Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-24 KS-2014/890.109 1 (6)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) HANDLÄGGARE Said, Anders Kommunstyrelsen Rekommendation, samverkansavtal lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen svar på remiss från Kommunförbundet i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2014, bilaga 2, överlämnas till Kommunförbundet Stockholms län som Huddinge kommuns yttrande över remissen Rekommendation, samverkansavtal lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen. Sammanfattning Kommunförbundet Stockholms län har inkommit med en rekommendation om att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet. Bakgrunden till samverkansavtalet är att Centrum för klinisk utbildning ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och därför önskar ett avtal med kommunerna om praktikplatser. Samverkansavtalet innebär att kommunen ska vara beredd att ta emot en vårdstuderande under minst sex veckors verksamhetsförlagt utbildning per heltidsbefattning och år inom den omsorgsverksamhet som kommunen ansvarar för. Enligt avtalet ska medarbetare och handledare på vårdenheterna också utbildas enligt en komptenstrappa och lärosäte och kommun ska sträva efter att inrätta en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt med huvudsaklig placering i verksamheten. I remissvaren från kommunens socialnämnd och äldreomsorgsnämnden framkommer dock att de bedömer att rekommendationen till samverkansavtal inte är realistisk att svara upp till i dess nuvarande form på grund av ökade kostnader för och belastning på verksamheterna. Detta gäller antalet studenter, men även inrättandet av en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt och de vikariekostnader som uppstår vid fortbildningsinsatser. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) Med anledning av detta anser kommunstyrelsens förvaltning att kommunen inte bör anta rekommendationen till samverkansavtal i dess nuvarande form. Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inkommit med en rekommendation om att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområdet. Samverkansavtalet är länsövergripande och har tagits fram av KSL tillsammans med Centrum för klinisk utbildning (CKU). Bakgrunden är att CKU ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar därför ett avtal med kommunerna om praktikplatser. Syftet med samverkansavtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Inom ramen för det föreslagna avtalet ingår verksamhetsförlagd utbildning hos kommunala vård- och omsorgsgivare, men avtalet syftar även till framtida överenskommelser med privata entreprenörer. I kommunernas ansvar ingår bland annat att vara beredd att ta emot en vårdstuderande under minst sex veckors VFU per heltidsbefattning och år inom den omsorgsverksamhet som kommunen ansvarar för. Enligt avtalet ska medarbetare och handledare på vårdenheterna också utbildas enligt en komptenstrappa och lärosäte och kommun ska sträva efter att inrätta en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt med huvudsaklig placering i verksamheten (så kallad AKA). Enligt rekommendationen till samverkansavtal ska kommunen ha en tydlig VFU-organisation och utse en övergripande VFU-samordnare. Angående ekonomisk ersättning ska lärosätet ersätta verksamheten för dess åtaganden avseende VFU med 1468 kr per student och vecka beräknat i 2013 års priser. Lärosätenas ansvar är bland annat att fortlöpande informera om utbildningsprogrammen, planera den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med verksamheterna samt erbjuda kommunerna (inklusive privata entreprenörer) möjlighet till fortbildning för personal inom vård/omsorg samt medverka till att kommunerna får information om adekvata forsknings- och utvecklingsprojekt. Remissvar Kommunstyrelsen har sänt KSL:s rekommendation till samverkansavtal på remiss till socialnämnden och äldreomsorgsnämnden.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) Äldreomsorgsnämnden och socialnämnden Äldreomsorgsnämnden och socialnämnden har lämnat likalydande remissvar. Nämnderna ser allmänt positivt på ett samverkansavtal men anser inte att rekommendationen är realistisk att anta. I nuläget saknar nämnderna resurser att täcka de kostnader som ett antagande skulle innebära. Dels innebär det en mycket stor belastning på verksamheten och de legitimerade sjuksköterskorna som arbetar där, dels skulle det medföra kostnader som idag inte finns täckning för. Exempelvis kommer antalet VFU-studenter öka avsevärt, vilket enligt nämnderna skulle innebära en förhöjd belastning på både de enskilda handläggarna och verksamheterna. Flera sjuksköterskor har dessutom en lägre tjänstgöringsgrad än 100 procent, vilket medför att de behöver tillsätta två handledare per utbildningsplats. En annan kostnad som nämnderna bedömer att det inte finns ekonomisk täckning för är en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt (så kallad AKA) som lärosäte och kommun ska sträva efter att inrätta enligt samverkansavtalet. Nämnderna ser vidare det som positivt att de legitimerade sjuksköterskorna får kompetensutveckling enligt de olika utbildningsstegen, men påpekar också att det innebär ökade kostnader för vikarier. Lärosäten och arbete i Huddinge Två av de fyra lärosäten som berörs av samverkansavtalet har eller kommer att ha sin placering i Flemingsberg: Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola. Röda Korset har 650 studenter och ska flytta sitt campus till Flemingsberg Karolinska Institutet har ett campus i Flemingsberg, med totalt 3074 helårsstudenter under De övriga lärosätena som berörs av avtalet är Ersta Sköndal högskola samt Sophiahemmets högskola vilka är belägna i Stockholms innerstad och i Sköndal. Huddinge kommun har för närvarande cirka 70 legitimerade sjuksköterskor inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Antalet sjuksköterskor inom socialtjänsten kan dock komma att ändras från och med den 1 oktober 2015 då ansvaret för hälso- och sjukvården inom LSS kan komma att föras över från landstinget till kommunerna. Flera av sjuksköterskorna har lägre tjänstgöringsgrad än 100 procent, och enligt uppgift från social- och äldreomsorgsförvaltning arbetar drygt 55 heltidsanställda sjuksköterskor. På social- och äldreomsorgsförvaltningen finns en kontaktperson som ansvarar för samordningen mellan lärosäte och verksamhet i framtagande av platser. Under 2014 tar kommunen emot 18 studenter, och samverkansavtalet

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) skulle därmed innebära att antalet studenter skulle öka till åtminstone 55 per år. Erfarenhet från skolans VFU-samarbete Huddinge kommun har genom barn- och utbildningsförvaltningen deltagit i VFU-samarbete med lärosäten sedan en tid. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en del av lärarutbildningen som studenten gör i förskola, grundskola eller gymnasiet. Drygt 300 studenter gör löpande sin VFU inom kommunens skolor. Efter kontakt med ansvarig utvecklingsstrateg för arbetet på barn- och utbildningsförvaltningen framkommer att VFU-samarbetet varit mycket värdefullt, för kommunen inte minst utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och genom samverkan med högskolorna. Placering och hantering av studenter beskrivs dock som personalkrävande om det ska bli givande för både parter. Förvaltningen har byggt upp en organisation med en övergripande samordnare och kontaktpersoner på förskolan, grundskolan och gymnasiet. En annan viktig erfarenhet som framkommer är att det är svårt för förvaltningen att alltid tillhandahålla exakt det antalet platser som lärosätena är i behov av, utan detta behöver vara ett gemensamt ansvar och ske i nära dialog utifrån förutsättningarna i kommunens skolor. Förutsättningarna kan ändras under året av olika skäl. I barn- och utbildningsförvaltningens samverkansavtal preciseras inte antalet VFU-platser som kommunerna ska ta emot årligen utan detta sker i dialog mellan lärosätena och kommunen. Förvaltningens synpunkter Samverkan med universitet och högskolor är en prioriterad fråga i Huddinge kommun och arbetet bör fördjupas enligt kommunens Mål och budgetdokument. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 framgår att man inom ramen för Södertörnssamarbetet arbetar med att stärka akademiernas roll i utvecklingen av de regionala stadskärnorna. I verksamhetsplanen finns också ett åtagande om att förbättra kommunens samarbete med akademierna i Flemingsberg. En utredning har initierats under 2014 för att kartlägga befintliga samarbeten och ta fram förslag på förbättringar och nya initiativ från Huddinge kommuns sida.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) Övervägande Mot bakgrund av behovsbilden inom det kliniska utbildningsområdet och för hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilda boendeformer är det viktigt att kommunerna, landstinget, lärosätena och berörda privata aktörer kommer överens om en modell för den verksamhetsförlagda utbildningen. Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på ett utökat samarbete med lärosätena och kommunens verksamheter rörande bland annat VFU. Inte minst kan det bidra till ett utökat samarbete, fortbildning för medarbetare samt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. I remissvaren från kommunens socialnämnd och äldreomsorg framkommer dock att de bedömer att rekommendationen till samverkansavtal inte är realistisk att svara upp till i dess nuvarande form på grund av ökade kostnader för och belastning på verksamheterna. Detta gäller antalet VFU-studenter men även inrättandet av en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt och vikariekostnader som uppstår vid fortbildningsinsatser. Vid kontakt med några Södertörnskommuner framkommer liknande synpunkter som framförts av Huddinge kommuns nämnder, däribland från Botkyrka och Nynäshamn. Med anledning av detta anser förvaltningen att kommunen inte bör anta rekommendationen till samverkansavtal i dess nuvarande form. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Anders Said Utredare Bilagor 1. KSL:s rekommendation Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen. 2. Huddinge kommuns remissyttrande. 3. Socialnämnden och äldreomsorgsnämndens remissvar.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (6) Beslutet delges Kommunförbundet i Stockholms Län Remissinstanserna

7 REKOMMENDATION Dnr: KSL/13/ Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Kommunstyrelserna i Stockholms län Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet. Ärendebeskrivning Behov av personal med högskoleutbildning ökar inom kommunal vård och omsorg. Boende på särskilda boendeformer kräver mera hälso- och sjukvårdsinsatser. Sociala välfärdsberedningen beslutade den 2 februari 2013 att uppdra åt KSLkansliet att tillsammans med Centrum för klinisk utbildning (CKU) ta fram förslag på ett länsövergripande avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). CKU har ett länsövergripande samordningsansvar för VFU avseende högskoleutbildningar inom vård och omsorg. CKU ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar avtal med kommunerna om praktikplatser. Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/13/ Genomförande Ett förslag till avtal har arbetats fram mellan projektledare från KSL och CKU. Som förlaga har KSLs länsövergripande samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen använts. Projektet startade med en samverkanskonferens med företrädare från högskolorna, kommunerna och privata aktörer i november Projektledaren träffade därefter 10 kommuner, alla stadsdelar och samtliga FoU-enheter för en nulägesbeskrivning och för att efterfråga behovsbilden. En tjänstemannaremiss gick ut till hela länet mellan 25 juni-31 september av länets kommuner svarade. De flesta kommuner var övervägande positiva men hade synpunkter på att: antalet VFU-platser per tillsvidareanställd sjuksköterska är för högt. det innebär en ny kostnad att ha en VFU-samordnare i varje kommun. hur ska en AKA (adjungerad klinisk adjunkt) finansieras? hur hanteras de privata aktörerna när man inte skrivit in detta i förfrågningsunderlagen/avtalen? hur sjuksköterskorna kunskapsmässigt ska klara av att hantera ett ökat antal studenter? hur används FoUU (Forskning utbildning utveckling) enheterna? Dialog och förankring Förslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in och ytterligare samverkanskonferens genomfördes den 15 november 2013 med företrädare från kommuner, högskolorna och FoU-enheterna för att förankra det föreslagna avtalet. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande är att likställas med undertecknande. 2 (3)

9 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/13/ Svarsperiod KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 1 december 2014 med e-post till Alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM Hantering av originalavtal 1. KSL tar fram originalavtal som först undertecknas av högskolorna. 2. Kommunernas protokollsutdrag läggs som bilagor till originalavtalet. 3. När samtliga parter antagit avtalet skickas kopia på avtalet i sin helhet till samtliga parter. 4. Originalavtalet diarieförs och förvaras av KSL. Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla Hjelm- Wahlberg, telefon , e-post Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Elisabeth Gunnars Madeleine Sjöstrand 1:e vice ordförande Förbundsdirektör Bilaga Förslag till Samverkansavtal 3 (3)

10 KSL /JJIJIIIII KommunfilltJundel Stacldlolrrn! LAn IIIL,,~~:;:-, Karolin$ka dl~ Stockholms länslandsting i.._~ l~~ _g Institutet ''""''' fjl$tii sköw;w. HI)GSWit. Samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet stockhalms läns lärosäten och stockhalms läns kommuner är överens om att stärka och fördjupa den ömsesidiga samverkan för vårdutbildningarna. Med detta avtal fördjupas och stärks detta samarbete. l avtalet beskrivs samverkan och organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan stockhalms läns kommuner och Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola (nedan benämnda lärosäten) med vårdutbildningar i stockhalms län. Utbildningsprogram anges i bilaga 1. 2 Syfte och intentioner Samverkan syftar till att tillgodose behovet av VFU-platser, stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarens kompetensutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Samverkan innefattar såväl VFU som handledarutbildning och dimensionering av vårdutbildningen i länet. De lärosäten och kommuner som undertecknat detta samverkansavtal är intresserade av att samverka och skapa förutsättningar för ett gemensamt F ou U arbete (Forskning, Utveckling, Utbildning) i syfte att utveckla verksamheten, samt verka för en ökad vetenskaplig kompetens hos vårdpersonal och ledning inom i första hand äldreomsorg. Förslag Samverkansavtal Kommunal VFU- version sid 1

11 Lärosätena ansvarar för att i dialog med kommunerna tillhandahålla nödvändig information om inriktning och lärandemål för den kliniska utbildningen, samt enligt överenskommelse bistå i nödvändig kompetensutveckling. Utifrån dessa förutsättningar ansvarar kommunerna för att de kliniska utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer examenskrav för respektive utbildning. l kommunens ansvar ovan ingår att säkerställa att alla vårdstuderande ska handledas huvudsakligen av vårdpersonal med för den vårdstuderandes examen rätt inriktning och ämne. Ambitionen är på sikt att alla handledare har genomgått handledarutbildning i enlighet med den pedagogiska kompetenstrappa som Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) rekommenderar (bilaga 2). Under avtalsperiodens första två år är målsättningen att så många VFU-handledare som möjligt ska beredas möjlighet att genomgå i första hand en webbaserad introduktion och i andra hand en poängsatt utbildningsaktivitet (t ex motsvarande en veckas kurs). En tredje utbildningsnivå riktad till huvudansvarig handledare utgörs av Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp eller motsvarande kurs. l de flesta fall ges samtliga kurser på deltid samt med inslag av distansutbildning. Ovanstående formuleringar rör huvudsakligen kompetensutveckling i pedagogik. En ambition är att inom ramen för detta samverkansavtal skapa möjligheter för berörda personalgrupper att utveckla även sina ämnesmässiga yrkeskompetense r, t ex inom geriatrik. 3 Organisation l samverkan mellan lärosäten och kommuner ska VFU-placering ske på sådant sätt att det säkerställs att varje student får en plats inom rätt verksamhetsområde samt med kompetent handledning. Lärosäte och kommun ska sträva efter att etablera en överbryggande pedagogisk struktur med hjälp av klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt (s.k. AKA), med huvudsaklig placering i omsorgsverksamheten. Respektive part i denna överenskommelse ska ha en tydlig VFU-organisation i den mening att övriga parter ska veta vem som är övergripande ansvarig för VFUplaceringar vid lärosäte och kommun (in kl privata entreprenörer). Vid placeringen ska i möjligaste mån hänsyn tas till studentens resväg/restid till VFUplatsen. Dock är kravet på rätt ämne överordnat studentens preferenser avseende geografisk placering. Inom ramen för detta avtal ingår VFU-platser hos kommunala vård- och omsorgsgivare, men avtalet syftar även till att framtida överenskommelser med privata entreprenörer som verkar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) samt Förslag Samverkansavtal Kommunal VFU- version sid 2

12 Lagen om Valfrihetssystem (LoV) innehåller tydliga kravspecifikationer rörande utbildningsåtagande. En viktig förutsättning för denna samverkan är att kommunerna ges tillgång till det webb-baserade verktyget Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som används för effektiv och transparent administration av VFU-placeringar i hela Stockholms län (se bilaga 3). En fortsatt utveckling av KliPP bör ske i samverkan mellan parterna. För bästa möjliga samverkan, kvalitet, planering, handledarutbildning, utvärdering av gällande avtal samt för inventering av uppslag till möjliga praxisnära forskningsprojekt ska lärosätena samverka sinsemellan och med kommunerna. Detta sker bland annat genom att CKU och KSL årligen anordnar en Samverkanskonferens mellan kommunala företrädare och högskolorna för uppföljning, utvärdering och dialog runt avtalet. 4 Lärosätenas åtaganden Det övergripande ansvaret för den kliniska undervisningen och ansvaret för examinationer åligger lärosätena. Lärosätet ansvarar för att fortlöpande informera om utbildningsprogrammen till mottagande enheter inom kommunen genom att ge aktuell information om innehållet i utbildnings- och kursplaner till handledare planering av den verksamhetsförlagda utbildningen görs i samarbete med företrädare för verksamheten kliniska lärare vid universitetet är tillgängliga för kontakt med såväl studenter som handledare, handledarträffar anordnas regelbundet För nödvändig framförhållning så ska lärosätena senast 15 mars inför höstterminen och 15 september inför vårterminen meddela kommunerna om förläggning av VFUperioder och det kommande behovet av VFU-platser inom de olika ämnesområdena. Detta sker företrädesvis via webbverktyget KliPP. Uppgifter om studenter som gör studieuppehåll, studieavbrott eller på annat sätt inte kan delta i den beställda placeringen skalllämnas via KliPP senast två veckor innan placeringen börjar. Vid avbeställning senare än den ovan nämnda tiden, åtar sig lärosätet att utbetala ersättning till vårdgivaren i enlighet med 6 nedan. Lärosätena ska inom ramarna för denna överenskommelse erbjuda kommunerna (inklusive privata entreprenörer) möjligheter till fortbildning för personal inom vård/omsorg, samt medverka till att kommunerna får information om adekvata forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessa insatser riktar sig huvudsakligen till vårdoch omsorgspersonal med högskoleexamen eller motsvarande. En viktig ambition Förslag Samverkansavtal Kommunal VFU -version sid 3

13 med överenskommelsen är också att stimulera till nya gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Omsorgspersonalens fortbildning ska i möjligaste mån vara kostnadsfri och rymmas inom CKU:s eller lärosätenas befintliga utbildningsuppdrag, t ex i form av fristående kurser. Vid behov inrättas ett övergripande Utbildningsråd för gemensam optimering av utbud och upplägg. 5 Kommunernas åtaganden Kommunen ska, utifrån utbildningarnas styrdokument (utbildningsplan samt kursplaner) och i samarbete med lärosätena, ansvara för genomförandet av VFU. l samverkan och dialog med berörda lärosäten ställer kommunen det antal platser till förfogande som tillsammans med länets övriga avtalsskrivande kommuners platser motsvarar lärosätenas behov av VFU-platser inom omsorgsverksamhet. Rutiner för detta ska tas fram och revideras vid den gemensamma årliga Samverkanskonferensen. Kommunen skall vara beredd att ta emot en vårdstuderande under minst 6 veckors VFU per heltidsbefattning och år inom den omsorgsverksamhet som kommunen ansvarar för. Detta innebär t ex att en enhet som har sjuksköterskor på två halvtidstjänster (= en heltidstjänst), bör ta emot en sjuksköterskestudent a 6 veckor under ett år. Kommunerna ska svara för kontakter kring VFU-platser med sina privata entreprenörer som finns belägna i den egna kommunen och målsättningarna i detta samverkansavtal gäller även för de privata entreprenörerna. Kommunerna ska utse övergripande VFU-samordnare och skapa förutsättningar för genomförande av utbildningsuppdraget och deltagande i handledarutbildning. Via KliPP ska kommunerna rapportera in uppgifter om tillgängliga platser. Inrapportering sker senast 1 mars för höstterminen och 1 september för vårterminen. Ev större förändring av antal platser som står till förfogande, eller avbeställning av en placering, meddelas från omsorgsenheten till kommunens VFU-samordnare senast 4 veckor före placeringens första dag. VFU-samordnare ansvarar för att ny placering hittas. För respektive kommun specificeras i huvuddrag antal VFU-platser inom olika verksamhet (se bilaga 4). Förslag Samverkansavtal Kommunal VFU -version sid 4

14 6 Ekonomisk ersättning Lärosätet ersätter verksamheten för dess åtagande avseende VFU med 1468 kr per student och vecka, beräknat i 2013 års priser (3-5 dagar= 1 vecka, kortare tid ersätts per dag: 1 dag=1/4 vecka, 2 dgr = 2/4 vecka). Detta överensstämmer med överenskommelse gällande för VFU inom Slackholms läns landsting. Utbetalning av ersättning sker mot faktura efter att placeringen har genomförts. Verksamheten lämnar faktureringsunderlag tilllärosäten med betalningsvillkor på 30 dagar. Observera att fakturor tilllärosätena ska faktureras terminsvis. Fakturan bör inkomma tilllärosäten senast 15 juni för vårterminen och 15 december för höstterminen. Prisjustering sker årligen per den 1 januari med början den 1 januari år Ersättningsbeloppen till verksamheten ska, på samma sätt som görs för anslagen till universitet och högskolor avseende grundläggande högskoleutbildning och forskning/forskarutbildning, räknas upp tilllöpande års prisnivå med beaktande av besparingar eller utgiftsminskningar som riksdagen beslutar om för nämnda anslag. Följande uppgifter ska finnas på fakturan: Postgiro-/bankgirokonto som pengarna ska betalas till Summan som ska betalas (obs! momsbefriat) studentens namn och placering, praktikperiod - Verksamhetens organisationsnummer, kontaktperson och telefonnummer Kommunen är berättigad till ersättning oavsett om studenten godkänns vid examination eller inte, under förutsättning att man fullgjort sin del av avtalet. l de fall en student gör om en VFU-period utgår ersättning till verksamheten på lika villkor som för samma tidigare genomgångna ordinarie period. Om studenten uteblir från VFU-placeringen utgår ändå ersättning till verksamheten för hela den avsedda VFU-perioden. För att slippa betala ersättning så måste lärosätet avbeställa en placering tidigare än 2 veckor före placeringens början. 7 Samråd under avtalstiden Lärosäten och kommunerna är överens om att upprätthålla en dialog om avtalet under avta Istiden. Detta sker via utsedd kontaktperson som utses av Kommunförbundet Slackholms län (KSL) och från lärosätena, vilka har hand om kontakter med respektive part och bereder frågor som kan dyka upp. Parterna är även överens om att inför den årliga Samverkanskonferensen följa upp VFUverksamheten och hur avtalet fungerar samt även följa utvecklingen av KliPP. 8 Avtalstid Avtalet omfattar perioden 1 april december 2016 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna säger upp det. Uppsägning ska ske skriftligt senast den Förslag Samverkansavtal Kommunal VFU -version sid 5

15 30 juni för att uppsägningen ska träda i kraft vid respektive årsskifte. Om förutsättningarna för avtalet förändras under avtalsperioden ska nya förhandlingar upptas om någon av parterna begär det. Förändringar och tillägg gällande detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av parterna. Bilagor till avtalet kan uppdateras i samband med den årliga Samverkanskonferensen och ska omgående göras tillgängliga för samtliga avtalsparter. Datum: Karolinska Institutet Datum: Ersta Sköndal Högskola Underskrift Underskrift Namnförtydligande, titel Namnförtydligande, titel Datum: Röda Korsets Högskola Datum: Sophiahemmet Högskola Underskrift Underskrift Namnförtydligande, titel Namnförtydligande, titel För kommunerna är beslut om antagande av samverkansavtal att likställas med undertecknande. Protokollsutdrag från kommunerna bifogas avtalet.

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (2) ERT DATUM ER REFERENS Dnr: KSL/13/ HANDLÄGGARE Said, Anders Kommunförbundet i Stockholms län Rekommendation, samverkansavtal lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå svar på remiss från Kommunförbundet i Stockholms län Samverkan med universitet och högskolor är en prioriterad fråga i Huddinge kommun och arbetet bör fördjupas enligt kommunens mål- och budgetdokument. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 framgår att man inom ramen för Södertörnssamarbetet arbetar med att stärka akademiernas roll i utvecklingen av de regionala stadskärnorna. I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns också ett åtagande om att förbättra kommunens samarbete med akademierna i Flemingsberg. En utredning har initierats under 2014 för att kartlägga befintliga samarbeten och ta fram förslag på förbättringar och nya initiativ från Huddinge kommuns sida. Mot bakgrund av behovsbilden inom det kliniska utbildningsområdet och för hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilda boendeformer är det viktigt att kommunerna, landstinget, lärosätena och berörda privata aktörer kommer överens om en modell för den verksamhetsförlagda utbildningen. Huddinge kommun ser positivt på ett utökat samarbete med akademierna och kommunens verksamheter rörande bland annat verksamhetsförlagd utbildning. Inte minst kan det bidra till ett utökat samarbete, fortbildning för medarbetare samt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. I en intern remissrunda i Huddinge kommun framkommer dock att kommunens socialnämnd och äldreomsorgsnämnd anser att rekommendationen till samverkansavtal inte är realistisk att svara upp till i dess nuvarande form på grund av ökade kostnader för och belastning på verksamheterna. Detta gäller antalet studenter, men även strävan att inrätta en tjänst som klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt och de vikariekostnader som uppstår vid fortbildningsinsatser. Med anledning av detta avser inte Huddinge kommun att anta rekommendationen till samverkansavtal i dess nuvarande form. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (2) Beslut i ärendet har fattats av kommunstyrelsen den 24 november 2014 (protokollsutdrag bifogas). Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande

18 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 15 oktober Paragraf Diarienummer SN-2014/ Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har beslutat rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar i Stockholms län om verksamhetsförlagd utbildning. Överenskommelsen innebär bland annat att kommunerna ska bereda plats för ytterligare studenter i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom innebär det ett ansvar att låta handledarna genomgå utbildning samt att inrätta en befattning som klinisk adjunkt.förvaltningen ser allmänt positivt på ett samverkansavtal men anser att nuvarande förslag för närvarande inte är realistiskt. I nuläget saknar förvaltningen resurser att täcka de kostnader som ett antagande av samarbetsavtalet skulle innebära. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

19 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 SN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Judith Berntsson Nilsson Socialnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har beslutat rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar i Stockholms län om verksamhetsförlagd utbildning. Överenskommelsen innebär bland annat att kommunerna ska bereda plats för ytterligare studenter i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom innebär det ett ansvar att låta handledarna genomgå utbildning samt att inrätta en befattning som klinisk adjunkt. Förvaltningen ser allmänt positivt på ett samverkansavtal men anser att nuvarande förslag för närvarande inte är realistiskt. I nuläget saknar förvaltningen resurser att täcka de kostnader som ett antagande av samarbetsavtalet skulle innebära. Beskrivning av ärendet Ursprunget till överenskommelsen är att Centrum för klinisk utbildning (CKU), som har ett länsövergripande ansvar för VFU, ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar därför ett avtal med kommunerna om utbildningsplatser. Det ökade behovet har uppstått då boende inom särskilda boendeformer kräver mer hälso- och sjukvårdsinsatser. Mot bakgrund av ovanstående beslutade Sociala välfärdsberedningen inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) den 2 februari 2013 att ge KSL:s kansli i uppgift att tillsammans med CKU ta fram förslag på länsövergripande avtal. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

20 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 SN-2014/ (5) KSL:s styrelse fattade den 12 juni 2014 beslut om att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområdet. Avtalet gäller mellan Stockholms läns kommuner och de lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i länet. Se bil. I avtalet tydliggörs att samverkan syftar till att stärka kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Av avtalet framgår att lärosätenas ansvar är att fortlöpande informera om utbildningsprogrammen samt att planera VFU i samarbete med företrädare för verksamheten. Kliniska lärare vid universitetet ska vidare vara tillgängliga för studenter och handledare, och lärosätena ska regelbundet arrangera handledarträffar. För kommunens del innebär avtalet bland annat att man tillsammans med övriga avtalsskrivande kommuner i länet ska ställa det antal VFU-platser till förfogande som motsvarar lärosätenas behov. I avtalet beskrivs att kommunen ska vara beredd att ta emot en vårdstuderande under minst 6 veckors verksamhetsförlagd utbildning per heltidsanställd legitimerad sjuksköterska och år inom den omsorgsverksamhet som kommunen ansvarar för. Av avtalet framgår också att lärosäte och kommun ska sträva efter att överbryggande pedagogisk struktur, vilket för kommunens del innebär inrättandet av en tjänst som klinisk adjunkt. Vidare framgår att ambitionen på sikt är att alla handledare, som är legitimerade sjuksköterskor, ska ha gått igenom handledarutbildning. Därefter ska handledarna gå en webbaserad introduktion och i en tredje utbildningsnivå ska huvudansvarig handledare gå en högskoleutbildning på 7,5 högskolepoäng. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) ser allmänt positivt på ett samverkansavtal med föreslagna utbildningar i Stockholms län. Inom socialnämndens ansvarsområde finns för närvarande två sjuksköterskor som inte tagit emot sjukskötestudenter. Från och med 1 oktober 2015 kan detta förhållande ändras då ansvaret för hälso- och sjukvården inom LSS kan komma att föras över från landstinget till kommunerna. Med anledning av detta vill förvaltningen tydliggöra några av konsekvenserna av föreslaget avtal. Som framgår ovan ska kommunen vara beredd på att ta emot det antal studenter som motsvarar antalet heltidsanställda legitimerade sjuksköterskor i verksamheten.

21 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 SN-2014/ (5) Huddinge kommuns äldreomsorg har i dag ett sjuttiotal legitimerade sjuksköterskor anställda. Flera av dem har lägre tjänstgöringsgrad än 100 procent, vilket medför att man i de fallen behöver tillsätta två handledare per utbildningsplats. Under hösten 2014 tar kommunens äldreomsorg emot 18 studenter. Enligt avtalet skulle antalet studenter öka avsevärt, vilket skulle innebära en förhöjd arbetsbelastning både på den enskilda handledaren, men även på verksamheten. Av avtalet framgår att den verksamhetsförlagda utbildningsplaceringen ska ske så att varje student får plats inom rätt verksamhetsområde med kompetent handledning. Lärosäte och kommun ska sträva efter att etablera en överbryggande pedagogisk struktur med hjälp av klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt (så kallad AKA) med huvudsaklig placering i omsorgsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att det i dagsläget saknas medel att inrätta en tjänst som klinisk adjunkt. Om antalet handledare utökas innebär detta att fler legitimerade sjuksköterskor behöver utbildas i de olika utbildningsstegen. Förvaltningen är naturligtvis positiv till utbildning men ser också att varje utbildningstillfälle innebär vikariekostnader. Som exempel kan nämnas att handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng beräknas kosta cirka kronor per sjuksköterska i vikariekostnader inklusive studietid. Vid kontakt med övriga Södertörnskommuner framkommer liknande synpunkter. Några kommuner (Haninge och Södertälje) kommer att avstå från att teckna avtalet med motiveringen att överenskommelsen är för omfattande samt att man för närvarande saknar finansiering för genomförandet. Sammanfattningsvis ser förvaltningen inte att det i dagsläget är realistiskt att anta förslaget. Dels innebär det en mycket stor belastning på verksamheten och de legitimerade sjuksköterskor som arbetar där, dels skulle det medföra kostnader som i dag inte finns täckning för. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Judith Berntsson Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

22 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 SN-2014/ (5)

23 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 SN-2014/ (5) Bilagor 1. Remissmissiv 2. KSLs rekommendation Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

24 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 14 oktober Paragraf Diarienummer AN-2014/ Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har beslutat rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar i Stockholms län om verksamhetsförlagd utbildning. Överenskommelsen innebär bland annat att kommunerna ska bereda plats för ytterligare studenter i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom innebär det ett ansvar att låta handledarna genomgå utbildning samt att inrätta en befattning som klinisk adjunkt.förvaltningen ser allmänt positivt på ett samverkansavtal men anser att nuvarande förslag för närvarande inte är realistiskt. I nuläget saknar förvaltningen resurser att täcka de kostnader som ett antagande av samarbetsavtalet skulle innebära. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Marie Fors (S), Ulf Langlet (V), Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör, Ann-Christine Hansson, verksamhetschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

25 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 AN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Judith Berntsson Nilsson Äldreomsorgsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län remissvar och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har beslutat rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar i Stockholms län om verksamhetsförlagd utbildning. Överenskommelsen innebär bland annat att kommunerna ska bereda plats för ytterligare studenter i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom innebär det ett ansvar att låta handledarna genomgå utbildning samt att inrätta en befattning som klinisk adjunkt. Förvaltningen ser allmänt positivt på ett samverkansavtal men anser att nuvarande förslag för närvarande inte är realistiskt. I nuläget saknar förvaltningen resurser att täcka de kostnader som ett antagande av samarbetsavtalet skulle innebära. Beskrivning av ärendet Ursprunget till överenskommelsen är att Centrum för klinisk utbildning (CKU), som har ett länsövergripande ansvar för VFU, ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar därför ett avtal med kommunerna om utbildningsplatser. Det ökade behovet har uppstått då boende inom särskilda boendeformer kräver mer hälso- och sjukvårdsinsatser. Mot bakgrund av ovanstående beslutade Sociala välfärdsberedningen inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) den 2 februari 2013 att ge KSL:s kansli i uppgift att tillsammans med CKU ta fram förslag på länsövergripande avtal. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

26 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 AN-2014/ (4) KSL:s styrelse fattade den 12 juni 2014 beslut om att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområdet. Avtalet gäller mellan Stockholms läns kommuner och de lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i länet. Se bil. I avtalet tydliggörs att samverkan syftar till att stärka kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Av avtalet framgår att lärosätenas ansvar är att fortlöpande informera om utbildningsprogrammen samt att planera VFU i samarbete med företrädare för verksamheten. Kliniska lärare vid universitetet ska vidare vara tillgängliga för studenter och handledare, och lärosätena ska regelbundet arrangera handledarträffar. För kommunens del innebär avtalet bland annat att man tillsammans med övriga avtalsskrivande kommuner i länet ska ställa det antal VFU-platser till förfogande som motsvarar lärosätenas behov. I avtalet beskrivs att kommunen ska vara beredd att ta emot en vårdstuderande under minst 6 veckors verksamhetsförlagd utbildning per heltidsanställd legitimerad sjuksköterska och år inom den omsorgsverksamhet som kommunen ansvarar för. Av avtalet framgår också att lärosäte och kommun ska sträva efter att överbryggande pedagogisk struktur, vilket för kommunens del innebär inrättandet av en tjänst som klinisk adjunkt. Vidare framgår att ambitionen på sikt är att alla handledare, som är legitimerade sjuksköterskor, ska ha gått igenom handledarutbildning. Därefter ska handledarna gå en webbaserad introduktion och i en tredje utbildningsnivå ska huvudansvarig handledare gå en högskoleutbildning på 7,5 högskolepoäng. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) ser allmänt positivt på ett samverkansavtal med föreslagna utbildningar i Stockholms län. Dock vill förvaltningen tydliggöra några av konsekvenserna av föreslaget avtal. Som framgår ovan ska kommunen vara beredd på att ta emot det antal studenter som motsvarar antalet heltidsanställda legitimerade sjuksköterskor i verksamheten. Huddinge kommun har i dag ett sjuttiotal legitimerade sjuksköterskor anställda. Flera av dem har lägre tjänstgöringsgrad än 100 procent, vilket medför att man i de fallen behöver tillsätta två handledare per utbildningsplats. Under hösten 2014 tar kommunen emot 18 studenter. Enligt avtalet skulle antalet studenter öka avsevärt, vilket skulle innebära en förhöjd arbetsbelastning både på den enskilda handledaren, men även på verksamheten.

27 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 AN-2014/ (4) Av avtalet framgår att den verksamhetsförlagda utbildningsplaceringen ska ske så att varje student får plats inom rätt verksamhetsområde med kompetent handledning. Lärosäte och kommun ska sträva efter att etablera en överbryggande pedagogisk struktur med hjälp av klinisk adjunkt och/eller lektor samt adjungerad klinisk adjunkt (så kallad AKA) med huvudsaklig placering i omsorgsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att det i dagsläget saknas medel att inrätta en tjänst som klinisk adjunkt. Om antalet handledare utökas innebär detta att fler legitimerade sjuksköterskor behöver utbildas i de olika utbildningsstegen. Förvaltningen är naturligtvis positiv till utbildning men ser också att varje utbildningstillfälle innebär vikariekostnader. Som exempel kan nämnas att handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng beräknas kosta cirka kronor per sjuksköterska i vikariekostnader inklusive studietid. Vid kontakt med övriga Södertörnskommuner framkommer liknande synpunkter. Några kommuner (Haninge och Södertälje) kommer att avstå från att teckna avtalet med motiveringen att överenskommelsen är för omfattande samt att man för närvarande saknar finansiering för genomförandet. Sammanfattningsvis ser förvaltningen inte att det i dagsläget är realistiskt att anta förslaget. Dels innebär det en mycket stor belastning på verksamheten och de legitimerade sjuksköterskor som arbetar där, dels skulle det medföra kostnader som i dag inte finns täckning för. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Judith Berntsson Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

28 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 7 oktober 2014 AN-2014/ (4) Bilagor 1. Remissmissiv 2. KSLs rekommendation Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se Södertä1je U kommun l (2) 2014-08-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92 carina.karlsson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Samverkansavtal mellan

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen

Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen REKOMMENDATION 2014-06-12 Dnr: KSL/13/0045-37 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Kommunstyrelserna i Stockholms län

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

2014-08-06. 1. Socialnämnden avvisar förslaget till samverkansavtal och tackar nej till samverkan av det slag som föreslås.

2014-08-06. 1. Socialnämnden avvisar förslaget till samverkansavtal och tackar nej till samverkan av det slag som föreslås. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-06 Socialnämnden Dnr KSL/13/0045-37 Dnr Kst 2014/262 Son 2014/528 Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU

Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU Annica Dominius Kommunförbundet Stockholms län, KSL Nadine Khammari Heuman Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning,

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-326-2016 Sida 1 (5) 2016-09-07 Handläggare Ulrika Dahnell Telefon: 08-508 08 033 Linnéa Svanström Leistedt Telefon: 076-129 20

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i KSL:s rekommendation om kostnadsdelning.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i KSL:s rekommendation om kostnadsdelning. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-22 KS-2013/427.630 1 (3) HANDLÄGGARE Diana Jusufovic diana.jusufovic@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag på överenskommelse mellan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-11 GN-2012/334.603 1 (4) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Erbjudande

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Frösundarummet, 16.00-17.00 ande närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Ing- Marie Elfström (S) Ej tjänstgörande

Läs mer

Uppföljning Acord Familjerådgivning

Uppföljning Acord Familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2048 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU). 1 Parter 1 Parter i detta

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på motion.

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på motion. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-08-15 SN-2016/1674.172 1 (3) HANDLÄGGARE Judith Berntsson Judith.Berntsson@huddinge.se Socialnämnden Svar på motion väckt av Martin Nigals (SD), Sven Pernils

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Uppföljning av kommunens familjerådgivning

Uppföljning av kommunens familjerådgivning 2013-12-17 SN-2013/3681.791 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 31277 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av kommunens familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg

Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg 2010-11-04 Avtal ang verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg Avtalsparter Linnéuniversitetet Landstinget Kronoberg Nedan kallad parterna Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Brundin Marie-Louise Datum 2014-01-22 Diarienummer UAN 2014-0060.23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU).

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Diarie nr; 1 Avsiktsförklaring Detta avtal reglerar samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Läs mer

Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus SOLLENTUNA KOMMUN NÄ\ Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-08 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0205 KS-3 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 1.6-0195/2012 SID 1 (8) 2012-05- 14 Remissvar

Läs mer

Datum 2012-05-22. Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom utbildningsområdet

Datum 2012-05-22. Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom utbildningsområdet Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulla Klefbom Datum 2012-05-22 Diarienummer Barn- och ungdomsnämnden Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016 Tid: torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 16.00 Plats: Gemaket Ordförande: Tina Teljstedt Sekreterare: Jennifer Lendeng

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

För kännedom: ett avtal underskrivet av dekan kommer att delas ut vid informationstillfället i augusti 2015

För kännedom: ett avtal underskrivet av dekan kommer att delas ut vid informationstillfället i augusti 2015 Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Anders Linde-Laursen Dekan 2015-09-01 Dnr För kännedom: ett avtal underskrivet av dekan kommer att delas ut vid informationstillfället i augusti 2015

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer