Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/ Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/ Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 6 Fastställande av dagordning 7 Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter 8 Styrelsens och revisorernas berättelser 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 10 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna a. Framställan från styrelsen gällande GA:1 b. Framställan från styrelsen om antagande av ordningsregler c. Framställan från styrelsen om byte av garageportar d. Framställan från styrelsen gällande införande av parkeringsautomat e. Motion inkommen att dela upp Kakelstigens samfällighet i 2 delar 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna 12 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomstat samt debiteringslängd a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för GA:1 b. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för GA:3 Debiteringslängden för 2015 finns tillgänglig hos föreningens ordförande Pierre Ahlby, Kakelstigen 11, för den medlem som önskar granska debiteringslängden innan föreningsstämman, debiteringslängden kommer finnas på föreningsstämman för granskning. 13 Val av styrelse och styrelseordförande 14 Val av revisorer 15 Fråga om val av valberedning 16 Övriga frågor 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen vald av föreningen samt Pierre Ahlby Ordförande (mandatperiod till 2016 års stämma) Lars Erik Fogh Kassör/ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Nelson Mugenyi Sekreterare (mandatperiod till 2015 års stämma) Rickard Ljung Ledamot (mandatperiod till 2016 års stämma) Mikael Bredberg Ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Björn Engberg Ledamot/Kassör (mandatperiod till 2016 års stämma) Robert Eriksson Ledamot (mandatperiod till 2015 års stämma) Kristofer Samuelsson Ledamot (mandatperiod till 2016 års stämma) Daniel Tiljander Suppleant* Katarina Olofsson Suppleant* Mats Rågelid Suppleant* Pär Grufman Suppleant* Björn Ljungcrantz Suppleant* Helen Simson Suppleant* *Suppleanter väljs årligen av stämman. Revisorer: Johan Lindecrantz William Olofsson Revisor (mandatperiod till 2015 års stämma) Revisor (mandatperiod till 2015 års stämma) Styrelsens arbete: Under 2015 har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Styrelsen har under året som gått arbetat med normal förvaltning samt en del andra frågor enligt nedan. 1

3 Avhopp under året På grund av privata och jobbrelaterade skäl så valde kassör Lars Erik Fogh att lämna sin post som kassör i september månad och rollen som kassör axlades då av Björn Engberg, Lars Erik har varit kvar som ledamot i styrelsen. Asfaltering Styrelsen har under ett par år legat på Kommunen om att få ny asfalt på våra gårdar, gångoch cykelvägar som blev verklighet i år och asfaltsprojektet löpte från mitten av maj 2014 till slutet av september. Detta arbete var inte ett planerat arbete innan stämman 2014 och kunde således inte presenteras eller budgeteras som vi hade önskat. I och med detta arbete så gjordes det även insatser på de flesta gårdar där förändringar och förnyelse gjordes av frivilliga fastighetsägare som ställde upp, det var jättekul att se ett sådant engagemang från så många och resultaten blev riktigt bra. Vi har framöver i underhållsplanen, flyttat fram årtal för gårdarna vilket gör att vi inte akut måste investera mer pengar just nu. Vi såg även till att på vissa ställen bredda gång och cykelvägar för att utryckningsfordon ska kunna ta sig lättare till den plats dom ska till, gräsytor på vissa utav gårdarna har smalnats av ordentligt för att se till att ett utryckningsfordon kommer runt hörn etc. Detta var ett stort jobb för både styrelsen och medlemmar i föreningen att få det så bra som möjligt. Trädfällning Styrelsen har varit tvungna att fälla ytterligare träd på GA:1 då dom varit direkt farliga för sin omgivning. Städdagar Samfälligheten har haft 2 städdagar under året (april och oktober) där vi till höststädningen ordnade en gemensam grillning för hela GA:3 vid lekparken Gräsklippning Gräsklippningen har skötts väl under året och inga inrapporterade klagomål har erhållits. Garageportar Garagen och garageportar har underhållits av vår ansvarige, dock finns det omständigheter i garagen som gör det svårt att få tillträde till garagen (läs: egna lås) eller hitta firmor som vill utföra mindre arbeten, vi måste se till att binda upp oss mot en firma som tar ett ansvar mot föreningen i exempelvis el frågor som rör garagen. 2

4 När det gäller garageportar så har vi haft 3 garageportar som ramlat ner på bilar och styrelsen har inte mer att säga än att portarna är gamla och man bör använda sig av en mildare teknik när man stänger dessa, ett av vårat arbete i år har varit att sondera marknaden för att låta stämman ta ett beslut om byte av garageportarna som är 41år gamla. Styrelsen har under 2014 inventerat våra garageportar och fått rapporter om skador på bilar då garageport har ramlat ner, vi ser mycket allvarligt på säkerheten inom samfälligheten och har till stämman tagit fram ett förslag på byte av portar. Medlemskort Under hösten 2013 så påbörjades ett jobb med att skaffa ett mervärde av att bo i Kakelstigens Samfällighet, så träffades ett avtal mellan K rauta och samfälligheten om en rabattsats om 12% på hela sortimentet, vi har hos K rauta i samfälligheten handlat för totalt ~ och haft en rabatt om ~30.000, även Kungsängen meddelade att utnyttjandet av kortet varit bra, men dom har inga siffror att delge. Vi jobbar just nu med att få ut nytt årsmärke för Gatuskyltar Vi har fortsatt satt upp fler skyltar i området för att det ska vara lättare att hitta till den adress man söker. Hemsida / Nyhetsbrev Under året har 3743 besökare letat sig till hemsidan, 1396 unika besökare och vi har i dagsläget 112 registrerade användare på sidan. Nyhetsbreven som går ut till de registrerade medlemmarna på hemsidan har varit 26st. Nyhetsbreven kommer ut varje torsdag till den registrerades användarens e postadress om det finns någon nyhet som skrivs på hemsidan från föregående torsdagen. Vi har publicerat 40st inlägg (nyheter) under året. Rutiner Styrelsen har påbörjat ett arbete för att skapa rutiner exempelvis vid bokföring och projekt. Det finns numer instruktioner och checklistor det, arbete kommer fortsätta så att nästa styrelse kan ta över något som är förvaltningsbart och där hjulet inte behöver uppfinnas 2 gånger, i vårat arbete jobbar vi med information från Villaägarnas jurister och rådgivning och vi gör inga godtyckliga rutiner. 3

5 Huspärm Styrelsen har påbörjat ett arbete för att uppdatera huspärmen och få den mer aktuell än vad den kanske är, vår förhoppnings var att den skulle varit klar till årsstämman men det hann vi inte med, under 2015 kommer en ny version av huspärmen i ordningsställas. Parkeringsplatser Styrelsen har diskuterat parkeringsfrågan (igen ) på uppkomna situationer och berörda medlemmar som hört av sig, vi har fått bryta ut frågan från styrelsen och haft en mindre grupp som diskuterat ärendet vid ett par tillfällen för att sedan stämma av förslaget i styrelsen som vi sedan fick ta upp med Q park som sedan återkom efter lite funderingar med ett nytt förslag som vi lämnar till stämman att ta beslut om. Tack till alla boende och medlemmar som hjälpt till med små och stora uppdrag, även alla i styrelsen ska ha sig stor eloge för väl genomfört arbete under Pierre Ahlby Lars Erik Fogh Mikael Bredberg Björn Engberg Kristofer Samuelsson Pär Grufman Helen Simson Mats Rågelid Nelson Mugenyi Robert Eriksson Katarina Olofsson Daniel Tiljander Rickard Ljung Björn Ljungcrantz 4

6 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna Framställan från styrelsen A.) GA:1 Styrelsen känner idag att GA:1 är en relativt osunt fördelad anläggning, vi har idag ca. 500 fastigheter som har direkt tillgång till denna via båtnadsvillkoret, men det är bara 250 fastigheter som betalar för anläggningen, vi har under året försökt att hitta vägar runt detta och haft en dialog med lantmäteriet. Att göra ompröva anläggningsbeslutet för att uppfylla båtnadsvillkoret trodde inte lantmätaren på, då det har gått för lång tid och man skulle omprövat anläggningen på 80 talet för att inkludera fler fastigheter. Vi har dock möjlighet till att ompröva anläggningsbeslutet framöver för att eventuellt få in fler fastigheter i anläggningen men rekommendationerna från lantmätaren är dessa, som även styrelsen delar: a. Att genom Upplands Bro kommun söka bidrag för anläggningen GA:1 (Lekpark och tennisplan) årligen för att kunna upprätthålla en standard och säkerhet en lekpark ska ha enligt de regelverk som finns uppsatta på Boverkets hemsida. Det innebär att Kakelstigens samfällighet fortsätter förvaltning utav denna med bidrag från Kommunen utöver dom medel som måste uttaxeras de inkluderade fastigheterna. 4:82 4:332. b. Att uppmana kommunen att ändra detaljplanen från kvartersmark till allmän yta och återta anläggningen i sin helhet där då Kommunen står för drift, skötsel och underhåll av denna anläggning då den allmänna nyttan har blivit större än var den var 1974 då anläggningen stiftades. Vi önskar att stämman tar beslut på hur styrelsen ska agera i frågan kring GA:1 utifrån dom 2 förutsättningar som angivits ovan.

7 Framställan från styrelsen B.) Antagande av ordningsregler Styrelsen har under året jobbat med att ta fram ordningsregler i Samfälligheten, vi önskar att stämman fattar beslut om att anta dessa ordningsregler (se bifogat dokument benämnt ordningsregler) C.) Byte av garageportar Våra garageportar är 41år gamla, vi har haft ett antal portar som ramlat ner och underhållet på dessa kommer vara kostnadsdrivande, enligt Villaägarna så är en garageports livslängd ca. 25år, vilket vi då har passerat för länge sedan. Styrelsen vill låta stämman besluta om att gå vidare med att byta ut dessa portar enligt bilagan benämnd som garageportar och ge styrelsen i uppdrag att a.) Ansöka om banklån hos Swedbank på 1.2MSEK. b.) Använda SEK utav underhållsfondens pengar Enligt den budget styrelsen framställt så kommer ingen justering ske av samfällighetsavgiften, vare sig negativt eller positivt. Dock har vi inte räknat med några större andra underhåll i denna budget, vi har dock som mål att ha SEK på underhållskontot för eventuella utgifter i underhåll och även som stöttning för betalning av lån (ränta och amortering) på banklånet om vi behöver. D.) Införande av parkeringsautomat Under de senaste 2 åren har parkeringsfrågan jobbats med i styrelsen, vi har legat på Kommunen om fler platser, vi har vridit och vänt på varenda tanke för hur vi ska tillgodose parkeringsplatser i området, vi har nått vägs ände i frågan och kommit fram till följande. Hanteringen av Q parks tillstånd är krångligt och kostnadsdrivande. Vi har väldigt få möjligheter till gäster att parkera sin bil. Vi har problem med blockerande bilar, där man kör ut en bil ur garage för att uppehålla en parkeringsplats till nästa bil i hushållet kommer hem. Tillstånd delas ut av boende till andra än Kakelstigens medlemmar. Garage används som förråd och man har bilen ute. För få platser. För lite rotation på bilar som fastnar över längre tid, i vissa fall även när deras garage står tomt. Med detta som underlag så tillsatte vi en parkeringsgrupp som diskuterade fram ett förslag som vi sedan satte oss i diskussion med Q park om. Q park menade då på att vi inte kunde lösa alla ovanstående punkter i det förslaget som vi hade och med närmare eftertanke så fastslog även styrelsen och parkeringsgruppen detta, vi bad då med punkterna ovan, att Q park skulle hitta ett sätt för vår parkeringsproblematik Förslaget som inkom från Q park är då följande: Q-Park erbjuder föreningen service tjänster vid tecknade av avtal:

8 Juridisk skyltning på era områden. Q-Park bekostar inköp samt installation av nya biljettautomater (2 st) till området som samtliga tar alla typer av kort och uppfyller bankernas krav för säkra kortbetalningar som ställs från banker Q-Park bekostar service, underhåll och uppdateringar av programvara på biljettautomater. Uppräkning av mynt respektive korttransaktioner. Erforderlig teknisk service av biljettautomater. Kostnadsfri parkeringsövervakning. Nyttjandet av tjänsten felanmälan 24 timmar om dygnet. Föreslagen taxa på besöksparkeringen skall vara x kr/h, xx kr/dygn & xxx kr/30 dagar Arrende utgår till samfälligheten med 25 % av intäkterna från biljettautomaterna Föreslagen löptid för avtalet/avtalen är 3 år. Förslaget från Q-park innebär således att dom installerar 2st parkeringsautomater, likt det dom gjort på Tarantellans parkering där parkeringsfrågan inte är ett problem efter det införandet. Vi kommer få en rotation på bilar, vi kommer inte heller ha parkerade bilar utomhus som har tillgång till garage, vi kommer dessutom kunna erbjuda våra gäster en rimlig chans att parkera sin bil i närheten av den person dom ska besöka. Utöver detta så skapas en intäkt för samfälligheten som kan vikas direkt åt parkeringsfrågor inklusive garage i framtiden, vi har fått tillstånd av Kommunen att anlägga dessa parkeringsautomater om stämman finner att vi bör göra så. Om förslaget röstas igenom kommer en arbetsgrupp att tillsättas som under 1 vecka får på sig att ta fram tarifferna på avgifterna för timme, dygn och eventuellt månadsparkering, därefter kommer en extrastämma utlysas för att fastställa tarifferna på det förslag som upparbetats av arbetsgruppen. Här behövs det då intressenter som ska ingå i arbetsgruppen. Om förslaget inte röstas igenom så betyder det i grund och botten att vi måste återgå till Q-parks tillstånd och ett nytt sådant avtal tecknas för 2015/2016. Styrelsens rekommendationer är att rösta för parkeringsautomatsinförande och tillsätta arbetsgrupp för att föreslå tariffer för extrastämma att ta beslut om.

9 Inkomna motioner E.) Delning av GA:3 (Kakelstigen och Porslinsstigen skiljs från Fajansstigen) Hej Vi vill lämna in en motion angående att dela samfälligheten mellan kakel/porslin och fajanstigen. Vi känner att våran samfällighet är för stor och tycker att det skulle vara bättre med 2 mindre samfälligheter (Fajansstigen) och (Kakel/porslin). Det skulle förenkla saker så mycket och gör det så mycket lättare att jobba effektivare inom styrelsen. Det blir mindre jobb och blir inte så utspridda och projekten blir inte så stora och omfattande. Med vänlig hälsningar Rickard och Liezel Ljung Svar från styrelsen Styrelsen har i sina diskussioner kommit fram till att styrelsen vare sig kan rekommendera stämman att avslå eller godkänna denna motion, då det har samtalats på gårdar om detta till och från i 30år så är det nu dags för er medlemmar att säga sitt. Det som händer vid ett eventuellt bifall av motionen är att vi skickar en skrivelse till lantmäteriet för begäran om omprövning av anläggningsbeslutet GA:3 för att ändra andelstal, lantmätaren får då i uppgift att utröna om alla villkor uppfylls för en eventuell ändring av andelstal. Sedan blir alla fastighetsägare informerade och kallade till ett möte där man kan yttra sig i ärendet, om det efter det blir så att andelstalet ändras och Fajansstigen utträder ur Kakelstigens samfällighet så måste en ny samfällighet skapas som förvaltar den anläggning som Fajansstigen i så fall får. Alla innestående medel på bankkonton och eventuella skulder kommer fördelas enligt de andelstal som i så fall blir, GA:3 har 135 andelar, varav 67st bor på Kakelstigen och Porslinsstigen och 68st bor på Fajansstigen. Lantmäteriförrättningen är förenat med en kostnad som är baserad på löpande tid och kostar 1.300: /timme som lantmätaren behöver på sig för att göra detta, alla inblandade fastigheter får dela på den kostnad och dessa pengar tas då från innestående medel. Styrelsen har ingen direkt uppfattning kom totala kostnaden, men Villaägarna meddelar att en förrättning nästan aldrig understiger :.

10 Bilaga Ordningsregler Fordonstrafik Området är BILFRITT. Endast nödvändiga transporter till och från fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. Vid sådan transport skall det ske helt på gåendes villkor. För mopeder gäller samma regler som för övriga motorfordon. "Nödvändigt" är när man inte kan bära det som medföres till/från fastigheten. Parkering Parkering av fordon får ske endast i garage och på de markerade parkeringsplatserna. Endast besiktningsgodkända fordon (kan vara avställd) får parkeras i garagen. Parkering av lastbilar och bussar över 3,5 T samt husvagnar får ej ske inom föreningens område, undantaget enstaka tillfällen och att det sker utan olägenhet för grannar. Det är förbjudet att parkera inom området utanför markerade p-platser. Det riskerar att försämra framkomligheten för t ex utryckningsfordon samt skada miljön. Garagen Garagen skall alltid hållas låsta. Din garageport ger tillträde till andras fordon. Vintertid gäller det att hålla låset i trim så att garaget är låst. Garagen är avsedda för uppställning av fordon. Annan verksamhet är ej tillåten. Garagen tillhör föreningen och får inte ändras utan styrelsens medgivande. Samfälligheten ansvarar för sin garageports säkerhet och funktion, även låset. Vid användning av motorvärmare skall tidur med maximerad inkopplingstid upp till 2-3 timmar per dygn användas Felaktigheter på garagen anmäls till styrelsen. Gemensamma förråd i garagen I dessa förråd finns för utlåning (endast till boende i området) Tapetbord, lång stege, skottkärror. Det finns även handdrivna motorgräsklippare att låna för att klippa de gemensamma ytorna. Åkgrasklippare och röjsåg körs och sköts av styrelsen utsedda och utbildade. Underhåll av maskiner sköts av gräsklippningsansvarige. Nyckel till förråden finns hos gårdsrepresentant. Matrialtransporter inom samfälligheten Uppenbara skador på föreningens mark ska utan dröjsmål åtgärdas/ bekostas av beställaren/transportören. Hit hör påverkad kantsten, skadad asfalt, skador på planteringar mm. Föreningen orienteras i förekommande fall. Ansvarig är den fastighet som beställt arbetet/transporten. För att minimera skaderisker ska transporter beställas med sådana fordon som inte utgör någon skaderisk på föreningens mark. Körning med motordrivet fordon på grönytor räknas som terrängkörning och är

11 förbjudet enligt terrängkörningslagen. Allmänt Den gemensamma ytorna är viktiga för oss alla det innebär att boende i samfälligheten har ett ansvar att deltaga på städdagarna. (2 ggr per år, vår och höst) Föreningens mark skall hållas prydlig och får inte användas för upplag av ved eller dylikt. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens mark. Gemensamma rabatter, grönytor och garageplaner skall skötas kontinuerligt, även mellan städdagarna. Lägg ALDRIG ut snö på gångbanan från din egen tomt, det försvårar avsevärt för fordon och för gångtrafikanter. Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på Samfälligheten. Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål åtgärdas/anmälas till styrelsen. Lek och bollspel på garageområdet är förbjudet, bl a av säkerhets- och skadeskäl. Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om dessa ordningsregler eller hänvisa till styrelsen. Husdjur skall hållas under uppsikt, gäller även katter. Tänk på att förorenad leksand kan ge besvär för barn. Avfall och återvinning Områdets sophantering med gemensamma containers är till för hushållsavfall. Det är viktigt att avfallet är i hela påsar och väl förslutet så att inget avfall hamnar utanför containern. Tömning av container ansvarar kommunen för. Andra fraktioner lämnas som tidigare på kommunens kretsloppscentraler (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp., trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, byggavfall m.m) Eller vid någon av kommunens tolv återvinningsstationer (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp.) Bredband/ledningar Det är varje fastighetsägares skyldighet att rapportera eventuell skada på kabelnät i vårt område. Kablar ligger mycket grunt på sina ställen och det kan vara lätt att skada dessa vid även enkla markarbeten. Om skada uppkommer eller att man misstänker att man skadat kabel skall styrelsen omgående tillkallas. Anser du att ordningsreglerna är felaktiga protestera inte genom att bryta mot dem påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!

12 Bilaga Garageportar Sammanställning och utdrag ur offert, för beslut av föreningsstämma. Utbyte av 137 st garageportar. Rivning, bortforsling och tippavgift på miljöstation av bef portar. Leverans och montering av nya portar. Virke som ev. behövs är inräknat men ej målning av detta. Plåtar till inklädnad är inräknat. Märke och modell: Dieden favorit Isolerad vipport, beklädd med stålplåt med stående rillor Standard kulör (Blyertsgrå) Sparkplåt i samma kulör som port. Ventiler i sparkplåt Släpgummilist Lås/handtag sitter 710 mm från mark. (uppflyttat 120mm från standard) Låshus men utan låscylindrar. Pris exklusive moms: portar: kr / st Tillval: Sparkplåt i avvikande färg 150kr/st Motordrift 5000kr/st i samband med montage, som eftermonterad extrautrustning,6000kr/st. Motordrift faktureras varje separat beställare. Ledtid för leverans ca 8 arbetsveckor efter beställning Montagetid ca 10st / dag Konsekvenser för förening och enskilda: Trösklarna måste bytas på samtliga garage oavsett om portarna byts eller ej. Att göra detta i samband med portbytet är förmodligen det billigaste alternativet. Materialkostnad ca 350kr/st, Arbetskostnaden uppskattas till 300kr/st. Leverantören är beredd att ta sig an detta i samband med ett byte. Portmekanismen innebär att rörliga delar, bestående av länkarmar och fjädrar, kommer befinna sig i sidan av portöppningen och en liten bit in i lokalen. Troligen kommer det inte ta mer plats än dagens plåtinklädnad av motvikterna men oskyddat. Klämrisker finns men man får räkna med att ingen står i portöppningen när den manövreras ändå. Skenorna i taket kommer försvinna helt. Höga och långa bilar kommer få bättre möjligheter att parkera i garagen genom att portkonstruktionen svänger ut ur garaget mer vid öppning och stängning än dagens portar.

13 Kostnaden för Samfälligheten blir: Portar 137 x 7950= Lås 137 x 500= Sparkplåt 137 x 150= Trösklar 137 x 650= Summa Summa ink moms ,50 Kostnad per delägare ,50 / 135 = ,72 Detta kan innebära att samfällighetsavgiften kan komma att justeras över tid för att finansiera bytet av garageportar, men endast om övriga utgifter och underhåll kräver det då budgeten håller för att byta garageportar med bibehållen nivå på samfällighetsavgift som nu råder: 2.900: /kvartal och fastighet Tyvärr kommer det en dag när portarna måste bytas vare sig vi har råd eller ej så det går inte att låta bli för att spara pengar då anläggningslagen kräver att underhåll och förnyelse görs med föreningens medel samt med lån från bank eller andra finansiella institut. Vi har idag haft ett 10 tal portar som ramlat ner under en 3 års period, vi ser ökat slitage och handhavandefel som gör dessa portar direkt farliga för allmänheten. De som vill ha eldrift på porten kommer få en faktura direkt från leverantören. Ansvaret för underhåll och säkerhet ankommer helt på den som installerat utrustningen.

14

15

16

17

18

19

20 PRELIMINÄR BUDGET KAKELSTIGENS SAMFÄLLIGHET GA:1 INTÄKTER Samfällighetsavgift GA: , , Påminnelseavgifter 0,00 100,00 S:a INTÄKTER , ,00 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 4010 Inköp materiel och varor ,00 S:a RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 1000, ,00 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 5010 Lokalhyra Brunna gård (Årsmöte) 200,00 300, Mötesförnödenheter (Styrelsemöten) 1000, ,00 Hemsidan 60,00 60, Revisionsarvode 400,00 400, Förbrukningsmaterial 400,00 400, Reparation o Underhåll 0, , Skattefri bilersättning 800,00 800, Kontorsmateriel 100,00 100, Trycksaker o Tryckeriarbeten 2000, ,00 Frimärken & Postbefordran 40,00 40,00

21 6211 Telefon 200,00 200, Försäkring Villaägarförbundet 23200, , Styrelsearvode 11400, ,00 Redovisningstjänster 200, ,00 Revisionsarbete (Bokslut) 0, , Faktureringstjänst 1000, , Bankkostnader 1000, , Postfack 400,00 400, Övriga externa tjänster 350,00 350,00 S:a ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 42750, ,00 PERSONALKOSTNADER 7011 Lön gräsklippning 10000, ,00 Drivmedel gräsklippare 600,00 600, Övriga kostnader 200,00 200,00 S:a PERSONALKOSTNADER 10800, ,00 S:a RÖRELSENS KOSTNADER 54550, ,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 45450, ,00 S:a FINANSIELLA INTÄKTER o KOSTNADER 45450, ,00 SPARANDE

22 1936 Underhållskonto GA: , ,00 S:a SPARANDE 45450, ,00 S:a ÅRETS RESULTAT 0,00 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00

23 PRELIMINÄR BUDGET KAKELSTIGENS SAMFÄLLIGHET GA:3 INTÄKTER Samfällighetsavgift GA: , , Påminnelseavgifter 1100, ,00 S:a INTÄKTER , ,00 SKULDER OCH EGET KAPITAL 2399 Övriga långfristiga skulder (Amortering) 0, ,00 S:a SKULDER OCH EGET KAPITAL ,00 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 4010 Inköp materiel och varor 40270, , Inköp gård 1 0, , Inköp gård 2 0, , Inköp gård 3 334, , Inköp gård , , Inköp gård , , Inköp gård , , Inköp till lekplatser 1878, , Inköp till städdagar 9352, , Snöröjning o sandning 89248, ,00

24 4230 Förnyelse o Underhåll 68407, , Trädvård 13057, ,00 S:a RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER , ,00 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 5010 Lokalhyra Brunna gård (Årsmöte) 850,00 650, Mötesförnödenheter (Styrelsemöten) 8022, , El för belysning 1113, , Städning och renhållning 13479, , Containrar 23932, , Reparation/Underhåll av garage 44632, , Centralantenn , , El Garage 28831, , Vatten o Avlopp , , Hyra maskiner/teknisk anläggn. 7588, , Övriga bränslen 143,26 400, Förbrukningsinventarier 11789, , Förbrukningsmaterial 533,00 200, Reparation o Underhåll , , Skattefri bilersättning 5550, , Frakt/transp/försäkr varudistr 1449, , KFM Indrivningskostnad 1800, , Kontorsmateriel 1922, , Trycksaker o Tryckeriarbeten 39608, , Telefon 1000,00 800, Försäkring Villaägarförbundet 23200,00 0, Självrisker vid skada 8880,00 0, Styrelsearvode 51628, , Revisionsarvode 1998,00 599, Revisionsarbete (Bokslut) 10000, ,00

25 6535 Faktureringstjänst 11036, , Bankkostnader 6468, , Postfack 1687, , Övriga externa tjänster 1775, ,00 S:a ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER , ,00 PERSONALKOSTNADER 7011 Lön gräsklippning 10500,00 500, Lön garageansvarig 4000, , Gårdrepresentanter 12000, , Projektpengar 4999, , Övriga kostnader 21340, , Lagstadgade sociala avgifter 46766, ,00 S:a PERSONALKOSTNADER 99605, ,00 S:a RÖRELSENS KOSTNADER , ,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,00 RÄNTOR 8120 Räntekostnader 85,00 1,2milj x 4,5% 54000, Ränteintäkter 3495, ,00

26 S:a RÄNTOR 3410, ,00 S:a FINANSIELLA INTÄKTER o KOSTNADER , ,00 SPARANDE 1931 Underhållskonto GA: , ,00 ÅRETS RESULTAT 8999 Årets resultat ,82 0,00 S:a ÅRETS RESULTAT ,82 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 400,00 0,00

27 Fullmakt för röstning vid årsstämma 2015 Jag: Texta som är % ägare till fastigheten Brunna 4: ger fullmakt till: Texta som är % ägare till fastigheten Brunna 4: att föra min talan och vid omröstning avge min röst under Kakelstigens samfällighetsförenings årsstämma torsdagen den 20 mars Kungsängen den: Namnteckning: Egenhändig namnteckning bevittnas: Namn: Namnförtydligande: Texta Adress: VIKTIGT! Enligt 49 i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem (= fastighet) utöver sin egen röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Om inte annat framgår av stadgarna får ombudet företräda endast en medlem. Regeln har kommit till för att hindra medlem att samla in fullmakter från andra medlemmar och därmed skaffa sig ett avgörande inflytande på sammanträdet. Ombudet skall ha fullmakt från sin uppdragsgivare. Fullmakten skall vara undertecknad och innehålla uppgifter om vem som är ombudet och vilket sammanträde som fullmakten avser. Om en fastighet (= en medlem/röst) ägs av två eller flera personer, dvs. två eller flera personer har lagfart på fastigheten föreligger samäganderätt. För att den ena fastighetsägaren ensam skall kunna utöva rösträtt för den samägda fastigheten vid en föreningsstämma fordras att han/hon har fullmakt från den andra fastighetsägaren. Om fullmakt inte presenteras vid stämman faller möjlighet att medverka vid omröstning helt bort för den specifika fastigheten. Ombudsspärren, dvs. att ombudet endast får företräda en medlem utöver sin egen röst, påverkas inte av fullmakt som avser samägandekretsar. Detta innebär att om en fastighet 1:5 ägas av personerna A och B kan A vid stämman företräda fastigheten 1:5 med fullmakt från B utan att detta påverkar hans rätt att även vara ombud för medlemmen C (fastighet 1:6). Vid samägande av fastighet 1:6 krävs fullmakt från båda makarna/samborna för att A skall vara ombud för deras fastighet.

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2013-05-22

Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Samfällighetsföreningen Stackmyran 2 inbjuder härmed samtliga medlemmar till årsstämma. Tid: 22:a maj, kl 19:00. Plats: Uggleskolans matsal Förslag till dagordning: 1

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening Delges: Fastighetsägare i Segersängs samfällighetsförening Datum: Tisdagen den 31 maj 2011 Tid: 19:00 Plats: Vanstaskolans matsal, Ösmo Dagordning:

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg. Årsmöte 2015-03-23

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg. Årsmöte 2015-03-23 Samfällighetsföreningen Krusboda Torg Årsmöte 2015-03-23 Samfällighetsföreningen Krusboda Torg Förslag till dagordning för årsstämman 2015 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordningen 3. Val av

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 203 Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk 2014-03-14 SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget Årsredovisning för SFF Sickla Allé garaget Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 SFF Sickla Allé garaget 1(8) Styrelsen för SFF Sickla Allé garaget, Nacka Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer