SAMMANFATTNING. Översikt över Outokumpu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Översikt över Outokumpu"
  • Siv Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 SAMMANFATTNING Följande sammanfattning är inte avsedd att vara uttömmande. Den bör läsas som en introduktion till detta prospekt tillsammans med den mer detaljerade information som finns på olika ställen i detta prospekt, inkluderat historiska koncernredovisningar för Outokumpu, kombinerade historiska bokslut för Inoxum, proformaredovisningar jämte annan finansiell information som finns i eller är inkorporerad genom hänvisningar till detta prospekt. Se Risk Factors för en diskussion om vissa faktorer som bör beaktas i samband med en placering i Teckningsrätterna och/eller de Nya aktierna. Alla beslut om att placera i Teckningsrätterna och/eller de Nya aktierna bör baseras på en bedömning av informationen i detta prospekt i sin helhet. Vissa termer som används i denna sammanfattning är definierade på andra ställen i detta prospekt. Om ett yrkande hänförligt till den information som framgår av detta prospekt väcks vid en domstol kan den placerare som är kärande begäras, i enlighet med nationell lagstiftning i EES medlemsstaterna, att bekosta översättning av detta dokument innan det rättsliga förfarandet inleds. Ansvariga för detta prospekt svarar enbart för felaktigheter i denna sammanfattning om informationen är vilseledande, felaktig eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av detta prospekt. Översikt över Outokumpu Outokumpu är en av de ledande producenterna av rostfritt stål baserat på sin årliga smältkapacitet om 2,5 miljoner ton samt årliga slutproduktskapacitet om cirka 1,8 miljoner ton år Dessutom är Outokumpu den ledande producenten av rostfria duplex stålsorter i termer av marknadsandelar globalt (källa: ISSF) och i Europa (källa: SMR GmbH Steel & Metals Market Research ( SMR )). Majoriteten av Outokumpus externa leveranser av rostfritt stål är standard och special austenitiska rostfria stålsorter (cirka 86 procent för året som slutade 31 december 2011) varav resterande leveranserna består av ferritiska rostfria stålsorter som inte innehåller nickel samt duplex och andra rostfria stålsorter. Dessutom producerar Outokumpu ferrokrom i sin produktionsanläggning för ferrokrom, som är en del av Outokumpus Tornio Works integrerade produktionsanläggning, där man använder kromit som är extraherad från bolagets helägda Kemi kromitgruva belägen cirka 20 kilometer från Tornio Works integrerade produktionsanläggning. Outokumpu säljer huvudparten av sina produkter av rostfritt stål till distributörer och vidareförädlare av rostfritt stål (legovalsningsföretag och rörtillverkare) och återstoden till slutanvändare inom främst process- och råvaruindustrin (kemi, gruvindustri och olja och gas), konstruktion, energiproduktion och distribution, transport och livsmedelsindustrin. Outokumpu har produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Dess integrerade produktionsanläggning i Finland, Tornio Works, är den enskilt största produktionsanläggningen för rostfritt stål i Europa vad gäller kallvalsningskapacitet (källa: CRU, november 2011) och är den enda produktionsanläggningen för rostfritt stål i världen som är helt bakåtintegrerad i en ferrokrom produktionsanläggning och i en kromitgruva. Per den 31 december 2011 bestod Outokumpus globala distributionsnätverk av 25 lagerställen i Europa, Kina, Australien, Indien och USA. Outokumpus distributionsnätverk inkluderar även sju servicecenter i Europa, Australien och Kina som erbjuder slutservice som avkapning, klyvning, polering och borstning, samt sju plåtservicecenter i Europa och Kina som erbjuder tjänster som plasma-, laserjet- och vattenjetsskärning, böjning och maskinbearbetning. För de respektive år som slutade 31 december 2011, 2010 och 2009 hade Outokumpu en omsättning på miljoner EUR, miljoner EUR respektive miljoner EUR samt externa leveranser av rostfritt stål på cirka 1,39 miljoner ton, 1,32 miljoner ton respektive 1,03 miljoner ton. För året som slutade 31 december 2011 genererade 75 procent av Outokumpus försäljning från Europa, 10 procent från Nordamerika, 13 procent från Asien och Australien och 2 procent från andra länder. Översikt över Inoxum Inoxum är en av de globalt ledande producenterna av rostfritt stål med cirka 100 års erfarenhet av produktion av rostfritt stål. Inoxums huvudsakliga produkter av rostfritt stål är varm- och kallvalsade platta produkter i austenitiska och ferritiska sorter av rostfritt stål. Inoxum är en av de ledande producenterna av ferritiska sorter av rostfritt stål i Europa baserat på leveransvolymer (källa: EUROFER). I mindre utsträckning producerar Inoxum även rör, smidesgods och små volymer av produkter i martensitiska och vissa duplex rostfria stålsorter. Majoriteten av Inoxums produkter av rostfritt stål säljs direkt till slutanvändare inom bil- samt

2 konstruktionsbranchen, samt till kunder inom industrianvändning, konsumentprodukter, hållbara konsumtionsvaror och till transportindustrin. Förutom rostfritt stål producerar Inoxum olika högpresterande legeringar ( HPA ) såsom nickellegeringar, titan, zirkonium och koboltlegeringar. Inoxum är en av de ledande HPA-producenterna i Europa av nickellegeringar baserat på leveransvolymer (källa: SMR). Inoxum betjänar HPA-kunder främst inom olje och gas-, kemiprocess-, bil-, energiproduktions-, energidistributions-, elektronikoch rymdindustrin. Inoxum har produktionsanläggningar för rostfritt stål i Tyskland, Italien, Mexiko, USA och Kina samt produktionsanläggningar för HPA i Tyskland, Italien och USA. År 2007 började Inoxum i samarbete med ThyssenKrupps kolstålverksamhet bygga en integrerad produktionsanläggning för kol- och rostfritt stål i Calvert, USA. Produktionsanläggningen beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2012 och nå full produktionskapacitet år Inoxums distributionsnätverk för rostfritt stål inkluderar servicecenter i Europa, Kina och Nord- och Sydamerika och dess HPA-distributionsnätverk inkluderar servicecenter i Europa, Kina och Australien. Inoxum har även försäljningskontor och representanter för rostfritt stål och HPA runt om i världen. För de tre månader som slutade den 31 december 2011 redovisade Inoxum en omsättning på miljoner EUR och för räkenskapsåren som slutade den 30 september 2011, 2010 och 2009 redovisade Inoxum omsättning på miljoner EUR, miljoner EUR respektive miljoner EUR. För de tre månader som slutade den 31 december 2011 stod försäljning av produkter av rostfritt stål för 82 procent och försäljning av HPA-produkter för 18 procent av Inoxums omsättning. Inoxumtransaktionen Den 31 januari 2012 ingick Outokumpu och ThyssenKrupp ett Kombinationsavtal enligt vilket Outokumpu avtalade om att förvärva från ThyssenKrupp hela aktiekapitalet i både Inoxum GmbH och Nirosta, vilka är moderbolagen i koncernen som innefattar ThyssenKrupps verksamhet för rostfritt stål. Inoxumtransaktionen har godkänts av Outokumpus styrelse och ThyssenKrupps förvaltningsråd och förväntas slutföras i slutet av Vid tidpunkten för detta prospekt är fullföljandet av Inoxumtransaktionen ännu villkorligt under förutsättning att vissa villkor uppfylls eller avstås från, inklusive erhållande av Tillsynsmyndigheters Godkännanden (som definierats i Material Contracts Inoxum Transaction Business Combination Agreement Regulatory Approvals ),) att det inte har skett några betydande förändringar vad gäller Outokumpus eller Inoxums verksamhet samt fullföljandet av Aktieemissionen (se Material Contracts Inoxum Transaction Business Combination Agreement Conditions ). Den totala köpeskillingen för Inoxum består av en kontant betalning om 1 miljard EUR, av Ersättningsaktierna som emitteras till ThyssenKrupp vid fullföljandet av Inoxumtransaktionen samt Skuldebrevet vars belopp kommer att fastställas vid fullföljandet av Inoxumtransaktionen såsom framgår av Kombinationsavtalet. Som en del av Inoxumtransaktionen tar Outokumpu även över vissa pensionsförpliktelser och andra förpliktelser från Inoxum. Efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen kommer ThyssenKrupp att äga 29,9 procent av Outokumpus utgivna Aktier. Se Inoxum Transaction för mer information. Den Sammanslagna koncernen Outokumpu anser att det tillsammans med Inoxum (den Sammanslagna koncernen ) skulle ha mångahanda varierande styrkor i och med Inoxumtransaktionen och integrationen av Inoxum i Outokumpus befintliga verksamhet för rostfritt stål, inklusive följande: bildandet av en ny global ledare inom rostfritt stål med verksamhet i fem världsdelar; förbättrad global produktionseffektivitet och kapacitetsutnyttjande; kompletterande breda produktutbud för alla sorter av rostfritt stål och ökad intäktsdifferentiering från HPA; större intäktsdifferentiering från kompletterande slutmarknader och större åtkomst till slutanvändare; kundnytta från utökad säljstyrka, distributionsnätverk och servicecenterkapacitet med lägre kostnader för den Sammanslagna koncernen; 2

3 större geografisk diversifiering med en plattform som är välpositionerad för att utnyttja strategiska möjligheter i Asien och Nord- och Sydamerika; tillväxtmöjligheter i befintliga verksamheter runt om i världen; och stärkt finansiell profil. Inoxumtransaktionen och integrationen av Inoxum i Outokumpus befintliga verksamhet för rostfritt stål beräknas skapa kostnadsmässiga synergifördelar på mellan 225 miljoner EUR och 250 miljoner EUR per år Synergifördelarna förväntas börja realiseras år 2014, då cirka 45 procent av drifteffekten beräknas uppnås till 2014 och cirka 70 procent till Det uppskattas att den Sammanslagna koncernen ådrar sig upp till 160 miljoner EUR i implementerings- och ackumulerade engångskostnader mellan 2013 och De kostnadsmässiga synergifördelarna förväntas uppstå från de åtgärder som vidtas inom följande fyra huvudkategorier: omlokalisering av produktion och fabriksnedläggningar i Europa; förbättrat kapacitetsutnyttjande och produktionsoptimering; optimering av försäljnings- och servicecenternätverk i Europa; och optimering av anskaffningsverksamhet, råvaruinköp och allmänna administrativa kostnader. Beräkningar avseende kostnadsminskningar och andra fördelar som förväntas följa av Inoxumtransaktionen och integreringen av Inoxum i Outokumpus befintliga verksamhet av rostfritt stål samt kostnader för att genomföra sådana åtgärder baseras på ett antal antaganden som gjorts utifrån den information som är tillgänglig för Outokumpu samt ledningens bedömning utifrån nämnd information. Beräkningarna visar den inverkan som Inoxumtranskationen förväntas ge i framtiden för verksamheten, den finansiella ställningen och resultatet i den Sammanslagna koncernen samt integreringen av Inoxum i Outokumpus befintliga verksamhet av rostfritt stål. Dessa antaganden om beräknade synergieffekter är dock osäkra och beroende av ett antal vitt skilda omständigheter som hänför sig till verksamheten, ekonomin och konkurrenssituationen och dessa antaganden kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från synergiberäkningarna. För information om de antaganden som ligger till grund för kostnadssynergierna och andra fördelar som förväntas uppstå ur Inoxumtransaktionen och integrationen av Inoxum i Outokumpus befintliga verksamhet med rostfritt stål, se Operating and Financial Review and Prospects Inoxum Transaction Assumptions Used in Preparing the Cost Synergy Potential Estimates and Implementation Costs Estimates. Ovannämnda uttalanden avseende synergieffekter och relaterade kostnader kan innehålla framåtblickande uttalanden. Presumtiva placerare bör dock inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden då flertalet faktorer kan medföra att det faktiska resultatet, omsättningen eller genomförandet väsentligen avviker från resultatet, omsättningen eller genomförandet som de uttryckligen har angetts eller antytts i de framåtblickande uttalandena. För mer information, se Special Cautionary Notice Regarding Forward-looking Statements. Styrelse och koncernledning i Outokumpu Vid tidpunkten för detta prospekt består Outokumpus styrelse av Ole Johansson (ordförande), Olli Vaartimo (vice ordförande), Evert Henkes, Anna Nilsson-Ehle, Elisabeth Nilsson, Jussi Pesonen och Siv Schalin. I enlighet med den kallelse till årsstämma i Outokumpu som publicerades den 1 februari 2012 har Outokumpus nomineringskommitté föreslagit till årsstämman i Outokumpu att hållas den 14 mars 2012, att antalet medlemmar i styrelsen ska vara sju och att Ole Johansson, Olli Vaartimo, Elisabeth Nilsson och Siv Schalin ska omväljas som styrelsemedlemmar och att Iman Hill, Harri Kerminen och Heikki Malinen väljs som nya medlemmar i styrelsen. Nomineringskommittén föreslog även att Ole Johansson omväljs till ordförande och att Olli Vaartimo omväljs till vice ordförande i styrelsen. Vid tidpunkten för detta prospekt består Outokumpus koncernledning av Mika Seitovirta (koncernchef och verkställande direktör, VD ), Esa Lager (vice vd finanschef ), Hannu Hautala (vice vd - General Stainless), Pii Kotilainen (vice vd - Human Resources och Health and Safety), Kari Parvento (vice vd - Ferrochrome, koncernens forskning och utveckling, miljö och kvalitet) och Jarmo Tonteri (vice vd - Specialty Stainless). 3

4 Den 6 mars 2012 föreslog Solidium till Outokumpus ordinarie bolagsstämma som sammankallats att hållas den 14 mars 2012 att antalet styrelseledamöter skall vara åtta samt att Guido Kerkhoff skall väljas in som ny styrelseledamot. Solidium föreslog även att dessa beslut skulle träda i kraft först dagen efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen. Den 1 februari 2012 föreslog Outokumpus styrelse till ordinarie bolagsstämman som sammankallats att hållas den 14 mars 2012 att etablera Aktieägarnas Nomineringskommitté på obestämd tid, vilken skall inkomma med förslag till Outokumpus ordinarie bolagsstämma om val av styrelse och styrelsearvoden. Dessutom har styrelsen föreslagit att Outokumpus ordinarie bolagsstämma antar stadgar för Aktieägarnas Nomineringskommitté. I enlighet med förslaget skall Aktieägarnas Nomineringskommitté bestå av representanter från de fyra största aktieägarna samt att ordföranden skall agera som en expertledamot. Berättigade att nominera aktieägarrepresentanter är de fyra aktieägare som har flest rösträtter i Outokumpu den 1 oktober innan nästa årsstämma i Outokumpu. De största aktieägarna bestäms på grundval av aktieboken förd av Euroclear Finland. Utöver Outokumpus styrelses förslag den 6 mars 2012 om att inrätta Aktieägarnas Nomineringskommitté, föreslog Solidium till Outokumpus ordinarie bolagsstämma som sammankallats att hållas den 14 mars 2012 att ifall Inoxumtransaktionen inte fullföljts och ThyssenKrupp därför inte är registrerad som aktieägare i Outokumpus aktiebok förd av Euroclear Finland den 1 oktober 2012, skulle sammansättningen av Aktieägarnas Nomineringskommitté, som utses vid förberedelse inför Outokumpus ordinarie bolagsstämma år 2013, inkludera en expertledamot nominerad av ThyssenKrupp utöver de medlemmar som styrelsen nominerat i sitt förslag. Solidium föreslog att dessa beslut skulle träda i kraft först dagen efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen. Större aktieägare Vid tidpunkten för detta prospekt äger Solidium, ett finskt statsägt investeringsbolag, 30,8 procent av de Existerande aktierna. Solidium har oåterkalleligen förbundit sig att teckna sig för samtliga Nya aktier som erbjuds dem på grundval av de Teckningsrätter de erhåller i Aktieemissionen. Efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen och förutsatt att Aktieemissionen fulltecknas, skulle ThyssenKrupp äga en andel på 29,9 procent i Outokumpu och Solidium äga en andel på 21,7 procent. Aktier Vid tidpunkten för detta prospekt uppgår Outokumpus till fullo inbetalda aktiekapital till ,30 EUR och företaget har totalt Aktier (inklusive egna Aktier som innehas av Outokumpu). Aktierna har inget nominellt värde. Varje Aktie berättigar innehavaren till en röst vid Outokumpus ordinarie bolagsstämma. Under förutsättning att Aktieemissionen fulltecknas ökar det totala antalet Aktier till Aktier. Sammanfattning av riskfaktorer En placering i Teckningsrätterna och/eller de Nya aktierna innefattar ett antal risker, av vilka många hör till Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet och kan vara betydande. Placerare som överväger att placera i Teckningsrätter och/eller Nya aktier bör noggrant granska informationen i detta prospekt och, framför allt, riskfaktorerna som beskrivs under Risk Factors. Faktorer som potentiellt sett kan påverka placeringsbeslutet diskuteras också på andra ställen i detta prospekt. Om en eller flera av de riskfaktorer som beskrivs häri förverkligas kan de ha en väsentlig negativ effekt på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat. Risker hänförliga till Inoxumtransaktionen inkluderar, men är inte begränsade till följande: Inoxumtransaktionen fullföljs nödvändigtvis inte på de villkor eller på det sätt som beskrivs i detta prospekt eller överhuvudtaget, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna realisera vissa eller alla förväntade fördelar från Inoxumtransaktionen, eller kommer inte att lyckas integrera Inoxum i företagets befintliga verksamhet inom rostfritt stål på det sätt, eller inom den tidsram, som för närvarande förväntas; 4

5 Det exakta värdet av Skuldebrevet, och därmed den totala ersättningen Outokumpu ska betala för Inoxum, kommer inte att vara känt förrän vid tidpunkten för Inoxumtransaktionen; Om Inoxumtransaktionen inte fullföljs kommer Outokumpu nödvändigtvis inte att kunna återbörda alla intäkter härrörande från Aktieemissionen till sina aktieägare; Den oreviderade proformaredovisningen för den Sammanslagna koncernen och det historiska kombinerade bokslutet för Inoxum speglar nödvändigtvis inte på ett korrekt sätt hur den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat skulle ha sett ut om Inoxum hade varit en del av den Sammanslagna koncernen under den relevanta perioden och visar kanske inte den Sammanslagna koncernens framtida verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Inoxum delar, och kommer även att efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen att dela, vissa funktioner med ThyssenKrupp och Inoxum och ThyssenKrupp kommer även fortsättningsvis att vara parter i ett antal avtal som är av betydelse för Inoxums verksamhet efter fullföljandet av Inoxumtransaktionen; och Inoxumtransaktionen är föremål för ett antal risker hänförliga till förvärv. Risker som hänför sig till Outokumpu, Inoxum, den Sammanslagna koncernen och rostfritt stål-branschen inkluderar, men är inte begränsade till följande: Den Sammanslagna koncernen lyckas nödvändigtvis inte implementera sin affärsstrategi eller förvalta tillväxten på ett effektivt sätt; Branschen för rostfritt stål påverkas av globala ekonomiska förhållanden och den rådande makroekonomiska osäkerheten fortsätter ha en betydande negativ inverkan på efterfrågan av rostfritt stål; Låga nivåer av kapacitetsutnyttjande orsakat av överkapacitet och utbudsöverskott på den globala marknaden för rostfritt stål eller andra faktorer som påverkar efterfrågan på rostfritt stål har haft, och kan fortsätta att ha, en betydande negativ inverkan på Outokumpus, Inoxums och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Varaktigt låga priser på rostfritt stål och prisvolatilitet kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Ostadig efterfrågan och prisvolatilitet eller oförmåga att anskaffa råvaror kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Distributörernas lagerökningar och -minskningar kan påverka priset som Outokumpu och den Sammanslagna koncernen kan ta ut för sina produkter; Globalt sett karaktäriseras branschen för rostfritt stål av hög konkurrens; Branschen för rostfritt stål karaktäriseras av betydande investeringar för att utvidga produktionen och för underhåll av befintliga produktionsanläggningar; Konkurrenskraftiga priser för och tillförlitlig tillgång till de energiresurser som krävs för produktionen av produkter av rostfritt stål, ferrokrom och HPA-produkter är föremål för instabila marknadsförhållanden; Inoxum har dragit fördel av vissa offentliga subventioner och förmåner i sin elförsörjning och det finns inga garantier för att sådana subventioner och förmåner kommer att vara tillgängliga i framtiden; Bristen på global ökad efterfrågan på ferrokrom eller Outokumpus oförmåga att helt utnyttja den potentiella ökade kapaciteten av sin ferrokromproduktion kan ha en betydande negativ inverkan på 5

6 Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpus uppskattningar av kromit i Kemi-gruvan kan överstiga de faktiska reserverna och resurserna; Tillväxtutsikterna för rostfritt stål är för närvarande bättre i vissa tillväxtregioner, men det finns inga garantier för att Outokumpu och den Sammanslagna koncernen med framgång kommer att kunna konkurrera på dessa marknader; Outokumpus fokus på austenitiska rostfria stålsorter kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Förändringar i antaganden som ligger till grund för det bokförda värdet av vissa tillgångar, bland annat som en följd av negativa marknadsförhållanden, kan resultera i en nedskrivning av sådana tillgångar, inklusive immateriella tillgångar, som goodwill; Skattetrycket på Outokumpu och den Sammanslagna koncernen kan öka på grund av förändringar i skattelagar eller -regler eller deras tillämpande, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner; Om Outokumpu eller den Sammanslagna koncernen inte kan utnyttja sina uppskjutna skattetillgångar kan nettoresultatet minskas; Fluktuationer i valutakurser kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Kostnader hänförliga till pensionsplaner kan öka, vilket skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu och Inoxum är föremål för strikta hälso- och säkerhetslagar och regler som kan ge upphov till betydande kostnader och skyldigheter. Ersättningsmaterial och nya tekniker, eller förändringar i de produkter eller produktionsprocesser för kunder eller slutanvändare av rostfritt stål kan sänka marknadspriser och efterfrågan på produkter av rostfritt stål; Finansiella svårigheter eller konkurs av en eller fler av Outokumpus eller den Sammanslagna koncernens större kunder eller leverantörer kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet i vissa tillväxtekonomier kan påverkas negativt av politisk, ekonomisk och rättslig utveckling i de berörda länderna; Orättvisa handelsmetoder på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens marknader kan påverka priser på rostfritt stål negativt och minska Outokumpus och den Sammanslagna koncernens lönsamhet, medan handelsrestriktioner kan begränsa Outokumpus och den Sammanslagna koncernens tillgång till nya exportmarknader; Avbrott i produktionsprocesser kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet och kundservice; Outokumpus försäkringsavtal ger begränsad täckning och lämnar dem eventuellt oförsäkrade mot vissa risker; 6

7 Skadeståndskrav rörande produktansvar eller förlust av produktcertifiering kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu och Inoxum är, och kan i framtiden vara, inblandade i rättstvister och skiljeförfaranden som kan ha en negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpus styrning, interna kontroll och efterlevnadsprocesser kan misslyckas med att förebygga reglerade påföljder, ryktesmässig skada och bedrägeri, både i verksamma dotterbolag och i samarbetsbolag; Outokumpus och Inoxums verksamhet är föremål för olika miljölagar och bestämmelser, och bristande efterlevande av dessa lagar och bestämmelser kan resultera i oväntade kostnader och andra skyldigheter; Outokumpu och den Sammanslagna koncernen kan påverkas negativt av framtida tillämpning av restriktioner vad gäller utsläpp av växthusgaser och står inför risker som hänför sig till identifiering och kontroll av kostnader för efterlevnad av program för utsläppsrättigheter; Outokumpu och den Sammanslagna koncernen kan påverkas negativt av framtida tillämpningar av restriktioner av svavelutsläpp; Underlåtenhet att skydda immateriella rättigheter kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Eventuella väsentliga problem i informationssystem kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; En betydande del av Outokumpus och Inoxums anställda är medlemmar i fackföreningar och Outokumpu och den Sammanslagna koncernen kan stå inför arbetskonflikter som kan påverka verksamheten; Outokumpu och den Sammanslagna koncernen utsätts för risker hänförliga till sina samarbetsbolag; Outokumpu och den Sammanslagna koncernen utsätts för risker hänförliga till kärnkraftverksprojekt i Finland; och Att inte attrahera kvalificerad personal eller förlust av nyckelpersonal kan störa Outokumpus och den Sammanslagna koncernens verksamhet och ha en betydande negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat. Risker hänförliga till finansiell ställning och finansiering inkluderar, men är inte begränsade till följande: Outokumpu har betydande skulder, vilket kan begränsa företagets och den Sammanslagna koncernens finansiella och operativa flexibilitet; Om de rådande utmanande marknadsförhållandena skulle förvärras kan Outokumpu och den Sammanslagna koncernen få svårigheter med att återbetala sina skulder och finansiera sin verksamhet; Om Outokumpu inte kan uppfylla finansiella kovenanter i sina kreditfaciliteter och låneavtal kan detta ha en betydande negativ inverkan på dess finansiella ställning; Om den Sammanslagna koncernen inte skulle kunna fortsätta sälja kundfordringar enligt Inoxums factoringprogram, eller om Inoxums leverantörsfinansieringsprogram inte skulle vara tillgängliga kan den Sammanslagna koncernen behöva omfinansiera sådana program; och 7

8 Outokumpu och den Sammanslagna koncernen är utsatta för ränterisk för den del av sin skuld som är fastställd med rörlig ränta och på värdet av sina finansiella tillgångar och skulder. Risker hänförliga till Aktieemissionen och Aktierna inkluderar, men är inte begränsade till följande: Marknadens uppfattning rörande eurons instabilitet, det potentiella återinförandet av individuella valutor inom euroområdet, eller det potentiella upplösandet av euron i sin helhet, kan påverka värdet på de Nya aktierna. Aktieägandets sammansättning; Framtida aktieemissioner eller försäljning av ett betydande antal aktier kan ha en negativ inverkan på Aktiernas marknadspris; Aktieemissionen kanske inte blir tecknat till fullo; Teckning är oåterkalleligt, förutom under vissa begränsade omständigheter; Aktieägare som inte utövar sina Teckningsrätter kommer att erfara utspädning av sitt ägarskap; Marknadspriset för Teckningsrätter och de Nya aktierna kan fluktuera betydligt och priset för de Nya aktierna kan falla under Teckningspriset; En aktiv handel i Teckningsrätter kanske inte utvecklas; Beloppet av eventuell utdelning till aktieägare under ett visst år är osäkert, och Vissa icke-finska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sina förköpsrätter. 8

9 Sammanfattning av Aktieemissionen Aktieemissionen... Aktieemissionen består av: (i) en offentlig emission i Finland och i Sverige; (ii) private placement-arrangemang i vissa andra jurisdiktioner utanför USA; och (iii) ett privat placement-arrangemang i USA till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med undantag från registreringskrav enligt den amerikanska Securities Act. Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att göras i enlighet med bestämmelse S i den amerikanska Securities Act. Aktier som erbjuds Nya aktier. Teckningsrätterna och de Nya aktierna har inte, och kommer inte att bli, registrerade i enlighet med den amerikanska Securities Act, eller i enlighet med värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater och kan följaktligen inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA (enligt definitionen i bestämmelse S), såvida de inte registreras enligt amerikanska Securities Act eller enligt ett undantag från registreringskraven i amerikanska Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning för någon delstat i USA. Teckningsrätter... Alla innehavare av Existerande aktier, som är registrerade i Outokumpus aktiebok som förs av Euroclear Finland på Avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) Teckningsrätt i form av en värdeandel för varje Existerande innehavd aktie på Avstämningsdagen. En (1) Teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna sju (7) Nya aktier. Inga delar av de Nya aktierna kommer att tilldelas och en Teckningsrätt kan inte utnyttjas partiellt. Teckningsrätterna kommer att registreras på aktieägarnas värdepapperskonto den 12 mars, Teckningspris... 0,79 EUR per Ny aktie. Teckning och tilldelning av otecknade Nya aktier... För den händelse att alla Nya aktier inte tecknas för genom nyttjande av Teckningsrätterna besluter styrelsen i Outokumpu om tilldelningen av Nya aktier som tecknas för utan Teckningsrätt enligt följande: i första hand till dem som också tecknat Nya aktier genom nyttjande av Teckningsrätter. Om Aktieemissionen övertecknas av sådana tecknare beslutas tilldelningen bland tecknare per värdepapperskonto i proportion till antalet Teckningsrätter som utnyttjats av sådana tecknare för teckning av Nya aktier, och där detta inte är möjligt, genom lottning; Aktieemissionens registreringsdatum mars, i andra hand, endast till dem som har tecknat Nya aktier utan Teckningsrätter och om Aktieemissionen övertecknas av sådana tecknare beslutas tilldelningen bland sådana tecknare per värdepapperskonto i proportion till antalet Nya aktier som sådana tecknare tecknat sig för, och där detta inte är möjligt, genom lottning; och i tredje hand, till tecknare värvade av Arrangörerna eller, i brist på sådana, till Arrangörerna i enlighet med och med förbehåll för villkoren i Garantiavtalet. Teckningsperioden för Arrangörerna och/eller tecknare värvade av Arrangörerna löper ut den 16 april Teckningsperiod... Teckningsperioden inleds den 15 mars, 2012 och löper ut kl finsk tid den 4 april,

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ)

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 27 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) MTN-program LEGAL#11428672v16 Ledarbank

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer