KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 april 2011 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Årsredovisning samt personalstrategisk uppföljning för Lunds kommun 2010 bilaga 34, sid 1 3. Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 bilaga 35, sid Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB bilaga 36, sid Samarbetsavtal för EU-finansiering (ELENA) av utredningsarbetet för spårväg bilaga 37, sid Förslag till samarbetsavtal Östervångsskolan bilaga 38, sid Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m. fl. i Lund, Lunds kommun, hemställan bilaga 39, sid Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden bilaga 40, sid Förslag till ny taxa för byggnadsnämnden bilaga 41, sid 237 Motioner 10. Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion införande av insynsplatser i styrelser och nämnder bilaga 42, sid 291 Enkla frågor 11. Eventuellt inkomna enkla frågor bilaga Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Medborgarförslag 12. Ulf Berggrens medborgarförslag angående kommunfullmäktiges bilaga 43, sid 295 dagordning och protokoll 13. Jan Henrik Nilssons medborgarförslag angående tidsbegränsad cykelparkering vid centralstationen bilaga 44, sid Ulrika T Hanssons medborgarförslag angående sökfunktion för de web-publicerade nämndsprotokollen bilaga 45, sid Gert Mattssons medborgarförslag Förbjud cykeltrafik på Lilla Fiskaregatan bilaga 46, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående flyttning av biblioteket På Väster till Folkparksbyggnaden bilaga 47, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående införandet av ett Speakers Corner bilaga 48, sid Kjell Jonssons medborgarförslag angående spårvägslinje i Lund bilaga 49, sid 333 Interpellationer 20. Lena Fällströms (S) och Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående certifiering av chaufförer bilaga 50, sid Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående Lunds kommuns och Skånetrafikens beslut om trafikomläggning bilaga 51, sid 339

4 Kungörelse 3 (3) Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer och eventuellt inkomna enkla frågor. Lund den 15 april 2011 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE samt via Internet Kungörelser och protokoll, samt länk till Internet via hemsidan

5 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 Byggnadsnämndens beslut den 17 mars att anta detaljplan för ljusåret 3 och 4 i Lund, Lunds kommun. Dnr PÄ 28/2009 Förvaltningsrätten i Malmö domslut att upphäva kommunfullmäktiges i Lunds kommuns beslut den 16 december 2010, 248 i den del det avser godkännande av avtal om kommunal borgen. Dnr KS 0448/2010 Servicenämndens beslut att hänvisa till serviceförvaltningens skrivelse som svar på medborgarförslag angående skoltaxi för barn och ungdomar i särskola. Dnr KF 2010/0101 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 23 avseende komplettering på hemsidan vad gäller medborgarförslag. Dnr KS 2007/0395 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 30 avseende att satsa pengar på en bra sökmotor för svenska delen av Internet. Dnr KS 2007/0395 Vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande icke verkställda beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen per den 31/ Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Stortorget 7, Lund

6 Lunds kommun 1 Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr KS 2011/0236 Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars Lunds kommuns årsredovisning 2010 med justeringar. Kommundirektören Jan-Inge Ahlfridhs skrivelse - Kommundirektören har ordet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010 samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

7 2 Kommundirektören har ordet Lunds kommun fick det högsta möjliga kreditbetyget AAA när Kreditvärderingsföretaget Standard&Poor s genomförde en så kallad rating av Lunds kommun under Betyget är ett utmärkt kvitto på Lunds tillväxtförutsättningar och bedömning av framtiden för kommunen. De faktorer som vägde tungt i bedömningen var bland annat kommunens starka lokala ekonomi, en dynamisk forskningsorienterad servicesektor baserad runt ett starkt universitet. Andra faktorer av stor betydelse var Lund kommuns låga skuld och starka likviditetsposition, liksom låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå och att flera globala företag finns i Lund som är forskningsinriktade. Även det stadigt ökande invånarantalet sedan år 1928, är en stark tillväxtfaktor för kommunen. Folkmängden ökade med cirka invånare under 2010 och passerade därmed strecket. Sedan 2004 har kommunens årliga befolkningstillväxt nästan fördubblats. Ökningen beror till stor del på ett immigrationsöverskott och sätter fingret på Lunds internationella betydelse i regionen. Om inte den tidiga och kraftiga vintern satt stopp för sent planerade byggstarter hade cirka 1000 bostäder påbörjats. Nu blev slutresultatet 750 påbörjade bostäder och 410 bostäder färdigställda, vilket innebär att bostadsbyggandet fördubblades jämfört med Siktet är inställt mot cirka 1000 nya bostäder per år under de närmsta åren. Under året beslutade Lunds kommun om en ny översiktsplan. ÖP 2010 ger kommunen en god beredskap för att i ett långsiktigt perspektiv bygga cirka 780 bostäder per år under den kommande 40-årsperioden. Miljömedvetenheten och strävan för en god miljö står högt på agendan i Lund. Under 2010 har kommunfullmäktige antagit nya långtgående klimatmål för Lund. De innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara nära noll år Lunds kommun har länge arbetat för att minska utsläppen, bland annat genom att främja cykeltrafik och genom att satsa på fjärrvärme producerad utan fossila bränslen. Nu pågår en process för att ytterligare skärpa ansträngningarna för att minska utsläppen. En metod som valts för att nå målen är att göra den kommunala organisationen fossilbränslefri till Kommunens framåtanda inom miljöområdet genererar många goda exempel som uppmärksammas från olika håll. Bland annat kan nämnas att kommunen fått 48 miljoner kronor till Den hållbara Kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög från Delegationen för hållbara städer. Lund blev också utsedd till bästa kommun i ekomatsligan för att man serverar mest ekologisk mat bland landets kommuner samt blivit utnämnd till grön upphandlare. Första spadtaget togs för MAX IV och planeringen av stadsdelen Lund NE samt Lundalänken blir alltmer konkret. Tillsammans kommer MAX IV och ESS att utgöra ett världsledande forskningscenter, attraktivt för forskare från hela världen. Planeringen av den nya stadsdelen Lund NE i anslutning till forskningsanläggningarna går framåt och under 2010 har en strukturplan för Lund NE arbetats fram. Samtidigt har planering för spårväg Lund C- ESS fortsatt under året. I projektet ESS MAX IV i Regionen TITA arbetar Skånes samtliga kommuner, regionen och regionens samtliga lärosäten tillsammans för att ta tillvara på effekterna från de båda forskningsanläggningarna. Lunds kommun och Malmö stad inledde i slutet av 2010 ett samarbetsprojekt som syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet mellan städerna inom fyra prioriterade områden; Fysisk

8 3 planering och infrastruktur, näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad samt besöksnäring. Samarbetet kompletterar redan pågående regionala samarbeten. Projektet kommer under 2011 att arbeta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för ett långsiktigt strategiskt arbete. Kommunen tar också en aktiv roll i regionala samarbeten rörande infrastruktursatsningar, bland annat i projektet SPIS (samverkan för spårvagnar i Skåne) tillsammans med Region Skåne, Malmö stad och Helsingborgs stad. Kommunen deltar också i en förstudie om Simrishamnsbanan som startade under året. En utredning om höghastighetståg har inletts i samarbete med Region Skåne m fl aktörer i syfte att skapa konsensus och beredskap inför ett eventuellt framtida höghastighetstågsystem. Ett intensivt och målmedvetet arbete för att stärka marknadsföringen av Lund har inletts under året. Marknadsföringsaktiviteter har påbörjats i samarbete med bland annat ESS AB, Lunds universitet, Max IV och Region Skåne. Vidare är målet att stärka Lund ytterligare vad gäller event- och kongressverksamhet. Kommunen har också tagit en aktiv roll i arbetet med att tillföra nya verksamheter i de lokaler som Astra Zeneca kommer att lämna under Satsningar på Life Science Village med cancerforskning, inkubatorer, nystartade företag inom Life science skapar möjligheter för nya företag i de lokaler som Astra Zeneca lämnar. Flera större evenemang har genomförts under året. Som exempel kan nämnas Lundakarnevalen, Humorfestival och förberedelsearbete för HandbollsVM 2011 där Lund är en av värdstäderna. Under året har Lund även funnits representerad på världsutställningen i Shanghai. Lunds kommuns internationella verksamhet har dominerats av två händelser under året, International Days of Lund och Världsutställningen i Shanghai. Ett nytt integrationspolitiskt program har antagits av kommunstyrelsen 2010 med inriktning på det fortsatta arbetet kring mänskliga rättigheter, internationalisering och integration. Studieresultaten i Lunds kommuns skolor är fortsatt mycket goda och kommunen rankades av lärarförbundet bland de fem bästa kommunerna i landet, för nionde året i rad. I övrigt har interna processer och rutiner effektiviserats för att öka kvalitén i verksamheten. En översyn av personalpolitiska styrdokument har genomförts och en ny Medarbetarpolicy har antagits. Ärendehanteringen effektiviseras och medborgarnas tillgång till kommunala handlingar och beslut ska öka med nytt verksamhetssystem. Under 2010 har Lunds kommun fortsatt varit med i det nationella nätverket i SKL:s regi kring jämförelser. Kommunernas bygglovshantering, livsmedelstillsyn och näringslivsverksamhet har jämförts och resultaten för Lunds del är generellt bra. Dialogen med medborgarna utvecklas kontinuerligt genom olika projekt och aktiviteter. Kommunen deltar i det nationella projektet Medborgardialog i styrningen som fokuserar på att utveckla befintliga styrsystem och foga in resultat från medborgardialoger som en del i beslutsunderlag. Medborgarstämmorna har permanentats genom beslut i kommunfullmäktige. De har rönt stor uppskattning bland lundaborna men utvärderingen av stämmorna visar att det också finns utrymme för utveckling. Under 2010 inleddes kommunfullmäktiges möten med en öppen stund där medborgare hade möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter.

9 4 Kommunfullmäktige har angett tre finansiella mål och tio allmänna mål för kommunens samlade verksamhet. Det är glädjande att kunna konstatera att årets resultat vad gäller de allmänna målen visar på en hög måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten. Att 2010 blev gynnsamt ekonomiskt jämfört med tidigare år kan förklaras av ett tillfälligt konjunkturstöd från staten med 106 miljoner kronor och lägre uppräkning av pensionsavsättningen med 99 miljoner kronor jämfört med 2009 på grund av indexbestämmelserna i pensionsavtalet. Det ekonomiska resultatet var 142 miljoner kronor bättre än budget vilket förklaras av att nämndernas utfall var 84 miljoner kronor bättre (realisationsvinster frånräknade), skatter och generella statsbidrag var 33 miljoner kronor bättre och att utfallet för finansiella och verksamhetsövergripande poster var 25 miljoner kronor bättre. Det innebär att resultatet för 2010 blev 18 miljoner kronor. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att utveckla Lunds kommun till att bli en av de bästa och mest attraktiva kommunerna i Sverige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör

10 Kommunkontoret 5 Tjänsteskrivelse 1 (1) Utvecklingsavdelningen Gunnel Dymling Kommunstyrelsen Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna skrivelse). Lunds kommuns årsredovisning Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Ärendet Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag för år I fokus för årsredovisningen 2010 står medborgaren i Lunds kommun. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt noter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010, samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunkontoret Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

11 Lunds kommun 6 Sammanträdesprotokoll 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Personalstrategisk uppföljning 2010 Dnr KS 2011/0221 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalstrategisk uppföljning Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 8 mars 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Personalstrategisk uppföljning 2010 samt att överlämna Personalstrategisk uppföljning 2010 till kommunfullmäktige som en bilaga till årsredovisningen. Beslut expedieras till: Kommunkontoret, personalavdelningen Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

12 7

13 8

14 Kommunkontoret 9 Tjänsteskrivelse 1 (1) Personalavdelningen Charlotte Hartelius Klaar Kommunstyrelsen Personalstrategisk uppföljning 2010 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan 2010 Kommunkontorets tjänsteskrivelse Ärendet Syftet med den Personalstrategiska uppföljningen 2010 är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och att följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga i Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Kommunkontorets förslag Kommunkontoret föreslår arbetsgivarutskottet att föreslå kommunstyrelsen att godkänna Personalstrategisk uppföljning för 2010, samt att anmäla uppföljningen i kommunfullmäktige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Kenneth Wictor Personaldirektör Bilaga: Personalstrategisk uppföljning 2010 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

15 10

16 Lunds kommun 11 Sammanträdesprotokoll 35 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut den 16 februari 2011, 43, inkl förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken, samt att den ökade kostnaden finansieras genom ökad upplåning. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

17 Kommunkontoret 12 Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Magdalena Titze Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut , inkl förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , denna skrivelse. Barnkonsekvensanalys Ärendet bedöms ta tillvara ungdomars intressen i enlighet med barnkonventionen. Ärendet Valborsfirandet i Stadsparken i Lund blir allt större för varje år. Under många år har festen varit ett stort problem med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Sedan ett par år tillbaka görs stora ansträngningar för att utveckla festen i positiv riktning. I 2010 års tilläggsbudget tillfördes tekniska nämnden 500 tkr för att genomföra förändringar av firandet. De olika insatserna framgår av nämndens skrivelse. Nämnden konstaterar att anslaget gjort det möjligt att vidta förändringar som lett till att firandet förändrats i positiv riktning och har även fört det positiva med sig att ordinarie budget inte har behövts belastas. Nämnden ansöker härmed om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års firande. Kommunkontorets kommentar De ekonomiska förutsättningarna i 2011 års budget är mycket snäva. Efter kommunstyrelsens beslut den 31 mars om överföring av 2010 års budgetavvikelser beräknas kommunens resultat enligt balanskravet att uppgå till cirka -30 mnkr. Detta gör att kommunkontoret bedömer att inga ytterligare medel, utöver redan fastställda ekonomiska ramar, bör delas ut Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

18 13 Tjänsteskrivelse 2 (2) till nämnderna. Eventuella tillkommande kostnader får hanteras och prioriteras inom respektive nämnd. Om kommunstyrelsen vill bevilja ett tilläggsanslag till tekniska nämnden med 500 tkr kan detta finansieras ur de reserverade medel som finns avsatta till kommunstyrelsens förfogande. Det bör dock beaktas att detta utrymme till större del redan är intecknat, trots viss överföring från Förslag till beslut Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken samt att den ökade kostnaden finansieras genom disposition av under Reserverade medel avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Uldis Skuja Ekonomidirektör

19 14

20 Tekniska förvaltningen 15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Park- och Naturkontoret Lars Brobeck Till Tekniska nämnden Dnr TN 2011/75 Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Sammanfattning Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och för det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Ärendet Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Inför firandet 2009 genomfördes en del förändringar för att minska problemen med firandet. En arbetsgrupp bestående av bl.a. politiker från Tekniska nämnden och tjänstemän från tekniska förvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunkontoret, Polisen i Lund, Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen har deltagit i detta arbete. Förändringarna under 2009 och 2010 innebar bl.a. följande: Den centrala delen av Stadsparken spärrades av och festen flyttades till gröningen, polisen ökade sin bemanning, systembolagen stängdes i Lund, en säkerhetsplan för utryckningsfordon togs fram, sjukvårdskunnig personal fanns på plats, antalet ungdomar som plockade skräp utökades till 100 personer, fördubbling av antalet renhållningsarbetare till ca 40 personer, förbud att föra in möbler i parken, inga cyklar i parken, inga glasflaskor i parken, fler containrar och toaletter har placerades ut, VASYD delade ut gratis vatten, hittegodsbod i parken samt intensiv information via media och nätet. Adress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 41 Byggmästaregatan Lund

21 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Det spontana firandet pågår fram till klockan och då skall det vara rent i parken eftersom det traditionella valborgsfirandet börjar med, bål tal och sång. Det brukar vara en trevlig stämning i Stadsparken med mycket få polisingripande under firandet då ca människor deltar. Samtidigt är det ofrånkomligt att så många människor samtidigt sliter hårt på parken och orsakar stor nedskräpning samt att våra dammfåglar och däggdjur blir oroliga. Under det spontana firandet 2010 bidrog för första gången Tekniska förvaltning med musikunderhållning för att understryka det positiva i firandet vilket var mycket uppskattat. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Det innebar att Park- och naturkontoret inte behövde belasta sin ordinarie verksamhet som redan är ansträngd. Vi kan konstatera att genomförda förändringar lett till att firandet förändrats i en positiv riktning. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och fört det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Vi ser det nu som ytterst angeläget att kunna bibehålla den nivå på våra insatser som dessa förändringar inneburit. Detta är särskilt viktigt i år då vi dessutom skall fira parkens hundraårsjubileum, vilket kräver en välansad stadspark med planerad invigning Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Barnkonsekvensanalys Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet? ja nej Motiv: Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet? ja nej Motiv: Valborgsfirandet är av stor betydelse för lundaborna och inte minst våra ungdomar.

22 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att begära kr i tilläggsanslag av Kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för Valborgsfirandet i Stadsparken, 2011 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND Göran Eriksson Lars Jacobsson Beslutet expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunstyrelsen

23 18

24 Lunds kommun 19 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

25 Kommunkontoret 20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Ärendet Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

26 21 Tjänsteskrivelse 2 (2) Ändringarna som föreslås i 5, 10 samt i 6, 7, 9, 12 och 15, såvitt avser ersättande av begreppet ordinarie bolagsstämma med begreppet årsstämma, är föranledda av den nya försäkringsrörelselagen. Övriga ändringar som föreslås, anges vara smärre tekniska förändringar när ändring av bolagsordningen ändå är aktuell. Slutligen föreslås att man inför en ny 16 i syfte att stärka delägarnas kontroll över Kommunassurans Syd Försäkrings AB och därigenom göra det möjligt för de delägare som så önskar att lägga sin försäkringslösning direkt i bolaget utan upphandling. Tanken är att kontrollkriteriet (ett av de s.k. Teckal-kriterierna, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, vars nationella motsvarighet tillfälligt införts i 2 kap. 10 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) ska vara uppfyllt, så att det inte uppkommer någon skyldighet att upphandla. Kommunstyrelsen ska vid sammanträde den 6 april 2011 utse ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 5 maj Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande föreslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh kommundirektör Emma Mesán kommunjurist

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 Lunds kommun 33 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer