Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11"

Transkript

1 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009

2 2

3 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13 Gröna värden i medvind 15 Vi bygger framtidens energitjänster 17 3 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 18 Kontaktinformation 40

4 Verkställande direktörens översikt Kari Rämö

5 Verksamhetsområdet för Kymmenedalens El ligger mellan östgränsen och huvudstadsregionen vilket är ett potentiellt tillväxtområde. Det bor över invånare på bolagets verksamhetsområde och där finns stark företagsverksamhet som byggs upp kring industri och logistik. De geografiska förbindelserna mellan S:t Petersburg och huvudstadsregionen löper genom området och erbjuder fler utvecklingsmöjligheter för områdets näringsliv i framtiden. Med tanke på energiaffärsverksamheten utgör området en kompakt helhet som gör det möjligt att även i framtiden bedriva resultatrik verksamhet och öka bolagets värde. Det allmänna ekonomiska konjunkturläget återspeglades i fjol i bolagets verksamhet allra tydligast i antalet nya elanslutningar. Jämfört med året innan byggdes det 20 procent mindre nya anslutningar. Elförbrukningen inom distributionsområdet ökade med 3,4 procent och uppgick till kilowattimmar. Elförsäljningen uppgick till till miljoner kilowattimmar, dvs. en ökning med 2,6 procent. Omsättningen ökade till 117 miljoner euro och alla ekonomiska nyckeltal uppvisade en positiv utveckling. Särskilt energiaffärsverksamhetens rörelsevinst om 6,9 miljoner euro var utmärkt på den allt livligare elmarknaden. Ett synnerligen bra ekonomiskt resultat möjliggör en större utdelning än under tidigare år. Energibranschen utgör kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Bolagets resultat uppnås med bra kompetens och verksamhet under året, men också genom de beslut som har fattats redan många år tidigare. Det viktigaste utvecklingsbeslutet för Kymmenedalens El och dess ägarkommuner gjordes för sju år sedan då företagsarrangemangen mellan bolaget och Kotka stad genomfördes. De har lett till att bolagets värde har vuxit märkbart vilket har gagnat såväl ägarna som kunderna. Det är också klart att det tidigare Kymmenedalens El inte skulle ha kunnat utvecklas till sin nuvarande position utan de beslut som då gjordes. På samma sätt är det just nu som vi bygger upp möjligheterna till framgång i framtiden. För Kymmenedalens El förbereddes ett omfattande program för nyinvesteringar i nätet och inleddes ett projekt för installering av fjärravlästa mätare. Överföringspriserna i Kymmenedalens Elnät har legat klart under den nivå som myndigheterna godkänner och därför finns det goda ekonomiska förutsättningar att genomföra investeringsprogrammet. Målet för energiaffärsverksamheten är att utöka de utsläppsfria produktionssätten. Därför deltog Kymmenedalens El i fjol i beredningen eller kartläggningen av flera projekt inom detta område. Produktionsportföljen kommer under de närmaste åren att utökas med mer vattenkraft, vindkraft samt elektricitet som producerats med biobränslen. Den i mängd mätta största ökningen av utsläppsfri produktion får Kymmenedalens El om drygt två år när kärnkraftverket Olkiluoto 3 blir färdigt. Ett stort steg mot ökad användning av förnybar energi var också intressebolaget Orimattilan Sähkö Oy:s beslut att bygga en värmecentral för fast bränsle vars huvudsakliga bränsle utgörs av skogsflis. Genom nät- och energiaffärsverksamhetens investeringar bygger vi upp den grund från vilken såväl bolagets värde som dess resultatpotential och konkurrenskraft förbättras också i fortsättningen. För detta behövs naturligtvis också en kontinuerlig insats från en kompetent och yrkeskunnig personal som beskrivs på sidorna i denna årsberättelse. Jag vill framföra mitt tack till Kymmenedalens Els alla intressentgrupper för ett resultatbringande samarbete under år

6 Nya vindar för stamkunder Nu har kunderna större fördel av att vara stamkunder. I Etukymppi-elavtalet ingår en förmån på sex procent från priset på elenergi. Kunderna får betydande prisförmåner på våra samarbetspartners produkter och tjänster som stamkundserbjudanden. Detta öppnar nya möjligheter för oss att bilda nätverk med olika aktörer. Marknadsföringschef Minna Vuorinen

7 Kundservicens nya era Kundernas aktivitet och intresse för elfrågor ökade tydligt. Kunderna ville ha mer information om energisparande, tjänster och elavtal. Samtidigt ökade intresset gentemot jämförelse och konkurrensutsättning av elavtal. En hög kvalitet på kundservicen och kontinuerlig utveckling av den hör till bolagets viktigaste konkurrensfaktorer och det aktiva utvecklingsarbetet fortsatte under Organisationen gjordes också mer överskådlig. Från början av september övergick kundservicen, privatförsäljningen och faktureringen till en ny organisation som gör det möjligt för våra kunder att sköta sina ärenden ännu snabbare och smidigare än tidigare. Nya tjänster mer information Våra kunder fick ännu mer nytta och fördelar av sitt kundförhållande. Vi förnyade stamkundernas förmånsprogram. Vi gjorde de förmåner som erbjuds stamkunderna ännu nyttigare och förenhetligade prisförmånen i anknytning till dem. Stamkundsutlottningen gjordes fyra gånger om året på samma sätt som tidigare. Elenergiavtalen blev entydigare och vi utvecklade nya elektroniska verktyg för jämförelse av avtal. Kunderna hade ännu mer att välja mellan än tidigare då de ingick avtal. Hushållskunderna fick köpa elektricitet också till ett pris som bundits till elbörsen. Vi inledde förnyandet av produktionen av grön el. Vi uppmuntrade kunderna att övergå till den miljövänligare e-fakturan. Kundernas intresse gentemot våra tjänster, energisparande och hela elbranschen ökade. Kunderna fick den information som de behöver från våra webbsidor, kundtidningen Kymppi, elektroniska kundbrev, Kymppi-info och medierna. Vi träffade kunder personligen under vår Wattivaunu-turné på många olika sommarevenemang samt på RAK-mässan, på varuhusträffar, och vid evenemang som våra samarbetspartners anordnade. Elektronisk ärendehantering fortsatte att växa Kunderna skötte sina elärenden i första hand genom telefonservicen. Elektronisk ärendehantering fortsatte dock att öka i popularitet. Kunderna ville sköta sina ärenden enligt sin egen tidtabell, också på kvällarna och under veckosluten. Under redovisningsåret hade vår webbplats drygt besökare, dvs. 34 procent fler än året innan. Vår online-ärendehantering hade cirka besökare, dvs. en ökning med 41 procent från året innan. Vi utvecklade elektroniska tjänster i enlighet med kundernas önskemål. Under redovisningsåret pågick en förnyelse av webbplatsen. Överföringen av ärendehanteringen till nätet och telefonservicens popularitet bidrog till att minska antalet kundbesök på verksamhetsställena. Vi koncentrerade vår kundservice till de största enheterna, dvs. Elimäki i Kouvola samt serviceställena i Kotka och Lovisa. I början av juni upphörde mottagningen av betalningar vid alla våra serviceställen. Allt i ordning på en gång I kundbelåtenhetsenkäterna fick personalen beröm för sin vänlighet, yrkesskicklighet och sakkunskap. Kunderna upplevde att det är lätt och enkelt att sköta ärenden med oss och att alla ärenden blev skötta på en gång. Nästan 70 procent av våra kunder ansåg att de hade fått mycket bra telefonservice. Vi svarade till 87 procent på alla kundsamtal på under 30 sekunder. Vårt mål var att svara på kundrespons inom tre arbetsdagar. Detta mål uppnåddes nästan till 100 procent. 7 Kundbelåtenhet Överföringskunder kunder ,5 3 2, , ,

8 Lyckad elanskaffning utgör gott samarbete Det är alltid en utmaning att förutspå förändringarna i verksamhetsmiljön. Vi hanterar riskerna genom inköp vid rätt tidpunkt, säkringar och prisinteckningar. Vi är beroende av elektricitet som produceras på annat håll. De egna produktionsandelarna gör oss mindre beroende av börspriserna och utjämnar prisfluktuationerna. Medlemmar i elanskaffningens nyckelgrupp är (från vänster) affärsverksamhetsdirektör Aku Pyymäki, försäljningschef Kari Halonen och kundansvarig Ilkka Ollila som har hand om företagens elhandel samt riskhanteringschef Tiina Pitkänen.

9 Stark kompetens på elmarknaden Vid utgången av år 2009 hade Kymmenedalens El elanvändare som energikunder, av dessa var över 90 procent hushåll. Privatkundernas ökande intresse för konkurrensutsättning av elektricitet återspeglades tydligt i form av variationer i kundmängden. Vid årets slut hade antalet hushållskunder ökat med elanvändare jämfört med fjolåret. Antalet företagskunder förblev på samma nivå som tidigare. Sektorn för liten och medelstor industri och serviceföretagen använde ungefär hälften av den elektricitet som bolaget sålde. Elförsäljningen ökade Den hårda kölden i slutet av året återspeglades tydligt i försäljningssiffrorna för elenergi. I december såldes 16 procent mer elektricitet än i december Å andra sidan minskade elanvändningen under sommarmånaderna med sex procent jämfört med året innan. Detta berodde på att industrin använde mindre elektricitet. Trots att elanvändningen i Finland minskade sju procent, ökade Kymmenedalens Els försäljning av elenergi 2,6 procent jämfört med året innan. Elförsäljningen uppgick till gigawattimmar, av vilka 35 procent producerades med våra egna produktionsandelar. Resten köpte vi från elbörsen. Ökad mängd med egna produktionsandelar Elmängden som producerats med bolagets egna produktionsandelar ökade med ungefär fyra procent jämfört med fjolåret och uppgick totalt till 545 gigawattimmar. Bolaget har produktionsandelar via delägarskap i Kymppivoima Oy, Pohjolan Voima Oy och EPV Energia Oy. Kärnel från Olkiluoto var bolagets största enskilda anskaffningskälla. Under redogörelseåret avyttrades Nokian Lämpövoimas naturgaskombianläggning eftersom anläggningen har uppvisat dålig lönsamhet på grund av det höga priset på naturgas. För produktion av den elektricitet som bolaget sålde användes kärn- och vattenkraft, stenkol, naturgas och torv. En tredjedel av den elektricitet som bolaget levererar har producerats med kärnkraft, en tredjedel med förnybara energikällor och återstoden med fossila energikällor. Vindkraften kommer från Kotka och vindkraftparken i Ajos. Deras produktionsmängd uppgick till sex miljoner kilowattimmar. Elektricitet utan växthusgasutsläpp, exempelvis kärnkraft, är viktig för oss. Vi köper över hälften av den elektricitet som vi säljer från den nordiska elbörsen. En ökning av den egna produktionen är ett sätt att öka stabiliteten i kundpriserna, skapa välfärd inom vårt område och för våra kunder. Recessionen drabbade elbörsen I elbörsen var partimarknadspriset på el i genomsnitt 25 procent lägre än året innan. Marknadspriset sjönk till följd av den globala recessionen vilken bidrog till att minska efterfrågan på el och sänka priset på bränslen och utsläppsrättigheter. Vattenläget i Norden var under hela året något svagare än genomsnittet på lång sikt. I slutet av året blev vattenläget sämre och vädret kallare än i genomsnitt vilket bidrog till att höja partimarknadspriserna. Vi följde partimarknadspriserna och sänkte kundpriserna på el med fem procent från början av maj. Förmånlig energi, långvariga kundförhållanden Våra kunder har till sitt förfogande bolagets hela kompetens inom elanskaffning och alla tjänster i anslutning till den från elportföljförvaltning till riskhantering. Hushållen erbjuds också mångsidiga elavtal och medel för att skaffa el på det sätt som var och en vill, även direkt från elbörsen. De goda resultaten berättar om ett lyckat samarbete. 9 Priset på elderivativ 2009 euro / MWh 60 Priset på utsläppsrätter 2009 euro / tco År 2010 År SPOT-mån.genomsnitt År 2009 År 2010

10 Tjänsten Häiriönetti är avancerad elnätservice Överföringsavgiften ger också en stor mängd god service. Till exempel tjänsten Häiriönetti ger nätkunden samma information om eldistributionens läge i realtid som kontrollrummet har. Tjänsten utökades med stöningsmeddelanden per sms på våren. När kunden har möjlighet att styra informationen om störningar i eldistributionen på det egna användningsstället till mobiltelefonen eller e-post, är det lätt att hålla reda på vad som händer hemma, på sommarstugan eller till exempel i fastigheten som ligger på en annan ort. Verkställande direktör Asko Määttä, Kymmenedalens Elnät Ab

11 Elkvaliteten på en god nivå Vädret under 2009 gynnade eldistributionen. De häftigaste stormarna gick runt vårt nätområde och det uppstod inte några stora skador i nätet. Torrsnön i slutet av året förorsakade inga störningar i eldistributionen i motsats till många tidigare år. Tack vare goda väderförhållanden och genomförda nätverksinvesteringar blev mängden elstörningar hälften mindre jämfört med året innan. Antalet avbrott i eldistributionen var i genomsnitt 1,4 stycken per kund och avbrottstiden var 0,5 timmar. Motsvarande siffror året innan var 3,1 stycken och 2,1 timmar. Eldistributionens avbrottstid minskade till en fjärdedel jämfört med Elkvaliteten låg på en god nivå. Föregående gång uppnåddes lika små avbrottsmängder på vårt område i början av 2000-talet. Investeringarna i elnätverket bär frukt De goda väderförhållandena hade en obestridlig inverkan på elkvaliteten, men även de slutförda investeringarna bidrog till den. Räpsy-projektet, vars syfte var att halvera korta elavbrott, s.k. blinkningar, slutfördes våren På basis av de erfarenheter man har av systemet under knappt tre år, kan man säga att investeringen uppfyller de uppställda målen. I likhet med tidigare år gjordes stora investeringar i elnätet, drygt åtta miljoner euro. Satsningar gjordes särskilt på nätverksautomation och tack vare det blev det lättare att lokalisera störningar och reparera fel. Genom detta garanteras kunderna ännu jämnare elkvalitet och mindre störningar än tidigare. nya elanslutningar. Vid redovisningsårets utgång hade hushåll fjärravlästa elmätare. Nättjänsterna utvecklas För överföringsavgiften får nätkunden förutom eldistribution också olika tjänster i anknytning till elanvändning. Vi fortsatte att utveckla dessa under 2009 och informerade också kunderna aktivt om dem. Tjänsten Häiriönetti ger kunden information om eldistributionssituationen i realtid. Då kunden planerar att skaffa en ny anslutning, under olika faser av ett byggprojekt eller då kunden överväger energieffektiva alternativ, får han eller hon alltid sakkunnig hjälp av experterna inom anslutningsförsäljningen och av den tekniska kundservicen. De nya fjärravlästa mätarna medför ny och exakt information för kunden om den egna elanvändningen som kommer att vara till utmärkt hjälp då kunden vill utveckla sin egen energieffektivitet. På grund av de växande investeringarna höjde vi överföringspriset med ungefär åtta procent från början av juli. Energimarknadsverket övervakar överföringsaffärsverksamhetens avkastning och priserna på elöverföring. Enligt rapporten för den senaste övervakningsperioden kunde överföringspriserna som vi debiterar av våra kunder ha varit 15 procent högre. Den totala förmånen som kunderna har fått under de senaste fyra åren i form av förmånligare priser uppgår till ungefär 14 miljoner euro. 11 Under slutet av år 2009 fattade vi ett beslut om att anskaffa ett automatiskt mätaravläsningssystem (AMR). Elmätarna i vårt nätområde byts ut mot fjärravlästa mätare senast i slutet av år Vi har redan installerat fjärravlästa mätare i alla Distributionsnätet 2009 Nya mellanspänningsledningar Nya lågspänningsledningar Nya transformatorstationer Förnyade transformatorstationer 75 km 140 km 34 st. 49 st. Distributionsstörningar hos kunden timme/kund antal/kund avbottstid antal 110/20 kv elstationer 28 st. Transformatoreffekt 532 MVA 110 kv ledningar 207 km 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Mellanspänningsledningar total Luftledningar Jordkablar Matningsstationer för distribution Lågspänningsledningar, totalt Friledningar Hängledningar Kablar km km 392 km st km 142 km km km 0, Nätlängd km Kunder m/kund

12 Nya arbetsmetoder minskar antalet elavbrott Vi fortsatte med att satsa på utveckling av spänningsarbetet och utbildning i detta arbete. Tack vare de nya arbetsmetoder som vi har utvecklat kan vi utföra ännu mer underhåll av nätverket i spänningsförande nät än tidigare. För kunden innebär det bättre elkvalitet, eftersom det inte alltid är nödvändigt att avbryta elektriciteten på grund av spänningsarbeten. Affärsverksamhetsdirektör Raimo Härmä, nätbyggnadstjänster

13 Nätverksarbeten nära kunden Utveckling och underhåll av elnätet hör till våra grundläggande uppgifter. Samhället behöver allt jämnare elektricitet och säkra leveranser. Vi säkrar elkvaliteten och leveranssäkerheten med hjälp av omfattande investeringar. Det femtio år gamla elnätet förnyas till ett intelligent elnät som uppfyller kvalitetskraven långt in i framtiden. Den ekonomiska recessionen möjliggjorde fokusering på underhåll av nätverket När den ekonomiska recessionen gick in i en djupare vågdal minskade småhusbyggandet. På grund av att det byggdes färre egnahemshus sjönk också det totala antalet nya elanslutningar med 25 procent jämfört med år Tyngdpunkten i byggandet låg på områdena kring Kotka och Orimattila. I Luumäki och Pyttis var anskaffningen av el till fritidsbostäder livligast. Inom bolagets nätområde byggdes sammanlagt 515 nya elanslutningar (617 år 2008). I huvudsak till följd av det kalla vädret i slutet av året ökade elanvändningen inom distributionsområdet med 3,4 procent jämfört med året innan och uppgick till miljoner kilowatttimmar. Antalet nätkunder överskred gränsen på hundratusen och var vid årets slut Nya anslutningsavtal st övriga fritidsbostäder villor Inom nätbyggnadsaffärsverksamheten koncentrerade sig bolaget på att förnya nätverket. De exceptionellt få elstörningarna och det lilla antalet nya anslutningar gjorde det möjligt att använda större resurser än under tidigare år på förnyandet. Vi byggde om gamla ellinjer och samtidigt förberedde vi introduktionen av de fjärravlästa mätarna. Vi arbetade i första hand för det egna nätbolaget, men utförde också entreprenader utanför bolaget. Arbetet med att förnya elnätet utfördes huvudsakligen i områdena Anjalankoski Fredrikshamn och Orimattila Mörskom. Förverkligandet av investeringarna innebar större utmaningar än året innan eftersom arbetena fokuserades i högre grad uttryckligen på byggandet av nät istället för på elunderstationer och överföringsledningar. De nuvarande ellinjerna förnyas inte enbart utan de planeras på nytt och byggs om. Ledningar som löper genom skogar flyttas bredvig vägarna och i tätorterna dras elnätet genom kablar i marken. Nyaste tekniken Vi utnyttjar den nyaste tekniken då vi bygger nät. På det här sättet garanterar vi ännu jämnare elkvalitet till kunderna och mindre störningar. Nätverksautomationen ökar kraftigt. Nya sektioneringspunkter byggdes. Nu är det möjligt att genom kalkyleringar lokalisera de ställen där det har skett ett kortslutningsfel varvid det går enklare och snabbare att reparera felen. Tack vare utvecklad automation blir elnäten småningom intelligenta och förmedlar förutom elektricitet också mycket information. Ett intelligent elnät höjer energieffektiviteten och ger nyttig information med hjälp av vilken vi kan dimensionera nätkapaciteten mer exakt och effektivisera övervakningen av nätet. I slutet av året färdigställdes i Strömfors en volts strömlinje som ett pilotprojekt. Projektet ger i framtiden nya möjligheter till ännu effektivare nätbyggande. Nya proffs genom läroavtal Trots recessionen fanns det tillräckligt med arbete för yrkeskunniga arbetare. Istället för de anställda som gick i pension anställde vi fem kunniga ungdomar som genomgått läroavtalsutbildning. Fler unga togs med i läroavtalsutbildning. Bolaget effektiviserade sin verksamhet genom att koncentrera verksamheten på större enheter. Nätbyggnadsenheterna placerades i Elimäki i Kouvola, Luumäki, Kotka, Fredrikshamn, Lovisa och Orimattila

14 De gröna elprodukterna förnyas Ilona luontosähkö (naturel) är det rätta valet för de kunder som tänker på miljön. Elektriciteten produceras enbart med förnybara energikällor, i Kotka med vindkraft i vindparken på Mussalö och i Hovinsaari med träenergi i kraftverket. Dessutom säljer vi den gröna el som producerats med våra egna produktionsandelar som naturel, bland annat vindkraft från Ajos och vattenkraft från Norge. Genom de gröna produkterna erbjuds kunderna nya möjligheter att göra ekogärningar för att skona naturen. Försäljningschef Tuija Porkka

15 Gröna värden i medvind Bekämpning av klimatförändringen är en viktig del av bolagets praktiska verksamhet. Vi tar ansvar för miljön på många nivåer både i beslut som gäller energiproduktion, utvecklingen av den egna verksamheten och i effektiviseringen av kundernas energieffektiva energianvändning. Elproduktionen utan koldioxidutsläpp växer Vi köper en betydande mängd av den el som vi säljer från den nordiska elbörsen där prisfluktuationerna är stora. Det är viktigt för oss att öka den egna elproduktionen eftersom den bidrar till att balansera upp priset. Förnybara energikällor, biobränslen, vattenkraft och vindkraft utnyttjas inom elproduktionen i den utsträckning som det är ekonomiskt förnuftigt. Andelen utsläppsfri elproduktion ökar när Industrins Kraft färdigställer sitt tredje kraftverk i Olkiluoto. Ifall ännu ett fjärde kraftverk byggs i Olkiluoto kommer det att finnas tillgång till mera elektricitet på västkusten också under nästa decennium. Vi talade starkt för byggandet av ny kärnkraft. Genom rätta investeringar i basproduktionen av elektricitet är det möjligt att säkerställa såväl industrins konkurrenskraft som förebyggandet av klimatförändringen. Med hjälp av kärnkraft uppnår vi klimatmålen och den nationella klimat- och energistrategins mål som gäller bättre självförsörjning i elproduktionen. År 2009 uppgick koldioxidutsläppen från den elektricitet som bolaget sålde till 208 (199) g/kwh. Inom produktionen uppstod förbrukat kärnbränsle 0,6 (0,6) mg/kwh. Elanskaffningen grundade sig på ägarandelar i produktionsbolag som rapporterar separat om de egna kraftverkens miljöansvar. Gröna elprodukter utvecklas Från början av oktober övergick produktmärket Ilona luontosähkö och rättigheterna till det helt och hållet i bolagets användning. Tack vare detta kunde vi satsa på ett nytt sätt på utvecklingen av gröna elprodukter och erbjuda kunderna nya möjligheter att delta i förebyggandet av klimatförändringen. Naturelen Ilona luontosähkö produceras med fullständigt förnybara energikällor. En nyttig produktfamilj som är skonsam mot naturen håller på att byggas upp kring produktmärket. Andra gröna tjänster som vi erbjuder kunderna är en övergång till e-faktura och effektivt utnyttjande av Onlineärendehantering. Vindkraftproduktion i liten skala körde igång Elproduktion med egen vindkraft väckte intresse bland kunderna och de första små vindkraftverken har byggts på vårt nätområde. Den tekniska beredskapen att mata el till nätet existerar. Utkastet till ett lagförslag om en matartariff, dvs. produktionsstöd för elektricitet som producerats med förnybara energikällor var ännu under beredning år Energisparande rönte intresse Kunderna var intresserade av energisparande och åtgärder som ökar energieffektiviteten och bolaget mottog många förfrågningar om dem. Vi har förbundit oss via energieffektivitetsavtalet att främja energieffektiviteten såväl i vår egen verksamhet som i kundernas energianvändning. Energisparande ingick som ett av grundmotiven i vår kommunikation och kunderna fick många tips och anvisningar via olika medier. Under energisparveckorna samarbetade vi med de lokala tidningarna i frågor som anknöt till ämnet. Elanskaffning 2009 Totalt GWh Börsel 64,7 % Naturgas 2,6 % Torv 2,6 % Bio 0,4 % Vatten 6,1 % Eldningsolja 0,0 % Vind 0,4 % Stenkol 15,0 % Kärnkraft 8,0 % 15

16 Kundorienterad verksamhet effektivitet över organisationsgränserna Genom att utveckla en kundorienterad nyckelprocess har vi tagit kundernas behov i beaktande i all vår verksamhet. De fyra viktigaste nyckelprocesserna har definierats och utvecklingsarbetet är i full gång. Funktionsmodellen för skötsel av kundrelationer får på det här sättet en konkret fortsättning när de avtalade spelreglerna på ett konkret sätt införlivas i den praktiska servicen. Med hjälp av processtänkandet fås alla deltagarna att förstå helheten samt deras roll i den. Ledare för verksamheten med processtänkande är: försäljningschef Sirpa Jokisalo, kundservicechef Ritva Jukkara-Lyytinen, anslutningsförsäljningens driftchef Harri Nummenpää och företagsförsäljningens försäljningschef Kari Halonen.

17 Vi bygger framtidens energitjänster Målet för utvecklingen av bolagets verksamhet som helhet var att betona att all verksamhet utgår från kunden genom hela organisationen och smidigt över organisationsgränserna. Vi finns nära våra kunder, vi lyssnar på dem och svarar på deras behov. Flexibilitet och en förmåga att snabbt anpassa sig till olika situationer är starka egenskaper som ger oss konkurrenskraft och framgång. Vi fortsatte med programmet för effektivisering av verksamheten och ekonomin som inleddes året innan och i vilket bolaget förbereder sig för ökande investeringar under de kommande åren och tryggar sin konkurrenskraft. Coachningsprogrammet Paremman Palvelun Valmennus (För bättre service) som inleddes hösten 2008 slutfördes under början av Genom coachningen förbättrade vi speciellt kundbetjäningsfärdigheterna hos de anställda inom nättjänster och nätbyggnadstjänster. Verksamhetsmodellen för skötsel av kundrelationer introducerades i praktiken genom att finslipa kundserviceprocesserna och göra organisationen tydligare. För utbildning användes 769 (1 029) arbetsdagar, av vilka 535 (208) dagar var intern utbildning. För utbildning användes i genomsnitt 4,3 (5,7) arbetsdagar per arbetstagare. Den sammanlagda satsningen på utbildning uppgick till ( ) euro, dvs (2 065) euro per person. Energi för utveckling av det egna området Vi har verksamhet i 17 kommuner och fyra landskap i Kymmenedalen, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och Östra Nyland. Vår uppgift är att fungera som en del av det omgivande samhället och delta i utvecklingen av det. Vi tryggar energiförsörjningen för de invånarna samt företagen i vårt område och sörjer för att energipriset förblir konkurrenskraftigt och det finns tillräckligt med energi. Ett tillräckligt ekonomiskt resultat gör det möjligt att utveckla bolaget samt ger en stabil avkastning för ägarna. Bolaget delar ut 43 euro per aktie, dvs. 9,9 miljoner euro för redovisningsåret. Kompetenta anställda År 2009 uppgick antalet fast anställda arbetstagare i bolaget till 169 (171). Av dessa arbetade 120 (123) på Kymmenedalens El Ab och 49 (48) på Kymmenedalens Elnät Ab. Antalet anställda vid koncernen i genomsnitt under året var 180 (180). Fyra fast anställda personer rekryterades och sex visstidsanställda fick fast anställning. Den fast anställda personalens andel av det totala antalet anställda var 96,0 procent (91,9) under redovisningsåret. Under den tid som systematisk initiativverksamhet har tilllämpats har 401 initiativ lämnats in, av vilka 153 har belönats. Under redovisningsåret inlämnades 16 initiativ. Under året inträffade 20 (19) olycksfall som gav upphov till 89 (73) sjukdagar. Vi köper företagshälsovårdstjänsterna av Terveystalo. Företagshälsovården omfattar den lagstadgade företagshälsovården samt arbetshälsobetonad sjukvård. Vi satsar på arbetshälsan genom att anordna gemensamma motions- och rekreationsevenemang samt stöda frivillig motion och hobbyverksamhet. 17 Utbildning arbetsdagar 1200 extern intern Mätare för ekonomiskt ansvar milj. euro Personalkostnader 8,7 9,4 9,6 Investeringar 11,6 17,8 10,0 Skatter 3,1 4,0 5,2 Utdelning 6,4 6,7 9,9

18 Styrelsens verksamhetsberättelse Händelser under redovisningsperioden Mängden såld elenergi ökade med 2,6 procent jämfört med året innan. Elförsäljningen var miljoner kilowatttimmar, varav 35 procent producerades med egna produktionsandelar. Vindkraftens produktionsandel var 6 miljoner kilowattimmar. Partihandelspriset på el sjönk med ca 25 procent jämfört med år Marknadsprisets nedgång berodde på den ekonomiska recessionen, vilket reflekterades kraftigt på priserna av bränsle och utsläppsrätter samt på efterfrågan av el. I slutet av året ökade partihandelspriserna på grund av den genomsnittligt kallare väderleken och det försämrade nordiska vattenläget. Kundpriserna sänktes under året i enlighet med partihandelspriset. Elanvändningen inom koncernens elförsörjningsområde var miljoner kilowattimmar. Volymen var 3,4 procent större än året innan. Antalet ingångna anslutningsavtal var sammanlagt 515, vilket är 102 färre än året innan. Elkunderna var vid årets slut sammanlagt Antalet störningsavbrott i elnätet var i medeltal 1,4 stycken per kund och avbrottstiden 0,5 timmar. Året innan var motsvarande siffror 3,1 stycken och 2,1 timmar. Tack vare gynnsamma väderförhållanden och de genomförda nätverksinvesteringarna halverades antalet elstörningar jämfört med året innan. Enligt det program som förbereddes under förra året inom koncernen Kymmenedalens El för att effektivisera verksamheten och ekonomin, koncentrerades kundtjänstens verksamhet till tre och elnätbyggets till sex verksamhetsställen. Koncernstruktur Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör följande intressebolag: Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Orimattilan Lämpö Oy och Artjärven Lämpö Oy. Omsättning och resultat Koncernens omsättning belöpte sig till 117,1 miljoner euro (föregående år 108,3 miljoner euro). Rörelsevinsten var 20,8 (16,6) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 14,8 (11,7) miljoner euro. Moderbolagets omsättning var 92,4 (87,8) miljoner euro. Rörelsevinsten var 7,6 (7,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 13,1 (12,0) miljoner euro. Moderbolaget fick 8,0 (7,5) miljoner euro i koncernbidrag. Koncernens rörelsevinst var 17,7 (15,3) procent av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 22,5 (20,1) procent och avkastningen på investerat kapital 14,8 (12,1) procent. Finansiering och investeringar Lånekapitalet från kreditgivare utanför koncernen uppgick Omsättning milj. euro Balansräkning milj. euro

19 vid årets slut till 25,2 (30,6) miljoner euro. Självförsörjningsgraden exklusive anslutningsavgifter var 39,6 (35,4) procent och inklusive anslutningsavgifter 71,0 (66,1) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,5). Moderbolagets lånekapital från utomstående var vid årets slut 15,3 (18,2) miljoner euro. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,6). Koncernens investeringar var sammanlagt 10,0 (17,8) miljoner euro, varav 8,4 (11,2) miljoner euro var investeringar i elnätet och 1,6 (6,6) miljoner euro var övriga investeringar. Personal Antalet anställda i koncernen var i medeltal 180 (180). Personalens medelålder är 45,5 (46) år. Under året nyanställdes fyra (5) personer med fast anställning. I tillägg ändrades sex visstidsanställningar till fasta anställningar. Från koncernen avgick 12 (6) personer, av vilka 11 (4) med pension. Löner och arvoden uppgick till sammanlagt 7,8 (7,5) miljoner euro. Forskning och utveckling Inom Kymmenedalens El pågår ordinär utvecklingsverksamhet i anslutning till affärsverksamheter och datasystem. Bolaget medverkar genom Kymppivoima Oy i vindkraftsproduktions- och utvecklingsprojekt. I enlighet med det nationella energieffektivitetsavtalet har bolaget förbundit sig att främja en effektiv användning av energi. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten De centrala riskerna inom affärsverksamheten energi är förknippade med elanskaffningen. Bolaget har också ett självkostnadsbaserat ansvar för de kraftanläggningarnas produktionsandelar som ägs genom Kymppivoima Oy. Läget inom elhandeln uppföljs regelbundet med tillvägagångssätt som beskrivs i den riskhandbok som styrelsen har godkänt. Riskerna inom affärsverksamheten elnät hänför sig till skador som exceptionella väderförhållanden kan vålla och till eventuella ersättningar till följd av dessa. Vi har förberett oss för riskerna med investeringar i elnätet och förebyggande underhåll av elnätet. Utsikter för framtiden och väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 19 Rörelsevinst Internationella klimatkonventioner kommer att förändra förutsättningarna för verksamheten i energibranschen under de kommande åren och innebära betydande satsningar på energiproduktion, elnät och energieffektivitet. Bolaget kommilj. euro Investeringar milj. euroa elnät övriga

20 20 mer att få en betydande mängd ny koldioxidfri elproduktion när kraftanläggningen Olkiluoto 3 står färdig år Investeringarna i att förnya elnätet och förbättra elleveransens säkerhet och i ett automatiskt system för mätaravläsning fortsätter de kommande åren. Allt stramare krav på effektivisering av elnätsverksamheten och den minskade mängden utsläppsrätter utgör utmaningar för en resultatrik verksamhet. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förväntas dock utvecklas planenligt. Ägarförhållanden och förvaltning Kymmenedalens El Ab:s hela aktiekapital ägdes i slutet av året av sjutton kommuner. När kommunerna i Lovisaregionen förenades övergick de aktier, som Lovisa stad samt Liljendals, Pernås och Strömfors kommuner ägt till den nya staden Lovisa i början av år Ordinarie bolagsstämma hölls Vid stämman behandlades de ärenden som skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. Till revisor valdes Idman Vilén Grant Thornton Oy, CGR-samfund, med CGR-revisor Matti Pettersson som ansvarig revisor. Bolagets förvaltningsråd sammanträdde två gånger under redovisningsåret. Förvaltningsrådet bestod av tretton representanter för aktieägarkommunerna och tre representanter för personalen. Päivi Rahkonen från Hollola verkade som ordförande och Harri Helminen från Kouvola som vice ordförande. Mandatperioden för en medlem i förvaltningsrådet är fyra redovisningsperioder från den på valet följande redovis-ningsperiodens början. Följande personer var medlemmar i förvaltningsrådet under redovisningsperioden (mandatperiodens utgångsår står inom parentes): Kommundirektören Päivi Rahkonen, Hollola, ordförande (2012) Projektarbetaren Harri Helminen, Kouvola vice ordförande (2012) Jordbrukaren Veijo Alaharju, Artsjö (2010) Politices magister Jorma Heikkilä, Orimattila, (2009) Verkställande direktören Virpi Honkanen, Kotka (2011) Jordbrukaren Kimmo Jokiranta, Kouvola (2012) Ekoodlaren Aulis Lassila, Lappträsk (2013) Kommundirektören Risto Nieminen, Strömfors (2013) Kommundirektören Marjatta Pahkala, Virolahti t.o.m Jordbrukaren Jorma Pitkälä, Hämeenkoski (2010) Kommunfullmäktigeordföranden Antti Rämä, Luumäki (2012) Jordbrukaren Jussi Simolinna Pukkila (2011) Kommunfullmäktigeordföranden Lasse Virén, Mörskom, (2011) Personalrepresentanter: Montören Jouni Heinänen (2009) (ställföreträdare: terrängplaneraren Tuukka Wahrman) Underhållsmästaren Tapio Lampinen (2011) (ställföreträdare: kostnadsräknaren Mirja Sihvola) Riskhanteringschefen Tiina Pitkänen) (ställföreträdare: planeringschefen Tuomo Hakkarainen) Nyckeltal Rörelsevinst % 14,2 14,5 14,3 15,3 17,7 Avkastning på investerat kapital % 8,7 12,6 11,6 12,1 14,8 Likviditet (Quick ratio) 1,8 1,6 1,4 1,5 1,6 Självförsörjningsgrad exklusive anslutningsavgifter % 36,4 33,6 36,2 35,4 39,6 Självförsörjningsgrad inklusive anslutningsavgifter % 67,5 65,0 69,4 66,1 71,0 Antal anställda /1000 kunder ,

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Mitt bland kunderna, en del av livet på orten 7. Utökad utsläppsfri produktionskapacitet 9

Verkställande direktörens översikt 5. Mitt bland kunderna, en del av livet på orten 7. Utökad utsläppsfri produktionskapacitet 9 Årsberättelse 2010 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Mitt bland kunderna, en del av livet på orten 7 Utökad utsläppsfri produktionskapacitet 9 Målmedvetet mot bättre elkvalitet 11 Byggande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 30.4.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 30.4.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 30.4.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 30.4.2011 Kärnkraftverksolyckan i Japan höjde på elpriset Investeringar i vind- och biokraft Elförbrukningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer