Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning AB (publ.)

2 Innehåll Sammanfattning av Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling 6 Styrelse och koncernledning 7 Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödeanalys 14 Moderbolaget Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 17 Kassaflödeanalys 18 Omräkningsbryggor 19 Noter 20 Revisionsberättelse 28 Distributionspolicy för årsredovisning 29 Årsstämma Årsstämman i TrustBuddy International AB äger rum torsdagen den 10 april 2014 klockan Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 4 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Wallingatan 12, STOCKHOLM eller per e-post: senast fredagen den 4 april 2014, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 4 april 2014 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag. Tidpunkter för ekonomisk information 2014 Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: For additional information, please contact: Internet: 2

3 Sammanfattning av 2013 Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (38,4) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -5,2 (3,9) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-2,2) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 93,2 (8,7) Mkr. För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas Omräkning av tidigare perioder Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor samt Justering av räkenskaperna för tidigare perioder sid 20. NYCKELTAL FLERÅRSÖVERSIKT Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg 3,4 Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg *2010 och tidigare avser 360 Holding AB Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 3

4 VDs kommentarer Kära aktieägare! TrustBuddy har under året etablerat sig som världens största P2P-aktör inom segmentet smålån har varit ett mycket spännande och intressant år där vi i högt tempo har expanderat vår marknad, utvecklat plattformen och förstärkt vår organisation. Bristen på kapital för utlåning var under den senare halvan av 2013 en utmaning för bolaget. Trots detta lyckades vi på helårsbasis leverera en ökning av lånevolymen med hela 115 procent, vilket vi anser vara mycket bra under givna omständigheter. Bristen på kapital var förutsedd och vi har under året arbetat med stort fokus för att hitta starka institutionella investerare för att säkra fortsatt kraftfull expansion både på befintliga och nya marknader. Genom en transaktion i flera led under december månad, säkrade vi bolaget 180 Mkr fördelat mellan eget kapital och lånekapital, och fick samtidigt in de institutionella ägare som vi hoppats på. Det stora internationella intresset som vi nu upplever, tyder på att 2014 blir en milstolpe och en brytpunkt både för TrustBuddy och för övriga internationella P2P-aktörer. Till följd av det tillförda kapitalet står vi nu bättre rustade än någonsin både organisatoriskt och finansiellt. Vi har förstärkt vår förmåga, kompetens och processer och har samtliga verktyg som krävs för att kapitalisera på den fortsatt kraftiga ökningen i efterfrågan. TrustBuddys fokus på P2P-långivning med hög marginal och med den unika egenutvecklade IT-plattformen har medfört att bolaget har etablerat sig som en världsledare inom segmentet. Med en avkastning som är tre gånger genomsnittet för segmentet och med den drivkraft till ökade lånevolymer som det tillförda kapitalet ger, är det vår bedömning att bolagets omsättning kommer att fördubblas under Vi fortsätter nu vårt långsiktiga arbete och har en stark tro på att de resultat som nu genereras ska skapa ett ännu större positivt intresse för aktien och jag ser med glädje fram emot ett spännande 2014 tillsammans med mina medarbetare, kunder och aktieägare. Jens Glasø VD, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet:

5 TrustBuddy i korthet TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. Bolagets totala antal aktiva marknader uppgår till 11 länder vilket tar TrustBuddy till en ledande position i Europa. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddys egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt genom supportfunktioner på respektive marknad och land. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International AB (publ) org. nr , som är listat på NASDAQ OMX First North. Marknadsöversikt Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under 2013 fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. Bolaget ser inga tecken som tyder på att den nordiska och europeiska marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga direkta konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, (P2P) plattform, inom segmentet för kortfristig finansiering. Detta indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets expansion och marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys aktiva geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. 5

6 Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling 2013 Aktier och aktiekapital TrustBuddy har per den sista december aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Under året har följande händelser ägt rum: Antal aktier Aktiekapital, SEK Händelse Förändring aktie Totalt Förändring Totalt Kvotvärde, SEK Kontantemission ,04 Kontantemission ,04 Kontantemission ,04 Vid utgången av 2013 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier. Utestående optioner Optionsprogram finns, se stycke Incitamentsprogram sid 10. Handelsplats och kursutveckling Vid årets början var aktiekursen 1,05 kr, vid årets sista handelsdag var kursen 2,60 kr. Marknadsvärdet var per årets slut 848,3 (272) Mkr. Aktiekursen per var 1,03 kr. Ägarförhållanden TrustBuddy hade 2177 aktieägare per den 28 december Tabellen bredvid visar bolagets fem största ägare per den 28 december Aktieägare Antal aktier Andel % DEUTSCHE BANK AG LDN-PRI- ME BROKER, AGE FULL TAX ,2 JAC INVEST AS ,8 NETFONDS ASA, NQI ,1 LUX-NON-RESIDENT/ DOMESTIC RATES ,1 SPAREBANK 1 MARKETS AS ,6 Resterande aktieägare ,1 Summa Utdelningspolitik För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. 6

7 Styrelse Eivind Jørundland, Styrelsens ordförande Född 1960 Sysselsättning: Eivind Jørundland arbetar som VD för Moementum AS, vid sidan av att vara en aktiv del av styrelsen i TrustBuddy. MBA, med en lång karriär som spänner över flera befattningar inom finansbranschen och inom statliga myndigheter. Åtta år som chef på den norska konkurrensmyndigheten och ett år som nationell expert i EFTA: s övervakningsmyndighet (Bryssel). 13 år med att utveckla och leda verksamheter inom den finansiella sektorn. Deltog i upprättandet av Acta s (Värdepappersfonder och finansiella tjänster) kontor i Kristiansand. Betydande aktör i utvecklingen av fondens förvaltningsbolag Optimum ASA under sju år, vilket förde bolaget genom den norska skattemyndighetens tillståndsprocess (MiFID). Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Rune Glasø, Styrelseledamot Född 1962 Sysselsättning: Rune Glasø använder sin kunskap avseende företag för att öka den upplevda värdet i användningen av interna och externa mötesplatser. Utöver arbetet i TrustBuddy styrelse, fokuserar han på nationella och internationella detaljhandelsföretag. Utbildad vid Norwegian School of Hotel Management och har haft ledande roll i de norska hotellen Dr Holms Hotel, Reso Caledonien Hotel och företaget Scandinavian Servicepartner. En kompetent projektledare som arbetat med interna organisatoriska processer. Rune Glasø har även arbetat i gränslandet mellan sport och företag i flera år. Rune har arbetat som projektledare för Varnergruppen, Terra Real Estate, AktivReal Estate, Alliance Boots, butikskedjan Rimi livsmedel och banken Sparebanken Vest. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Född 1970 Sysselsättning: Linus L. Lönnroth är CFO i TrustBuddy Har arbetat hela sin karriär inom finansbranchen i Norge och Sverige. Mellan som ledare för den norska derivatmarknaden på Oslo Börs. Mellan inom kapitalförvaltning och rådgivning med ledande befattningar hos bolag som Optimum ASA, Loft Investment och Burenstam & Partners. Har suttit i TrustBuddys styrelse sedan 2011 och gick in som CFO hösten 2013 Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Född Sysselsättning: Trond R. Ramslie är VD för Adsign Reklam AS. Har 20 års erfarenhet från tryckeri- och reklambranschen. Arbetade som Teamleader vid Bryne Offset och gick in i reklambranschen hos Domene Fem AS, Där arbetade han som produktionsledare i tre år innan han började arbeta som VD för Adsign Reklam AS, Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Född 1961 Sysselsättning: Alf Erik Skuland ansvarar idag för att förvalta fastigheter i Lærdal Holding AS. Har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn, både som konsult och chef. Han har 13 års erfarenhet inom IT-branschen som projektledare med ansvar för implementerandet av Maintenance, Repair, and Operations, (MRO) system för kunder, konsultuppdrag samt de senaste fem åren som försäljningschef. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Koncernledning Jens Glasø, Chief Executive Officer (VD) Sedan 2009, Född 1971 Tidigare har Jens grundat ett flertal teknikföretag och arbetat inom den finansiella sektorn. Han har varit börsmäklare, handlare och rådgivare för små och medelstora företag samt privatpersoner blev han anställd som Executive Vice President för Optimum ASA, och var chef för kontoren i Kristiansand och Bryssel. Medan han arbetade för Optimum upplevde företaget en betydande ökning av intäkter och ökade sitt förvaltade kapital med 2 miljarder norska kronor. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Linus L. Lönnroth, Chief Financial Officer Sedan 2013, se Styrelse ovan Bård Bjerkås, Chief Operating Officer och Chief Legal Officer Född 1971 Bård Bjerkås har en examen i juridik från Universitetet i Oslo och har arbetat aktivt med TrustBuddy mer eller mindre från starten, och på heltid sedan augusti Före Trustbuddy har Bård varit en av grundarna av flera IT-och fastighetsbolag, samt direkt efter universitetet en kortare period för Storebrand, ett norskt finansbolag. Aktieinnehav: (eget samt via bolag) Sebastian Hagman, Chief Investment Officer Född 1983 Sebastian Hagman anslöt till Trustbuddy i september 2013 och har en examen i Finans och redovisning från Bond University i Australien. Sebastian Hagman är för närvarande baserad i London, där han har haft större delen av sin karriär med arbetsgivare såsom CALYON och Credit Suisse. Aktieinnehav: - 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Trustbuddy International AB (publ.) organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Trustbuddy International AB har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Verksamhet Trustbuddy International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX First North. TrustBuddy som grupp är ett nätbaserat företag/community där medlemmar kan träffas för att låna pengar av, eller låna ut pengar till varandra. TrustBuddy har specialiserat sig på att underlätta och förbättra vardagen för låntagare och långivare. Medborgare i respektive land på TrustBuddys aktiva marknader som är över 18 år är välkomna att bli medlemmar i TrustBuddy. Hela konceptet är baserat på snabba transaktioner mellan medlemmar på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet att många av oss kan hamna i den situationen att man snabbt behöver kronor men att det inte finns på kontot just när man behöver pengarna. TrustBuddy kan på ett enkelt sätt lösa det problemet och dessutom ge andra medlemmar möjligheten att tjäna några kronor extra på sina sparpengar som de inte behöver för stunden. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarnas insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkasso- och factoringpartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art Beslut om tilldelning av tecknade aktier TrustBuddy implementerar VISA/MASTER CARD/MAESTRO/SOLO på befintlig P2Pplattform Ökande marginaler på nettoomsättningen i bolagets utlåningsverksamhet TrustBuddy bygger infrastruktur för nya produkter och banklicens Norska investeraren, Arne Fredly, investerar 26 Mkr i Trustbuddys P2P utlåningsplattform TrustBuddy på väg att möta förväntade 400 Mkr i P2P-lånekapital TrustBuddys tio största aktieägare garanterar investering om 18,5 miljoner EUR med egna aktier TrustBuddy erhåller 6,2 miljoner EUR i en riktad nyemission villkorad av beslut av bolagsstämma och 12,3 miljoner EUR i P2P-lånekapital Kallelse till extra bolagsstämma Lanserar inlåningstjänsten i 4 nya länder TrustBuddy tillsätter ny chef (CIO) TrustBuddy närmar sig gränsen för organisk tillväxt; söker 400 miljoner SEK i ytterligare finansieringsreserv Europeisk institutionell investerare förvärvar 3% av TrustBuddy Expansion genom lokal närvaro i Estland Beslut om nyemission och utfall av teckning TrustBuddy etablerar lokal närvaro i Polen Externa investerare förvärvar andel för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission TrustBuddy lanserar i Spanien, tredubblar sitt marknadssegment och målgrupp Händelser efter räkenskapsårets utgång Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art Årsresultat Harder, Better, Faster, Stronger Framtida tillväxt säkrad genom större investering i nyutvecklad P2P IT-plattform med dubblerad kapacitet TrustBuddy har så här långt under 2014 ökat utlåningsvolymen med 25 % Marknads- och framtidsutsikter TrustBuddy är en marknadsledande P2P, Peer-to-Peer, långivare inom segmentet smålån i Europa. Tidigt under 2013 lanserades bolaget i Spanien, Polen och Estland och under det tredje kvartalet även i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA där verksamhet initialt etablerats för inlåning. TrustBuddys sparprodukt finns nu i totalt 11 olika länder. Under 2013 har TrustBuddy ytterligare stärkt den ledande positionen och fortsätter att med stor framgång ta andelar på samtliga aktiva marknader. Bolagets bedömning är att marknaden för P2P långivning fortsätter med stark tillväxt under Det förväntas att den amerikanska aktören LendingClub, genomför en börsintroduktion under andra kvartalet Introduktionen kommer att bidra till att skapa ökat globalt intresse och fokus på P2P-branschen, både från låntagare och från nya långivare som vill ha ett mer attraktivt alternativ till vanlig bankränta. Vi förväntar oss ett ökat fokus från större globala investerare som vill ta ägarandelar inom P2P-industrin under Vår bedömning är att det ökade intresset gynnar branschen som helhet då detta ger likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt för Trust- Buddy och andra större globala P2P-aktörer. TrustBuddy avser att fortsätta expansionen till nya marknader även under Under de två första kvartalen 2014 ligger bolagets fokus på att stärka produktutbudet, drift och lönsamhet både för våra kunder och för TrustBuddy som bolag. Den tydliga trenden med ökande volymer som vi sett under det föregående året fortsätter och förväntas under 2014 att resultera i en betydande ökning av utlåningsvolymen. Koncernförhållande Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt genom supportfunktioner på respektive marknad och land genom filialer. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International AB (publ) org. nr

9 Förvaltningsberättelse, forts. Ägarstruktur TrustBuddy har per den 31 december ( ) aktier motsvarande ett aktiekapital om ( ) SEK. Aktiens kvotvärde är 0,04 (0,04) SEK. Antalet aktieägare var vid årsskiftet 2177 (665) stycken. De fem största ägarna svarade tillsammans för 49,9% (71,8%) av kapital och röster. Se vidare separat avsnitt; Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 80,9 (38,4) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -5,2 (3,9) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-2,2) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter nyemission. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Justering av räkenskaperna för tidigare perioder Jämförelsesiffror för tidigare perioder har räknats om. I tidigare avlämnade årsredovisningar har goodwill och avskrivningar på goodwill redovisats till ett för högt belopp. Detta har justerats retroaktivt med nya ingångsvärden , se ytterligare information under Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper sid 19. Finansiell ställning och kassaflöden Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 93,2 (8,7) Mkr. Likvida medel uppgick till 149,8 (4,7) Mkr. Koncernen har ett eget kapital om 57,5 (8,5) Mkr och en soliditet uppgående till 33 (34) procent, vilket innebär att bolaget har en stark finansiell ställning. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran för hantering av databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,7 (6,1) Mkr. Emissioner och aktiekapital Under andra kvartalet ökade eget kapital med 6,7 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie enligt beslut av styrelsen , registrerat hos bolagsverket Under fjärde kvartalet ökade man eget kapital ytterligare genom två nyemissioner. Den första ökade det egna kapitalet med 12,6 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktier enligt beslut av bolagsstämman , registrerat hos bolagsverket Den andra nyemissionen ökade det egna kapitalet med 42,9 Mkr genom en kontantemission om totalt aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktier enligt beslut av bolagsstämma , registrerat hos bolagsverket Aktiekapitalet efter förändring uppgick till SEK Trustbuddy International AB (publ) har per 31 december ( ) aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,04 (0,04) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Risker och riskhantering Regulatoriska förändringar TrustBuddys verksamhet består i att agera kreditförmedlare i segmentet person-till-personlån. Detta är en verksamhet som inte är tillståndspliktig, men som till viss del regleras i lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Det kan inte uteslutas att lagstiftaren inför restriktioner på kreditförmedlingsverksamhet eller helt förbjuder detta, även om TrustBuddy inte har någon kännedom om att det skulle föreligga några sådana planer i nuläget. Vidare bedriver TrustBuddy sin verksamhet i ett antal olika länder inom EES och det kan, på motsvarande vis, inte uteslutas att någon av dessa länder inför sådana restriktioner eller förbud, även om så inte skulle ske i Sverige. Inte heller beträffande dessa länder har TrustBuddy någon kännedom om planerade restriktioner eller förbud Finansiell riskhantering Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta är den huvudsakliga finansiella risken krediten mellan långivare och låntagare. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarnas insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt soliditetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker Nuvarande och potentiella investerare i TrustBuddy bör beakta att en investering i TrustBuddy är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver koncernens verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om TrustBuddys verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. Antal anställda Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 34 (6). Moderbolaget I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, verksamhetsutveckling samt hantering av koncernens informationsflöde. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,6 (0,8) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,6 (-1,9) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 141,2 (92,1) Mkr vilket innebär en soliditet på 95 (98) procent. Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Med benämningen andra ledande befattningshavare menas övriga medlemmar ingående i 9

10 Förvaltningsberättelse, forts. bolagets ledningsgrupp. Sammanlagd ersättningen för respektive ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den sammanlagda fasta och rörliga ersättningen skall vara relaterad till befattningshavarens befogenhet och ansvar. Den rörliga komponenten av ersättningen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Ersättningens rörliga del skall baseras på utfallet i förhållande till definierade mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Det är styrelsens ambition att från tid till annan erbjuda verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner att delta i optionsprogram. Incitamentsprogram Det finns två aktuella incitamentsprogram. Det första är riktat till nyckelmedarbetare. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj 2014 till och med den 1 juli 2014 och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Det andra programmet beslutades på bolagsstämman Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara JAC Invest AS, Cryptononymous AS, Fibi AS, Rugl AS, Bøen Spar AS, Lise og Arnfinn Hejes Fond, TTT AS, Bert AS, Ovata Invest AS, Firm Factory AB och TrustBuddy AB, varför överteckning inte kan ske. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor och teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske från och med den 30 oktober 2015 till och med den 31 december Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Bolagsstyrning TrustBuddy International AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX First North s regelverk samt andra tillämpliga lagar och regler. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2013 haft 10 styrelsemöten sammanträden, varav 4 per capsulam. Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2013 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill hörande budget samt följande frågor: Etableringar på nya marknader Informationsstrategi och hantering av frågeställningar från Finansinspektioner på respektive geografiska marknader Genomförande av emissioner Options- och bonusprogram för nyckelpersoner Utvärdering av styrelsens arbete Miljö TrustBuddy övervakar regelverken på miljöområdet där verksamhet bedrivs för att säkerställa att samtliga för TrustBuddy tillämpbara och relevanta regler efterlevs, samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa påverkan på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för TrustBuddy verksamhet ska kännetecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och återhållsamhet vid användande av icke förnyelsebara energikällor. Så långt möjligt, ska allt material som lämnar bolaget överlämnas till återvinning eller vara biologiskt nedbrytbart. Återhållsamhet ska iakttagas när bolaget och dess personal förbrukar olika typer av energi eller andra miljöpåverkande resurser. Forsknings- och Utvecklingsutgifter TrustBuddy bedriver utveckling av den förvärvade programvaran som hanterar databasen. Årets aktiverade utvecklingskostnader uppgår till 1,7 (6,1) Mkr. Förslag till disposition av balanserade vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören för TrustBuddy International AB (publ) föreslår att den balanserade vinsten om SEK överförs i ny räkning. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. 10

11 Koncernresultaträkning Tkr NOT * Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 11

12 Koncernbalansräkning Tkr NOT * Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder NOT Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Checkräkningskredit - 43 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 12

13 Koncernens förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Omvänt förvärv Aktieägartillskott Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Ingående balans Justering av ingående kapital Justerat ingående kapital Disposition av förgående års resultat Kvittningsemission Personaloptioner Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nyemission Emissionskostnader Utdelning enligt beslut av årsstämma Teckningsoptioner Förskjutning mellan fritt och bundet Justerat resultat tidigare år Omräkningsdifferenser Årets resultat Eget kapital

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr NOT * Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Personaloptioner Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Jämförelsetal har räknats om. Se ytterligare information sid 19 Omräkningsbryggor. 14

15 Moderbolagets resultaträkning Tkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -2-3 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Moderbolagets balansräkning Tkr NOT Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncern Aktuella skattefordringar - 8 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder NOT Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 15, Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Moderbolagets förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Överkurs- (bunden) fond (fritt) Balanserad vinst Årets Summa resultat eget kapital Ingående balans Disposition av förgående års resultat Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nedsättning aktiekapital Kvittningsemission Nyemission Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Kvittningsemission Mottaget koncernbidrag Skatt på mottaget koncernbidrag Personaloptioner Årets resultat Eget kapital Disposition av förgående års resultat Nyemission Emissionskostnader Utdelning enligt beslut av årsstämma Mottaget koncernbidrag Skatt på mottaget koncernbidrag Personaloptioner Årets resultat Eget kapital

18 Kassafödesanalys moderbolaget Tkr NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erhållen ränta Erlagd ränta -2-3 Betald inkomstskatt Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Personaloptioner Erhållet koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Omräkningsbryggor I nedanstående omräkningsbryggor redovisas vilka effekter som justeringen beskriven på sid 20 under rubriken Justering av räkenskaperna för tidigare perioder får på räkenskaperna för tidigare perioder. Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Värden presenterade Justering Justerade värden Utdrag koncernresultaträkning för helåret 2012 för helåret 2012 Av- och nedskrivningar av mater. och immater. Anl. Tillg Årets resultat Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital

20 Noter Noter gemensamma för moderbolag och koncern. Där inget annat anges, avser belopp Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt RR 1:00, RR 7, RR 8, RR 9, RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 18. I det fall redovisningsrådets rekommendationer har använts, har motsvarande råd från bokföringsnämnden inte tillämpats. Justering av räkenskaperna för tidigare perioder Den 30 juni 2011 förvärvade 360 Holding AB (numera Trust- Buddy International AB) samtliga aktier i TrustBuddy AB. Förvärvet var ett s.k. omvänt förvärv, vilket innebär att koncernredovisningen således skulle ha upprättats utifrån att det legala moderbolaget (360 Holding AB) var det bolag som blev förvärvat. Ett omvänt förvärv innebär att även om det legala moderbolaget är den formella förvärvaren så ska koncernen bokföringsmässigt istället redovisas som om det legala dotterbolaget är förvärvaren i transaktionen. Det innebär att det är detta bolag som skulle ha omvärderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och inte det legala dotterbolaget (TrustBuddy AB). I tidigare angivna rapporter t.o.m. första kvartalsrapporten 2013 har istället TrustBuddy AB omvärderats, vilket innebär att goodwill och avskrivningar på goodwill har redovisats till högre belopp än om man skulle tillämpat de nya principer som tillämpas fr.o.m. denna rapport. Jämförelsetalen i denna rapport avseende tidigare perioder är presenterade enligt de nya principerna. Av omräkningsbryggorna på sid 19 redovisas de beloppsmässiga effekterna av justeringen av tidigare perioders räkenskaper. Sammanfattningsvis har anskaffningsvärdet minskat från 89,2 Mkr till 4,3 Mkr och med avskrivningar per månad från 0,7 Mkr till 0,04 Mkr. Justeringen har bokats mot eget kapital och har ingen påverkan på koncernens likviditet. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning (RR 1:00) I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Vad gäller goodwill se Immateriella tillgångar. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor (RR 8) Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Intäkter Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna består av förlängningsavgifter och administrationsavgifter som tas ut från låntagare och långivare. Utöver avgifter faktureras smsintäkter. Finansiella intäkter och kostnader Redovisas i den period intäkten respektive kostnaden avser. Avsättningar (RR 16) Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har skapats hos dem som berörs. Avsättningar för framtida garantikrav avser de närmaste två åren och baseras på historisk information om garantikrav samt aktuella trender som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika från de historiska. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Inkomstskatter (RR 9) Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 20

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer