Nordiska Miljöfinansieringsbolaget ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska Miljöfinansieringsbolaget ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 Nordiska Miljöfinansieringsbolaget ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning 3_ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4_ KORT OM NEFCO 5_ STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8_ MILJÖSTATUSRAPPORT 12_ NEFCO INVESTERINGSFONDEN 13_ NORDISKA MILJÖUTVECKLINGSFONDEN 14_ RESULTATRÄKNING 15_ BALANSRÄKNING 16_ FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 17_ KASSAFLÖDESANALYS 18_ NOTER TILL BOKSLUTET 29_ REVISIONSBERÄTTELSER 30_ KONTROLLKOMMITTÉN, STYRELSEN, PERSONALEN

3 Likaså betydande för verksamheten var de nordiska miljöministrarnas beslut om en ny programperiod för åren för den Nordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF). VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Verksamhetsåret var ett aktivt och resultatmässigt gott år för NEFCO. Sammanlagt 59 projekt godkändes, däribland det första projektet i Vitryssland. De 59 godkända projekten inbegriper miljöbefrämjande åtgärder både inom privatsektorn och inom den offentliga sektorn. Projekten inom privatsektorn omfattar främst energieffektivisering, energiproduktion genom biobränsle, biogas och vindkraft samt hantering och återvinning av produktionsavfall. Inom den offentliga sektorn omfattar projekten energieffektivisering samt vatten och avloppsförsörjning samt institutionellt stöd inom den (VAprojekt). De godkända projekten förväntas bidra till bl.a. koldioxidreduktioner och minskade utsläpp av fosfor och kväve. Genom åren har NEFCO utvecklat ett antal olika finansieringsprodukter dels för att bättre tillmötesgå de specifika projektens behov men även för att beakta de ur nordiskt perspektiv prioriterade miljöområdena. Även affärsklimatet påverkar verksamhetens utveckling. Affärsklimatet i NEFCO:s verksamhetsländer skiljer sig från de nordiska länderna och det är av vikt att vi kontinuerligt håller oss informerade och utvecklar både arbetsformerna och våra lokala nätverk för att på bästa sätt stödja våra nordiska partners och våra medlemsländers prioriteringar. Utöver projektverksamheten deltar NEFCO aktivt i ett antal olika samarbetskonstellationer inom miljöarbetet. Det mest påtagliga under år var NEFCO:s bidrag till Östersjökommissionen HELCOM:s arbete att utveckla en ny handlingsplan för Östersjön: Baltic Sea Action Plan (BSAP). NEFCO:s uppdrag var att som sakkunnigorgan värdera de finansiella möjligheterna och begränsningarna med fokus på att förbättra genomförbarheten av projekt. Under de kommande åren kommer NEFCO att prioritera åtgärder som förbättrar Östersjöns ekologiska tillstånd och som är i linje med handlingsplanen. Inom arbetet med att verkställa NEFCO:s strategi godkändes ett demonstrationsprojekt i Kina. Syftet är att sprida NEFCO:s investeringskoncept och projektet genomförs i samarbete med de kinesiska miljömyndigheterna. Likaså inom strategiarbetet, färdigställdes NEFCO:s miljömetodik med syfte att sektorsvis (kommunala vattenprojekt, industri, energi, avfall, lantbruk) beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna av projekt, vilka indikatorer som utnyttjas i respektive projekt och på vilka grunder indikatorerna väljs, beräknas och rapporteras. Sammanfattningsvis kan noteras att det ekonomiska resultatet för året var mycket gott och att verksamheten år 2008 har inletts intensivt, vilket borgar för ett ytterligare händelserikt, utmanade och givande år. Slutligen önskar jag tacka vår styrelse och personalen för den gedigna insatsen under det gångna året. Därutöver vill jag även tacka våra partners för ett givande samarbete. Helsingfors i mars 2008 Ett högt prioriterat område är kampen mot klimatförändringar och verksamhet som syftar till att reducera utsläpp av klimatgaser. Sedan 2003 förvaltar NEFCO kolkreditfonden Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF), där de nordiska länderna, Tyskland och nio privata företag har investerat i fonden. NEFCO:s förvaltningsuppdrag har framskridit planenligt och våra erfarenheter inom klimatsektorn uppmärksammades då TGF:s investorer framförde ett önskemål om att investera ytterligare kapital för kolkrediter. På basen av investorernas initiativ inleddes arbetet med att utveckla en ny kolkreditfond. NEFCO:s kolkreditfonder bidrar till att stödja företag som aktivt eftersträvar att använda de flexibla mekanismerna inom Kyotoprotokollet för att uppnå sina klimatåtaganden. MAGNUS RYSTEDT, verkställande direktör 3

4 KORT OM NEFCO Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO är en internationell finansieringsinstitution specialiserad på miljöfinansiering. NEFCO etablerades år 1990 av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med målsättning att i Nordens närområden i Östeuropa medverka till genomförandet av kostnadseffektiva miljöprojekt, för att på detta sätt uppnå positiva miljöeffekter för Norden. NEFCO arbetar idag som förvaltare av ett antal fonder med miljöinriktning i Nordens närområden. De huvudsakligaste fonderna beskrivs nedan. NEFCO Investeringsfonden med ett kapital om 113,4 miljoner EUR kan NEFCO medverka som delägare, långivare eller garant i ekonomiskt bärkraftiga miljöprojekt. Finansierar projekt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland, samt tillsvidare, under en begränsad period, också i Estland, Lettland och Litauen. Projekt som har relevanta miljöeffekter. Projekt med miljöeffekter av nordiskt miljöintresse prioriteras varför tyngdpunkten ligger på insatser som reducerar utsläpp i vattendrag och hav samt gränsöverskridande luftburna utsläpp och utsläpp av växthusgaser. Förutsätter att en nordisk partner medverkar i projektet i ett långsiktigt samarbete. Detta kan ske i företagsform genom olika slag av direktinvesteringar, men också andra slags samarbetsprojekt kan komma i fråga t.ex. inom ramen för långfristigt leveranssamarbete. Projekt vars tekniska genomförbarhet och ekonomiska lönsamhet har utretts. NEFCO förutsätter att projektet uppfyller rimliga lönsamhetskrav men fäster, så länge detta uppnås, större vikt vid de miljömässiga effekterna. Nordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF) en finansieringsordning för mjuk finansiering (d.v.s. fördelaktigare än marknadsvillkor). Syftet är att stärka lönsamhetsförutsättningar för angelägna miljöprojekt, möjliggöra större risktagning vid finansieringen, tidigarelägga projektens genomförande eller få fram additionella miljöinvesteringar. Tillsvidare har ca 450 miljoner DKK anslagits för fonden. NMF kan finansiera projekt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Den maximala insatsen från NMF för ett enskilt projekt är i regel 3 miljoner DKK eller en tredjedel av projektkostnaden. Därtill bör den lokala finansieringsandelen uppgå till minst 50 %. Huvuddelen av insatserna från NMF sker idag i form av s.k. revolverande finansieringsmekanismer där medlen skall återbetalas till NMF. Som exempel kan nämnas förmånliga kreditordningar för renare teknologi, energibesparing och miljöinvesteringar inom lantbruket. De tekniska lösningarna bör bygga på bästa tillgängliga teknologi, dock med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och anpassat till lokala förhållanden. Upphandlingen av utrustning och tjänster, som finansierats genom fonden, kan ske i nordisk, lokal eller internationell anbudskonkurrens. Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF) en regional klimatfond som fungerar enligt Public Private Partnership modellen. Fondens kapital uppgår till 35 miljoner EUR. Syftet är att köpa kostnadseffektiva utsläppskrediter för sina investorer. TGF finansierar joint implementation projekt genom köp att utsläppskrediter Fokus på energirelaterade projekt Finansierar projekt i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina NEFCO verkar i Helsingfors i anknytning till Nordiska Investeringsbanken (NIB). 4

5 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE År var åter ett aktivt och händelserikt verksamhetsår för NEFCO. Årets resultat blev exceptionellt gott, vilket delvis berodde på att tidigare gjorda nedskrivningar kunde återvinnas. Projektverksamheten var aktiv och totalt godkändes under året 59 projekt under de olika fonder som NEFCO förvaltar. Det första projektet i Vitryssland godkändes. Under året godkändes även ett demonstrationsprojekt i Kina. Projektet, som genomförs tillsammans med de kinesiska miljömyndigheterna, skall sprida NEFCO:s investeringsfilosofi (NEFCOkonceptet), vilket är i linje med NEFCO:s strategi. I augusti beslutade miljöministrarna om en förlängning av Nordiska Miljöutvecklingsfondens (NMF) verksamhet för en ny programperiod för åren Genom ytterligare inbetalningar till fonden kan NMF: s verksamhet med att finansiera högt prioriterade miljöprojekt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland fortgå. NEFCO har fortsatt aktivt deltagit i miljöarbetet inom olika arbetsgrupper. Under år deltog NEFCO i utvecklandet av den nya handlingsplanen för Östersjön (HELCOM Baltic Sea Action Plan) som godkändes av Östersjöns miljöministrar i Krakow i november. NEFCO:s vidare roll inom Baltic Sea Action Plan kommer att avgöras under år Samarbetet med Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) förstärktes då NEFCO antecknades som medlem i NDEP:s styrgrupp. NDEP är de internationella finansieringsinstitutionernas samarbete för genomföring av miljöinsatser i nordvästra Ryssland. NEFCO:s nya strategi och handlingsplan som godkändes av styrelsen i slutet av år presenterades i februari för de nordiska miljöministrarna. Verkställandet av strategin och dess handlingsplan har fortgått under året. Utöver förlängningen av NMF har arbetet bl.a. bestått av utvecklandet av en kommunikationsstrategi, konkretisering av en miljömetodik för bolaget samt uppdatering av övriga interna rutiner och principer. Styrelsen har tagit del av samtliga ärenden. Under året godkändes för Investeringsfondens del nio nya investeringar inklusive två tilläggsinvesteringar i tidigare godkända projekt. Sju projekt kunde antecknas som avslutade; tre projekt genom försäljning av aktieinnehav, tre genom planenlig återbetalning av projektlån samt ett avvecklat projekt. Vid utgången av år hade NEFCO sålunda 65 projekt under genomförande inom ramen för Investeringsfonden. De genomförda och avslutade projekten är 36 till antalet. För Nordiska Miljöutvecklingsfondens del godkändes under året 22 nya projekt inklusive en tilläggsinvestering i ett tidigare godkänt projekt och därigenom har hittills sammanlagt 173 projekt anvisats finansiering genom NMF (inkluderande de enskilda projekt som finansieras inom ramen för ett antal program som upprättats med NMF medel). Projekten under såväl Investeringsfonden som Miljöutvecklingsfonden uppvisar i genomsnitt goda miljöeffekter på förväntad nivå. Av de analyserade 130 projekten klassificeras 61 som avslutade, 20 som sådana vilka överträffat de miljömässiga förväntningarna, 24 är på förväntad nivå, 11 motsvarar ej förväntningarna och i 14 fall kan konklusioner ännu inte dras. NEFCO bedömer systematiskt projektens miljömässiga kostnadseffektivitet i relation till kostnaderna i Norden för motsvarande utsläppsreduktioner. I genomsnitt är kostnaden i NEFCO:s projekt cirka en åttondel av kostnaden för motsvarande utsläppsreduktioner i Norden. Inom klimatfonden Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF) ingicks under året fem nya köpeavtal om utsläppsreduktioner (Emission Reduction Purchase Agreement ERPA) och föravtal (Option Agreement) för fyra nya projekt. Vid utgången av året hade ungefär 3/4 av fondens kapital allokerats till olika projekt genom köpe eller föravtal. Även projektverksamheten inom ramen för Barents Hot Spots Facility (BHSF) var aktiv under året. Totalt godkändes 19 bevillningar inklusive två tilläggsbevillningar i tidigare godkända projekt. Totalt 43 olika studier och projektförberedande åtgärder har således anvisats finansiering från BHSF. NEFCO förvaltar, utöver de ovannämnda fonderna (Investeringsfonden, NMF, TGF och BHSF), för närvarande 18 andra fonder för olika uppdragsgivare, i huvudsak de nordiska länderna. Dessa omfattar fem nya fonder där uppdragsgivare är EU, Sverige samt Norge. INVESTERINGSFONDEN Under året godkände styrelsen nio nya projekt. Därtill godkändes även nio s.k. intresseindikationer, d.v.s. en första principiell klarering av ett projekt för vidare bearbetning. NEFCO kunde under år avsluta sju projekt. Tre ägarinnehav avslutades genom försäljning av aktier i bolag i Estland, Lettland och Ryssland medan tre projektlån i Estland, Ryssland och Ukraina återbetalades planenligt. Ett projekt avslutades då ifrågavarande bolag i Estland avvecklades. NEFCO har per år avslutat 36 projekt där engagemanget uppgått till totalt 39,6 miljoner EUR. Därigenom kvarstår sammanlagt 65 av styrelsen godkända aktiva projekt av vilka hittills 45 är avtalade. I de återstående 20 fallen pågår ännu förhandlingar eller undersökningar. NEFCO:s engagemang i dessa 65 projekt är sammanlagt 108,7 miljoner EUR medan de totala investeringarna i dessa projekt uppgår till ca 660 miljoner EUR. Av NEFCO:s resurser är således en större del disponerad än vad som framgår av balansräkningen. I de 45 avtalade projekten uppgår NEFCO:s engagemang till 65,4 miljoner EUR och de totala investeringarna i dessa till ca 500 miljoner EUR. 5

6 Av engagemangen är 18 sådana där NEFCO har placerat eget kapital. I många av dessa tillkommer dessutom ett lån från NEFCO. I 27 fall har engagemanget enbart formen av lån. Utvecklingen i de 45 avtalade intressebolagen är i genomsnitt tillfredsställande. För år kommer 19 att visa överskott, 5 att nå ett nollresultat, 13 att gå på förlust medan 8 är sådana där en operativ verksamhet inte ännu kommit igång. De nya investeringarna har stor sektorspridning. I Ryssland omfattade investeringarna oljebekämpning samt reducering av fosforutsläpp till Östersjön från djurfarmar. I Ukraina omfattade investeringarna ett energieffektiviseringsprogram, biogasproduktion samt miljöförbättrande åtgärder inom möbelproduktion. De baltiska projekten omfattar förnybar energi, och i Vitryssland deltar NEFCO i ett projekt för produktion av biobränsle. Intresseindikationerna inbegriper fem projekt i Ryssland, tre i Ukraina och ett vars verksamhet berör flere av NEFCO:s verksamhetsländer. NORDISKA MILJÖUTVECKLINGSFONDEN NEFCO förvaltar på uppdrag av medlemsländerna den Nordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF) vilken finansieras genom årliga bidrag av de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet. Fondens tredje programperiod utlöpte under år. Under året beslutade miljöministrarna om ytterligare finansiering för åren Den samlade beloppsramen för NMF uppgår således till och med år 2010 till ca 450 miljoner DKK. NMF administreras av NEFCO i samarbete med Nordiska Investeringsbanken (NIB), som deltar i projektutvärderingen. NEFCO:s styrelse beslutar om tilldelningar under NMF. Under år godkändes 22 nya projekt i slutlig behandling inklusive en tilläggsinvestering i ett tidigare godkänt projekt, av dessa är åtta inom ramen för tre separata program för energibesparing som upprättats för projekt i nordvästra Ryssland och Ukraina, sju projekt under renare produktionsprogrammet och tre projekt under lantbruksprogrammet. Därtill godkändes en intresseindikation för implementeringsstöd inom vatten och avloppshantering i Ryssland. Ur finansieringsordningen för renare produktion i Ryssland, Baltikum och Ukraina hade vid årets utgång 41 företag beviljats lån för sammanlagt 52 projekt. De genomförda, avtalade och godkända projekten uppgår till 173 stycken (inkluderande tre intresseindikationer) då de specifika projekten inom olika program beaktas. Av den nuvarande totala beloppsramen har härigenom 338,2 miljoner DKK tagits i anspråk. TESTING GROUND FACILITY Sedan år 2003 förvaltar NEFCO klimatfonden Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF), som etablerades i anslutning till Östersjöregionens försöksområde för s.k. joint implementation, en av mekanismerna under Kyotoprotokollet. Syftet med fonden är att köpa kostnadseffektiva utsläppskrediter från energirelaterade och övriga projekt för sina investorer. Fondens totala kapital uppgår till 35 miljoner EUR. Investorer i TGF är de nordiska länderna, Tyskland och sedan år de privata investorerna DONG Naturgas A/S (DK), Fortum Power and Heat Oy (FI), Gasum Oy (FI), Keravan Energia (FI), Kymppivoima Tuotanto Oy (FI), Outokumpu Oy (FI), Vapo Oy (FI), Vattenfall Europe Berlin (DE/SE) och Vattenfall Mining and Generation (DE/SE). Vid slutet av år hade TGF ingått köpeavtal om utsläppsreduktioner (Emission Reduction Purchase Agreement ERPA) för sju projekt i Estland, Litauen och Ukraina samt ingått föravtal för 13 projekt i Estland, Litauen, Ryssland och Ukraina. Ett föravtal tilläts upphöra. Vid utgången av året hade 73 % av fondens kapital allokerats till olika projekt genom köpe eller föravtal. UTVÄRDERING AV PROJEKTENS MILJÖEFFEKTER I enlighet med det förfarande som successivt utvecklats inom NEFCO utvärderas varje projekt också avseende sina miljöeffekter. De förväntade miljöeffekterna analyseras innan ett beslut om medverkan i finansieringen fattas, och när projektet färdigställts följer NEFCO upp de verkliga effekterna. Av de 130 projekten som analyserats klassificeras 61 som avslutade, 20 som sådana vilka överträffat de miljömässiga förväntningarna, 24 är på förväntad nivå, 11 motsvarar ej förväntningarna och i 14 fall kan konklusioner inte ännu dras. En sammanställning av bedömningen biläggs. ANNAN VERKSAMHET Sedan år 2004 förvaltar NEFCO Barents Hot Spots Facility (BHSF). Fondens resurser om sammanlagt 22 miljoner DKK tillhandahålls av Finland, Island, Norge och Sverige och är avsedda i första hand för projektutveckling. Avsikten är att tillsammans med ryska myndigheter och projektägare vidareföra de prioriterade miljöangelägenheter hot spots som identifierats i nordvästra Ryssland i den rapport som NEFCO i samarbete med AMAP presenterade år Under året godkändes 19 projekt inklusive två tilläggsinvesteringar i tidigare godkända projekt, däribland en specialstudie över avfallshanteringen i Arkhangelsk län och Nenets autonoma distrikt. Ett tidigare godkänt projekt bortföll. Totalt har sammanlagt 43 olika studier och projektförberedande åtgärder godkänts medel ur fonden. Åtgärderna spänner över ett brett fält och inkluderar till exempel den övergripande hanteringen av kvicksilverhaltigt avfall i regionen, ett antal genomför 6

7 barhetsstudier för olika kommunala projekt i Karelen och förberedande åtgärder att ta hand om sjunkna fartyg i Kolafjorden. BHSF finansierade tillsammans med Ryska Polarstiftelsen en expedition till Franz Josefs Land, en aktivitet under det Internationella Polaråret som skall lägga grunden för den kommande miljösaneringen av den arktiska arkipelagen. NEFCO är också för Barentsrådets räkning engagerat i att utveckla kriterier och procedurer för eliminering av hot spots samt att sammanställa en webbaserad databas för alla Barents Environmental Hot Spots. Sedan år 2005 administrerar NEFCO även projektberedningsfonden Arctic Council Project Support Instrument (PSI). NEFCO deltog i den expertgrupp som Arktiska Rådet tillsatte för att utveckla och upprätta fonden. PSI är avsedd för projektutveckling, beredning och demonstrationsprojekt för projekt identifierade inom Arktiska Rådets handlingsprogram (ACAP). Förhandlingar med potentiella bidragsgivare förs fortsatt. NEFCO medverkar även i programmet NPA Arctic med uppgift att utveckla miljöprojekt relevanta för Arktis i Ryssland. NEFCO är s.k. Partner Agency i projektet där GEF (Global Environment Facility) och Ryssland är huvudfinansiärer. NEFCO:s medverkan i BHSF, ACAP och NPA Arctic möjliggör goda synergier och effektivt utnyttjande av medel, då flera av de identifierade miljöprojekten är prioriterade inom alla tre program. Utöver NEFCO:s roll inom handlingsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) och det förstärkta samarbetet med Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) deltar NEFCO även i samarbetet inom Nordiska ministerrådet. Under året inleddes ett nytt initiativ inom klimatområdet. Målsättningen är att under år 2008 etablera en ny klimatfond; NEFCO Carbon Fund. Initiativtagare är investorerna i TGF som framfört ett önskemål om att investera ytterligare kapital i kolkreditfonder förvaltade av NEFCO. i anknytning till sin egen medverkan i projektet. För analys och beredning av projekt disponeras finska och svenska anslag och för Sillamäeprojektet förvaltar NEFCO nordiska nationella bidrag. För Statens Energimyndighet i Sverige (STEM) administrerar NEFCO en del av de bidrag STEM tillhandahåller för klimatprojekt. Ytterligare ingår norska och svenska medel för projektberedning och uppföljning i Ryssland och medel för ett projekt i samarbete med HELCOM för åtgärder mot utsläpp från lantbruket i de baltiska länderna och Ryssland. EU har avsatt medel för utveckling av ett regionalt investeringsprogram för små avloppsvattenverk i Kaliningrad och finska medel har avsatts för att utreda möjligheten till ett kvotsystem för att minska eutrofieringen i Östersjön. Därtill handhar NEFCO norska medel som skall bidraga till introducering av ett energibesparingsprogram i Ukraina och medel för vattenhantering i Kenozero nationalpark i Ryssland. För samtliga externa fonder avger NEFCO särskild redovisning. Sammanlagt har för dessa externa fonder (exklusive NMF, TGF, BHSF) av de olika bidragsgivarna hittills anvisats ca 66,8 miljoner EUR varav de avslutade fondernas bidrag uppgår till 29,7 miljoner EUR. RESULTAT Bokslutet uppvisar ett överskott om ,06 EUR efter engagemangsspecifika nedskrivningar av investeringstillgångarnas värde och reserveringar för kreditförluster om sammanlagt ,00 EUR. Föreslås att ,75 EUR av årets resultat överförs till verksamhetsfonden för att säkerställa resurser för verksamhetens utveckling och projektberedning samt att ,31 EUR överförs till reserven för investerings och kreditförluster. Helsingfors den 6 mars 2008 PERSONAL OCH FÖRVALTNING Vid utgången av år arbetade 20 personer direkt för NEFCO, av vilka 2 som deltidsanställda experter. Därtill är rådgivare anknutna till NEFCO på konsultbasis. NEFCO förvaltar utöver Nordiska Miljöutvecklingsfonden, Testing Ground Facility och ovannämnda Barents Hot Spots Facility och Arctic Council Project Support Instrument ett antal andra externa fonder. Dessa är av s.k. trust fund typ, d.v.s. fonder där medel tillskjuts för ett särskilt ändamål som bidragsgivaren specificerar, men där NEFCO ansvarar för utnyttjandet av medlen. För samfinansiering av kärnsäkerhetsprojektet Lepse i Murmansk har den norska regeringen och den holländska regeringen avsatt medel som NEFCO fått i uppdrag att förvalta AnnBritt Ylinen ordförande Magnús Jóhannesson Harald Rensvik LarsErik Liljelund viceordförande Karsten Skov Magnus Rystedt verkställande direktör 7

8 MILJÖSTATUSRAPPORT NEFCO arbetar med medel dels från Investeringsfonden och dels från Nordiska Miljöutvecklingsfonden. Investeringsfonden, som utgör den största resursbasen, är ur miljösynpunkt indelad i följande sektorer: vatten och avloppsvattenrening, energi, industri och avfall. Miljöeffekterna för kreditordningen för renare produktion under Nordiska Miljöutvecklingsfonden redovisas separat. Det övergripande målet med NEFCO:s verksamhet är att bidra till en reduktion av föroreningar som härstammar från Östeuropa d.v.s. projekt som bl.a. leder till minskade utsläpp i tillrinningsområdet för Östersjön och Barents hav eller reduktioner av gränsöverskridande luftföroreningar. I och med att projekt med stor nordisk miljöeffekt prioriteras, ligger tyngdpunkten på vatten och luftvård. Utgångspunkten är att värdera varje projekts förväntade miljöeffekter varvid projekt med direkt och klar miljöeffekt prioriteras. I princip omfattas alla slags åtgärder som leder till en mindre miljöbelastning t.ex. genom förbättrad reningskapacitet eller modernare industriprocesser. Som underlag för NEFCO:s bedömning analyseras även förhållandet mellan investeringen och dess förväntade kvantitativa effekter för att finna de miljömässigt mest kostnadseffektiva insatserna. Typiska projekt är: modernisering av industri och energianläggningar med åtföljande positiva miljöeffekter för Norden och omgivande hav projekt i samarbete med kommunala och andra myndigheter för att tillhandahålla miljöservice såsom t.ex. vattenrening företag som tillverkar miljöutrusning (t.ex. utrustning för avgasrening, mätinstrument och vattenrening) och utrustning för effektivare energianvändning eller som tillhandahåller tjänster inom miljö och energiområdet och sålunda bidrar till att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av miljöåtgärder Miljöeffekter som uppnåtts i genomförda eller avslutade projekt redovisas i figur 1 för totala utsläppsreduktioner. För att erhålla jämförbarhet baseras redovisningen på reduktioner eller inbesparingar per år. I NEFCO:s miljödatabas beaktas även avslutade projekt. Motivet till att även redovisa utsläppsreduktioner från projekt som för NEFCO:s del avslutats, är att anläggningarna vid postevaluering visat sig motsvara, eller väsentligt överträffa, förväntade utsläppsreduktioner. Anläggningarnas livslängd är betydligt längre än lånens återbetalningstid och deras positiva miljöeffekt kommer därmed i all väsentlighet att fortsätta lineärt under lång tid framöver. Vid rapporteringen av de avslutade projekten har förväntade kvantifierbara utsläppsreduktioner använts, vilket kan anses vara en relativt konservativ bedömning. Resultatet för år är för flertalet granskade indikatorer bättre än resultatet för år (figur 1). Den avsevärda positiva skillnaden vad gäller koldioxidutsläppen (CO2) beror på att i årets beräkning ingår flera nya projekt eller projekt som nu kommit upp i förväntad prestation. De höjda reduktionerna av CO2 omfattar förutom energisektorn även renare produktion och energieffektivisering. En del av reduktionerna har uppkommit inom energisektorn där vindenergiproduktionen kommit med genom samfinansiering av NEFCO och TGF samt externa finansiärer. Den positiva utvecklingen för kväve (N) och fosfor (P) beror på att nya projekt slagit igenom samt att även tidigare pågående projekt inom vatten och industrisektorn utvecklats gynnsamt. Nedan görs en presentation av resultaten så att vatten och avloppshantering, energi, industri, och avfallssektorerna redovisas i separata avsnitt. Nordiska Miljöutvecklingsfonden och renare produktion presenteras i slutet av denna miljöredovisning. Figur TOTALA REDUKTIONER t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a MWh/a CO2 CO2 NOx SO2 Stoft Avfall BOD Ptot Ntot Energi direkta indirekta 8

9 VATTEN OCH AVLOPPSHANTERING Huvuddelen av allt orenat kommunalt avloppsvatten till Östersjön från Baltikum kommer från små och medelstora kommuner. I samband med de slutförda medlemskapsförhandlingarna hade vatten och avloppssektorn i Baltikum hög prioritet och har därmed uppgraderats, för att bättre möta de miljökrav ett EUmedlemskap ställer. Detta arbete pågår ännu i samarbete med bl.a. små kommuner i Lettland och Latvian Environmental Investment Fund (LEIF). De positiva effekter som prioriteras är acceptabel dricksvattenkvalitet och ökad tillknytningsgrad, men framför allt minskade utsläpp av biokemisk syreförbrukning (BOD), fosfor och kväve till vatten, främst till Östersjön. Ur figur 2 framgår att resultatet för år inte påtagligt skiljer sig från års resultat med undantag för att viss reduktion av energikonsumtionen uppkommit genom inbesparingar vid reningsverk som redan varit i drift ett antal år. En positiv utveckling vad gäller reduktionen av N och P har fortsatt under år. Resultatet i figur 2 visar att den år noterade vändningen när det gäller avloppsvattenreningen har fortsatt. Från att man tidigare kunnat notera en reduktion av behandlat avloppsvatten till följd av minskat läckage och debitering av vattenförbrukningen, har nu mängden avloppsvatten som kommit till behandling fortsatt ökat från 54,5 miljoner m3 år till 60 miljoner m3 år. Trots att trenden för en snålare resurshantering nu brutits, bör resultatet ändå betraktas som positivt då de tidigare nämnda 60 miljoner m3 avloppsvatten annars skulle ha nått Östersjön och andra vattendrag i orenad form och där orsakat övergödning. Värt att notera är att kvävereduktionerna ökade med drygt 500 ton från år. Även reduktionen av fosfor ökade med ca 80 ton, vilket ligger i linje med HELCOM:s nya handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan BSAP). Reduktionen av suspenderat material (SS) minskade väsentligt, huvudsakligen till följd av resultat från Sydvästra reningsverket i S:t Petersburg. På det hela taget fungerade dock vattensektorn mycket väl under år och reduktionerna för de viktigaste indikatorerna N och P ökade. ENERGI Förbränning av fossila bränslen ger försurande utsläpp, koldioxid som bidrar till växthuseffekten, utsläpp av kolväten, stoft, tungmetaller m.m. Vid lämpligt teknikval och dimensionering kan utsläppen minskas och energiutbytet ökas kraftfullt. Effektivare energiframställning samt konvertering till mindre förorenande bränslen innebär reducerade utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NOx), CO2, tungmetaller och stoft till luften från förbränningsprocessen. Alla NEFCO:s energiprojekt syftar till bättre hushållning av energi, så att positiva miljöeffekter uppnås. En generell minskning av energiförbrukningen, en mer effektiv anläggning och/eller konvertering till mindre förorenande bränslen är typiska målsättningar i projekten. Där kvantitativa målsättningar finns, har reduktioner kunnat mätas enligt figur 3. Inom energisektorn reducerades koldioxidutsläppen ytterligare med ca ton jämfört med år. Den dramatiskt förhöjda mängden reducerad koldioxid hänför sig till övergång från förbränning av fossila bränslen till vindenergi och biobränsle samt ökad produktion av vattenkraft. Denna övergång återspeglas även i något höjda reduktioner av SO2. Reduktionen av fossila bränslen och nyproduktion av förnyelsebar energi uppgick till drygt MWh/a d.v.s. en förbättring med ytterligare MWh/a jämfört med år. Figur 2 Figur UTSLÄPPSREDUKTIONER INOM VASEKTORN UTSLÄPPSREDUKTIONER INOM ENERGISEKTORN 9

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer