Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/ Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/ Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 6 Fastställande av dagordning 7 Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter 8 Styrelsens och revisorernas berättelser 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 10 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna a. Framställan från styrelsen gällande GA:1 b. Framställan från styrelsen om antagande av ordningsregler c. Framställan från styrelsen om byte av garageportar d. Framställan från styrelsen gällande införande av parkeringsautomat e. Motion inkommen att dela upp Kakelstigens samfällighet i 2 delar 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna 12 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomstat samt debiteringslängd a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för GA:1 b. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för GA:3 Debiteringslängden för 2015 finns tillgänglig hos föreningens ordförande Pierre Ahlby, Kakelstigen 11, för den medlem som önskar granska debiteringslängden innan föreningsstämman, debiteringslängden kommer finnas på föreningsstämman för granskning. 13 Val av styrelse och styrelseordförande 14 Val av revisorer 15 Fråga om val av valberedning 16 Övriga frågor 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen vald av föreningen samt Pierre Ahlby Ordförande (mandatperiod till 2016 års stämma) Lars Erik Fogh Kassör/ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Nelson Mugenyi Sekreterare (mandatperiod till 2015 års stämma) Rickard Ljung Ledamot (mandatperiod till 2016 års stämma) Mikael Bredberg Ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Björn Engberg Ledamot/Kassör (mandatperiod till 2016 års stämma) Robert Eriksson Ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Kristofer Samuelsson Ledamot (mandatperiod till 2016 års stämma) Daniel Tiljander Suppleant* Katarina Olofsson Suppleant* Mats Rågelid Suppleant* Pär Grufman Suppleant* Björn Ljungcrantz Suppleant* Helen Simson Suppleant* *Suppleanter väljs årligen av stämman. Revisorer: Johan Lindecrantz William Olofsson Revisor (mandatperiod till 2015 års stämma) Revisor (mandatperiod till 2015 års stämma) Styrelsens arbete: Under 2015 har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Styrelsen har under året som gått arbetat med normal förvaltning samt en del andra frågor enligt nedan. 1

3 Avhopp under året På grund av privata och jobbrelaterade skäl så valde kassör Lars Erik Fogh att lämna sin post som kassör i september månad och rollen som kassör axlades då av Björn Engberg, Lars Erik har varit kvar som ledamot i styrelsen. Asfaltering Styrelsen har under ett par år legat på Kommunen om att få ny asfalt på våra gårdar, gångoch cykelvägar som blev verklighet i år och asfaltsprojektet löpte från mitten av maj 2014 till slutet av september. Detta arbete var inte ett planerat arbete innan stämman 2014 och kunde således inte presenteras eller budgeteras som vi hade önskat. I och med detta arbete så gjordes det även insatser på de flesta gårdar där förändringar och förnyelse gjordes av frivilliga fastighetsägare som ställde upp, det var jättekul att se ett sådant engagemang från så många och resultaten blev riktigt bra. Vi har framöver i underhållsplanen, flyttat fram årtal för gårdarna vilket gör att vi inte akut måste investera mer pengar just nu. Vi såg även till att på vissa ställen bredda gång och cykelvägar för att utryckningsfordon ska kunna ta sig lättare till den plats dom ska till, gräsytor på vissa utav gårdarna har smalnats av ordentligt för att se till att ett utryckningsfordon kommer runt hörn etc. Detta var ett stort jobb för både styrelsen och medlemmar i föreningen att få det så bra som möjligt. Trädfällning Styrelsen har varit tvungna att fälla ytterligare träd på GA:1 då dom varit direkt farliga för sin omgivning. Städdagar Samfälligheten har haft 2 städdagar under året (april och oktober) där vi till höststädningen ordnade en gemensam grillning för hela GA:3 vid lekparken Gräsklippning Gräsklippningen har skötts väl under året och inga inrapporterade klagomål har erhållits. Garageportar Garagen och garageportar har underhållits av vår ansvarige, dock finns det omständigheter i garagen som gör det svårt att få tillträde till garagen (läs: egna lås) eller hitta firmor som vill utföra mindre arbeten, vi måste se till att binda upp oss mot en firma som tar ett ansvar mot föreningen i exempelvis el frågor som rör garagen. 2

4 När det gäller garageportar så har vi haft 3 garageportar som ramlat ner på bilar och styrelsen har inte mer att säga än att portarna är gamla och man bör använda sig av en mildare teknik när man stänger dessa, ett av vårat arbete i år har varit att sondera marknaden för att låta stämman ta ett beslut om byte av garageportarna som är 41år gamla. Styrelsen har under 2014 inventerat våra garageportar och fått rapporter om skador på bilar då garageport har ramlat ner, vi ser mycket allvarligt på säkerheten inom samfälligheten och har till stämman tagit fram ett förslag på byte av portar. Medlemskort Under hösten 2013 så påbörjades ett jobb med att skaffa ett mervärde av att bo i Kakelstigens Samfällighet, så träffades ett avtal mellan K rauta och samfälligheten om en rabattsats om 12% på hela sortimentet, vi har hos K rauta i samfälligheten handlat för totalt ~ och haft en rabatt om ~30.000, även Kungsängen meddelade att utnyttjandet av kortet varit bra, men dom har inga siffror att delge. Vi jobbar just nu med att få ut nytt årsmärke för Gatuskyltar Vi har fortsatt satt upp fler skyltar i området för att det ska vara lättare att hitta till den adress man söker. Hemsida / Nyhetsbrev Under året har 3743 besökare letat sig till hemsidan, 1396 unika besökare och vi har i dagsläget 112 registrerade användare på sidan. Nyhetsbreven som går ut till de registrerade medlemmarna på hemsidan har varit 26st. Nyhetsbreven kommer ut varje torsdag till den registrerades användarens e postadress om det finns någon nyhet som skrivs på hemsidan från föregående torsdagen. Vi har publicerat 40st inlägg (nyheter) under året. Rutiner Styrelsen har påbörjat ett arbete för att skapa rutiner exempelvis vid bokföring och projekt. Det finns numer instruktioner och checklistor det, arbete kommer fortsätta så att nästa styrelse kan ta över något som är förvaltningsbart och där hjulet inte behöver uppfinnas 2 gånger, i vårat arbete jobbar vi med information från Villaägarnas jurister och rådgivning och vi gör inga godtyckliga rutiner. 3

5 Huspärm Styrelsen har påbörjat ett arbete för att uppdatera huspärmen och få den mer aktuell än vad den kanske är, vår förhoppnings var att den skulle varit klar till årsstämman men det hann vi inte med, under 2015 kommer en ny version av huspärmen i ordningsställas. Parkeringsplatser Styrelsen har diskuterat parkeringsfrågan (igen ) på uppkomna situationer och berörda medlemmar som hört av sig, vi har fått bryta ut frågan från styrelsen och haft en mindre grupp som diskuterat ärendet vid ett par tillfällen för att sedan stämma av förslaget i styrelsen som vi sedan fick ta upp med Q park som sedan återkom efter lite funderingar med ett nytt förslag som vi lämnar till stämman att ta beslut om. Tack till alla boende och medlemmar som hjälpt till med små och stora uppdrag, även alla i styrelsen ska ha sig stor eloge för väl genomfört arbete under Pierre Ahlby Lars Erik Fogh Mikael Bredberg Björn Engberg Kristofer Samuelsson Pär Grufman Helen Simson Mats Rågelid Nelson Mugenyi Robert Eriksson Katarina Olofsson Daniel Tiljander Rickard Ljung Björn Ljungcrantz 4

6 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna Framställan från styrelsen A.) GA:1 Styrelsen känner idag att GA:1 är en relativt osunt fördelad anläggning, vi har idag ca. 500 fastigheter som har direkt tillgång till denna via båtnadsvillkoret, men det är bara 250 fastigheter som betalar för anläggningen, vi har under året försökt att hitta vägar runt detta och haft en dialog med lantmäteriet. Att göra ompröva anläggningsbeslutet för att uppfylla båtnadsvillkoret trodde inte lantmätaren på, då det har gått för lång tid och man skulle omprövat anläggningen på 80 talet för att inkludera fler fastigheter. Vi har dock möjlighet till att ompröva anläggningsbeslutet framöver för att eventuellt få in fler fastigheter i anläggningen men rekommendationerna från lantmätaren är dessa, som även styrelsen delar: a. Att genom Upplands Bro kommun söka bidrag för anläggningen GA:1 (Lekpark och tennisplan) årligen för att kunna upprätthålla en standard och säkerhet en lekpark ska ha enligt de regelverk som finns uppsatta på Boverkets hemsida. Det innebär att Kakelstigens samfällighet fortsätter förvaltning utav denna med bidrag från Kommunen utöver dom medel som måste uttaxeras de inkluderade fastigheterna. 4:82 4:332. b. Att uppmana kommunen att ändra detaljplanen från kvartersmark till allmän yta och återta anläggningen i sin helhet där då Kommunen står för drift, skötsel och underhåll av denna anläggning då den allmänna nyttan har blivit större än var den var 1974 då anläggningen stiftades. Vi önskar att stämman tar beslut på hur styrelsen ska agera i frågan kring GA:1 utifrån dom 2 förutsättningar som angivits ovan.

7 Framställan från styrelsen B.) Antagande av ordningsregler Styrelsen har under året jobbat med att ta fram ordningsregler i Samfälligheten, vi önskar att stämman fattar beslut om att anta dessa ordningsregler (se bifogat dokument benämnt ordningsregler) C.) Byte av garageportar Våra garageportar är 41år gamla, vi har haft ett antal portar som ramlat ner och underhållet på dessa kommer vara kostnadsdrivande, enligt Villaägarna så är en garageports livslängd ca. 25år, vilket vi då har passerat för länge sedan. Styrelsen vill låta stämman besluta om att gå vidare med att byta ut dessa portar enligt bilagan benämnd som garageportar och ge styrelsen i uppdrag att a.) Ansöka om banklån hos Swedbank på 1.2MSEK. b.) Använda SEK utav underhållsfondens pengar Enligt den budget styrelsen framställt så kommer ingen justering ske av samfällighetsavgiften, vare sig negativt eller positivt. Dock har vi inte räknat med några större andra underhåll i denna budget, vi har dock som mål att ha SEK på underhållskontot för eventuella utgifter i underhåll och även som stöttning för betalning av lån (ränta och amortering) på banklånet om vi behöver. D.) Införande av parkeringsautomat Under de senaste 2 åren har parkeringsfrågan jobbats med i styrelsen, vi har legat på Kommunen om fler platser, vi har vridit och vänt på varenda tanke för hur vi ska tillgodose parkeringsplatser i området, vi har nått vägs ände i frågan och kommit fram till följande. Hanteringen av Q parks tillstånd är krångligt och kostnadsdrivande. Vi har väldigt få möjligheter till gäster att parkera sin bil. Vi har problem med blockerande bilar, där man kör ut en bil ur garage för att uppehålla en parkeringsplats till nästa bil i hushållet kommer hem. Tillstånd delas ut av boende till andra än Kakelstigens medlemmar. Garage används som förråd och man har bilen ute. För få platser. För lite rotation på bilar som fastnar över längre tid, i vissa fall även när deras garage står tomt. Med detta som underlag så tillsatte vi en parkeringsgrupp som diskuterade fram ett förslag som vi sedan satte oss i diskussion med Q park om. Q park menade då på att vi inte kunde lösa alla ovanstående punkter i det förslaget som vi hade och med närmare eftertanke så fastslog även styrelsen och parkeringsgruppen detta, vi bad då med punkterna ovan, att Q park skulle hitta ett sätt för vår parkeringsproblematik Förslaget som inkom från Q park är då följande: Q-Park erbjuder föreningen service tjänster vid tecknade av avtal:

8 Juridisk skyltning på era områden. Q-Park bekostar inköp samt installation av nya biljettautomater (2 st) till området som samtliga tar alla typer av kort och uppfyller bankernas krav för säkra kortbetalningar som ställs från banker Q-Park bekostar service, underhåll och uppdateringar av programvara på biljettautomater. Uppräkning av mynt respektive korttransaktioner. Erforderlig teknisk service av biljettautomater. Kostnadsfri parkeringsövervakning. Nyttjandet av tjänsten felanmälan 24 timmar om dygnet. Föreslagen taxa på besöksparkeringen skall vara x kr/h, xx kr/dygn & xxx kr/30 dagar Arrende utgår till samfälligheten med 25 % av intäkterna från biljettautomaterna Föreslagen löptid för avtalet/avtalen är 3 år. Förslaget från Q-park innebär således att dom installerar 2st parkeringsautomater, likt det dom gjort på Tarantellans parkering där parkeringsfrågan inte är ett problem efter det införandet. Vi kommer få en rotation på bilar, vi kommer inte heller ha parkerade bilar utomhus som har tillgång till garage, vi kommer dessutom kunna erbjuda våra gäster en rimlig chans att parkera sin bil i närheten av den person dom ska besöka. Utöver detta så skapas en intäkt för samfälligheten som kan vikas direkt åt parkeringsfrågor inklusive garage i framtiden, vi har fått tillstånd av Kommunen att anlägga dessa parkeringsautomater om stämman finner att vi bör göra så. Om förslaget röstas igenom kommer en arbetsgrupp att tillsättas som under 1 vecka får på sig att ta fram tarifferna på avgifterna för timme, dygn och eventuellt månadsparkering, därefter kommer en extrastämma utlysas för att fastställa tarifferna på det förslag som upparbetats av arbetsgruppen. Här behövs det då intressenter som ska ingå i arbetsgruppen. Om förslaget inte röstas igenom så betyder det i grund och botten att vi måste återgå till Q-parks tillstånd och ett nytt sådant avtal tecknas för 2015/2016. Styrelsens rekommendationer är att rösta för parkeringsautomatsinförande och tillsätta arbetsgrupp för att föreslå tariffer för extrastämma att ta beslut om.

9 Inkomna motioner E.) Delning av GA:3 (Kakelstigen och Porslinsstigen skiljs från Fajansstigen) Hej Vi vill lämna in en motion angående att dela samfälligheten mellan kakel/porslin och fajanstigen. Vi känner att våran samfällighet är för stor och tycker att det skulle vara bättre med 2 mindre samfälligheter (Fajansstigen) och (Kakel/porslin). Det skulle förenkla saker så mycket och gör det så mycket lättare att jobba effektivare inom styrelsen. Det blir mindre jobb och blir inte så utspridda och projekten blir inte så stora och omfattande. Med vänlig hälsningar Rickard och Liezel Ljung Svar från styrelsen Styrelsen har i sina diskussioner kommit fram till att styrelsen vare sig kan rekommendera stämman att avslå eller godkänna denna motion, då det har samtalats på gårdar om detta till och från i 30år så är det nu dags för er medlemmar att säga sitt. Det som händer vid ett eventuellt bifall av motionen är att vi skickar en skrivelse till lantmäteriet för begäran om omprövning av anläggningsbeslutet GA:3 för att ändra andelstal, lantmätaren får då i uppgift att utröna om alla villkor uppfylls för en eventuell ändring av andelstal. Sedan blir alla fastighetsägare informerade och kallade till ett möte där man kan yttra sig i ärendet, om det efter det blir så att andelstalet ändras och Fajansstigen utträder ur Kakelstigens samfällighet så måste en ny samfällighet skapas som förvaltar den anläggning som Fajansstigen i så fall får. Alla innestående medel på bankkonton och eventuella skulder kommer fördelas enligt de andelstal som i så fall blir, GA:3 har 135 andelar, varav 67st bor på Kakelstigen och Porslinsstigen och 68st bor på Fajansstigen. Lantmäteriförrättningen är förenat med en kostnad som är baserad på löpande tid och kostar 1.300: /timme som lantmätaren behöver på sig för att göra detta, alla inblandade fastigheter får dela på den kostnad och dessa pengar tas då från innestående medel. Styrelsen har ingen direkt uppfattning kom totala kostnaden, men Villaägarna meddelar att en förrättning nästan aldrig understiger :.

10 Bilaga Ordningsregler Fordonstrafik Området är BILFRITT. Endast nödvändiga transporter till och från fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. Vid sådan transport skall det ske helt på gåendes villkor. För mopeder gäller samma regler som för övriga motorfordon. "Nödvändigt" är när man inte kan bära det som medföres till/från fastigheten. Parkering Parkering av fordon får ske endast i garage och på de markerade parkeringsplatserna. Endast besiktningsgodkända fordon (kan vara avställd) får parkeras i garagen. Parkering av lastbilar och bussar över 3,5 T samt husvagnar får ej ske inom föreningens område, undantaget enstaka tillfällen och att det sker utan olägenhet för grannar. Det är förbjudet att parkera inom området utanför markerade p-platser. Det riskerar att försämra framkomligheten för t ex utryckningsfordon samt skada miljön. Garagen Garagen skall alltid hållas låsta. Din garageport ger tillträde till andras fordon. Vintertid gäller det att hålla låset i trim så att garaget är låst. Garagen är avsedda för uppställning av fordon. Annan verksamhet är ej tillåten. Garagen tillhör föreningen och får inte ändras utan styrelsens medgivande. Samfälligheten ansvarar för sin garageports säkerhet och funktion, även låset. Vid användning av motorvärmare skall tidur med maximerad inkopplingstid upp till 2-3 timmar per dygn användas Felaktigheter på garagen anmäls till styrelsen. Gemensamma förråd i garagen I dessa förråd finns för utlåning (endast till boende i området) Tapetbord, lång stege, skottkärror. Det finns även handdrivna motorgräsklippare att låna för att klippa de gemensamma ytorna. Åkgrasklippare och röjsåg körs och sköts av styrelsen utsedda och utbildade. Underhåll av maskiner sköts av gräsklippningsansvarige. Nyckel till förråden finns hos gårdsrepresentant. Matrialtransporter inom samfälligheten Uppenbara skador på föreningens mark ska utan dröjsmål åtgärdas/ bekostas av beställaren/transportören. Hit hör påverkad kantsten, skadad asfalt, skador på planteringar mm. Föreningen orienteras i förekommande fall. Ansvarig är den fastighet som beställt arbetet/transporten. För att minimera skaderisker ska transporter beställas med sådana fordon som inte utgör någon skaderisk på föreningens mark. Körning med motordrivet fordon på grönytor räknas som terrängkörning och är

11 förbjudet enligt terrängkörningslagen. Allmänt Den gemensamma ytorna är viktiga för oss alla det innebär att boende i samfälligheten har ett ansvar att deltaga på städdagarna. (2 ggr per år, vår och höst) Föreningens mark skall hållas prydlig och får inte användas för upplag av ved eller dylikt. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens mark. Gemensamma rabatter, grönytor och garageplaner skall skötas kontinuerligt, även mellan städdagarna. Lägg ALDRIG ut snö på gångbanan från din egen tomt, det försvårar avsevärt för fordon och för gångtrafikanter. Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på Samfälligheten. Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål åtgärdas/anmälas till styrelsen. Lek och bollspel på garageområdet är förbjudet, bl a av säkerhets- och skadeskäl. Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om dessa ordningsregler eller hänvisa till styrelsen. Husdjur skall hållas under uppsikt, gäller även katter. Tänk på att förorenad leksand kan ge besvär för barn. Avfall och återvinning Områdets sophantering med gemensamma containers är till för hushållsavfall. Det är viktigt att avfallet är i hela påsar och väl förslutet så att inget avfall hamnar utanför containern. Tömning av container ansvarar kommunen för. Andra fraktioner lämnas som tidigare på kommunens kretsloppscentraler (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp., trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, byggavfall m.m) Eller vid någon av kommunens tolv återvinningsstationer (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp.) Bredband/ledningar Det är varje fastighetsägares skyldighet att rapportera eventuell skada på kabelnät i vårt område. Kablar ligger mycket grunt på sina ställen och det kan vara lätt att skada dessa vid även enkla markarbeten. Om skada uppkommer eller att man misstänker att man skadat kabel skall styrelsen omgående tillkallas. Anser du att ordningsreglerna är felaktiga protestera inte genom att bryta mot dem påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!

12 Bilaga Garageportar Sammanställning och utdrag ur offert, för beslut av föreningsstämma. Utbyte av 137 st garageportar. Rivning, bortforsling och tippavgift på miljöstation av bef portar. Leverans och montering av nya portar. Virke som ev. behövs är inräknat men ej målning av detta. Plåtar till inklädnad är inräknat. Märke och modell: Dieden favorit Isolerad vipport, beklädd med stålplåt med stående rillor Standard kulör (Blyertsgrå) Sparkplåt i samma kulör som port. Ventiler i sparkplåt Släpgummilist Lås/handtag sitter 710 mm från mark. (uppflyttat 120mm från standard) Låshus men utan låscylindrar. Pris exklusive moms: portar: kr / st Tillval: Sparkplåt i avvikande färg 150kr/st Motordrift 5000kr/st i samband med montage, som eftermonterad extrautrustning,6000kr/st. Motordrift faktureras varje separat beställare. Ledtid för leverans ca 8 arbetsveckor efter beställning Montagetid ca 10st / dag Konsekvenser för förening och enskilda: Trösklarna måste bytas på samtliga garage oavsett om portarna byts eller ej. Att göra detta i samband med portbytet är förmodligen det billigaste alternativet. Materialkostnad ca 350kr/st, Arbetskostnaden uppskattas till 300kr/st. Leverantören är beredd att ta sig an detta i samband med ett byte. Portmekanismen innebär att rörliga delar, bestående av länkarmar och fjädrar, kommer befinna sig i sidan av portöppningen och en liten bit in i lokalen. Troligen kommer det inte ta mer plats än dagens plåtinklädnad av motvikterna men oskyddat. Klämrisker finns men man får räkna med att ingen står i portöppningen när den manövreras ändå. Skenorna i taket kommer försvinna helt. Höga och långa bilar kommer få bättre möjligheter att parkera i garagen genom att portkonstruktionen svänger ut ur garaget mer vid öppning och stängning än dagens portar.

13 Kostnaden för Samfälligheten blir: Portar 137 x 7950= Lås 137 x 500= Sparkplåt 137 x 150= Trösklar 137 x 650= Summa Summa ink moms ,50 Kostnad per delägare ,50 / 135 = ,72 Detta kan innebära att samfällighetsavgiften kan komma att justeras över tid för att finansiera bytet av garageportar, men endast om övriga utgifter och underhåll kräver det då budgeten håller för att byta garageportar med bibehållen nivå på samfällighetsavgift som nu råder: 2.900: /kvartal och fastighet Tyvärr kommer det en dag när portarna måste bytas vare sig vi har råd eller ej så det går inte att låta bli för att spara pengar då anläggningslagen kräver att underhåll och förnyelse görs med föreningens medel samt med lån från bank eller andra finansiella institut. Vi har idag haft ett 10 tal portar som ramlat ner under en 3 års period, vi ser ökat slitage och handhavandefel som gör dessa portar direkt farliga för allmänheten. De som vill ha eldrift på porten kommer få en faktura direkt från leverantören. Ansvaret för underhåll och säkerhet ankommer helt på den som installerat utrustningen.

14

15

16

17

18

19

20 PRELIMINÄR BUDGET KAKELSTIGENS SAMFÄLLIGHET GA:1 INTÄKTER Samfällighetsavgift GA: , , Påminnelseavgifter 0,00 100,00 S:a INTÄKTER , ,00 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 4010 Inköp materiel och varor ,00 S:a RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 1000, ,00 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 5010 Lokalhyra Brunna gård (Årsmöte) 200,00 300, Mötesförnödenheter (Styrelsemöten) 1000, ,00 Hemsidan 60,00 60, Revisionsarvode 400,00 400, Förbrukningsmaterial 400,00 400, Reparation o Underhåll 0, , Skattefri bilersättning 800,00 800, Kontorsmateriel 100,00 100, Trycksaker o Tryckeriarbeten 2000, ,00 Frimärken & Postbefordran 40,00 40,00

21 6211 Telefon 200,00 200, Försäkring Villaägarförbundet 23200, , Styrelsearvode 11400, ,00 Redovisningstjänster 200, ,00 Revisionsarbete (Bokslut) 0, , Faktureringstjänst 1000, , Bankkostnader 1000, , Postfack 400,00 400, Övriga externa tjänster 350,00 350,00 S:a ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 42750, ,00 PERSONALKOSTNADER 7011 Lön gräsklippning 10000, ,00 Drivmedel gräsklippare 600,00 600, Övriga kostnader 200,00 200,00 S:a PERSONALKOSTNADER 10800, ,00 S:a RÖRELSENS KOSTNADER 54550, ,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 45450, ,00 S:a FINANSIELLA INTÄKTER o KOSTNADER 45450, ,00 SPARANDE

22 1936 Underhållskonto GA: , ,00 S:a SPARANDE 45450, ,00 S:a ÅRETS RESULTAT 0,00 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00

23 PRELIMINÄR BUDGET KAKELSTIGENS SAMFÄLLIGHET GA:3 INTÄKTER Samfällighetsavgift GA: , , Påminnelseavgifter 1100, ,00 S:a INTÄKTER , ,00 SKULDER OCH EGET KAPITAL 2399 Övriga långfristiga skulder (Amortering) 0, ,00 S:a SKULDER OCH EGET KAPITAL ,00 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 4010 Inköp materiel och varor 40270, , Inköp gård 1 0, , Inköp gård 2 0, , Inköp gård 3 334, , Inköp gård , , Inköp gård , , Inköp gård , , Inköp till lekplatser 1878, , Inköp till städdagar 9352, , Snöröjning o sandning 89248, ,00

24 4230 Förnyelse o Underhåll 68407, , Trädvård 13057, ,00 S:a RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER , ,00 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 5010 Lokalhyra Brunna gård (Årsmöte) 850,00 650, Mötesförnödenheter (Styrelsemöten) 8022, , El för belysning 1113, , Städning och renhållning 13479, , Containrar 23932, , Reparation/Underhåll av garage 44632, , Centralantenn , , El Garage 28831, , Vatten o Avlopp , , Hyra maskiner/teknisk anläggn. 7588, , Övriga bränslen 143,26 400, Förbrukningsinventarier 11789, , Förbrukningsmaterial 533,00 200, Reparation o Underhåll , , Skattefri bilersättning 5550, , Frakt/transp/försäkr varudistr 1449, , KFM Indrivningskostnad 1800, , Kontorsmateriel 1922, , Trycksaker o Tryckeriarbeten 39608, , Telefon 1000,00 800, Försäkring Villaägarförbundet 23200,00 0, Självrisker vid skada 8880,00 0, Styrelsearvode 51628, , Revisionsarvode 1998,00 599, Revisionsarbete (Bokslut) 10000, ,00

25 6535 Faktureringstjänst 11036, , Bankkostnader 6468, , Postfack 1687, , Övriga externa tjänster 1775, ,00 S:a ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER , ,00 PERSONALKOSTNADER 7011 Lön gräsklippning 10500,00 500, Lön garageansvarig 4000, , Gårdrepresentanter 12000, , Projektpengar 4999, , Övriga kostnader 21340, , Lagstadgade sociala avgifter 46766, ,00 S:a PERSONALKOSTNADER 99605, ,00 S:a RÖRELSENS KOSTNADER , ,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,00 RÄNTOR 8120 Räntekostnader 85,00 1,2milj x 4,5% 54000, Ränteintäkter 3495, ,00

26 S:a RÄNTOR 3410, ,00 S:a FINANSIELLA INTÄKTER o KOSTNADER , ,00 SPARANDE 1931 Underhållskonto GA: , ,00 ÅRETS RESULTAT 8999 Årets resultat ,82 0,00 S:a ÅRETS RESULTAT ,82 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 400,00 0,00

27 Fullmakt för röstning vid årsstämma 2015 Jag: Texta som är % ägare till fastigheten Brunna 4: ger fullmakt till: Texta som är % ägare till fastigheten Brunna 4: att föra min talan och vid omröstning avge min röst under Kakelstigens samfällighetsförenings årsstämma torsdagen den 20 mars Kungsängen den: Namnteckning: Egenhändig namnteckning bevittnas: Namn: Namnförtydligande: Texta Adress: VIKTIGT! Enligt 49 i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem (= fastighet) utöver sin egen röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Om inte annat framgår av stadgarna får ombudet företräda endast en medlem. Regeln har kommit till för att hindra medlem att samla in fullmakter från andra medlemmar och därmed skaffa sig ett avgörande inflytande på sammanträdet. Ombudet skall ha fullmakt från sin uppdragsgivare. Fullmakten skall vara undertecknad och innehålla uppgifter om vem som är ombudet och vilket sammanträde som fullmakten avser. Om en fastighet (= en medlem/röst) ägs av två eller flera personer, dvs. två eller flera personer har lagfart på fastigheten föreligger samäganderätt. För att den ena fastighetsägaren ensam skall kunna utöva rösträtt för den samägda fastigheten vid en föreningsstämma fordras att han/hon har fullmakt från den andra fastighetsägaren. Om fullmakt inte presenteras vid stämman faller möjlighet att medverka vid omröstning helt bort för den specifika fastigheten. Ombudsspärren, dvs. att ombudet endast får företräda en medlem utöver sin egen röst, påverkas inte av fullmakt som avser samägandekretsar. Detta innebär att om en fastighet 1:5 ägas av personerna A och B kan A vid stämman företräda fastigheten 1:5 med fullmakt från B utan att detta påverkar hans rätt att även vara ombud för medlemmen C (fastighet 1:6). Vid samägande av fastighet 1:6 krävs fullmakt från båda makarna/samborna för att A skall vara ombud för deras fastighet.

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Brf Uttern 2012-05-29 1 Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Handbok Informerad vid föreningsstämma 1999-05-17 och 2012-05-29 Senast fastställd

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer