En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas."

Transkript

1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA MÖTEN... 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är, FF. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Linköping, Östergötlands län. 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja och aktivt verka för samarbetet mellan festerierna vid Linköpings universitet, och på så sätt hjälpa dem att utvecklas samt underlätta för dem vid arrangemang. Föreningen ska också bevaka och tillvarata festeriernas intressen samt agera som en gemensam röst för dem gentemot tredje part. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom möten en gång i månaden under terminstiderna vid Linköpings universitet, där alla medlemmar bjuds in. Föreningen ska också till viss begränsning erbjuda relevanta utbildningar. En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. 4 SAMMANSÄTTNING Föreningen består av representanter för vardera festeri vid Linköpings universitet som upptagits i föreningen som medlemmar. 5 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen. 6 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

2 7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april. 8 STADGETOLKNING Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. Tills dess att frågan avgjorts på årsmöte gäller styrelsens mening. 9 STADGEÄNDRING Förslag till ändringar av dessa stadgar ska skriftligen inlämnas till föreningens styrelse senast före kallelsen till det årsmöte vid vilken förslaget önskas behandlas och omedelbart anslås av styrelsen. Årsmötet ska behandla ändringsförslag vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. För beslut fordras att vid båda tillfällena minst 3/4 av antalet närvarande mötesdeltagare är ense om besluten. Vid andragångsbehandlingen kan de vid förra mötet antagna stadgeändringarna endast bifallas eller avslås. 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum och med minst 3/4 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera ska arkiveras. FÖRENINGENS MEDLEMMAR 11 MEDLEMSKAP Medlem i är de studenter vid Linköpings universitet som blivit förtroendevalda till ordförande i ett festeri vid Linköpings universitet. Ordförande för ett festeri äger rätt till medlemskap under förutsättningen att festeriet, som ordföranden representerar är erkänt som ett festeri av sin sektionsstyrelse, har minst fem medlemmar samt har minst två arrangemang, på lägst sektionsnivå, per år. Medlem i representerar hela sitt festeri och ska företräda sitt festeri på bästa sätt. 12 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 13 UTESLUTNING Medlem får endast uteslutas ur föreningen om denne har motarbetat föreningens verksamhet, ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslutet om uteslutning eller varning fattas av medlemmarna vid årsmöte eller extra årsmöte.

3 14 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem: - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, - har rätt till information om föreningens angelägenheter, - ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningen, - och har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 15 TIDPUNKT Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 16 KALLELSE Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Kallelsen ska komma till alla medlemmars kännedom på bästa möjliga sätt, till exempel genom e-post. 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT VID ÅRSMÖTE Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har en röst vardera. Har inte ordförande i ett festeri möjlighet att närvara på årsmötet får denne ersätas av suppleant. 18 BESLUTSFÖRHET Årsmötet är beslutsför då det är behörigt utlyst och då med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Som årsmötets beslut gäller, med undantag för de i 9 och 10 nämnda fallen, den mening som vid mötet erhåller flest röster. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i valfrågor avgör lotten. 20 VALBARHET Valbar till styrelsen och valberedningen är de fysiska personer som på något sätt varit aktiv inom sektion, förening eller studentkår vid Linköpings universitet.

4 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd vid mötet (vem som har rösträtt). 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Val a. Val av styrelse för en tid av ett år. b. Val av en revisor för en tid av ett år. Inom en vecka efter årsmöte ska protokoll anslås på föreningsspecifik plats. Originalprotokoll ska arkiveras. 22 EXTRA ÅRSMÖTE Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte när revisorn eller minst fem av medlemmarna begär det. Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen till begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den, inom 14 dagar, utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillsättas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta ovanstående åtgärder. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som sägs om årsmötet. VALBEREDNING 23 SAMMANSÄTTNING Valberedningen består av tre utsedda personer. Det ankommer på styrelsen att utse valberedning.

5 24 ÅLIGGANDEN Det åligger valberedningen att, inom lämplig tid och på lämpligt sätt, infordra förslag till kandidater till föreningens funktioner. Valberedningen upprättar minst ett förslag till varje post. Valberedningen ska senast en vecka före årsmöte framlägga sitt förslag till styrelsen. Alla medlemmar i föreningen har rätt att inkomma med skriftliga förslag till valberedningen. 25 MOTFÖRSLAG Motförslag till valberedningens förslag äger varje medlem rätt att väcka. Motförslag ska senast tre dagar före Årsmötet vara valberedningen tillhanda samt anslagna på föreningsspecifik plats. REVISION 26 REVISION För granskning av föreningens inventarier och räkenskaper väljer årsmötet en revisor. Revisorn ska vara myndig och kunnig inom revision. Revisorn får inte inneha annan befattning inom föreningen och ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. 27 ÅLIGGANDEN Revisorn ska senast två arbetsdagar före årsmöte avsluta sin granskning av föregående års verksamhet och avgiva revisionsberättelse över den företagna revisionen. Revisionsberättelse ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda styrelseledamöter. Om någon styrelseledamot inom föreningen avgår ska, vid behov, granskning av dennes förvaltning genast verkställas. 28 HANDLINGAR Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Räkenskaper och övriga handlingar ska tillställas revisorn senast två veckor före årsmöte. STYRELSEN 29 SAMMANSÄTTNING Styrelsen ska minst bestå av följande ordinarie ledamöter: 1) Ordförande 2) Sekreterare/Informationsansvarig 3) Ekonomiansvarig 4) Intendent 5) Bokningsansvarig En av ledamöterna, inte Ordförande, utses även till Vice ordförande.

6 30 STYRELSENS ÅLIGGANDEN När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: - tillse att föreningen iakttar gällande lagar och bindande regler, - verkställa av årsmötet fattade beslut, - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, - ansvara för och förvalta föreningens medel, - tillställa revisorn räkenskaper med mera enligt 28 och - förbereda årsmöte. 31 ORDFÖRANDE Ordföranden: - leder styrelsens sammanträden - för föreningens talan - ska, jämte justeringsmän, verkställa protokollgranskning 32 SEKRETERARE/INFORMATIONSANSVARIG Sekreteraren/informationsansvarige: - för styrelsens mötesprotokoll - har huvudansvaret för att mötesprotokollen sätts upp på föreningsspecifik plats samt att de når ut till samtliga styrelseledamöter och medlemmar - handhar föreningens arkiv och gamla protokoll - har huvudansvaret för att övrig information når medlemmarna 33 EKONOMIANSVARIG Ekonomiansvarige: - förvaltar föreningens ekonomi och bokför föreningens inkomster och utgifter 34 INTENDENT Intendenten: - ansvarar för att det material som finns i föreningens ägo är i gott skick. Skadas material ansvarar intendenten för att materialet lagas, alternativt ersätts 35 BOKNINGSANSVARIG Bokningsansvarige: - ska upprätthålla ett bokningssystem där medlemmar och utomstående har möjlighet att boka det materiel som föreningen tillhandahåller för uthyrning/utlåning 36 VICE ORDFÖRANDE Vice ordförande: - ska biträda styrelsens ordförande och inträda i dennes frånvaro som ställföreträdare 37 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller när minst halva antalet ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid

7 sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 38 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTSRÄTTEN Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt detta ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. ÖVRIGA MÖTEN 39 MÅNADSMÖTEN Styrelsen ska kalla medlemmarna till möte en gång i månaden under terminstiderna vid Linköpings universitet. Övriga, till exempel Kårservice, kårer och vakter, bjuds in som gäster med yttranderätt. Månadsmötena är ett led i att uppnå föreningens ändamål. 40 BOKNINGSMÖTE Styrelsen ska i slutet av vårterminen kalla till ett bokningsmöte. På bokningsmötet ska, tillsammans med medlemmarna, upprättas en planering över det kommande läsåret. Planeringen ska innehålla datum för de större arrangemang som är öppna för alla studenter vid Linköpings Universitet. På bokningsmötet ska diskussion föras kring upprättande av avtal gällande samarbeten inför det kommande året.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer