Protokoll från årsmöte i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen har skickats stadgeenligt. 3. Val av funktionärer - Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Helén Marklund från Linköping. - Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes Lena Klerfors från Göteborg. - Val av justeringsmän, tillika rösträknare Till justeringsmän valdes Anna-Karin Lind från Malmö och Marie Windolf från Linköping. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen genomlästes och godkändes. 5. Verksamhetsberättelse inkl. bokslut Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes. Se bilaga 1. Bokslutet för 2013 redovisades av Helena Thulin och godkändes. Se bilaga 2. En fråga angående att resekostnaderna blivit högre än budgeterat kunde förklaras med kostnader för EAUN-kongressen Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av Trine Aronsen från Stockholm. Revisorerna ansåg att räkenskaperna var i god ordning. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen för , bilaga 3, gicks igenom av Helena Thulin, Matilda Fagerberg och Karin Stenzelius och godkändes. Diskussion kring följande punkter: 2.1 Medlemmar vi har tappat ca 20 medlemmar per år de senaste åren. Diskussion kring vad som kan göras åt detta resulterade i följande förslag: - Agera mera så det syns. Vi fick ju under onsdagens föredrag höra att specialistföreningarna kommer att bli viktiga framöver. Sidan 1 av 13

2 Dela ut flygblad el. liknande inför Urologidagarna om att det är billigare för medlemmar. Kanske kan det påverka mer nu när läkemedelsföretagen inte kan vara med och betala i samma utsträckning. - Informera om nätverken som finns och vad de kan bidra med. - De kliniker som har interna informationsblad/veckomail eller likande kan se till att få med lite info om RSU där. - Informera på regionmötena i större utsträckning. 2.4 Nationellt Karin uppmanar nätverken att skicka in kontaktuppgifter och lite information om vad de gör till hemsidan, så det kan bli tillgängligt för alla intresserade. 3. Stipendier Matilda beskriver hur styrelsen tänkt ang. RSU:s stipendium framöver. En uppmaning gick ut till medlemmarna att söka stipendier. 4. Hemsidan Matilda förevisade hemsidan och efterfrågade åsikter från medlemmarna. Matilda ska tillsammans med Annelie Khatami ansvara för hemsidan. Diskussion hölls kring för- och nackdelar med inloggning på sidan. Inloggning ger ett argument för att bli medlem, men också en risk att man inte bryr sig om att gå in alls. Vi beslutade att tillsvidare ha den öppen för alla. På hemsidan ska information, avhandlingar och förbättringsarbeten läggas. Diskussionsforumet behöver förbättras. Önskemål om flikar för de olika nätverken framkom. 5. Tidskrift Karin informerade om tidningen och uppmanade medlemmarna att skicka in färdiga bidrag, men också idéer på sådant som skulle vara intressant att läsa. Det behövs input från hela landet. Medlemmarna tycker att tidningen är trevlig och bra. 6, Kurser/konferenser Urologidagarna går nästa år i Karlstad. 7. Utbildning Karin informerade om den pågående kursen i urologisk omvårdnad. Det är 32 deltagare från hela Sverige. Kursen planers gå varje hösttermin tills vidare. Inkontinenskursen 7½ hp går under vårterminen på Malmö högskola. Cystoskopikursen kräver tio deltagare för att kunna starta igen. 8. Internationellt samarbete Karin informerade om NUF2015 i Malmö. Hemsida Abstrakt önskas till denna konferens. Information om att man måste ha betalat in medlemsavgiften till RSU senast i oktober för att få den billigare avgiften på EAUN-kongressen året efter. Budgetförslaget redovisades av Helena Thulin och godkändes. Se bilaga 4. En ideell förening får inte gå med vinst. 9. Medlemsavgiftens storlek Årsmötet godkände att nuvarande medlemsavgift, 350:- för fullbetalande och 200:- för pensionärer och stödmedlemmar, kvarstår. 10. Motioner Inga motioner har inkommit. Sidan 2 av 13

3 Val av styrelse Förslag från valberedningen, se bilaga 5. - Val av styrelseordförande Helena Thulin från Stockholm valdes på ett år. - Val av styrelseledamöter Lena Klerfors och Annelie Khatami från Göteborg, Anette Kühme från Malmö, Elisabeth Gunnarsson från Jönköping omvaldes på två år. Karin Stenzelius från Malmö gick från suppleant till ledamot. - Val av suppleanter Omval på två år gjordes för Matilda Fagerberg från Eksjö och nyval på ett års fyllnad gjordes för Gun Danielsson från Stockholm. - Val av revisorer och revisorssuppleant Trine Aronsen, Åsa Levin och Maria Heden från Stockholm valdes om på ett år. 12. Val av valberedning Styrelsens förslag till ny valberedning, se bilaga 5. - Val av ny valberedning Trine Aronsen från Stockholm och Ingrid Erlandsson från Jönköping omvaldes på ett år. Nyval gjordes för Ludmila Harlid från Stockholm på ett år. 13. Aktuell information Information om att nästa års Urologidagar hålls i Karlstad och att organisationskommittén tacksamt tar emot förslag på programpunkter. 14. Övriga frågor Funderingar kring hur det kommer att bli med nästa års Urologidagar, då industrin inte kan stödja i samma utsträckning. Förtydligande att medlemsavgiften för pensionärer är 200:-/år. RSU har bemärkelsedag i år, 25 år. Föreningen startade som SUSS Drivande krafter var Ingegärd Rynhagen, Stockholm och Maj-Britt Jönsson, Skåne. Märta Lauritzen gjorde en historisk tillbakablick i samband med 20- årsjubileet. Den ligger på föreningens hemsida. 15. Årsmötet avslutas Mötesordförande Helén Marklund avslutade årsmötet. Efter årsmötet delade Maria Heden från Medac ut Medacs stipendium på 15000:- till Anna-Karin Lind och Jenny Wannegård, båda från Malmö. De ämnar göra en studieresa till Glasgow för pengarna. Sekreterare Justerare Justerare Lena Klerfors Anna-Karin Lind Marie Windolf Sidan 3 av 13

4 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen beskriver verksamhetsåret Här följer en summering. 2. Mötesplatser 2.1 Medlemmar Föreningen har under året fått 21 nya medlemmar. Vi har avregistrerat 42 fullbetalande och en stödmedlem. Detta innebär att föreningen har minskat med 21 medlemmar och består idag av 323 medlemmar. Vårdförbundet (VF) sköter vissa delar av vårt medlemsregister (tillhandahåller databas med viss adressuppdatering samt avisering av medlemsavgifter via medlemsregistret ROBIN). Kostnaden för tjänsten är fortsatt rimlig och underlättar arbetet för medlemsansvarig. 2.2 Regionalt arbete Många av våra medlemmar är engagerade i de möten som anordnas i regionerna. 2.3 Styrelsens inre arbete Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Vid två möten har styrelsen träffats fysiskt, övriga möten har varit förlagda som telefon- eller Skype-möten. Styrelsen har under året följt de skriftliga riktlinjer som rör arbetssätt och ersättningsnivåer för resor och måltider. Dokumentet har reviderats under året. En utomstående revisor sköter föreningens ekonomi. Detta fungerar mycket tillfredsställande och har underlättat det inre arbetet avsevärt. Styrelsen har en ekonomisk kontaktperson som sköter kontakter med revisorn. 2.4 Nationellt Arbetsgrupper Föreningen stöttar och erbjuder hjälp till etablerade nätverk, t ex kontaktsjuksköterskor för prostatacancer, cystoskoperande sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar med ESWL. Det nationella samarbetet med olika organisationer pågår ständigt. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Vi har tagit del av diverse motioner och remissvar. Vårdförbundet (VF) Vi fortsätter samarbetet ang. databas för medlemsregistret i programmet kallat ROBIN. Sidan 4 av 13

5 Bilaga 1 3. Stipendier Två stipendiater har gemensamt tilldelats Medacs stipendium med inriktning att utveckla vården inom blåscancer. 4. Hemsidan Föreningens nya hemsida administreras av MediaHuset sedan våren 2014 och uppdateras regelbundet. 5. Tidskrift Vi startade vår nya tidskrift, Svensk Urologi, tillsammans med SUF i Oktober Tidskriften ges ut fyra gånger per år. RSU har ett avtal med MediaHuset, liksom SUF, som är ansvarig utgivare. Under året har diskussioner förts med UTF, som nu beslutat att gå med i samarbetet. UTF kommer med i tidskriften från och med årets tredje nummer. Karin Stenzelius är RSU:s redaktör och Marie-Louise Larsson samt Elisabeth Gunnarsson Blomqvist är med i redaktionskommittén. 6. Kurser/konferenser Urologidagarna Förra årets konferens hölls i Linköping. Kongressbyrån Congrex Sweden AB gick i konkurs några dagar innan mötesstarten. Styrelsen hade ett telefonmöte för överläggning och beslutade att ekonomiskt stödja genomförandet av mötet med 75000:-. Den slutliga summan blev 55000:-, då UTF bidrog med 20000:-. Mötet genomfördes i stort sett som planerat efter stora arbetsinsatser från lokala och nationella organisationskommittéer. Några programpunkter fick ställas in, många kongressdeltagare fick betala hotellrummet en gång till och en del kunde inte närvara. Inför 2014-års Urologidagar har två ledamöter ingått i den nationella organisationskommittén. Organisationskommittén för Urologidagarna har varit representerade av de flesta yrkesorganisationer inom urologi (SUF, RSU och UTF). 7. Utbildning Utbildningen av urologisjuksköterskor om 15 högskolepoäng med bas i Lund genomfördes även i år och ny kurs är planerad till höstterminen Sidan 5 av 13

6 Bilaga 1 8. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Planering inför NUF-mötet 2015 i Malmö pågår. RSU har en representant i organisationskommittén. EAUN Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN. Tre av RSU:s ledamöter deltog vid EAUN-mötet i Stockholm. RSU:s ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna å RSU:s vägnar samt deltog i paneldiskussion om sjuksköterskeutbildningen i olika länder. Två av RSU:s ledamöter deltog på EAUN:s årsmöte. 9. Övrigt Föreningen har en stabil ekonomi som ger utrymme för viss rörelsefrihet. Denna redovisas som en separat punkt vid årsmötet. Styrelsen Sidan 6 av 13

7 Bilaga 2 Årsredovisning RSU 2013 Resultatäkning Verkligt Verkligt Budget Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader UroVision Stipendier Konferenser Resekostnader Administration och IT Övriga kostnader Summa kostnader Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Kundfordran Plusgirot Summa tillgångar Skulder o eget kapital Eget kapital Årets resultat Leverantörsskuld Interimsposter 0 0 Summa skulder o eget kapital Sidan 7 av 13

8 Bilaga 3 Verksamhetsplan År Målsättning Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi är en politiskt obunden förening med humanistiskt grundsyn. "Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi" är en professionell sammanslutning av sjuksköterskor med intresse för urologi. Föreningen skall vara riksomfattande och är en sektion/riksförening inom svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet (VF). Föreningen syftar till att bevaka, främja och bidra till utveckling genom att: verka för en god och säker urologisk vård och omvårdnad i enlighet med evidensbaserad kunskap, verka för utveckling av urologisjuksköterskans yrkesområde, verka för utbildning i och information om urologisk vård och omvårdnad, verka för samarbete och utbyte, regionalt, nationellt och internationellt med föreningar och organisationer inom föreningens intresseområden samt med andra yrkeskategorier. 2. Mötesplatser 2.1 Medlemmar Vi arbetar vidare med målsättningen att öka antalet medlemmar och att behålla våra medlemmar. Vi fortsätter att förbättra handläggningsrutinen för nya medlemmar bl a genom att uppdatera informationen på hemsidan. 2.2 Regionalt arbete Styrelsens alla ledamöter agerar kontaktpersoner ut mot medlemmarna. Styrelsen föreslår e-post som kanal mellan medlemmar och styrelse. 2.3 Styrelsens inre arbete Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla/effektivisera styrelsens inre arbete. Styrelsen ämnar fortsätta med möten via Skype eller telefon som mötesform. För att underlätta kontakt inom styrelsen planeras också två fysiska styrelsemöten under året. Arbetsuppgifterna i styrelsen är uppdelade efter kompetensområden och ledamöterna ingår i olika arbetsgrupper. Styrelsen fortsätter att betala för tjänsten med en utomstående revisor som sköter föreningens ekonomi och avser att fortsätta med en ekonomiskt kontaktperson inom styrelsen, som fungerar som länk/kontaktperson i frågor som rör föreningens ekonomi. Vi fortsätter att revidera de skriftliga riktlinjerna för styrelsens arbetssätt fortlöpande. 2.4 Nationellt Arbetsgrupper Vi vill stimulera sjuksköterskor att bilda arbetsgrupper/nätverk i syfte att utveckla urologisjuksköterskans roll. Föreningen kan hjälpa till att förmedla kontakter, förmedla information i vår tidskrift och på hemsidan. RSU fortsätter stödja nätverket för cystoskoperande sjuksköterskor, sjuksköterskor med mottagning inom prostatacancervård, forskningssjuksköterskor samt sjuksköterskor som arbetar med ESWL och ser gärna att fler grupper av sjuksköterskor med specialfunktioner bildar nätverk inom föreningen. Sidan 8 av 13

9 Bilaga 3 Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Vi fortsätter vårt samarbete med SSF, svara på remisser och ta hjälp av varandras kunskaper i olika frågor. Vårdförbundet (VF) Fortsatt samarbete med Vårdförbundet ang. medlemsregistret (ROBIN) samt svara på remisser och ta hjälp av varandras kunskaper i olika frågor. Vi fortsätter vårt samarbete med UTF och SUF, framförallt med Urologidagarna och Svensk Urologi. I övrigt vill vi fortsätta vårt goda samarbete, som finns med många företag, i den omfattning som gagnar och står i samspel med föreningens intressen och i god etisk hållning. 3. Stipendier Det senaste året har få stipendieansökningar inkommit. Vi behöver därför lägga extra kraft på att inspirera till att söka stipendier. Ambitionen är att stärka kompetensen hos föreningens medlemmar att skriva och ansöka om medel. Föreningen vill fortsätta samarbetet med finansiärer till stipendieverksamheten med inriktning mot utbildning, kurser och resestipendier. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Medac. Styrelsen föreslår att återinföra RSU:s resestipendium igen. Information om stipendierna kommer att ligga på vår hemsida. 4. Hemsidan Vår målsättning är att hemsidan ska vara ett forum för information där aktuella och relevanta uppgifter som rör föreningens verksamhet och intresseområden ska finns tillgängliga. Två styrelsemedlemmar tillsammans med MediaHuset uppdaterar hemsidan regelbundet. 5. Tidskrift Vi fortsätter det påbörjade samarbetet med MediaHuset och tidskriften Svensk Urologi. Från styrelsen bistås med en redaktör och två redaktionsrepresentanter. Diskussioner ska föras med UTF angående samarbetsavtal. Sidan 9 av 13

10 Bilaga 3 6. Kurser/konferenser Urologidagarna Vi fortsätter vårt samarbete med en bildad organisationskommitté där företrädare för de deltagande yrkesorganisationerna finns representerade. RSU fortsätter att delta i planeringen och ansvara för programpunkter med omvårdnadsfokus vid Urologidagarna genom att planera föreläsningar och bjuda in föredragshållare i samarbete med lokal organisationskommitté. Under dagarna kommer även föreningen att hålla årsmöte. 7. Utbildning Vi stöder den nätbaserade uppdragsutbildningen i urologisk omvårdnad, 15 hp. Vi stöder även utbildningen för cystoskoperande sjuksköterskor. 8. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Vår förhoppning är att samarbetet med våra systerföreningar i Norden får bättre styrfart inför NUF-mötet 2015 i Malmö. EAUN Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det numer automatiska medlemskapet i EAUN. Genom detta fortsätter vi att stärka informationskanalerna mellan EAUN och RSU. Vidare vill vi fortsätta kontakterna genom att representera föreningen vid de internationella konferenserna EAU/EAUN. 9. Övrigt Till sist ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår som rymmer många nya utmaningar i att föra vår profession ytterligare ett steg framåt, vilket gagnar våra patienter och ger oss själva glädje i arbetet. Styrelsen Sidan 10 av 13

11 Bilaga 4 Resultat- och balansräkning RSU 2014 Resultaträkning Jan - Aug Budget Förslag 2014 hela 2014 budget 2015 Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter 0 0 Från eget kapital Summa intäkter Kostnader Stipendier Nätverk UroVision 0 0 Konferenser Resekostnader Administration och IT Övriga kostnader Summa kostnader Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Nordea Summa tillgångar Skulder o eget kapital Eget kapital Årets resultat Leverantörsskuld Summa skulder o eget kapital Avvecklingsplan sparkonto Avsättning kommande konferenser Stipendier Stipendier Stipendier Stipendier Stipendier Summa Sidan 11 av 13

12 Bilaga 5 Styrelsens sammansättning fram till årsmötet Ordförande ( ) Helena Thulin, Stockholm Vice ordförande Marie-Louise Larsson, Göteborg Sekreterare Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Ledamot Yvonne Stolt, Stockholm Suppleant Karin Stenzelius, Malmö Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö (fyllnad 1 år) Avgår från Styrelsen Ledamot Yvonne Stolt, Stockholm I tur för omval Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Revisorer Ordinarie Maria Heden, Stockholm Ordinarie Trine Aronsen, Stockholm Suppleant Åsa Levin, Stockholm Avgår revisorer: -- Valberedning Sammankallande Trine Aronsson, Stockholm Gun Danielsson, Stockholm Ingrid Erlandsson, Jönköping Sidan 12 av 13

13 Bilaga 5 Valberedningens förslag på omval och nya ledamöter till styrelsen Omval Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Nyval Suppleant Gun Danielsson, Stockholm (fyllnad 1 år) Val av ordförande Ordförande Helena Thulin, Stockholm Valberedningens förslag till ny styrelse Ordförande ( ) Helena Thulin, Stockholm Ledamot Marie-Louise Larsson, Göteborg Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Ledamot Karin Stenzelius, Malmö Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Suppleant Gun Danielsson, Stockholm (fyllnad 1 år) Styrelsen utser inom sig ekonomiskt ansvarig och övriga poster Revisorer Ordinarie Maria Heden, Stockholm Ordinarie Trine Aronsen, Stockholm Suppleant Åsa Levin, Stockholm Styrelsens förslag till ny valberedning Valberedning Sammankallande Trine Aronsson, Stockholm Ingrid Erlandsson, Jönköping Ludmila Harlid, Stockholm Sidan 13 av 13

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar. för AHN Nerja

Stadgar. för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna 12 november 2007 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg 2011-03-13 Birka Paradise 1. Mötets öppnande Avgående ordförande Siv Bringetun hälsade alla välkomna och förklarade 2011 års årsmöte öppnat.

Läs mer