Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation. Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation. Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer"

Transkript

1 Avancerad nivå - Kommunikation: Introduktion till kursen Modul 1 Att tala inför publik Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation Modul 2 Kommunikation med externa organisationer Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer Modul 3 Grunderna för användning av IT i kommunikation Sökmotoroptimering och positionering - så kan de underlätta volontärarbete

2 Introduktion till kursen I den här kursen går ni igenom riktlinjer om hur man talar inför publik i anslutning till krishantering och volontärarbete. Du får också bekanta dig med olika ideella organisationers riktlinjer för effektiv kommunikation. Slutligen går ni också igenom hur SEO (sökmotoroptimering) och positioneringsstrategier kan bli till nytta i volontärarbete. Modul 1 Att tala inför publik Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation Hur en organisation sköter sin kommunikation vid en kris brukar få långvarig effekt på dess renommé och stöd bland allmänheten. Hur väl ni får fram ert budskap beror i hög grad på vad som presenteras för medierna. Det här märks extra mycket vid en kris, när kommunikationen som når intressenterna domineras av nyhetsmedierna. Eftersom kriser oftast väcker starka känslor är de bilder som förmedlas i krisrapporteringen extra betydelsefulla för allmänhetens uppfattning av organisationen. Det främsta målet för denna typ av kommunikation är att kommunicera utåt på ett sätt som bygger, bevarar eller återställer förtroendet. Vid en stor kris är det avgörande att man har en effektiv kommunikationsplan enligt vilken man förmedlar korrekt information i rätt tid och som säkerställer att alla som har frågor vet vart de kan vända sig. Tonvikten är på att kommunicera öppet och i rätt tid med medierna, och att förse dem med heltäckande och väl underbyggd information om krisen och om hur den ideella organisationen agerar för att möta den. Så länge situationen är akut ska man hålla tät kontakt med medierna. Se till att ha en beredskap inför kriser i form av en eller flera på förhand utsedda kristalespersoner, och en utarbetad kommunikationsplan. Vid en kris måste man beakta att den kanske inträffat oväntat, den kanske ligger utanför organisationens kontroll, den kräver omedelbar reaktion, och den kan skada organisationens renommé, image eller existens på längre sikt. Kommunikationens innehåll och form, och tidpunkten för kommunikationen kan bidra till att begränsa skadan. En kris kan också avslöja en bristande kontroll bland de berörda organisationerna, beroende på när händelsen inträffar. För att minska de psykologiska effekterna av en kris måste allmänheten känna att de har mandat att vidta åtgärder för att skydda sig. Fysisk och mental beredskap kan bidra till att minska oro. En

3 uppmaning att agera kan ge människor en känsla av att de kan göra något för att avhjälpa situationen. Under en kris kan folk ta emot, tolka och agera på information på andra sätt än de gör när allt är normalt. De flesta vill ha så mycket information som möjligt. Även om för mycket information kan orsaka problem i vissa fall kan för lite information förvärra den mentala pressen. Om informationen är ofullständig eller rentav obefintlig under kris leder det till ökad oro, en ökad känsla av maktlöshet och ett lägre förtroende för organisationen. Kristalespersonens roll är att förmedla information utifrån allmänhetens önskemål och behov. Information ska sporra till handling, bygga förtroende och bidra till att minska skador - kort- såväl som långsiktiga fysiska och psykologiska skador. Talespersonen ska ge svar på frågorna vem, vad, var, när, varför och hur. Han eller hon ska också visa rätt mått av deltagande och empati, behålla lugnet även när det inte går att ge klara besked, undvika att komma med alltför många lugnande försäkringar, svara på frågor på ett säkert och konsekvent sätt för att bygga upp förtroende och tillit, och ge prov på öppenhet och transparens. Talespersoner ska inte bara läsa upp uttalanden - de ska vara uttalandena. Innan du kommunicerar fakta och rekommenderade åtgärder måste du övervinna publikens psykologiska barriärer genom att visa att du tar deras oro på allvar. Visa empati och engagemang för vad andra får gå igenom under krisen. Då blir publiken mer mottaglig för dina budskap och mer redo att agera som du ber dem. Men kom inte med alltför många lugnande försäkringar: syftet är inte att släta över utan att visa ett sakligt, lugnt engagemang. Nedanstående råd kan hjälpa dig bearbeta information under en kris: Förenkla dina budskap. När vi befinner oss under hård press och kanske sköljs över av mer information än vi kan ta emot kan vi lätt missa budskap genom att vi inte lyssnar ordentligt på informationen, inte minns så mycket av den som vi borde, och blandar samman uppmaningar till handling. Använd enkla, korta meningar och undvik teknisk jargong. Använd positivt eller neutralt laddade ord. Ge snabba besked. Berätta hur det är, och dröj inte. För att minska skadan av en kris är det viktigt att inte dröja med kommunikationen. Så länge information saknas ligger det nära till hands att börja spekulera och fylla i luckorna. Det leder ofta till ryktesspridning. Att visa engagemang är A och O: tala om vad organisationen vill åstadkomma med sin krisbekämpning.

4 Trovärdighet och konsekvens. Var så öppen och exakt som du kan, så att folk känner att de kan lita på dig. Använd dig av faktaunderlag och data. Om du är osäker, medge det. Ditt budskap ska upprepas av flera trovärdiga källor, och det ska vara anpassat till just den aktuella krisen. Ta människors oro på allvar. Säg inte åt folk att de inte ska vara rädda. De är rädda, och de har rätt att vara det. Var lyhörd för oron och sorgen: För en del kanske förtvivlan - hopplöshet och uppgivenhet är en starkare känsla än rädslan. Var beredd på "tänk om"-frågor. Det är frågor som alla tänker på och som de vill ha svar på från någon som vet. Även om det sällan är motiverat att lägga energi på "tänk om" när krisen bringats under kontroll och inte ser ut att drabba ett stort antal människor, bör man svara på "tänk om"-frågorna om farhågorna skulle kunna besannas och folk behöver vara emotionellt beredda på dem. Ge folk saker att göra och ge dem en skala av reaktioner: en minimireaktion, en maximireaktion och en rekommenderad mediumreaktion. Minimera jargongen och förkortningarna: Jargong förhindrar kommunikation och kan uppfattas som arrogans. Använd humor med försiktighet: Humor är ett minfält vid en kris. Mjuk, självironisk humor kan vara avväpnande gentemot en fientlig publik, men försök till humor under en kris leder oftast till misstolkningar. Undvik one-liners, klyschor och oövertänkta kommentarer. Undvik att säga sådant som förminskar det som människorna står inför. Uttalanden i stil med "ingenting är säkert här i livet" skadar din trovärdighet och din relation till lyssnarna. Låt inte reportrar lägga ord i din mun. Reportern kanske väljer sensationella eller emotionella uttryckssätt. Undvik att upprepa dem - använd dina egna ord i stället. Om frågan är ledande eller aggressiv, omformulera den för att ta bort den språkliga laddningen och svara därefter. Ibland är det bra att omformulera frågan i neutrala ordalag. Om en fråga består av flera delar, bryt då ner den och besvara varje delfråga för sig. Utgå alltid från att mikrofonen är på! Kom ihåg: det finns inget som heter "off the record. Tumregeln är att bara kommentera fakta. Håll dina personliga åsikter till ett minimum. Ert arbete med medierna under en kris handlar om att bygga starka, positiva relationer, att ha klart och redigt tryckt material i beredskap, och att ha en skicklig och vä förberedd talesperson.

5 Modul 2 Kommunikation med externa organisationer Riktlinjer för effektiv kommunikation bland ideella organisationer De ideella organisationerna (NGO:erna) har under de senaste åren kommit att spela en allt viktigare roll i det internationella samarbetet. De främsta internationella institutionerna - Världsbanken, EU, med flera - har stärkt sina relationer med de ideella organisationerna genom att stödja deras projekt finansiellt eller genom att be dem om hjälp i sina egna. Förklaringen är att de idella organisationerna snabbt kan få fram resurser och nå de delar av befolkningen där behovet är störst. En annan viktig faktor är den höga motivationsnivån hos organisationernas medarbetare. En organisation som inte strävar efter vinst ser inget egenvärde i marknadsföring: den ses mest som ett nödvändigt ont. Men här är den otrevliga sanningen: de flesta människor har aldrig hört talas om er organisation, och de bryr sig knappast om vad ni gör. Det här gäller oavsett hur "lovvärt" arbete ni gör. Men framsynta ledare för ideella organisationer börjar inse det som deras kollegor i det privata näringslivet vetat länge: marknadsföring är ett måste. Att stärka sin ställning slå vakt om sitt goda namn, varje ideell organisations mest oersättliga tillgång är vad varumärkesarbete, "branding", går ut på. Grundidén är att renodla och synliggöra de attribut som tillsammans ger organisationen dess egen profil på marknaden för finansiering, idéer och inflytande. Trots att varumärke och renommé är så viktiga är ideella organisationer erkänt dåliga på att vårda sina varumärken. Att bygga upp ett varumärke kan vara svårt och kosta mycket pengar, och resultatet är för det mesta svårt att mäta och ger sällan omedelbara fördelar. Det här har lett till att ideella organisationer sällan lägger ner tillräckligt med resurser för att få en proffsig marknadsföring, snygga annonser, positiv publicitet och en sammanhållen och effektiv visuell identitet, och på att genomföra de övriga insatser som hör hemma under rubriken

6 "varumärkesarbete". Men det är bättre att vara tidigt ute och definiera sig själv innan någon motståndare försöker gör det åt en. De främsta målen är att fastslå och sedan befästa organisationens ställning, och att flytta den mer i riktning mot framgång i dess uppdrag. Marknadsföring svarar på följande frågor: På vilket sätt skiljer sig vårt program från andras? Vad vill vi bli kända för? Varför är vårt arbete relevant? Det här är frågor som ingen ideell organisation har råd att lämna obesvarade. Effektiv marknadsföring brukar starta ur mottagarnas, eller kundernas, perspektiv, och försöker att förutse och tillgodose deras behov. Det handlar om mottagaren. Det är ingen slump att många marknadsföringsbudskap börjar med "du". Marknadsföring vädjar till hjärtat. Kommunikation däremot riktar sig oftast till intellektet. I kommunikationsmaterial inleds meningarna ofta med "vi" eller organisationens namn - perspektivet blir alltså avsändarens eget. Man behöver bara slå upp en typisk årsredovisning för en ideell organisation för att se exempel på detta. Helst ska en ideell organisation samla det bästa ur dessa två arbetssätt, och tala till mottagarnas hjärtan och huvuden på samma gång. Nöj er inte med att kommunicera. Marknadsför er. Marknadsföringen och kommunikationen kan tillsammans spela en viktig roll i att genomföra ett stort insamlingsprojekt. Sedan ska man inte blunda för att marknadsförings- och kommunikationsverksamheten kan få fram material som gör det lättare för organisationen att samla in pengar. Ideella organisationer brukar överlag producera många årsredovisningar, tidningar, nyhetsbrev, fallbeskrivningar, arbetsdokument och broschyrer inriktade på bidragsgivare av alla slag. Men det är väldigt få som gör ärliga utvärderingar av kostnaderna och vinsterna med att producera allt det här materialet. För att ett budskap ska ge effekt måste följande frågor besvaras: Vilken är målgruppen och vad vet vi om den? Varför tror vi att det här är det bästa sättet att nå just de här människorna? Hur lång livslängd har den här trycksaken? Finns det något annat vi kunde lägga pengarna på?

7 Livet blir förstås lättare för bidragsinsamlare om de har snyggt, slagkraftigt material som förstärker organisationens huvudbudskap. Bra marknadsföringsmaterial kan vara dyrt, och man får vara beredd att betala för den sortens produkter som sänder rätt budskap till bidragsgivarna. Samtidigt kan man få ner kostnaderna genom att prioritera kvalitet framför kvantitet. Se till att det insamlingsmaterial ni producerar faktiskt leder till mer pengar. En genomtänkt marknadsförings- och kommunikationsplan är alltid inriktad på att man ska nå ett visst mål. Så länge som de inriktas på ett mätbart resultat är treenigheten "publik, budskap, kanal" användbar också för ideella organisationer i deras kommunikation. Publik: Vilka personer eller institutioner behöver ni nå och/eller påverka för att nå ert mål? Kan de identifieras utifrån ålder, bostadsort, personlighetstyp eller livsstil? Känner de till er organisation redan och vad ni arbetar med? Och kom ihåg: det finns inget sådant som "den breda massan". Ideella organisationers marknadsföring syftar ofta till en beteendeförändring, och det är just detta som social marknadsföring är till för. Men om ni vill få mottagarna att agera måste ni först ta reda på vilka de är och vad de gillar, så att ni sedan kan fånga deras uppmärksamhet. Det innebär att er marknadsföring ska styras av er mission och publik. Budskap: Vilket budskap skulle förmå var och en av era målgrupper att göra det ni vill att de ska göra? Ideella organisationer tror ofta att budskapet ska handla om dem själva. Det är helt fel. Budskapen ska vara utformade att motivera människor att gå från medvetenhet till handling. Budskapen måste inrikta sig direkt på publikens behov, önskemål och ambitioner, och de ska vara korta och enkla. Kanal: Vilket är det bästa sättet att förmedla budskapet till publiken? Vilken kombination av verktyg och kanaler fungerar bäst? Personliga möten, trycksaker, medier och marknadsföring förblir i många fall viktiga, men kärnan i en effektiv marknadsföringsstrategi finns numera på nätet i stället. De bästa internetsidorna har gått från att vara enkla onlinebroschyer till portar som leder till större nätverk. Bloggar ger en möjlighet att skicka och ta emot mer sofistikerade budskap, i synnerhet gentemot de redan frälsta. Och e-postsystem börjar bli så kostnadseffektiva att organisationer nu kan skräddarsy sin marknadsföring och sitt informationsutbyte med stora grupper på ett sätt som de tidigare fick reservera endast för en liten exklusiv skara.

8 Internet har lett till en smärre demokratisk revolution när det gäller att distribuera information. Lägg ut rätt budskap i rätt kanal och låt gå.

9 Modul 3 Grunderna för användning av IT i kommunikation Sökmotoroptimering och positionering - så kan de underlätta volontärarbete Positionering av hemsidor och sökmotoroptimering (SEO) går ut på att anpassa en hemsida så att den får en så hög rankning som möjligt i sökmotorerna för vissa utvalda sökord och -fraser. Det finns ingen ensam komponent i SEO som gör att en sida hamnar högre i rankningen, utan det är snarare många komponenter i samverkan som ger en hemsida en bättre positionering i en sökmotor och därmed gör att fler i målgruppen hittar er hemsida. En bra positionering leder förstås till fler besökare på hemsidan, ökad så kallad lead generation, och/eller ökad försäljning. Det är en komplicerad och tidskrävande process, men det leder till bättre rankning i sökmotorerna och mer framträdande placeringar i sökresultaten. Det finns många sätt att bygga en lönsam hemsida bannerannonser, mejlkampanjer, med mera - men sökmotoroptimering har visat sig vara den överlägset mest effektiva. Den stora fördelen som SEO har gentemot andra metoder att generera intäkter online är att när man väl har nått höga rankningar (utan etiska kompromisser förstås) och fortlöpande slår vakt om de höga rankningarna kan SEO fortsätta att skapa trafik till sidan hur länge som helst. Här är några saker man kan göra för att förbättra sin sökmotorpositionering: Välja nyckelord: Ni måste välja era nyckelord. Det är kanske den viktigaste delen av processen, för om man väljer fel sökord riskerar man att få besökare på sin sida som inte är intresserade av vad man erbjuder. Nyckelordsdensiteten eller -frekvensen bör vara 2-6 procent av hela texten. Välj ett naturligt skrivsätt eftersom sökmotorerna har blivit mycket bättre på att identifiera onaturliga skrivmönster. De tar hänsyn till vilka ord som ofta förekommer tillsammans och som brukar förekomma i korrekt språkbruk om ett visst ämne. Använd nyckelord i innehållet på er hemsida på att konstruktivt och proaktivt sätt, och se till att de speglar innehållet. Sidans innehåll: [Innan ni börjar optimera sidan, fundera på om ni vill komplettera sidans innehåll med exempelvis ett forum eller en blogg].

10 Sidans struktur: En genomtänkt sidstruktur är mycket viktigt. Sidan ska vara lätt att överblicka och navigera i med sökmotorerna, och samtidigt lockande för besökare. Att åstadkomma något sådant är inte lätt men det lönar sig. För att strukturera en hemsida på rätt sätt måste man "tänka som en sökmotorspindel" vilket inte är så svårt som det låter. En sökmotorspindel läser er hemsida som ni läser en bok. Den börjar uppe till vänster, läser vågrätt och flyttar sig sedan nedåt. Därför måste ni placera rätt saker upptill på sidan. Metataggar: Metataggar finns i sidans HTML-källkod, som innehåller den administrativa informationen om sajten/sidan. En del information skannas också av portaler, kataloger och sökmotorer och listas i sidans beskrivning, såsom < title > och < description > Title-metatagg: Visas i den översta raden i en webbläsare och återkommer ofta i listor över sökmotorer, etc. Description-metatagg: Använder sig av nyckelord som speglar innehållet. Den ska vara densamma i alla registreringar: kataloger, sökmotorer, portaler. Ska vara beskrivande, inte överdriven: Open Directory Project (ODP) avvisar sidor med reklamliknande beskrivningar. Keyword-metatagg: Överlag föråldrat men fortfarande nödvändigt: Google indexerar inte metataggen för nyckelord. Lägg metadata till bilder: med < alt > tag och ta med/förstärk nyckelord. Optimering: När ni har bestämt er för era nyckelord, skapat innehållet och strukturerat er sida är nästa steg att optimera innehållet. Som redan sagt prioriterar spindeln det som finns överst på sidan. Börja därför med en mening som innefattar er målfras. Men se upp, för att stoppa in så många nyckelord som möjligt i hopp om att det ska ge sidan tyngd brukar sällan fungera. Termen "nyckelordsdensitet" står för hur stor andel av ert innehåll som utgörs av era valda nyckelord. Regel är: ladda ert innehåll med nyckelord i innehållet så mycket ni kan utan att äventyra innehållets läsbarhet. I början av innehållet kan ni dessutom använda <h1> -taggen för att specificera rubriken för innehållet. Den här taggen väger extra tungt och talar också om för sökmotorn var ert faktiska innehåll börjar. Se till att ta med nyckelorden i rubriken men lägg gärna till andra ord (utan att gå till överdrift). Interna länkar: För att se till att er sida blir till fullo indexerad, se till att spindlarna lätt kan ta sig fram genom sidan. Textlänkar brukar vara bäst som ankartext (de ord som faktiskt används för att länka till en viss sida). [Se till att de ord som länkar till sidan är relevanta i relation till

11 innehållet]. Skapa en sajtkarta över alla era interna sidor och länka till den från er hemsida för att underlätta indexering. Användartester: Nu har ni er sida, den är optimerad och navigeringen fungerar. Nästa steg är att visa upp den för någon som aldrig har sett den. Kan innehållet erbjuda något av värde för publiken? Be dem söka upp specifik information och se hur lång tid det tar. Be någon annan att bara surfa in på er sida och se vilka länkar de klickar på och fråga dem varför de valde just de länkarna. Ni har vid det här laget lagt ner timmar på att bearbeta innehållet och har troligen svårt att betrakta sidan på ett neutralt sätt. Skapa en intuitiv och självklar navigering; se till att det finns flera tydliga "ingångar" till aktuella ämnen, publicerade resultat och intressanta fakta. Sidan uppfattas som ännu mer seriös om ni berättar vilka författarna är och redogör för utmärkelser som ni har vunnit. Ge också utrymme för det mänskliga, något av personligt intresse. Undvik distraherande pynt och tekniska lustigheter som saknar funktion för sidan som sådan. Sänk trösklarna för kontakt och återkoppling! Katalogregistreringar: Registrera er i kataloger (både allmänna och ämnesspecifika) och till några relevanta sökmotorer. Framför allt måste ni registrera er i Google, Yahoo!, MSN, Bing och alla de andra stora sökmotorerna. [De stora sökmotorerna är spindelbaserade, det vill säga de följer länkarna vart än de går.] Så länge som de stora sökmotorernas spindlar länkar till er sida får ni trafik dit. Länkbygge: Alla de stora sökmotorerna gynnar sidor som har seriösa länkar som leder till dem. Sök länkar i första hand i de generella och ämnesspecifika katalogerna. Därefter kan ni söka upp sidor som ni bedömer att era besökare skulle vara intresserade av. Kanske de sidorna kan bli bra länkpartners. Försök alltså att hitta länkar från sidor som relaterar till er sida. Övervakning: Det är viktigt att se till att era målfraser finns med i de stora sökmotorerna. Ni bör också läsa statistiken för att se varifrån trafiken kommer och vilka sökord som användarna anger för att hitta er. Belöna er: Nu är ni klara. Det har tagit många timmar men ni har nu en hög rankning. Ni har skapat något som kommer att skapa värde under en lång tid förutsatt att ni fortlöpande går igenom de ovannämnda stegen och se till att er sida alltid har ett försprång före konkurrenterna. Det är mycket jobb att underhålla och bygga på rankningarna, men det värsta är gjort. Bra jobbat!

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig

Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig En specialrapport skriven av Stefan Nilsson, SAN Webbutveckling 2008. En

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

En bok om oss. För dig.

En bok om oss. För dig. En bok om oss. För dig. innehåll A Vad hälsokraft är hur vi förmedlar hälsokraft vårt grafiska uttryck Vad hälsokraft är Hälsokraft är så mycket mer än ett varumärke. Hälsokraft är alla som tar del av

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Inledning. Page 1 of 9

Inledning. Page 1 of 9 Inledning Page 1 of 9 Låt oss tala om SEO Marketing. Det verkar som om alla företag som jobbar med utveckling av hemsidor erbjuder SEO tjänster till sina kunder. Men vet de verkligen vad de gör? SEO Marketing

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer