Verklighetsekonomi Del 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verklighetsekonomi Del 3"

Transkript

1 Verklighetsekonomi Del 3 Klaus Bernpaintner, KTHFS och Ludwig von Mises InsGtutet i Sverige

2 Innehåll lekgon 3 RepeGGon och sammanfakning av del 1 och 2 Pengars uppkomst, nyka och egenskaper Pris på varor, relagva priser Pris på pengar Penningmängd och kvangtetsteori Svensk penninghistoria Bankväsende Fria marknaden som bankregulator Kreditexpansion, inflagon och deflagon Intro Gll österrikisk konjunkturcykelteori

3 SammanfaKning del 1 välstånd RepeGGon Klassisk ekonomi (Adam Smith, David Ricardo) Utbud och eyerfrågan säker pris (ekonomisk lag) Prissignaler och vinstmaximerande kapitalister ser Gll så ak produkgon riktas dit där avkastningen är störst (hög eyerfrågan högt pris högre produkgon) Den fria marknaden allokerar resurser opgmalt Välstånd och Gllväxt skapas av arbetsdelning+handel samt sparande+kapital Motsägelsefull värdeteori, trivial distribugonsteori och ogrundad ränteteori

4 RepeGGon SammanfaKning del 2.1 subj&marg MarginalrevoluGonen (Carl Menger) Anta ak en person äger n st X- varor; marginalny)an av X är den upplevda nykan av en förlorad enhet X MarginalnyKan avtar för varje ykerligare X i ägo eyersom varje ykerligare X går Gll lägre rankat behov Värde och (alternagv)kostnad = marginalny)a Priser bildas i växelverkan mellan säljare och köpares marginalny)or (Pristeori, lagen om utbud & eyfrågan) ProdukGonsfaktorer (arbete, resurser, kapital) värderas och prissäks också genom (kalkylerbar) marginalny)a (DistribuGonsteori)

5 RepeGGon (Lagen om utbud och eyerfrågan) Ju lägre pris, desto fler potengella köpare känner pris = alterna,vkostnad < marginalny5a = subj.värde à KÖP dvs total eyerfrågan ökar eyersom fler vill köpa fler potengella säljare känner pris = marginalny5a < alterna,vkostnad = subj.värde à Avstå dvs totalt utbud minskar eyersom färre vill sälja

6 RepeGGon SammanfaKn. del 2.2 ränta, Gllväxt Ränte- och kapitalteori (Eugen Böhm- Bawerk) Önskan om sparande siker också på den subjekgva värdeskalan, precis som önskan om vete Tidpreferens, eller egentligen närgdspreferens Hög (låg) Gdpreferens konsumera (spara) mer Beskriver sparares krav på kompensagon för uppskjuten konsumgon och lånares erbjudande om kompensagon för Gdigarelagd konsumgon Sparare Gllhandahåller utbud av sparkapital, låntagare har eyerfrågan på sparkapital; Gllsammans utgör de lånemarknaden På lånemarknaden växelverkar aktörers marginalnykor av besparingar Denna växelverkan ger upphov Gll ek marknadspris på sparkapital (jfr vetepris), vilket är den naturliga räntan Den naturliga räntan är ribban för investeringar Investeringsprojekt företas enbart om väntad avkast > naturliga räntan I jämvikt är naturlig ränta = naturlig avkastning (uppnås aldrig i Ö.Ek) Mer sparande Lägre naturlig ränta Högre kap.bildn. (GllväxKakt) Således bestäms även GllväxKakten av subjekgva behov

7 RepeGGon AxiomaGsk metod Med ek fåtal apodik0ska antaganden om människor Human acgon (economizing man, ej economic man) MarginalnyKa Tidspreferens Har vi redan härledit vikgga resultat Människor kommer handla, spara, investera Lagen om utbud och eyerfrågan Naturliga räntan etc. Allt grundat i subjekgva mänskliga behov Notera ak vi inte har använt avancerad matemagk antagit pengar ännu (men även pengars uppkomst följer av axiom) Teorin gilgg för alla system: små (Robinson), stora, 800- talet fkr, talet, med/utan: stat, företag, pengar, deriverbarhet

8 RepeGGon Kunskapskontroll Förklara vad ek pris i en transakgon är Förstå lagen om avtagande marginalnyka Förklara värde och kostnad Förklara hur marknadspriser uppkomer Förklara vad välstånd är och hur det skapas Förstå hur entreprenörer och den fria marknaden reglerar produkgon eyer behov, och råvaruanvändning Förstå varför konsumenten är kung på en fri marknad Förstå varför marknadsprocesserna ej kan förbäkras Veta vad slags problem som orsakas av ingrepp i ekonomin Veta ak Gllväxt är produkgvitetsökningstakt Veta hur GllväxKakten i ekonomin säks

9 Ludwig von Mises ( ) Del Theory of Money and Credit Förfinade österrikiska värdeteorin Förankrade penningteori i subjekgv värdeteori Tidigare cirkulärt resonemang mellan subjekgvt värde och köpkray regressionsteoremet klippte upp cirkeln Pengars icke- neutralitet Införandet av pengar förändrar ekonomins egenskaper och omfördelar välstånd Ny konjunkturcykelteori Baserat på fracgonal- reserve banking

10 Pengar Direkt (bytes)handel, indirekt handel A Gllverkar skor, B föder upp höns A vill byta skor mot höna, dvs för hans marginalnyka M A gäller M A (höna) > M A (skor) = altkostnad A men byte sker enbart om M B (skor) > M B (höna) = altkostnad B Dvs det behövs ömsesidigt sammanfallande behov osannolikt! Större chans om en vara P (t.ex vete) hos en person X så ak M X (skor) > M X (P) A kan då byta sig P mot skor M B (P) > M B (höna) och sedan höna mot P Handel A- B kan alltså ske även om M B (skor) < M B (höna), ugfall A och B kan hika någon person X med en mellanvara P, som uppfyller M A (höna) > M A (P) > M A (skor) Skomakare M X (skor) > M X (P) Penningmakare M B (skor) < M B (höna) < M B (P) Hönsmakare

11 Pengar Pengar Def: E) allmänt accepterat bytesmedel Den mest säljbara ( marketable ) råvaran Uppstår marknadsmässigt i spontan ordning Historiskt: Guld, silver, salt, tyger, kryddor, päls, tobak, cigareker, whisky, snäckor, m.m. OBS: Inget har inneboende värde, ej ens guld Priser i pengar säks i vikt (pund, mark, peso, lira) Flera penningtyper kan råda samgdigt (ex Au, Ag) Kan ha mycket lågt nykovärde (ex. guld) När en vara blir pengar sgger dess eyerfrågan RikGga pengar behöver inget förtroende

12 Pengar Pengars egenskaper Fördelar med pengar Större chans ak handla Krävs ej ömsesidigt behov Även mindre kvangteter Handel ökar möjlighet Gll arbetsdelning (välstånd!) Standardiserar sparande och lån främjar kapitalbildning Allmänt accepterat bytes- medel (pengar) möjliggör allmänt accepterad (objekgv) kalkylering av vinst och förlust Kriterier för god säljbarhet En råvara med allmänt uppskakat värde Delbart utan förlust Bärbart högt värde/vikt Beständigt kan sparas LäK idengfierbart Svårt, dyrt ak producera

13 Priser är relagva Priser vid bytes- resp monetär handel Direkt handel (byteshandel) 20 äpplen mot 4 päron 5 Ä/P, eller 0,2 P/Ä 15 äpplen mot 5 sill 3 Ä/S, eller 1/3 S/Ä 100 skor mot en ko 100 skor/ko, el. 0,01 ko/sko Vad blir objekgva vinsten i en bytestransakgon? Indirekt handel (pengar) 1 kg guld för en bil 35 mg guld för 1l mjölk I daler silvermynt (Öland 1678) Väderkvarn: 50 (565g Ag) Oxe: 10 (113g Ag) Häst: 8 EK pris är en relagon mellan kvangteterna i en handelstransakgon

14 Priser är relagva Vetepris (ton), relagvt USD resp. olja (barrels) Vetepriset ökar i USD Men avtar i olja USD/vete [vete/usd] olja/vete [vete/olja]

15 Oljepris relagvt USD och guld Priser är relagva Olja har blivit dyrt (tbkvot 67) USD/barrel men inte i guld (tbkvot 3.3) moz[au]/barrel

16 AkGer vinner allgd i längden? Priser är relagva 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, USD/DJIA Gold/DJIA

17 Priser är relagva Pris på USD Dyrt med guld (logskala) 1,000 1, Billigt med dollar USD/Oz moz/usd

18 Allt hänger ihop Den integrerade ekonomin Antag bytesekonomi med vete, salt, fisk 50 fisk/vetesäck, 10 påsar salt/vete, 5 fisk/salt Vad händer om e?erfrågan på salt ökar krayigt? Vad händer om produk0vitet av fisk sgger Gofalt? All UE&P påverkas av UE&P på annat (Utbud, EYerfr., Pris) Pengar är också en vara och lyder under samma lagar Priset på pengar varierar med U&E för pengar Priser kan anges relagvt andra varor eller pengar Fast måkstock finns ej; allgng flyter samgdigt (En teori som baseras på pengar har allgd problem eyersom pengar och allt annat flyter samgdigt; svårigheter för BNP, diverse prisindex)

19 Priset på pengar KöpkraY Pris på pengar Pengar är en vara och har som sådan ek pris i varje transakgon Priset är relagvt alla andra varor T.ex. 50g sill per krona (motsv 20kr / kg sill) Lägre varupris i pengar innebär ek högre penningpris Pengars förmåga ak köpa varor kallas något luddigt för köpkra? Finns inte e) värde för köpkray, eyersom pengar har ek pris mot varje vara EYersom pengar är en vara, säks dess marknadspriser av utbud och eyerfrågan

20 Pris på pengar Marknadspriser på pengar (kontanter) Marknadspris på korv säks i samspelet mellan EYerfrågan på korv Konsumenters korvmarginalnyka SubjekGva preferenser Mängd korv i kylen Utbud på korv Producenters förmåga ak göra normalavkastning på korvprodukgon vid olika priser Marknadspris på pengar säks i samspel mellan EWerfrågan på pengar Konsumenter och företags pengamarginalnyka Subjek,va preferenser Mängd pengar i grisen Utbud på pengar Producenters förmåga ak göra normalavkastning på penningprodukgon vid olika priser OBS, här räknas enbart kontanter i spargris och inte pengar som är utlånade, investerade. Det är således inte fråga om 0dpreferens.

21 Pris på pengar Marknadspris på pengar EYerfrågesidan MarginalnyKan med pengar för konsument, Yg SubjekGva preferenser Buffert för osäkerhet, händelser som ej går ak planera Pengars enda funkgon är ak i slutändan möjliggöra konsumgon; om världen var förutsägbar skulle vi direkt köpa allt vi behöver, varför innehav av pengar skulle bli lågt rankat jämfört med konsumgonsvaror Speciella omständigheter: julklappar, resor etc. Löneutbetalningar: låg utbetalningsfrekvens innebär ak människor i genomsnik kommer behöva hålla större belopp kontanter mellan utbetalningar Pengars köpkraw (pris): ju större köpkray desto mindre andel av ens Gllgångar behöver man hålla i kontanta pengar Innehavd mängd

22 Pris på pengar Roten Gll pengars subjekgva värde Cirkelresonemang Mises regressionsaxiom SubjekGvt värde KöpkraY KöpkraY SubjekGvt värde SubjekGvt värde KöpkraY SubjekGvt värde KöpkraY SubjekGvt värde Således: Även pengars värde subjekgvt grundat

23 Österrikisk ekonomisk teori Pris på pengar Österrikisk = Kausal- realisgsk, marginalisgsk, subjekgvisgsk Värde, kostnad Pris Ränta, avkastning Tillväxt Pengar hkp://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae11_3_1.pdf Mundane economics of Austrian school

24 Pris på pengar Marknadspris på pengar Utbudsidan Producenters förmåga ak göra normal- avkastning på penningprodukgon vid olika penningpriser (som för all annan produkgon) Kriterier för ak en vara ska sållas ut Gll allmänt bytesmedium är ak den är dyrbar och svår ak framställa. DeKa gör ak det definigonsmässigt är svårt ak få Gllräcklig avkastning på produkgon av pengar. Därför växer stocken av pengar, kallad penningmängden, normalt bara sakta i en fri ekonomi. (Banker, centralbanker, papperspengar, lagar om gilgga betalningsmedel, etc. ändrar spelreglerna!)

25 Pris på pengar Mer om penningmängd Antag ak samhället valt Au & Ag Gll pengar Total penningmängd: X ton Au och Y ton Ag Ökning genom utvinning, t.ex gruvdriy Ökning genom plundring och stöld Minskning genom industriell användning DefiniGon: InflaGon är ökning av penningmängd (obs inget om prisändringar) deflagon är minskning av penningmängd (dito) KvanGtetsteorin säger däremot: InflaGon ger sggande priser Eller penningmängdsinflagon ger prisinflagon EYersom mer pengar jagar samma mängd varor Hur stor penningmängd behövs? hkp://mises.org/daily/4071 Copernicus kvangtetsteori

26 Österrikiskt kontra mainstream Ekonomisk harmoni än så länge! KonsumGon, produkgon, sparande, investeringar har sik ursprung hos konsumenter Privat ägande och frivilligt utbyte är grunden Priser, avkastning och ränta koordinerar Välstånd är hur mycket som kan produceras Kapitalförstöring (krig, naturkatastrofer), och omfördelning leder Gll lägre välstånd Pengar uppstår naturligt, mängden är irrelevant Entreprenörer misslyckas ibland, men inga orsaker Gll systemagska krascher/cykler kan idengfieras i fri ekonomi

27 Österrikiskt kontra mainstream Två vanliga förklaringar Gll ek. kriser Penningbrist, eller silverbrist (särskilt förr) Fel, eyersom penningmängden är irrelevant Fixa med olika typer av nödmynt (QE1..n) Det är de producerade varornas relagva priser som är intressant, ej nominella priser UnderkonsumGon (vanlig idag) Says lag krossade (men Keynes tror sig överbevisat) Fixa genom stödköp, bailouts, etc Om bara de relagva priserna får röra sig frik kommer varor ak utbytas Gll de priser som köpare accepterar Varor, hus, arbetskray, etc. Det vikgga är ak RÄTT varor produceras hkp://mises.org/daily/1264 Says law of markets

28 Österrikiskt kontra mainstream Populär syn på pengar Ideala pengar har bara teckenvärde (face value) Moderna pengar (kreditmynt, sedlar, elektroniska saldon etc.) är ideala och mer sofisgkerade än värdepengar (commodity money) Värdet kommer av påbud (fiat): kommandovaluta Fyra funkgoner: bytesmedium, värdelagring, räkneenhet, standard för uppskjuten betalning (skuld) Mises: dessa följer av allmänt accepterat bytesmedium EK monetärt system behöver administreras av experter, analygker, kommikéer EK monetärt system behöver på allmänhetens förtroende Det finns inte Gllräcklit med guld för ak gå Gllbaka Gll guldmyn ot även om vi ville Guld ger inte Gllräcklig flexibilitet (kan ej tryckas) och försvårade därför t.ex. the Great Depression

29 Pris på pengar KöpkraY och Gllväxt Om ekonomin växer, det vill säga produkgviteten ökar (pga innovagoner, kapitalbildning, etc.) fortare än penningmängden, vad händer med priserna på varor, i pengar? Vad händer med värdet på pengar som ligger i madrassen? DeKa är inte ränta Skilj på förändringar i relagva priser och Gdpreferens I en fri och växande ekonomi sjunker vanligen priserna i pengar Stabila priser är inte önskvärt PrisdeflaGonsskräck är omogverad och förvirrad Inget hinder för företag ak göra vinst Uppmuntrar Gll sparande

30 Non- neutrality of money InflaGonseffekter Penningmängden är irrelevant Men införandet av nya pengar påverkar ekonomins struktur. Med Gden sgger priserna, då mer pengar jagar samma varor Men Gdiga mokagare åtnjuter gamla låga priser, gynnas på bekostnad av sena mokagare ( änkor och faderlösa ) Alltså: Införsel av nya pengar allokerar om välstånd från sena Gll Gdiga mokagare! QE2, QE3, är omfördelnings- åtgärder; Gll vem?

31 ProdukGon av värdepengar Fria och ofria pengar Varor prissäks i vikt ädelmetall Mynt underläkade, för om man litade på den stämplade vikten behövde man inte väga AK forma ädelmetall Gll mynt var en syssla som vilken smed som helst kunde syssla med mot ersäkning Mynt har värdepremium mot oformad metall (bullion) Bästa mynten fick störst eyerfrågan och spridning Pålitlig vikt, ej klippning, räfflor, omgjutning vid slitage Joachimstaler, daler, riksdaler, dollar MarknadskraYerna sorterar ut oseriösa och håller ordning

32 Fria och ofria pengar Myntregale Regenten tar sig monopol på myntprodukgon För ak garantera myntkvalitén, givetvis Egentligen för ak få avgiyen = Seigniorage (slagskak) Och för ak kunna myn örsämra=inflagonsfinansiering (viktminskning, utspädning, debasement) Försämring genom utspädning med basmetall, Gll exempel koppar Penningmängdsökning med samma mängd ädelmetall, inflagon, leder Gll högre priser Och prägla in bild på regenten som propaganda En intervengon i den fria penningmarknaden hkp://mises.org/books/moneyproducgon.pdf

33 Fria och ofria pengar Myn ot och gilgga betalnings medel AK påbjuda myn ot (standard) är intervengon i den fria marknadens val av räkneenhet AK sgpulera myn ot är ak påbjuda vilken vara och enhet som priser skall ukryckas i Populära: silver, guld, koppar, papper, digital Bestämmelser om lagliga betalningsmedel (legal tender) är intervengon i val av bytesmedium Skuld anses reglerad om lagligt betalningsmedel erbjuds AllGd dunkla mogv bakom, möjliggör inflagonsfinansiering Dubbelmyn ot innebär ak man fixerar priset mellan två metaller orsakar allgd problem, t.ex silverbrist

34 Fria och ofria pengar Greshams lag Om ek mynts metallvärde översgger dess påbjudna värde (teckenvärde, stämplad valör) kommer det ak Smältas ned och säljas som metall, eller Exporteras för sik metallvärde Gll marknad där påbudet ej gäller Hamstras i väntan på bäkre Gder (tesaurering) Sådan värdeskillnad inträffade aldrig med värdemynt, de smältes ner och myntades om regelbundet utan problem Populärt ukryckt Dåliga pengar driver ut goda (ur omlopp) eyersom dåliga pengar innebär just ak de har högre valör än metallvärde, vilket leder Gll ak man handlar med dem och samgdigt behåller de goda för sig själv eller smälter ned dem Stora problem historiskt med återkommande statliga försök ak överlista Greshams lag Till exempel dubbelmyn ot med silver och koppar Gll fast växelkurs

35 Historia Kor akad svensk penninghistoria År Myn[ot/Råvara Basenhet Anmärkning 1100 Silver (Ag) frik valt Mark 1624 Dubbel myn ot Ag+Cu Öre k:m Gustav II, Falun, stormakt! 1656 Stockholms Banco Konk. 1664, bailout! 1668 Riksens ständers bank Statligt övertagande 1777 Silvermyn ot Daler Gustav III 1873 Guldmyn ot Krona Oscar II 1914 Inlösen upphävs, fiat Federal reserve skapas 1922 Gold bullion standard 1931 Inlösen upphävs, fiat Depression, guldkonfiskering 1951 Gold exchange USD BreKon- Woods 1971 Fiat USA i konkurs, B- W kollaps hkp://myntkabineket.se/web/sveriges_mynthistoria_i_korthet.aspx

36 Historia KopparprodukGon i Falun (i skeppund=170kg) 20,000 15,000 10,000 5, Total produkgon KronoprodukGon Källa: Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget, del II, Sten Lindroth 1955

37 Svensk mynthistoria Källa: Riksbanken, Exchange rates, prices, and wages, hkp://www.riksbank.se/templates/page.aspx?id=45003

38 Historia Kopparmynt Koppar en basmetall, ej ädel ,7 kg 33x63 10 dsm En förevändning för grundandet av för Stockholms Banco GruvdriY orsakade kopparinflagon Dubbelmyn ot, Greshams lag orsakade silverbrist

39 Historia Några bekanta mynt Mynt Metall, kr Vikt g Anmärkning 50 öre % Cu, ogiltig Jubileumsmynt 1-krona % Cu, 25% Ni (US Nickel $.05) $ % Cu, 25% Ni 2-krona % Ag 2-krona % Cu 10-krona % Cu 5-krona % Au, lagligt bet.medel 1-krona % Ag, EJ lagl. bet.med. Joachimsthaler % Ag Selma 2000 Au % Au, 10% Cu: kr Victoria 2010 Au % Au, 10% Cu: kr Thaler Victoria 2010 Ag % Ag, Valör 300 kr hkp://runeberg.org/n o/0021.html Krona hkp://www.survivalblog.com/nickels.html

40 Bank Bankväsende Bank är egentligen två typer av verksamhet DeposiGon: förvaring, betalningar; mot avgiy Lån: förmedling av besparingar; mot ränteneko Exempel Stockholms Banco 1656, (Riksbankens föregångare), fick oktroj och bankmonopol för Växelbank (blev bankens inigala fokus) Länebank

41 DeposiGon kontra låneförmedling Bank InsäKning UKag Betalning Inlåning Borgenär UKag DeposiGon mot avgiy UKag på anmodan närsomhelst DeposiGonsbank erbjuder: Bekvämlighet mot ak släpa på metall, säkerhet, bevakning, betaltjänster, växling, sedlar, kort Låneförmedling mot ränteneko UKag eyer återbetalning av lån (Gd) Utlåning Gäldenär Återbetalning Lånebank erbjuder: ExperGs på bedömning av kreditvärdighet, riskhantering, poolning av inlåning och investeringar, riskspridning

42 Bankers deposigonsverksamhet Bank Ursprungligen tempel, guldsmeder, med möjligheter Gll säker förvaring Depositör får kviko (sedel); om banken fåk gok rykte om pålitlighet börjar dessa med Gden användas som pengar av bekvämlighet EYersom de mesta deposigonerna bara ligger passivt inlåsta uppstår frestelsen ak i smyg använda specie (deposigoner) för Egna investeringar, konsumgon Dvs bara låna lite, =stöld Utlåning Gll andra mot ränta Dvs gå över muren och överföra deposigoner Gll låneverksamhet Omedelbart när banken gör deka blir han definigonsmässigt insolvent då han inte längre kan uppfylla sik löye om omedelbar inlösen Insolvens medför risk för rusning (bank- run) Men om kunderna är lugna och inte hämtar ut specie kan han tjäna på ak låna ut deras deposigoner risk- avvägning! Se även Bank på NFB: hkp://runeberg.org/n b/0461.html

43 Bank Banker och lånemarknaden Lånemarknaden utgörs av sparare och lånare Bankerna är bara mellanhand, förmedlare Bankerna är begränsade i sin förmedling av spararnas Gdspreferens, men vill gärna förmedla oändliga mängder pengar Gll ränta De börjar därför snart snegla på expansionsmöjligheten som erbjuds av 1. deposigoner som anförtroks dem och 2. förtroendet för deras deposigonskvikon

44 Några kvikon privatbanksedlar Bank Omöjligt se om de är backade av rikgga pengar eller skapade ex nihilo

45 Kredit LuYkrediters levnadcykel OBS: Varje kreditsedel/kviko som u ärdas utan backning är en risk, ty om många kommer och begär inlösen i specie dräneras reserven och banken riskerar konkurs! Bank B u ärdar kreditsedel B100 för 100 guld Gll företag F för ak tjäna 10 guld ränta på luy. EYer ek år återvänder F med 10 guld i ränta + B100- sedel (alt. 100 guld el. A100- sedel fr bank A). Sedeln rivs, risken är över. Men om F istället går upp i rök så mister B visserligen räntan, men värre är ak det flyter runt en sedel på 100 guld som en vacker dag kommer dyka upp för inlösen

46 MåK på riskexponering: reservkvot Penn.mängd M 0 =100 Def D10 D10.S10 D10.S9 D10.K9 D10.K20.S9 K20 DeposiGon av specie D Rena kreditkvikon K Utest. kvikon (fordr.) F=D+K Utlåning av specie S Tillgång i valv (reserv) T=D- S Reservkvot R=T/F 10/10 0/10 1/10 10/19 1/30 0/20 Penningmängd M 1 =M 0 +K Kredit DeposiGonsbanken bygger förtroende på hederlig banking, dvs ren förvaring (ex D10). DeposiGonskviKon blir då så goda som pengar och fungerar som sedlar. KreditkviKon är idengska med deposigonskvikon, men u ärdas utan deposigon. U ärdande av kreditkvikon (K>0) leder Gll ökning av penningmänden = kreditexpansion. R = T F = D! S D + K, D S, K 0 Om R<1 är banken formellt insolvent, man har Frac0onal reserve banking Kreditexpansion (K>0) eller olovlig utlåning av specie (S>0) leder Gll fracgonal reserves!

47 Varför banker inte vill ak du inte ska ta ut kontanter R = D! S D + K Konkurs om deposigonerna blir noll Större K ökar inlösenfrekvens Hederlig banking om S=K=0 Då blir R=100%, dvs 100% reserve Då spelar det ingen roll om folk tar ut sina pengar, banken kan aldrig bli insolvent Men så fort S,K>0 blir R<100% Om D minskar blir då R ännu mindre! T.ex R(D=10, S=0, K=90)=10% Men R(D=5, S=0, K=90)=5% Dvs ukag av deras små mängder kontanter ökar snabbt deras risk Bank- run day 7 december 2010 Kredit

48 Kredit Hur öka utlåning men minimera risk Banker vill låna ut max Men vill hålla R högt för ak undvika risk ak få insolvens avslöjad vid ukag eller clearing Ovanpå given deposigon D, hur maxa utlåning Gll lägst risk? Öka S eller K? Banker föredrar kredit- expansion för ak både öka utlåning och behålla reserv Bieffekt: det ökar också M! R = D! S D + K = 1! S D 1+ K D Ägd! X=S/D, K=0 X=K/D, S=0

49 Kreditexpansion Kreditexpansion ökar penningmängd och priser EYersom bankernas luykreditkvikon är oskiljbara från backade kvikon fungerar dessa också som pengar En bieffekt av kreditexpansionen är därför ak den orsakar en större penningmängd M 1 av handlingsbara pengar sådan ak M 1 = M 0 + K > M 0 Det vill säga inflagon! Denna inflaterade penningmängd som nu jagar samma produkgonskapacitet kommer leda Gll prisinflagon enligt kvangtetsteorin SCB sammanställer M0, M1, M3 etc. hkp://mises.org/daily/5028/lost- in- a- Maze- of- Money- Aggregates

50 Kreditexpansion DukGg kreditexpansion! Jan- 98 Jul- 98 Jan- 99 Jul- 99 Jan- 00 Jul- 00 Jan- 01 Jul- 01 Jan- 02 Jul- 02 Jan- 03 Jul- 03 Jan- 04 Jul- 04 Jan- 05 Jul- 05 Jan- 06 Jul- 06 Jan- 07 Jul- 07 Jan- 08 Jul- 08 Jan- 09 Jul- 09 Jan- 10 Jul- 10 Jan M0 (sedlar och mynt, miljarder kr) M1/M0

51 Kreditexpansion Så, vid kreditexpansion - Vem gynnas? Bankers kreditexpansion innebär inflagon Men pengar är icke- neutrala : nya pengar (inflagon) omfördelar allgd Gllgångar Gll Gdiga mokagare Denna inflagon gynnar Bankerna själva som får dra ränta på luy Lånare, som är de första mokagarna Deras leverantörer, etc., etc.

52 MotkraYer Gll kreditexpansion Naturen motarbetar kreditexpansion På en fri marknad finns det naturliga motkrayer 1. Människors misstänksamhet mot banker Om människor får nys om expansion, vilket är bedrägeri, blir det bankrusning; motverkar viljan Gll kreditexpansion 2. OmfaKningen i vilken människor förvarar pengar på bank En person som får en sedel från bank A, men som inte själv har bank kommer begära inlösen i specie Om många inte använder bank blir det inlösen mest hela Gden och banken behöver R nära 100% 3. Clearing mellan banker En sedel från bank A som hamnar hos en person som är kund i bank B kommer leda Gll ak bank B kommer begära fysisk leverans från bank A

53 MotkraYer Gll kreditexpansion (3) Bank- clearing mot kreditexpansion En sedel från bank A som hamnar hos en person som är kund i bank B kommer leda Gll ak bank B kommer begära fysisk leverans från bank A I prakgken blir det nekoclearing och enbart diffarna överförs fysiskt Om bank A expanderar kredit fortare än de andra kommer det leda Gll mer specie ut ur A För framgångsrik kreditexpansion krävs en synkroniserad expansion av hela banksektorn, men en kartell är allgd svår ak hålla ihop

54 MotkraYer Gll kreditexpansion (1-2) FracGonal reserve banking riskabelt Exempel Stockholms Banco est Länebanken u ärdade kredigvsedlar med växelbanken som säkerhet: krasch 1664 Sveriges riksbank är världens äldsta centralbank och är Gllika den äldsta bankinsgtugon, som öfver hufvud finnes. Det är denna bank, som äran af ak ha utgek världens första banksedlar sannolikt bör Gllskrifvas. DeKa ledde dock Gll bankens undergång. (Nordisk familjebok: Riksbanken) Riskabel verksamhet för både bank och kunder Två åsikter om fracgonal reserve banking 100% banking: Förbud i lag, och ordna översyn Det är bedrägeri ak låna ut anförtrodd deposigon Free banking: Tillåt bankerna ak ta risken med fracgonal reserves Ja det är bedrägeri om de gör det, men marknaden rensar allgd ut bedragare I prakgken råder idag Free banking men marknadens obarmhärgga regleringsmekanism är sak ur spel med centralbanker, insäkningsgaranger och återkommande bailouts med skakemedel FracGonal reserves uppmuntras, reservkrav på bara ca 7-8% (Basel III)

55 InflaGon kan höja ränta! Kreditexpansion och ränta OBS! Nya pengar kan fakgskt höja ränta Ränteeffekten beror på var i ekonomin de injiceras Antag ak en spanjor hikar mycket guld, t.ex i sydamerika Han köper upp mycket mat och andra konsumgonsvaror Priserna på mat sgger Övriga konsumenter måste nu dra ner på sik sparande för ak ha råd ak äta, deras närgdspreferens ökar Utbudet på besparingar minskar räntan sgger Investeringsribban höjs, färre investeringar, Gllväxten avtar

56 Kreditexpansion och ränta Men inflagon av kreditexp sänker ränta Kreditexpansion innebär ak bankerna kommer Gll lånemarknaden med krediter de skapat ex nihilo, utöver de besparingar de förmedlar EYersom produkgonen av sådana krediter har låg alternagvkostnad (=0) kan de göra vinst även på låga räntor. Det leder Gll ak räntorna sjunker under den naturliga nivån (Knut Wicksell) EYersom nya pengar idag oyast skapas av banker har vi vant oss ak tro ak inflagon allgd ger lägre ränta (men injekgonspunkten avgör)

57 Konjunkturcykeln Regulatorsabotage En ekonomi har 100% produkgonskapacitet Tidspreferens säker räntan vilket avväger produkgon för framgd (t.ex 30%) och konsumgon (70%) RikGga lån, av besparingar, koordinerar ekonomins Gdmatchning Men kreditexpansion sänker räntan Investeringströskeln sänks och en mängd icke- eyerfrågade nya investeringar kommer ak företagas (malinvestments) Lägre ränta motverkar rik0ga besparingar Det uppstår en dragkamp på produkgonsresurser och rikgga besparingar vilket leder Gll ek maniskt och onaturligt Gllstånd som kallas högkonjunktur

58 Högkonjuktur och ABCT Konjunkturcykeln Dragkampen om resurser leder Gll sggande priser och höga kortsikgga vinster Många blir rika fort, snabba pengar SamGdigt på grund av låga besparingar får man kapitalerosion = decivilisering SituaGonen blir med Gden ohållbar och dragkampen leder Gll slut Gll krasch Depressionen är en Gllfriskningsprocess under vilken felakgga investeringar rensas ut och priser justeras Gll clearing- nivåer = ABCT = Austrian business cycle theory hkp://www.mises.se/2011/04/02/pengar- inflagon- och- decivilisagonsprocessen/

59 Konjunkturcykeln KreditkontrakGon Bank B u ärdar kreditsedel för 100 guld Gll företag F för ak tjäna ränta på luy: kreditexpansion=inflagon. EYer ek år återvänder F med 10 guld i ränta + B100- sedeln (alt. 100 guld eller A100- sedel från bank A). Sedeln rivs, risken är över. KreditkontrakGon=deflaGon. Men om F istället går upp i rök så mister B visserligen räntan, men värre är ak det flyter runt en sedel på 100 guld som en vacker dag kommer dyka upp för inlösen I depression kommer många kunder F1, F2, F3, som av låga räntor blivit lurade in i ohållbara projekt ak explodera och det blir det farligt för banken med en stor mängd sedlar som herrelösa flyter omkring. För ak klara av eventuella inlösenkrav och minska riskexponeringen börjar B kalla in lån och sluta ge och förnya lån, även från goda kunder, för ak minska mängden utestående krediter. Resultat: Våldsam kreditkontrakgon=deflagon prisdeflagon. (Credit crunch, credit crisis, credit squeeze.)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Inledning. Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri

Inledning. Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri Vad är Pengar? Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri - 1 / Dagens pengar och penningsystem - 2 / Bankväsendet- 4 / Guldets koppling till pengar och banker - 6 / Vad har värde? - 7 / De största problemen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Räntefria lån Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Examensarbete för Yrkeshögskolan Novia tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Niklas Ovaska

Läs mer

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Konkurrens eller reglering? Två vägar till bankstabilitet Per Hortlund FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 ISBN: 91-7566-547-6 TIMBRO, BOX 5234, 102 45 STOCKHOLM

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

ett hållbart finansiellt system om statens respektive banksektorns roll för pengar och skuldsättning

ett hållbart finansiellt system om statens respektive banksektorns roll för pengar och skuldsättning ett hållbart finansiellt system om statens respektive banksektorns roll för pengar och skuldsättning BY: AaronPatterson www.flickr.com/40875537@n04/5659908590 1 Förord När jag var liten läste jag i en

Läs mer

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Lars Pålsson Syll När den nyklassiska makroekonomins portalfigur Robert Lucas år 2003 höll ordförandetalet vid American Economic Associations årsmöte

Läs mer

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 HS-Offset AB Göteborg 1993 Förord När Karl Marx formulerade sin teori och förklaringsmodell för den kapitalistiska ekonomin,

Läs mer

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren Tidningen om guld och investering Nr. 3 Våren 2013 Guldbladet Ni måste göra ett val lita på guldets naturliga stabilitet eller regeringsmedlemmarnas ärlighet och intelligens. Och med full respekt för dessa

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv Författare: Haci Huseyin Karaca Handledare: Thomas Bay SAMMANFATTNING

Läs mer

130405/BW. på Ekocentrum 6/3 2013.

130405/BW. på Ekocentrum 6/3 2013. Behovet av en annan ekonomi notat och reflektioner av Bengt-Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB från en föreläsning av Kåre Olsson utifrån boken med samma namn. 1 på Ekocentrum 6/3 2013. Vi vet att jordens

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

EU- Advokat Henning Witte

EU- Advokat Henning Witte EU- Advokat Henning Witte Stockholm, 2012-11- 20 Norrköpings tingsrätt Box 418 601 05 Norrköping YTTRANDE Mål nr T 2379-12 SEB Kort AB./. Henning Witte Box 1343 181 25 Lidingö, tel: 08-6783436 e- mejl:

Läs mer

Handelsfederationens lilla blåa. en inofficiell handbok för Handelsfederationens organisation och handel i kampanjvärlden Kastaria

Handelsfederationens lilla blåa. en inofficiell handbok för Handelsfederationens organisation och handel i kampanjvärlden Kastaria Handelsfederationens lilla blåa en inofficiell handbok för Handelsfederationens organisation och handel i kampanjvärlden Kastaria Syfte... 3 Introduktion till handel... 3 Från skjul till megastad... 4

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden a n n e w i b b l e - f ö r e l ä s n i n g 2 0 1 3 cecilia skingsley Bankerna, kriserna och framtiden w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet är en liberal tankesmedja grundad

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer