Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011"

Transkript

1 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER PATIENTLAGEN I KORTHET LAGÄNDRING STATISTIK ÖVER PATIENTÄRENDEN ANTAL ÄRENDEN KONTAKTORSAK Rådgivning och information Missnöje med vård och behandling Läkemedelsskada Patienter som varit missnöjda med ÅHS Patienter som varit missnöjda med övriga vårdgivare/myndigheter Patienter som varit missnöjda med språket PATIENTOMBUDSMANNENS ÅTGÄRDER ÖVRIG VERKSAMHET PATIENTFÖRSÄKRINGRINGSCENTRALEN PATIENTFÖRSÄKRINGEN PATIENTSKADA Villkor för att klassas som patientskada Ersättningsgrunder Skadeanmälningar Ersättningsbara patientskador inom ÅHS PATIENTSÄKERHET PATIENTSÄKERHET PÅ EU-NIVÅ PATIENTSÄKERHET PÅ NATIONELL NIVÅ REFERENSER

3 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 1.1. Patientlagen i korthet Några väsentliga och riktgivande punkter i lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992, LL 1993:61) är följande: Patientens samtycke krävs för vården. Vården skall ske i samförstånd med patienten. Patienten har rätt till vård av god kvalitet och till ett gott bemötande. Patientens modersmål och individuella behov samt den kultur han/hon företräder skall i mån av möjlighet beaktas. Patienten skall få information om sitt hälsotillstånd, vårdens omfattning, riskfaktorer och olika vård- och behandlingsalternativ. Patienten har rätt att kontrollera de uppgifter som antecknas om honom/henne i journalhandlingarna. Om någon inte genast kan ges sådan vård som en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården anser nödvändig, skall han/hon beroende på hälsotillståndet antingen hänvisas att vänta på vård eller hänvisas till eller sändas för att få vård någon annanstans där sådan vård kan ges. Om en person måste vänta på vård skall orsaken till dröjsmålet och den beräknade väntetiden meddelas personen. En person som är missnöjd med vården kan framställa anmärkning till vårdinrättningen, Då en barnpatient vårdas skall barnets åsikt beaktas av en läkare eller annan yrkesutbildad person. Barnets vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda vård som behövs för att avvärja fara som hotar en minderårig persons liv eller hälsa. Enligt lagen är patientombudsmannens uppgifter att: Ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen. Bistå patienten att framställa anmärkning. Bistå patienten vid skadeanmälan till och klagan. Informera om patientens rättigheter. Även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och att de skall bli tillgodosedda Lagändring En lagändring i patientlagen trädde i kraft den 1 september 2011 (FFS 741/2011). Ändringen gäller definitioner 2 punkt 4) om hälsovårdsenheten enligt lagen om Brottspåföljdsmyndigheten. 3

4 2. STATISTIK ÖVER PATIENTÄRENDEN 2.1. Antal ärenden Under året har 144 ärenden inkommit. Av dessa berörde 18 ärenden barn/minderåriga. Under år 2011 har patientärendena berört 92 kvinnor och 52 män. Antal ärenden som gällt kvinnor respektive män under åren : Kvinnor Män Kontaktorsak Rådgivning och information 38 ärenden har gällt rådgivning, där patienter eller anhöriga har kontaktat ombudsmannen för att få rådgivning i olika patientfrågor och för att få information om patientens rättigheter Missnöje med vård och behandling 106 ärenden har gällt missnöje. Ombudsmannen utreder inte om missnöjet är befogat. Önskar patienten en utredning skall en klagan anföras till Ålands landskapsregering, Valvira, Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern. 4

5 Läkemedelsskada En patient har tagit kontakt p g a läkemedelsskada. Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som patienten använt. Läkemedelsskadeförsäkringen gäller läkemedel som avses i läkemedelslagen. Förutom dessa gäller försäkringen även blod och blodprodukter samt intrauterina preventivmedel. Försäkringen gäller inte traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat Patienter som varit missnöjda med ÅHS 83 ärenden har gällt missnöje med vård och behandling inom ÅHS. I några fall har missnöjet riktat sig mot flera enheter inom ÅHS, men även mot ÅHS och privata vårdgivare. Under åren har patienter inom ÅHS har varit missnöjda med: Den vanligaste orsaken till att patienten varit missnöjd med rutinerna är att man inte lyssnat på patienten och på andra plats kommer brister i information till patienter, men även att det förekommer bristande information mellan enheter. 2 patienter har önskat en andra bedömning (second opinion) Bemötande Dröjsmål med vård/behandling Information/klagomål Journalanteckning Att inte få journalkopia Omvårdnad Remittering Rutiner Tystnadsplikt/sekretess Vård/behandling Vårdavgift Välja/byta läkare Övrigt

6 Fördelningen av ärenden mellan olika enheter inom specialsjukvården åren : Specialsjukvården: Akutenheten Barn- och ungdomsenheten BB- och gynekologiska enheten Kirurgiska enheten - Ortopedi - Övrig kirurgi Laboratoriet Medicinska enheten Onkologiska enheten Op., anestesi, intensivvårdsenheten Psykiatriska enheten Rehabiliterings- och fysiatrienheten Röntgen Ögonenheten Öron-, näs- och halsenheten Övriga Totalt Till övrig kirurgi hör bl a övriga kirurgiska ingrepp, rutiner och omvårdnad. Fördelningen av ärenden mellan olika enheter inom primärvården åren : Primärsjukvården: Gullåsen Hemsjukvård Hälsocentralen Rådgivning Tandvård Övriga Totalt

7 Patienter som varit missnöjda med övriga vårdgivare/myndigheter 24 ärenden har gällt missnöje med övriga vårdgivare eller myndigheter. Patienter har varit missnöjda med övriga vårdgivare/myndigheter åren p.g.a. följande orsaker: Bemötande Dröjsmål med vård och behandling Information/klagomål Journalanteckning Att inte få journalkopia Remittering Rutiner Omvårdnad Tystnadsplikt/sekretess Vård/Behandling Vårdavgift Övrigt Fördelningen av ärenden gällande övriga vårdgivare/myndigheter åren : HUCS Kommun Privata vårdgivare Privat tandvård Uppsala Akademiska sjukhus ÅUCS Övriga Totalt Till övriga hör bl.a. FPA, Patientförsäkringscentralen, övriga försäkringsbolag, samt privata sjukhus Patienter som varit missnöjda med språket Två patienter har varit missnöjda med att de inte fått tillräcklig information gällande deras hälsotillstånd på svenska vid ÅUCS. 3. PATIENTOMBUDSMANNENS ÅTGÄRDER Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten och tar inte heller ställning till om fel eller försummelse förekommit i patientens vård. 7

8 Patientombudsmannens åtgärder åren : 4. ÖVRIG VERKSAMHET Ombudsmannen har informerat om sin verksamhet, samt patientlagen för Ålands hälso- och sjukvård, föreningar och skolor. Ombudsmannen är även sekreterare i Förtroenderådet, som bl.a. verkar för att klienternas och patienternas rättigheter och intressen tas till vara. 5. PATIENTFÖRSÄKRINGRINGSCENTRALEN 5.1. Patientförsäkringen Bistått vid anmärkning Bistått vid klagomål Kontaktat vårdgivare Bistått vid patientskadeanmälan Kontaktat chefläkare Kontaktat klinikchef Kontaktat överskötare Utredningsmöte Kontakt med övriga myndigheter Till Patientförsäkringscentralens uppgifter hör att avgöra, om den som söker om ersättning har rätt till skadestånd enligt patientskadelagen och vid behov betala ut ersättningar. Patientskadelagen tillämpas på vård som ges av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal och vård som ges vid hälsovårdens verksamhetsenheter. Enligt patientskadelagen skall alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ha försäkring för det ansvar som avses i lagen. Med hälso- och sjukvård avses i lagen bl.a. sjukhusvård, besök på läkar och tandläkarmottagningar, hälsovård, sjuktransport, provtagning, rehabilitering, fysikalisk behandling m.m. Ersättning skall sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade, som oftast är patienten, fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan Patientskada Villkor för att klassas som patientskada Följande villkor måste uppfyllas för att skadan skall kunna betraktas som patientskada: 8

9 Patienten har drabbats av en personskada. Med personskada avses sjukdom, kroppsskada eller annan objektivt konstaterbar tillfällig eller bestående nedsättning av hälsotillståndet eller död. Skadan har orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses behandling och vård t.ex. på sjukhus, hälsocentral eller privat läkarstation. Även sjuktransport, provtagning, rehabilitering och fysikalisk behandling samt distribution av receptmedicin från apotek betraktas som i lagen avsedd hälso- och sjukvård. Verksamhet vid inrättningar som inte räknas till hälsovården kan omfattas av lagen, om vården eller behandlingen givits av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. läkare, tandläkare, sjukvårdare, fysioterapeut, utbildad naprapat). Den skadade skall vara patient eller föremål för undersökning, behandling eller vård. Som patient enligt patientskadelagen anses även en frisk person som undersöks i samband med medicinsk forskning och den som ger blod eller donerar vävnader eller organ. Skadan har inträffat medan patientskadelagen varit i kraft, dvs eller senare. Skadan har inträffat inom Finlands geografiska område. Om dessa fem villkor uppfylls, gäller det att ta ställning till om skadan är ersättningsbar enligt de ersättningsgrunder som nämns i lagen. I patientskadelagen nämns sju olika situationer där en personskada som drabbat patienten kan vara ersättningsbar med stöd av patientförsäkringen Ersättningsgrunder Ersättning betalas för personskada, om det är sannolikt att den har orsakats av: 1. Undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats. 2. Fel i en sjukvårdsapparat eller ett sjukvårdsinstrument som använts vid undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd 3. Infektion som uppkommit i samband med undersökning, behandling och vård eller någon annan morsvarande åtgärd. Ersättning betalas inte för skada som patienten skall tåla. 4. Ett olycksfall i samband med undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd eller av ett olycksfall under sjuktransport. 5. Brand i en behandlingslokalslokal eller en behandlingsutrustning eller av någon annan motsvarande skada i en behandlingslokal eller i en behandlingsutrustning. 6. Distribution av receptmedicin från apotek i strid med receptet eller föreskrifter. 7. Undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd, förutsatt att följden är en bestående svår sjukdom eller ett bestående svårt handikapp eller död. 9

10 5.2.3 Skadeanmälningar När patienten eller en anhörig fått vetskap om att patienten fått en skada, har man tre år på sig att göra en skadeanmälan. Bilden nedan visar hur ärendet handläggs. Hur ersättningsärendet handläggs: 10

11 Av diagrammet framkommer att cirka en tredjedel av de som anmäler en skada får den godkänd. I Finlands Patienttidning 4/2011 skriver Paavo Koistinen, som är ordförande för Finlands Patientförbund r.f., att ansökningarna har minskat, men även de skador som godkänts har minskat. Detta kan tolkas så att patientsäkerheten har förbättrats i Finland. Paavo Koistinen tror inte att omständigheterna är så lyckliga. Paavo Koistinen tror att många patienter på förhand bedömer att det är svårt att få sin ansökan godkänd och att man därför låter bli att söka. Han skriver också, att överraskande många medborgare är rädda för att en skadeanmälan leder till bekymmer, då man i fortsättningen skall besöka den personal som anmälan gäller. Utredningar som THL visar på att kostnaderna för patientskador kostar samhället 400 miljoner en miljard euro per år. 11

12 Ersättningsbara patientskador inom ÅHS Under år 2010 var det tolv patienter från Åland, som fick sin skadeanmälan godkänd. För år 2011 har det ännu inte kommit någon statistik. 6. PATIENTSÄKERHET 6.1. Patientsäkerhet på EU-nivå Europeiska Unionen har gett ut råd om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Dålig patientsäkerhet är både ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor ekonomisk belastning för de begränsade hälso- och sjukvårdsresurserna. Många negativa händelser kan undvikas, både på sjukhus och inom primärvården, eftersom systemrelaterade faktorer förefaller vara de främsta orsakerna. Rekommendationerna gäller olika strategier på nationell nivå. Här tar jag upp rekommendationerna för att informera och stärka medborgarnas och patienternas ställning genom att: 1. Involvera patientorganisationer och patientföreträdare i utformningen av strategier och program för patientsäkerhet på alla lämpliga nivåer. 2. Sprida information till patienterna om a. gällande patientsäkerhetsnormer, b. risker och gällande säkerhetsnormer för att minska eller förebygga misstag och skada, inbegripet bästa praxis, samt om rätten att informeras innan de ger sitt samtycke till behandling så att de lättare kan välja och fatta beslut, 12

13 c. klagomålsförfarandet och möjligheter till gottgörelse och prövning samt om tillämliga bestämmelser och villkor. 3. Överväga möjligheterna att utveckla kärnkompetens på patientsäkerhetsområdet, nämligen de baskunskaper, attityder och färdigheter som krävs för att uppnå en säkrare nivå för patienterna. Pia Maria Jonsson 9hösten Under hösten kom Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) till Ålands hälso- och sjukvård och informerade om bl.a. patientsäkerhet. Ovanstående bild är från den föreläsningen Patientsäkerhet på nationell nivå Enligt Social- och hälsovårdsministeriets publikation Vi främjar patientsäkerheten tillsammans släpar hälso- och sjukvården efter övriga högriskbranscher. Helhetsansvaret för patientsäkerheten ligger hos organisationsledningen. Patientsäkerheten berör alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och patienterna. Alla beslut, även de ekonomiska ska bedömas med tanke på patientsäkerheten. Både patienten och anhöriga skall involveras för att främja patientsäkerheten. Patienten måste få tillräcklig information och råd, för att få makt över sin situation. Om en negativ händelse inträffar skall patienten få information om den och även anhöriga, om patienten så önskar. Patientsäkerheten skall hanteras genom förebyggande arbete och erfarenhet, bl a med hjälp av kvalitetsstyrning och riskhantering. Kontinuerlig utveckling av strukturer, processer och information är viktiga metoder för att minska säkerhetsrisker och misstag. 13

14 Riskmoment och farliga situationer rapporteras, uppföljs och behandlas. Målet är att halvera antalet skador som uppkommer i vården och Institutet för hälsa och välfärd (THL) startar ett fyraårigt program för patientsäkerhet i samarbete med sjukhusen, hälsocentralerna och nationella aktörer. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet har inletts något långsammare i Finland än i de övriga nordiska länderna, men Pia Maria Jonsson som är utvecklingschef vid THL säger att situationen i Finland nu håller på att förändas, eftersom den nationella strategin för patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdslagen jämte förordningar bildar en stark grund för de praktiska åtgärderna. Lagstiftningen som Jonsson hänvisar till gäller inte på Åland. Kvaliteten och patientsäkerheten tas upp i 15 landskapslagen om hälso- och sjukvård. De vanligaste negativa händelserna är infektion som anknyter till vården, fel eller fördröjd diagnos, felmedicinering, kirurgiska misstag, fel i anordningar och mänskliga misstag. REFERENSER Lagar och Regeringspropositioner: Finlex. Uppdaterad lagstiftning. Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992. Finlex. Lag om ändring av 2 punkt 4) i lagen om patientens ställning och rättigheter 741/2011. Finlex. Uppdaterad lagstiftning. Patientskadelagen 585/1986. Ålands författningssamling, LL 1993:61. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Publikationer: Europeiska unionens officiella tidning. Rådets rekommendationer av den 9 juni 2009 om patientsäkerhet och förebyggande av vårdrelaterade infektioner. (2009/C 151/01). Finlands Patienttidning 4/2011. Koistinen Paavo: Mindre patientskador eller mindre ersättningsansökningar. Social- och hälsovårdsministeriets publikation 2009:4. Vi främjar patientsäkerheten tillsammans. Den finländska patientsäkerhetsstrategin Hemsidor: Läkemedelsskadeförsäkringspoolens hemsida. Patientförsäkringscentralens hemsida. Ålands landskapsregering hemsida. 14

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2008

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2008 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2008 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTLAGEN... 3 2. STATISTIK

Läs mer

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET. Rapport över patientombudsmannens verksamhet år Patientombudsman Marina Karlsson

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET. Rapport över patientombudsmannens verksamhet år Patientombudsman Marina Karlsson ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2014 Patientombudsman Marina Karlsson Innehåll 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER... 3 1.1. PATIENTLAGEN I KORTHET... 3

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Broschyrer 2002:8swe Patientens rättigheter För att förbättra patientens rättsskydd har man i Finland stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller hela hälso-

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Valvira.fi @ValviraViestii Patientens rättigheter VARJE PATIENT HAR RÄTT TILL hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras.

Läs mer

LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN

LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN 15.3.2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Patientens ställning och rättigheter enligt patientlagen Patientombudsmannaverksamheten

Läs mer

Patienten i centrum. Konferens för sekreterare och assistenter Tammerfors Carola Arjatsalo Patientombudsman, HVM HNS, HUCS sjukvårdsområde

Patienten i centrum. Konferens för sekreterare och assistenter Tammerfors Carola Arjatsalo Patientombudsman, HVM HNS, HUCS sjukvårdsområde Patienten i centrum Konferens för sekreterare och assistenter Tammerfors 5.5.2017 Carola Arjatsalo Patientombudsman, HVM HNS, HUCS sjukvårdsområde innehåll respons Lag om patientens ställning och rättigheter

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2011

Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

patientförsäkring & patientskadelagen

patientförsäkring & patientskadelagen Introduktion: patientförsäkring & patientskadelagen och lite till Patientförsäkring Funnits sedan 1975 Dessförinnan långdragna processer i domstol, få patienter fick rätt 2010: 4 500 (cirka 40 %) beviljades

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2013

Klientombudsmannens redogörelse år 2013 Klientombudsmannens redogörelse år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klientombudsman Synnöve Jordas INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER... 3 1.1. KLIENTLAGEN...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN Uppdaterad 2018 OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2008

Klientombudsmannens redogörelse år 2008 Klientombudsmannens redogörelse år 2008 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTLAGEN... 3 2. STATISTIK ÖVER KLIENTÄRENDEN...

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Patientförsäkringen i Finland. Information om patientförsäkringen på lättläst

Patientförsäkringen i Finland. Information om patientförsäkringen på lättläst Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen på lättläst Patientförsäkring Om du får en personskada i hälsovården eller i sjukvården kan du ansöka om ersättning från patientförsäkringen.

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2018-07-03 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (2010: 659)

Läs mer

ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2018

ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2018 En ANMÄLNINGAR patientförsäkring TILL LÖF för 2018 alla ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2018 FÖR HELA SVERIGE OCH LANDSTINGET SÖRMLAND 1 av 5 1 LÖF PÅ TRE MINUTER Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Vi handhar centraliserat personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i enlighet med patientskadelagen. Patientförsäkringen

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Riktlinje 2/ Avvikelser LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Författningar

Läs mer

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Om journalhandlingar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 1 Presentationens innehåll Journalhandlingar var ges bestämmelser om dem? definition syfte och allmänna principer

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2017

ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2017 En patientförsäkring för alla ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2017 FÖR HELA SVERIGE OCH REGION HALLAND 1 av 5 1 LÖF PÅ TRE MINUTER Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkringsbolag

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Introduktion patientförsäkring & patientskadelagen, om oss och vår arbetsprocess. och lite till

Introduktion patientförsäkring & patientskadelagen, om oss och vår arbetsprocess. och lite till Introduktion patientförsäkring & patientskadelagen, om oss och vår arbetsprocess och lite till Patientförsäkring Lagstiftning (patientskadelag) sedan 1997, dessförinnan frivillig försäkring (start 1975)

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Patientsäkerhet. AT-Läkare 2017 Marga Brisman Chefläkare

Patientsäkerhet. AT-Läkare 2017 Marga Brisman Chefläkare Patientsäkerhet AT-Läkare 2017 Marga Brisman Chefläkare Agenda Vad är patientsäkerhet? Vad styr hur vi arbetar med patientsäkerhet? Lex Maria och IVO Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada (Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Vårdskada Utredningar av vårdskadorv Lex Maria Enskildas klagomål Händelse som inneburit en vårdskada? Exempel? Hur vet man att det är en händelse som ska rapporteras

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:180 Diarienr: 1996/3324 Förbundsjurist Siv Ann Andermyr/GR

Cirkulärnr: 1996:180 Diarienr: 1996/3324 Förbundsjurist Siv Ann Andermyr/GR Cirkulärnr: 1996:180 Diarienr: 1996/3324 Handläggare: Sektion/Enhet: Förbundsjurist Siv Ann Andermyr/GR Civilrättssektionen Datum: 1996-12-04 Mottagare: Rubrik: Gemensam kommunadministration Sjukvård/Tandvård

Läs mer

Förra året tog Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot cirka skadeanmälningar.

Förra året tog Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot cirka skadeanmälningar. From: Lindberg Lena Sent: Tue, 19 Feb 2019 08:22:29 +0000 To: Region Kalmar län;ingeborg Eriksson;Helena Nilsson;Anna Strömblad;Patientnämnden Cc: Olsson Helena Subject: Löf släpper regional skadestatistik

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Delårsrapport 1/2018. Patientförsäkringscentralen Patientskadeanmälningar och avgjorda fall

Delårsrapport 1/2018. Patientförsäkringscentralen   Patientskadeanmälningar och avgjorda fall Patientskadeanmälningar och avgjorda fall 1.1 30.6.2018 Trygghet för patienter och vårdpersonal Vi handhar centraliserat ersättningarna för patientskador i Finland. Vi arbetar för patienternas och vårdpersonalens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Vad är psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja? Vård oberoende av vilja innebär att du vårdas på ett psykiatriskt

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientförsäkring. A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring. VILLKOR Fastställt november 2003

Patientförsäkring. A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring. VILLKOR Fastställt november 2003 VILLKOR Fastställt november 2003 A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring Patientförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Med tillämpning av i försäkringsbrevet

Läs mer

Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne IRENE AXMAN ANDERSSON

Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne IRENE AXMAN ANDERSSON Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne mats.molt@skane.se IRENE AXMAN ANDERSSON irene.axmanandersson@skane.se Patientsäkerhet är centralt tema i Strategi för förbättringsarbete

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen SPF Guide för pensionärer Vård och omsorg På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Innehåll 3. Vård och omsorg på dina villkor! Patientnämnder 4. Dina

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler 2012:15 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna ( 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling ()

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Anvisning 22.5.2013 3428/03.01.01/2012 2/2013 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar 1 Lagens tillämpningsområde Denna

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

A. Inledande frågor 3 B. Frågor om patientlagen Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter 4

A. Inledande frågor 3 B. Frågor om patientlagen Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter 4 2. Några frågor om hur du uppfattar tillgängligheten

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Denna broschyr riktar sig till dig som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja. Broschyren

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2012

Klientombudsmannens redogörelse år 2012 Klientombudsmannens redogörelse år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Vårdhygien inom patientsäkerhet. Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar

Vårdhygien inom patientsäkerhet. Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar Vårdhygien inom patientsäkerhet Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar Patientsäkerhetsenheten Samordnar patientsäkerhetsarbetet på Socialstyrelsen Syfte: en hög patientsäkerhet genom att skydda patienter

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för systematiskt sarbete Övergripande styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska sarbete

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Socialombudsmannens utredning 2014

Socialombudsmannens utredning 2014 Sivu 1/13 Socialombudsmannens utredning 2014 Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Hälsovägen 1 67200

Läs mer

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO Herman Pettersson Inspektör / Jurist Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen Det går inte att välja vilka lagar som

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 Övergripande statistik ÄRENDESLAG INKOMNA BESLUTADE UTREDDA VARAV KRTIKBESLUT 2014 6832 7559 4630 1503 2015 6198 8678 6102 1932 2016 (T1 & T2) 4717 4543 2644

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientnämnden. - När patienten inte är nöjd med vården

Patientnämnden. - När patienten inte är nöjd med vården Patientnämnden - När patienten inte är nöjd med vården PATIENTNÄMNDEN Oberoende instans för utredning av problem i vården Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer