KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 april 2011 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Årsredovisning samt personalstrategisk uppföljning för Lunds kommun 2010 bilaga 34, sid 1 3. Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 bilaga 35, sid Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB bilaga 36, sid Samarbetsavtal för EU-finansiering (ELENA) av utredningsarbetet för spårväg bilaga 37, sid Förslag till samarbetsavtal Östervångsskolan bilaga 38, sid Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m. fl. i Lund, Lunds kommun, hemställan bilaga 39, sid Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden bilaga 40, sid Förslag till ny taxa för byggnadsnämnden bilaga 41, sid 237 Motioner 10. Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion införande av insynsplatser i styrelser och nämnder bilaga 42, sid 291 Enkla frågor 11. Eventuellt inkomna enkla frågor bilaga Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Medborgarförslag 12. Ulf Berggrens medborgarförslag angående kommunfullmäktiges bilaga 43, sid 295 dagordning och protokoll 13. Jan Henrik Nilssons medborgarförslag angående tidsbegränsad cykelparkering vid centralstationen bilaga 44, sid Ulrika T Hanssons medborgarförslag angående sökfunktion för de web-publicerade nämndsprotokollen bilaga 45, sid Gert Mattssons medborgarförslag Förbjud cykeltrafik på Lilla Fiskaregatan bilaga 46, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående flyttning av biblioteket På Väster till Folkparksbyggnaden bilaga 47, sid Ulf Berggrens medborgarförslag angående införandet av ett Speakers Corner bilaga 48, sid Kjell Jonssons medborgarförslag angående spårvägslinje i Lund bilaga 49, sid 333 Interpellationer 20. Lena Fällströms (S) och Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående certifiering av chaufförer bilaga 50, sid Solveig Ekström-Perssons (S) interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) angående Lunds kommuns och Skånetrafikens beslut om trafikomläggning bilaga 51, sid 339

4 Kungörelse 3 (3) Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer och eventuellt inkomna enkla frågor. Lund den 15 april 2011 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE samt via Internet Kungörelser och protokoll, samt länk till Internet via hemsidan

5 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 Byggnadsnämndens beslut den 17 mars att anta detaljplan för ljusåret 3 och 4 i Lund, Lunds kommun. Dnr PÄ 28/2009 Förvaltningsrätten i Malmö domslut att upphäva kommunfullmäktiges i Lunds kommuns beslut den 16 december 2010, 248 i den del det avser godkännande av avtal om kommunal borgen. Dnr KS 0448/2010 Servicenämndens beslut att hänvisa till serviceförvaltningens skrivelse som svar på medborgarförslag angående skoltaxi för barn och ungdomar i särskola. Dnr KF 2010/0101 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 23 avseende komplettering på hemsidan vad gäller medborgarförslag. Dnr KS 2007/0395 Kommunstyrelsens beslut att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 30 avseende att satsa pengar på en bra sökmotor för svenska delen av Internet. Dnr KS 2007/0395 Vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande icke verkställda beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen per den 31/ Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Stortorget 7, Lund

6 Lunds kommun 1 Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr KS 2011/0236 Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars Lunds kommuns årsredovisning 2010 med justeringar. Kommundirektören Jan-Inge Ahlfridhs skrivelse - Kommundirektören har ordet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010 samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

7 2 Kommundirektören har ordet Lunds kommun fick det högsta möjliga kreditbetyget AAA när Kreditvärderingsföretaget Standard&Poor s genomförde en så kallad rating av Lunds kommun under Betyget är ett utmärkt kvitto på Lunds tillväxtförutsättningar och bedömning av framtiden för kommunen. De faktorer som vägde tungt i bedömningen var bland annat kommunens starka lokala ekonomi, en dynamisk forskningsorienterad servicesektor baserad runt ett starkt universitet. Andra faktorer av stor betydelse var Lund kommuns låga skuld och starka likviditetsposition, liksom låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå och att flera globala företag finns i Lund som är forskningsinriktade. Även det stadigt ökande invånarantalet sedan år 1928, är en stark tillväxtfaktor för kommunen. Folkmängden ökade med cirka invånare under 2010 och passerade därmed strecket. Sedan 2004 har kommunens årliga befolkningstillväxt nästan fördubblats. Ökningen beror till stor del på ett immigrationsöverskott och sätter fingret på Lunds internationella betydelse i regionen. Om inte den tidiga och kraftiga vintern satt stopp för sent planerade byggstarter hade cirka 1000 bostäder påbörjats. Nu blev slutresultatet 750 påbörjade bostäder och 410 bostäder färdigställda, vilket innebär att bostadsbyggandet fördubblades jämfört med Siktet är inställt mot cirka 1000 nya bostäder per år under de närmsta åren. Under året beslutade Lunds kommun om en ny översiktsplan. ÖP 2010 ger kommunen en god beredskap för att i ett långsiktigt perspektiv bygga cirka 780 bostäder per år under den kommande 40-årsperioden. Miljömedvetenheten och strävan för en god miljö står högt på agendan i Lund. Under 2010 har kommunfullmäktige antagit nya långtgående klimatmål för Lund. De innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara nära noll år Lunds kommun har länge arbetat för att minska utsläppen, bland annat genom att främja cykeltrafik och genom att satsa på fjärrvärme producerad utan fossila bränslen. Nu pågår en process för att ytterligare skärpa ansträngningarna för att minska utsläppen. En metod som valts för att nå målen är att göra den kommunala organisationen fossilbränslefri till Kommunens framåtanda inom miljöområdet genererar många goda exempel som uppmärksammas från olika håll. Bland annat kan nämnas att kommunen fått 48 miljoner kronor till Den hållbara Kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög från Delegationen för hållbara städer. Lund blev också utsedd till bästa kommun i ekomatsligan för att man serverar mest ekologisk mat bland landets kommuner samt blivit utnämnd till grön upphandlare. Första spadtaget togs för MAX IV och planeringen av stadsdelen Lund NE samt Lundalänken blir alltmer konkret. Tillsammans kommer MAX IV och ESS att utgöra ett världsledande forskningscenter, attraktivt för forskare från hela världen. Planeringen av den nya stadsdelen Lund NE i anslutning till forskningsanläggningarna går framåt och under 2010 har en strukturplan för Lund NE arbetats fram. Samtidigt har planering för spårväg Lund C- ESS fortsatt under året. I projektet ESS MAX IV i Regionen TITA arbetar Skånes samtliga kommuner, regionen och regionens samtliga lärosäten tillsammans för att ta tillvara på effekterna från de båda forskningsanläggningarna. Lunds kommun och Malmö stad inledde i slutet av 2010 ett samarbetsprojekt som syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet mellan städerna inom fyra prioriterade områden; Fysisk

8 3 planering och infrastruktur, näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad samt besöksnäring. Samarbetet kompletterar redan pågående regionala samarbeten. Projektet kommer under 2011 att arbeta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för ett långsiktigt strategiskt arbete. Kommunen tar också en aktiv roll i regionala samarbeten rörande infrastruktursatsningar, bland annat i projektet SPIS (samverkan för spårvagnar i Skåne) tillsammans med Region Skåne, Malmö stad och Helsingborgs stad. Kommunen deltar också i en förstudie om Simrishamnsbanan som startade under året. En utredning om höghastighetståg har inletts i samarbete med Region Skåne m fl aktörer i syfte att skapa konsensus och beredskap inför ett eventuellt framtida höghastighetstågsystem. Ett intensivt och målmedvetet arbete för att stärka marknadsföringen av Lund har inletts under året. Marknadsföringsaktiviteter har påbörjats i samarbete med bland annat ESS AB, Lunds universitet, Max IV och Region Skåne. Vidare är målet att stärka Lund ytterligare vad gäller event- och kongressverksamhet. Kommunen har också tagit en aktiv roll i arbetet med att tillföra nya verksamheter i de lokaler som Astra Zeneca kommer att lämna under Satsningar på Life Science Village med cancerforskning, inkubatorer, nystartade företag inom Life science skapar möjligheter för nya företag i de lokaler som Astra Zeneca lämnar. Flera större evenemang har genomförts under året. Som exempel kan nämnas Lundakarnevalen, Humorfestival och förberedelsearbete för HandbollsVM 2011 där Lund är en av värdstäderna. Under året har Lund även funnits representerad på världsutställningen i Shanghai. Lunds kommuns internationella verksamhet har dominerats av två händelser under året, International Days of Lund och Världsutställningen i Shanghai. Ett nytt integrationspolitiskt program har antagits av kommunstyrelsen 2010 med inriktning på det fortsatta arbetet kring mänskliga rättigheter, internationalisering och integration. Studieresultaten i Lunds kommuns skolor är fortsatt mycket goda och kommunen rankades av lärarförbundet bland de fem bästa kommunerna i landet, för nionde året i rad. I övrigt har interna processer och rutiner effektiviserats för att öka kvalitén i verksamheten. En översyn av personalpolitiska styrdokument har genomförts och en ny Medarbetarpolicy har antagits. Ärendehanteringen effektiviseras och medborgarnas tillgång till kommunala handlingar och beslut ska öka med nytt verksamhetssystem. Under 2010 har Lunds kommun fortsatt varit med i det nationella nätverket i SKL:s regi kring jämförelser. Kommunernas bygglovshantering, livsmedelstillsyn och näringslivsverksamhet har jämförts och resultaten för Lunds del är generellt bra. Dialogen med medborgarna utvecklas kontinuerligt genom olika projekt och aktiviteter. Kommunen deltar i det nationella projektet Medborgardialog i styrningen som fokuserar på att utveckla befintliga styrsystem och foga in resultat från medborgardialoger som en del i beslutsunderlag. Medborgarstämmorna har permanentats genom beslut i kommunfullmäktige. De har rönt stor uppskattning bland lundaborna men utvärderingen av stämmorna visar att det också finns utrymme för utveckling. Under 2010 inleddes kommunfullmäktiges möten med en öppen stund där medborgare hade möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter.

9 4 Kommunfullmäktige har angett tre finansiella mål och tio allmänna mål för kommunens samlade verksamhet. Det är glädjande att kunna konstatera att årets resultat vad gäller de allmänna målen visar på en hög måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten. Att 2010 blev gynnsamt ekonomiskt jämfört med tidigare år kan förklaras av ett tillfälligt konjunkturstöd från staten med 106 miljoner kronor och lägre uppräkning av pensionsavsättningen med 99 miljoner kronor jämfört med 2009 på grund av indexbestämmelserna i pensionsavtalet. Det ekonomiska resultatet var 142 miljoner kronor bättre än budget vilket förklaras av att nämndernas utfall var 84 miljoner kronor bättre (realisationsvinster frånräknade), skatter och generella statsbidrag var 33 miljoner kronor bättre och att utfallet för finansiella och verksamhetsövergripande poster var 25 miljoner kronor bättre. Det innebär att resultatet för 2010 blev 18 miljoner kronor. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att utveckla Lunds kommun till att bli en av de bästa och mest attraktiva kommunerna i Sverige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör

10 Kommunkontoret 5 Tjänsteskrivelse 1 (1) Utvecklingsavdelningen Gunnel Dymling Kommunstyrelsen Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2010 Dnr Sammanfattning Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna skrivelse). Lunds kommuns årsredovisning Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Ärendet Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag för år I fokus för årsredovisningen 2010 står medborgaren i Lunds kommun. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt noter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Lunds kommuns årsredovisning 2010, samt att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunkontoret Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

11 Lunds kommun 6 Sammanträdesprotokoll 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Personalstrategisk uppföljning 2010 Dnr KS 2011/0221 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalstrategisk uppföljning Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 8 mars 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Personalstrategisk uppföljning 2010 samt att överlämna Personalstrategisk uppföljning 2010 till kommunfullmäktige som en bilaga till årsredovisningen. Beslut expedieras till: Kommunkontoret, personalavdelningen Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

12 7

13 8

14 Kommunkontoret 9 Tjänsteskrivelse 1 (1) Personalavdelningen Charlotte Hartelius Klaar Kommunstyrelsen Personalstrategisk uppföljning 2010 Sammanfattning I juni 2002 antog kommunfullmäktige ett tioårigt personalpolitiskt program för Lunds kommun. Årliga handlingsplaner kopplas till programmet och dessa följs upp i samband med årsredovisningen i den Personalstrategiska uppföljningen. Beslutsunderlag Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan 2010 Kommunkontorets tjänsteskrivelse Ärendet Syftet med den Personalstrategiska uppföljningen 2010 är att beskriva personalsituationen inom Lunds kommun och att följa upp årets personalstrategiska handlingsplan. Uppföljningen är en bilaga i Lunds kommuns årsredovisning. Personalavsnitt finns också i respektive nämnds årsanalys. Kommunkontorets förslag Kommunkontoret föreslår arbetsgivarutskottet att föreslå kommunstyrelsen att godkänna Personalstrategisk uppföljning för 2010, samt att anmäla uppföljningen i kommunfullmäktige. Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Kenneth Wictor Personaldirektör Bilaga: Personalstrategisk uppföljning 2010 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

15 10

16 Lunds kommun 11 Sammanträdesprotokoll 35 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut den 16 februari 2011, 43, inkl förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken, samt att den ökade kostnaden finansieras genom ökad upplåning. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

17 Kommunkontoret 12 Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Magdalena Titze Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Dnr KS 2011/0188 Sammanfattning Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års Valborgsfirande i Stadsparken. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut , inkl förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , denna skrivelse. Barnkonsekvensanalys Ärendet bedöms ta tillvara ungdomars intressen i enlighet med barnkonventionen. Ärendet Valborsfirandet i Stadsparken i Lund blir allt större för varje år. Under många år har festen varit ett stort problem med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Sedan ett par år tillbaka görs stora ansträngningar för att utveckla festen i positiv riktning. I 2010 års tilläggsbudget tillfördes tekniska nämnden 500 tkr för att genomföra förändringar av firandet. De olika insatserna framgår av nämndens skrivelse. Nämnden konstaterar att anslaget gjort det möjligt att vidta förändringar som lett till att firandet förändrats i positiv riktning och har även fört det positiva med sig att ordinarie budget inte har behövts belastas. Nämnden ansöker härmed om tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka kostnaderna för 2011 års firande. Kommunkontorets kommentar De ekonomiska förutsättningarna i 2011 års budget är mycket snäva. Efter kommunstyrelsens beslut den 31 mars om överföring av 2010 års budgetavvikelser beräknas kommunens resultat enligt balanskravet att uppgå till cirka -30 mnkr. Detta gör att kommunkontoret bedömer att inga ytterligare medel, utöver redan fastställda ekonomiska ramar, bör delas ut Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

18 13 Tjänsteskrivelse 2 (2) till nämnderna. Eventuella tillkommande kostnader får hanteras och prioriteras inom respektive nämnd. Om kommunstyrelsen vill bevilja ett tilläggsanslag till tekniska nämnden med 500 tkr kan detta finansieras ur de reserverade medel som finns avsatta till kommunstyrelsens förfogande. Det bör dock beaktas att detta utrymme till större del redan är intecknat, trots viss överföring från Förslag till beslut Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att att år 2011 utöka tekniska nämndens driftbudgetram med 500 tkr för Valborgsfirandet i Stadsparken samt att den ökade kostnaden finansieras genom disposition av under Reserverade medel avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh Kommundirektör Uldis Skuja Ekonomidirektör

19 14

20 Tekniska förvaltningen 15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Park- och Naturkontoret Lars Brobeck Till Tekniska nämnden Dnr TN 2011/75 Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2011 Sammanfattning Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och för det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Ärendet Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning. Inför firandet 2009 genomfördes en del förändringar för att minska problemen med firandet. En arbetsgrupp bestående av bl.a. politiker från Tekniska nämnden och tjänstemän från tekniska förvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunkontoret, Polisen i Lund, Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen har deltagit i detta arbete. Förändringarna under 2009 och 2010 innebar bl.a. följande: Den centrala delen av Stadsparken spärrades av och festen flyttades till gröningen, polisen ökade sin bemanning, systembolagen stängdes i Lund, en säkerhetsplan för utryckningsfordon togs fram, sjukvårdskunnig personal fanns på plats, antalet ungdomar som plockade skräp utökades till 100 personer, fördubbling av antalet renhållningsarbetare till ca 40 personer, förbud att föra in möbler i parken, inga cyklar i parken, inga glasflaskor i parken, fler containrar och toaletter har placerades ut, VASYD delade ut gratis vatten, hittegodsbod i parken samt intensiv information via media och nätet. Adress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 41 Byggmästaregatan Lund

21 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Vi har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt. Det spontana firandet pågår fram till klockan och då skall det vara rent i parken eftersom det traditionella valborgsfirandet börjar med, bål tal och sång. Det brukar vara en trevlig stämning i Stadsparken med mycket få polisingripande under firandet då ca människor deltar. Samtidigt är det ofrånkomligt att så många människor samtidigt sliter hårt på parken och orsakar stor nedskräpning samt att våra dammfåglar och däggdjur blir oroliga. Under det spontana firandet 2010 bidrog för första gången Tekniska förvaltning med musikunderhållning för att understryka det positiva i firandet vilket var mycket uppskattat. Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2010 till ca kr. Under 2010 erhöll Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag av Kommunfullmäktige motsvarande kr. Det innebar att Park- och naturkontoret inte behövde belasta sin ordinarie verksamhet som redan är ansträngd. Vi kan konstatera att genomförda förändringar lett till att firandet förändrats i en positiv riktning. Tilläggsanslaget har gjort det möjligt att vidta förändringar och fört det positiva med sig att ordinarie budget inte behövt belastas. Vi ser det nu som ytterst angeläget att kunna bibehålla den nivå på våra insatser som dessa förändringar inneburit. Detta är särskilt viktigt i år då vi dessutom skall fira parkens hundraårsjubileum, vilket kräver en välansad stadspark med planerad invigning Mot denna bakgrund föreslås Tekniska nämnden att hos Kommunstyrelsen anhålla om kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, Barnkonsekvensanalys Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet? ja nej Motiv: Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet? ja nej Motiv: Valborgsfirandet är av stor betydelse för lundaborna och inte minst våra ungdomar.

22 Tekniska förvaltningen TN 2011/ (3) Beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att begära kr i tilläggsanslag av Kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för Valborgsfirandet i Stadsparken, 2011 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND Göran Eriksson Lars Jacobsson Beslutet expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunstyrelsen

23 18

24 Lunds kommun 19 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

25 Kommunkontoret 20 Tjänsteskrivelse 1 (2) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Ärendet Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

26 21 Tjänsteskrivelse 2 (2) Ändringarna som föreslås i 5, 10 samt i 6, 7, 9, 12 och 15, såvitt avser ersättande av begreppet ordinarie bolagsstämma med begreppet årsstämma, är föranledda av den nya försäkringsrörelselagen. Övriga ändringar som föreslås, anges vara smärre tekniska förändringar när ändring av bolagsordningen ändå är aktuell. Slutligen föreslås att man inför en ny 16 i syfte att stärka delägarnas kontroll över Kommunassurans Syd Försäkrings AB och därigenom göra det möjligt för de delägare som så önskar att lägga sin försäkringslösning direkt i bolaget utan upphandling. Tanken är att kontrollkriteriet (ett av de s.k. Teckal-kriterierna, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, vars nationella motsvarighet tillfälligt införts i 2 kap. 10 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) ska vara uppfyllt, så att det inte uppkommer någon skyldighet att upphandla. Kommunstyrelsen ska vid sammanträde den 6 april 2011 utse ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 5 maj Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande föreslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. KOMMUNKONTORET Jan-Inge Ahlfridh kommundirektör Emma Mesán kommunjurist

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 Lunds kommun 33 Sammanträdesprotokoll 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2011/0135 Sammanfattning Den 1 april 2011 träder försäkringsrörelselagen (2010:2043) i kraft. Enligt 26 lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett försäkringsaktiebolags styrelse till den första ordinarie stämman efter utgången av mars 2011 lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med den nya försäkringsrörelselagen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Lunds kommun översänt förslag till ändrad bolagsordning och hemställt att kommunen ger sitt ägarombud på stämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen. Nästa ordinarie stämma är den 5 maj Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 februari Gällande bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ombudet att på årsstämman godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer