Aligera Holding AB (publ) Org nr DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014"

Transkript

1 Aligera Holding AB (publ) Org nr DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

2 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (0,2) mkr Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (0,2) mkr Resultat per aktie 521 (39,8) kr Första halvåret 1a januari 30e juni 2013 Q1- Q Q1- Q Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Finansiella poster netto tkr Periodens resultat tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 30,8 4,1 Soliditet inkl. efterställda lån % 30,8 4,1 Rörelsemarginal % 66,8 30,6 Räntetäckningsgrad ggr 1,89 0 Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifterna inom parantes avser föregående år. Definitioner av nyckeltal Soliditet i % Soliditet i % inkl. efterställda lån Rörelsemarginal i % Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital genom totalt kapital Eget kapital inklusive efterställda lån genom totalt kapital Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader 2

3 Sammanfattning kvartal 2 Nettoomsättningen uppgick till 8,8 (0,8) mkr (3 månader) Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (0,4) mkr (3 månader) Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (0,3) mkr (3 månader) Refinansiering och nyinvestering av totalt 10 vindkraftverk har skett genom en säkerställd grön obligation med ett emissionsbelopp på 300 mkr Avtal är tecknat med Telge Kraft om försäljning av el för samtliga vindkraftverk Ekonomisk översikt Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag; Q Q Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Finansiella poster netto tkr Periodens resultat tkr Balansomslutning tkr VD kommentarer till utvecklingen Kvartalet Kvartalets resultat var i enlighet med budget som bolaget har ställt ut. Den främsta anledningen till detta är att bolaget har ett prisgolv om 650 SEK/MWh samt en produktionsgaranti som avräknas löpande och avstäms årsvis. Detta ger en stor trygghet i bolagets framtida resultat. Kvartal 2, liksom kvartal 3, är normalt de svagaste kvartalen under ett normalt verksamhetsår på grund av klimat och vindvariation. Under kvartalet har 5.5 nya vindkraftverk driftsatts. Dessa turbiner har uppgraderats och körts i provdrift under detta kvartal. I tillägg till detta har bolaget förvärvat 50 % av ett befintligt verk. Detta gör att nu bolaget totalt har 10 vindkraftverk i drift. I denna kvartalsrapport omfattar endast en månads produktion avseende de nyförvärvade vindkraftverken. Bolaget har tecknat avtal om uthyrning av alla ägda vindkraftverk. Detta ger en ytterligare trygghet i att säkerställa det prisgolv som har erhållits av tredje part sedan tidigare. Konsekvensen av detta avtal är att bolaget under hösten 2014 kommer att erhålla ca 150 SEK/MWh för den el som produceras av de vindkraftverk som koncernen har i sina balansräkningar. 3

4 Prisgolvet om 650 SEK/MWh och Produktionsgarantin är säkerställd med en till förmån för bolaget spärrmedel i bank om 25 MSEK. Säkerställd Grön Obligation om 500 MSEK Bolaget har stärkt sin finansiella ställning genom nytt eget kapital, samt genom en säkerställd grön obligation om 500 MSEK med ett första tapp om 300 MSEK. Obligationen ersätter tidigare banklån och finansierar ytterligare förvärv av 5,5 vindkraftverk om vardera 3 MWh installerad effekt. Transaktionen innebär att avkastningen i bolagets portfölj av vindkraftverk har förbättrats genom att bolaget tillförs effektivare vindkraftverk. Detta stärker bolagets möjligheter att fortsätta och utveckla sina framtida investeringar i förnyelsebar energiproduktion. Framtidsutsikter Priset på el har stärkts under sommaren både på spot och terminsmarknaden. Det som styr den framtida prisutvecklingen är tillgången av både vattenkraft samt kärnkraft. När det gäller utvecklingen av elcertifikat så är marknaden fortfarande osäker om och när myndigheternas förslag till en kraftig höjning av kvotplikt infinner sig eller inte. Beslut kring detta förväntas efter genomfört riksdagsval och ny regeringsbildning. Vi lägger och kommer att lägga ett stort fokus på att uppdatera och optimera driften av våra vindkraftparker. Med detta räknar vi med att kunna upprätthålla både en högre tillgänglighet och en större produktion. Vi har en hög tillgänglighet på de tidigare etablerade vindkraftverken och kommer självklart att tillse att de nya verken kommer att leva upp till våra mål. Vi kommer att fortsätta att utveckla/investera i nya driftagna vindkraftverk inom ramen för den säkerställda gröna obligationen om totalt 500 MSEK (varav ett första tapp om 300 MSEK gjordes under maj månad 2014). Göteborg Den 20 augusti 2014 Jörgen Bender VD Aligera Holding AB (publ) 4

5 Nyckeltal i koncernen Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag, andra kvartalet. Nyckeltal finansiell ställning Q Q Soliditet % 30,8 0,3 Soliditet inkl. efterställda lån % 30,8 0,3 Rörelsemarginal % 74,4 48,0 Räntetäckningsgrad ggr 1,89 1,9 Definitioner av nyckeltal Soliditet i % Soliditet i % inkl. efterställda lån Rörelsemarginal i % Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital genom totalt kapital Eget kapital inklusive efterställda lån genom totalt kapital Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader Väsentliga händelser under året Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Utställd grön, säkerställd obligation om totalt 500 mkr. Villkor; Volym mkr med ett första tapp om 300 mkr Löptid - 5 år Kupong - 3m Stibor plus 500 punkter Lista Skall noteras på Nasdaq OMX under 2014 Förvärv om 5,5 vindkraftverk är genomfört. Förvärv av 1,25 vindkraftverk i Stora Farsnäs, delvis av moderbolaget och delvis av koncernen. Förvärv av ytterligare 15 % av vindkraftverket i Lilläng. Förvärv av resterande andelar i Tornet Vind AB med tillgångar. Bolaget är nu ett helägt dotterbolag i koncernen. Vidare har moderbolaget Aligera tecknat ett avtal om försäljning av el med Telge Kraft AB som omfattar samtliga ägda vindkraftverk. I samband med förvärvet av nya vindkraftverk tecknades en Pris- och Produktionsgaranti som omfattar samtliga bolagets vindkraftverk med undantag för Lilläng. Prisgarantin garanterar en lägsta total intäkt om 65 öre/kwh och Produktionsgarantin motsvarar den förväntade produktionen efter vindindex, från respektive vindkraftverk. Båda dessa garantier gäller under obligationens livslängd, 5 år. Därmed har Aligera Holding säkrat en, mot nuvarande marknadssituation, mycket god intäkt. Med totalt 10 vindkraftverk försörjer Aligera Holding motsvarande drygt 5000 småhus med el, en produktion om 74 miljoner kwh per år. 5

6 Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Omvärldsrisker Politiska beslut har stor inverkan på förnyelsebar produktion. Utkomsten av valresultatet till hösten 2014 kommer med sannolikt innebära förändringar i olika former, karaktär och implikation. Den globala konjunkturen och ekonomin har påverkan på prisbilden i energisektorn. Oro för konflikter och sanktioner skapar en turbulent marknad och kan orsaka minskad import/export av fossila energikällor vilket får en direkt effekt på utbud- efterfrågan och därmed prisutvecklingen. Operationella risker Bolagets framgång är väl knutet till dess huvudsakliga ägare och styrelse. Utan dessa nyckelpersoner riskerar verksamheten stagnera ur flera perspektiv. Motpartsrisk. Aligeras engagemang med Greenextreme är omfattande, både i förvärvsprocessen men även avseende förvaltning och service. I det fall denna relation ändras uppstår en situation som kan påverka bolagets utveckling och operationella verksamhet. Delat ägarskap. TB Drift AB är ett delägt driftbolag med externa ägare där Aligera inte besitter majoritet, således kan det uppstå oenighet över beslut som ligger i Aligeras intresse och som därmed inte kan genomföras. Associerade bolag. Aligera har för verksamheten, kritiska relationer med bolag som till viss del har en ägarstruktur med samma individer. Det går inte att utesluta möjliga intressekonflikter dessa emellan och vikten av armlängds avstånd i verksamheterna. Lagar och förordningar. Branschen kännetecknas av en uppsjö av lagar och förordningar som bolaget och dess leverantörer måste efterfölja. Brister i detta kan leda till tidskrävande åtgärder och ökade kostnader. Branschen präglas även av kontinuerliga överklaganden och det går inte utesluta rättsliga processer som måste beaktas. Finansiella risker Fluktuation i elpriser och elcertifikat. Under omständigheter där Prisgarantin inte längre utgår av någon anledning är priset den faktor som har störst påverkan på bolagets resultat. Den tekniska utvecklingen av andra energikällor, till exempel utvinning av skiffergas, kan komma att påverka hela energibranschen och därmed även vindkraft. Pris, utbud, energikällor är exempel på parametrar som anpassas. Vindvariation. Över tid är medelvinden väldigt stabil men kan under perioder av år kännetecknas av lägre vind än vindindex vilket får en direkt negativt effekt som inte omfattas av Produktionsgarantin. 6

7 Händelser efter rapportperiodens slut Telge Kraft har påbörjat övertagande av produktionen för försäljning på Nordpool. Ränta på obligationslånet har betalats ut för första perioden. Moderbolaget genomför en pågående, riktad nyemission till existerande ägare om maximalt 40 mkr som avser vara avslutad innan årsskiftet. Framtidsutsikter Bolagets fokus under andra halvåret 2014 kommer att vara; a) Notera obligationen på NASDAQ OMX Nordic. b) Identifiera nya attraktiva vindlägen och projekt för kommande investeringar. c) Operationell effektivitet och kostnadsbesparingar. Transaktioner med närstående Uthyrning av vindkraftverk till Stora Farsnäs Drift AB, Lilläng Drift AB och TB Drift AB sker i de fall ett eller flera vindkraftverk i en park är samägt med externa ägare. Driftbolagens uppgift är att förvalta det operationella, såsom drift, service, underhåll, arrende, besiktning, försäkring med mera. Ovan bolag anses vara närstående. Andra närstående är samtliga dotterbolag samt ledande befattningshavare i koncernen och moderbolaget, det vill säga, styrelsen och företagsledningen, samt dess familjemedlemmar, i förekommande fall. GreenExtreme AB, leverantör av vindkraftanläggningar anses vara närstående. Rymans Elservice AB levererar tjänster för drift och underhåll och är kontrollerat av ledande befattningshavare. Konsultuppdrag för ledning och administration genom Qamcom Technology AB som kontrolleras av ledande befattningshavare. Koncerninterna förvärv har skett under perioden. Personal Koncernen har ingen anställd. Koncernen har ett konsultavtal som omfattar ungefär en halvtidstjänst. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består i att aktivt arbeta för att utveckla bolagens verksamhet och innehav i kommersiella vindkraftsanläggningar. Detta arbete består till hög grad i att söka finansieringslösningar i kombination med eget kapital. Ett kontinuerligt arbete med förbättring och effektivisering av befintlig park samt ett aktivt mijöarbete. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 354 tkr. 7

8 Redovisningsprinciper Aligera AB och Aligera Holding AB följer den av EU antagna IFRS (International Financing Reporting Standards) redovisningsstandard. Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpas i senaste årsredovisningen för år Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för revision. Kommande rapporttillfällen Kvartal 3 17e oktober Kvartal 4 23e januari Göteborg Aligera Holding AB (publ) Kristoffer Exander Jonas Sandberg Thomas Wedelin För ytterligare information vänligen kontakta Jörgen Bender, VD Tel Om Aligera Aligera Holding är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi i Sverige med intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden och bidraga till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion. Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. Aligera Holding AB, Kungsgatan 28, Göteborg, org.nr

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Belopp i TSEK % % Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader , Avskrivningar sn sn Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader sn sn Finansiella poster netto sn sn Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 KONCERNENS BALANSRÄKNING, forts. Belopp i TSEK EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Aktiekapital Aktieägartillskott Uppskrivningsfond Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Latent skatt 734 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i TSEK Ingående balans per 1 januari 2013 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital Bolagsbildning Årets resultat Summa totalresultat Utgående balans per 31 december Aktieägartillskott Förvärv dotterbolag Periodens resultat Summa totalresultat Utgående balans per 30 juni

13 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Belopp i TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 0 Betald ränta Betalda inkomstskatter -18 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel -109 Köp av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början 112 Likvida medel vid årets slut

14 MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i TSEK % % Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 sn 0 0 sn Summa rörelsens intäkter 0 0 sn 0 0 sn Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader sn sn Summa resultat från finansiella poster sn sn Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner sn sn Resultat före skatt 0-2 sn 0 0 sn Skatt på årets resultat Periodens resultat 0-2 sn 0 0 sn 14

15 MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

16 MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, forts. Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Aktieägartillskott Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i TSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Övrigt bundet kapital Aktiekapital Balanserad vinst och årets resultat Ingående balans per 1 januari 2013 Bolagsbildning Totalresultat Årets totalresultat Summa totalresultat Utgående balans per december Aktieägartillskott Periodens resultat Summa

18 MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Belopp i TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat -521 Avskrivningar 0 Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 0 Betald ränta Betalda inkomstskatter 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 1 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kundfordringar 0 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början 60 Likvida medel vid årets slut

19 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Andel i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Summa Räkenskapsåret 2013 Ingående redovisat värde Inköp Avskrivningar Utgående redovisat värde Per 31 december 2013 Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Räkenskapsåret 2014 Ingående redovisat värde Inköp Avskrivningar Utgående redovisat värde Per 30 juni 2014 Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Redovisat värde

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer