Innehållsl örteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsl örteckning"

Transkript

1 UTREDNING KRING BEHOV OCH EFFEKTIVT NYTTJANDE AV FORSKNINGS- OCH UNDERSÖKNINGSFARTYG (N2012/4497/TE) Datum: Vår beteckning: ( SJÖFARTSVERKET

2 Innehållsl örteckning Sammanfattning 1 Inledning 3 Bakgrund 3 Avgränsningar 4 Samråd Brukarundersökning 5 Fartygsrcsurser 11 Befintliga resurser kopplat till krav från brukare II Containerisering 12 Finansiering och organisation 13 Samordning och brukarråd 13 Process och avtalsform rör nyttjande av tredjepartsresurser 13 Finansiering av avsedd fartygskapacitet 14 Legala förutsättningar samt eventuella behov av avtal och garantier mellan redare och brukare 16 Agaransvar mellan myndigheter 17 Slutsats 18 Bilagor Frågor och inkomna svar brukarundersökning bil 1 Schematisk bild över fartygens nyttjande bil 2 Regeringens uppdrag bil 3 Letter of Intent, DTU Aqua bil 4 Behovsanalys framtagen av Fartygskonstruktioner AB bil 5

3 Sammanfattning 1 utredningen har den samlade behovsbilden från brukare av fartygsresurser för mann undersökningsverksamhet (miljöövervakning, fiskbestandsinventering, sedimentkarteringar, mm) och forskning beaktats, samt kopplats till den inventering som gjorts av lämpliga fartyg för nämnda verksamheter. Trots den korta tid utredningen givits går det att identifiera en möjlig effektivisering av nuvarande verksamheter. Sjöfartsverkets förslag grundar sig på att fartygsflottan kan nyttjas mer optimalt, med en gemensam planering och ett samnyttjande av besättningar och tonnage, samlat i ett rederi. En rederiorganisation kan säkerställa att fartygen drivs, underhalls och bemannas enligt gällande lagar och förordningar. Att vara resurshållare betyder inte att rederiet ska styra resursnyttjandet. För att tillgodose berörda myndigheters behov och säkerställa inflytandet i planeringsprocessen bör ett brukarråd skapas. Rådet blir ett nationellt samrådsorgan för forsknings- och undersökningsverksamhet. Sjöfartsverkets förslag är att Havs och vattenmyndigheten innehar ordförandeposten i ett sådant brukarråd. För att säkerställa samråd bland aktörerna föreslås att riktlinjer fastställs kring hur resursnyttjandet ska prioriteras bland brukarna. Baserat på årsplaneringar från respektive myndighet tas en handlingsplan fram årligen. De marina miljöövervakningsprogrammen och datainsamling för fiskeriverksamheten står för ca 75 % av fartygsnyttjandet nationellt. Med det ökade behov som kommer med Havsmiljödirektivet och med det bibehållna till viss del utökade behovet av forskning, vilket behovsanalysen som genomförts i utredningen visar, är det av yttersta vikt att fartygsflottan kan täcka de behov som finns och möta de krav som lagstiftningen ställer. Utifrån den inventering och analys som genomförts av Fartygskonstruktioner AB (FKAB) kan vi konstatera att det finns en begränsad tillgang pa fartyg som kan ersätta det oceangaende forskningsfartyget Argos, och därmed täcka behovet av nationell undersökningsverksamhet. Det är SjöVs standpunkt att det lämpligaste är byggnation av ett nytt fartyg, anpassat för kraven kopplade till undersökningsverksamhet och forskning. För att bredda nyttjandet

4 ytterligare kan man överväga isklassning, vilket ökar kostnaden men kan tillföra önskade resurser vid forskningsexpeditioner i islagda farvatten. Utredningen har identifierat tre organisatoriska lösningar för den framtida hanteringen av fartygsresurser för forsknings- och undersökningsverksamhet. Som nämnts ovan är förslaget att en myndighet uppdras att samla tonnaget och vara resurshållare, och aktuella myndigheter som har kapacitet och möjlighet att aläggas redaruppdraget är Sjöfartsverket (SjöV) och Kustbevakningen (KBV). SjöV har en godkänd ISM-organisation managementavtal för bemanning på fartygen, samt erfarenheter och ett väl upparbetat samarbete med Polarforskningssekretariatet och dess forskningsuppdrag. Med befintliga fartyg samt nybyggnation av ett fartyg anpassat för SLUs och SMHIs verksamhetsbehov tillgodoses de behov som finns inom ramen för mann undersökningsverksamhet. Med KBV som redare finns det möjlighet att skapa samordningsvinster främst för den verksamhet utförd av SMHI och universiteten (Stockholm och Umeå), då de kan samnyttja fartygsresurserna i uppdragsverksamheten. Det som talar emot denna modell är att fartygen alltid har beredskap för insatsåtgärder inom ramen för KBVs uppdrag. Befintligt tonnage täcker kapacitetsmässigt behoven för forskning- och undersökningsverksamheten, men anpassningar behöver göras på flera fartyg och besättningarna behöver utökas i hög grad. Ett tredje alternativ kan beskrivas som att fortsätta i stort sett som tidigare, med flera rederiorganisationer och överenskommelser om hyra av fartygstid på kort eller lång sikt, vilket bedöms vara en icke hållbar lösning för verksamheterna. Vilket av alternativen som bedöms vara mest kostnadseffektivt är beroende av många faktorer som idag inte exakt kan redogöras för i siffror med tanke på utredningstiden. Dock visar den samlade analysen att den mest hållbara langsiktiga lösningen för forskning och undersökning ur verksamhetssynpunkt nationellt är att SJöV åläggs redaruppdraget och samlar aktuella fartyg i sitt rederi. Brukarna av fartygen gynnas av detta da det säkerställer resurser som inte kommer att nyttjas för annan verksamhet, och det skapar inte minst en rationell langsiktig samordning av infrastrukturen.

5 Inledning Bakgrund Betänkandet En utvecklad havsmiljöförvaltning (SOU 2008:48) överlämnades till Miljödepartementet i maj Utredningen föreslog att Kustbevakningen skulle tillhandahalla forsknings- och undersökningsfartyg åt bero~~rda parter i Sverige. Vidare konstaterades att fartygen börjar bli ålderstigna och måste ersättas inom en snar framtid. 1 propositionen En sammanhallen svensk havspolitik (2008/09:170) bedömde regeringen att fartygen istället skulle samlas i Sjöfartsverkets rederiverksamhet och uppdrog myndigheten att föresla en rederiorganisation (maj 2009). Sjöfartsverket lämnade in sin redovisning i november 2009 (N2009/4677/IR). Frågan har sedan dess aktualiserats bl. a pa grund av att HaV tvingats avveckla driften av det oceangående forsknings- och undersökningsfartyget Argos. Detta medför att Sverige saknar en viktig fartygsresurs för undersökningsverksamhet samtidigt som behovet ökar framöver inom ramen för genomförandet av EU.s havsmiljödirektiv. Under 2014 ska övervakningsprogram för havsmiljödirektivet vara pa plats i alla länder inom EU. Det pågår för närvarande en intensiv diskussion om ambitionsnivån men än så länge finns inte någon helt klar uppfattning om hur omfattande kompletteringar av nuvarande miljöövervakningsprogram som krävs för att uppfylla direktivet. Direktivet omfattar elva så kallade deskriptorer (biologisk mångfald, främmande arter, fisk och skaldjur, marina näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska villkor, främmande ämnen, främmande ämnen i fisk och skaldjur, marmnt avfall, energi etablering och buller) och Sverige har identifierat 56 indikatorer som föreslås följas upp där det i flera fall i nuläget saknas information. Här kan nämnas buller, skräp, främmande arter, ekosystemens struktur, olika arters populationsstorlek och utbredning Uppföljningen kommer innebära behov av ytterligare mätningar och insamling av data i svenska havsomraden. Detta innebär i sin tur att det kommer att krävas ytterligare fartygskapacitet för att genomföra dessa mätningar men i vilken omfattning är i nuläget svårt att avgöra. En avgörande faktor för det framtida fartygsbehovet i relation till genomförandet av Havsmiljödirektivet är möjligheten att genomföra samordnade mätkampanjer. Den nuvarande svenska flottan ger fa

6 möjligheter att samordna expeditioner för att mäta olika parametrar vid samma expedition. På fartyget Argos nyttjades just dessa positiva synergieffekter da man samordnade datainsamling av kommersiella fiskbestånd med oceanografiska mätningar. Om det ska vara möjligt eller inte i framtiden beror på om det finns tillgang till väl fungerande och väl utrustade fartyg med möjlighet att genomföra en mängd olika mätningar samtidigt. Havsmiljödirektivet kommer utan tvekan att ställa krav på ökad samordning av mätkampanjer. För det krävs fartyg med större flexibilitet vad gäller tillgång till utrustning för mätningar av flera olika parametrar samtidigt. Utöver havsmiljödirektivet sa kan även införandet av havsplanering i Sverige och EU innebära behov av fartygskapacitet. Hur och i vilken omfattning är svårt att prognosticera i dagsläget. Den 6 september 2012 fick Sjöfartsverket (Regeringsbeslut III 2, N2012/4497/TE) i uppdrag att utreda hur statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg bäst ska kunna tillgodoses samt hur statens fartygsresurser för forsknings- och undersökningsverksamhet ska kunna nyttjas mest effektivt. Avsikten med uppdraget är att ge regeringen underlag för att kunna fatta beslut om ovanstående. Uppdraget i helhet kan läsas i bilaga 3. Avgränsningar Utredningen har endast tagit hänsyn till fartyg över 100 brutto, lämpliga att samla i ett gemensamt rederi. Mindre fartyg som används fristående och separerat från de större enheterna föreslås ligga kvar under respektive ägande part, då de används för verksamhet i direkt närområde av respektive brukare och bedöms inte ge effektivitetsvinst i en samlad organisation.

7 Samråd Brukarundersökning 1 uppdraget ingick att samråda med de myndigheter som är i behov av fartygsresurser för forsknings- och undersökningsverksamhet; Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Stockholms Universitet (SU), Göteborgs Universitet (GU) och Umea Universitet (UmU). Samråd skulle även ske med de myndigheter som kan komma att bidra med fartygsresurser för ändamalet. Utredningen har utöver ovan nämnda aktörer även samrått med Polarforskningssekretariatet. Inledningsvis skickades ett antal frågor till de ovan nämnda parterna, för att undersöka behovet och omfattningen av forskningsfartygsresurser hos var och en. Förutom denna skriftliga del från brukarna bjöds också in till ett möte där tillfälle gavs att diskutera nuvarande resurser och omfattning samt framtida behov, och hur man skulle önska att verksamheten organiseras. Information från det gemensamma mötet och skriftliga underlag från brukarna har bidragit till utredningens förslag. De frågeställningar som skickades ut samt de svar som inkommit från respektive myndighet/organisation, utan kommentarer eller synpunkter från utredaren, utgör bilaga 1. En sammanställning över aktuellt nyttjande av fartyg kopplat till brukare och aktivitet presenteras i bilaga 2. Nedan sammanfattas respektive myndighets svar och ställningstagande. SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT: SMHI genomför inom ramen för miljöövervakningsprogrammet mätningar under en vecka i manaden under hela året, samt en extra vecka under sommaren och en längre tvåveckors expedition i december. SMHIs behov av insatser beräknas i framtiden ligga på samma niva, dvs, ca 14 veckor per år, jämnt fördelade över året (ingen transittid inräknad). SMHI har tills vidare löst fartygsbehovet genom avtal med Kustbevakningen (KBVOOI serien). Eftersom Kustbevakningen utför

8 patutillering under SMHIs expeditionerna delar Kustbevakningen och SMHI på driftkostnaderna, vilket är samhällsekonomiskt fördelaktigt. Det är också SMHIs önskan att fortsätta samarbetet, så länge en överenskommelse mellan myndigheterna skrivs pa lang sikt. Då ska avtalet också innefatta tillgång till ett fartyg istället för två, da frakt och flytt av utrustning sliter pa bade utrustning och personal. Fartyget bör också utrustas för de fiskeriundersökningar SLU utför. Om dessa krav inte är möjliga att tillgodose är alternativet att bygga ett nytt fartyg, vilket innebär att samordningsvinster kan göras med SLU. GÖTEBORGS UNIVERSITET: Göteborgs universitet (GU) beslöt för nästan ett år sedan att starta en förstudie för ett nytt forskningsfartyg, för att ersätta Skagerak. Forskning och utbildning vid Göteborgs universitet bedrivs året runt, och verksamheten är inte alltid kompatibel med till exempel miljöövervakningen med bestämda datum för sin verksamhet. OU bedömer att behovet kommer att öka till 240 dagar/år inkluderande intern såväl som extern verksamhet. Här kan nämnas att man ser en okning av internationella utbildningar förlagda hos OU samt en ökning av internationella forskningsuppdrag. Lovéncentrets flotta består idag av ett större och två mindre fartyg. Skagerak är 38 m lång och framförs idag med en besättning om 5 personer; hemmahamn är Lovéncentret Kristineberg. GU önskar gå vidare med planerna att bygga ett nytt Skagerak, finansierat med lån i riksgälden. Tillsammans med Chalmers Lindholmen ser OU behovet av att även nyttja fartyget som en utbildningslokal. OU är i princip inte emot förslaget om ett statligt rederi, men vill uttrycka vikten av att nya Skagerak bör ha hemmahamn Kristineberg. STOCKHOLMS UNIVERSITET: SU utför på uppdrag av HaV miljöövervakning där behovet tidsmässigt för utsjöprovtagningar och div forskningsprogram är ca 65 dygn/år (ingen transittid inräknad), fördelat mellan mars-oktober, samt förekommande vinterprovtagning 2-3 dygn/ar. För denna verksamhet används i dag Fyrbyggaren (Sjöfartsverkets fartyg).

9 Universitetet bedriver även omfattande forskning som är beroende av tillgängligheten till statsisbrytaren Oden. För att behålla Sveriges ställning som internationellt framstående polarforskarnation och vidareutveckla den del av polarforskningen som utförs i de packistäckta delarna av polaromradena krävs betydligt större tillgang till Oden än idag. [tidigare fartygsutredning identifierades att Sverige helt saknar forskningsfartyg för expeditionsverksamhet till närliggande djuphavsomraden, t.ex. Nordatlanten och även de yttre delarna av Nordsjön. Detta har inte ändrats och behoven kvarstar. Stockholms Universitet förordar att Sjöfartsverket blir rederiorganisation för forsknings- och undersökningsverksamheten, och för egen del önskar SU ett nära samarbete, tonnagemässigt, med Umeå Universitet. UMEÅ UNIVERSITET: Universitet utför miljöövervakning, forskning och undervisning på upp till 50 dygn per år (ingen transittid inräknad). Den nivan är rimlig även för överskådlig tid. Provtagning sker året runt med högre intensitet mellan maj september. Planläggningen av expeditioner för forskning kan variera, men läggs vanligen till perioden maj-augusti under någon veckas tid. Universitetet har idag avtal med kustbevakningen om fartygsdygn som gäller till halvårsskiftet 2013 och har egen inköpt utrustning på fartyget. Brukarna finansierar idag främst dagrater för de dygn fartyget används och för forskare kan endast en mindre del av fartygskostnaden täckas av anslag från forskningsråden. En finansieringsmodell där en huvuddel av kostnaden (80 %) gar direkt till den nationella redaren, eller en underleverantör, förordas. Övrig del täcks av anslag till brukaren via forskningsråd, HaV eller övriga myndigheters ramanslag. Umeå Universitet förordar i aktuell utredning ett statligt rederi med Sjöfartsverket som redare men ser en fortsatt samverkan med KBV för miljöövervakningen som mest lämplig ur ett finansiellt perspektiv SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING: SGU bedriver en systematisk marin-geologisk kartläggning av det svenska kontinentalsockelområdet och landets största insjöar. SGUs karteringsverksamhet i öppen sjö och kustvatten som vanligen pågar fran

10 april till november kräver tillgang till ett fartyg anpassat för SGUs verksamhet. Årsplaneringen är behovsstyrd; verksamheten brukar paga under ca 26 veckor. För kartläggningen av havsbottnen har SGU det specialutrustade undersökningsfartyget Ocean Surveyor (längd 38,0 m, största bredd 12,0 m, djupgående 3,4 m) samt en mindre arbetsbåt för grunda vatten. SOUs standpunkt är att samordningsvinster kan göras utan att skapa ett statligt rederi för forsknings- och undersökningsverksamhet; brukarna och fartygsägarna kan samordna nyttjandet gemensamt. Dock sågs garantin av besättning som ett samlat rederi kan säkerställa som positivt, då det kan vara sårbart periodvis på besättningssidan. HA VS- OCH VA JTENMYNDJGHETEN: HaV ansvarar för den nationella miljöövervakningen i vattenmiljö och bedriver undersökningsverksamhet som omfattar hela det svenska territorialvattnet och Sveriges ekonomiska zon. Miljöövervakning är återkommande och systematiskt upplagda undersökningar som följer upp miljöns tillstånd. Vad som övervakas styrs av uppsatta miljömal, krav i lagstiftning och EU-direktiv, och av Sveriges åtaganden inom internationella konventioner. HaVs uppdrag rör miljöövervakning (provtagningar och mätningar), fisk- och fiskerelaterade undersökningar samt datainsamling av fisk enligt EU:s datainsamlingsförordning (DCF). Undersökningsverksamheten till havs pågar under hela året och planeringen varierar beroende på om det handlar om fiskeriundersökningar eller övervakningsprogram. Någon samordnad tidsplan för forsknings- och undersökningsverksamhet existerar inte men universiteten försöker samplanera sina respektive verksamheter för att optimera utnyttjandet av skeppstid. HaV förfogar idag över ett större fartyg: Mimer: klassat som SPS-fartyg (Special Purpose Ship) och certifierad för att ta ombord totalt 21 personer, inklusive besättningen för bland annat utbildningsändamål. Fartyget har använts av SLU inom ramen för DCF uppdraget; under 2012 i mindre omfattning än tidigare ar. För 2013 har SLU indikerat att behovet för Mimer endast utgör några fatal veckor. Mimer saknar tyvärr möjlighet att genomföra de längre expeditioner ute till havs som ingar i det internationella datainsamlingsprogrammet för fisk och

11 Mimer kan inte heller hysa laboratorie- och provtagningsutiustning som havsmiljöövervakningen kräver. Kostnaden för fartyg kopplat till DCF-uppdraget och för SMHI:s miljöövervakningar har historiskt baserats pa kostnaden för att använda Argos. Argos var ett fartyg som i allt väsentligt var avskrivet. Dygnsraten var som en följd av detta lag. De fartyg som används av universiteten är ocksa gamla och i allt väsentligt avskrivna och därmed utan större kapitalkostnader. Om en fortsatt användning av de fartyg universiteten använder bedöms som ett lämpligt alternativ krävs, för att förlänga livstiden, omfattande renoveringar och ombyggnader inom en snar framtid. Det kommer att innebära väsentligt högre fartygskostnader. Kostnaderna för fartyg påverkar redan nu miljöövervakningssinsatserna såtillvida att alla expeditioner inte kan genomföras. De ökade fartygskostnaderna kommer i framtiden att i än högre utsträckning påverka i vilken omfattning de miljöövervakande expeditionerna kan utföras, givet att de idag gällande principerna för finansiering och kostnadsberäkning behålls. Om en eller flera expeditioner måste ställas in innebär det i sin tur att dygnsraten för de återstående expeditionerna blir högre då de totala fartygskostnaderna ska täckas av färre sjödagar. Vilket i sin tur innebär att ännu fler expeditioner måste ställas in osv. Om det nationella miljöövervakningsprogrammet ska kunna genomföras enligt sin intention krävs det, oavsett vilken lösning som väljs, att anslaget ökas för att kunna möta de ökade fartygskostnaderna alternativt att principerna för finansiering ändras. När det gäller DCF uppdraget så får finansieringen fran EU inte användas till räntor och avskrivningar. Vilket innebär att ökade fartygskostnader i sin helhet finansieras av åtgärd san slaget HaV förordar förslaget med ett statligt rederi; den modellen ses som mest kostnadseffektiv och den lämpligaste formen för samordning av resurserna. Myndigheten kan också tänka sig att vara den samordnande aktören för forsknings- och undersökningsverksamhet (i samrad med representation från forskningsomradet). SVERIGES LANTBR UKS UNIVERSITET: Styrande för SLU:s provfiskeverksamhet är de uppdrag som ges av Regeringen och Havs- och Vattenmyndigheten, samt nationell fiskövervakning.

12 Behovet av fartygskapacitet kopplat till EUs datainsamlingsförordning (DCF ) avser ett fartyg som klarar fiske, akustisk datainsamling och hydrografiprovtagning dag- som nattetid, med plats för 7-12 st vetenskaplig personal dvs, ett fartyg av kapacitet som Dana (ägs av DTU Aqua, DK) eller Argos. Utrustningskrav är för trålning (vinschar, tråltrumma, sonar och scanmarutrustning), sorteringsanläggning för fisk och hydrografivinsch och laboratorieutrymmen. Totalt ca 70 fiskedagar (inkl transit), aret runt, vilket är att betrakta som en miniminivå i ett långsiktigt perspektiv. Den nationella övervakningen av kustfisk på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten bedrivs pa västkusten med bottentrålning. För närvarande används Havs- och Vattenmyndighetens fartyg Mimer för dessa undersökningar ca 15 dagar per år. SLU samverkar med Finland och Danmark i expeditionerna för provtagning, vilket EU-kommissionen stimulerar genom särskilda finansieringsinstrument (i dagsläget). SLU och SMHI har också ett brett samarbete där SMHI deltar vid flera provtagningar inom ramen för DCF. SMHI hanterar ocksa avrapportering av all hydrografidata till ICES2 databaser SLU ställer sig positiv till förslaget om ett statligt rederi; ser samordningsvinster och kostnadseffektiva lösningar med endast en resurshållare. POLARFORSKNINGSSEKRETARIA TET: Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning, och har sedan 1990 genomfört en serie expeditioner till Arktis företrädesvis på isbrytaren Oden, men även utländska fartyg har använts. Polarforskningssekretariatets behov är fartygsresurser med oinskränkt operabilitet i polartrakter, med en kapacitet på forskarplatser samt anpassad forskningsinfrastruktur. Även mindre enheter för subpolära uppdrag kan vara av intresse. Huvudsäsongen för arbete i Arktis är juni-oktober, för Antarktis oktober-april. Behovet är en regelbunden verksamhet med minst två expeditioner per tre år till Arktis och en expedition per år till Antarktis. Data Collection Framework 2 International Council for the Expioration of the Sea

13 Fartygsresurser Befintliga resurser kopplat till krav från brukare Som del av uppdraget ska Sjöfartsverket undersöka om behovet av fartygskapacitet för forskning och undersökning kan lösas genom att t.ex. nyttja befintliga fartyg eller hyra in fartyg inom eller utom landet. Fartygskonstruktioner AB (FKAB) har pa uppdrag av Sjöfartsverket inventerat tillgängligt tonnage hos Trafikverket, SGU, Kustbevakningen och Försvarsmakten. Utöver dessa har även en sammanställning gjorts över andra tänkbara fartyg i Sveriges närhet (nationellt och internationellt). En kort analys har sedan gjorts kring hur behovet av forsknings- och undersökningsverksamhet till havs bäst tillgodoses utifrån det faktiska och tekniska behovet och om det gar att tillgodose med tillgängligt tonnage. 1 dagsläget finns det 37 fartyg som kan anses tänkbara för samutnyttjande vad gäller forsknings- och undersökningsverksamhet (21 av dessa har svensk flagg). Totalt i detta segment hittades i Sverige samt grannländer ca 200 fartyg, de flesta så kallade Offshore-fartyg som används till största delen för att leta efter olja- och gasfyndigheter. Dessa fartyg kan i vissa fall vara mycket lämpliga för undersökningsverksamhet, men dygnspriserna är dock sådana att de inte platsar inom ramen för verksamheternas budgetramar. Nämnas bör att fartyg med trålningskapacitet idag saknas som täcker behoven nationellt; dock gar det att lösa med anpassning av KBVs fartyg. En lista över de 37 lämpliga fartyg som finns tillgängliga presenteras i FKABs rapport, bilaga 4 (rapportens bil M) Brukarnas krav på fartyg för att kunna utföra sin verksamhet visas sammanställda i FKABs rapport, bilaga 5 (rapportens bil A). Lämpliga fartyg och brukarnas krav har även jämförts, för att nå fram till vilka fartyg som kan mota brukarnas krav. Många av de önskemål och krav som de enskilda brukarna har pa deras forsknings- och undersökningsenheter är genomgaende för alla brukare. Detta möjliggör naturligtvis att flera brukare kan nyttja samma fartyg och pa sa sätt nå en mer samhällsekonomisk drift.

14 Flera brukare önskar samnyttjande med andra, bl. a vill SMHI och HaV/SLU samarbeta. Då kraven fran dessa aktörer någorlunda kan likställas borde ett samnyttjande mellan SMHI och HaV/SLU vara möjligt. Likaså går det att läsa ut att GU och SU undersökningsverksamhet stämmer väl överens. Även kraven från UmU går att passa in i kravbilden från de tre brukarna, med undantag för en högre isklass på fartyget. SGUs krav särskiljer sig lite och deras fartyg Ocean Surveyor är anpassat därefter. Kapacitetsmässigt är dock fartyget lämpligt som ersättningsfartyg för universiteten. Containerisering Att använda containeriserade lösningar ger en möjlighet att i större grad specialisera sin utrustning och enheter kan förberedas på land inför uppdrag, vilket minskar tiden för rustning av fartyget i hamn, vilket i sin tur leder till ökat möjligt nyttjande av fartyget och minskade kostnader för brukarna. Idag används containerbaserade forskningsenheter ombord på KBVOO5 och Fyrbyggaren, likasa på isbrytaren Oden. Kraven är dock att containerbaserade laboratorier och provtagningsutrustning håller hög klass, samt att anslutning till fartygets huvudbyggnad är säkrad för dåligt väder och vinterförhållanden. Möjlighet till anslutning mot fartygets GPS och olika sensorer måste finnas. All typ av verksamhet lämpar sig inte för containerisering, t ex om havet är fast monterad undervattensutrustning alternativt möjlighet till nedsänkbar sond via MoonPool. För fiskeriundersökningar kan det ses som ett problem med containerisering då plattformen har stor betydelse, dvs att fartyg, skeppare och besättning inte ändras regelbundet. Dock bör det nämnas att de flesta verksamheter går att anpassa till container. Att i större utsträckning använda sig av containerbaserade enheter för sin undersökningsverksamhet möjliggör även ett större nyttjande och tillgång till fartygstid da den enskilde brukaren inte är direkt knuten till ett specifikt fartyg. 1 stort sett alla fartyg i bilaga 5 kan ta ombord tva eller fler containrar.

15 Finansiering och organisation Samordning och brukarråd För att uppnå ett effektivt nyttjande av fartyg och personal som kan användas för ändamalet anser SjöV att samordning av de fartygsresurser som finns tillgängliga för undersökningsverksamhet och forskning samlas i ett rederi. Aläggs en statlig myndighet att dimensionera och halla en flotta för undersökningsverksamhet bör det skrivas in i myndighetsinstruktionen. För att tillgodose berörda myndigheters behov maste inflytandet i planeringsprocessen garanteras och detta kan ske genom att man skapar ett brukarråd (fortsättningsvis radet) som blir ett nationellt samradsorgan för forsknings- och undersökningsverksamheten. SjöVs förslag är att Havs- och vattenmyndigheten innehar ordförandeposten i rådet. För att säkerställa samråd bland aktörerna föreslas att riktlinjer fastställs kring hur resursnyttjandet ska prioriteras bland brukarna, och baserat på årsplaneringar från respektive myndighet tas en handlingsplan och femårsöversikt fram årligen. Process och avtaisform för nyttjande av tredjepartsresurser 1 utredningen ingar särskilt att redovisa en process och avtalsformer för nyttjande av tredje partsresurser för forsknings- och undersökningsändamål till sjöss. Med tredje part avses annan redare än den som ålagts redaruppdraget. För att processen ska vara möjlig att tillämpa krävs att de olika parterna är överens om vilka villkor som är aktuella, d v s vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för varje enskild part. Om tredje part är en statlig myndighet är det SjöVs uppfattning att förhållandet mellan brukaren och redaren är detsamma som i fallet med rederiet som ålagts redaruppdraget. Det krävs inte en offentlig upphandling föt att inga en sadan överenskommelse, da uppgörelsen skulle ske inom samma juridiska person, nämligen den svenska staten (jfr Prop. 2009/10:134 s45f). Då statliga myndigheter inte utgör några självständiga juridiska enheter (rättssubjekt), kan inte heller myndigheterna inga bindande avtal med

16 vai andra, då en förutsättning för ett giltigt avtal förutsätter att det sluts av tva självständiga parter. 1 enlighet med detta, upprättas normalt sett inte heller avtal över transaktioner, mellan myndigheter, vilket är en grundförutsättning för upphandlingsskyldighet. Omvänt innebär detta ocksa att användaren i sin tur inte behöver ga ut i offentlig upphandling för att direkt kunna anlita SjöVs rederi för forsknings- och undersökningsändamal. Dock förutsätts att det skrivs in i myndighetsinstruktionerna vilka ataganden som finns. För det fall att den tredje parten är en statlig myndighet från ett annat land, måste bestämmelserna i 10 kap regeringsformen (RF) beaktas. Överenskommelser med andra stater eller mellanstatliga organisationer ska i första hand ingås av regeringen, men denna kan ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att inga internationell överenskommelse under vissa förutsättningar. 1 motiven till regeringsformen (RF, prop. 1973:90 s 360 f; tidigare 3 ) anges att så huvudsakligen kan ske avseende överenskommelser som en svensk förvaltningsmyndighet ingår med motsvarande förvaltningsmyndighet i annat land. Under dylika förhållanden är det SjöVs uppfattning att det inte är aktuellt med offentlig upphandling, då det inte heller i dessa fall är möjligt att ingå civilrättsligt gällande avtal mellan olika stater, utan istället regleras mellanhavanden inom ramen för folkrätten. 1 de fall där en tredje part är ett privaträttsligt subjekt, såväl svensk som utländsk, är det SjöVs uppfattning att brukaren kan ingå ett tjänste- eller hyresavtal med redaren först efter att bestämmelser om offentlig upphandling iakttagits. Redaren som ålagts uppdraget kan inte inom ramen för befintlig rederiverksamhet agera fartygsmäldare och administrera överenskommelser och/eller upphandlingar, oavsett vilken typ av tredje part det rör sig om. Finansiering av avsedd fartygskapacitet Enligt regeringsuppdraget är avsikten att de olika anvandarna helt ska bära alla kostnader för den fartygskapacitet man nyttjar, såväl kapitalkostnader som driftskostnader. Fran brukarnas sida har utredningen erfarit att kostnaderna för fartygstid är sa höga att man i konkurrens med annan verksamhet måste minska den del

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI 2014-08-14 Rapporten sammanställd av: Sveriges lantbruksuniversitet SMHI Kustbevakningen SSPA Sweden AB RAPPORT Datum: 2014-08-14 SSPA Rapport Nr.: RE20146922-01-00-B

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Missiv Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Regeringen hari regeringsbeslut den 5 december 2013 uppdragit åt Försvarsmakten, Kustbe vakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående behovet av långsiktig försörjning och arkivering av svenska fjärranalysdata

Redovisning av uppdrag angående behovet av långsiktig försörjning och arkivering av svenska fjärranalysdata Rymdstyrelsen 244/04 Lantmäteriet 505-2005/418 Naturvårdsverket 739-4151-04 Mm Skogsstyrelsen 806/2004 0.09 SMHI 2004/1144/180 Redovisning av uppdrag angående behovet av långsiktig försörjning och arkivering

Läs mer