B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015"

Transkript

1 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Val av presidium för årsmötet A/ ordförande B/ sekreterare C/ pressreferent 4 Val av övriga mötesfunktionärer A/ Två (2) protokollsjusterare B/ Två (2) rösträknare 5 Ombudsupprop/fastställande av röstlängd 6 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 7 Årsmötets ev. gästtalare/programpunkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk berättelse 10 Revisorernas berättelse 11 Beslut om ansvarsfrihet 12 Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen 13 Fastställande av kostnadsersättningar för revisorerna 14 Beslut om rese- och traktamentesersättningar 15 Ev. förslag och motioner (föranmält till styrelsen för yttrande) 16 Val A/ Val av ordförande för ett (1) år 2015 B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 D/ Val av en (1) revisor för två (2) år E/ Val av en (1) revisorsersättare för ett (1) år Val av valberedning A/ Sammankallande B/ En (1) ledamot 18 Fastställande av årsavgiften till ÖLN för verksamhetsåret Förslag till budget för verksamhetsåret Förslag till verksamhetsplan för 2015 och treårsperioden Tid, plats och ev. tema för: A/ Eventuell samrådsträff eller liknande hösten 2015 B/ Årsmötesdatum för Övriga frågor (under årsmötet väckta) 23 Avslutning 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) Får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning under Ordförande Andreas Ardenfors Linköping Hela Människan 2014 Kassör Lasse Ström Linköping MHF (fylln.vald) 2014 Ledamöter Peter Germundsson Linköping Tempelriddarna Susanne Henriksson Linköping Blå Bandet Ungdom v. ordf. Lennart Franzén Linköping MHF 2014 ( 2015) Ola Jonsson Linköping NSF Magnus Engström Linköping Blå Bandet Landst. repr. Björn Asserhed Linköping (FP) Landst. ers. Tommy Sennehed Linghem (KD) Ersättare Linnea Wennerstrand Norrköping UNF 2014 Pierre Netz Linköping Unga Kris 2014 Jimmy Björnholm Linköping NSF 2014 Revisorer Inge Haag Linköping MHF Jan Bertil Widmark Linköping Hela Människan Rev.ers. Ingvar Karlsson Skänninge Blå Bandet 2014 Hedersordf. Ossian Nilsson Linköping Hela Människan 2003 Hedersordf. Tobias Johansson Åtvidaberg MHF 2014 Hedersledamot Lars-Göran Lindström Ljungsbro MHF 2012 Hedersledamot Larseric Danielson Linköping Hela Människan

3 Styrelsens arbetsutskott (au), arbetsledning samt kontaktperson i arbetsgivarfrågor. Au har under 2014 bestått av ordf. Andreas Ardenstam, v.ordf. Lennart Franzén, kassören Lasse Ström samt konsulenten Marie Gustafsson. Den sistnämnde har också fungerat som föredragande. Ev. minnesnoteringar har gjorts av kassören alt. ordföranden. Arbetsledning för anställd personal har varit au utom konsulenten. Kontaktperson i arbetsgivarfrågor har varit ordföranden och kassören. 3

4 Medlemsorganisationer 2014 Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) Nedanstående lokala samarbetskommittéer/nykterhetsförbund, distriktsorganisationer m.fl. har under verksamhetsåret 2014 varit anslutna som medlemsorganisationer till ÖLN. (när det gäller uppgifter om medlemsorganisationernas verksamhet och nyckelpersoner ordf/sekr/kassör o.likn. hänvisas till resp. organisation. Lokala nykterhetsförbund LNF Linköpings nykterhetsförbund del i exp. MNF Mjölby nykterhetsförbund Handläggs av V:a Hargs Blåbandsförening SNF Skänninge nykterhetsförbund Vilande Valdemarsvik, Motala, Ydre, Norrköping, Boxholm, m.fl. har lagts ner Samarbetskommittéer Södra Kinda samarbetskommitté Ödeshögs samarbetskommitté Handläggs av Ödeshögs Blåbandsförening (Ovanstående organisationer, samlar och organiserar ett stort antal lokala organisationer, föreningar, institutioner m.fl. som medlemmar och som observatörer och man representerar på detta sätt ett stort antal människor med olika intressen) Distriktsorganisationer (medlemmar i SLAN eller motsvarande) Organisation IOGT-NTO Har exp. o anst. personal UNF Ungdomens Nykterhetsförbund Har exp. o anst. personal JUN (Junis) IOGT-NTO:s Juniorförbund Har exp. o anst. personal NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Har exp. o anst. personal MHF (Region Öst exp. i Gränna) Motorförarnas Helnykt.Förbund Har exp. o anst. personal MHF Ungdom MHF:s Ungdomsförbund SBF Sveriges Blåbandsförbund (inkl. Sjundedagsadventisterna) SBU Sveriges Blåbandsungdom (inkl. Sjundedagsadventisterna) ÖFD (SFF) Östergötlands Frisksportdistrikt Distriktsorganisationer (medlemmar i Hela människan eller liknande) Hela Människan HM Östergötland samlar även de RIA-byråer som finns i länet (för närvarande Norrköping,, Motala, Mjölby) Som medlemsorg. i Hela Människan finns utöver Sv. kyrkans församlingar: * Svenska Missionskyrkan SMK/SMU (är även direktanslutna till ÖLN) * Baptisternas Östgötadistrikt (är även direktanslutna till ÖLN) * Metodisterna * Pingstkyrkan (lokala församlingar) * Frälsningsarmén (lokala kårer) * Evangeliska frikyrkan (EFK) * KFUM/KFUK Övriga medlemsorganisationer Riddartemplet Ansgarius, Norrköping Riddartemplet S:t Laurentius Linköping Riddartemplet Vätterborgen Motala Laurentius Stegeborgsgården, Stegeborg, Vikbolandet Unga KRIS Tempelriddarorden (TRO) Tempelriddarorden (TRO) Tempelriddarorden (TRO) (Lades ner årsskiftet 2014 uppgått i Rt S:t EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) Har lokal och exp. Övriga (observatörsmedlemmar m.fl.) SIMON MHF Nkpg:s Nätverk Eleonoragruppen Svenskar och Invandrade mot narkotika (ingår medlemsmässigt i MHF ovan) Stödorg. för barn och anhöriga till missbrukare 4

5 Samarbetsorganisationer NBV NTF Sörmland/Östergötland LUR (Linköpings Ungdomsråd) Organisationer vilka ÖLN har mer eller mindre Samarbete och/eller har återkommande kontakt/samråd med. 5

6 Styrelsen och au Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.: 28/1, 10/3, 24/4 (före årsmötet), och 24/4 (konstituerande sammanträde), 27/5), 12/8 ( i samband med sommarutflykt, 6/11 samt 18/12 ( i samband med julsamkväm). Arbetsutskottet, el delar av au, har samlats vid 1 tillfällen, 29/9 härutöver har hållits fortlöpande kontakter bl.a. via telefon, fax och e-post mellan bl.a. ordförande och kassör. Medlemsavgifter Medlemsavgifterna till ÖLN har för verksamhetsåret 2014 varit: - för större nykterhetsförbund och distriktsorganisationer 200:-/år - för mindre nykterhetsförbund, distrikts-/ och samarbetskommittéer 50:-/år ( Att observera: Enligt ÖLN:s stadgar skall medlemsavgift vara inbetald senast under mars månad för det år den gäller, för att organisationen i fråga skall ha representationsrätt vid årsmötet under april samma år.) Landstingsanslag ÖLN och Landstinget i Östergötland har sedan 2003 haft ett ömsesidigt samarbetsavtal. Vi har nu slutfört den sjunde omgången, de senaste två åren med ett ettårigt avtal. (de tidigare omfattade perioderna , , , , , 2013 och 2014 För 2014 erhöll ÖLN :- i ersättning, utbetalat med 1/12-del per månad. Överenskommelsen var för 2014 utformad som ett ettårigt verksamhetsbidrag enligt följande: (Samma lydelse ligger till grund för 2015 års verksamhetsbidrag.) ÖLN/verksamhet: Bedriver riktade folkhälsoinsatser av drogförebyggande karaktär gentemot enskilda, förenings- och arbetsliv, skolor, institutioner m fl. Förmedlar kunskap och information kring alkohol och droger till skolpersonal, elever och föräldrar i framförallt grundskolans årskurser 6 och 7. Bistår medlemsorganisationerna med rådgivande och personella insatser och arrangerar aktiviteter som samtliga medlemsorganisationer inbjuds till. Erbjuder förtroendevalda och medlemmar i medlemsorganisationerna regelbunden utbildning och information kring drog- och beroendefrågor. Expeditionen. ÖLN:s expedition har fr.o.m. 1 augusti 2013, varit belägen på Smedjegatan 11 i Linköping Ny expeditionslokal är nu hyrd i en av Bryggaregårdens byggnader i stadsdelen/museiområdet Gamla Linköping. ÖLN hyr där ett kontorsrum på 24 kvadratmeter och med tillgång till samanträdesutrymme (hos NBV), kök, toaletter och gemensam korridor. (i huset finns ytterligare 5 hyresgäster) Expeditionen är relativt lättåtkomlig i en annorlunda och trivsam miljö med närhet till busshållplatser och ett flertal restauranger och kondis. ÖLN hyr i samband med expeditionen också ett förråd samt en plats på närliggande parkering. Den tekniska utrustningen uppfyller väl det behov vi har idag. - Telefon med fax och telefonsvarare samt uppkoppling till bredband via Telia/ADSL. - Dator, färglaserskrivare Service till medlemsorganisationerna och deras föreningar sker vid behov och i mån av tid 6

7 Personal Förbundet har en heltidsanställd (100%) konsulent. Ny konsulent är sedan 1 maj 2013, Marie Gustafson från Linköping. Anställningen är fast anställning på 100% Konsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter har varit och är: Bedriva undervisning, information, opinionsbildning m.m. i alkohol- och narkotikafrågor samt om övriga droger som ex. tobak, sniffning m.m. Ombesörja och upprätthålla kontakter med medlemsorganisationer, föreningar, skolor, kommuner, landsting, länsstyrelsen, allmänheten m.fl. Deltaga som föredragande och sekreterare vid styrelse- och au-sammanträden samt verkställa styrelsens beslut. Representera förbundet vid konferenser, kurser, sammanträden, årsmöten, temadagar, debatter m.m. Bedriva informations- och konsultverksamhet i drog- och beroendefrågor samt vara kontakt gentemot massmedia och vid behov förse dessa med relevant informations- och faktamaterial samt även bevaka massmedias utbud i dessa frågor. Vara medlemsorganisationerna, deras anställda, förtroendevalda och föreningar behjälpliga i olika arrangemang och aktiviteter, så långt det är möjligt, samt årligen söka vidareutbilda och/eller informera anställda och förtroendevalda i frågor och ämnen vilka ligger nykterhetsrörelsen nära. Under hösten (oktober, november och december har ÖLN haft en praktikant från Arbetsförmedlingen, Anna Fjelltjärn, som tidigare varit aktuell för anställning som konsulent. Årsmötet 24 april 2014 (för verks.året 2013) Hölls i MHF:s lokaler på Bjälbogatan 8 i Linköping. Årsmötet genomfördes under Ossian Nilssons ledning, 20 deltagare varav 13 röstberättigade räknades in. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik, varefter den godkändes och lades till handlingarna. ÖLN:s ekonomi är för närvarande god och vi har möjligheter att genomföra flera intressanta projekt och insatser, kanske t.o.m. projektanställa någon för riktade projektinsatser. Andreas Ardenfors (KD, kommunalråd i Linköping) valdes till ny ordförande ett år och Lasse Ström åtog sig kassörssysslan ytterligare ett år. När det gäller ekonomin för det kommande verksamhetsåret 2014, beslutade årsmötet godkänna det budgetförslag styrelsen lämnat. (se budget i den ekonomiska redovisningen). Kvällens gästtalare var IOGT-NTO:s nye distriktsordförande Jan-Ove Ragnarsson som bl.a. berörde kommande samarbete mellan ÖLN och IOGT-NTO. Samrådskväll Anordnades tillsammans med Linköpings Nykterhetsförbund den 6 november i MHF-lokalen på Bjälbogatan 8 i Linköping. Tema för kvällen Det regnar knark från cyberrymden en föreläsning om de nya psykoaktiva ämnena, cannabis och övriga nya droger. Föreläsare var Börje Dahl från ENS (Ett Narkotikafritt Samhälle). Drygt 20-talet deltagare fick lyssna till en mycket intressant och kunskapsgivande kväll som avslutades med en stunds allmän diskussion om de nya drogerna. Julsamling ÖLN:s traditionella julsamling hölls, enligt de senaste årens tradition, på Restaurang Lagerbladet, i centrala Linköping. I år liksom tidigare år tillsammans med styrelsen för LNF. Detta år hade även styrelsen för Hela Människan anslutit sig och ca. 40 personer avnjöt tillsammans ett mindre men för den skull inte mindre välsmakande julbord. Under kvällen underhölls man med julmusik framförd av Lasse Ström. Lotterier såldes och alla deltog i ostviktsgissningen vilket innebar att ett antal glada ostvinnare med närmaste antal gram bar ost av olika storlekar med sig hem. 7

8 Massmedia ÖLN förser vid behov och efterfrågan, länets olika massmedia med faktamaterial och underlag till artiklar om alkohol- och andra droger. Inbjudan sker också till bevakning av olika aktiviteter och arrangemang som ÖLN är inblandade i eller ges tips om arrangemang inom medlemsorganisationerna el.likn. Såväl press som radio/tv efterhör då och då ÖLN:s synpunkter, kommentarer och medverkan i olika frågor omkring alkoholpolitik och olika företeelser i samband med alkohol- och drogkonsumtion. Under året har även ett antal insändare och artiklar till tidningar skrivits med olika teman. Bl.a. kan nämnas en artikel i ÖC med Anna Fjelltjärn (praktikant hos ÖLN) och ÖLN:s konsulent om medberoende som väckte stor uppmärksamhet under kampanjveckan Spelar roll som bl.a. tar upp frågor omkring utsatta barn. Denna artikel fick till följd att veckotidningen Året Runt hörde av sig och gjorde en dubbelsidig artikel med samma tema. ÖLN har också besvarat ett antal ledare och insändare med tema till alkoholens försvar. Ett antal arrangemang av olika art har under året uppmärksammats och visats i bl.a. Corren 24 den lokala TV-kanalen i Linköping och Norrköping. Lokal samarbetsorganisation i Linköping Den under 2013 bildade referensgruppen för den idéburna sektorn har fortsatt arbeta med bl.a. ÖLN som deltagare. ÖLN engagerades i ett tidigt stadium. Gruppens arbete har resulterat i en föreningsmässa som genomfördes på Hotell Ekoxen i november med ett 40-tal föreningar och flera hundra besökare som också hade möjlighet att gå på ett antal olika föreläsningar med olika teman. En ny hemsida för Linköpings föreningsliv har introducerats via Linköpings kommun. Hemsidan hittas under adressen: Medlemsorganisationerna. Förbundet har bl.a. till uppgift att vara sina medlemsorganisationer behjälpliga med olika insatser, om det är möjligt inte minst personellt. Detta kan innebära medverkan i olika arrangemang och aktiviteter ordnade av medlemsorganisationerna som ex. kurser, konferenser, möten, olika arrangemang och aktiviteter inom organisationerna eller dess enskilda föreningar. Det kan också innebära, att för enskilda organisationernas räkning framföra/genomföra föreläsningar, kurser, appelltal samt inte minst bistå med aktuell information vid olika tillfällen och sammanhang. Skolinformation, föräldraträffar, lärarmöten o likn. är andra viktiga inslag där konsulenten och några av styrelsens ledamöter medverkat under året. Denna del av verksamheten bedrivs fortlöpande och i varierande omfattning, allt efter organisationernas behov och önskemål. Länsnykterhetsförbundet har också via sin konsulent eller styrelsens medlemmar, deltagit i så gott som samtliga medlemsorganisationers årsmöten. Förbundet och dess konsulent förmedlar också kontakter mellan enskilda och olika medlemsorganisationer vid olika förfrågningar bl.a. om ev. medlemskap och olika material! Folknykterhetens dag. Firandet av F.Ny.Dag. i samband med Kr.Himmelfärdsdagen, har de senare åren avtagit markant, även om dagen fortfarande firas i olika omfattning runt om i landet så också i vårt län. Här har man de senare åren arbetat inom ramen för temat Folknykterhetens vecka med en hel del olika arrangemang. Bl.a. genomförs politikerträffar, debattkvällar, tipspromenader och affischkampanjer m.m. På många håll har man ersatt det traditionella firandet med andra aktiviteter som t.ex. frukostsamlingar, politikerträffar aktivitetsdagar o.likn. (bl.a. genomför IOGT-NTO-rörelsen ett flertal uppmärksammade insatser.) Aktiviteter och arrangemang genomförs alltså på många håll, om än i mindre omfattning än förr men är fördenskull inte mindre viktiga. 8

9 Det handlar om affischeringar, tipspromenader, speciella morgonsamlingar i kyrkor o.likn. man håller appelltal och delar ut broschyrer i köpcentra och på torg den aktuella dagen eller dagarna runt om denna helg. ÖLN har, i samband med F.Ny.Dag, till dem som så önskat, skickat ut broschyr- och affischmaterial samt flygblad. Till de talare som så önskat, har utskickats faktamaterial och centralt temamaterial för denna dag, framställt av SLAN.(Landsförbundet). Idrott och droger Samarbetet med idrottsrörelsen har detta år endast inneburit att konsulenten deltagit i dopingutbildning vid ett antal tillfällen. ÖLN:s avsikt är att under kommande år fördjupa och intensifiera ett samarbete med de länsövergripande idrotts organisationerna. Kurser, konferenser m.m. Anordnande och deltagande i olika kurser och konferenser i egen regi, har detta år utökats och ett större antal människor har på detta sätt kunnat bibringas ny och aktuell kunskap. Utbudet av konferenser, informations- och kunskapstillförande samlingar inom området alkohol- och droger har också under året varit relativt brett. I kurs- och konferensutbudet kan noteras en hel del samlingar anordnade av och med en del av ÖLN:s medlemsorganisationer. ÖLN, dess konsulent och styrelseledamöter samt anställda och förtroendevalda i medlemsorganisationerna har under året haft tillfälle att deltaga i bl.a. följande: ÖLN:s Politikerträff. medv. fr. kommuner, landst, riksd. samt repr. fr. nykt.org.. (arr: ÖLN och NBV) Samrådskväll om nya droger (arr: ÖLN) SLAN Stockholm vårsamling Länsnykterhetsförb. Hela Människans kvälls- halvdags- och heldagssamlingar med olika ämnen/teman IOGT-NTO: rörelsens alkoholpolitiska samlingar för politiker m.fl. Information/utbildning om dopning. Arr. bl.a. Länsstyrelsen, Österg. Idrottsförb. m.fl. Utbildningsdag i Ansgarskyrkan Gör skillnad - Spela roll (arr ÖLN, NBV och Vita Nykter) Eleonoragruppens utbildningsprogram vid ett antal olika tillfällen IQ:s nätverksträff i Norrköping Lärande, Hälsa och undervisning om ANDT i skolan (arr: Länsstyrelsen och Östsam) Polisen som lärde sig tala med buset (arr: Unga Kris och NBV) Frukostseminarium Barn som lever i familjer med missbruk (arr ÖLN, NBV, IOGT-NTO, Länsstyrelsen och Kamratstödet.) Inspirationsseminarium om social ekonomi (arr: Motala kommun m.fl.) Länsstyrelsens seminarier: Mat eller kosttillskott och Fixering vid kost och träning) Barnahus (akutmottagning för utsatt/misshandlade/utnyttjade barn) studiedag IOGT-NTO Megakurs en mediadag med seminarier i olika ämnen Drogfokus i Norrköping (arr: SIS, Nkpgs k:n, Länsstyrelserna m.fl.) Förändrade alkoholvanor kräver nya grepp (arr Länsstyrelsen och Landstinget) Konferens om lokalt arbete/sociala insatsgrupper m.m. (arr: Linköpings k:n) Anknytningsteorier och familjehem (arr: Humana) Föreningsmässan med olika seminarier (arr: Unga Kris, EU/Östsam, Lkpgs k:n) Våga se barnet om förebyggande arbetet för att skydda utsatta barn (arr Länsstyrelsen och FoU-centrum) Effektprogrammet bearbetat/med inriktning mot tobak 9

10 Arbetsliv och droger De erfarenheter som gjorts genom åren har bearbetats och utvecklats till väl fungerande modeller för insatser i olika företag och institutioner. ÖLN var mycket tidigt en av de organisationer som ägnade tid och resurser åt just arbetslivsarbete och kan med stolthet se tillbaka på många lyckade insatser genom åren. Många av de idéer och arbetsmetoder ÖLN en gång varit med att utveckla, används fortfarande och/eller i vidareutvecklad form på många håll runt om i landet. Samarbete/Samverkan År 2014 har inneburit fortsatt samarbete/samverkan med flera organisationer inom olika områden.. NBV med samordnade informationsinsatser och gemensam marknadsföring liksom reklam i olika sammanhang. NBV och ÖLN har också arbetat med gemensam medverkan vid olika samlingar. Under året har samarbetet med Kamratstödet (IOGT-NTO) och Unga Kris, i Linköping och Norrköping utvecklats. En annan organisation nya konsulenten samarbetar med är Eleonora-gruppen Diskussioner förekommer också med en del övriga organisationer som ex. Hela Människan, och RIA. Under året har även ett antal samarbetstillfällen inletts med olika församlingar, främst inom Sv. kyrkan. Samarbetet med ÖLN:s egna medlemsorganisationer håller på att intensifieras och många är de tillfällen då man samarbetat med IOGT-NTO i alkoholpolitiska insatser.. Informationsverksamhet på skolor, i föreningar, studieförbund m.fl. Länsnykterhetsförbundets målsättning för insatser inom skolan, har under många år varit och är bl.a.: Att ge saklig och aktuell information och attitydspåverkan från tidig ålder och uppåt. Att skapa en negativ inställning till såväl bruk som missbruk av droger och syfta till att så långt det är möjligt hålla barn- och ungdomsåren drogfria. Att inom skolan, förskolan och liknande miljöer, verka för en attitydförändring och ge kunskap och information till elever, lärare, föräldrar och övriga berörda vid ex. föräldraträffar, studiedagar, klassmöten, temadagar o. likn. Att informera och ge kunskap till fritidspersonal, lärare m.fl. om droger, dess bruk och missbruk, verkningar och skadeverkningar Att vara organisationer, föreningar, arbetsplatser och institutioner samt enskilda behjälpliga med information och kunskap när det gäller droger och vad där till hör. * En av ÖLN:s viktigaste verksamhetsgrenar innefattar informationsverksamhet av olika slag. Bl.a. inom skolan och angränsande verksamheter (lektionsverksamhet, temadagar, föräldraträffar, lärarinformation m.m.). * År 2014 har fortsatt efterfrågan förekommit, av information och medverkan, från skolor, föreningsliv, arbetslivet m.fl. Vi ser dock ett fortsatt intresse av att använda nykterhetsrörelsens (och ÖLN:s) erfarenhet och kunskap. Här kan nämnas ett tidigare inlett samarbete med Berzeliusskolan i Linköping. * ÖLN har på ett eller annat sätt under året medverkat med olika insatser på olika skolor, föreningar, organisationer m.m. Skolor, föreningar och organisationer: - MHF Linköping ANDT/Trafik - Röda Korset, äldreverksamhet/friskvårdsmedverkan m.m. - Olika församlingar Sv. kyrkan och frikyrkans olika samfund, medverkan med friskvård/drogfritt - Hela Människan - Blå Bandet, IOGT-NTO: medverkan i olika aktiviteter, möten o.likn. 10

11 - Medlemsorganisationernas årsmöten (styrelsens ledamöter och konsulenten) - Berzeliusskolan, Linköping - Vuxna på stan, nattvandringar - RIA, Norrköping, Motala, Mjölby - Universitet i Linköping/Norrköping - Klara Grundskola Linköping - Champagnefrukost i Trädgårdsföreningen Linköping Gymnasieskolor - Framtidsgymnasiet Linköping - Realgymnasiet Linköping - Folkungaskolan Linköping Studieförbund (Samverkan, medverkan och/eller kontakter) - NBV, ( kurser, samlingar m.m.) - Studiefrämjandet (bla. Frukostmöte m.m.) - ABF - Bilda Politikersamling Det är sedan 1993 tradition att ÖLN inbjuder politiker från olika plan till en politikerträff, första veckan i januari så skedde också Ungefär 40-talet politiker, tjänstemän och intresserade från olika delar av nykterhetsrörelsen samlades i NBV:s lokaler på Järnvägsgatan 10 i Linköping. Temat för årets träff var Ungdomar, alkohol, droger och psykisk ohälsa inledningsföreläsare var Joakim Stenman från polisens Ungdomsenhet i Östergötland. Övriga föreläsningsdeltagare var Rebecca Svart och Christofer Söderberg från Unga Kris. Corren 24 samt en skrivande reporter bevakade samlingen och ett fylligt reportage i såväl corren 24- nyheterna som i tidningen blev resultatet. Flera av de ledande politikerna tackade slutligen för inbjudan och de värdefulla informationer och åsiktsyttringar man fått och lovade att dessa skulle omsättas i praktik på ett eller annat sätt i deras verksamheter. I övrigt: Utåtriktade aktiviteter Under 2014 har en hemsida upprättats och som regelbundet uppdateras av konsulenten bl.a. med evenemangstips o.likn. Här presenteras även namn och kontaktmöjligheter till exp, konsulent och styrelsens huvudpersoner. ÖLN finns också på facebook med en egen sida där man bl.a. kan följa ÖLN:s verksamhet. Under året (31 mars 31 december) har besök gjorts på facebookssidan och de olika inläggen. ÖLN deltog detta år tillsammans med IOGT-NTO i informationsarbetet om alkoholfria alternativ i samband med gymnasieelevernas s.k. champagnefrukost i Trädgårdsföreningen i Linköping. Insatsen uppmärksammades mycket positivt av såväl massmedia som de festande/firande gymnasieeleverna. Aktiviteten kommer att genomföras även nästkommande år och då även i Norrköping. ÖLN har medverkat vid ett antal olika tillfällen med information om det alkoholfria alternativet. Här kan nämnas; Norrköping, Marknad i Rimforsa, Johannelundsdagen i Linköping samt vid Maxi Stormarknad i Linköping 11

12 ÖLN 2014, Sammanfattning och översikt Förbundets konsulent och delar av styrelsen, har under året representerat förbundet vid ett stort antal aktiviteter, samlingar samt andra tillfällen och har i samband med detta mött en mängd människor, såväl allmänhet som medlemmar inom nykterhetsrörelsen. Sedan 2013 har en ny konsulent anställts och under senare delen av hösten har vi också haft en praktikant från Arbetsförmedlingen. Aktivitet/samling Antal gånger Antal personer (ca.) Politikerträffar och motsv Behandlingshem o.likn Utbildningsorganisationer/företag 2 62 Medlemsorganisationer Arbetsmöten/motsvarande Styrelsesamlingar 3 12 Möten/samlingar Årsmöten Kurser 4 97 Kyrkor, församlingar Pensionärsföreningar/org./specialorg Övriga organisationer/föreningar 7 88 Studieförbund/gemensamma samlingar o.likn. Kurser/samlingar 3 45 Samarbetsträffar/pers.samlingar m.m. 1 4 Trafik/droger allmän inf. Offentligt Skolinformation ANT Elever åk Elever åk Gymnasiet åk Eftergymnasial utb Lärare 7 43 Föräldraträffar o.likn Offentliga apeller/manifestationer o.likn Mässor/utställn. o.likn Läger/kurser/internat/konferenser o.likn Offentliga inrättn./myndigh.(medborg.kont. o.likn.) Övrig representation Härutöver har följande skett: ÖLN:s egna träffar (styrelse, au, egna samlingar m.m. 13 ggr (164 pers.) Landstinget avtalsträffar/samråd/övrigt 3 ggr ( 7 pers.) Anställningsintervjuer/saml. i samband m. nyanställning 1 gr. ( 2 pers.) Uppvaktningar 2 ggr.( 70 pers.) Radiomedverkan (regional och lokalradio) 2 ggr (radio Österg lyssnare, lokalradio Lkpg ca ) IT/Facebook/hemsidan m.m. (Antal träffar, gilla o.likn. okänt antal personer 15 ggr aktiva inlägg Tidningsmedverkan i form av inslag och/el. annonser i ÖC, NT, MT, LT och KPo 7 ggr Lokal- och regional TV, 1 ggr. intervjumedverkan, reportage 2 ggr Telefonrådgivning har lämnats vid ett 10-tal tillfällen Elevbesök på exp. har skett vid 2 tillfällen under året Telefonförfrågningar har besvarats vid ca. 20-tal tillfällen (föreläsare/film/arbetsmaterial m.m.) Här kan noteras ett stort antal tillfällen inom som utom tjänsten då informationstillfällen kan noteras i publika sammanhang. Här träffar konsulenten och en del av styrelsens medlemmar, många tusen människor i olika situationer och vid påfallande många tillfällen förekommer diskussioner och/eller samtal om alkohol och/eller attityder till alkohol. Under deltagande i nattvandringar vid olika till-fällen har konsulenten också träffat en stor mängd ungdomar och vuxna. 12

13 Östergötlands läns nykterhetsförbund, kassaredogörelse för verksamhetsåret Ingående balans på plusgiro ,87 Länsförsäkringar bank reservkapital 1 513,17 Swedbank, lönegarantifond , , ,15 Inkomster Intäkter Kostnader Sålda konsulenttjänster Administration Diverse intäkter/kostnader Kurs/konferens Projekt Medlemsavgifter Landstingsbidrag Räntor , , , ,09 Kostnader Löner Semesterlön Innehållen källskatt/inbetald jan Särskild löneskatt Traktamente, skattefritt 110 Traktamente, beskattat 230 Bilersättning, skattefri Bilersättning, beskattad 2 389,40 Övriga resekostnader 200 Sociala avgifter Arb.markn.förs. Fora (AMF) Arb.markn.förs. Alecta (SPP) Arb.markn.förs. Collectum (För.Liv) Lokalhyra exp Lokalhyra övriga Förbrukningsmaterial 3 166,60 Kontorsmtrl/Inventarier Trycksaker Rep. och underhåll Telefon/Fax Bredband Övr. främmande tjänster 1 289,25 Deltagaravgifter Rese- och hotellkostnader Representation, styrelsen Representation anställda 325 Företagsförsäkringar 349 Kostnadsersättningar styrelsen 500 Kostnadsersättningar revisorer 0 Uppvaktningar o gåvor 0 Prenumerationer tidn/facktidskr 76 Övriga kostnader , ,25 Årets resultat ,31 13

14 Utgående balans Plusgiro ,62 Länsförsäkringar Bank 1 516,28 Swedbank Lönegarantifond , ,84 (Avsättning till lönegarantifonden har gjorts genom att intjänad ränta för 2014 kvarstår på kontot) , ,09 Linköping februari 2015 Lasse Ström/kassör 14

15 Revisionsberättelse för Östergötlands läns nykterhetsförbund Verksamhetsåret 2014 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas och för den interna kontroll som styrelsen bedömer nödvändig. Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision. Vi väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risker för väsentliga fel i årsbokslutet. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi bedömer att årsredovisningen är rättvisande samt att förbundets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping 18 mars 2015 Inge Haag revisor Jan Bertil Widmark revisor 15

16 Styrelsens slutord Återigen har ett år gått tillända - ett år laddat av olika satsningar. Vi är starka tillsammans, och med olika målgrupper så är ÖLN med och skapar ett omfattande och betydande arbete i uppdraget. I vårt arbete med folkhälsan involverar vi olika idéburna organisationer och frivilligorganisationer som gör ett avgörande arbete. Bland många av de människor som blivit berörda av att man själv eller som nära anhörig har blivit drabbad av missbruk, så finns det en drivkraft att man vill vara med och hjälpa. Inte så sällan så finns också lösningar i denna grupp av människor, som är nyckeln till framgång för att hjälpa, både preventivt och de/dem som redan är drabbade. När vi i ÖLN tar oss an framtiden så finns det ett område som vi skulle vilja intensifiera och det är just det arbetet bland de som är drabbade av någon anhörigs missbruk. Det är också viktigt att vi har koll på vår omvärld. När det gäller droger så finner de alltid nya vägar och mörka krafter försöker att påverka kommande generationer. Landstingets fortsatta satsning på bättre hälsa bland befolkningen är utmärkande. Där tar man numer också med insatser mot livsstilsrelaterade orsaker till ohälsa som exempelvis användning av alkohol, tobak och andra droger. Med dessa insatser motverkas även ökad belastning av sjukvården, sjukfrånvaro och inte minst en del av orsakerna till de ekonomiska påfrestningar som drabbar såväl samhället som enskilda. Vi vill återigen rikta ett stort tack till vår ekonomiska samarbetspartner Landstinget i Östergötland, för det goda samarbetet under året och då inte minst i form av det ömsesidiga avtal som t.o.m. detta år upprättats mellan oss. Tack också till alla de medlemsorganisationer och andra vi haft nöjet att samarbeta med under året. Andreas Ardenfors Lennart Franzén Lasse Ström Ordförande vice ordförande kassör Susanne Henriksson Peter Germundsson Ola Jonsson ledamot ledamot ledamot Magnus Engström Sennehed ledamot representant Tommy landstingets

17 Preliminär Budget för Östergötlands läns nykterhetsförbund verksamhetsåret 2015 ( för jämförelse också budget och utfall gentemot budget för verksamhetsåren ) Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Intäkter Sålda konsulenttjänster Adm. intäkter Portointäkter Kopieringsintäkter Diverse intäkter Projektintäkter Kurs/konferensintäkter Medlemsintäkter Landstingsbidrag (avt.ersättn.) Övriga bidrag AF/AMS Lönebidrag AF/AMS Handledarbidrag Räntor , , , , , , , , Utgifter 4120 Adm. kostnader Div. kostnader , Projektkostnader , Kurs/konferenskostnader Medlemsavgifter , , Personalkostnader 5220 Löner Semesterlön Särskild löneskatt Traktamente Skattefria Traktamente Beskattade Bilersättning Skattefri , , Bilersättning Beskattad , Övriga resekostnader Sociala kostnader Arb.markn.förs Fora (AMF) Arb.markn.förs. Alecta (SPP) Arb.markn.förs. Collectum(Fö L) Övriga personalkostnader , , , Övriga kostnader 6010 Lokalhyra (exp) Övriga lokalhyror El, exp. lokalen Förbrukningsmaterial , , Kontorsmaterial/inventarier , , Trycksaker Propagandamaterial o.likn Reparation/underhåll Porto Telefon/fax Bredband Övr. främmande tjänster , , , Deltagaravgifter Hotell/resekostnader Representation, styrelsen , , , Representation, anställda , Reklam/PR Försäkringar ÖLN Kostnadsersättningar styrelsen Kostnadsersättningar revisorer Uppvaktningar/gåvor , , Prenumerationer o.likn Övriga kostnader Räntekostnader 0 400, , , , , Summa utgifter , , , ,

18 Resultat , , , , Avsättning till lönegarantifonden för 2012 har gjorts genom återbetalning av de pengar som användes i samband med nyanställningen 2011/2012 Under 2015 kommer en del av kapitalet att överföras till räntekonton med förhoppning om ökade ränteinkomster. Arbetsplan Arbetsplan för Östergötlands läns nykterhetsförbund Verksamhetsåret 2014 samt närmaste 3 årsperioden. Allmänt Detaljerad planläggning åligger styrelse och arbetsutskott en smidig anpassning av verksamheten måste kunna ske med hänsyn till olika förhållanden och inte minst när det gäller den rådande ekonomin. Årlig revidering och ev. komplettering av arbetsplanen skall göras. Arbetsplanen skall i första hand ses som en ram för vad förbundet kan och har möjlighet att arbeta med. 18

19 Grunden för förbundets verksamhet är bl.a.: - att slå vakt om värdet av den helnyktra livsstilen och livssynen - att framhålla den drogfria livsstilen - sträva efter ett förändrat attitydförhållande i drogfrågorna - medverka till ökad medvetenhet och kunskap när det gäller drogers inverkan och skador, såväl medicinskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Länsnykterhetsförbundet har under en lång följd av år, framgångsrikt, bedrivit en fortlöpande utåtriktad före-byggande verksamhet för den samlade nykterhetsrörelsens räkning och har för avsikt att även i framtiden fortsätta detta arbete. Folknykterhetens dag/trafiknykterhetens dag Centralt pressmaterial, broschyr- och affischmaterial lämnas till massmedia, liksom att material i övrigt utsändes från förbundet på begäran till medlemsorganisationerna samt hjälp att anskaffa talare och ev. övriga medverkande lämnas. Opinionsbildande arbete Genom att förse press, övriga massmedia m.fl. inom länet med artikelmaterial och underlag, faktamaterial o.likn. Bilda och bibehålla opinion mot alkohol och traditionerna med droginblandning samt att med sin verksamhet få attitydförändringar till stånd hos allmänheten, föräldrar, lärare, ledare och inte minst barn och ungdom. I egen regi eller tillsammans med medlemsorganisationerna och deras föreningar initiera och stimulera till insändarskrivning och debattartiklar. Kurs- och konferensverksamhet Om möjligt, regelbundet, i egen regi eller tillsammans med lokala nykterhetsförbunden, övriga medlemsorganisationer och NBV genomföra kurs- och konferensverksamhet i aktuella ämnen med drogfrågorna som bas. Genomföra (om så är möjligt) årliga träffar för anställd personal och förtroendevalda inom nykterhetsrörelsen samt årligen återkommande utbildnings- och fortbildningsdag/dagar för samtlig anställd personal inom nykterhetsrörelsen i länet, inkl. NBV. Vid dessa utb.dagar skall även förtroendevalda beredas tillfälle att deltaga. Skolan Vara länets skolor behjälpliga med material, föreläsningar vid temadagar, studiedagar samt i de kommuner man ej har anställd personal inom nykterhetsrörelsen, genomföra ANT-lektioner. Deltaga med information i ANT-frågor vid föräldraträffar o.likn. Länsnykterhetförbundet bör i möjligaste mån söka samarbete med föräldraföreningar o.likn. organisationer. Under året försöka genomföra en inventering av ANT-verksamheten i länets skolor samt få till stånd ett komplett adressregister över samtliga skolor, med kontaktpersoner. Arbetsliv/Utbildning Fortsätta den sedan många år pågående inriktningen mot arbetslivet i syfte att bredda insatserna på arbetsplatserna i drogfrågorna, inte minst i förebyggande syfte. Men också för att svara upp mot arbetslivets behov av konsultativ hjälp bl.a. när det gäller introduktion och igångsättande av kamratstödjande verksamhet. Stå till arbetsmarknadens förfogande/samarbeta med undervisning/informationshjälp i drogfrågor av olika slag Militärförbanden i Östergötland Fortsätta verksamheten och samarbetet med de kvarvarande militära förbandens personalvårdsorganisation och när tillfälle ges, även söka en fördjupning med inriktning på den fast anställda personalen. Medlemsorganisationerna Vara medlemsorganisationerna och deras föreningar behjälpliga personellt och materiellt i olika arrangemang och aktiviteter (se äv. under rubrikerna kurs o konf.verks., servicetjänst m.fl.) Idrottsrörelsen. Verka för en drogfri idrottsrörelse, inte bara under aktivt utövande, utan också i de mer sociala sammanhangen. Aktivt medverka till att dopning motverkas inom idrottsrörelsens alla grenar. Förbundet skall om möjligt stimulera idrottsrörelsens organisationer att skriva drogpolitiska handlingsprogram. Kommunerna I de flesta kommuner finns idag någon form av handlingsprogram mot droger. Förbundet skall följa upp kommunernas insatser samt försöka få till stånd dylika program i de kommuner man inte tagit sådana samt, där så behövs, aktualisera kommunens insatser så att dessa kommer i paritet med tagna beslut. Vara kommunerna och deras olika nämnder behjälpliga med material och konsultativ hjälp när man så önskar. 19

20 Tillsammans med medlemsorganisationerna/nbv m.fl. med förbundet som bas, fortlöpande bevaka de aktuella alkohol- och drogpolitiska program som finns. Landstinget Delta i landstingets friskvårds- och hälsofrämjande arbete samt i övrigt eftersträva samarbete med landstingets olika enheter när det gäller förebyggande insatser inom alkohol-/drog- och missbruksområdet. (Se ingånget avtal mellan Landstinget/ÖLN) Politikerträff Årligen, i början av januari, genomföra en samling för länets politiker i olika nivåer (riksdag, landsting, kommuner samt länets EU-parlamentariker.) Inbjudan skall i första hand gå till riksdagledamöterna, landstingsråd, politiska sekreterarna, kommunalråd, socialnämndsordf./chefer, eu-parlamentarikerna fr. länet samt intressenter från nykterhetsrörelsens olika organisationer. Massmedia Vara massmedia behjälplig med artikelunderlag, faktamaterial, programmedverkan m.m. när det gäller drog- och missbruksfrågor samt bevaka massmedias utbud när det gäller drog- och missbruksfrågor samt söka, via massmedia, sprida opinion i drogfrågor på saklig grund. Servicetjänst/Samarbete Förbundets expedition står till tjänst med information i drogfrågor samt trycksaker, broschyrer, affischer och annat faktamaterial som ställs till förfogande i mån av tillgång. Förmedling av och tips om film, video, föreläsare, litteratur m.m. Låta förbundets expedition, i mån av utrymme och tillgång, stå till medlemsorganisationernas förfogande för sammanträden och träffar. Expeditionens personal kan till viss del svara för praktisk och personell hjälp till medlemsorganisationerna bl.a. i form av konsulentmedverkan, skrivhjälp (i ytterst begränsad omfattning), m.m. Planerade aktiviteter för 2014 Under våren planeras en skolinformationsinsats för samtliga åk9 på Berzelius-skolan. Informationen riktas mot föräldrar och elever och sker i samarbete med polisens ungdomsenhet och lärarna. Om konceptet faller väl ut kommer detta att ligga till grund för insatser på andra skolor och i andra kommuner. ÖLN, NBV, organisationen Vita Nykter från Stockholm och en lokal församling i Linköping planerar att under våren att anordna en endagsutbildning benämnd Gör skillnad spela roll. Utbildningen vill förbättra villkoren för de barn som växer upp i missbruksmiljöer. Även denna aktivitet kommer om den faller väl ut att spridas över länet. ÖLN avser, om möjligt, att under våren starta en Internet-tävling med gymnasieelever som målgrupp (ev. genomförs denna insats i samarbete med NBV och/eller någon medlemsorganisation). Ett av tävlingens mål är att försöka få de s.k. nollnings-aktiviteterna att genomföras utan alkohol och andra droger eller kränkande behandling. Under våren avser ÖLN delta i den föreningsmässa som anordnas i samarbete mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Med anledning av att konsulenten genomgått utbildning i föräldraskapsprogrammet Effekt, avser ÖLN att erbjuda länets högstadieskolor att delta i och starta programinsatser på respektive skola. Medverkan tillsammans med medlemsorganisationerna vid olika marknader och mässor i länet och då sprida information om alkoholinnehåll i olika drycker med hjälp av de informationslådor vi har, i syfte att öka medvetenheten om vad och hur mycket man dricker, samt marknadsföra ÖLN:s medlemsorganisationer. 20

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR l Ändamål och firma Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för nykterhetsrörelsens och andra organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige. Våra Gårdar

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 35, Årgång 12. Juni 2015 - Augusti 2015 lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar Förändringar av 5602- dningen: Från och med de a nummer

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer