B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015"

Transkript

1 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Val av presidium för årsmötet A/ ordförande B/ sekreterare C/ pressreferent 4 Val av övriga mötesfunktionärer A/ Två (2) protokollsjusterare B/ Två (2) rösträknare 5 Ombudsupprop/fastställande av röstlängd 6 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 7 Årsmötets ev. gästtalare/programpunkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk berättelse 10 Revisorernas berättelse 11 Beslut om ansvarsfrihet 12 Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen 13 Fastställande av kostnadsersättningar för revisorerna 14 Beslut om rese- och traktamentesersättningar 15 Ev. förslag och motioner (föranmält till styrelsen för yttrande) 16 Val A/ Val av ordförande för ett (1) år 2015 B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 D/ Val av en (1) revisor för två (2) år E/ Val av en (1) revisorsersättare för ett (1) år Val av valberedning A/ Sammankallande B/ En (1) ledamot 18 Fastställande av årsavgiften till ÖLN för verksamhetsåret Förslag till budget för verksamhetsåret Förslag till verksamhetsplan för 2015 och treårsperioden Tid, plats och ev. tema för: A/ Eventuell samrådsträff eller liknande hösten 2015 B/ Årsmötesdatum för Övriga frågor (under årsmötet väckta) 23 Avslutning 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) Får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning under Ordförande Andreas Ardenfors Linköping Hela Människan 2014 Kassör Lasse Ström Linköping MHF (fylln.vald) 2014 Ledamöter Peter Germundsson Linköping Tempelriddarna Susanne Henriksson Linköping Blå Bandet Ungdom v. ordf. Lennart Franzén Linköping MHF 2014 ( 2015) Ola Jonsson Linköping NSF Magnus Engström Linköping Blå Bandet Landst. repr. Björn Asserhed Linköping (FP) Landst. ers. Tommy Sennehed Linghem (KD) Ersättare Linnea Wennerstrand Norrköping UNF 2014 Pierre Netz Linköping Unga Kris 2014 Jimmy Björnholm Linköping NSF 2014 Revisorer Inge Haag Linköping MHF Jan Bertil Widmark Linköping Hela Människan Rev.ers. Ingvar Karlsson Skänninge Blå Bandet 2014 Hedersordf. Ossian Nilsson Linköping Hela Människan 2003 Hedersordf. Tobias Johansson Åtvidaberg MHF 2014 Hedersledamot Lars-Göran Lindström Ljungsbro MHF 2012 Hedersledamot Larseric Danielson Linköping Hela Människan

3 Styrelsens arbetsutskott (au), arbetsledning samt kontaktperson i arbetsgivarfrågor. Au har under 2014 bestått av ordf. Andreas Ardenstam, v.ordf. Lennart Franzén, kassören Lasse Ström samt konsulenten Marie Gustafsson. Den sistnämnde har också fungerat som föredragande. Ev. minnesnoteringar har gjorts av kassören alt. ordföranden. Arbetsledning för anställd personal har varit au utom konsulenten. Kontaktperson i arbetsgivarfrågor har varit ordföranden och kassören. 3

4 Medlemsorganisationer 2014 Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) Nedanstående lokala samarbetskommittéer/nykterhetsförbund, distriktsorganisationer m.fl. har under verksamhetsåret 2014 varit anslutna som medlemsorganisationer till ÖLN. (när det gäller uppgifter om medlemsorganisationernas verksamhet och nyckelpersoner ordf/sekr/kassör o.likn. hänvisas till resp. organisation. Lokala nykterhetsförbund LNF Linköpings nykterhetsförbund del i exp. MNF Mjölby nykterhetsförbund Handläggs av V:a Hargs Blåbandsförening SNF Skänninge nykterhetsförbund Vilande Valdemarsvik, Motala, Ydre, Norrköping, Boxholm, m.fl. har lagts ner Samarbetskommittéer Södra Kinda samarbetskommitté Ödeshögs samarbetskommitté Handläggs av Ödeshögs Blåbandsförening (Ovanstående organisationer, samlar och organiserar ett stort antal lokala organisationer, föreningar, institutioner m.fl. som medlemmar och som observatörer och man representerar på detta sätt ett stort antal människor med olika intressen) Distriktsorganisationer (medlemmar i SLAN eller motsvarande) Organisation IOGT-NTO Har exp. o anst. personal UNF Ungdomens Nykterhetsförbund Har exp. o anst. personal JUN (Junis) IOGT-NTO:s Juniorförbund Har exp. o anst. personal NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Har exp. o anst. personal MHF (Region Öst exp. i Gränna) Motorförarnas Helnykt.Förbund Har exp. o anst. personal MHF Ungdom MHF:s Ungdomsförbund SBF Sveriges Blåbandsförbund (inkl. Sjundedagsadventisterna) SBU Sveriges Blåbandsungdom (inkl. Sjundedagsadventisterna) ÖFD (SFF) Östergötlands Frisksportdistrikt Distriktsorganisationer (medlemmar i Hela människan eller liknande) Hela Människan HM Östergötland samlar även de RIA-byråer som finns i länet (för närvarande Norrköping,, Motala, Mjölby) Som medlemsorg. i Hela Människan finns utöver Sv. kyrkans församlingar: * Svenska Missionskyrkan SMK/SMU (är även direktanslutna till ÖLN) * Baptisternas Östgötadistrikt (är även direktanslutna till ÖLN) * Metodisterna * Pingstkyrkan (lokala församlingar) * Frälsningsarmén (lokala kårer) * Evangeliska frikyrkan (EFK) * KFUM/KFUK Övriga medlemsorganisationer Riddartemplet Ansgarius, Norrköping Riddartemplet S:t Laurentius Linköping Riddartemplet Vätterborgen Motala Laurentius Stegeborgsgården, Stegeborg, Vikbolandet Unga KRIS Tempelriddarorden (TRO) Tempelriddarorden (TRO) Tempelriddarorden (TRO) (Lades ner årsskiftet 2014 uppgått i Rt S:t EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) Har lokal och exp. Övriga (observatörsmedlemmar m.fl.) SIMON MHF Nkpg:s Nätverk Eleonoragruppen Svenskar och Invandrade mot narkotika (ingår medlemsmässigt i MHF ovan) Stödorg. för barn och anhöriga till missbrukare 4

5 Samarbetsorganisationer NBV NTF Sörmland/Östergötland LUR (Linköpings Ungdomsråd) Organisationer vilka ÖLN har mer eller mindre Samarbete och/eller har återkommande kontakt/samråd med. 5

6 Styrelsen och au Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.: 28/1, 10/3, 24/4 (före årsmötet), och 24/4 (konstituerande sammanträde), 27/5), 12/8 ( i samband med sommarutflykt, 6/11 samt 18/12 ( i samband med julsamkväm). Arbetsutskottet, el delar av au, har samlats vid 1 tillfällen, 29/9 härutöver har hållits fortlöpande kontakter bl.a. via telefon, fax och e-post mellan bl.a. ordförande och kassör. Medlemsavgifter Medlemsavgifterna till ÖLN har för verksamhetsåret 2014 varit: - för större nykterhetsförbund och distriktsorganisationer 200:-/år - för mindre nykterhetsförbund, distrikts-/ och samarbetskommittéer 50:-/år ( Att observera: Enligt ÖLN:s stadgar skall medlemsavgift vara inbetald senast under mars månad för det år den gäller, för att organisationen i fråga skall ha representationsrätt vid årsmötet under april samma år.) Landstingsanslag ÖLN och Landstinget i Östergötland har sedan 2003 haft ett ömsesidigt samarbetsavtal. Vi har nu slutfört den sjunde omgången, de senaste två åren med ett ettårigt avtal. (de tidigare omfattade perioderna , , , , , 2013 och 2014 För 2014 erhöll ÖLN :- i ersättning, utbetalat med 1/12-del per månad. Överenskommelsen var för 2014 utformad som ett ettårigt verksamhetsbidrag enligt följande: (Samma lydelse ligger till grund för 2015 års verksamhetsbidrag.) ÖLN/verksamhet: Bedriver riktade folkhälsoinsatser av drogförebyggande karaktär gentemot enskilda, förenings- och arbetsliv, skolor, institutioner m fl. Förmedlar kunskap och information kring alkohol och droger till skolpersonal, elever och föräldrar i framförallt grundskolans årskurser 6 och 7. Bistår medlemsorganisationerna med rådgivande och personella insatser och arrangerar aktiviteter som samtliga medlemsorganisationer inbjuds till. Erbjuder förtroendevalda och medlemmar i medlemsorganisationerna regelbunden utbildning och information kring drog- och beroendefrågor. Expeditionen. ÖLN:s expedition har fr.o.m. 1 augusti 2013, varit belägen på Smedjegatan 11 i Linköping Ny expeditionslokal är nu hyrd i en av Bryggaregårdens byggnader i stadsdelen/museiområdet Gamla Linköping. ÖLN hyr där ett kontorsrum på 24 kvadratmeter och med tillgång till samanträdesutrymme (hos NBV), kök, toaletter och gemensam korridor. (i huset finns ytterligare 5 hyresgäster) Expeditionen är relativt lättåtkomlig i en annorlunda och trivsam miljö med närhet till busshållplatser och ett flertal restauranger och kondis. ÖLN hyr i samband med expeditionen också ett förråd samt en plats på närliggande parkering. Den tekniska utrustningen uppfyller väl det behov vi har idag. - Telefon med fax och telefonsvarare samt uppkoppling till bredband via Telia/ADSL. - Dator, färglaserskrivare Service till medlemsorganisationerna och deras föreningar sker vid behov och i mån av tid 6

7 Personal Förbundet har en heltidsanställd (100%) konsulent. Ny konsulent är sedan 1 maj 2013, Marie Gustafson från Linköping. Anställningen är fast anställning på 100% Konsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter har varit och är: Bedriva undervisning, information, opinionsbildning m.m. i alkohol- och narkotikafrågor samt om övriga droger som ex. tobak, sniffning m.m. Ombesörja och upprätthålla kontakter med medlemsorganisationer, föreningar, skolor, kommuner, landsting, länsstyrelsen, allmänheten m.fl. Deltaga som föredragande och sekreterare vid styrelse- och au-sammanträden samt verkställa styrelsens beslut. Representera förbundet vid konferenser, kurser, sammanträden, årsmöten, temadagar, debatter m.m. Bedriva informations- och konsultverksamhet i drog- och beroendefrågor samt vara kontakt gentemot massmedia och vid behov förse dessa med relevant informations- och faktamaterial samt även bevaka massmedias utbud i dessa frågor. Vara medlemsorganisationerna, deras anställda, förtroendevalda och föreningar behjälpliga i olika arrangemang och aktiviteter, så långt det är möjligt, samt årligen söka vidareutbilda och/eller informera anställda och förtroendevalda i frågor och ämnen vilka ligger nykterhetsrörelsen nära. Under hösten (oktober, november och december har ÖLN haft en praktikant från Arbetsförmedlingen, Anna Fjelltjärn, som tidigare varit aktuell för anställning som konsulent. Årsmötet 24 april 2014 (för verks.året 2013) Hölls i MHF:s lokaler på Bjälbogatan 8 i Linköping. Årsmötet genomfördes under Ossian Nilssons ledning, 20 deltagare varav 13 röstberättigade räknades in. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik, varefter den godkändes och lades till handlingarna. ÖLN:s ekonomi är för närvarande god och vi har möjligheter att genomföra flera intressanta projekt och insatser, kanske t.o.m. projektanställa någon för riktade projektinsatser. Andreas Ardenfors (KD, kommunalråd i Linköping) valdes till ny ordförande ett år och Lasse Ström åtog sig kassörssysslan ytterligare ett år. När det gäller ekonomin för det kommande verksamhetsåret 2014, beslutade årsmötet godkänna det budgetförslag styrelsen lämnat. (se budget i den ekonomiska redovisningen). Kvällens gästtalare var IOGT-NTO:s nye distriktsordförande Jan-Ove Ragnarsson som bl.a. berörde kommande samarbete mellan ÖLN och IOGT-NTO. Samrådskväll Anordnades tillsammans med Linköpings Nykterhetsförbund den 6 november i MHF-lokalen på Bjälbogatan 8 i Linköping. Tema för kvällen Det regnar knark från cyberrymden en föreläsning om de nya psykoaktiva ämnena, cannabis och övriga nya droger. Föreläsare var Börje Dahl från ENS (Ett Narkotikafritt Samhälle). Drygt 20-talet deltagare fick lyssna till en mycket intressant och kunskapsgivande kväll som avslutades med en stunds allmän diskussion om de nya drogerna. Julsamling ÖLN:s traditionella julsamling hölls, enligt de senaste årens tradition, på Restaurang Lagerbladet, i centrala Linköping. I år liksom tidigare år tillsammans med styrelsen för LNF. Detta år hade även styrelsen för Hela Människan anslutit sig och ca. 40 personer avnjöt tillsammans ett mindre men för den skull inte mindre välsmakande julbord. Under kvällen underhölls man med julmusik framförd av Lasse Ström. Lotterier såldes och alla deltog i ostviktsgissningen vilket innebar att ett antal glada ostvinnare med närmaste antal gram bar ost av olika storlekar med sig hem. 7

8 Massmedia ÖLN förser vid behov och efterfrågan, länets olika massmedia med faktamaterial och underlag till artiklar om alkohol- och andra droger. Inbjudan sker också till bevakning av olika aktiviteter och arrangemang som ÖLN är inblandade i eller ges tips om arrangemang inom medlemsorganisationerna el.likn. Såväl press som radio/tv efterhör då och då ÖLN:s synpunkter, kommentarer och medverkan i olika frågor omkring alkoholpolitik och olika företeelser i samband med alkohol- och drogkonsumtion. Under året har även ett antal insändare och artiklar till tidningar skrivits med olika teman. Bl.a. kan nämnas en artikel i ÖC med Anna Fjelltjärn (praktikant hos ÖLN) och ÖLN:s konsulent om medberoende som väckte stor uppmärksamhet under kampanjveckan Spelar roll som bl.a. tar upp frågor omkring utsatta barn. Denna artikel fick till följd att veckotidningen Året Runt hörde av sig och gjorde en dubbelsidig artikel med samma tema. ÖLN har också besvarat ett antal ledare och insändare med tema till alkoholens försvar. Ett antal arrangemang av olika art har under året uppmärksammats och visats i bl.a. Corren 24 den lokala TV-kanalen i Linköping och Norrköping. Lokal samarbetsorganisation i Linköping Den under 2013 bildade referensgruppen för den idéburna sektorn har fortsatt arbeta med bl.a. ÖLN som deltagare. ÖLN engagerades i ett tidigt stadium. Gruppens arbete har resulterat i en föreningsmässa som genomfördes på Hotell Ekoxen i november med ett 40-tal föreningar och flera hundra besökare som också hade möjlighet att gå på ett antal olika föreläsningar med olika teman. En ny hemsida för Linköpings föreningsliv har introducerats via Linköpings kommun. Hemsidan hittas under adressen: Medlemsorganisationerna. Förbundet har bl.a. till uppgift att vara sina medlemsorganisationer behjälpliga med olika insatser, om det är möjligt inte minst personellt. Detta kan innebära medverkan i olika arrangemang och aktiviteter ordnade av medlemsorganisationerna som ex. kurser, konferenser, möten, olika arrangemang och aktiviteter inom organisationerna eller dess enskilda föreningar. Det kan också innebära, att för enskilda organisationernas räkning framföra/genomföra föreläsningar, kurser, appelltal samt inte minst bistå med aktuell information vid olika tillfällen och sammanhang. Skolinformation, föräldraträffar, lärarmöten o likn. är andra viktiga inslag där konsulenten och några av styrelsens ledamöter medverkat under året. Denna del av verksamheten bedrivs fortlöpande och i varierande omfattning, allt efter organisationernas behov och önskemål. Länsnykterhetsförbundet har också via sin konsulent eller styrelsens medlemmar, deltagit i så gott som samtliga medlemsorganisationers årsmöten. Förbundet och dess konsulent förmedlar också kontakter mellan enskilda och olika medlemsorganisationer vid olika förfrågningar bl.a. om ev. medlemskap och olika material! Folknykterhetens dag. Firandet av F.Ny.Dag. i samband med Kr.Himmelfärdsdagen, har de senare åren avtagit markant, även om dagen fortfarande firas i olika omfattning runt om i landet så också i vårt län. Här har man de senare åren arbetat inom ramen för temat Folknykterhetens vecka med en hel del olika arrangemang. Bl.a. genomförs politikerträffar, debattkvällar, tipspromenader och affischkampanjer m.m. På många håll har man ersatt det traditionella firandet med andra aktiviteter som t.ex. frukostsamlingar, politikerträffar aktivitetsdagar o.likn. (bl.a. genomför IOGT-NTO-rörelsen ett flertal uppmärksammade insatser.) Aktiviteter och arrangemang genomförs alltså på många håll, om än i mindre omfattning än förr men är fördenskull inte mindre viktiga. 8

9 Det handlar om affischeringar, tipspromenader, speciella morgonsamlingar i kyrkor o.likn. man håller appelltal och delar ut broschyrer i köpcentra och på torg den aktuella dagen eller dagarna runt om denna helg. ÖLN har, i samband med F.Ny.Dag, till dem som så önskat, skickat ut broschyr- och affischmaterial samt flygblad. Till de talare som så önskat, har utskickats faktamaterial och centralt temamaterial för denna dag, framställt av SLAN.(Landsförbundet). Idrott och droger Samarbetet med idrottsrörelsen har detta år endast inneburit att konsulenten deltagit i dopingutbildning vid ett antal tillfällen. ÖLN:s avsikt är att under kommande år fördjupa och intensifiera ett samarbete med de länsövergripande idrotts organisationerna. Kurser, konferenser m.m. Anordnande och deltagande i olika kurser och konferenser i egen regi, har detta år utökats och ett större antal människor har på detta sätt kunnat bibringas ny och aktuell kunskap. Utbudet av konferenser, informations- och kunskapstillförande samlingar inom området alkohol- och droger har också under året varit relativt brett. I kurs- och konferensutbudet kan noteras en hel del samlingar anordnade av och med en del av ÖLN:s medlemsorganisationer. ÖLN, dess konsulent och styrelseledamöter samt anställda och förtroendevalda i medlemsorganisationerna har under året haft tillfälle att deltaga i bl.a. följande: ÖLN:s Politikerträff. medv. fr. kommuner, landst, riksd. samt repr. fr. nykt.org.. (arr: ÖLN och NBV) Samrådskväll om nya droger (arr: ÖLN) SLAN Stockholm vårsamling Länsnykterhetsförb. Hela Människans kvälls- halvdags- och heldagssamlingar med olika ämnen/teman IOGT-NTO: rörelsens alkoholpolitiska samlingar för politiker m.fl. Information/utbildning om dopning. Arr. bl.a. Länsstyrelsen, Österg. Idrottsförb. m.fl. Utbildningsdag i Ansgarskyrkan Gör skillnad - Spela roll (arr ÖLN, NBV och Vita Nykter) Eleonoragruppens utbildningsprogram vid ett antal olika tillfällen IQ:s nätverksträff i Norrköping Lärande, Hälsa och undervisning om ANDT i skolan (arr: Länsstyrelsen och Östsam) Polisen som lärde sig tala med buset (arr: Unga Kris och NBV) Frukostseminarium Barn som lever i familjer med missbruk (arr ÖLN, NBV, IOGT-NTO, Länsstyrelsen och Kamratstödet.) Inspirationsseminarium om social ekonomi (arr: Motala kommun m.fl.) Länsstyrelsens seminarier: Mat eller kosttillskott och Fixering vid kost och träning) Barnahus (akutmottagning för utsatt/misshandlade/utnyttjade barn) studiedag IOGT-NTO Megakurs en mediadag med seminarier i olika ämnen Drogfokus i Norrköping (arr: SIS, Nkpgs k:n, Länsstyrelserna m.fl.) Förändrade alkoholvanor kräver nya grepp (arr Länsstyrelsen och Landstinget) Konferens om lokalt arbete/sociala insatsgrupper m.m. (arr: Linköpings k:n) Anknytningsteorier och familjehem (arr: Humana) Föreningsmässan med olika seminarier (arr: Unga Kris, EU/Östsam, Lkpgs k:n) Våga se barnet om förebyggande arbetet för att skydda utsatta barn (arr Länsstyrelsen och FoU-centrum) Effektprogrammet bearbetat/med inriktning mot tobak 9

10 Arbetsliv och droger De erfarenheter som gjorts genom åren har bearbetats och utvecklats till väl fungerande modeller för insatser i olika företag och institutioner. ÖLN var mycket tidigt en av de organisationer som ägnade tid och resurser åt just arbetslivsarbete och kan med stolthet se tillbaka på många lyckade insatser genom åren. Många av de idéer och arbetsmetoder ÖLN en gång varit med att utveckla, används fortfarande och/eller i vidareutvecklad form på många håll runt om i landet. Samarbete/Samverkan År 2014 har inneburit fortsatt samarbete/samverkan med flera organisationer inom olika områden.. NBV med samordnade informationsinsatser och gemensam marknadsföring liksom reklam i olika sammanhang. NBV och ÖLN har också arbetat med gemensam medverkan vid olika samlingar. Under året har samarbetet med Kamratstödet (IOGT-NTO) och Unga Kris, i Linköping och Norrköping utvecklats. En annan organisation nya konsulenten samarbetar med är Eleonora-gruppen Diskussioner förekommer också med en del övriga organisationer som ex. Hela Människan, och RIA. Under året har även ett antal samarbetstillfällen inletts med olika församlingar, främst inom Sv. kyrkan. Samarbetet med ÖLN:s egna medlemsorganisationer håller på att intensifieras och många är de tillfällen då man samarbetat med IOGT-NTO i alkoholpolitiska insatser.. Informationsverksamhet på skolor, i föreningar, studieförbund m.fl. Länsnykterhetsförbundets målsättning för insatser inom skolan, har under många år varit och är bl.a.: Att ge saklig och aktuell information och attitydspåverkan från tidig ålder och uppåt. Att skapa en negativ inställning till såväl bruk som missbruk av droger och syfta till att så långt det är möjligt hålla barn- och ungdomsåren drogfria. Att inom skolan, förskolan och liknande miljöer, verka för en attitydförändring och ge kunskap och information till elever, lärare, föräldrar och övriga berörda vid ex. föräldraträffar, studiedagar, klassmöten, temadagar o. likn. Att informera och ge kunskap till fritidspersonal, lärare m.fl. om droger, dess bruk och missbruk, verkningar och skadeverkningar Att vara organisationer, föreningar, arbetsplatser och institutioner samt enskilda behjälpliga med information och kunskap när det gäller droger och vad där till hör. * En av ÖLN:s viktigaste verksamhetsgrenar innefattar informationsverksamhet av olika slag. Bl.a. inom skolan och angränsande verksamheter (lektionsverksamhet, temadagar, föräldraträffar, lärarinformation m.m.). * År 2014 har fortsatt efterfrågan förekommit, av information och medverkan, från skolor, föreningsliv, arbetslivet m.fl. Vi ser dock ett fortsatt intresse av att använda nykterhetsrörelsens (och ÖLN:s) erfarenhet och kunskap. Här kan nämnas ett tidigare inlett samarbete med Berzeliusskolan i Linköping. * ÖLN har på ett eller annat sätt under året medverkat med olika insatser på olika skolor, föreningar, organisationer m.m. Skolor, föreningar och organisationer: - MHF Linköping ANDT/Trafik - Röda Korset, äldreverksamhet/friskvårdsmedverkan m.m. - Olika församlingar Sv. kyrkan och frikyrkans olika samfund, medverkan med friskvård/drogfritt - Hela Människan - Blå Bandet, IOGT-NTO: medverkan i olika aktiviteter, möten o.likn. 10

11 - Medlemsorganisationernas årsmöten (styrelsens ledamöter och konsulenten) - Berzeliusskolan, Linköping - Vuxna på stan, nattvandringar - RIA, Norrköping, Motala, Mjölby - Universitet i Linköping/Norrköping - Klara Grundskola Linköping - Champagnefrukost i Trädgårdsföreningen Linköping Gymnasieskolor - Framtidsgymnasiet Linköping - Realgymnasiet Linköping - Folkungaskolan Linköping Studieförbund (Samverkan, medverkan och/eller kontakter) - NBV, ( kurser, samlingar m.m.) - Studiefrämjandet (bla. Frukostmöte m.m.) - ABF - Bilda Politikersamling Det är sedan 1993 tradition att ÖLN inbjuder politiker från olika plan till en politikerträff, första veckan i januari så skedde också Ungefär 40-talet politiker, tjänstemän och intresserade från olika delar av nykterhetsrörelsen samlades i NBV:s lokaler på Järnvägsgatan 10 i Linköping. Temat för årets träff var Ungdomar, alkohol, droger och psykisk ohälsa inledningsföreläsare var Joakim Stenman från polisens Ungdomsenhet i Östergötland. Övriga föreläsningsdeltagare var Rebecca Svart och Christofer Söderberg från Unga Kris. Corren 24 samt en skrivande reporter bevakade samlingen och ett fylligt reportage i såväl corren 24- nyheterna som i tidningen blev resultatet. Flera av de ledande politikerna tackade slutligen för inbjudan och de värdefulla informationer och åsiktsyttringar man fått och lovade att dessa skulle omsättas i praktik på ett eller annat sätt i deras verksamheter. I övrigt: Utåtriktade aktiviteter Under 2014 har en hemsida upprättats och som regelbundet uppdateras av konsulenten bl.a. med evenemangstips o.likn. Här presenteras även namn och kontaktmöjligheter till exp, konsulent och styrelsens huvudpersoner. ÖLN finns också på facebook med en egen sida där man bl.a. kan följa ÖLN:s verksamhet. Under året (31 mars 31 december) har besök gjorts på facebookssidan och de olika inläggen. ÖLN deltog detta år tillsammans med IOGT-NTO i informationsarbetet om alkoholfria alternativ i samband med gymnasieelevernas s.k. champagnefrukost i Trädgårdsföreningen i Linköping. Insatsen uppmärksammades mycket positivt av såväl massmedia som de festande/firande gymnasieeleverna. Aktiviteten kommer att genomföras även nästkommande år och då även i Norrköping. ÖLN har medverkat vid ett antal olika tillfällen med information om det alkoholfria alternativet. Här kan nämnas; Norrköping, Marknad i Rimforsa, Johannelundsdagen i Linköping samt vid Maxi Stormarknad i Linköping 11

12 ÖLN 2014, Sammanfattning och översikt Förbundets konsulent och delar av styrelsen, har under året representerat förbundet vid ett stort antal aktiviteter, samlingar samt andra tillfällen och har i samband med detta mött en mängd människor, såväl allmänhet som medlemmar inom nykterhetsrörelsen. Sedan 2013 har en ny konsulent anställts och under senare delen av hösten har vi också haft en praktikant från Arbetsförmedlingen. Aktivitet/samling Antal gånger Antal personer (ca.) Politikerträffar och motsv Behandlingshem o.likn Utbildningsorganisationer/företag 2 62 Medlemsorganisationer Arbetsmöten/motsvarande Styrelsesamlingar 3 12 Möten/samlingar Årsmöten Kurser 4 97 Kyrkor, församlingar Pensionärsföreningar/org./specialorg Övriga organisationer/föreningar 7 88 Studieförbund/gemensamma samlingar o.likn. Kurser/samlingar 3 45 Samarbetsträffar/pers.samlingar m.m. 1 4 Trafik/droger allmän inf. Offentligt Skolinformation ANT Elever åk Elever åk Gymnasiet åk Eftergymnasial utb Lärare 7 43 Föräldraträffar o.likn Offentliga apeller/manifestationer o.likn Mässor/utställn. o.likn Läger/kurser/internat/konferenser o.likn Offentliga inrättn./myndigh.(medborg.kont. o.likn.) Övrig representation Härutöver har följande skett: ÖLN:s egna träffar (styrelse, au, egna samlingar m.m. 13 ggr (164 pers.) Landstinget avtalsträffar/samråd/övrigt 3 ggr ( 7 pers.) Anställningsintervjuer/saml. i samband m. nyanställning 1 gr. ( 2 pers.) Uppvaktningar 2 ggr.( 70 pers.) Radiomedverkan (regional och lokalradio) 2 ggr (radio Österg lyssnare, lokalradio Lkpg ca ) IT/Facebook/hemsidan m.m. (Antal träffar, gilla o.likn. okänt antal personer 15 ggr aktiva inlägg Tidningsmedverkan i form av inslag och/el. annonser i ÖC, NT, MT, LT och KPo 7 ggr Lokal- och regional TV, 1 ggr. intervjumedverkan, reportage 2 ggr Telefonrådgivning har lämnats vid ett 10-tal tillfällen Elevbesök på exp. har skett vid 2 tillfällen under året Telefonförfrågningar har besvarats vid ca. 20-tal tillfällen (föreläsare/film/arbetsmaterial m.m.) Här kan noteras ett stort antal tillfällen inom som utom tjänsten då informationstillfällen kan noteras i publika sammanhang. Här träffar konsulenten och en del av styrelsens medlemmar, många tusen människor i olika situationer och vid påfallande många tillfällen förekommer diskussioner och/eller samtal om alkohol och/eller attityder till alkohol. Under deltagande i nattvandringar vid olika till-fällen har konsulenten också träffat en stor mängd ungdomar och vuxna. 12

13 Östergötlands läns nykterhetsförbund, kassaredogörelse för verksamhetsåret Ingående balans på plusgiro ,87 Länsförsäkringar bank reservkapital 1 513,17 Swedbank, lönegarantifond , , ,15 Inkomster Intäkter Kostnader Sålda konsulenttjänster Administration Diverse intäkter/kostnader Kurs/konferens Projekt Medlemsavgifter Landstingsbidrag Räntor , , , ,09 Kostnader Löner Semesterlön Innehållen källskatt/inbetald jan Särskild löneskatt Traktamente, skattefritt 110 Traktamente, beskattat 230 Bilersättning, skattefri Bilersättning, beskattad 2 389,40 Övriga resekostnader 200 Sociala avgifter Arb.markn.förs. Fora (AMF) Arb.markn.förs. Alecta (SPP) Arb.markn.förs. Collectum (För.Liv) Lokalhyra exp Lokalhyra övriga Förbrukningsmaterial 3 166,60 Kontorsmtrl/Inventarier Trycksaker Rep. och underhåll Telefon/Fax Bredband Övr. främmande tjänster 1 289,25 Deltagaravgifter Rese- och hotellkostnader Representation, styrelsen Representation anställda 325 Företagsförsäkringar 349 Kostnadsersättningar styrelsen 500 Kostnadsersättningar revisorer 0 Uppvaktningar o gåvor 0 Prenumerationer tidn/facktidskr 76 Övriga kostnader , ,25 Årets resultat ,31 13

14 Utgående balans Plusgiro ,62 Länsförsäkringar Bank 1 516,28 Swedbank Lönegarantifond , ,84 (Avsättning till lönegarantifonden har gjorts genom att intjänad ränta för 2014 kvarstår på kontot) , ,09 Linköping februari 2015 Lasse Ström/kassör 14

15 Revisionsberättelse för Östergötlands läns nykterhetsförbund Verksamhetsåret 2014 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas och för den interna kontroll som styrelsen bedömer nödvändig. Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision. Vi väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risker för väsentliga fel i årsbokslutet. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi bedömer att årsredovisningen är rättvisande samt att förbundets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping 18 mars 2015 Inge Haag revisor Jan Bertil Widmark revisor 15

16 Styrelsens slutord Återigen har ett år gått tillända - ett år laddat av olika satsningar. Vi är starka tillsammans, och med olika målgrupper så är ÖLN med och skapar ett omfattande och betydande arbete i uppdraget. I vårt arbete med folkhälsan involverar vi olika idéburna organisationer och frivilligorganisationer som gör ett avgörande arbete. Bland många av de människor som blivit berörda av att man själv eller som nära anhörig har blivit drabbad av missbruk, så finns det en drivkraft att man vill vara med och hjälpa. Inte så sällan så finns också lösningar i denna grupp av människor, som är nyckeln till framgång för att hjälpa, både preventivt och de/dem som redan är drabbade. När vi i ÖLN tar oss an framtiden så finns det ett område som vi skulle vilja intensifiera och det är just det arbetet bland de som är drabbade av någon anhörigs missbruk. Det är också viktigt att vi har koll på vår omvärld. När det gäller droger så finner de alltid nya vägar och mörka krafter försöker att påverka kommande generationer. Landstingets fortsatta satsning på bättre hälsa bland befolkningen är utmärkande. Där tar man numer också med insatser mot livsstilsrelaterade orsaker till ohälsa som exempelvis användning av alkohol, tobak och andra droger. Med dessa insatser motverkas även ökad belastning av sjukvården, sjukfrånvaro och inte minst en del av orsakerna till de ekonomiska påfrestningar som drabbar såväl samhället som enskilda. Vi vill återigen rikta ett stort tack till vår ekonomiska samarbetspartner Landstinget i Östergötland, för det goda samarbetet under året och då inte minst i form av det ömsesidiga avtal som t.o.m. detta år upprättats mellan oss. Tack också till alla de medlemsorganisationer och andra vi haft nöjet att samarbeta med under året. Andreas Ardenfors Lennart Franzén Lasse Ström Ordförande vice ordförande kassör Susanne Henriksson Peter Germundsson Ola Jonsson ledamot ledamot ledamot Magnus Engström Sennehed ledamot representant Tommy landstingets

17 Preliminär Budget för Östergötlands läns nykterhetsförbund verksamhetsåret 2015 ( för jämförelse också budget och utfall gentemot budget för verksamhetsåren ) Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Intäkter Sålda konsulenttjänster Adm. intäkter Portointäkter Kopieringsintäkter Diverse intäkter Projektintäkter Kurs/konferensintäkter Medlemsintäkter Landstingsbidrag (avt.ersättn.) Övriga bidrag AF/AMS Lönebidrag AF/AMS Handledarbidrag Räntor , , , , , , , , Utgifter 4120 Adm. kostnader Div. kostnader , Projektkostnader , Kurs/konferenskostnader Medlemsavgifter , , Personalkostnader 5220 Löner Semesterlön Särskild löneskatt Traktamente Skattefria Traktamente Beskattade Bilersättning Skattefri , , Bilersättning Beskattad , Övriga resekostnader Sociala kostnader Arb.markn.förs Fora (AMF) Arb.markn.förs. Alecta (SPP) Arb.markn.förs. Collectum(Fö L) Övriga personalkostnader , , , Övriga kostnader 6010 Lokalhyra (exp) Övriga lokalhyror El, exp. lokalen Förbrukningsmaterial , , Kontorsmaterial/inventarier , , Trycksaker Propagandamaterial o.likn Reparation/underhåll Porto Telefon/fax Bredband Övr. främmande tjänster , , , Deltagaravgifter Hotell/resekostnader Representation, styrelsen , , , Representation, anställda , Reklam/PR Försäkringar ÖLN Kostnadsersättningar styrelsen Kostnadsersättningar revisorer Uppvaktningar/gåvor , , Prenumerationer o.likn Övriga kostnader Räntekostnader 0 400, , , , , Summa utgifter , , , ,

18 Resultat , , , , Avsättning till lönegarantifonden för 2012 har gjorts genom återbetalning av de pengar som användes i samband med nyanställningen 2011/2012 Under 2015 kommer en del av kapitalet att överföras till räntekonton med förhoppning om ökade ränteinkomster. Arbetsplan Arbetsplan för Östergötlands läns nykterhetsförbund Verksamhetsåret 2014 samt närmaste 3 årsperioden. Allmänt Detaljerad planläggning åligger styrelse och arbetsutskott en smidig anpassning av verksamheten måste kunna ske med hänsyn till olika förhållanden och inte minst när det gäller den rådande ekonomin. Årlig revidering och ev. komplettering av arbetsplanen skall göras. Arbetsplanen skall i första hand ses som en ram för vad förbundet kan och har möjlighet att arbeta med. 18

19 Grunden för förbundets verksamhet är bl.a.: - att slå vakt om värdet av den helnyktra livsstilen och livssynen - att framhålla den drogfria livsstilen - sträva efter ett förändrat attitydförhållande i drogfrågorna - medverka till ökad medvetenhet och kunskap när det gäller drogers inverkan och skador, såväl medicinskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Länsnykterhetsförbundet har under en lång följd av år, framgångsrikt, bedrivit en fortlöpande utåtriktad före-byggande verksamhet för den samlade nykterhetsrörelsens räkning och har för avsikt att även i framtiden fortsätta detta arbete. Folknykterhetens dag/trafiknykterhetens dag Centralt pressmaterial, broschyr- och affischmaterial lämnas till massmedia, liksom att material i övrigt utsändes från förbundet på begäran till medlemsorganisationerna samt hjälp att anskaffa talare och ev. övriga medverkande lämnas. Opinionsbildande arbete Genom att förse press, övriga massmedia m.fl. inom länet med artikelmaterial och underlag, faktamaterial o.likn. Bilda och bibehålla opinion mot alkohol och traditionerna med droginblandning samt att med sin verksamhet få attitydförändringar till stånd hos allmänheten, föräldrar, lärare, ledare och inte minst barn och ungdom. I egen regi eller tillsammans med medlemsorganisationerna och deras föreningar initiera och stimulera till insändarskrivning och debattartiklar. Kurs- och konferensverksamhet Om möjligt, regelbundet, i egen regi eller tillsammans med lokala nykterhetsförbunden, övriga medlemsorganisationer och NBV genomföra kurs- och konferensverksamhet i aktuella ämnen med drogfrågorna som bas. Genomföra (om så är möjligt) årliga träffar för anställd personal och förtroendevalda inom nykterhetsrörelsen samt årligen återkommande utbildnings- och fortbildningsdag/dagar för samtlig anställd personal inom nykterhetsrörelsen i länet, inkl. NBV. Vid dessa utb.dagar skall även förtroendevalda beredas tillfälle att deltaga. Skolan Vara länets skolor behjälpliga med material, föreläsningar vid temadagar, studiedagar samt i de kommuner man ej har anställd personal inom nykterhetsrörelsen, genomföra ANT-lektioner. Deltaga med information i ANT-frågor vid föräldraträffar o.likn. Länsnykterhetförbundet bör i möjligaste mån söka samarbete med föräldraföreningar o.likn. organisationer. Under året försöka genomföra en inventering av ANT-verksamheten i länets skolor samt få till stånd ett komplett adressregister över samtliga skolor, med kontaktpersoner. Arbetsliv/Utbildning Fortsätta den sedan många år pågående inriktningen mot arbetslivet i syfte att bredda insatserna på arbetsplatserna i drogfrågorna, inte minst i förebyggande syfte. Men också för att svara upp mot arbetslivets behov av konsultativ hjälp bl.a. när det gäller introduktion och igångsättande av kamratstödjande verksamhet. Stå till arbetsmarknadens förfogande/samarbeta med undervisning/informationshjälp i drogfrågor av olika slag Militärförbanden i Östergötland Fortsätta verksamheten och samarbetet med de kvarvarande militära förbandens personalvårdsorganisation och när tillfälle ges, även söka en fördjupning med inriktning på den fast anställda personalen. Medlemsorganisationerna Vara medlemsorganisationerna och deras föreningar behjälpliga personellt och materiellt i olika arrangemang och aktiviteter (se äv. under rubrikerna kurs o konf.verks., servicetjänst m.fl.) Idrottsrörelsen. Verka för en drogfri idrottsrörelse, inte bara under aktivt utövande, utan också i de mer sociala sammanhangen. Aktivt medverka till att dopning motverkas inom idrottsrörelsens alla grenar. Förbundet skall om möjligt stimulera idrottsrörelsens organisationer att skriva drogpolitiska handlingsprogram. Kommunerna I de flesta kommuner finns idag någon form av handlingsprogram mot droger. Förbundet skall följa upp kommunernas insatser samt försöka få till stånd dylika program i de kommuner man inte tagit sådana samt, där så behövs, aktualisera kommunens insatser så att dessa kommer i paritet med tagna beslut. Vara kommunerna och deras olika nämnder behjälpliga med material och konsultativ hjälp när man så önskar. 19

20 Tillsammans med medlemsorganisationerna/nbv m.fl. med förbundet som bas, fortlöpande bevaka de aktuella alkohol- och drogpolitiska program som finns. Landstinget Delta i landstingets friskvårds- och hälsofrämjande arbete samt i övrigt eftersträva samarbete med landstingets olika enheter när det gäller förebyggande insatser inom alkohol-/drog- och missbruksområdet. (Se ingånget avtal mellan Landstinget/ÖLN) Politikerträff Årligen, i början av januari, genomföra en samling för länets politiker i olika nivåer (riksdag, landsting, kommuner samt länets EU-parlamentariker.) Inbjudan skall i första hand gå till riksdagledamöterna, landstingsråd, politiska sekreterarna, kommunalråd, socialnämndsordf./chefer, eu-parlamentarikerna fr. länet samt intressenter från nykterhetsrörelsens olika organisationer. Massmedia Vara massmedia behjälplig med artikelunderlag, faktamaterial, programmedverkan m.m. när det gäller drog- och missbruksfrågor samt bevaka massmedias utbud när det gäller drog- och missbruksfrågor samt söka, via massmedia, sprida opinion i drogfrågor på saklig grund. Servicetjänst/Samarbete Förbundets expedition står till tjänst med information i drogfrågor samt trycksaker, broschyrer, affischer och annat faktamaterial som ställs till förfogande i mån av tillgång. Förmedling av och tips om film, video, föreläsare, litteratur m.m. Låta förbundets expedition, i mån av utrymme och tillgång, stå till medlemsorganisationernas förfogande för sammanträden och träffar. Expeditionens personal kan till viss del svara för praktisk och personell hjälp till medlemsorganisationerna bl.a. i form av konsulentmedverkan, skrivhjälp (i ytterst begränsad omfattning), m.m. Planerade aktiviteter för 2014 Under våren planeras en skolinformationsinsats för samtliga åk9 på Berzelius-skolan. Informationen riktas mot föräldrar och elever och sker i samarbete med polisens ungdomsenhet och lärarna. Om konceptet faller väl ut kommer detta att ligga till grund för insatser på andra skolor och i andra kommuner. ÖLN, NBV, organisationen Vita Nykter från Stockholm och en lokal församling i Linköping planerar att under våren att anordna en endagsutbildning benämnd Gör skillnad spela roll. Utbildningen vill förbättra villkoren för de barn som växer upp i missbruksmiljöer. Även denna aktivitet kommer om den faller väl ut att spridas över länet. ÖLN avser, om möjligt, att under våren starta en Internet-tävling med gymnasieelever som målgrupp (ev. genomförs denna insats i samarbete med NBV och/eller någon medlemsorganisation). Ett av tävlingens mål är att försöka få de s.k. nollnings-aktiviteterna att genomföras utan alkohol och andra droger eller kränkande behandling. Under våren avser ÖLN delta i den föreningsmässa som anordnas i samarbete mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Med anledning av att konsulenten genomgått utbildning i föräldraskapsprogrammet Effekt, avser ÖLN att erbjuda länets högstadieskolor att delta i och starta programinsatser på respektive skola. Medverkan tillsammans med medlemsorganisationerna vid olika marknader och mässor i länet och då sprida information om alkoholinnehåll i olika drycker med hjälp av de informationslådor vi har, i syfte att öka medvetenheten om vad och hur mycket man dricker, samt marknadsföra ÖLN:s medlemsorganisationer. 20

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer