Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning AB (publ.)

2 Innehåll Sammanfattning av Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling 6 Styrelse och koncernledning 7 Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödeanalys 14 Moderbolaget Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 17 Kassaflödeanalys 18 Omräkningsbryggor 19 Noter 20 Revisionsberättelse 28 Distributionspolicy för årsredovisning 29 Årsstämma Årsstämman i TrustBuddy International AB äger rum torsdagen den 10 april 2014 klockan Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 4 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Wallingatan 12, STOCKHOLM eller per e-post: senast fredagen den 4 april 2014, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 4 april 2014 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag. Tidpunkter för ekonomisk information 2014 Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: For additional information, please contact: Internet: 2

3 Sammanfattning av 2013 Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (38,4) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -5,2 (3,9) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-2,2) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 93,2 (8,7) Mkr. För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas Omräkning av tidigare perioder Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor samt Justering av räkenskaperna för tidigare perioder sid 20. NYCKELTAL FLERÅRSÖVERSIKT Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg 3,4 Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg *2010 och tidigare avser 360 Holding AB Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 3

4 VDs kommentarer Kära aktieägare! TrustBuddy har under året etablerat sig som världens största P2P-aktör inom segmentet smålån har varit ett mycket spännande och intressant år där vi i högt tempo har expanderat vår marknad, utvecklat plattformen och förstärkt vår organisation. Bristen på kapital för utlåning var under den senare halvan av 2013 en utmaning för bolaget. Trots detta lyckades vi på helårsbasis leverera en ökning av lånevolymen med hela 115 procent, vilket vi anser vara mycket bra under givna omständigheter. Bristen på kapital var förutsedd och vi har under året arbetat med stort fokus för att hitta starka institutionella investerare för att säkra fortsatt kraftfull expansion både på befintliga och nya marknader. Genom en transaktion i flera led under december månad, säkrade vi bolaget 180 Mkr fördelat mellan eget kapital och lånekapital, och fick samtidigt in de institutionella ägare som vi hoppats på. Det stora internationella intresset som vi nu upplever, tyder på att 2014 blir en milstolpe och en brytpunkt både för TrustBuddy och för övriga internationella P2P-aktörer. Till följd av det tillförda kapitalet står vi nu bättre rustade än någonsin både organisatoriskt och finansiellt. Vi har förstärkt vår förmåga, kompetens och processer och har samtliga verktyg som krävs för att kapitalisera på den fortsatt kraftiga ökningen i efterfrågan. TrustBuddys fokus på P2P-långivning med hög marginal och med den unika egenutvecklade IT-plattformen har medfört att bolaget har etablerat sig som en världsledare inom segmentet. Med en avkastning som är tre gånger genomsnittet för segmentet och med den drivkraft till ökade lånevolymer som det tillförda kapitalet ger, är det vår bedömning att bolagets omsättning kommer att fördubblas under Vi fortsätter nu vårt långsiktiga arbete och har en stark tro på att de resultat som nu genereras ska skapa ett ännu större positivt intresse för aktien och jag ser med glädje fram emot ett spännande 2014 tillsammans med mina medarbetare, kunder och aktieägare. Jens Glasø VD, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet:

5 TrustBuddy i korthet TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. Bolagets totala antal aktiva marknader uppgår till 11 länder vilket tar TrustBuddy till en ledande position i Europa. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddys egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt genom supportfunktioner på respektive marknad och land. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International AB (publ) org. nr , som är listat på NASDAQ OMX First North. Marknadsöversikt Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under 2013 fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. Bolaget ser inga tecken som tyder på att den nordiska och europeiska marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga direkta konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, (P2P) plattform, inom segmentet för kortfristig finansiering. Detta indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets expansion och marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys aktiva geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. 5

6 Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling 2013 Aktier och aktiekapital TrustBuddy har per den sista december aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Under året har följande händelser ägt rum: Antal aktier Aktiekapital, SEK Händelse Förändring aktie Totalt Förändring Totalt Kvotvärde, SEK Kontantemission ,04 Kontantemission ,04 Kontantemission ,04 Vid utgången av 2013 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier. Utestående optioner Optionsprogram finns, se stycke Incitamentsprogram sid 10. Handelsplats och kursutveckling Vid årets början var aktiekursen 1,05 kr, vid årets sista handelsdag var kursen 2,60 kr. Marknadsvärdet var per årets slut 848,3 (272) Mkr. Aktiekursen per var 1,03 kr. Ägarförhållanden TrustBuddy hade 2177 aktieägare per den 28 december Tabellen bredvid visar bolagets fem största ägare per den 28 december Aktieägare Antal aktier Andel % DEUTSCHE BANK AG LDN-PRI- ME BROKER, AGE FULL TAX ,2 JAC INVEST AS ,8 NETFONDS ASA, NQI ,1 LUX-NON-RESIDENT/ DOMESTIC RATES ,1 SPAREBANK 1 MARKETS AS ,6 Resterande aktieägare ,1 Summa Utdelningspolitik För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. 6

7 Styrelse Eivind Jørundland, Styrelsens ordförande Född 1960 Sysselsättning: Eivind Jørundland arbetar som VD för Moementum AS, vid sidan av att vara en aktiv del av styrelsen i TrustBuddy. MBA, med en lång karriär som spänner över flera befattningar inom finansbranschen och inom statliga myndigheter. Åtta år som chef på den norska konkurrensmyndigheten och ett år som nationell expert i EFTA: s övervakningsmyndighet (Bryssel). 13 år med att utveckla och leda verksamheter inom den finansiella sektorn. Deltog i upprättandet av Acta s (Värdepappersfonder och finansiella tjänster) kontor i Kristiansand. Betydande aktör i utvecklingen av fondens förvaltningsbolag Optimum ASA under sju år, vilket förde bolaget genom den norska skattemyndighetens tillståndsprocess (MiFID). Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Rune Glasø, Styrelseledamot Född 1962 Sysselsättning: Rune Glasø använder sin kunskap avseende företag för att öka den upplevda värdet i användningen av interna och externa mötesplatser. Utöver arbetet i TrustBuddy styrelse, fokuserar han på nationella och internationella detaljhandelsföretag. Utbildad vid Norwegian School of Hotel Management och har haft ledande roll i de norska hotellen Dr Holms Hotel, Reso Caledonien Hotel och företaget Scandinavian Servicepartner. En kompetent projektledare som arbetat med interna organisatoriska processer. Rune Glasø har även arbetat i gränslandet mellan sport och företag i flera år. Rune har arbetat som projektledare för Varnergruppen, Terra Real Estate, AktivReal Estate, Alliance Boots, butikskedjan Rimi livsmedel och banken Sparebanken Vest. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Född 1970 Sysselsättning: Linus L. Lönnroth är CFO i TrustBuddy Har arbetat hela sin karriär inom finansbranchen i Norge och Sverige. Mellan som ledare för den norska derivatmarknaden på Oslo Börs. Mellan inom kapitalförvaltning och rådgivning med ledande befattningar hos bolag som Optimum ASA, Loft Investment och Burenstam & Partners. Har suttit i TrustBuddys styrelse sedan 2011 och gick in som CFO hösten 2013 Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Född Sysselsättning: Trond R. Ramslie är VD för Adsign Reklam AS. Har 20 års erfarenhet från tryckeri- och reklambranschen. Arbetade som Teamleader vid Bryne Offset och gick in i reklambranschen hos Domene Fem AS, Där arbetade han som produktionsledare i tre år innan han började arbeta som VD för Adsign Reklam AS, Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Född 1961 Sysselsättning: Alf Erik Skuland ansvarar idag för att förvalta fastigheter i Lærdal Holding AS. Har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn, både som konsult och chef. Han har 13 års erfarenhet inom IT-branschen som projektledare med ansvar för implementerandet av Maintenance, Repair, and Operations, (MRO) system för kunder, konsultuppdrag samt de senaste fem åren som försäljningschef. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Koncernledning Jens Glasø, Chief Executive Officer (VD) Sedan 2009, Född 1971 Tidigare har Jens grundat ett flertal teknikföretag och arbetat inom den finansiella sektorn. Han har varit börsmäklare, handlare och rådgivare för små och medelstora företag samt privatpersoner blev han anställd som Executive Vice President för Optimum ASA, och var chef för kontoren i Kristiansand och Bryssel. Medan han arbetade för Optimum upplevde företaget en betydande ökning av intäkter och ökade sitt förvaltade kapital med 2 miljarder norska kronor. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Chief Financial Officer Sedan 2013, se Styrelse ovan Bård Bjerkås, Chief Operating Officer och Chief Legal Officer Född 1971 Bård Bjerkås har en examen i juridik från Universitetet i Oslo och har arbetat aktivt med TrustBuddy mer eller mindre från starten, och på heltid sedan augusti Före Trustbuddy har Bård varit en av grundarna av flera IT-och fastighetsbolag, samt direkt efter universitetet en kortare period för Storebrand, ett norskt finansbolag. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Sebastian Hagman, Chief Investment Officer Född 1983 Sebastian Hagman anslöt till Trustbuddy i september 2013 och har en examen i Finans och redovisning från Bond University i Australien. Sebastian Hagman är för närvarande baserad i London, där han har haft större delen av sin karriär med arbetsgivare såsom CALYON och Credit Suisse. Aktieinnehav: - 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Trustbuddy International AB (publ.) organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Trustbuddy International AB har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Verksamhet Trustbuddy International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX First North. TrustBuddy som grupp är ett nätbaserat företag/community där medlemmar kan träffas för att låna pengar av, eller låna ut pengar till varandra. TrustBuddy har specialiserat sig på att underlätta och förbättra vardagen för låntagare och långivare. Medborgare i respektive land på TrustBuddys aktiva marknader som är över 18 år är välkomna att bli medlemmar i TrustBuddy. Hela konceptet är baserat på snabba transaktioner mellan medlemmar på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet att många av oss kan hamna i den situationen att man snabbt behöver kronor men att det inte finns på kontot just när man behöver pengarna. TrustBuddy kan på ett enkelt sätt lösa det problemet och dessutom ge andra medlemmar möjligheten att tjäna några kronor extra på sina sparpengar som de inte behöver för stunden. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarnas insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkasso- och factoringpartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art Beslut om tilldelning av tecknade aktier TrustBuddy implementerar VISA/MASTER CARD/MAESTRO/SOLO på befintlig P2Pplattform Ökande marginaler på nettoomsättningen i bolagets utlåningsverksamhet TrustBuddy bygger infrastruktur för nya produkter och banklicens Norska investeraren, Arne Fredly, investerar 26 Mkr i Trustbuddys P2P utlåningsplattform TrustBuddy på väg att möta förväntade 400 Mkr i P2P-lånekapital TrustBuddys tio största aktieägare garanterar investering om 18,5 miljoner EUR med egna aktier TrustBuddy erhåller 6,2 miljoner EUR i en riktad nyemission villkorad av beslut av bolagsstämma och 12,3 miljoner EUR i P2P-lånekapital Kallelse till extra bolagsstämma Lanserar inlåningstjänsten i 4 nya länder TrustBuddy tillsätter ny chef (CIO) TrustBuddy närmar sig gränsen för organisk tillväxt; söker 400 miljoner SEK i ytterligare finansieringsreserv Europeisk institutionell investerare förvärvar 3% av TrustBuddy Expansion genom lokal närvaro i Estland Beslut om nyemission och utfall av teckning TrustBuddy etablerar lokal närvaro i Polen Externa investerare förvärvar andel för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission TrustBuddy lanserar i Spanien, tredubblar sitt marknadssegment och målgrupp Händelser efter räkenskapsårets utgång Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art Årsresultat Harder, Better, Faster, Stronger Framtida tillväxt säkrad genom större investering i nyutvecklad P2P IT-plattform med dubblerad kapacitet TrustBuddy har så här långt under 2014 ökat utlåningsvolymen med 25 % Marknads- och framtidsutsikter TrustBuddy är en marknadsledande P2P, Peer-to-Peer, långivare inom segmentet smålån i Europa. Tidigt under 2013 lanserades bolaget i Spanien, Polen och Estland och under det tredje kvartalet även i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA där verksamhet initialt etablerats för inlåning. TrustBuddys sparprodukt finns nu i totalt 11 olika länder. Under 2013 har TrustBuddy ytterligare stärkt den ledande positionen och fortsätter att med stor framgång ta andelar på samtliga aktiva marknader. Bolagets bedömning är att marknaden för P2P långivning fortsätter med stark tillväxt under Det förväntas att den amerikanska aktören LendingClub, genomför en börsintroduktion under andra kvartalet Introduktionen kommer att bidra till att skapa ökat globalt intresse och fokus på P2P-branschen, både från låntagare och från nya långivare som vill ha ett mer attraktivt alternativ till vanlig bankränta. Vi förväntar oss ett ökat fokus från större globala investerare som vill ta ägarandelar inom P2P-industrin under Vår bedömning är att det ökade intresset gynnar branschen som helhet då detta ger likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt för Trust- Buddy och andra större globala P2P-aktörer. TrustBuddy avser att fortsätta expansionen till nya marknader även under Under de två första kvartalen 2014 ligger bolagets fokus på att stärka produktutbudet, drift och lönsamhet både för våra kunder och för TrustBuddy som bolag. Den tydliga trenden med ökande volymer som vi sett under det föregående året fortsätter och förväntas under 2014 att resultera i en betydande ökning av utlåningsvolymen. Koncernförhållande Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt genom supportfunktioner på respektive marknad och land genom filialer. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International AB (publ) org. nr

9 Förvaltningsberättelse, forts. Ägarstruktur TrustBuddy har per den 31 december ( ) aktier motsvarande ett aktiekapital om ( ) SEK. Aktiens kvotvärde är 0,04 (0,04) SEK. Antalet aktieägare var vid årsskiftet 2177 (665) stycken. De fem största ägarna svarade tillsammans för 49,9% (71,8%) av kapital och röster. Se vidare separat avsnitt; Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 80,9 (38,4) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -5,2 (3,9) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-2,2) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter nyemission. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Justering av räkenskaperna för tidigare perioder Jämförelsesiffror för tidigare perioder har räknats om. I tidigare avlämnade årsredovisningar har goodwill och avskrivningar på goodwill redovisats till ett för högt belopp. Detta har justerats retroaktivt med nya ingångsvärden , se ytterligare information under Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper sid 19. Finansiell ställning och kassaflöden Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 93,2 (8,7) Mkr. Likvida medel uppgick till 149,8 (4,7) Mkr. Koncernen har ett eget kapital om 57,5 (8,5) Mkr och en soliditet uppgående till 33 (34) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran för hantering av databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,7 (6,1) Mkr. Emissioner och aktiekapital Under andra kvartalet ökade eget kapital med 6,7 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie enligt beslut av styrelsen , registrerat hos bolagsverket Under fjärde kvartalet ökade man eget kapital ytterligare genom två nyemissioner. Den första ökade det egna kapitalet med 12,6 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktier enligt beslut av bolagsstämman , registrerat hos bolagsverket Den andra nyemissionen ökade det egna kapitalet med 42,9 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktier enligt beslut av bolagsstämma , registrerat hos bolagsverket Aktiekapitalet efter förändring uppgick till SEK Trustbuddy International AB (publ) har per 31 december ( ) aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,04 (0,04) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Risker och riskhantering Regulatoriska förändringar TrustBuddys verksamhet består i att agera kreditförmedlare i segmentet person-till-personlån. Detta är en verksamhet som inte är tillståndspliktig, men som till viss del regleras i lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Det kan inte uteslutas att lagstiftaren inför restriktioner på kreditförmedlingsverksamhet eller helt förbjuder detta, även om TrustBuddy inte har någon kännedom om att det skulle föreligga några sådana planer i nuläget. Vidare bedriver TrustBuddy sin verksamhet i ett antal olika länder inom EES och det kan, på motsvarande vis, inte uteslutas att någon av dessa länder inför sådana restriktioner eller förbud, även om så inte skulle ske i Sverige. Inte heller beträffande dessa länder har TrustBuddy någon kännedom om planerade restriktioner eller förbud Finansiell riskhantering Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta är den huvudsakliga finansiella risken krediten mellan långivare och låntagare. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarnas insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt soliditetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker Nuvarande och potentiella investerare i TrustBuddy bör beakta att en investering i TrustBuddy är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver koncernens verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om TrustBuddys verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. Antal anställda Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 34 (6). Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, verksamhetsutveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,6 (0,8) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,6 (-1,9) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 141,2 (92,1) Mkr vilket innebär en soliditet på 95 (98) procent. Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Med benämningen andra ledande befattningshavare menas övriga medlemmar ingående i 9

10 Förvaltningsberättelse, forts. bolagets ledningsgrupp. Sammanlagd ersättningen för respektive ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den sammanlagda fasta och rörliga ersättningen skall vara relaterad till befattningshavarens befogenhet och ansvar. Den rörliga komponenten av ersättningen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Ersättningens rörliga del skall baseras på utfallet i förhållande till definierade mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Det är styrelsens ambition att från tid till annan erbjuda verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner att delta i optionsprogram. Incitamentsprogram Det finns två aktuella incitamentsprogram. Det första är riktat till nyckelmedarbetare. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj 2014 till och med den 1 juli 2014 och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Det andra programmet beslutades på bolagsstämman Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara JAC Invest AS, Cryptononymous AS, Fibi AS, Rugl AS, Bøen Spar AS, Lise og Arnfinn Hejes Fond, TTT AS, Bert AS, Ovata Invest AS, Firm Factory AB och TrustBuddy AB, varför överteckning inte kan ske. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor och teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske från och med den 30 oktober 2015 till och med den 31 december Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Bolagsstyrning TrustBuddy International AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX First North s regelverk samt andra tillämpliga lagar och regler. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2013 haft 10 styrelsemöten sammanträden, varav 4 per capsulam. Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2013 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill hörande budget samt följande frågor: Etableringar på nya marknader Informationsstrategi och hantering av frågeställningar från Finansinspektioner på respektive geografiska marknader Genomförande av emissioner Options- och bonusprogram för nyckelpersoner Utvärdering av styrelsens arbete Miljö TrustBuddy övervakar regelverken på miljöområdet där verksamhet bedrivs för att säkerställa att samtliga för TrustBuddy tillämpbara och relevanta regler efterlevs, samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa påverkan på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för TrustBuddy verksamhet ska kännetecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och återhållsamhet vid användande av icke förnyelsebara energikällor. Så långt möjligt, ska allt material som lämnar bolaget överlämnas till återvinning eller vara biologiskt nedbrytbart. Återhållsamhet ska iakttagas när bolaget och dess personal förbrukar olika typer av energi eller andra miljöpåverkande resurser. Forsknings- och Utvecklingsutgifter TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran som hanterar databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,7 (6,1) Mkr. Förslag till disposition av balanserade vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören för TrustBuddy International AB (publ) föreslår att den balanserade vinsten om SEK överförs i ny räkning. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. 10

11 Koncernresultaträkning Tkr NOT * Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 11

12 Koncernbalansräkning Tkr NOT * Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder NOT Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Checkräkningskredit - 43 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 12

13 Koncernens förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Omvänt förvärv Aktieägartillskott Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Ingående balans Justering av ingående kapital Justerat ingående kapital Disposition av förgående års resultat Kvittningsemission Personaloptioner Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nyemission Emissionskostnader Utdelning enligt beslut av årsstämma Teckningsoptioner Förskjutning mellan fritt och bundet Justerat resultat tidigare år Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr NOT * Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Personaloptioner Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 14

15 Moderbolagets resultaträkning Tkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -2-3 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Moderbolagets balansräkning Tkr NOT Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncern Aktuella skattefordringar - 8 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder NOT Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 15, Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Moderbolagets förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Överkurs- (bunden) fond (fritt) Balanserad vinst Årets Summa resultat eget kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Kvittningsemission Mottaget koncernbidrag Skatt på mottaget koncernbidrag Personaloptioner Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nyemission Emissionskostnader Utdelning enligt beslut av årsstämma Mottaget koncernbidrag Skatt på mottaget koncernbidrag Personaloptioner Årets resultat Eget kapital

18 Kassafödesanalys moderbolaget Tkr NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erhållen ränta Erlagd ränta -2-3 Betald inkomstskatt Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Personaloptioner Erhållet koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Omräkningsbryggor I nedanstående omräkningsbryggor redovisas vilka effekter som justeringen beskriven på sid 20 under rubriken Justering av räkenskaperna för tidigare perioder får på räkenskaperna för tidigare perioder. Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Värden presenterade Justering Justerade värden Utdrag koncernresultaträkning för helåret 2012 för helåret 2012 Av- och nedskrivningar av mater. och immater. Anl. Tillg Årets resultat Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital

20 Noter Noter gemensamma för moderbolag och koncern. Där inget annat anges, avser belopp Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt RR 1:00, RR 7, RR 8, RR 9, RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 18. I det fall redovisningsrådets rekommendationer har använts, har motsvarande råd från bokföringsnämnden inte tillämpats. Justering av räkenskaperna för tidigare perioder Den 30 juni 2011 förvärvade 360 Holding AB (numera Trust- Buddy International AB) samtliga aktier i TrustBuddy AB. Förvärvet var ett s.k. omvänt förvärv, vilket innebär att koncernredovisningen således skulle ha upprättats utifrån att det legala moderbolaget (360 Holding AB) var det bolag som blev förvärvat. Ett omvänt förvärv innebär att även om det legala moderbolaget är den formella förvärvaren så ska koncernen bokföringsmässigt istället redovisas som om det legala dotterbolaget är förvärvaren i transaktionen. Det innebär att det är detta bolag som skulle ha omvärderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och inte det legala dotterbolaget (TrustBuddy AB). I tidigare angivna rapporter t.o.m. första kvartalsrapporten 2013 har istället TrustBuddy AB omvärderats, vilket innebär att goodwill och avskrivningar på goodwill har redovisats till högre belopp än om man skulle tillämpat de nya principer som tillämpas fr.o.m. denna rapport. Jämförelsetalen i denna rapport avseende tidigare perioder är presenterade enligt de nya principerna. Av omräkningsbryggorna på sid 19 redovisas de beloppsmässiga effekterna av justeringen av tidigare perioders räkenskaper. Sammanfattningsvis har anskaffningsvärdet minskat från 89,2 Mkr till 4,3 Mkr och med avskrivningar per månad från 0,7 Mkr till 0,04 Mkr. Justeringen har bokats mot eget kapital och har ingen påverkan på koncernens likviditet. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning (RR 1:00) I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Vad gäller goodwill se Immateriella tillgångar. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor (RR 8) Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Intäkter Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna består av förlängningsavgifter och administrationsavgifter som tas ut från låntagare och långivare. Utöver avgifter faktureras smsintäkter. Finansiella intäkter och kostnader Redovisas i den period intäkten respektive kostnaden avser. Avsättningar (RR 16) Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har skapats hos dem som berörs. Avsättningar för framtida garantikrav avser de närmaste två åren och baseras på historisk information om garantikrav samt aktuella trender som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika från de historiska. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Inkomstskatter (RR 9) Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 20

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784 KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL Sid 3 året i sammandrag Information om årsstämma 4 vd har ordet 6 återvinningsmarknaden 8 metallvärden i Lesjöfors 9 sala Bly 10 m.v. Metallvärden

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer