Protokoll från årsmöte i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen har skickats stadgeenligt. 3. Val av funktionärer - Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Helén Marklund från Linköping. - Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes Lena Klerfors från Göteborg. - Val av justeringsmän, tillika rösträknare Till justeringsmän valdes Anna-Karin Lind från Malmö och Marie Windolf från Linköping. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen genomlästes och godkändes. 5. Verksamhetsberättelse inkl. bokslut Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes. Se bilaga 1. Bokslutet för 2013 redovisades av Helena Thulin och godkändes. Se bilaga 2. En fråga angående att resekostnaderna blivit högre än budgeterat kunde förklaras med kostnader för EAUN-kongressen Revisionsberättelse Revisionsberättelsen upplästes av Trine Aronsen från Stockholm. Revisorerna ansåg att räkenskaperna var i god ordning. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen för , bilaga 3, gicks igenom av Helena Thulin, Matilda Fagerberg och Karin Stenzelius och godkändes. Diskussion kring följande punkter: 2.1 Medlemmar vi har tappat ca 20 medlemmar per år de senaste åren. Diskussion kring vad som kan göras åt detta resulterade i följande förslag: - Agera mera så det syns. Vi fick ju under onsdagens föredrag höra att specialistföreningarna kommer att bli viktiga framöver. Sidan 1 av 13

2 Dela ut flygblad el. liknande inför Urologidagarna om att det är billigare för medlemmar. Kanske kan det påverka mer nu när läkemedelsföretagen inte kan vara med och betala i samma utsträckning. - Informera om nätverken som finns och vad de kan bidra med. - De kliniker som har interna informationsblad/veckomail eller likande kan se till att få med lite info om RSU där. - Informera på regionmötena i större utsträckning. 2.4 Nationellt Karin uppmanar nätverken att skicka in kontaktuppgifter och lite information om vad de gör till hemsidan, så det kan bli tillgängligt för alla intresserade. 3. Stipendier Matilda beskriver hur styrelsen tänkt ang. RSU:s stipendium framöver. En uppmaning gick ut till medlemmarna att söka stipendier. 4. Hemsidan Matilda förevisade hemsidan och efterfrågade åsikter från medlemmarna. Matilda ska tillsammans med Annelie Khatami ansvara för hemsidan. Diskussion hölls kring för- och nackdelar med inloggning på sidan. Inloggning ger ett argument för att bli medlem, men också en risk att man inte bryr sig om att gå in alls. Vi beslutade att tillsvidare ha den öppen för alla. På hemsidan ska information, avhandlingar och förbättringsarbeten läggas. Diskussionsforumet behöver förbättras. Önskemål om flikar för de olika nätverken framkom. 5. Tidskrift Karin informerade om tidningen och uppmanade medlemmarna att skicka in färdiga bidrag, men också idéer på sådant som skulle vara intressant att läsa. Det behövs input från hela landet. Medlemmarna tycker att tidningen är trevlig och bra. 6, Kurser/konferenser Urologidagarna går nästa år i Karlstad. 7. Utbildning Karin informerade om den pågående kursen i urologisk omvårdnad. Det är 32 deltagare från hela Sverige. Kursen planers gå varje hösttermin tills vidare. Inkontinenskursen 7½ hp går under vårterminen på Malmö högskola. Cystoskopikursen kräver tio deltagare för att kunna starta igen. 8. Internationellt samarbete Karin informerade om NUF2015 i Malmö. Hemsida Abstrakt önskas till denna konferens. Information om att man måste ha betalat in medlemsavgiften till RSU senast i oktober för att få den billigare avgiften på EAUN-kongressen året efter. Budgetförslaget redovisades av Helena Thulin och godkändes. Se bilaga 4. En ideell förening får inte gå med vinst. 9. Medlemsavgiftens storlek Årsmötet godkände att nuvarande medlemsavgift, 350:- för fullbetalande och 200:- för pensionärer och stödmedlemmar, kvarstår. 10. Motioner Inga motioner har inkommit. Sidan 2 av 13

3 Val av styrelse Förslag från valberedningen, se bilaga 5. - Val av styrelseordförande Helena Thulin från Stockholm valdes på ett år. - Val av styrelseledamöter Lena Klerfors och Annelie Khatami från Göteborg, Anette Kühme från Malmö, Elisabeth Gunnarsson från Jönköping omvaldes på två år. Karin Stenzelius från Malmö gick från suppleant till ledamot. - Val av suppleanter Omval på två år gjordes för Matilda Fagerberg från Eksjö och nyval på ett års fyllnad gjordes för Gun Danielsson från Stockholm. - Val av revisorer och revisorssuppleant Trine Aronsen, Åsa Levin och Maria Heden från Stockholm valdes om på ett år. 12. Val av valberedning Styrelsens förslag till ny valberedning, se bilaga 5. - Val av ny valberedning Trine Aronsen från Stockholm och Ingrid Erlandsson från Jönköping omvaldes på ett år. Nyval gjordes för Ludmila Harlid från Stockholm på ett år. 13. Aktuell information Information om att nästa års Urologidagar hålls i Karlstad och att organisationskommittén tacksamt tar emot förslag på programpunkter. 14. Övriga frågor Funderingar kring hur det kommer att bli med nästa års Urologidagar, då industrin inte kan stödja i samma utsträckning. Förtydligande att medlemsavgiften för pensionärer är 200:-/år. RSU har bemärkelsedag i år, 25 år. Föreningen startade som SUSS Drivande krafter var Ingegärd Rynhagen, Stockholm och Maj-Britt Jönsson, Skåne. Märta Lauritzen gjorde en historisk tillbakablick i samband med 20- årsjubileet. Den ligger på föreningens hemsida. 15. Årsmötet avslutas Mötesordförande Helén Marklund avslutade årsmötet. Efter årsmötet delade Maria Heden från Medac ut Medacs stipendium på 15000:- till Anna-Karin Lind och Jenny Wannegård, båda från Malmö. De ämnar göra en studieresa till Glasgow för pengarna. Sekreterare Justerare Justerare Lena Klerfors Anna-Karin Lind Marie Windolf Sidan 3 av 13

4 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen beskriver verksamhetsåret Här följer en summering. 2. Mötesplatser 2.1 Medlemmar Föreningen har under året fått 21 nya medlemmar. Vi har avregistrerat 42 fullbetalande och en stödmedlem. Detta innebär att föreningen har minskat med 21 medlemmar och består idag av 323 medlemmar. Vårdförbundet (VF) sköter vissa delar av vårt medlemsregister (tillhandahåller databas med viss adressuppdatering samt avisering av medlemsavgifter via medlemsregistret ROBIN). Kostnaden för tjänsten är fortsatt rimlig och underlättar arbetet för medlemsansvarig. 2.2 Regionalt arbete Många av våra medlemmar är engagerade i de möten som anordnas i regionerna. 2.3 Styrelsens inre arbete Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Vid två möten har styrelsen träffats fysiskt, övriga möten har varit förlagda som telefon- eller Skype-möten. Styrelsen har under året följt de skriftliga riktlinjer som rör arbetssätt och ersättningsnivåer för resor och måltider. Dokumentet har reviderats under året. En utomstående revisor sköter föreningens ekonomi. Detta fungerar mycket tillfredsställande och har underlättat det inre arbetet avsevärt. Styrelsen har en ekonomisk kontaktperson som sköter kontakter med revisorn. 2.4 Nationellt Arbetsgrupper Föreningen stöttar och erbjuder hjälp till etablerade nätverk, t ex kontaktsjuksköterskor för prostatacancer, cystoskoperande sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar med ESWL. Det nationella samarbetet med olika organisationer pågår ständigt. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Vi har tagit del av diverse motioner och remissvar. Vårdförbundet (VF) Vi fortsätter samarbetet ang. databas för medlemsregistret i programmet kallat ROBIN. Sidan 4 av 13

5 Bilaga 1 3. Stipendier Två stipendiater har gemensamt tilldelats Medacs stipendium med inriktning att utveckla vården inom blåscancer. 4. Hemsidan Föreningens nya hemsida administreras av MediaHuset sedan våren 2014 och uppdateras regelbundet. 5. Tidskrift Vi startade vår nya tidskrift, Svensk Urologi, tillsammans med SUF i Oktober Tidskriften ges ut fyra gånger per år. RSU har ett avtal med MediaHuset, liksom SUF, som är ansvarig utgivare. Under året har diskussioner förts med UTF, som nu beslutat att gå med i samarbetet. UTF kommer med i tidskriften från och med årets tredje nummer. Karin Stenzelius är RSU:s redaktör och Marie-Louise Larsson samt Elisabeth Gunnarsson Blomqvist är med i redaktionskommittén. 6. Kurser/konferenser Urologidagarna Förra årets konferens hölls i Linköping. Kongressbyrån Congrex Sweden AB gick i konkurs några dagar innan mötesstarten. Styrelsen hade ett telefonmöte för överläggning och beslutade att ekonomiskt stödja genomförandet av mötet med 75000:-. Den slutliga summan blev 55000:-, då UTF bidrog med 20000:-. Mötet genomfördes i stort sett som planerat efter stora arbetsinsatser från lokala och nationella organisationskommittéer. Några programpunkter fick ställas in, många kongressdeltagare fick betala hotellrummet en gång till och en del kunde inte närvara. Inför 2014-års Urologidagar har två ledamöter ingått i den nationella organisationskommittén. Organisationskommittén för Urologidagarna har varit representerade av de flesta yrkesorganisationer inom urologi (SUF, RSU och UTF). 7. Utbildning Utbildningen av urologisjuksköterskor om 15 högskolepoäng med bas i Lund genomfördes även i år och ny kurs är planerad till höstterminen Sidan 5 av 13

6 Bilaga 1 8. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Planering inför NUF-mötet 2015 i Malmö pågår. RSU har en representant i organisationskommittén. EAUN Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN. Tre av RSU:s ledamöter deltog vid EAUN-mötet i Stockholm. RSU:s ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna å RSU:s vägnar samt deltog i paneldiskussion om sjuksköterskeutbildningen i olika länder. Två av RSU:s ledamöter deltog på EAUN:s årsmöte. 9. Övrigt Föreningen har en stabil ekonomi som ger utrymme för viss rörelsefrihet. Denna redovisas som en separat punkt vid årsmötet. Styrelsen Sidan 6 av 13

7 Bilaga 2 Årsredovisning RSU 2013 Resultatäkning Verkligt Verkligt Budget Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader UroVision Stipendier Konferenser Resekostnader Administration och IT Övriga kostnader Summa kostnader Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Kundfordran Plusgirot Summa tillgångar Skulder o eget kapital Eget kapital Årets resultat Leverantörsskuld Interimsposter 0 0 Summa skulder o eget kapital Sidan 7 av 13

8 Bilaga 3 Verksamhetsplan År Målsättning Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi är en politiskt obunden förening med humanistiskt grundsyn. "Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi" är en professionell sammanslutning av sjuksköterskor med intresse för urologi. Föreningen skall vara riksomfattande och är en sektion/riksförening inom svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet (VF). Föreningen syftar till att bevaka, främja och bidra till utveckling genom att: verka för en god och säker urologisk vård och omvårdnad i enlighet med evidensbaserad kunskap, verka för utveckling av urologisjuksköterskans yrkesområde, verka för utbildning i och information om urologisk vård och omvårdnad, verka för samarbete och utbyte, regionalt, nationellt och internationellt med föreningar och organisationer inom föreningens intresseområden samt med andra yrkeskategorier. 2. Mötesplatser 2.1 Medlemmar Vi arbetar vidare med målsättningen att öka antalet medlemmar och att behålla våra medlemmar. Vi fortsätter att förbättra handläggningsrutinen för nya medlemmar bl a genom att uppdatera informationen på hemsidan. 2.2 Regionalt arbete Styrelsens alla ledamöter agerar kontaktpersoner ut mot medlemmarna. Styrelsen föreslår e-post som kanal mellan medlemmar och styrelse. 2.3 Styrelsens inre arbete Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla/effektivisera styrelsens inre arbete. Styrelsen ämnar fortsätta med möten via Skype eller telefon som mötesform. För att underlätta kontakt inom styrelsen planeras också två fysiska styrelsemöten under året. Arbetsuppgifterna i styrelsen är uppdelade efter kompetensområden och ledamöterna ingår i olika arbetsgrupper. Styrelsen fortsätter att betala för tjänsten med en utomstående revisor som sköter föreningens ekonomi och avser att fortsätta med en ekonomiskt kontaktperson inom styrelsen, som fungerar som länk/kontaktperson i frågor som rör föreningens ekonomi. Vi fortsätter att revidera de skriftliga riktlinjerna för styrelsens arbetssätt fortlöpande. 2.4 Nationellt Arbetsgrupper Vi vill stimulera sjuksköterskor att bilda arbetsgrupper/nätverk i syfte att utveckla urologisjuksköterskans roll. Föreningen kan hjälpa till att förmedla kontakter, förmedla information i vår tidskrift och på hemsidan. RSU fortsätter stödja nätverket för cystoskoperande sjuksköterskor, sjuksköterskor med mottagning inom prostatacancervård, forskningssjuksköterskor samt sjuksköterskor som arbetar med ESWL och ser gärna att fler grupper av sjuksköterskor med specialfunktioner bildar nätverk inom föreningen. Sidan 8 av 13

9 Bilaga 3 Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Vi fortsätter vårt samarbete med SSF, svara på remisser och ta hjälp av varandras kunskaper i olika frågor. Vårdförbundet (VF) Fortsatt samarbete med Vårdförbundet ang. medlemsregistret (ROBIN) samt svara på remisser och ta hjälp av varandras kunskaper i olika frågor. Vi fortsätter vårt samarbete med UTF och SUF, framförallt med Urologidagarna och Svensk Urologi. I övrigt vill vi fortsätta vårt goda samarbete, som finns med många företag, i den omfattning som gagnar och står i samspel med föreningens intressen och i god etisk hållning. 3. Stipendier Det senaste året har få stipendieansökningar inkommit. Vi behöver därför lägga extra kraft på att inspirera till att söka stipendier. Ambitionen är att stärka kompetensen hos föreningens medlemmar att skriva och ansöka om medel. Föreningen vill fortsätta samarbetet med finansiärer till stipendieverksamheten med inriktning mot utbildning, kurser och resestipendier. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Medac. Styrelsen föreslår att återinföra RSU:s resestipendium igen. Information om stipendierna kommer att ligga på vår hemsida. 4. Hemsidan Vår målsättning är att hemsidan ska vara ett forum för information där aktuella och relevanta uppgifter som rör föreningens verksamhet och intresseområden ska finns tillgängliga. Två styrelsemedlemmar tillsammans med MediaHuset uppdaterar hemsidan regelbundet. 5. Tidskrift Vi fortsätter det påbörjade samarbetet med MediaHuset och tidskriften Svensk Urologi. Från styrelsen bistås med en redaktör och två redaktionsrepresentanter. Diskussioner ska föras med UTF angående samarbetsavtal. Sidan 9 av 13

10 Bilaga 3 6. Kurser/konferenser Urologidagarna Vi fortsätter vårt samarbete med en bildad organisationskommitté där företrädare för de deltagande yrkesorganisationerna finns representerade. RSU fortsätter att delta i planeringen och ansvara för programpunkter med omvårdnadsfokus vid Urologidagarna genom att planera föreläsningar och bjuda in föredragshållare i samarbete med lokal organisationskommitté. Under dagarna kommer även föreningen att hålla årsmöte. 7. Utbildning Vi stöder den nätbaserade uppdragsutbildningen i urologisk omvårdnad, 15 hp. Vi stöder även utbildningen för cystoskoperande sjuksköterskor. 8. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Vår förhoppning är att samarbetet med våra systerföreningar i Norden får bättre styrfart inför NUF-mötet 2015 i Malmö. EAUN Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det numer automatiska medlemskapet i EAUN. Genom detta fortsätter vi att stärka informationskanalerna mellan EAUN och RSU. Vidare vill vi fortsätta kontakterna genom att representera föreningen vid de internationella konferenserna EAU/EAUN. 9. Övrigt Till sist ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår som rymmer många nya utmaningar i att föra vår profession ytterligare ett steg framåt, vilket gagnar våra patienter och ger oss själva glädje i arbetet. Styrelsen Sidan 10 av 13

11 Bilaga 4 Resultat- och balansräkning RSU 2014 Resultaträkning Jan - Aug Budget Förslag 2014 hela 2014 budget 2015 Intäkter Medlemsavgifter Annonsintäkter 0 0 Från eget kapital Summa intäkter Kostnader Stipendier Nätverk UroVision 0 0 Konferenser Resekostnader Administration och IT Övriga kostnader Summa kostnader Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Nordea Summa tillgångar Skulder o eget kapital Eget kapital Årets resultat Leverantörsskuld Summa skulder o eget kapital Avvecklingsplan sparkonto Avsättning kommande konferenser Stipendier Stipendier Stipendier Stipendier Stipendier Summa Sidan 11 av 13

12 Bilaga 5 Styrelsens sammansättning fram till årsmötet Ordförande ( ) Helena Thulin, Stockholm Vice ordförande Marie-Louise Larsson, Göteborg Sekreterare Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Ledamot Yvonne Stolt, Stockholm Suppleant Karin Stenzelius, Malmö Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö (fyllnad 1 år) Avgår från Styrelsen Ledamot Yvonne Stolt, Stockholm I tur för omval Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Revisorer Ordinarie Maria Heden, Stockholm Ordinarie Trine Aronsen, Stockholm Suppleant Åsa Levin, Stockholm Avgår revisorer: -- Valberedning Sammankallande Trine Aronsson, Stockholm Gun Danielsson, Stockholm Ingrid Erlandsson, Jönköping Sidan 12 av 13

13 Bilaga 5 Valberedningens förslag på omval och nya ledamöter till styrelsen Omval Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Nyval Suppleant Gun Danielsson, Stockholm (fyllnad 1 år) Val av ordförande Ordförande Helena Thulin, Stockholm Valberedningens förslag till ny styrelse Ordförande ( ) Helena Thulin, Stockholm Ledamot Marie-Louise Larsson, Göteborg Ledamot Lena Klerfors, Göteborg Ledamot Annelie Khatami, Göteborg Ledamot Anette Kühme, Malmö Ledamot Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping Ledamot Karin Stenzelius, Malmö Suppleant Matilda Fagerberg, Eksjö Suppleant Gun Danielsson, Stockholm (fyllnad 1 år) Styrelsen utser inom sig ekonomiskt ansvarig och övriga poster Revisorer Ordinarie Maria Heden, Stockholm Ordinarie Trine Aronsen, Stockholm Suppleant Åsa Levin, Stockholm Styrelsens förslag till ny valberedning Valberedning Sammankallande Trine Aronsson, Stockholm Ingrid Erlandsson, Jönköping Ludmila Harlid, Stockholm Sidan 13 av 13

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer