AFFÄRSPLAN Styrelsen för teknik och service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN

2 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning... 7 Lokaler och logistik... 8 Verksamhetsstöd... 9 Vägledning STYRNING... 11

3 Vårt uppdrag Vår verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder, därför heter styrelsens styrdokument affärsplan. Kommunfullmäktiges direktiv till styrelsen: Styrelsen för teknik och service ansvarar efter avtal och enligt av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen särskilt givna direktiv för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området. Styrelsen tillhandahåller även servicetjänster till kommunens samtliga nämnder och styrelser. Tjänsteutbudet varierar över tid beroende på kundernas/brukarnas önskemål och behov. Styrelsen säkerställer i alla de uppdrag får att de policyer kommunfullmäktige fastställt implementeras enligt kommunstyrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen verkar särskilt för att ha en effektiv organisering som bidrar till att hålla kommunens nettokostnadsutveckling på en låg nivå. Utifrån direktivet har en affärsidé och vision formulerats. Vision Teknik & service verkar uthålligt och långsiktigt för att underlätta och förenkla vardagen för Uppsala kommuns invånare i allmänhet och våra kunder i synnerhet. Affärsidé Teknik & service förenklar din vardag! Framgångsfaktorer Affärsidén ska genomsyra allt arbete som sker gentemot kunder och inom förvaltningen. För att lyckas med det har fyra framgångsfaktorer tagits fram: Kundfokus Vi ska vara lyhörda mot våra kunder och anpassa vårt utbud efter deras önskemål och behov. Vi tar med oss uppdrag tillbaka till organisationen som vi inte i nuläget utför och skaffar oss samarbetspartners som kan hjälpa oss med att underlätta våra kunders vardag. I och med detta synsätt måste vi ofta göra kundens mål till våra mål. Vi intar en konsultativ roll och utvecklar tjänster och produkter tillsammans med våra kunder. Flexibilitet Vi vill göra mer gemensamt, både inom förvaltningen och tillsammans med andra aktörer. Vi samutnyttjar den breda kompetens och övriga resurser som finns hos oss och hos våra samarbetspartners. Vårt tjänsteutbud är i ständig utveckling och följer kundernas förändrade behov. Organisationen anpassas till nya förutsättningar. Ständig effektiv utveckling Vi är en utvecklande organisation. Vi vidareutvecklar befintliga tjänster och nyutvecklar nya tjänster tillsammans med våra kunder. Vi har styrkan att utveckla och avveckla av egen kraft. Vi strävar efter en ständig effektivitetsutveckling för att hålla nettokostnadsutvecklingen på en låg nivå. Helheten överordnad delarna När vi utvecklar eller effektiviserar ska nyttan för hela förvaltningen överordnas nyttan för den enskilda organisatoriska delen. Styrkan hos Teknik & service finns i den breda kompetens och kunskap som våra medarbetare besitter. 3 teknik & service AFFÄRSPLAN

4 VÅR omvärld I kommunens styrdokument Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) ges de förutsättningar som ägaren, dvs. kommunfullmäktige, anger för styrelsen. Direktiv i IVE I IVE:n anger även kommunen de ägardirektiv som gäller för styrelsen. Under perioden är följande områden styrelsens direktiv. 1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera ett belopp motsvarande 1,6 procent av omsättningen. För Teknik & service innebär det 10 miljoner per år perioden och 11 miljoner kronor per år perioden Utöver detta ska respektive styrelse, som justering för den sänkning som görs av den interna debiterade arbetsgivareavgiften, till finansförvaltningen leverera ett belopp motsvarande 0,5 procent av omsättningen för Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. 3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga. 4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet. Ekonomiska förutsättningar För Uppsala kommun är en ekonomi i balans det enskilt viktigaste för att kommunen långsiktigt ska klara sina åtaganden. Uppdragsnämndernas samlade budgetutrymme har minskat med 110 miljoner kronor jämfört med 2013 på grund av nya regler för skatteutjämningen. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för att möjliggöra god service till medborgarna har förändrats för flera av våra kunder. Teknik & service ska säkerställa att kommunens nettokostnadsökning blir så låg som möjligt och måste ständigt se över kostnaderna så att varje krona nyttjas så effektivt som möjligt. I IVE beräknas en prisförändring på 2,3 procent för 2014 (för såväl arbetskraft som övriga kostnader). Detta kopplat med det generella effektiviseringskravet på 1,2 procent gör att vi måste vara restriktiva med prisökningar. Samhällsansvar Teknik & service är kommunens egen leverantör av ett flertal tjänster. Som en del av det offentliga samhället är det av vikt att all verksamhet tar ett samhällsansvar. Två områden som är angelägna under planperioden är att minska tjänsternas miljöpåverkan och att bidra till att minska andelen medborgare som lever i utanförskap. Nya gränssnitt och arbetssätt Våra kunder har under de senaste åren genomgått stora förändringar i såväl organisation som arbetssätt. Det innebär att vi har nya roller, kontaktytor och styrning att möta som kräver nya metoder och nya affärsmönster hos oss. En tydlig trend, som syns i Uppsala kommun och i andra organisationer är en utveckling mot ett processorienterat arbetssätt. Att arbeta processorienterat innebär att flytta fokus från funktion till nytta hos kunden/brukaren. Teknik & service ska möta kundens processer med ett väl fungerande gränssnitt i de egna processerna. Nya tjänsteerbjudanden Teknik & service kan ha två roller som leverantör, den ena är att fungera som möjliggörare åt kunden och den andra är att vara en kvalitativ leverantör som pressar priser i konkurrens med andra aktörer. Det som andra kan göra bättre och billigare ska vi inte göra, vi ska konkurrera med kvalitet och hög kompetens. Genom att samordna kundens behov blir vi kommunens ingång till en fullödig 4 teknik & service AFFÄRSPLAN

5 tjänst genom att samverka med våra underentreprenörer. Våra tjänster ska möjliggöra för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att förstå våra kunders behov och hur vi kan förenkla deras vardag kan vi skapa ett högre värde för våra kunder och därmed underlätta för Uppsala kommuns medborgare att få god samhällsservice. Kommunikation Ett viktigt område för alla i Uppsala kommun är att öka utvecklingstakten gällande e-tjänster. Enligt IVE är digitala tjänster norm vid kontakt med medborgare och förtroendevalda. För oss gäller det att hitta nya digitala lösningar riktade till såväl medborgare som kunder. möjliggörare leverantör rådgivare samordnare konkurrenskraftig leverantör med hög kvalitét Teknik & service kan ha två olika typer av roller. 5 teknik & service AFFÄRSPLAN

6 Policyer De av kommunfullmäktige antagna policyerna ska vara en grund för alla våra verksamheter. Policy för Hållbar utveckling Policyn har tre utgångspunkter, de mänskliga rättigheterna, ett ansvarsfullt resursutnyttjande och tillväxt. Dessa har definierats i sju övergripande inriktningsmål. Tre av dessa är särskilt viktiga för Teknik & service under planperioden. De tre innebär att skapa möjligheter för grupper som står utanför arbetsmarknaden, säkerställa att kommunens medborgare och medarbetare bemöts på ett jämställt sätt och att aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan. För att stärka arbetet med inriktningsmålet gällande minskad klimatpåverkan har Teknik & service gått med i Uppsala klimatprotokoll som en egen part. Arbetsgivarpolicy Uppsala kommun antog policyn i februari Policyn gäller hela kommunkoncernen och bygger på den gemensamma värdegrunden demokrati, likabehandling och rättssäkerhet och beskriver hur medarbetarskapet och ledarskapet ska vara. Ett område som vi prioriterar är implementering av vår varumärkesplattform där frågor kring ledar- och medarbetarskapet är en viktig del. IT-policy Uppsala kommun antog i augusti 2012 en ny IT-policy. Den grundar sig på en helhetssyn, användarvänlighet, flexibilitet och effektivitet samt tillgänglighet. IT-lösningar ska möjliggöra verksamhetsutveckling som kommer medborgaren/brukaren till gagn, gärna genom olika e-tjänster. Kommunikationspolicy All kommunikation från och inom kommunen ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, saklighet och snabbhet. För Teknik & service innebär det att vårt bemötande, både det personliga och skriftliga, präglas av respekt och tillit, att vi svarar på frågor så snabbt som möjligt (inom tre dagar) samt att vi tar ansvar för att frågor besvaras. Teknik & service använder sig av Uppsala kommuns grafiska profil vid kontakt med andra än kommunkoncernen. Inom kommunen använder vi oss av den egna grafiska profilen som godkänts av informationschefen. Kvalitetspolicy Uppsala kommuns kvalitetspolicy har fokus på medborgarens upplevelse av kommunal service. För Teknik & service innebär det att våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitet där förslag och klagomål ses som en viktig del av det ständiga förbättringsarbetet. De vi kommer i kontakt med, bemöter vi med engagemang, lyhördhet och respekt. Vi vill upplevas som engagerade, innovativa och ansvarsfulla. Våra tjänster har hög tillgänglighet. Minoritetspolicy Minoritetspolicyn grundar sig i förhållningssättet att alla oberoende av nationell eller kulturell tillhörighet bemöts med respekt och ges stöd att bevara minoritetsspråk och kultur. Det innebär bland annat att information ska ges på minoritetsspråk i den mån det behövs. Teknik & service har med anledning av policyn skapat en tjänst där god kompetens i minoritetsspråket finska finns. Policyn ska i all kommunikation med medborgare beaktas. Upphandlingspolicy Syftet med Uppsala kommuns upphandlingspolicy är att minska kommunens samlade kostnader för inköp av varor, byggentreprenader och tjänster. All upphandling ska ske inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling). Ramavtal ska alltid tecknas och användas där så är möjligt. Det innebär att Teknik & service anskaffning av varor och tjänster alltid ska ske på mest möjliga effektiva sätt så att våra kunder i slutskedet erhåller rätt pris på de tjänster vi erbjuder. 6 teknik & service AFFÄRSPLAN

7 Fastighet OCH anläggning Exempel på tjänster är drift och utveckling av parker, sport- och fritidsanläggningar, mark och fastigheter. Affärer Dessa tjänster omsätter ca 650 miljoner kronor vilket motsvarar mer än hälften av Teknik & service samlade omsättning. Efter ett par år med sjunkande volym har trenden vänt och försäljningen stigit de senaste åren. Det beror på en ökande befolkning och verksamhet inom Uppsala kommun som lett till ökade investeringsuppdrag inom fastighetsområdet och stora exploateringsprojekt. Uppdragsgivare består främst av Kontoret för samhällsutveckling och kommunala bolag. Marknad I takt med att Uppsala växer i storlek och som evenemangsstad förutses efterfrågan på exploaterings- och utvecklingsuppdrag att fortsätta öka. En viktig roll för Teknik & service under planperioden blir att aktivt arbeta för att lyfta effektiviseringar inom driftsperspektivet ända från projekteringsfasen. Med hög kompetens och genom att vara en aktiv part i kundens planeringsskede kan våra tjänster bidra till en effektiv drift och därmed Uppsalas fortsatta goda utveckling. Prisutveckling Detta tjänsteområde har under många år varit konkurrensutsatt och våra priser jämförs kontinuerligt med andra leverantörers genom anbudsförfaranden, vilket säkerställer att vi håller en marknadsmässig nivå. För fortsatt konkurrenskraft ska våra priser under planperioden endast höjas i enlighet med branschindex. Underentreprenörer Genom en hög andel underentreprenörer är Teknik & service en partner som effektivt verkställer uppdrag genom att utreda, projektera och upphandla stödresurser och underentreprenörer. Andelen underentreprenörer ska vara fortsatt hög så att vi säkerställer leverans med rätt kvalitet och rätt tid samtidigt som vi måste ha en tillräckligt stor egenregi för att behålla kompetensen att beställa, kvalitetssäkra och följa upp underentreprenörer. En hög utvecklingstakt kommer att krävas för att möta kommunens förändrade behov vilket ska åstadkommas genom att skapa strategiska samarbeten med utvalda underentreprenörer. Kompetenskrav Ny teknik är en stark drivkraft för att utveckla dessa tjänster och för att uppnå strängare miljömål. Alltmer avancerade lösningar ställer dock nya krav på kompetens samtidigt som det förväntas råda en brist på denna typ av arbetskraft. Detta kommer att tvinga fram nya samarbetsformer och behov av att anpassa lönestrukturer. Kundnöjdhet Kommunikationen med kund ska förbättras då genomförda kundundersökningar visar att kunderna upplever att den ibland brister. Det gäller framförallt under pågående projekt då en kontinuerlig dialog ska föras kring tid- och kvalitetsplaner. 7 teknik & service AFFÄRSPLAN

8 LOKALER OCH LOGISTIK Exempel på tjänster är lokalvård, IT-infrastruktur, posttransporter och lokalsäkerhet. Affärer Med intäkter på ca 150 miljoner kronor svarar dessa tjänster för procent av förvaltningens omsättning. Tjänsteområdet har vuxit de senaste tre åren till följd av ökad efterfrågan på lokalvård, samtidigt som logistiktjänsterna minskat i omfattning. Affärerna består av såväl längre uppdrag som styckeförsäljning. Vård & bildnings verksamheter är den viktigaste uppdragsgivaren. Marknad Efterfrågan förväntas under planperioden att öka till följd av högre krav på effektivitet, säkerhet och miljö/klimat. Teknik & service har en viktig roll i att minska kostnader och miljöpåverkan genom att samordna transporter på fler områden och erbjuda tjänster som förenklar för kunderna att optimera sitt fordonsutnyttjande. Våra tjänster inom lokalvård ska svara mot ökade miljökrav vilket påverkar val av metoder och hanterande av kemikalier och avfall. Teknik & service ska även underlätta utvecklingen av kommunens gemensamma IT-infrastruktur. Prisutveckling För att bidra till kommunens kostnadseffektivisering ska tjänsterna standardiseras så mycket som möjligt. Vi ska i ökad utsträckning utlova en specificerad nivå på standard, vilket kommer att ställa större krav på kvalitetskontroll och checklistor. Inom lokalsäkerhet kommer nyttjande av smart teknik vara en viktig nyckel till att skapa mer rationella lösningar. Inom transporter ska utvecklingen främst fokusera på nya arbetssätt. Genom standardisering, ny teknik och nya arbetssätt ska prishöjningar mot kund undvikas under planperioden. Underleverantörer Huvuddelen av volymen inom lokalvård ska fortsatt utföras i egen regi för att utgöra ett alternativ till privata aktörer och erbjuda tjänster som är anpassade till kommunala verksamheters behov. Inom IT-infrastruktur, säkerhet och transport ska andelen underleverantörer fortsatt vara hög. Här erbjuder Teknik & service helhetslösningar som förenklar för våra kunder genom att med hög kompetens inom området samla uppdrag, samarbeta med underleverantörer och samordna leveranser. Kompetenskrav Efterfrågan på mer kunskapsintensiva tjänster bidrar till att andelen underleverantörer minskar något vilket är en trend som förutses fortsätta. Detta kommer även att tillsammans med mer teknikintensiva tjänster och förändrade arbetssätt att ställa nya kompetenskrav. Kundnöjdhet Det saknas aktuella resultat från kundundersökningar inom tjänsteområdet och i tidigare mätningar framstod informationen som en relativ svaghet. För att säkerställa att tjänsterna utvecklas i linje med kundernas behov ska kommunikationen med kunderna förbättras. 8 teknik & service AFFÄRSPLAN

9 Verksamhetsstöd Exempel på tjänster är lönehantering, projektledning, GIS-tjänster, informationstjänster och systemförvaltning. Affärer Tjänsteområdet har en omsättning på ca 200 miljoner kronor motsvarande knappt en femtedel av Teknik & service samlade intäkter. Volymen har ökat till följd av stor efterfrågan på IT-stöd, kommunikationstjänster, ekonomitjänster och bemanningslösningar. Det förekommer en del korta uppdrag främst inom kommunikation, men affärerna utgörs framförallt av långa uppdrag som ofta består av kommungemensamma bastjänster. Därav är kommunstyrelsen största uppdragsgivare inom området, följt av Vård & bildning. Marknad Dessa tjänster möjliggör för kommunens verksamheter att fokusera på kärnverksamheten och är i flera fall en förutsättning för en effektiv kommun. Efterfrågan förväntas därför bestå. IT är en viktig byggsten där Uppsala kommun ska ligga i framkant. Vilken roll Teknik & service ska ha på IT-området kommer att utkristalliseras under planperioden. Bemanningslösningar är ett växande område där Teknik & service kan inta en samordnande roll och bidra till en mer kostnadseffektiv och flexibel bemanning inom kommunen. Genom att sälja mer till de kommunala bolagen ska marknaden breddas och försäljningspotentialen öka. Prisutveckling Fokus i tjänsteutvecklingen ska ligga på att effektivisera det basutbud som kunderna efterfrågar genom att standardisera såväl tjänster som arbetssätt. Standardisering, regelstyrning och återanvändning ska prägla kommunens IT-lösningar och vår tjänsteutveckling. Detta ska möjliggöra att prishöjningar kan undvikas, vilket är avgörande för våra affärsmöjligheter med tanke på kommunens effektivitetskrav. Underleverantörer Kommunikation, IT-stöd och konsulttjänster har en hög andel underleverantörer motsvarande procent av kostnaderna. Bemanning, ekonomi och lönetjänster är personalintensiva och utförs främst i egen regi. Nyrekryteringar till följd av fler uppdrag gjorde att andelen underleverantörer minskade Förväntad tillväxt inom bemanningstjänster medför att denna utveckling fortsätter under planperioden. Kompetenskrav Utbudet är mycket rörligt och påverkas bland annat av att digitalt ska vara norm vid all kommunikation. Utvecklingen går mot mindre tryck och mer webb och mobila lösningar. Innehåll och konversation i sociala medier ökar och enkelriktad reklam minskar. Sökmotoroptimering på webben och systematisk omvärldsbevakning behövs för att möta den snabba utvecklingen. Det kommer att råda brist på kvalificerad ITkompetens. Kundnöjdhet Kundundersökningar visar att effektiviteten och kommunikationen kan förbättras. Detta ska åtgärdas genom att skapa välfungerande e-tjänster som effektiviserar både den egna verksamheten och kundernas vardag. 9 teknik & service AFFÄRSPLAN

10 VÄGLEDNING Exempel på tjänster är studie- och yrkesvägledning, växel, varuanskaffning och felanmälan. Affärer Dessa tjänster omsätter ca 150 miljoner kronor vilket utgör procent av förvaltningens totala omsättning. Tjänsteområdet har vuxit de senaste åren till följd av försäljning av fler datorer och utökade uppdrag inom studie- och yrkesvägledning. Affärerna består främst av långa uppdrag förutom försäljningen av varor och datorer. Vård & bildning är den största uppdragsgivaren, följt av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Marknad Höga krav på att tillhandahålla medborgardialog och tillgänglighet genom e-tjänster förväntas driva efterfrågan. Teknik & service ser en potential i att erbjuda ett samordnat kundcenter och på så sätt förenkla för verksamheterna men framförallt för medborgarna. Även supporttjänster mot medarbetare inom kommunen ska i ökad utsträckning samordnas och digitaliseras. I takt med att kommunens e-handel har byggts ut har Teknik & service roll när det gäller inköp förändrats. Vårt mervärde är att vägleda kommunens verksamheter till miljövänliga och kostnadseffektiva inköp vilket det förväntas finnas ett fortsatt stort behov av. Insikter i samhället om att väl underbyggda val bidrar till en mer effektiv skol- och arbetsmarknad förväntas bidra till en stabil efterfrågan på studie- och yrkesvägledande tjänster. Genom att bredda marknaden mot de kommunala bolagen finns en tillväxtpotential. Prisutveckling Effektivisering av arbetssätt och digitalisering av tjänster ska möjliggöra att prisjusteringar helt undviks under planperioden om inte uppdragen förändras. Underleverantörer Detta är personalintensiva tjänster där andelen underleverantörer fortsatt ska vara låg. Kompetenskrav Genom intern samordning av våra uppdrag ska vi skapa enkla kontaktvägar till kommunal service för såväl medborgare som medarbetare. Vi ska utveckla kompetens kring kommunikationskanaler och erbjuda rätt kanal till olika målgrupper. Digitala lösningar ska finnas med i all tjänsteutveckling. Samtidigt finns ett fortsatt behov av en personlig kontakt som bör beaktas. Hög service förväntas bli ett mycket viktigt konkurrensmedel vilket medför ett ökat behov av att mäta och kravställa på denna kompetens. Kundnöjdhet Service- och bemötandefrågor ska vara en prioriterad fråga hos alla ledare och medarbetare. 10 teknik & service AFFÄRSPLAN

11 Styrning De strategiska ändringar som ska åstadkommas under 4-årsperioden sammanfattas enligt följande: Mål, strategier och effektivisering Under planperioden ska vi säkra tydliga strategiska prioriteringar där värdehemtagning ständigt säkerställs genom kvalitetssäkrade signalsystem. Tjänsteutveckling I framtiden ska vi systematiskt utveckla proaktiva lösningar som skapar nytta för oss, våra uppdragsgivare och kunder. Intern och extern kommunikation Detta ska ändras till ett tydligt ledarskap med klara målsättningar, engagerade medarbetare och väl fungerande kunddialog. Miljöpåverkan Vi har en systematik i vårt miljöarbete som också fungerar som en byggsten i vårt varumärke. Social hållbarhet Att tillföra kompetens genom grupper som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är en självklarhet och är en viktig komponent i vårt varumärke. 11 teknik & service AFFÄRSPLAN

12 vi blir en naturlig samarbetspartner som arbetar för en god kommun åt uppsalaborna. Finansiellt Finansiell uthållighet, mervärdesskapande för kommunorganisationen våra kunder blir mer än nöjda så att Kund Vi skapar mervärde för våra kunder genom unika tjänsteerbjudanden som genererar mer än nöjda kunder med hög kvalitet leverera strategiska processer så att Inre processer De viktigaste processerna som gör att vi skapar mervärde för våra kunder Process 1 Process 2 Process 3 Vi möjliggör för våra medarbetare att Utveckling Kompetens, Kultur, Infrastruktur perspektiv Teknik & service arbetar med styrmetoden balanserad styrning, syftet med det är att arbeta med alla delar av verksamhetsutveckling. Innehållet i perspektiven beskrivs i modellen ovan. 12 teknik & service AFFÄRSPLAN

13 13 teknik & service AFFÄRSPLAN Teknik & service, Uppsala kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer