Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11"

Transkript

1 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009

2 2

3 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13 Gröna värden i medvind 15 Vi bygger framtidens energitjänster 17 3 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 18 Kontaktinformation 40

4 Verkställande direktörens översikt Kari Rämö

5 Verksamhetsområdet för Kymmenedalens El ligger mellan östgränsen och huvudstadsregionen vilket är ett potentiellt tillväxtområde. Det bor över invånare på bolagets verksamhetsområde och där finns stark företagsverksamhet som byggs upp kring industri och logistik. De geografiska förbindelserna mellan S:t Petersburg och huvudstadsregionen löper genom området och erbjuder fler utvecklingsmöjligheter för områdets näringsliv i framtiden. Med tanke på energiaffärsverksamheten utgör området en kompakt helhet som gör det möjligt att även i framtiden bedriva resultatrik verksamhet och öka bolagets värde. Det allmänna ekonomiska konjunkturläget återspeglades i fjol i bolagets verksamhet allra tydligast i antalet nya elanslutningar. Jämfört med året innan byggdes det 20 procent mindre nya anslutningar. Elförbrukningen inom distributionsområdet ökade med 3,4 procent och uppgick till kilowattimmar. Elförsäljningen uppgick till till miljoner kilowattimmar, dvs. en ökning med 2,6 procent. Omsättningen ökade till 117 miljoner euro och alla ekonomiska nyckeltal uppvisade en positiv utveckling. Särskilt energiaffärsverksamhetens rörelsevinst om 6,9 miljoner euro var utmärkt på den allt livligare elmarknaden. Ett synnerligen bra ekonomiskt resultat möjliggör en större utdelning än under tidigare år. Energibranschen utgör kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Bolagets resultat uppnås med bra kompetens och verksamhet under året, men också genom de beslut som har fattats redan många år tidigare. Det viktigaste utvecklingsbeslutet för Kymmenedalens El och dess ägarkommuner gjordes för sju år sedan då företagsarrangemangen mellan bolaget och Kotka stad genomfördes. De har lett till att bolagets värde har vuxit märkbart vilket har gagnat såväl ägarna som kunderna. Det är också klart att det tidigare Kymmenedalens El inte skulle ha kunnat utvecklas till sin nuvarande position utan de beslut som då gjordes. På samma sätt är det just nu som vi bygger upp möjligheterna till framgång i framtiden. För Kymmenedalens El förbereddes ett omfattande program för nyinvesteringar i nätet och inleddes ett projekt för installering av fjärravlästa mätare. Överföringspriserna i Kymmenedalens Elnät har legat klart under den nivå som myndigheterna godkänner och därför finns det goda ekonomiska förutsättningar att genomföra investeringsprogrammet. Målet för energiaffärsverksamheten är att utöka de utsläppsfria produktionssätten. Därför deltog Kymmenedalens El i fjol i beredningen eller kartläggningen av flera projekt inom detta område. Produktionsportföljen kommer under de närmaste åren att utökas med mer vattenkraft, vindkraft samt elektricitet som producerats med biobränslen. Den i mängd mätta största ökningen av utsläppsfri produktion får Kymmenedalens El om drygt två år när kärnkraftverket Olkiluoto 3 blir färdigt. Ett stort steg mot ökad användning av förnybar energi var också intressebolaget Orimattilan Sähkö Oy:s beslut att bygga en värmecentral för fast bränsle vars huvudsakliga bränsle utgörs av skogsflis. Genom nät- och energiaffärsverksamhetens investeringar bygger vi upp den grund från vilken såväl bolagets värde som dess resultatpotential och konkurrenskraft förbättras också i fortsättningen. För detta behövs naturligtvis också en kontinuerlig insats från en kompetent och yrkeskunnig personal som beskrivs på sidorna i denna årsberättelse. Jag vill framföra mitt tack till Kymmenedalens Els alla intressentgrupper för ett resultatbringande samarbete under år

6 Nya vindar för stamkunder Nu har kunderna större fördel av att vara stamkunder. I Etukymppi-elavtalet ingår en förmån på sex procent från priset på elenergi. Kunderna får betydande prisförmåner på våra samarbetspartners produkter och tjänster som stamkundserbjudanden. Detta öppnar nya möjligheter för oss att bilda nätverk med olika aktörer. Marknadsföringschef Minna Vuorinen

7 Kundservicens nya era Kundernas aktivitet och intresse för elfrågor ökade tydligt. Kunderna ville ha mer information om energisparande, tjänster och elavtal. Samtidigt ökade intresset gentemot jämförelse och konkurrensutsättning av elavtal. En hög kvalitet på kundservicen och kontinuerlig utveckling av den hör till bolagets viktigaste konkurrensfaktorer och det aktiva utvecklingsarbetet fortsatte under Organisationen gjordes också mer överskådlig. Från början av september övergick kundservicen, privatförsäljningen och faktureringen till en ny organisation som gör det möjligt för våra kunder att sköta sina ärenden ännu snabbare och smidigare än tidigare. Nya tjänster mer information Våra kunder fick ännu mer nytta och fördelar av sitt kundförhållande. Vi förnyade stamkundernas förmånsprogram. Vi gjorde de förmåner som erbjuds stamkunderna ännu nyttigare och förenhetligade prisförmånen i anknytning till dem. Stamkundsutlottningen gjordes fyra gånger om året på samma sätt som tidigare. Elenergiavtalen blev entydigare och vi utvecklade nya elektroniska verktyg för jämförelse av avtal. Kunderna hade ännu mer att välja mellan än tidigare då de ingick avtal. Hushållskunderna fick köpa elektricitet också till ett pris som bundits till elbörsen. Vi inledde förnyandet av produktionen av grön el. Vi uppmuntrade kunderna att övergå till den miljövänligare e-fakturan. Kundernas intresse gentemot våra tjänster, energisparande och hela elbranschen ökade. Kunderna fick den information som de behöver från våra webbsidor, kundtidningen Kymppi, elektroniska kundbrev, Kymppi-info och medierna. Vi träffade kunder personligen under vår Wattivaunu-turné på många olika sommarevenemang samt på RAK-mässan, på varuhusträffar, och vid evenemang som våra samarbetspartners anordnade. Elektronisk ärendehantering fortsatte att växa Kunderna skötte sina elärenden i första hand genom telefonservicen. Elektronisk ärendehantering fortsatte dock att öka i popularitet. Kunderna ville sköta sina ärenden enligt sin egen tidtabell, också på kvällarna och under veckosluten. Under redovisningsåret hade vår webbplats drygt besökare, dvs. 34 procent fler än året innan. Vår online-ärendehantering hade cirka besökare, dvs. en ökning med 41 procent från året innan. Vi utvecklade elektroniska tjänster i enlighet med kundernas önskemål. Under redovisningsåret pågick en förnyelse av webbplatsen. Överföringen av ärendehanteringen till nätet och telefonservicens popularitet bidrog till att minska antalet kundbesök på verksamhetsställena. Vi koncentrerade vår kundservice till de största enheterna, dvs. Elimäki i Kouvola samt serviceställena i Kotka och Lovisa. I början av juni upphörde mottagningen av betalningar vid alla våra serviceställen. Allt i ordning på en gång I kundbelåtenhetsenkäterna fick personalen beröm för sin vänlighet, yrkesskicklighet och sakkunskap. Kunderna upplevde att det är lätt och enkelt att sköta ärenden med oss och att alla ärenden blev skötta på en gång. Nästan 70 procent av våra kunder ansåg att de hade fått mycket bra telefonservice. Vi svarade till 87 procent på alla kundsamtal på under 30 sekunder. Vårt mål var att svara på kundrespons inom tre arbetsdagar. Detta mål uppnåddes nästan till 100 procent. 7 Kundbelåtenhet Överföringskunder kunder ,5 3 2, , ,

8 Lyckad elanskaffning utgör gott samarbete Det är alltid en utmaning att förutspå förändringarna i verksamhetsmiljön. Vi hanterar riskerna genom inköp vid rätt tidpunkt, säkringar och prisinteckningar. Vi är beroende av elektricitet som produceras på annat håll. De egna produktionsandelarna gör oss mindre beroende av börspriserna och utjämnar prisfluktuationerna. Medlemmar i elanskaffningens nyckelgrupp är (från vänster) affärsverksamhetsdirektör Aku Pyymäki, försäljningschef Kari Halonen och kundansvarig Ilkka Ollila som har hand om företagens elhandel samt riskhanteringschef Tiina Pitkänen.

9 Stark kompetens på elmarknaden Vid utgången av år 2009 hade Kymmenedalens El elanvändare som energikunder, av dessa var över 90 procent hushåll. Privatkundernas ökande intresse för konkurrensutsättning av elektricitet återspeglades tydligt i form av variationer i kundmängden. Vid årets slut hade antalet hushållskunder ökat med elanvändare jämfört med fjolåret. Antalet företagskunder förblev på samma nivå som tidigare. Sektorn för liten och medelstor industri och serviceföretagen använde ungefär hälften av den elektricitet som bolaget sålde. Elförsäljningen ökade Den hårda kölden i slutet av året återspeglades tydligt i försäljningssiffrorna för elenergi. I december såldes 16 procent mer elektricitet än i december Å andra sidan minskade elanvändningen under sommarmånaderna med sex procent jämfört med året innan. Detta berodde på att industrin använde mindre elektricitet. Trots att elanvändningen i Finland minskade sju procent, ökade Kymmenedalens Els försäljning av elenergi 2,6 procent jämfört med året innan. Elförsäljningen uppgick till gigawattimmar, av vilka 35 procent producerades med våra egna produktionsandelar. Resten köpte vi från elbörsen. Ökad mängd med egna produktionsandelar Elmängden som producerats med bolagets egna produktionsandelar ökade med ungefär fyra procent jämfört med fjolåret och uppgick totalt till 545 gigawattimmar. Bolaget har produktionsandelar via delägarskap i Kymppivoima Oy, Pohjolan Voima Oy och EPV Energia Oy. Kärnel från Olkiluoto var bolagets största enskilda anskaffningskälla. Under redogörelseåret avyttrades Nokian Lämpövoimas naturgaskombianläggning eftersom anläggningen har uppvisat dålig lönsamhet på grund av det höga priset på naturgas. För produktion av den elektricitet som bolaget sålde användes kärn- och vattenkraft, stenkol, naturgas och torv. En tredjedel av den elektricitet som bolaget levererar har producerats med kärnkraft, en tredjedel med förnybara energikällor och återstoden med fossila energikällor. Vindkraften kommer från Kotka och vindkraftparken i Ajos. Deras produktionsmängd uppgick till sex miljoner kilowattimmar. Elektricitet utan växthusgasutsläpp, exempelvis kärnkraft, är viktig för oss. Vi köper över hälften av den elektricitet som vi säljer från den nordiska elbörsen. En ökning av den egna produktionen är ett sätt att öka stabiliteten i kundpriserna, skapa välfärd inom vårt område och för våra kunder. Recessionen drabbade elbörsen I elbörsen var partimarknadspriset på el i genomsnitt 25 procent lägre än året innan. Marknadspriset sjönk till följd av den globala recessionen vilken bidrog till att minska efterfrågan på el och sänka priset på bränslen och utsläppsrättigheter. Vattenläget i Norden var under hela året något svagare än genomsnittet på lång sikt. I slutet av året blev vattenläget sämre och vädret kallare än i genomsnitt vilket bidrog till att höja partimarknadspriserna. Vi följde partimarknadspriserna och sänkte kundpriserna på el med fem procent från början av maj. Förmånlig energi, långvariga kundförhållanden Våra kunder har till sitt förfogande bolagets hela kompetens inom elanskaffning och alla tjänster i anslutning till den från elportföljförvaltning till riskhantering. Hushållen erbjuds också mångsidiga elavtal och medel för att skaffa el på det sätt som var och en vill, även direkt från elbörsen. De goda resultaten berättar om ett lyckat samarbete. 9 Priset på elderivativ 2009 euro / MWh 60 Priset på utsläppsrätter 2009 euro / tco År 2010 År SPOT-mån.genomsnitt År 2009 År 2010

10 Tjänsten Häiriönetti är avancerad elnätservice Överföringsavgiften ger också en stor mängd god service. Till exempel tjänsten Häiriönetti ger nätkunden samma information om eldistributionens läge i realtid som kontrollrummet har. Tjänsten utökades med stöningsmeddelanden per sms på våren. När kunden har möjlighet att styra informationen om störningar i eldistributionen på det egna användningsstället till mobiltelefonen eller e-post, är det lätt att hålla reda på vad som händer hemma, på sommarstugan eller till exempel i fastigheten som ligger på en annan ort. Verkställande direktör Asko Määttä, Kymmenedalens Elnät Ab

11 Elkvaliteten på en god nivå Vädret under 2009 gynnade eldistributionen. De häftigaste stormarna gick runt vårt nätområde och det uppstod inte några stora skador i nätet. Torrsnön i slutet av året förorsakade inga störningar i eldistributionen i motsats till många tidigare år. Tack vare goda väderförhållanden och genomförda nätverksinvesteringar blev mängden elstörningar hälften mindre jämfört med året innan. Antalet avbrott i eldistributionen var i genomsnitt 1,4 stycken per kund och avbrottstiden var 0,5 timmar. Motsvarande siffror året innan var 3,1 stycken och 2,1 timmar. Eldistributionens avbrottstid minskade till en fjärdedel jämfört med Elkvaliteten låg på en god nivå. Föregående gång uppnåddes lika små avbrottsmängder på vårt område i början av 2000-talet. Investeringarna i elnätverket bär frukt De goda väderförhållandena hade en obestridlig inverkan på elkvaliteten, men även de slutförda investeringarna bidrog till den. Räpsy-projektet, vars syfte var att halvera korta elavbrott, s.k. blinkningar, slutfördes våren På basis av de erfarenheter man har av systemet under knappt tre år, kan man säga att investeringen uppfyller de uppställda målen. I likhet med tidigare år gjordes stora investeringar i elnätet, drygt åtta miljoner euro. Satsningar gjordes särskilt på nätverksautomation och tack vare det blev det lättare att lokalisera störningar och reparera fel. Genom detta garanteras kunderna ännu jämnare elkvalitet och mindre störningar än tidigare. nya elanslutningar. Vid redovisningsårets utgång hade hushåll fjärravlästa elmätare. Nättjänsterna utvecklas För överföringsavgiften får nätkunden förutom eldistribution också olika tjänster i anknytning till elanvändning. Vi fortsatte att utveckla dessa under 2009 och informerade också kunderna aktivt om dem. Tjänsten Häiriönetti ger kunden information om eldistributionssituationen i realtid. Då kunden planerar att skaffa en ny anslutning, under olika faser av ett byggprojekt eller då kunden överväger energieffektiva alternativ, får han eller hon alltid sakkunnig hjälp av experterna inom anslutningsförsäljningen och av den tekniska kundservicen. De nya fjärravlästa mätarna medför ny och exakt information för kunden om den egna elanvändningen som kommer att vara till utmärkt hjälp då kunden vill utveckla sin egen energieffektivitet. På grund av de växande investeringarna höjde vi överföringspriset med ungefär åtta procent från början av juli. Energimarknadsverket övervakar överföringsaffärsverksamhetens avkastning och priserna på elöverföring. Enligt rapporten för den senaste övervakningsperioden kunde överföringspriserna som vi debiterar av våra kunder ha varit 15 procent högre. Den totala förmånen som kunderna har fått under de senaste fyra åren i form av förmånligare priser uppgår till ungefär 14 miljoner euro. 11 Under slutet av år 2009 fattade vi ett beslut om att anskaffa ett automatiskt mätaravläsningssystem (AMR). Elmätarna i vårt nätområde byts ut mot fjärravlästa mätare senast i slutet av år Vi har redan installerat fjärravlästa mätare i alla Distributionsnätet 2009 Nya mellanspänningsledningar Nya lågspänningsledningar Nya transformatorstationer Förnyade transformatorstationer 75 km 140 km 34 st. 49 st. Distributionsstörningar hos kunden timme/kund antal/kund avbottstid antal 110/20 kv elstationer 28 st. Transformatoreffekt 532 MVA 110 kv ledningar 207 km 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Mellanspänningsledningar total Luftledningar Jordkablar Matningsstationer för distribution Lågspänningsledningar, totalt Friledningar Hängledningar Kablar km km 392 km st km 142 km km km 0, Nätlängd km Kunder m/kund

12 Nya arbetsmetoder minskar antalet elavbrott Vi fortsatte med att satsa på utveckling av spänningsarbetet och utbildning i detta arbete. Tack vare de nya arbetsmetoder som vi har utvecklat kan vi utföra ännu mer underhåll av nätverket i spänningsförande nät än tidigare. För kunden innebär det bättre elkvalitet, eftersom det inte alltid är nödvändigt att avbryta elektriciteten på grund av spänningsarbeten. Affärsverksamhetsdirektör Raimo Härmä, nätbyggnadstjänster

13 Nätverksarbeten nära kunden Utveckling och underhåll av elnätet hör till våra grundläggande uppgifter. Samhället behöver allt jämnare elektricitet och säkra leveranser. Vi säkrar elkvaliteten och leveranssäkerheten med hjälp av omfattande investeringar. Det femtio år gamla elnätet förnyas till ett intelligent elnät som uppfyller kvalitetskraven långt in i framtiden. Den ekonomiska recessionen möjliggjorde fokusering på underhåll av nätverket När den ekonomiska recessionen gick in i en djupare vågdal minskade småhusbyggandet. På grund av att det byggdes färre egnahemshus sjönk också det totala antalet nya elanslutningar med 25 procent jämfört med år Tyngdpunkten i byggandet låg på områdena kring Kotka och Orimattila. I Luumäki och Pyttis var anskaffningen av el till fritidsbostäder livligast. Inom bolagets nätområde byggdes sammanlagt 515 nya elanslutningar (617 år 2008). I huvudsak till följd av det kalla vädret i slutet av året ökade elanvändningen inom distributionsområdet med 3,4 procent jämfört med året innan och uppgick till miljoner kilowatttimmar. Antalet nätkunder överskred gränsen på hundratusen och var vid årets slut Nya anslutningsavtal st övriga fritidsbostäder villor Inom nätbyggnadsaffärsverksamheten koncentrerade sig bolaget på att förnya nätverket. De exceptionellt få elstörningarna och det lilla antalet nya anslutningar gjorde det möjligt att använda större resurser än under tidigare år på förnyandet. Vi byggde om gamla ellinjer och samtidigt förberedde vi introduktionen av de fjärravlästa mätarna. Vi arbetade i första hand för det egna nätbolaget, men utförde också entreprenader utanför bolaget. Arbetet med att förnya elnätet utfördes huvudsakligen i områdena Anjalankoski Fredrikshamn och Orimattila Mörskom. Förverkligandet av investeringarna innebar större utmaningar än året innan eftersom arbetena fokuserades i högre grad uttryckligen på byggandet av nät istället för på elunderstationer och överföringsledningar. De nuvarande ellinjerna förnyas inte enbart utan de planeras på nytt och byggs om. Ledningar som löper genom skogar flyttas bredvig vägarna och i tätorterna dras elnätet genom kablar i marken. Nyaste tekniken Vi utnyttjar den nyaste tekniken då vi bygger nät. På det här sättet garanterar vi ännu jämnare elkvalitet till kunderna och mindre störningar. Nätverksautomationen ökar kraftigt. Nya sektioneringspunkter byggdes. Nu är det möjligt att genom kalkyleringar lokalisera de ställen där det har skett ett kortslutningsfel varvid det går enklare och snabbare att reparera felen. Tack vare utvecklad automation blir elnäten småningom intelligenta och förmedlar förutom elektricitet också mycket information. Ett intelligent elnät höjer energieffektiviteten och ger nyttig information med hjälp av vilken vi kan dimensionera nätkapaciteten mer exakt och effektivisera övervakningen av nätet. I slutet av året färdigställdes i Strömfors en volts strömlinje som ett pilotprojekt. Projektet ger i framtiden nya möjligheter till ännu effektivare nätbyggande. Nya proffs genom läroavtal Trots recessionen fanns det tillräckligt med arbete för yrkeskunniga arbetare. Istället för de anställda som gick i pension anställde vi fem kunniga ungdomar som genomgått läroavtalsutbildning. Fler unga togs med i läroavtalsutbildning. Bolaget effektiviserade sin verksamhet genom att koncentrera verksamheten på större enheter. Nätbyggnadsenheterna placerades i Elimäki i Kouvola, Luumäki, Kotka, Fredrikshamn, Lovisa och Orimattila

14 De gröna elprodukterna förnyas Ilona luontosähkö (naturel) är det rätta valet för de kunder som tänker på miljön. Elektriciteten produceras enbart med förnybara energikällor, i Kotka med vindkraft i vindparken på Mussalö och i Hovinsaari med träenergi i kraftverket. Dessutom säljer vi den gröna el som producerats med våra egna produktionsandelar som naturel, bland annat vindkraft från Ajos och vattenkraft från Norge. Genom de gröna produkterna erbjuds kunderna nya möjligheter att göra ekogärningar för att skona naturen. Försäljningschef Tuija Porkka

15 Gröna värden i medvind Bekämpning av klimatförändringen är en viktig del av bolagets praktiska verksamhet. Vi tar ansvar för miljön på många nivåer både i beslut som gäller energiproduktion, utvecklingen av den egna verksamheten och i effektiviseringen av kundernas energieffektiva energianvändning. Elproduktionen utan koldioxidutsläpp växer Vi köper en betydande mängd av den el som vi säljer från den nordiska elbörsen där prisfluktuationerna är stora. Det är viktigt för oss att öka den egna elproduktionen eftersom den bidrar till att balansera upp priset. Förnybara energikällor, biobränslen, vattenkraft och vindkraft utnyttjas inom elproduktionen i den utsträckning som det är ekonomiskt förnuftigt. Andelen utsläppsfri elproduktion ökar när Industrins Kraft färdigställer sitt tredje kraftverk i Olkiluoto. Ifall ännu ett fjärde kraftverk byggs i Olkiluoto kommer det att finnas tillgång till mera elektricitet på västkusten också under nästa decennium. Vi talade starkt för byggandet av ny kärnkraft. Genom rätta investeringar i basproduktionen av elektricitet är det möjligt att säkerställa såväl industrins konkurrenskraft som förebyggandet av klimatförändringen. Med hjälp av kärnkraft uppnår vi klimatmålen och den nationella klimat- och energistrategins mål som gäller bättre självförsörjning i elproduktionen. År 2009 uppgick koldioxidutsläppen från den elektricitet som bolaget sålde till 208 (199) g/kwh. Inom produktionen uppstod förbrukat kärnbränsle 0,6 (0,6) mg/kwh. Elanskaffningen grundade sig på ägarandelar i produktionsbolag som rapporterar separat om de egna kraftverkens miljöansvar. Gröna elprodukter utvecklas Från början av oktober övergick produktmärket Ilona luontosähkö och rättigheterna till det helt och hållet i bolagets användning. Tack vare detta kunde vi satsa på ett nytt sätt på utvecklingen av gröna elprodukter och erbjuda kunderna nya möjligheter att delta i förebyggandet av klimatförändringen. Naturelen Ilona luontosähkö produceras med fullständigt förnybara energikällor. En nyttig produktfamilj som är skonsam mot naturen håller på att byggas upp kring produktmärket. Andra gröna tjänster som vi erbjuder kunderna är en övergång till e-faktura och effektivt utnyttjande av Onlineärendehantering. Vindkraftproduktion i liten skala körde igång Elproduktion med egen vindkraft väckte intresse bland kunderna och de första små vindkraftverken har byggts på vårt nätområde. Den tekniska beredskapen att mata el till nätet existerar. Utkastet till ett lagförslag om en matartariff, dvs. produktionsstöd för elektricitet som producerats med förnybara energikällor var ännu under beredning år Energisparande rönte intresse Kunderna var intresserade av energisparande och åtgärder som ökar energieffektiviteten och bolaget mottog många förfrågningar om dem. Vi har förbundit oss via energieffektivitetsavtalet att främja energieffektiviteten såväl i vår egen verksamhet som i kundernas energianvändning. Energisparande ingick som ett av grundmotiven i vår kommunikation och kunderna fick många tips och anvisningar via olika medier. Under energisparveckorna samarbetade vi med de lokala tidningarna i frågor som anknöt till ämnet. Elanskaffning 2009 Totalt GWh Börsel 64,7 % Naturgas 2,6 % Torv 2,6 % Bio 0,4 % Vatten 6,1 % Eldningsolja 0,0 % Vind 0,4 % Stenkol 15,0 % Kärnkraft 8,0 % 15

16 Kundorienterad verksamhet effektivitet över organisationsgränserna Genom att utveckla en kundorienterad nyckelprocess har vi tagit kundernas behov i beaktande i all vår verksamhet. De fyra viktigaste nyckelprocesserna har definierats och utvecklingsarbetet är i full gång. Funktionsmodellen för skötsel av kundrelationer får på det här sättet en konkret fortsättning när de avtalade spelreglerna på ett konkret sätt införlivas i den praktiska servicen. Med hjälp av processtänkandet fås alla deltagarna att förstå helheten samt deras roll i den. Ledare för verksamheten med processtänkande är: försäljningschef Sirpa Jokisalo, kundservicechef Ritva Jukkara-Lyytinen, anslutningsförsäljningens driftchef Harri Nummenpää och företagsförsäljningens försäljningschef Kari Halonen.

17 Vi bygger framtidens energitjänster Målet för utvecklingen av bolagets verksamhet som helhet var att betona att all verksamhet utgår från kunden genom hela organisationen och smidigt över organisationsgränserna. Vi finns nära våra kunder, vi lyssnar på dem och svarar på deras behov. Flexibilitet och en förmåga att snabbt anpassa sig till olika situationer är starka egenskaper som ger oss konkurrenskraft och framgång. Vi fortsatte med programmet för effektivisering av verksamheten och ekonomin som inleddes året innan och i vilket bolaget förbereder sig för ökande investeringar under de kommande åren och tryggar sin konkurrenskraft. Coachningsprogrammet Paremman Palvelun Valmennus (För bättre service) som inleddes hösten 2008 slutfördes under början av Genom coachningen förbättrade vi speciellt kundbetjäningsfärdigheterna hos de anställda inom nättjänster och nätbyggnadstjänster. Verksamhetsmodellen för skötsel av kundrelationer introducerades i praktiken genom att finslipa kundserviceprocesserna och göra organisationen tydligare. För utbildning användes 769 (1 029) arbetsdagar, av vilka 535 (208) dagar var intern utbildning. För utbildning användes i genomsnitt 4,3 (5,7) arbetsdagar per arbetstagare. Den sammanlagda satsningen på utbildning uppgick till ( ) euro, dvs (2 065) euro per person. Energi för utveckling av det egna området Vi har verksamhet i 17 kommuner och fyra landskap i Kymmenedalen, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och Östra Nyland. Vår uppgift är att fungera som en del av det omgivande samhället och delta i utvecklingen av det. Vi tryggar energiförsörjningen för de invånarna samt företagen i vårt område och sörjer för att energipriset förblir konkurrenskraftigt och det finns tillräckligt med energi. Ett tillräckligt ekonomiskt resultat gör det möjligt att utveckla bolaget samt ger en stabil avkastning för ägarna. Bolaget delar ut 43 euro per aktie, dvs. 9,9 miljoner euro för redovisningsåret. Kompetenta anställda År 2009 uppgick antalet fast anställda arbetstagare i bolaget till 169 (171). Av dessa arbetade 120 (123) på Kymmenedalens El Ab och 49 (48) på Kymmenedalens Elnät Ab. Antalet anställda vid koncernen i genomsnitt under året var 180 (180). Fyra fast anställda personer rekryterades och sex visstidsanställda fick fast anställning. Den fast anställda personalens andel av det totala antalet anställda var 96,0 procent (91,9) under redovisningsåret. Under den tid som systematisk initiativverksamhet har tilllämpats har 401 initiativ lämnats in, av vilka 153 har belönats. Under redovisningsåret inlämnades 16 initiativ. Under året inträffade 20 (19) olycksfall som gav upphov till 89 (73) sjukdagar. Vi köper företagshälsovårdstjänsterna av Terveystalo. Företagshälsovården omfattar den lagstadgade företagshälsovården samt arbetshälsobetonad sjukvård. Vi satsar på arbetshälsan genom att anordna gemensamma motions- och rekreationsevenemang samt stöda frivillig motion och hobbyverksamhet. 17 Utbildning arbetsdagar 1200 extern intern Mätare för ekonomiskt ansvar milj. euro Personalkostnader 8,7 9,4 9,6 Investeringar 11,6 17,8 10,0 Skatter 3,1 4,0 5,2 Utdelning 6,4 6,7 9,9

18 Styrelsens verksamhetsberättelse Händelser under redovisningsperioden Mängden såld elenergi ökade med 2,6 procent jämfört med året innan. Elförsäljningen var miljoner kilowatttimmar, varav 35 procent producerades med egna produktionsandelar. Vindkraftens produktionsandel var 6 miljoner kilowattimmar. Partihandelspriset på el sjönk med ca 25 procent jämfört med år Marknadsprisets nedgång berodde på den ekonomiska recessionen, vilket reflekterades kraftigt på priserna av bränsle och utsläppsrätter samt på efterfrågan av el. I slutet av året ökade partihandelspriserna på grund av den genomsnittligt kallare väderleken och det försämrade nordiska vattenläget. Kundpriserna sänktes under året i enlighet med partihandelspriset. Elanvändningen inom koncernens elförsörjningsområde var miljoner kilowattimmar. Volymen var 3,4 procent större än året innan. Antalet ingångna anslutningsavtal var sammanlagt 515, vilket är 102 färre än året innan. Elkunderna var vid årets slut sammanlagt Antalet störningsavbrott i elnätet var i medeltal 1,4 stycken per kund och avbrottstiden 0,5 timmar. Året innan var motsvarande siffror 3,1 stycken och 2,1 timmar. Tack vare gynnsamma väderförhållanden och de genomförda nätverksinvesteringarna halverades antalet elstörningar jämfört med året innan. Enligt det program som förbereddes under förra året inom koncernen Kymmenedalens El för att effektivisera verksamheten och ekonomin, koncentrerades kundtjänstens verksamhet till tre och elnätbyggets till sex verksamhetsställen. Koncernstruktur Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör följande intressebolag: Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Orimattilan Lämpö Oy och Artjärven Lämpö Oy. Omsättning och resultat Koncernens omsättning belöpte sig till 117,1 miljoner euro (föregående år 108,3 miljoner euro). Rörelsevinsten var 20,8 (16,6) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 14,8 (11,7) miljoner euro. Moderbolagets omsättning var 92,4 (87,8) miljoner euro. Rörelsevinsten var 7,6 (7,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 13,1 (12,0) miljoner euro. Moderbolaget fick 8,0 (7,5) miljoner euro i koncernbidrag. Koncernens rörelsevinst var 17,7 (15,3) procent av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 22,5 (20,1) procent och avkastningen på investerat kapital 14,8 (12,1) procent. Finansiering och investeringar Lånekapitalet från kreditgivare utanför koncernen uppgick Omsättning milj. euro Balansräkning milj. euro

19 vid årets slut till 25,2 (30,6) miljoner euro. Självförsörjningsgraden exklusive anslutningsavgifter var 39,6 (35,4) procent och inklusive anslutningsavgifter 71,0 (66,1) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,5). Moderbolagets lånekapital från utomstående var vid årets slut 15,3 (18,2) miljoner euro. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,6). Koncernens investeringar var sammanlagt 10,0 (17,8) miljoner euro, varav 8,4 (11,2) miljoner euro var investeringar i elnätet och 1,6 (6,6) miljoner euro var övriga investeringar. Personal Antalet anställda i koncernen var i medeltal 180 (180). Personalens medelålder är 45,5 (46) år. Under året nyanställdes fyra (5) personer med fast anställning. I tillägg ändrades sex visstidsanställningar till fasta anställningar. Från koncernen avgick 12 (6) personer, av vilka 11 (4) med pension. Löner och arvoden uppgick till sammanlagt 7,8 (7,5) miljoner euro. Forskning och utveckling Inom Kymmenedalens El pågår ordinär utvecklingsverksamhet i anslutning till affärsverksamheter och datasystem. Bolaget medverkar genom Kymppivoima Oy i vindkraftsproduktions- och utvecklingsprojekt. I enlighet med det nationella energieffektivitetsavtalet har bolaget förbundit sig att främja en effektiv användning av energi. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten De centrala riskerna inom affärsverksamheten energi är förknippade med elanskaffningen. Bolaget har också ett självkostnadsbaserat ansvar för de kraftanläggningarnas produktionsandelar som ägs genom Kymppivoima Oy. Läget inom elhandeln uppföljs regelbundet med tillvägagångssätt som beskrivs i den riskhandbok som styrelsen har godkänt. Riskerna inom affärsverksamheten elnät hänför sig till skador som exceptionella väderförhållanden kan vålla och till eventuella ersättningar till följd av dessa. Vi har förberett oss för riskerna med investeringar i elnätet och förebyggande underhåll av elnätet. Utsikter för framtiden och väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 19 Rörelsevinst Internationella klimatkonventioner kommer att förändra förutsättningarna för verksamheten i energibranschen under de kommande åren och innebära betydande satsningar på energiproduktion, elnät och energieffektivitet. Bolaget kommilj. euro Investeringar milj. euroa elnät övriga

20 20 mer att få en betydande mängd ny koldioxidfri elproduktion när kraftanläggningen Olkiluoto 3 står färdig år Investeringarna i att förnya elnätet och förbättra elleveransens säkerhet och i ett automatiskt system för mätaravläsning fortsätter de kommande åren. Allt stramare krav på effektivisering av elnätsverksamheten och den minskade mängden utsläppsrätter utgör utmaningar för en resultatrik verksamhet. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förväntas dock utvecklas planenligt. Ägarförhållanden och förvaltning Kymmenedalens El Ab:s hela aktiekapital ägdes i slutet av året av sjutton kommuner. När kommunerna i Lovisaregionen förenades övergick de aktier, som Lovisa stad samt Liljendals, Pernås och Strömfors kommuner ägt till den nya staden Lovisa i början av år Ordinarie bolagsstämma hölls Vid stämman behandlades de ärenden som skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. Till revisor valdes Idman Vilén Grant Thornton Oy, CGR-samfund, med CGR-revisor Matti Pettersson som ansvarig revisor. Bolagets förvaltningsråd sammanträdde två gånger under redovisningsåret. Förvaltningsrådet bestod av tretton representanter för aktieägarkommunerna och tre representanter för personalen. Päivi Rahkonen från Hollola verkade som ordförande och Harri Helminen från Kouvola som vice ordförande. Mandatperioden för en medlem i förvaltningsrådet är fyra redovisningsperioder från den på valet följande redovis-ningsperiodens början. Följande personer var medlemmar i förvaltningsrådet under redovisningsperioden (mandatperiodens utgångsår står inom parentes): Kommundirektören Päivi Rahkonen, Hollola, ordförande (2012) Projektarbetaren Harri Helminen, Kouvola vice ordförande (2012) Jordbrukaren Veijo Alaharju, Artsjö (2010) Politices magister Jorma Heikkilä, Orimattila, (2009) Verkställande direktören Virpi Honkanen, Kotka (2011) Jordbrukaren Kimmo Jokiranta, Kouvola (2012) Ekoodlaren Aulis Lassila, Lappträsk (2013) Kommundirektören Risto Nieminen, Strömfors (2013) Kommundirektören Marjatta Pahkala, Virolahti t.o.m Jordbrukaren Jorma Pitkälä, Hämeenkoski (2010) Kommunfullmäktigeordföranden Antti Rämä, Luumäki (2012) Jordbrukaren Jussi Simolinna Pukkila (2011) Kommunfullmäktigeordföranden Lasse Virén, Mörskom, (2011) Personalrepresentanter: Montören Jouni Heinänen (2009) (ställföreträdare: terrängplaneraren Tuukka Wahrman) Underhållsmästaren Tapio Lampinen (2011) (ställföreträdare: kostnadsräknaren Mirja Sihvola) Riskhanteringschefen Tiina Pitkänen) (ställföreträdare: planeringschefen Tuomo Hakkarainen) Nyckeltal Rörelsevinst % 14,2 14,5 14,3 15,3 17,7 Avkastning på investerat kapital % 8,7 12,6 11,6 12,1 14,8 Likviditet (Quick ratio) 1,8 1,6 1,4 1,5 1,6 Självförsörjningsgrad exklusive anslutningsavgifter % 36,4 33,6 36,2 35,4 39,6 Självförsörjningsgrad inklusive anslutningsavgifter % 67,5 65,0 69,4 66,1 71,0 Antal anställda /1000 kunder ,

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer