KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 april 2011 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Årsredovisning samt personalstrategisk uppföljning för Lunds kommun 2010 bilaga 34, sid 1 3. Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 bilaga 35, sid Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB bilaga 36, sid Samarbetsavtal för EU-finansiering (ELENA) av utredningsarbetet för spårväg bilaga 37, sid Förslag till samarbetsavtal Östervångsskolan bilaga 38, sid Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m. fl. i Lund, Lunds kommun, hemställan bilaga 39, sid Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden bilaga 40, sid Förslag till ny taxa för byggnadsnämnden bilaga 41, sid 237 Motioner 10. Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion införande av insynsplatser i styrelser och nämnder bilaga 42, sid 291 Enkla frågor 11. Eventuellt inkomna enkla frågor bilaga Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Medborgarförslag 12. Ulf Berggrens medborgarförslag angående kommunfullmäktiges bilaga 43, sid 295 dagordning och protokoll 13. Jan Henrik Nilssons medborgarförslag angående tidsbegränsad cykelparkering vid centralstationen bilaga 44, sid Ulrika T Hanssons medborgarförslag angående sökfunktion för de web-publicerade nämndsprotokollen bilaga 45, sid Gert Mattssons medborgarförslag Förbjud cykeltrafik på Lilla Fiskaregatan bilaga 46, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående flyttning av biblioteket På Väster till Folkparksbyggnaden bilaga 47, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående införandet av ett Speakers Corner bilaga 48, sid Kjell Jonssons medborgarförslag angående spårvägslinje i Lund bilaga 49, sid 333 Interpellationer 20. Lena Fällströms (S) och Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående certifiering av chaufförer bilaga 50, sid Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående Lunds kommuns och Skånetrafikens beslut om trafikomläggning bilaga 51, sid 339

4 Kungörelse 3 (3) Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer och eventuellt inkomna enkla frågor. Lund den 15 april 2011 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE samt via Internet Kungörelser och protokoll, samt länk till Internet via hemsidan

5 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 Byggnadsnämndens beslut den 17 mars att anta detaljplan för ljusåret 3 och 4 i Lund, Lunds kommun. Dnr PÄ 28/2009 Förvaltningsrätten i Malmö domslut att upphäva kommunfullmäktiges i Lunds kommuns beslut den 16 december 2010, 248 i den del det avser godkännande av avtal om kommunal borgen. Dnr KS 0448/2010 Servicenämndens beslut att hänvisa till serviceförvaltningens skrivelse som svar på medborgarförslag angående skoltaxi för barn och ungdomar i särskola. Dnr KF 2010/0101 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 23 avseende komplettering på hemsidan vad gäller medborgarförslag. Dnr KS 2007/0395 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 30 avseende att satsa pengar på en bra sökmotor för svenska delen av Internet. Dnr KS 2007/0395 Vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande icke verkställda beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen per den 31/ Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Stortorget 7, Lund

6 Lunds kommun 1 Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr KS 2011/0236 Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars Lunds kommuns årsredovisning 2010 med justeringar. Kommundirektören Jan-Inge Ahlfridhs skrivelse - Kommundirektören har ordet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010 samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

7 2 Kommundirektören har ordet Lunds kommun fick det högsta möjliga kreditbetyget AAA när Kreditvärderingsföretaget Standard&Poor s genomförde en så kallad rating av Lunds kommun under Betyget är ett utmärkt kvitto på Lunds tillväxtförutsättningar och bedömning av framtiden för kommunen. De faktorer som vägde tungt i bedömningen var bland annat kommunens starka lokala ekonomi, en dynamisk forskningsorienterad servicesektor baserad runt ett starkt universitet. Andra faktorer av stor betydelse var Lund kommuns låga skuld och starka likviditetsposition, liksom låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå och att flera globala företag finns i Lund som är forskningsinriktade. Även det stadigt ökande invånarantalet sedan år 1928, är en stark tillväxtfaktor för kommunen. Folkmängden ökade med cirka invånare under 2010 och passerade därmed strecket. Sedan 2004 har kommunens årliga befolkningstillväxt nästan fördubblats. Ökningen beror till stor del på ett immigrationsöverskott och sätter fingret på Lunds internationella betydelse i regionen. Om inte den tidiga och kraftiga vintern satt stopp för sent planerade byggstarter hade cirka 1000 bostäder påbörjats. Nu blev slutresultatet 750 påbörjade bostäder och 410 bostäder färdigställda, vilket innebär att bostadsbyggandet fördubblades jämfört med Siktet är inställt mot cirka 1000 nya bostäder per år under de närmsta åren. Under året beslutade Lunds kommun om en ny översiktsplan. ÖP 2010 ger kommunen en god beredskap för att i ett långsiktigt perspektiv bygga cirka 780 bostäder per år under den kommande 40-årsperioden. Miljömedvetenheten och strävan för en god miljö står högt på agendan i Lund. Under 2010 har kommunfullmäktige antagit nya långtgående klimatmål för Lund. De innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara nära noll år Lunds kommun har länge arbetat för att minska utsläppen, bland annat genom att främja cykeltrafik och genom att satsa på fjärrvärme producerad utan fossila bränslen. Nu pågår en process för att ytterligare skärpa ansträngningarna för att minska utsläppen. En metod som valts för att nå målen är att göra den kommunala organisationen fossilbränslefri till Kommunens framåtanda inom miljöområdet genererar många goda exempel som uppmärksammas från olika håll. Bland annat kan nämnas att kommunen fått 48 miljoner kronor till Den hållbara Kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög från Delegationen för hållbara städer. Lund blev också utsedd till bästa kommun i ekomatsligan för att man serverar mest ekologisk mat bland landets kommuner samt blivit utnämnd till grön upphandlare. Första spadtaget togs för MAX IV och planeringen av stadsdelen Lund NE samt Lundalänken blir alltmer konkret. Tillsammans kommer MAX IV och ESS att utgöra ett världsledande forskningscenter, attraktivt för forskare från hela världen. Planeringen av den nya stadsdelen Lund NE i anslutning till forskningsanläggningarna går framåt och under 2010 har en strukturplan för Lund NE arbetats fram. Samtidigt har planering för spårväg Lund C- ESS fortsatt under året. I projektet ESS MAX IV i Regionen TITA arbetar Skånes samtliga kommuner, regionen och regionens samtliga lärosäten tillsammans för att ta tillvara på effekterna från de båda forskningsanläggningarna. Lunds kommun och Malmö stad inledde i slutet av 2010 ett samarbetsprojekt som syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet mellan städerna inom fyra prioriterade områden; Fysisk

8 3 planering och infrastruktur, näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad samt besöksnäring. Samarbetet kompletterar redan pågående regionala samarbeten. Projektet kommer under 2011 att arbeta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för ett långsiktigt strategiskt arbete. Kommunen tar också en aktiv roll i regionala samarbeten rörande infrastruktursatsningar, bland annat i projektet SPIS (samverkan för spårvagnar i Skåne) tillsammans med Region Skåne, Malmö stad och Helsingborgs stad. Kommunen deltar också i en förstudie om Simrishamnsbanan som startade under året. En utredning om höghastighetståg har inletts i samarbete med Region Skåne m fl aktörer i syfte att skapa konsensus och beredskap inför ett eventuellt framtida höghastighetstågsystem. Ett intensivt och målmedvetet arbete för att stärka marknadsföringen av Lund har inletts under året. Marknadsföringsaktiviteter har påbörjats i samarbete med bland annat ESS AB, Lunds universitet, Max IV och Region Skåne. Vidare är målet att stärka Lund ytterligare vad gäller event- och kongressverksamhet. Kommunen har också tagit en aktiv roll i arbetet med att tillföra nya verksamheter i de lokaler som Astra Zeneca kommer att lämna under Satsningar på Life Science Village med cancerforskning, inkubatorer, nystartade företag inom Life science skapar möjligheter för nya företag i de lokaler som Astra Zeneca lämnar. Flera större evenemang har genomförts under året. Som exempel kan nämnas Lundakarnevalen, Humorfestival och förberedelsearbete för HandbollsVM 2011 där Lund är en av värdstäderna. Under året har Lund även funnits representerad på världsutställningen i Shanghai. Lunds kommuns internationella verksamhet har dominerats av två händelser under året, International Days of Lund och Världsutställningen i Shanghai. Ett nytt integrationspolitiskt program har antagits av kommunstyrelsen 2010 med inriktning på det fortsatta arbetet kring mänskliga rättigheter, internationalisering och integration. Studieresultaten i Lunds kommuns skolor är fortsatt mycket goda och kommunen rankades av lärarförbundet bland de fem bästa kommunerna i landet, för nionde året i rad. I övrigt har interna processer och rutiner effektiviserats för att öka kvalitén i verksamheten. En översyn av personalpolitiska styrdokument har genomförts och en ny Medarbetarpolicy har antagits. Ärendehanteringen effektiviseras och medborgarnas tillgång till kommunala handlingar och beslut ska öka med nytt verksamhetssystem. Under 2010 har Lunds kommun fortsatt varit med i det nationella nätverket i SKL:s regi kring jämförelser. Kommunernas bygglovshantering, livsmedelstillsyn och näringslivsverksamhet har jämförts och resultaten för Lunds del är generellt bra. Dialogen med medborgarna utvecklas kontinuerligt genom olika projekt och aktiviteter. Kommunen deltar i det nationella projektet Medborgardialog i styrningen som fokuserar på att utveckla befintliga styrsystem och foga in resultat från medborgardialoger som en del i beslutsunderlag. Medborgarstämmorna har permanentats genom beslut i kommunfullmäktige. De har rönt stor uppskattning bland lundaborna men utvärderingen av stämmorna visar att det också finns utrymme för utveckling. Under 2010 inleddes kommunfullmäktiges möten med en öppen stund där medborgare hade möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter.

9 4 Kommunfullmäktige har angett tre finansiella mål och tio allmänna mål för kommunens samlade verksamhet. Det är glädjande att kunna konstatera att årets resultat vad gäller de allmänna målen visar på en hög måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten. Att 2010 blev gynnsamt ekonomiskt jämfört med tidigare år kan förklaras av ett tillfälligt konjunkturstöd från staten med 106 miljoner kronor och lägre uppräkning av pensionsavsättningen med 99 miljoner kronor jämfört med 2009 på grund av indexbestämmelserna i pensionsavtalet. Det ekonomiska resultatet var 142 miljoner kronor bättre än budget vilket förklaras av att nämndernas utfall var 84 miljoner kronor bättre (realisationsvinster frånräknade), skatter och generella statsbidrag var 33 miljoner kronor bättre och att utfallet för finansiella och verksamhetsövergripande poster var 25 miljoner kronor bättre. Det innebär att resultatet för 2010 blev 18 miljoner kronor. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att utveckla Lunds kommun till att bli en av de bästa och mest attraktiva kommunerna i Sverige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör

10 Kommunkontoret 5 Tjänsteskrivelse 1 (1) Utvecklingsavdelningen Gunnel Dymling Kommunstyrelsen Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna skrivelse). Lunds kommuns årsredovisning Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Ärendet Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag för år I fokus för årsredovisningen 2010 står medborgaren i Lunds kommun. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt noter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010, samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunkontoret Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

11 Lunds kommun 6 Sammanträdesprotokoll 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Personalstrategisk uppföljning 2010 Dnr KS 2011/0221 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalstrategisk uppföljning Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 8 mars 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Personalstrategisk uppföljning 2010 samt att överlämna Personalstrategisk uppföljning 2010 till kommunfullmäktige som en bilaga till årsredovisningen. Beslut expedieras till: Kommunkontoret, personalavdelningen Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

12 7

13 8

14 Kommunkontoret 9 Tjänsteskrivelse 1 (1) Personalavdelningen Charlotte Hartelius Klaar Kommunstyrelsen Personalstrategisk uppföljning 2010 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan 2010 Kommunkontorets tjänsteskrivelse Ärendet Syftet med den Personalstrategiska uppföljningen 2010 är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och att följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga i Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Kommunkontorets förslag Kommunkontoret föreslår arbetsgivarutskottet att föreslå kommunstyrelsen att godkänna Personalstrategisk uppföljning för 2010, samt att anmäla uppföljningen i kommunfullmäktige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Kenneth Wictor Personaldirektör Bilaga: Personalstrategisk uppföljning 2010 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

15 10

16 Lunds kommun 11 Sammanträdesprotokoll 35 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut den 16 februari 2011, 43, inkl förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken, samt att den ökade kostnaden finansieras genom ökad upplåning. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

17 Kommunkontoret 12 Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Magdalena Titze Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut , inkl förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , denna skrivelse. Barnkonsekvensanalys Ärendet bedöms ta tillvara ungdomars intressen i enlighet med barnkonventionen. Ärendet Valborsfirandet i Stadsparken i Lund blir allt större för varje år. Under många år har festen varit ett stort problem med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Sedan ett par år tillbaka görs stora ansträngningar för att utveckla festen i positiv riktning. I 2010 års tilläggsbudget tillfördes tekniska nämnden 500 tkr för att genomföra förändringar av firandet. De olika insatserna framgår av nämndens skrivelse. Nämnden konstaterar att anslaget gjort det möjligt att vidta förändringar som lett till att firandet förändrats i positiv riktning och har även fört det positiva med sig att ordinarie budget inte har behövts belastas. Nämnden ansöker härmed om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års firande. Kommunkontorets kommentar De ekonomiska förutsättningarna i 2011 års budget är mycket snäva. Efter kommunstyrelsens beslut den 31 mars om överföring av 2010 års budgetavvikelser beräknas kommunens resultat enligt balanskravet att uppgå till cirka -30 mnkr. Detta gör att kommunkontoret bedömer att inga ytterligare medel, utöver redan fastställda ekonomiska ramar, bör delas ut Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

18 13 Tjänsteskrivelse 2 (2) till nämnderna. Eventuella tillkommande kostnader får hanteras och prioriteras inom respektive nämnd. Om kommunstyrelsen vill bevilja ett tilläggsanslag till tekniska nämnden med 500 tkr kan detta finansieras ur de reserverade medel som finns avsatta till kommunstyrelsens förfogande. Det bör dock beaktas att detta utrymme till större del redan är intecknat, trots viss överföring från Förslag till beslut Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken samt att den ökade kostnaden finansieras genom disposition av under Reserverade medel avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Uldis Skuja Ekonomidirektör

19 14

20 Tekniska förvaltningen 15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Park- och Naturkontoret Lars Brobeck Till Tekniska nämnden Dnr TN 2011/75 Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Sammanfattning Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och för det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Ärendet Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Inför firandet 2009 genomfördes en del förändringar för att minska problemen med firandet. En arbetsgrupp bestående av bl.a. politiker från Tekniska nämnden och tjänstemän från tekniska förvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunkontoret, Polisen i Lund, Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen har deltagit i detta arbete. Förändringarna under 2009 och 2010 innebar bl.a. följande: Den centrala delen av Stadsparken spärrades av och festen flyttades till gröningen, polisen ökade sin bemanning, systembolagen stängdes i Lund, en säkerhetsplan för utryckningsfordon togs fram, sjukvårdskunnig personal fanns på plats, antalet ungdomar som plockade skräp utökades till 100 personer, fördubbling av antalet renhållningsarbetare till ca 40 personer, förbud att föra in möbler i parken, inga cyklar i parken, inga glasflaskor i parken, fler containrar och toaletter har placerades ut, VASYD delade ut gratis vatten, hittegodsbod i parken samt intensiv information via media och nätet. Adress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 41 Byggmästaregatan Lund

21 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Det spontana firandet pågår fram till klockan och då skall det vara rent i parken eftersom det traditionella valborgsfirandet börjar med, bål tal och sång. Det brukar vara en trevlig stämning i Stadsparken med mycket få polisingripande under firandet då ca människor deltar. Samtidigt är det ofrånkomligt att så många människor samtidigt sliter hårt på parken och orsakar stor nedskräpning samt att våra dammfåglar och däggdjur blir oroliga. Under det spontana firandet 2010 bidrog för första gången Tekniska förvaltning med musikunderhållning för att understryka det positiva i firandet vilket var mycket uppskattat. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Det innebar att Park- och naturkontoret inte behövde belasta sin ordinarie verksamhet som redan är ansträngd. Vi kan konstatera att genomförda förändringar lett till att firandet förändrats i en positiv riktning. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och fört det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Vi ser det nu som ytterst angeläget att kunna bibehålla den nivå på våra insatser som dessa förändringar inneburit. Detta är särskilt viktigt i år då vi dessutom skall fira parkens hundraårsjubileum, vilket kräver en välansad stadspark med planerad invigning Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Barnkonsekvensanalys Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet? ja nej Motiv: Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet? ja nej Motiv: Valborgsfirandet är av stor betydelse för lundaborna och inte minst våra ungdomar.

22 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att begära kr i tilläggsanslag av Kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för Valborgsfirandet i Stadsparken, 2011 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND Göran Eriksson Lars Jacobsson Beslutet expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunstyrelsen

23 18

24 Lunds kommun 19 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

25 Kommunkontoret 20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Ärendet Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

26 21 Tjänsteskrivelse 2 (2) Ändringarna som föreslås i 5, 10 samt i 6, 7, 9, 12 och 15, såvitt avser ersättande av begreppet ordinarie bolagsstämma med begreppet årsstämma, är föranledda av den nya försäkringsrörelselagen. Övriga ändringar som föreslås, anges vara smärre tekniska förändringar när ändring av bolagsordningen ändå är aktuell. Slutligen föreslås att man inför en ny 16 i syfte att stärka delägarnas kontroll över Kommunassurans Syd Försäkrings AB och därigenom göra det möjligt för de delägare som så önskar att lägga sin försäkringslösning direkt i bolaget utan upphandling. Tanken är att kontrollkriteriet (ett av de s.k. Teckal-kriterierna, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, vars nationella motsvarighet tillfälligt införts i 2 kap. 10 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) ska vara uppfyllt, så att det inte uppkommer någon skyldighet att upphandla. Kommunstyrelsen ska vid sammanträde den 6 april 2011 utse ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 5 maj Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande föreslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh kommundirektör Emma Mesán kommunjurist

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 Lunds kommun 33 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer