Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014"

Transkript

1 Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland

2 Förord Det är mycket som hänt sedan den regionala stödstrukturen bildades i Halland och vi möttes i Taktisk grupp Äldre för första gången. Ledningskraft var ytterligare ett nytt forum, en mötesplats som vi blev inbjudna till från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi skulle bilda ett team med representanter från sjukhus, kommun och närsjukvård. Och just då passade det oss perfekt att få hjälp med strokerehabilitering, som vi hade börjat prata om i den taktiska gruppen. Men det blev mycket mer än rehabilitering! Ramarna var ganska fasta med bestämda mål. För att få del av prestationsersättningarna på en dryg miljard krävdes ett mycket nära samarbete mellan regionen och de sex kommunerna i Halland. Vi hade förutsättningarna; den regionala stödstrukturen som samarbetsform hade precis startat och vi hade utvecklingsledare på plats. Efter kort tid växte Äldreblomman fram. Den ska ses som en pedagogisk bild, som beskriver alla de ingående delarna i satsningen. Att beskriva modellerna med hjälp av Anna och Lars som fiktiva personer blev också klart tidigt. Under de här tre åren har det blivit mängder av utvecklingsidéer, utbildningar, start av registreringar i kvalitetsregister, konferenser, patient- och brukardialoger med mera. Vad är då resultatet av allt arbete och de prestationsersättningarna som vi har fått till Halland? Har det blivit någon skillnad för de äldre? En kort beskrivning av alla områden får ni i denna slutrapport. Vi kan numera mäta våra resultat, och vi kan se att det för varje år förflyttar sig till det bättre inom flera områden. Den stora frågan är hur vi får det att bli hållbart över tiden? Det är nu utmaningen kommer när vi inte har kvar extra medel, utvecklingsledare samt stöd och hjälp från SKL. Jag vill ändå tro att arbetssättet tillsammans med alla entusiastiska medarbetare bådar gott för att detta ska bli hållbart över tiden. Vi i Taktisk grupp Äldre kommer även fortsättningsvis att ta ansvar för att genomföra gemensamma förbättringar. Regionala förvaltningsgrupper kommer, tillsammans med oss, att ansvara för att uppdatera och revidera våra länsgemensamma Anna och Lars modeller. Det regionala samverkansarbetet har kommit för att stanna! Denna rapport har sammanställts för att ge en överblick av det arbete som skett i Halland under perioden inom den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Det arbete som bedrivits över huvudmannagränserna ger en bra grund att stå på i det fortsatta förbättringsarbetet inom vård och omsorg för äldre. Marita Everås Ordförande Taktisk grupp Äldre November

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Regional stödstruktur plattform i Halland...5 Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland...6 Preventivt arbetssätt...7 Rehabilitering för äldre... 9 God vård vid demenssjukdom...10 God läkemedelsbehandling Rätt vård- och omsorgsnivå...14 God vård i livets slutskede Övrigt utvecklingsarbete...19 Media Länkar

4 Inledning I Sverige ska man kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Idag är vi ca 10 miljoner invånare i Sverige. 1,9 miljoner är 65 år och äldre. De mest sjuka äldre uppskattas vara individer. De närmaste 20 åren förväntas antalet personer över 80 år att öka med individer. Om inga stora förändringar görs kommer kostnaderna för slutenvård, hemtjänst, särskilt boende, läkemedel med mera att öka med drygt 50 procent. Inom den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre har regeringen sedan 2010 ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I dessa överenskommelser har statsbidraget inriktats mot att stödja kommuner, landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Fokus har varit en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Målgruppen är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Satsningen har syftat till att med de mest sjuka äldres behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting genom ekonomiska incitament i form av prestationsersättningar. Satsningen har omfattat följande områden: God demensvård God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God läkemedelsanvändning Sammanhållen vård och omsorg I varje län har det anställts utvecklingsledare som stöd till utvecklings- och förbättringsarbetet. En del i satsningen har varit Ledningskraft som är ett ledarprogram i förändringsarbetet kring de mest sjuka äldre för att gå från ord till handling. SKL har ansvarat för samordning av insatserna genom bland annat Ledningskraft, nätverk och seminarier för erfarenhetsutbyte samt återföring av resultat från utvecklingsarbetet. Överenskommelsen löper till årsskiftet 2014/2015. Därefter ska huvudmännen driva förbättringsarbetet vidare i samverkan. Det arbete som bedrivits inom ramen för överenskommelsen förväntas bli en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. 4

5 Regional stödstruktur plattform i Halland I samband med den första överenskommelsen mellan staten och SKL Program för en god äldreomsorg, inleddes arbetet med att skapa regionala stödstrukturer för samverkan och kunskapsutveckling. I augusti 2010 gjordes en överenskommelse mellan kommunerna i Halland och Landstinget Halland rörande medel för utvecklingsledare inom ramen för den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Den regionala stödstrukturen, plattform i Halland, ska stimulera samverkan och kunskapsutveckling mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Plattformens arbete är indelat i följande programområden: Barn & Unga Funktionsnedsatta Missbruk & Beroende Psykiatri Äldre Den halländska stödstrukturen är indelad i olika nivåer se bild. Den strategiska nivån ansvarar för uppdragsbeskrivningar, resursfördelning, uppföljning och fastställande av förslag till utvecklingsplaner. Den taktiska nivån ansvarar för planering, projektorganisationer samt förslag till och verkställande av utvecklingsplan. Den operativa nivån ansvarar för det praktiska genomförandet. Den sammantagna regionala utvecklingsplanen godkänns av Kommunberedningen och Chefsgrupp Halland. Varje programområde har taktiska grupper bestående av representanter från samtliga huvudmän. Den taktiska gruppen programområde Äldre har varit styrgrupp för arbetet som bedrivits inom den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre. 5

6 Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland har varit en långsiktig satsning från SKL inom Bättre liv för sjuka äldre. Satsningen har pågått sedan 2010 och i länet samverkar Region Halland med kommunerna för att tillsammans förbättra vården och omsorgen för äldre. De gemensamma målen är följande: Att skapa förutsättningar för att ge dem med störst behov en säker och likvärdig vård i hela länet. Att omhändertagandet av dem med störst behov sker på ett sådant sätt att det skapar delaktighet och inflytande för berörda patienter och deras anhöriga. Att bemötandet av de mest sjuka äldre sker på ett sådant sätt att de känner sig trygga och väl bemötta. Att vården till de äldre sjuka erbjuds på rätt nivå och i nära samverkan mellan huvudmännen för hälso- och sjukvård i länet. Ledningskraft God vård i livets slutskede Rätt vård- och omsorgsnivå Modell Anna och Lars hälsa Senior Alert register Förebyggande hembesök Preventivt arbetssätt Vårdval Halland Hallands sjukhus Kommunerna i Halland God läkemedelsbehandling Rehabilitering för äldre God vård vid demenssjukdom Satsningen har presenterats i en modell som kallas Äldreblomman. I den beskrivs inom vilka områden samverkansarbetet har skett för att ge de äldre en sammanhållen vård och omsorg. I Halland har även området Rehabilitering för äldre ingått, vilket inte finns med i den nationella satsningen. En rad samverkansmodeller för regional samverkan har tagits fram. För att tydligt beskriva och skapa förståelse för den äldre personens behov har fiktiva berättelser om Anna och Lars använts i modellerna. Anna och Lars är de vanligaste namnen i Halland. Den taktiska gruppen programområde Äldre hade sitt första möte och samarbetet i gruppen har sedan dess utvecklats på ett mycket positivt sätt. Gruppen har medverkat i de nationella mötesplatserna inom Ledningskraft. I Halland har arbetet präglats av långsiktighet och målmedvetenhet där integrering av nya arbetssätt har varit viktigare än att visa på tillfälliga, snabba resultat. Målet är att samtliga områden ska utvecklas vidare med hjälp av regionala förvaltningsgrupper bestående av representanter från Region Halland och kommunerna. Gruppernas uppdrag och arbete kopplas till den regionala stödstrukturen. * Läkemedelsgenomgångar till äldre Modell Halland Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Läkemedel mot psykos Rätt nivå Vision Halland I Halland ska man kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg genom en nära samverkan mellan berörda parter 6

7 Preventivt arbetssätt Annas och Lars hälsa är en samverkansmodell som beskriver det länsövergripande preventiva arbetet i Halland. Den beskriver hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Den innehåller också en halländsk modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för personer, 65 år eller äldre, inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Genom att jobba med Senior alert går det att förebygga riskerna på ett systematiskt och standardiserat sätt. Undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa är vanligt förekommande hos äldre personer med behov av vård och omsorg. De fyra områden, som innefattas i det preventiva arbetssättet, har en stark koppling till varandra. Dålig munhälsa kan leda till undernäring. En undernärd person har lättare för att falla och faller man och blir sängliggande ökar risken att utveckla trycksår. Kvalitetsregistret Senior alert har använts inom den nationella satsningen för att förbättra det preventiva arbetet och för att kunna mäta och följa upp resultat. I Halland har varje vårdgivare satt upp mål för sina verksamheter. Utbildningar kopplade till Senior alert inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa genomförs kontinuerligt för personalen inom Hallands sjukhus. Vid två tillfällen under 2013 genomfördes samma utbildning för personal i närsjukvården och i kommunerna. Totalt deltog cirka 150 personer, både vårdpersonal och arbetsledare. Inom området undernäring har under hösten 2014 genomförts en studie med syfte att kartlägga nattfastan hos äldre som bor på särskilda boenden. Sammanlagt ingår ca 2100 personer i kartläggningen. Inom området munhälsa har utbildningar för personal inom kommunernas äldreomsorg genomförts under 2013 och Anvariga för utbildningarna är företaget Oral Care i samarbete med specialisttandvården inom Region Halland. Utbildningsprogrammet består av tre steg och är kopplat till ROAG (Revised Oral Assessment Guide), som är ett riskbedömningsverktyg för munhälsa i Senior alert. Totalt deltog cirka 2200 personer i munhälsoutbildningar under 2013 och under 2014 beräknas antalet till 1000 personer. Fem av sex kommuner arbetar från och med 2014 med munvårdskorgar, innehållande munvårdsmaterial som rekommenderas till hemtjänst och särskilda boenden. Materialet tillsammans med skriftliga rekommendationer är avsett för munvård i både preventivt syfte och i vården av svårt sjuka patienter. Det finns intresse från några avdelningar på Hallands sjukhus att också påbörja munhälsobedömningar. Statistik visar att de halländska kommunerna är bland de mest aktiva i landet när det gäller munhälsobedömningar. Detta bidrar till att färre personer drabbas av viktminskning. 7

8 Diagrammet nedan visar att Halland är ett av de län vars kommuner har lägst andel viktminskningar, enligt kvalitetsregistret Senior alert. Uppgifter från Period till Statistiken visar också att de flesta vårdgivarna i Halland använder Senior alert. Allt fler åtgärder sätts in i förebyggande syfte utifrån befintliga risker. Kommunerna har idag en högre andel registrerade åtgärder än riket i snitt, vilket Hallands sjukhus har uppvisat ända sedan starten Alla länets kommuner deltog i punktprevalensmätningarna (PPM) både våren och hösten 2014 avseende trycksår och fall med hjälp av en PPM-modul i Senior alert. Hallands sjukhus genomför årligen mätningar av trycksårsrisken. Under hösten 2014 testar en av länets kommuner Senior alert Psykisk ohälsa som planeras bli ett nytt område i registret. I närsjukvården planerar de offentligt drivna vårdcentralerna att i högre utsträckning än hittills använda Senior alert. Fler uppgifter och resultat finns i rapporten Preventivt arbetssätt Halland I Halland arbetar fyra kommuner efter modellen Hälsofrämjande och förebyggande hembesök. Modellen är framtagen i samverkan mellan närsjukvården och kommuner i Halland. Den innehåller dokument och rutiner som kan användas som underlag och stöd. I samarbete med några av de halländska kommunerna arrangerade Region Halland under 2013 en nationell konferens om hälsofrämjande och förebyggande hembesök. En regional förvaltningsgrupp bestående av representanter från olika verksamheter hos samtliga huvudmän bildades i juni Gruppen är kopplad till den regionala stödstukturen plattform i Halland. Gruppen ansvarar bland annat för att revidera modellen och att ge förslag på utveckling och utbildning inom preventivt arbetssätt i Halland. Det finns en uppdragsbeskrivning för hur och med vad gruppen ska arbeta. 8

9 Rehabilitering för äldre Lars väg för en god och jämlik rehabilitering för äldre i Halland är ett förslag till samverkansmodell som togs fram under inom Bättre liv för sjuka äldre. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring rehabilitering för äldre bör fungera i slutenvård och öppenvård oavsett gällande samverkansavtal om hälso- och sjukvårdsansvar mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Modellen innehåller en generell del om rehabilitering för äldre och en del riktad specifikt till strokedrabbade. Målet är att alla äldre hallänningar ska få en god och jämlik rehabilitering oavsett var i länet de bor. Under 2014 har utvalda delar av strokemodellen testats. En del förbättringar har genomförts under testperioden, bland annat när det gäller informationsöverföringen mellan slutenvården och den öppna vården. Det har också framkommit behov av att förtydliga kriterierna för neurorehabiliteringsteamen i den halländska vårdvalsmodellen, som ska revideras under En utvärdering av testperioden ska genomföras. Bland annat ska kvalitetsregistret Riks-Stroke användas som analysunderlag. Utvärderingen, som ska vara klar under våren 2015, ska ligga till grund för beslut om fortsättningen inom rehabiliteringsområdet. Inom satsningen har utbildningar genomförts för personal, som arbetar med strokerehabilitering på sjukhusen, i närsjukvården och i kommunerna. En av utbildningarna gav strokecertifiering enligt STROKE-Riksförbundets kriterier. Denna kurs är från och med 2014 en del av det ordinarie kursutbudet för personal i närsjukvården och kommunerna. Under processen har det blivit allt tydligare att den generella rehabiliteringen för äldre bör integreras i det övriga regionala utvecklingsarbetet, som bedrivs inom programområdet Äldre. Detta för att garantera att sköra äldre, med omfattande behov, erbjuds samordnade multiprofessionella insatser där även rehabilitering ingår. Rehabilitering har inte funnits med i satsningen Bättre liv för sjuka äldre trots att SKL har ansett det som ett viktigt utvecklingsområde. Anledningen är att det inte har funnits kvalitetsmått, som kan ligga till grund för prestationsersättningar. I det fortsatta arbetet med att utveckla vården och omsorgen för äldre personer planerar SKL att kvalitetsregistret Senior alert ska användas för att bedöma och åtgärda rehabiliteringsbehov. Målet är att det regionala utvecklingsarbetet inom området Rehabilitering för äldre ska övergå i en förvaltningsorganisation under

10 God vård vid demenssjukdom Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland är en länsgemensam modell med regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland. Annas led är utformad med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 som grund. Vården ska bygga på ett nära samarbete mellan de olika vårdgivarna. En rutin vid informationsöverföring mellan närsjukvården, specialistsjukvården och kommunerna är framtagen och utgör ett kompletterande dokument till Annas led. Modellen säkerställer att det finns demenssamordnare i alla kommuner och på vårdcentralerna inom närsjukvården. Demenssamordnaren utgör en viktig funktion som kontaktlänk för personer med demenssjukdom och deras anhöriga så att ingen faller mellan stolarna. Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt vid demenssjukdom. Sjukdomsförloppet vid denna obotliga sjukdom kan lindras, vilket ger fler år med bibehållen självständighet. Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är de två kvalitetsregister som används för att säkerställa och utveckla demensvården i Sverige. Dessa register har använts som kvalitetsmått i den nationella satsningen. BPSD-arbetet i Halland startade 2012 då samtliga kommuner medverkade på länsgemensamma utbildningar tillsammans med Minnesmottagningen på Hallands sjukhus och apotekare från Region Halland. Under åren har även regionala nätverksträffar genomförts för BPSD-administratörer som ett led i att införa arbetssättet se statistik nedan. Uppgifter från Period till

11 På vårdcentralerna startade 2012 ett förbättringsarbete i syfte att införa kvalitetsregistret SveDem. Handledare i förbättringsarbetet var Minnesmottagningen på Hallands sjukhus. För personal på Hallands sjukhus och i närsjukvården har kompetensutveckling genomförts i form av föreläsningen Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Processgrupperna för framtagandet av Annas led fick 2012 ett stipendium på kr från Svensk förening för kognitiva sjukdomar (FKS). Motiveringen var att framtagandet av samverkansmodellen var ett föredömligt exempel på implementering av god demensvård. Under 2013 pågick en regional samverkan med representanter från de sex halländska kommunerna för att testa kartläggningsverktyget Tidiga tecken. Testet innebar att undersöka om verktyget kan bidra till att skapa rutiner för att tidigt upptäcka försämrade funktioner och sjukdomar hos äldre personer med utvecklingstörning. PRO Halland (Pensionärernas Riksorganisation) startade under 2013 studiecirklar med samverkansmodellen Annas led som studiematerial. Cirka 30 ledare utbildades och genomförde studiecirklar på hemmaplan. Under hösten 2014 har en satsning pågått som syftat till att förstärka samverkan mellan demenssamordnarna på vårdcentralerna och demenssamordnarna i kommunerna. Genom att demenssamordnarna lär känna varandra stärks vårdkedjan för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Minnesmottagningen, Psykiatrin Halland, har från och med 2014 uppdraget att vara ansvarig samordnare för en regional förvaltningsgrupp Demenssamverkansrådet Annas led. I uppdraget ingår bland annat att revidera samverkansmodellen Annas led och att stödja närsjukvården i arbetet med verktyget SveDem. 11

12 God läkemedelsbehandling Syftet med God läkemedelsbehandling i den nationella satsningen har varit att öka kvaliteten i läkemedelsanvändningen för äldre. Målet är att antalet personer som drabbas av läkemedelsrelaterade problem minskar. Som mått på ökad kvalitet i läkemedelsbehandlingen har följande tre indikatorer använts under 2013 och 2014: Olämpliga läkemedel Läkemedel mot psykos Antiinflammatoriska läkemedel Dessa har definierats som potentiella riskläkemedel för äldre. Under 2013 och 2014 har bland annat användningen av olämpliga läkemedel minskat i Halland för personer 75 år och äldre - se diagram nedan. Uppgifter från Period till Arbetet i Halland har fokuserats på läkemedelsgenomgångar, då det är ett långsiktigt arbetssätt där man både fokuserar på indikatorerna ovan samt på övriga risker förknippade med läkemedelsbehandling hos äldre. Bland annat har den metod för läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, som använts i länet sedan 2006 Modell Halland, vidareutvecklats och införts i samtliga kommuner. Modellen har även anpassats för äldre personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder. 12

13 Den vidareutvecklade modellen innebär årliga läkemedelsgenomgångar och är framtagen för att fungera som en del i det ordinarie arbetet. Läkare, sjuksköterska och omsorgspersonal går tillsammans igenom patienternas läkemedel och utvärderar behandlingarna. Det ökar chansen att upptäcka läkemedelsrelaterade problem. Omsorgspersonal och sjuksköterskor i kommunerna har regelbundet erbjudits utbildning om hur olika läkemedel påverkar äldre personer. Apotekare från Region Halland har hållit i utbildningarna som även fokuserat på icke-farmakologisk behandling. För patienter i ordinärt boende, som är 75 år eller äldre och har minst fem läkemedel, skall läkemedelsgenomgångar utföras i samband med läkarbesök på vårdcentral eller vid inläggning på sjukhus enligt en regiongemensam rutin från Som ett stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar har läkare haft möjlighet att konsultera apotekare. Det har gällt oavsett patientens boendeform. Apotekaren har tagit del av patientens journal och läkemedelslista och utifrån det förberett underlag inför läkemedelsgenomgångar med potentiella läkemedelsrelaterade problem och förslag på hur de kan åtgärdas. På några vårdcentraler har apotekare varit på plats regelbundet för att erbjuda patienter genomgång av deras läkemedelsbehandling och i lugn och ro kunnat svara på frågor. Behandlande läkare har sedan tagit ställning till eventuella ändringsförslag. Utöver läkemedelsgenomgångar har även informationskampanjer riktats till läkare, vårdcentralschefer, sjuksköterskor och kommunal omsorgspersonal för att öka medvetenheten om vilka läkemedel som kan vara olämpliga för äldre. En folder som riktar sig till äldre personer har tagits fram i samarbete med en representant för en pensionärsorganisation. Den innehåller information om vad en läkemedelsgenomgång är och hur man själv kan bidra till att göra den så bra som möjligt. Foldern innehåller också tips på frågor som man kan ställa till behandlande läkare om sina läkemedel. Den kommer under hösten 2014 att distribueras till alla vårdcentraler och direkt till de äldre som är medlemmar i någon av de halländska pensionärsorganisationerna. Målet är att det regionala utvecklingsarbetet inom området God läkemedelsbehandling ska övergå i en förvaltningsorganisation från och med

14 Rätt vård- och omsorgsnivå Arbetet inom området Rätt vård- och omsorgsnivå startade under 2013 med att identifiera behovsområden som behöver utvecklas för att äldre ska få en trygg och sammanhållen vårdkedja. Det resulterade i att en regional arbetsgrupp presenterade rapporten Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars. Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård och omsorg Rapporten ger förslag på olika åtgärder som bidrar till att ge de mest sjuka äldre den vård och omsorg de behöver. Det krävs flera samverkande åtgärder. Fokus för det fortsatta arbetet under 2014 blev att realisera en del av de åtgärder som föreslagits i rapporten för att kunna ge vård och omsorg på rätt nivå. Under bedrivs följande delprojekt inom ramen för projektet Rätt vård- och omsorgsnivå: Läkarmedverkan i hemsjukvården (inklusive Trygg hemgång) Bedömningsverktyg för kommunernas sjuksköterskor Riktlinjer för vårdplanering Kvalitetssäkring av data Information om anhörigstöd 14

15 Inom delprojektet Läkarmedverkan i hemsjukvården undersöks olika alternativa lösningar för att öka läkarmedverkan i hemsjukvården. Läkarnas insatser är viktiga för att patienterna ska kunna vårdas hemma. Idag finns det i många fall ingen anledning till att besöka sjukhuset utan man kan med fördel få sina vårdbehov tillgodosedda i det egna hemmet. En viktig aspekt är att det finns risker med sjukhusvistelse bland annat i form av infektioner, fall och förvirringstillstånd. En halländsk modell för läkarmedverkan i hemsjukvården ska tas fram och testas under 2015 för att därefter utvärderas och eventuellt spridas i länet. Ett nytt hemsjukvårdsavtal, Framtidens hemsjukvård, har tecknats mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Avtalet ska träda i kraft 2015 och möjligheterna för hembesök av läkare förväntas öka. Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre har även utbildningsläkare inom allmänmedicin erbjudits nätverk för fördjupningsarbete. Flera halländska läkare har engagerat sig i detta arbete. Trygg Hemgång är en rutin om förstärkt omhändertagande genom hela vårdkedjan för att öka kvaliteten för gruppen äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Målet är att stärka vårdkedjan och informationsöverföringen mellan vårdnivåerna så att antalet onödiga sjukhusvistelser minskar och patienterna får vård på rätt nivå. För att öka tryggheten ska patienten och anhöriga vara delaktiga och få information om hur den fortsatta planeringen ser ut och vem som ansvarar för vad. Inom delprojektet Bedömningsverktyg för kommunernas sjuksköterskor utbildas under hösten 2014 samtliga sjuksköteskor, som är verksamma inom den kommunala hemsjukvården, i klinisk bedömning och användandet av ett beslutsstöd för rätt vårdnivå. Genom att standardisera och kvalitetssäkra sjuksköterskans bedömning förbättras förutsättningarna för dialogen med läkare och beslut om fortsatt handläggning. Läkarna i närsjukvården får utbildning om beslutsstödet under november december. Från och med årsskiftet 2014/2015 införs användandet av beslutstödet för kommunens sjuksköterskor. Delprojektet Riktlinjer för vårdplanering startade våren 2014 och syftar till att ta fram ett tydligare beslutsstöd för vårdplaneringar i Halland. En länsgemensam riktlinje för samordnad vårdplanering (SVP) har funnits sedan flera år. I underlaget till det nya hemsjukvårdsavtalet Framtidens hemsjukvård beskrivs vårdplaneringen som ingången till hemsjukvården. Där framkommer att det finns brister i dagens samordnade vårdplaneringar i Halland. Bland annat saknas läkarmedverkan i vårdplaneringsmötet. Samordnad individuell plan (SIP) samt fast vårdkontakt ska också ingå i beslutsstödet. Riktlinjen ska omfatta samtliga målgrupper, det vill säga även personer under 65 år med behov av hemsjukvård. Riktlinjerna kommer att finnas samlade på en webbplats som är tillgänglig för de halländska kommunerna, Region Halland samt invånarna i Halland. 15

16 Drygt 70 procent av all vård och omsorg utförs av anhöriga. Det är viktigt att man som anhörig kan få råd och stöd i ett tidigt skede. Samtliga kommuner i Halland erbjuder anhörigstöd, men informationen om detta behöver förbättras. Under hösten 2014 har därför ett informationsmaterial tagits fram tillsammans med anhörigkonsulenterna i länet. Anhöriga ska vid kontakter med vårdpersonal på bland annat sjukhus och vårdcentraler få information om att det finns anhörigstöd i kommunerna. Stödet kan till exempel vara anhöriggrupper/studiecirklar, individuella stödsamtal eller friskvårds- och rekreationsaktiviteter. I den nationella satsningen mäts rätt vårdnivå i form av återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård. Projektet Rätt vård- och omsorgsnivå syftar till att minska dessa indikatorer. I Halland har under våren 2014 återinskrivningarna ökat medan undvikbar slutenvård under de flesta månader minskat se diagram. Uppgifter från Period till

17 God vård i livets slutskede Det finns en enighet bland experter, personal, patienter och anhöriga om vad som är viktiga åtgärder och mål inom vård och omsorg i livets slutskede ur ett individperspektiv. De kan formuleras enligt följande: jag och mina närstående är informerade om min situation jag är lindrad från smärta och andra besvärande symtom jag är ordinerad läkemedel vid behov jag får god omvårdnad utifrån mina behov jag vårdas där jag vill dö jag behöver inte dö ensam jag vet att mina närstående får stöd Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet med registret är att förbättra vården i livets slutskede oberoende av diagnos och vem som utför vården. Genom att registrera människors sista vecka i livet blir det tydligt vad som fungerar bra och var förbättringsområdena finns. I den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre har Svenska Palliativregistret använts för att mäta och följa upp resultat. Lars och Annas sista tid är ett förslag till samverkansmodell som beskriver det palliativa arbetet i Halland kopplat till registret. Den beskriver hur registret ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Modellen diskuteras i den regionala förvaltningsgruppen se nedan. I Halland är både kommunerna och sjukhusen anslutna till registret sedan Antalet registreringar i länet ökar stadigt och statistik visar att vården och omsorgen i livets slutskede har förbättrats se diagram. Uppgifter från Period till

18 Uppgifter från Period till Den palliativa vården inom Hallands sjukhus anordnar årligen utbildningar för sjuksköterskor från alla vårdgivare i länet. Under oktober 2014 har utbildningar i palliativ vård också genomförts för läkare vid två temadagar i länet. Utöver detta genomförs tre utbildningstillfällen under november för distriktsläkare. Munhälsoutbildningar sker inom ramen för Preventivt arbetssätt, men är viktiga även för vården i livets slutskede. Ett utbildningsprogram i PowerPoint-format har tagits fram under 2014 och är i första hand riktat till omsorgspersonal. Programmet är bland annat granskat av läkare med specialistkunskaper i palliativ vård i Region Halland och har diskuterats i den regionala förvaltningsgruppen. Det har även förts diskussioner om webbaserade utbildningar. En regional förvaltningsgrupp bestående av representanter från samtliga huvudmän har bildats under Förvaltningsgruppen är kopplad till den regionala stödstukturen plattform i Halland och ansvarar bland annat för att ge förslag på utveckling och utbildning inom området. Det finns en uppdragsbeskrivning för hur och med vad gruppen ska arbeta. 18

19 Övrigt utvecklingsarbete Samverkan med brukarorganisationer Inom samtliga projekt har brukare involverats och varit delaktiga i olika omfattning. Representanter för brukarorganisationer har deltagit i lokala arbetsgrupper och referensgrupper i samband med framtagandet av samverkansmodellerna. Exempel på positivt samarbete är att medlemmar inom Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har använt samverkansmodellen Annas led som studiematerial i sina studiecirklar och att apotekare på Region Halland i samarbete med Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har tagit fram en informationsbroschyr om läkemedelsgenomgångar. Regionala pensionärsrådet har årligen informerats om Mål- och Handlingsplanen inom äldreområdet. Äldrekonferenser Taktisk grupp Äldre har bjudit in till tre Äldrekonferenser med temat Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland. Målgruppen har varit politiker och tjänstemän i Hallands kommuner och i Region Halland samt brukarorganisationer presenterade utvecklingsledarna sina pågående projekt inom Preventivt arbetssätt, Rehabilitering för äldre, God vård vid demenssjukdom, God vård i livets slutskede och God läkemedelsbehandling. Speciellt inbjuden var Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare presenterade företrädare från olika verksamheter inom vård och omsorg hur de arbetar med att implementera resultatet från det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Ejja Häman Aktell, nationell projektledare för Bättre liv för sjuka äldre, var speciellt inbjuden års konferens har fokus på brukarna och belyser hur satsningen inom sammanhållen vård och omsorg faktisk gjort skillnad för hallänningen. Speciellt inbjuden till årets konferens är Maj Rom, projektchef för Bättre liv för sjuka äldre. Steg för steg Arbetsmodellen Steg för steg har tagits fram inom den halländska satsningen och syftar till att synliggöra det sociala innehållet i det dagliga livet och i det dagliga bemötandet. Den vänder sig till personal, arbetsledare, politiker och övriga som verkar inom äldreomsorgen. Avsikten med arbetsmodellen är att steg för steg lotsa målgruppen i arbetet med det sociala innehållet och att belysa de områden som är viktiga att arbeta med för att äldre ska känna meningsfullhet och välbefinnande i vardagen. 19

20 Kultursamverkan Ett aktivt och kulturellt liv bidrar till positiva hälsoeffekter av välbefinnande och meningsfullhet. För att stärka äldres möjlighet att delta i kulturlivet och ta del av utbudet har en överenskommelse tecknats mellan Kultur i Halland, Region Halland och Äldre- och Kulturförvaltningar i Hallands kommuner. Syftet med överenskommelsen är att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med kvalitet. Hallands bildningsförbund, som sedan flera år har arbetat med kulturinsatser inom äldreomsorgen, kommer även fortsättningsvis att sköta detta uppdrag. Våld i nära relationer Våld i nära relationer tar inte slut för att parterna fyller 65 år. Äldreområdet finns därför med i den länsgemensamma handboken, som utarbetats i samverkan mellan Region Halland, de halländska kommunerna och Länsstyrelsen i Halland. Syftet med handboken är att öka kunskapen och samverkan kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, som lever med våld i sin vardag, ska kunna erbjudas hjälp. Arbetet fortsätter nu med implementering av handboken och framtagande av handlingsplaner inom äldreomsorgens verksamheter. Film - Bästa livsplatsen för Anna och Lars Under 2012 producerades filmen Bästa livsplatsen för Anna och Lars. Målet med filmen var att göra det halländska arbetet med sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland känt samt att öka intresset för och kunskapen om Halland. 20

21 Media Information om arbetet inom Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland har uppmärksammats i media se några exempel nedan. Om Annas led Bästa livsplatsen, november 2012, Region Halland html Om Hälsofrämjande och förebyggande hembesök P4 Hallands, Sveriges Radio, november Om läkemedelsgenomgångar Bästa livsplatsen, november 2013, Region Halland page8.html Om fallskador hos äldre män Hallandsposten, 21

22 Länkar tips om mer läsning Nedan finns en sammanställning över länkar där man kan hitta mer information om arbetet i Halland, den nationella överenskommelsen, kvalitetsregistren samt Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter. Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland Läkemedelsgenomgångar enligt Modell Halland Framtidens hemsjukvård i Halland Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Resultatportal Senior alert Svenska Palliativregistret Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD Svenska Demensregistret Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar (SOSFS 2012:9) 22

23 23

24 Produktion: Region Halland, november Foto: Magnus Andersson

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 En lokal överenskommelse har tagits fram mellan representanter från hälso-

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden fa.jo Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 214-4-15 Diarienummer ALN-214-239.3 Äldrenämnden Handlingsplan 214 - Bättre liv för sjuka äldre Förslag till beslut

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-05-12 SN-2014/151 Socialnämnden Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Förslag till beslut

Läs mer

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Antagen av SocialKOLA 2014-06-13 Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Bakgrund Beredningsgruppen för SocialKOLA i Västernorrland (Socialchefer eller motsvarande från länets

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne RAPPORT Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne INNEHÅLL Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne...6 Utbildning i förbättringskunskap

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre, rev -05-08 Bakgrund har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdnämnden att för utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Leva livet hela livet Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Möt INGEBORG Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag Vad är viktigt för sjuka äldre? Trygghet Kunna klara

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Bättre liv för sjuka äldre 11 oktober 2013 Maj Rom Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Process FÖRE, Hälsofrämjande, riskidentifierande och förebyggande verksamhet PRIO UPPSTART KLART 1 våren 2013 dec 2013

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län Handlingsplan Datum:

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län Handlingsplan Datum: Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 Handlingsplan Datum: 2016-03-31 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 2016-03-31 Innehåll

Läs mer

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre Handlingsplan för 2014-2015 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE uppgift att bryta ner den länsövergripande handlingsplanen till länsdelsnivå med aktiviteter.

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse SIDAN 1 AV 10 Verksamhetsberättelse Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård 2014 Sammanfattning resultat 2011-2014 2015-01-08 Post Box 54, 541 22 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel 0500-49 72 00

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE

Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE Förord Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick 21 en överenskommelse om insatser för att utveckla vården och omsorgen

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer