra/utveckla medlemmarnas leverans av småskalig vattenkraft som ett led i föreningens utveckling och finansiering. Slutord Styrelsens uppfattning är att också 2014 kan läggas till handlingarna som ännu ett år med ökad upptrappning av verksamheten och en liten, men välbalanserad, ekonomi. Som vanligt kommer flera livsviktiga frågor för medlemmarna, och därmed för föreningen, att avgöras under det kommande verksamhetsåret, varför vi känner ansvar för fortsatt hårdsatsning. Vi hoppas på medlemmarnas fortsatta stöd för upptrappning av föreningens arbete med att skapa medlemsnytta.

11 Svensk Vattenkraftförening 6 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

12 Svensk Vattenkraftförening 7 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

13 Svensk Vattenkraftförening 8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Eget kapital vid årets början Insättningar el uttag under året Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Svensk Vattenkraftförening 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Summa - - Övriga ställda panter och säkerheter Summa - - Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Summa - -

15 Svensk Vattenkraftförening 10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

16 Svensk Vattenkraftförening 11 Noter Not 1 Nettoomsättning Försäljning: Serviceavgifter, tjänster och varor RESTOR Summa Not 2 Övriga rörelseintäkter Medlemsavgifter Övrigt Summa Varav i genomförda projekt inom not 1 och 2 Föreningsstämma Förnybar Energi Sverige AB Försäkringsavtal MARSH RESTOR Vattenkraftkurs Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt - - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelsearvoden Bilersättningar Traktamenten Summa

17 Svensk Vattenkraftförening 12 Not 4 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader Summa Varav i genomförda projekt EREF ESHA FE&EF Föeningsstämma Förnybar Energi Sverige AB Försäkringsavtal MARSH Intressebevakning Kansli Lobbying Marknadsföring Medlemsmatrikel Medlemsservice Meltwater drive RESTOR SERO Styrelsemöten Utedning vattenverksamhet Utskottsmöten Vattenkraftkurs Vattenkrafttidningen Webb Summa Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader Förnybar Energi Sverige AB Räntekostnader, övriga Summa

18 Svensk Vattenkraftförening 13 Not 7 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Summa Not 8 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Specifikation av föreningens innehav av aktier och andelar i intresseföretag Intresseföretag/ Antal Andel i Eget Redovisat org nr, säte andelar i % resultat kapital värde Förnybar Energi Sverige AB Not 9 Eget kapital Fritt eget kapital Eget kapital Disposition enl. årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 10 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår

19 Svensk Vattenkraftförening 14 Not 11 Checkräkningskredit Utnyttjat kreditbelopp - - Ställda säkerheter till kreditinstitut - -

20 Svensk Vattenkraftförening 15 Underskrifter Ort och datum Gunvor Axelsson Styrelseordförande Walter Johansson Vice ordförande Jan-Åke Jacobson Anton Lindblad Roland Davidsson Magnus Nilsson Eva Nilsson Per Eliasson Johan Lind Fredrik Hedin Kent Lyngåker Andreas Trunk Vår revisionsberättelse har lämnats Marie Thorstenson Godkänd revisor Lars-Åke Östergren Lekmannarevisor

21 Svensk Vattenkraftförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A5 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Årsbudget Rörelsens intäkter 3041 Försäljning tjänster 25 % sv , Försäljning moms 12 % , Försäljning, momsfri , EU bidrag , Medlemsavgifter (ej avdragsgill) ,00 S:a Rörelseintäkter ,00 Direkta kostnader 4600 Legoarbeten, underentreprenörer ,00 S:a Direkta kostnader ,00 Bruttovinst ,00 Övriga externa kostnader 5800 Resekostnader , Kost och logi , Utställningar, mässor och konferenser , Övriga kostnader , Representation avdragsgill , Kontorsmaterial , Trycksaker , Telefon , Datakommunikation , Porto, distribution , Serviceavgifter (avdragsgilla) , Ersättning till revisor , Föreningsstämma , Redovisningstjänster , IT-tjänster , Konsultarvoden , Bankkostnader , Tidskrifter, facklitteratur ,00 S:a Övriga externa kostnader ,00 Personalkostnader 7240 Styrelsearvoden , Bilersättningar ,00 S:a Personalkostnader ,00 Rörelseresultat ,00 Resultat efter finansiella poster ,00 Beräknat resultat ,00

22 Valberedningens förslag på stämman 19 april 2015 Antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår: Oförändrat 12 ledamöter Arvoden och kostnadsersättningar Valberedningen föreslår: Oförändrade arvoden och kostnadsersättningar. Ordförande i föreningen Valberedningen föreslår: Gunvor Axelsson, omval som ordförande på 1 år Val av styrelse Walter Johansson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Övriga ledamöter har emellertid låtit valberedningen förstå att man fortsatt står till förfogande. Valberedningen föreslår: Nyval 3 år till 2018 Patrik Hazelius Omval 3 år till 2018 Per Eliasson Omval 3 år till 2018 Jan-Åke Jacobson Omval 3 år till 2018 Kent Lyngåker Kvarstående ledamöter: Johan Lind vald till 2016 Magnus Nilsson vald till 2016 Roland Davidsson vald till 2016 Gunvor Axelsson vald till 2016 Eva Nilsson vald till 2017 Fredrik Hedin vald till 2017 Andreas Trunk vald till 2017 Anton Lindblad vald till 2017 Val av revisorer Patrik Hazelius (revisorssuppleant till 2015) föreslås enligt ovan för nyval som styrelseledamot. Övriga revisorer har låtit valberedningen förstå att man fortsatt står till förfogande. Valberedningen föreslår: Marie Thorstensson ( ÖPwC ), revisor, omval till 2016 Lars-Åke Östergren, lekmannarevisor, omval till 2016 Lennart Widén, suppleant, omval till 2016 Lennart Wetterstad, suppleant, nyval till 2016 Valberedningen har bestått av Lars Rosén, sammankallande Sven-Erik Vänneå Annelie Edvardsson Lars-Åke Carlsson Med undantag av Annelie Edvardsson står vi fortsatt till SVAF:s förfogande LR

23 MiniCV för Patrik Hazelius, som valberedningen vid föreningsstämman föreslår nyväljas till styrelsen Patrik Hazelius 47 år. Claestorp Fidekomiss AB (Sörmland, utanför Katrineholm), skogs- och lantbruk, fastighetsförvaltning, jakt- och konferensverksamhet samt vattenkraft. Patrik är född och uppvuxen i Skåne, lantmästare (Alnarp 1993), växtoodling i Skåne fram till 2001 och började på Claestorp som inspektor. Kraftstationen är byggd 2007 med ny vattendom. LR Svensk Vattenkraftförening Box 57 Telefon: KÖPING Telefax:

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer