Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred lärd 11-14, sönd Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel lisd onsdoch torsd 10-14, KUMLABY (Integrerat folk och skolbibliotek - har endast barn- och ungdomsböcker) Kumlaby Centrum, Högstadieskolan, Korstagatan, tel Månd 10-17, tisd onsd 10-19, torsd SANNAHED Centrumhuset, tel Månd tisd och fred ABYTORP Posthuset, lel73241 Månd och tisd fred BIBLIOTEKEN HALLER STÄNGT långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj och Kristi himmelfärdsdag_ Skärtorsd 19 april slänger huvudbiblioteket kl och filialen i HallabroIlet kl Måndagen den 30 april stänger huvudbibliotekel kl 17. Filialerna i Sannahed och Åbytorp håller stängt Onsdagen den 30 maj (dag före Kristi himmelfärdsdag) stänger huvudbiblioteket kl och filialen i Hällabroltet kl KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghult Postadress: Box 17, KUMLA 2 SAGOSTUNDER Sagostunderna hålles på följande dagar och tider: Kumla, huvudbibliolek Onsdagar kil Q.30 Sannahed, bibl.filial Tisdagar kl Äbylorp. bibuilial Fredagar kl Hörsta blåbandslokal Torsdagar kl 1Q.OO Kvarntorp. frilidslokalen Folkets hus Torsdagar kl Barn mellan 3-5 år är välkomna till sagostunderna, som varar 30 min. SATUTUOKIOT SUOMEKSI Kumlaby Kirjastossa torstaisin klo Satutuokiot on tarkoitenu lapsille 3-5 vautiaille Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växel) Nästa nr utkommer månadsskiftet maj/juni 1984 Av kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Det kan inte hjiilpas att man så smått funderat, oroat sig och haft onda aningar kring George Orwells bok På sätt och vis har de onda aningarna slagit in, men inte på det sätt, som George Orwcll beskrivit i den så aktuella boken, som skildrar ett STOREBROR-samhälle, där det inte finns utrymme vare sig för fritt tänkande, individualism. känsla, ömhet eller kärlek. Nej, de onda aningar som jag ser är i första hand arbetslösheten och alldeles särskilt bland de unga människor, som knappt hunnit ut i produktionen. De har ofta kämpat sig genom en hård, tröttsam och kostsam utbildning, men kan sen inte finna meningsfull sysselsättning. Jag fick för en tid sedan - ell bland flera - just ett brev från en av våra unga kommuninvånare, som tyckte au vi borde höja skatten för alt därigenom skapa fler arbetstillfällen inom kommunen. Jag förstår denne brevskrivare och jag förstår alla de unga människor, som känner sig besvikna på oss kommunala förtroendemän och på samhället i sin helhet, som inte kan skapa meningsfulla arbeten till människor - ungdomar- som inget hellre vill än tjäna egna pengar och kunna klara sig själva. Dessutom har, som brevskrivaren hävdar, Kumla kommun låg skatt och borde kunna höja skattesatsen något för att stimulera sysselsättningen bland ungdomen. Kanske har han rätt, han som skrev detta brev. Jag vet dock, att Kumla kommun är en så kallad iåginkomstkommun, det vill säga en kommun som har fler låginkomsttagare än genomsnittet i riket. För dessa blir kanske en ytterligare pålaga i form av höjd kommunalskatt utöver ökade matpriser. hyror och minskade reallöner en ytterligare börda, som man helt enkelt inte klarar av. Jag tror därför det är viktigt, all behålla en låg kommunal utdebitering och satsa hårt på en näringspolitisk verksamhet, som skapar t1er arbetstillfällen i kommunen. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och vädja till företagen i Kumla att ta sitt ansvar för att ge ungdomen jobb på hemorten. Det är inte bara kommunens och den offentliga sektorns uppgift att skapa nya arbetstillfällen. I många sammanhang hävdas och krävs det att den offentliga sektorn skall minska. men då måste också företagen vara med och ta sitt ansvar att skapa arbetstillfällen inom industri och näringsliv i övrigt. Tag därför kontakt med arbetsförmedlingen och utnyttja de bidrag och stöd m m, som är tillgängliga för att rekrytera ungdom till företagen i Kumla. På lite längre sikt är det troligen endast införandet av sex timmars arbetsdag för alla. som kan lösa sysselsättningsproblematiken. Detta är dock inte en fråga för Kumla kommun att avgöra, den får klaras ut av regering och riksdag. 3

3 Rätten till arbete A v kanslichef Thage ArvidSSOfl Detta nummer av Kumlan kommer till stor del att ägnas åt ungdomen. Det handlar om skolan, fritiden, förcningslivet etc. Vi låter olika verksamheter komma till tals. Ungd;!mens situation och möjligheter ysamhällel har diskuterats under hela industrialismens framväxt- octf blomstringsperiod. Nu då vi närmar oss det samhälle, där maskiner mcr och mer lar över produktionen, och då det fordras allt mindre personlig ar~ betsinsats för att producera vad människan behöver, har denna fråga blivit allt mer aktuell. Då jag ändå har börjat årets första ledare med problem och bekymmer, så fortsiitter jag inom detta område genom att visa på det minskade ekonomiska utrymmet bland Kumlas invånare. Trots att vi haft en positiv befolk~ ningsutveckling under många år - med en svag nedgång 1982, men en fortsatt ökning så har antalet outhyrda lägenheter i kommunen ökat markant under senare delen av Utbyggnaden av nya enfamiljsbostäder har inte varit av sådan omfattning, att ett överskott på lägenhetsmarknaden har uppstått. Den troliga orsaken är nog att många ungdomar, som bolt i mindre lägenheter helt enkelt tvingats flytta hem till sina föräldrar igen på grund av bristande ekonomi. Rätten till arbete har därför börjat diskuteras som ett grundläggande krav i vårt samhälle. Skolans roll Redan i skolan förbereds våra ungdomar för yrkeslivet. Delta sker genom en grundläggande utbildning inom samtliga ämnesområden för att ge en framtida bred och stabil teoretisk grund i samhället. Skolan ger även en direkt praktisk vägledning om arbetets villkor. Inom den så kallade PRAOverksamheten, uttytt praktisk arbetslivsorientering, får skoleleven Nog om bekymmer! Lite glädjeämnen vill jag bidraga med och det gäller först på energiområdet, där vi kopplat in fjärrvärmeledningen från SAKAB. Vi kan nu tillföra de boende i Kumla energi utan atl drabbas av ständigt ökande oljepriser. Men jag vill också uttrycka min beundran över den vitalitet, livsglädje och verkligt goda skådespelarprestation, som artisterna i årets upplaga av Kumlarevyn bjudit oss Kumlabor på. Nog för att jag utgjort ett tacksamt objekt att raljera med, men det står jag ut med. Och faktiskt - det kan ge en liten tankeställare här och var. Till sist och trots allt vill jag önska alla kommuninvånare en god fortsättning på år O Ungdomslagets Rose Marie Larsson fär instruk tion av kontorets ehef Ronny Salomonsson möta arbetslivets villkor direkt ute på arbetsplatsen i privat och offentlig verksamhet. Genom personliga samtal och diskussioner försöker yrkesvaliäraren och SYO-konsulenten ta reda på grundskoleelevens intressen, ge information och sporra eleven till rätt inriktning för framtida yrkesval. Det finns även ett långt gående samarbete mellan skolan och företagen i kommunen. För Kumlas del samlas detta kunnande och tankeutbyte i en särskild rådsgrupp, som kallas SSArådet- samarbete skola och arbetsliv. Uppföljningsansvar När ungdomarna vid 16 års ålder lämnar den obligatoriska delen av sin utbildning, skall de i princip själva bestämma om de i fortsättningen önskar studera eller om de vill försöka hitta el1 lämpligt yrkesarbete. Det har emellertid visat sig, att kraven på ung~ domarna i samhället ökat betydligt och att möjligheten för en 16-l7-åring all få arbete minskat avsevärt under senare år. Därför har kommunen ålagts ett uppföljningsansvar för alla åringar, som gått ut grundskolan. I princip skall del1a ansvar rikta sig till alla ungdomar. Naturligtvis blir det så. att de som fortsätter studera inom gymnasieskola eller annan utbildning och de som lyckas skaffa sig arbete, klarar sig utan detta uppföljningsansvar. Till övriga ungdomar skall kommunens SYO-konsulenter - skola och yrkesorientering - erbjuda hjälp och stöd. SYO-konsulentens uppgift är att tillse, atl dessa åringar kan erbjudas lämplig form av utbildning - teoretisk eller direkt yrkesinriktad - för framtida arbete. Genom att erbjuda företagen förmånliga ekonomiska villkor kan flera av dessa ungdomar placeras i yrkesutbildning direkt ute på företagen och därigenom erhålla fullgod och kvalificerad utbildning. Ungdomslag Det har dock visat sig att inte ens dessa åtgärder räcker för att trygga fortsatt sysselsättning för våra ungdomar. Många ungdomar, som slutar gymnasieskolan och kommer ut på arbetsmarknaden, finner att trots upp till 12 års studier så finns det inget arbete att få. Denna situation har blivit allt mer märkbar under senare delen av 1970-talet och fram till i dag. Av arbetslöshetsstatistiken kan man se, all den övervägande arbetslösheten bland ungdomen finns i grupperna under 20 år. Med detta som bakgrund beslöt riksdagen i december 1983 al1 införa en lag, som skall ge alla 4 5

4 ungdomar i åldern år rätt till betalt arbete minst fyra timmar per dag. Arbetet i så kallade ungdomslag tillämpas från och med januari månad Det åligger i första hand arbetsförmedlingen och i andra hand kommunerna all se till att samtliga 18 och 19-åringar erbjuds betalt arbete under minst fyra timmar per dag. I Kumla har arbetet med an placera ungdomar i sysselsättning fungerat mycket tillfredsställande och de allra flesta ungdomar i åldern upp till 19 år har nog en arbete de trivs med. De har nämligen själva så långt som möjligt fått vara med och påverka valet av arbete. De har fått tala om vilket arbete de tror all dc passar för eller vilka områden de är intresserade av. Därefter har de kommunaja tjänstemännen undersökt möjligheterna all placera ungdomarna inom önskat område. I de allra flesta fall med lyckat resultat. Beredskapsarbete I några kommuner har man på försök vidgat ansvaret alt omfatta alla ungdomar upp till 24 år, den så kallade Orebromodellen. För de kommuner, som inte vall Orebromodellen, finns möjlighcten all anordna beredskapsarbeten. Dessa beredskapsarbeten omfattar just ungdomar till och med 24 år. De är avsedda att under en tid av sex månader erbjuda heltidsarbete. Beredskapsarbetena är för samhällets vidkommande kostsamma och det finns en begränsning i det antal platser, som kan erhållas och för vilka statliga bidrag utgår. Om någon av ungdomarna i dc så kallade ungdomslagen eller i beredskapsarbete skulle få erbjudande om fast anställning vid ett företag, så avbryts pågående arbete i ungdomslag eller beredskapsarbete för det fasta jobbet. Insatserna 6 med olika stödformcr är endast avsedda som beredskapsåtgärder i avvaktan på fast anställning. Man kan säga att tidigare upphörde statens krav på kommunernas ansvar för ungdomarna i och med all ungdomarna lämnade grundskolan, det vill säga vid 16 års ålder. Därefter har man höjt kraven och nu är ansvaret för våra ungdomar faststälh upp till 20 år, allt i syfte au kunna erbjuda rätt till arbete. Projekt Opus Inom många kommuner bildades, tillsammans med fackföreningsrörelsens lokala LO sektioner, olika sammanslutningar för all skapa möjlighctcr till arbete. I dessa projekt, där ungdomarna själva har huvudansvaret och endast får ett visst kommunalt bidrag men givetvis mycken råd och hjälp från LO-sektionens representanter_ skall ungdomarna själva försöka utbilda sig eller leta fram arbetsuppgiher etc. Dessa projekt har fått olika namn och i Kumla kallas projektet Opus. Då mycket av denna verksamhet vilar på ungdomarna själva, kan den fungera mer eller mindre bra beroende på hur ungdomarna lyckas skaffa fram arbetstillfällen. För närvarande är projekt Opus inte så aktivt, eftersom handledare saknas. Men troligen kommer det snart att blomstra och finna fortsatta och nya former för sin verksamhet. Vad det hela handlar om ar RÄT TEN TILL ARBETE. D Apropå fotvård så koslar det 35 kronor an få sina fötler omskötta inte 32, som vi angav i förra numret av Kumlan REDAKTIONEN Arbetets villkor i skolan Under denna rubrik rapporterar elever vid Vialundskolan från sin vardag och sitt arbcte vid skolan. Vi får inblick i arbetet vid de olika "husen" och vi låter elcverna komma till tals i bokstavsordning, A-. B- respektive C huset. A-huset Av AllelIe Karlsson, 8 b A-huset är i stora drag som aila andra hus vid Vialundskolan. Musik ere i källaren har vi ett ljudisolerat musikrum för alla de grupper och band. som övar på håltimmar och raster. Ett 20-tal olika grupper övar och de har tillgång till elgitarrer, trummor, elorgel, c1piano. bas och sånganläggnmg. Mellanmål och ele\'värdar På försök ska man i A-huset under våren kunna köpa mellanmålet i kapphallarna. Detta har under hösten förekommit i B- och C-huset. Elevvärdarna står för försäljningen och för utlåning av spel. iorna turas om alt vara elevvärdar i A-huset och ållorna hjälper till i matbespisningen. Tema Varje onsdageftermiddag står det TEMA på vårt schema. Tema innebär fördjupning i skolans ämnen. I början fick vi förslag på olika fördjupningsämnen. Sen fick vi välja ett eller ett par av ämnena. Dessa ämnen läser man sen i åtta veckor och därefter gör man ett nytt val. Både lärarna och vi elever tyckte att det var så rörigt, så nu har man gjort så, ah varje lärare jobbar tillsammans med sin klass och hela klassen läser samma ämne. Niorna kommer t ex att i tema engelska få arbeta med engelska tidningar och göra ett engelskt radioprogram. Andra klasser arbetar med Latinamerika och naturorientering, NO. som handlar om alternativa energikällor. A-huset försöker lägga vissa övergripande ämnen på onsdageftermiddagarna, t cx ANT (alkohol, narkotika, tobak), miljö och PRAO-förbercdelser. B-huset 8 hushallen A v Palle DYTI'all, 7 A Den som besöker Vialundskolan i dag upptäcker, att där ser annorlunda ut nu. Det är nya fina färger på väggar och golv_ och det är helt olikt sig i det som förut var kapphau. Vi hänger nu våra ytterkläder utanför salarna. En del skåp står på övervåningen och resten på undervåningen. I och med all en del elever nyttade till Kumlaby skola förra året, blev det CH stort utrymme. där vi nu har olika grupper med stolar, soffor och bord. Vid dessa bord kan vi sitta och spela spel. som lånas ut av elevvärdarna. 7

5 ( Dagens skolkorridor i Vialundskolan I - Data Av Christer Eriksson, 8 F Ett av de nya ämnena på Vialund är data. Vi har två ABC SO. Det är datorer. där man kan programmera in olika saker. På datalehionerna får man lära sig dalans egenskaper. Vi får också programmera in spel och andra saker. men vi får inte spela spel på lektionerna. Det gör vi på rasterna. Jag har t ex tid inbokad två gånger i veckan. när jag har håltimme. En ABC 80 kostar cirka 6000 kronor. C-huset Av Per Halldin, 9 F Många av våra läsare har säkert hört talas om "Uthuset". Från att ha gått i två baracker på Fylsta, har vi nu avancerat till C-huset. Vi delar del med tre sjunde-klasser. Sammanlagt är vi sex klasser med 162 elever och två lärarlag. PSIprojeklstudier Det som skiljer oss från resten av skolan är inlärningssättet, främst när det gäller samhällsorientering (SO) och naturorientering ( O), samt att vi har en egen ekonomi. Istället för SO och O står det PS (projektstudier) på vån schema. Det innebär en friare och mer utåtriktad undervisning. Varje termin har vi en antal projekt. som är planerade av oss elever inom vissa gränser. Har vi t ex ett projekt som handlar om miljö, får var och en - eller en grupp - välja ett ämne, t ex besprutning, industriella utsläpp m m. Efter detta val skriver vi en planering för vad vi tänker arbeta med. Denna planering ska vi sedan Elevvärdarna är två elever som under två dagar sköter verksamheten i B huset. Dc duschar blomgruppcrna, som vi fick nya till höstlerminen. De säljer också mellanmål vid en nyinslallerad serveringsdisk. Husn\d Av Patrik Thell, 8 E I B-huset finns ett husrad bestående av tolv elever. två från varje klass. Vi försöker Tälta till olika saker. När matköerna t ex var så långa all vi fick stå i kö halva rasten. då tog vi ut tva representanter, som fick deltaga i ett möte och komma fram med förslag. Vi tar också upp sådana saker som skadegörelser i husen. Det har blivit mycket bättre nu. Vi utser husvärdar och elever som ska arbeta i maten. Vi diskuterar aktuella saker, som hänt i skolan, överhuvudtaget. Tema Av Marietta Buske. 8 D I B-huset har vi temadagar. då vi ägnar en hel dag eller mera åt alt förbereda ett speciellt ämne, som vi sedan redovisar på olika sän. Vi skriver till exempel stenciler. gör utställningar och håller föredrag. Ett tema för årskurs 8 var "Upptäckter och uppfinningar". Det gick till så, att vi jobbade två och två. Långt innan vi började själva arbetet valde vi varsitl ämne. t ex kamera, krut, bedövningsmedel etc. Jag och min kompis valde ämnet kamera. Vi arbetade en hel dag med au slå i uppslagsböcker och andra läromedel för att hitta så mycket fakta som möjligt om kameran. Resultatet blev cu faklahäfte från varje klass samt utställningsskärmar, som vi placerade ut på olika plalser. Aklivitel i musikrummel 9

6 arbeta efter. tills det är dags alt redovisa kunskaperna. Efter ett par veckor ska vi hunnit bli redovisningsklara. Då sätts vi i en grupp om elever. Gruppen tillsammans ska ha CH så "brett" vetande om arbetsområdet som möjlig!. När vi redovisar ska vi kurllja det vi arbetat med. Eventuellt kan man ha ett papper med stödord. Samtidigt gör resten av gruppen anteckningar och f r på så sält del av alla redovisningar. Nar alla har redovisat. skriver var och en en U1värdering. Där skriver vi. hur vi lagt upp arbetet. hur det gått och \'ad man lycker om de andra redo VJsnmgarna osv. Här några exempel på projckt under hösten; I sjuorna; Apparater. Milt kvarler m m I niorna; Vår miljö, Frammande religioner. Världen och vi. Huvudsyftet med projektstudier är, att eleverna förutom goda kunskaper ska Jära sig all ta imtiativ. ta ansvar och kunna samarbeta med varandra. Egen ekonomi Tack vare att vi har egen ekonomi kan vi lättare ka på studicbesok. Eftersom vi inte köper nya läroböcker till varje elev i ämnena SO och NO, blir det en ganska bra slant till andra läro~ medel. Vi har funnit att ett studiebesök ofta ger mer kunskaper i ett ämne än teori ur böcker. Miljö Eli exempcl på ett av mina projektarbeten. Jag och en kompis ville granska jordbruket och dess gifter. Vårt mål var att redovisa med hjälp av ett program, som skulle spegla både den alternativa och dcn konventionella typen av jordbruk. Vi åkte tillsammans med vår klassföreståndare och en bandspelare till ett alternativt jord- bruk i Södermanland. Där gjordc vi en intervju. Vi var också hos en konventionell lantbrukare strax utanför Kumla och gjorde även där en intervju. Med hjälp av intervjuerna och egna kunskaper gjorde vi ett program. När vi spelat upp detta program för klassen klippte vi ner det och skickade det till lokalradion i Örebro. som lite senare sände det. Egen radiostudio Skolans stolthet är utan vidare radiostudion. Där kan eleverna göra egna program bade i studie- och sändnlllg5' syfte. Iden till denna studio föddes för ungefär fcm år sedan. då Uthusets Christer Axen och iokalradiochefen Hasse Wennerlund satt och pratade om skolan och massmedia. Då upptäckte man alt dessa hor ihop. Massmedia - ett lilh'alsamne I LGR 80 (läroplan för grundskola) står det att skolorna själva ska skapa tillvalsämnen. Tack vare det Så tillkom ämnet RAlT RATf står för radio! TV/tidningar. Nu kunde man utveckla skola/massmedia till fullo. Vi ar I dag 50 elever uppdelade i fyra grupper. Amnet RATIs största ambition är att vi elever ska bli medvetna Olll au man kan spegla en sak ur olika synvinklar. Ett bra exempel är ledarsidorna i Nerikes Allehanda och Orcbro Kuriren. En annan ambition är att clcverna ska upptäcka att man inle behöver vara proffs för att göra en bra artikel eller eh bra radioprogram. Man blir också mer självkritisk ju fler produk {er man gör. Som ung är man mycket påverkbar. Genom au jobba med massmedia så förstår man vad påverkan kan bero på. I radiostudion Vialund Man får också lära sig au ta ansvar. Det är ingen billig apparatur man handskas med. när man gör radioprogram. så därför har man certifikat efter kunskaper. Det finns två graderingar av certifikat. Ett så kallat journalist- och ell handledarcertifikat. Med det förstnämnda ska man kunna klippa och redigera. veta hur man slår på och av utrustningen och veta hur studion ska se ut när man lämnar den. Handledareertifikat innebär att man har kunskaper att lära ut till andra, att kunna göra en bra inspelning och att även kunna laga småfel. Är det så att man på något sätt missbrukar ansvaret, kan certifikatet dras in en tid eller för alltid. Detta innebär att man sporras till att kunna ta ansvar. När man visat att man kan ta ansvar och har kunskaper. kan man låna nyckel till studion under kvällar, helgcr och under skoltid. RATf innebär också TV. I framtiden kanske en videouttustning kommer alt finnas tillgänglig. Men detta är bara en önskan, för det är inte ekonomiskt genomförbart nu. Till dess får vi nöja oss med studiebesök och teorier. Jag tycker all man blir mer självsäker och mer öppen. när man sysslar med massmedia. Och roligt är det. för det är många som sitter i studion många timmar på kvällar och helger. Internradio Vi har även internradio på skolan. Vi har sändningar varje fredag under 20 minuter. då hela skolan har rast. Var tredje fredag får ett hus ha ansvar för sändningarna. Detta ger bra träning, därför atl programmet ska vara direktsänt. Det blir som Vialunds allemansradio. Radiorörening i Kumla? Vi har i en liten grupp träffats två gånger. Samtalsämnet har varit en radioförenine i Kumla. Det skulle bli svaret på Örebro kommundelssändningar. Den skulle vara öppen för alla. så att alla skulle få chansen all göra ett radioprogram. Om Ni är intresserade kan Ni skriva en rad. Har Ni synpunktcr på detta, så hör av Er. Era synpunkter är värdefulla för oss. Skriv till Vialundskolan, att: Christer Axen, Box 17,69201 KUMLA

7 Ungdomslag i funktion Al' j"genjör GörGlI Fagerslröl1I Organisation Från det all beslutet om ungdomslag fattades i riksdagen dcn 19 december 1983 har kommunen arbetat intensivt för att omsalla beslulet i praktiken. Som ansvarig administratör fungerar Göran Fagerstrom på halvtid. Tillsammans med Carl-Eric Åberg på personalkontoret samordnar administratören en arbetsgrupps verksamhet och en referensgrupps arbete. Till arbetsgruppen har knutits "idesprutorna" Ingemar "Kvisten" Johansson och Alf Lund samt Rune Ericsson. som sköter uppföljningsans\'arct för kommunens 16-I7-åringar. Dessutom är fackel (SKAF) genom Hans Sjöqvist knutet lill arbetsgruppen. så all förhandlingar om respektive arbetsställen kan fungera smidigl. I referensgruppen siner även rcprcsenlanter från respektive förvaltningar inom kommuncn. Arbetets art Under intcnsiva förhandlingar med förvahningarna undcr mcllandagarna har 160 arbelstillfällcn skakats fram. De flesta jobben för ungdomarna finns inom äldrcomsorg, barnomsorg, skola, fastighctsförvaltning och fritidsverksamhct. Ungdomarna kollllllcr i första hand att bilräda arbetsgivaren med sådana sysslor, som annars intc skulle ha blivit utförda. 12 M nga arbetsuppgifter är rclativt kvalificerade och kräver. att personen ifråga kan arbeta självständigt. Samtliga föreningar i kommunen har fått en förfrågan. om de är intresserade av hjälp med administrativa sysslor på kansli eller med tränarjobb m m. Här har dock vissa restriktioner framkommit under arbetets gång. Föreningen måste ha en fast anställd person, för att få ta emot en anställd i ungdomslag. Vid årsskiftet fanns i Kumla kommun ett 4O-tal arbetslösa ungdomar i åldern år. vilka omfattades av den nya ungdomslagen. Målet var, alt under januari 1984 få samtliga dessa ungdomar placerade i arbete. Eli mål, som nåns med marginal! Två informationsmöten hölls, då ungdomarna fick fylla i personuppgifter samt redovisa intresscn, utbildning m m. Därefter togs personlig kontakt med var och en, innan utplacering på arbetsställe gjordes. Redan den 17 januari anställdes IngMarie Schöld att sköta administrativa sysslor på dct speciella kansli, som upprättats för arbetel med ungdomslag. Efter ungdomarnas utplacering startade ett andra steg i planeringen, nämligcn cn ytterligare information till handledarna. Den 31 januari slutar ett 20-tal åringar sina beredskapsarbetcn. Ar!>emillfällcn for ungdom ska ge rrkeskunnandc. Aneltc Lindgren arbclar på offsclll)"t'"kcn Dessa ungdomar skall då beredas arbete i ungdomslag. Vi räknar därför med att cirka 60~70 ungdomar skall ha kommunala arbeten i början av februari månad. Under april upphör dessutom enskilda beredskapsarbetcn och i majl juni slutar många skolor. Detta gör att vi totalt sell räknar med att vi fram i juni månad har cirka 100-talet ungdomar sysselsatta i ungdomslag. Under våren kommer vi även att se över utbildningsbehovet och eventuellt förlänga fyratimmarsdagen med två timmars studier. Här måste dock en undersökning göras bland ungdomarna, innan studieplan tas fram. Sammanrattning Arbetet med de så kallade ungdomslagen har hela tiden upplevts positivt av oss. som direkt arbetar med uppgif~ tcn. Dessutom ställer förvaltningarna upp till 100 procent och bemödar sig verkligen att ta fram meningsfulla arbeten. Ungdomarnas reaktion i stort är. all det är mycket bättre att ha ett arbete än att bara gå och dra. I största möjliga mån försöker vi tillgodose ungdomarnas önskemål om arbetets art, för att så långt det är möjligt få dem att trivas och känna, alt arbetet i ungdomslag är mer än en hållplats i viintan på livets fortsatta utveckling. D 13

8 Ung och yrkesarbetande A v Annika Ljungkvist, 21 år Jag har varit anslälld på BOB industrier AB sedan den 26 september Jag får jobba på olika linjer inom fabriken. Man jobbar i lag för det mesta och träffar därför många olika människor, både äldre och yngre. Jag är glad, att jag har ett jobb att gå till varje dag. Jag kom in på CH beredskapsjobb och efter någon månad så fick jag fast anställning på BOB. Jag tycker det är väldigt positivt att förciagen ställer upp med beredskapsarbeten så att vi ungdomar får en chans att visa att vi vill ha ett jobb och framför allt att vi kall arbeta. ~~& TIll.. DIG SOM Vill.. ~ ODLA UTAN GIFTE TipS och Information från Mllj6-och hilsoskyddsnimnden, Kumla kommun VET DU ATT VI ANVÄNDER 6 GGR sa MYa<ET BEKÄMPNINGSMEDEL I vara TRÄDGÅRDAR SOM I HELA SKOGSBRUKET? Vi kan direkt börja pllverka vllr miljö genom att minska använd ningen av bekämpningsmedel i våra tradgårdar. Med den har lilla trycksaken vill vi ge tips pä alternativ till gifter. SK - vad är det? Inom vår kommun finns många föreningar med olika intressen. Det är inte alltid, som man av föreningens namn i förkortning kan utläsaverksamhetens art. Att IFK står för idrottsföreningen Kamraterna, vet säkert de flesta Kumlabor. Men vad står bokstäverna BK för i nedanstående föreningsnamn? Använd nedanstående talong och sänd in Ditt svar till KUMLAN Box 17, KUMLA. Märk kuvertet "BK". Till insändarna av de tre först öppnade rätta svaren kommer priser att utdelas. Stadshusets personal och till fritidsnämnden i övrigt knuten personal deltar ej i tävlingen. LYCKA TILL! AGABK SK Carlton SK Kumla real SK Pliggen SK Pueblo Namn. Adress.... Postnr Postadress.. NATURGÖDSEL I STÄLLET FÖR HANDELSGÖDSEL Det första man bör göra om man redan är odlare är att använda naturgödsel. Komposterat trädgårdsavfall mär jorden fint av. Det här kan du kompostera: - gräsklipp, helst farskt och blandat med andra material -löv, sä nyfallna som möjligt - ogräs, Vissnat och som inte gätt i frö - sjögras och tång, som inte hunnit torka 91' - eldstadsaska, men bara i små mangder 14

9 LUCKRA I STÄLlET FÖR ATT VÄNDA JORDEN Om Du gödslar jorden, lägg det ovanpå och luckra försi kligt upp jordytan PERSILJA - OHYRANS FIENDE På persilja och tagetes trivs Ingen ohyra. Och inte bara det - ohyran skyr också de växter som finns i närheten. Mänga gånger går det diuför att hälla t ex rosenrabatten ohyresfri genom att här och dar i rabatten plantera lageles eller persilja SJurroN~ NU IJ'R r>:>'1n9 D 1 <'T: FfRSILJA '!! """,,)I _,,-.., MATSTALLET, VARDA småkrypen Var rädd om småkrypen. De jobbar åt oss_ Daggmaskar utför ett stort arbete när de! galler att förbättra jorden och far illa av bekampningsmedel. HUR SIlA MAN KUNIYA 6ÖR4 ETT BR4!'ASK-JOBB I fel HfiR. 61fTI1YLLAI'I' I VÄXELBRUK HÄLLER JORDEN I TRIM OCH PARASITERNA BOR'D\ JU MER VI AR Tll/,SAl/IIANS OV TllLSA(r/MAI'/SO Växelbruk ar bra för jord och växter och för hindrar "jordtrötthet" Variera mellan växter som har djupgående och ytliga rötter. T ex morötter ena aret och sallat det andra eller mellan potatis och jordgubbar. Plantera morötter och lök i varannan rad s.!i slipper du morotsloppan och morotsangripare, Färska tall kvistar nedstuckna här och där l krusbärsbusken är ett gammalt knep att hälla mjöl daggen borta, Parasitangrepp pä bärbuskar undviker man ock~ genom att välja öppna växtplatser, p1i avst.!lnd frän skuggande träd och häckar Glesa och beskurna fruktträd och bärbuskar ger friskare skörd, Ska Du plantera nytt, välj sorter som är motstllndskraftiga mot parasiter Kalka om jorden är sur. Rätt ph-värde minskar risken för angrepp. o ".. o.,.. sa HÄR SLIPPER DU OGRÄs I RABATIERNA Ett bra sätt att förhindra ogrässpridnlng I rabatterna är att plantera täckgröda bland de "ädlare" växterna På ~ sätt fär inte ogräset fäste utan kvavs. Samma effekt får Du om rabatterna täcks med träflis, barkkompost etc. i i l VARMVATTEN OCH NÄSSELVATTEN I STÄLlET FÖR GIFTSPRUTA Har Du trots allt fätt ohyra pa växter eller träd - försök j första hand att ta död pä dem genom varmt vatten, som bör vara mellan 50 och 54 grader, Inte mer, för dä dör växten och Inte under 50 grader för dll överlever ohyran, Görsä här: Doppa eller spruta växtens grenar med det heta vattnet och bil Inte orolig om växten slaknar. Den repar sig snart. Upprepa behandlingen efter ett par veckor. Det Mr Du ju ock~ göra om Du använder kemiska bekämpningsmedel. Skillnaden är bara att varken Du eller växten eller marken fär nägot gift pä sig, Bladlöss kan vara svära att fä bukt med och hjälper inte varmvattnet ~ prova med nässellösning Du lägger färska nässlor i en tunna och fyller pä med vatten iförhällande lät bland ningen stä nägra dagar och anvand den sedan som den är eller tunna ut den upp till tio gänger. Du kan ock~ anvanda Akerfräken Gör pä samma sätt som med nässlorna, men lät blandningen stä ett par veckor.

10 Fritid i Kumlaby Av fritidspedagog Kerstin Cederström V"lSSilI växler mårlxa ihop, andra mindre bra. Här är~exempel. GJÖid* Trivs med V...t:rivs med """'" fankal graslok gurka potat,gurka, blomk31 ~ Il(' kryddvaxter, artor,bo marouer bono' ma,s, artof. jordartskockor jordgubbar banor, spenal.lok k;jllamlljen alla kryddvaxter och aromatiska orter, tomater. lok, (utom rödkall rödbetor, sellen, bönor, ringblomma rödkal alla kryddvaxter och aromatiska orte, lök morotter. jordgubbar. sallat tomater, rad,sor, kai, se ~n, rodbetof morolter oers>lja POtal'S purjolok rad.sor rodbetor sallat selleri sojabonor sparris ",,"" tomater artor lok av alta slag. nor, kryddvakter tomater, rad,sor, sallad d Il sparns lomate- 1XiM<', ~ flngblqft' "'1(1 m()(oner. ok, ~ en anor sall«l, moroher. ~k lok, kllrabb'. k3' morouer, rad,sor,iok lok, tomater. k31 tr,vs oyllrallt. st,mulera' alla vakter, nameteo tomater, persilja, basl lika, jordgubbar lordgubbar lok, pe~'lja, spams, kai, mo'otter morotter. kilrotter. rad,sor, gurka, mals bonor tomater anor, honor POtatiS, \:ryddvaxter, tomater, rad,sor, kal kl' jordgubbar tomater bonor. artor gurka, squash,iofdart5 kocka. tomat. ha )fl artof bonar, artor.".. 00n~ majs, potatis, fankoji.,"'" lok, patan ODlAINTEFÖR NÄRATRAFIKEN Tank pi i1lt vaxter som odlas n.ara trat Iterollk vagar utsatts lor blv roren.ngar Hur LYCKATILL med vår- och som<narl>ruket F--.. _ - MoQ ~ ;tl andra fo. oga halterna bl,r beror b a pi hur nara v~ man odlar ocn hor tat t...f,ken ar Att nigoo enstaka g3r>g ata sarlad 5On'l ad als for nara en hin lrat,kerad vag i" Ingen akut ha SOfist Men man bor Inle gera de: regelbundet Var det ar l3mphgt eller o a"'plogt all odla f ni\s det,nget exakt war pi. Men l,\i'sfl'l(' delsw'ket rekommenderar de ~r grova tumreglerna - Odla mte storbladiga gronsaker narmare an 25 meter IrAn vagar som trafikeras av mer an b,lar om dy!1"et tkommunens gatukontor kan svara P<1 det) Exempel pi storbladiga gronsaker ar sallad. spenat och olika sorters kai - P;J sidana stallen dar det inte ar lämpligt att odla bladgronsaker kan Du IstaIlet ha prydnadsvax tel, rotfrukter eller Iru kmad - Om Du odlar nara,ntill vageo kan Du ta bort en del av blyet och avllf1 andra forore oon!}3r genom all skolla extra noga med vatte- ta bort ynerbladen pi bladgronsakel. skala applen oc:t1 paron -..,., J Fritidsgården i Kumlaby skola har varit igång i drygt ctt år. Vi startade i januari Starten var lite stapplande, eftersom det var en alldeles ny satsning av kommunen, Ytterst ansvarig för fritidsgården är fritidsförvaltningen, men barnomsorgen och skolförvaltningen är också engagerade i verksamheten. Personalen består av en fritidspedagog, som fungerar som arbetsledare, samt två fritidsledare på heltid. Vi ska se till att verksamheten fungerar tillfredsställande för alla. Förutsättningarna för all få en fullgod verksamhet är tillgången till utbildad personal inom barn- och ungdomsomsorgen. Fritidsgården består av olika delar som tillsammans bildar en stor kaka med förhoppningsvis många russin i. Rastverksamhet En del är rastverksamheten. Elever från årskurs 1-9 kan komma till oss under rasterna, Dc kan spela spel och de kan köpa mellanmål. som i dc flesta fall består av frukt. Rastverk samheten är öppen från kl till kl Då övergår rastverksamheten i fritidsgårdsverksamhet. Om barnen slutar sin skoldag före kl 15,00, vill vi att de går hem innan gården öppnar. Föräldrarna är säkert glada atl se sina barn efter skolans slut. i'ritidshem - gårdsverksamhet En del i verksamheten, som är mycket viktig, är fritidshemmet. Fritidshem- met är till för barn i åldern år. Barnen i mel1anstadieåldern kräver en annan typ av aktivitet än vad som finns i de traditionella fritidshemmen. Kumla fritidshem vill fungera som ett komplement för barn och föräldrar, som vill utnyttja denna förmån. Fritidshemmet öppnar kl Klockan övergår fritidshemmet i gårdsverksamhel. Våra fritidsbarn har en egen hemvist. där de äter sitt mellanmåloch kan få hjälp med sina läxor. De har en rum alt sitta och läsa i eller ta med en kompis till Ett eget rum alltså. dit vi inte släpper in några andra barn. De aktiviteter som vi erbjuder våra fritidsbarn är även öppna för andra barn, som är medlemmar på gården, Medlemsavgiften är för låg- och mcllanstadiet 5 kronor per läsår. Högstadieelever och äldre betalar 10 kronor per läsår. i'öreningsverksamhet En annan viktig del i verksamheten är au få barn och ungdomar föreningsmedvetna. Vi har därför knutit goda kontakter med föreningar, som har verksamhet som passar in i vår. För närvarande är Nimbus med modell bygge, schackklubben och frimärksklubben verksamma på fritidsgården. Centrumkyrkan har gruppverksamhet hos oss. Studiefrämjandei vill tillsammans med oss väcka ungdomarnas musik- och teaterintresse, vii kel vi hoppas så småningom ska leda fram 15

11 till en eabaret. En landbandyförening har startat. Den håller till i Norrgårdens gymnastikhall. Till denna aktivitet efterlyser vi vuxna all dellaga. Denna verksamhet är också ett led i samarbetet mellan hyresgästerna på Kjellingatan, genom en kontaktkomrnine med fritidsgården. Våra lokaler utnylljas också i samband med de miljöförbiittrande åtgärder, som påbörjats på Kjellingatan. En julgransplundring har också genomförts. Utvidgade kontakter Vi vill gärna ha kontakt med föräldrar till de barn och ungdomar som kommer till gården. Men även andra i när~ heten boende är välkomna. Lokalerna kan utnyttjas på olika sätt. Kom gärna ner till oss, drick en kopp kaffe. ge synpunkter på hur vi tillsammans ska Kerstin Cederström och Morgan Skeppner i "snickarboa" '6 få det så trivsamt som möjligt. Cafeterian öppnar klockan och den sköts av ungdomar. Dc bakar vårt eget bröd, de serverar och de bokar beställningar av lokaler, som kan hyras hos oss för olika sammankomster. Vi har nu expedition för badmintonklubben Carlton. handbollsföreningen och Kumlaby socialdemokratiska förening, alla är föreningar som lar hand om våra barn på ell fint sätl Andra föreningar, som vi hoppas ska komma igång är Unga örnar samt 10GT-NTO genom start aven scoutgrupp. För det mesta är det ledarfrågan det hakar upp sig på. Som ni förstår finns det här möjlighet att berika fritiden genom all göra en insats. Vi är öppna för förslag och vi vill gärna ha kontakt med många fler av er som bor i grannskapet. Tillsammans kan vi göra Kumlaby fritidsgård till en knutpunkt, där alla kan känna samhörighet. ha ett gemensamt ansvar. göra gårdens verksamhet till en levande verksamhet för skapande och för trivsel. Sommarverksamhet Det finns ytterligare en del, som är värd att nämna, nämligen sommarverksamheten. Vi har ju bara varit igång en sommar och det var ett spännande försök. Vi hade öppet under två perioder - tre veckor i juni och tre veckor i juli. Utgångspunkt för all verksamhet var fritidsgården. Vi prövade olika saker och vi försökte lägga aktiviteterna ute i naturen. En dag var vi och paddlade kanot på Svartån. Att styra en kanot är inte det lättaste och att laga mat på ett trangiakök, när det ösregnar, tar också på humöret - men det gick. Lars Göran Karlsson lär Kerr}'-Ann Lunde den ralla svmgen I golf Fler spännande saker fanns att pröva som brädsegling, långgolf. fiske (ädelfisk) även om det inte nappar. 6åtutfärd till en ö i Tisaren, sola, äta. bada vid Talludden. Studiebesök i Örebro och få se hur en ambulans fungerar eller gå på biologiska museet på Karolinska skolan. Men även blåbärsskogen fick besök liksom vårt förnämliga bad och brukshundsklubbens gröna ytor. Där spelade vi boccia. krocket och grillade korv. Vi cyklade i grannskapet och vi umgicks på ett mycket trivsamt sätt med de barn, som följde med Lars-Göran oeh mig under dc härliga dagar, som var sommaren Detta var några delar av den kaka, som är Kumlaby fritidsgård, Jag hoppas Du blir nyfiken på oss och gör ett besök. Du är välkommen! Öppettider Måndag-torsdag Fredag Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Cafeterian är öppen 15, Fritidsgårdens målsättning Vi på Kumlaby fritidsgård vill arbeta för att tillgodose barnens behov av omsorg, vuxenkontakter. aktiviteter, lugn och ro, intressefördjupning (inom områden där skolan ger impulser) samt stimulera till deltagande i klubbar och föreningsledda aktiviteter. Vi vill tillsammans med barnen forma en miljö, som svarar mot deras behov. vi vill föräldrasamarbete och vi vill skapa kontakt skola-samhälle. O 17

12 Kumla volleybollklubb öppnar dörren mot samhället A v konsu/ellt Lisa Rydell Kumla volleybollklubb är ingen stor förening. Gammal är den inte heller. Men den är aktiv, mycket aktiv. Den satsar på ungdomsverksamhet och den har fler öppna aktiviteter riktade ulål - mot samhället utanför idrottens värld - än vad som är vanligt. Klubben är annorlunda även på andra sätt. ästan varenda spelare i shäl A- som B-lagen har en uppgift vid sidan om spelplanen. Kumla volleybollklubb är en rök- och drogfri klubb. Och så har man "volleyärtorna" och vilken annan klubb har det? Starta på nytt Det är nu ungefär tre år sedan Kumla volleybouklubb. efter några års slumrande tillvaro. startade om. Nu är "treåringen"' piggare än någonsin - del är full rulle för jämnan. Kumla volleybollklubb satsar sjalvklart uppåt spelmässigt. Herr A-lagct gör sin första säsong i division IL dam-, Entusiaster måste finnas och dom finns ävcn i Kumla volleybollklubb. Med hjälp av utbildning och genom föredömlig arbetsfördelning behöver de inle dra så tunga lass, som många andra s k enlusiaster gör. De flesta av klubbens medlemmar ar med l cn kommitte eller fungerar som tränare. A-laget ligger i division HI. Mcn vi vill också att våra medlemmar utvecklas genom olika utbildningar - ba,rn-.och ungdomspsykologi, tränarutblldntng, domarutbildning och idrottsskadekurs. Speciellt för,-år klubb är att vi spolar kröken och röken i all vår verksamhet och all vi har regel bundna drogmformationer, ibland med inbjudna föreläsare som Ulf i1sson, Malmberget och författaren Lasse Strömstedt. Stockholm. Sedan en säsong tillbaka går tjejerna inom klubben på verklig offensi\. Under parollen "'Nytt liv" försöker "\olleyärtorna" bredda och utveckla dcn redan befintliga verksamhcten. Läs hiir ncdan om "Volleyiirrornas" defmål Rekrytera ncr ungdomar till föreningen Föräldraengagemang Skapa en bättrc gemenskap i föreningen Marknadsföra klubben Ge information och skapa dcbatt kring alkohol, narkotika och tobak Skapa fritidsaktiviteter för alla åld- '" Få Ocr tjcjer atl ställa upp som ledare Få flcr delaktiga i föreningens arbete Resultatet av '\..ollcyärtomas" arbete har redan visat sig. Klubben har fått bra PR, fler tjejer har blivit engagerade l klubbens arbete. Vi upplever ocks.ä en ökad sammanhållning och ett socialt intresse. Kumla volleybollklubb siktar p.ä loppen - både idrottsligt och socialt - vi tror oss vara en av morgondagens föremngar. O Mer än en idrottsförening - Kumla volleybollklubb med "voueyättotna Eva Törner, Mona Erlks.-.oll, Birgilla Eng, Lisa Rydtn. Marie Embcrg och Johanna Pettersson "Kumla VBK är en ung förening med många unga människor och en positiv livssyn. Vi satsar mål medvetet framåt och jobbar även med den sociala bilen." Bo Jansson ordförande I VBK "Med snurr på bollen i volleybollen är Kumla VBK med NYTT LIV och en drogfri linje. en av morgondagens föreningar." Jane Karlsson Örebro läns idrottsförbund,. 18

13 Dags att deklarera Nu är det åter dags alt deklarera för inkomsterna under det gångna årel. Till Din hjälp får Du med posten deklarationsblanketter och broschyren "Dags all deklarera", som ger alla upplysningar som behövs för en normal inkomstrleklaralion. För den. som behöver en mer utförlig deklarationshandledning. finns riksskalleverkets "Deldaralionsupplysningar för löntagare" att hämta på bank och postkontor. Lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen besvarar även frågor om skatter och deklarationer. Boende i Kumla tillhör lokala skattemyndigheten i Hallsberg. lel Deklarationshjiilp Den. som känner sig osäker på hur man deklarerar, kan erhålla sakkunnig hjälp genom bankernas deklaralionsbyråer. Vid samtliga byrll.cr ultages avgift, som varierar med tidåtgång och deklarationens omfattning (antal bilagor etc). För sin planering kräver bankerna. att tidbeställning görs några dagar innan deklarationen önskas utförd. Örebro läns sparbank, Hagendalsvägen 8 Tidbeställning görs på telefon måndag-fredag klockan 09.30~ samt torsdag iiven klockan Föreningsbanken, Köpmangatall 26 Tidbeställning görs på telefon måndag-fredag klockan samt måndag och torsdag även klockan Skandinaviska enskilda banken, Hagendalsvägen 12 Tidbeställning görs i bankens växel. telefon 019/81030, måndag-fredag klockan samt måndag och torsdag även klockan Handelsbanken, Köpmangatan 10 TidbestäIlning gärs måndag-fredag klockan samt måndag och torsdag även klockan Tolkhjälp till im'andrare Invandrare som behöver tolkhjälp för upprättande av deklaration. kan vända sig till studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå. Stationsgatan 22. telefon 019n8690. Invandrarbyrån har öppet torsdagar klockan och samt fredagar klockan Kostnaden för tolkservice betalas av Kumla kom mun. Var och när lämnas deklarationen? Deklarationen skall lämnas til1 lokala skattemyndigheten senast den 15 februari 1984 klockan Den kan sändas med posten men detta måste då göras i god tid så att skattemyndigheten får deklarationen senast den 15 februari. I Kumla kommun kan deklarationer även lämnas i brevlådan intill Stadshusets entre fram till och med den 15 februari 1984 klockan KOmmunen vidarebefordrar sedan deklarationcrna till lokala skattemyndighetcn i Hallsbcrg. O Resultat av vårstädmng-iåloss hjalpas åt med lasset Den stora vårstädningen 1984 När våren äntligen kommer. får tussilagon ofta kämpa med papper och annat skräp om en plats i solen. I år ska dock skräpet försvinna under första veckan i maj, det vill säga 2-5 maj. SJ snyggar upp banvallar och stationsområden och vägverkcl städar vägkanter. På fredagen ger sig skolbarnen ut och städar och under lördag-söndag tar olika föreningar itu med det kvarvarande skräpet. Givetvis vill vi, att även DU gör en insats för en renare och trevligare miljö i Kumla. Från och med onsdag den 2 till och med fredag den 4 maj kan extra sopsäckar hämtas under dagtid vid kommunens centralförråd. GRATIS! Följ Östra Drottninggatan österut, så hittar Du dit. Kvarntorpstippen kommer att vara öppen både lördag och söndag mellan klockan och Från och med onsdag till och med söndag kan Du GRATIS lämna trädgårdsavfall och andra hushållssopor på tippen. Ja till och med skrotbilar kom mer att kunna lämnas GRA115 denna vecka. Detta om den stora vårstädningen 1984! Till dess vill Du naturligtvis göra Din insats för ett rent Kumla gcnom att se till att allt skräp hamnar i papperskorg eller soptunna. För det som göms i snö... O 21

14 UPPSLAGET - ett par sidor åt konsumenterna STADSHUSETS UTSTÄLLNINGSLOKAL I {ebruar;-29 februari "Hushållets kostnader" Konsumenlrådet visar Konsumentverkets utställning om hushållsekonomi. 12 mars-4 april "Bra-vardags-vara" Konsumentrådet visar en utställning om våra vardagsvaror, sammanställd av Örebro läns hemkonsulent. - vilka krav ställer vi på våra vardagsvaror? - hur vill vi att våra husgeråd ska fungera? - finns den goda vardagsvaran? - kan konsumenten påverka utbudet av vardagsvaror? Ett urval av bra vardagsvaror för matlagning. disk och städning visas. Skidorna stulna! Gäller försäkringen? Skidstölderna ökar tyvärr. Tänk på det. Du som har dyra slalomskidor. Sådana är nämligen speciellt anrakliva an stjäla. Ställ inte dina skidor var som helst och lämna dem inle k'ar på biltaket över nallen. För att få ut full ersättning genom försäkringen. måste Du ha varit "aktsam" om Din egendom. påpekar Försäkringsbranschens press- och infonnationstjänst. Såväl hemförsäkring som separat reseförsäkring kan ersätta stulna skidor. (Hemförsäkring gör dock avdrag för självrisk med 500 kronor.) Aktsam? ågra bestämda regler för vad som är aktsamt finns inte. Bedömningen påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet: platsen för stölden. tid på dygnet. värdet av det stulna. förvaringsplatsen osv. Sunda förnuftet säger ofta vad som är aktsamt. Det får anses tillräckligt aktsamt alt under ett kortare lunchuppeh Il lämna skidorna kvar på biltaket. Däremot är det definitivt inte aktsamt att låta dyrbara slalomskidor ligga kvar pä bilen under natten på en parkeringsplats eller gata där många människor passerar. Har fjällhotellets gäster som regel att ställa skidorna utmed husviiggen under natten, bryter man inte mot aktsamhetskravet, om man följer exemp-, let. Men om hotellet har ett låst skidstall. kräver aktsamhetskravet att man placerar skidorna där. Bor man i egen stuga. bör skidorna placeras i farstun på kvällen. Blir skidorna stulna utanför lunchrestaurangen kan man nog räkna med full ersättning. Lunchgäster kan ju inte släpa omkring med skidor i matkön. Däremot kan det bli avdrag om stölden sker på kvällen utanför diskoteket. Hyrskidor brukar vara försäkrade mot skador. Men denna försäkring har oftast inte något stöldskydd. Blir ski darna stulna kan man därför bli tvungen ersätta uthyraren. Den egna hem- eller reseförsäkringen kan därefter ge ersättning, om man följt aktsamhetskraven. Några tips Utnyttja låsbara skidställ, om sådana finns vid liftstation, hotell och serve ring. Även om det kostar någon krona är det ett billigt stöldskydd. Gör det svårare för tjuvcn gcnom att illle ställa skidorna parvis. Byt gärna en skida med kompisen och placera dc omaka skidorna på olika håll. Anteckna skidornas tillverkningsnummer. Du har då större chans att få dem tillbaka. Märk skidorna. Hos polisen och försäkringsbolagen kan Du få låna särskild utrustning för att gravera in namn eller personnummer på skidorna. En sådan gravering är svår att utpl<lna. Du får samtidigt en etikett au klistra på skidorna med texten "Operation märkning". Den etiketlen brukar avskräcka, i varje fall den professionelle ljuven. eftersom han vel alt märkta skidor är svårare att sälja. Packa aldrig bilen kvällen före av're san och töm den genast vid hemkomsten. Det står uttryckligen i försäkringsvillkoren att man inte får lämna bagage i bilen utanför bostaden längre lid "än som normalt åtgår för omedelbar i- och urlastning". Della gäller även skidor på bijtaket. Du riskerar alltså all gå miste om ersättning, om tjuven är framme den stund du lämnar bilen utan tillsyn. Lycka till att få en trevlig vintersemester! Spara tid och bekymmer! Titta in till konsumentvägledaren innan Du gör större köp! Har Du köpt något Du inte är nöjd med? Kontakta konsumentvägledaren. Tel 019/

15 Kulturnämndens program VUXENTEATER ArT: Kumla teatt'r1""ortnlng F,~dilg l man kl /9.J() Kumla teater Fripassageraren och Man rir inll" tappa kontrollen Två enaktare med Jan Jönsson Län,teatern Fredag 6 april kl Hjalmar Bergman-tealern, Örebo Cabar,,! Musical, UnSlc81ern Fredag 27 apnf kl /9.J() Kumla teater God morgon ilskl. Komedneatern Prod. Riksteatern BARNTEATER ArT: Kumla lealerföreninwkullurnämnden 5(jndag 12 februarr kl 16.()() Gillesalen, Folkets hus Virldens mus med Garderobsteatern Alder 4-9 är Söndag 11 mars kl Kvamgärden Sagan om b,-itl't av MaJatealem Ålder 5-99 är Söndag 18 man kl /6.()() KvarngArden TulTa gumman Med dockteatern Tillul Ider 2 år och uppåt S6ndag J april kl Gillesalen, Folkets hus Bambino med Dramaleatern Bambino är samlare - men kan man samla på allt? Ålder 2-6 är Söndag 8 apnf kl i()oo KwrngärdC'n Sagan om någon med clownen Vhcka. om r..dslll, ilska och beho. av all ralmas med Alder 5-10 är Entre: Barn S kronor. vwma lo kronor MUSIK S6ndag 12 februllrl kl I().OO Kum[a församlingshem Örebro kammarorkr!;ter Gästdingent E~ Pekka. Salonr:cn Prod Rikskonsertcr Arr: SKSJKumla församhngikultumlimnden Torsdag 1 mars kl 19 JO Pingstkyrkan Ömm kammaro"krster So[Il;I: Bj6nl Sjögren. altfiol Arr: KultumlimndenlFiladC'lfia Sondllg 15 mqrs från kl HJO Kum[ahallen Whispning band följt av Music inn amatörfe!itival Arr: Kullurnämnden Lördag Jl mars kl f7.oo Husaren, Folkeb hus Kumla manss:lng Jubileumskonsert Arr: Kum[a manssänglkulturnämnden SOndag 8 april kl /8.00 Johannesk}'rkan Aquarius-ensemblen Lennart Agren. PIano. SolveIg gren. sång. Berndt AndefW:)n. tvarflöjt. Pär Öjebo. cello Arr: Kumla mlssionsforsamlingikultumlimnden UTSTÄLLNINGAR Bibliotekets ulslilllningshall 18 januari - 16 ftbrrwri Hjalmar Ikrl:llllln utställning Prod_ RikSUlStiillnrngar 18 febtllful - 8 mars Culli Kliog"all Olja och ah'arell mars Bengt 80Mhammllr Akvarell och olja JJ mars - I() aprl1 Mals Eriksson, skulplur I.elr Ahnlund. miilnrngllr 19 maj - J4 juni AmIItörutställning Inom kommunen verksamma amatörer stallcr ul ta, lor, skulplur och konslwrk. Föreläsningsföreningens vårprogram K, arngarden. tisdagar kl Arr: Kumla Iöf'eläsnlngsföreDing. studieorganl satloner och kulturniimnden J4 f(bruan n1and rallarros och rnannablod Björn Eyvind Svahn Du som tycker om att läsa men 2/ f~bruari Min rt:sll runl jorden E5.sc: Grelffe. Kumla 18 ftbrulul \'isira Samoa AmIns R)"man. Uppsala 6=n Jordanien. Etupl~n, Isra~1 Arne Bergsirom. Falkenberg 13 mars Natur i KIlsberl;Skanlen Mats Rosenberg 2Q mars Om Iran ArVId Johansson. Falkenberg 17 mars Pilssilarna I ~rings ha. Lars Äb}, Kopparberg J april frik)"rkot"ön:lstns framväxt i Kumla Björn Svärd 10 april Varfiir blev Sanna hed militär ö.-ningsplals? Björn Gerhardsson f7 april Från HcrrrallsänJ:.Ia Skogaholm till Skälc klint Tore Eriksson bor ulanför kommunens tätorter och har långt till bibliotek Ta din chans - utnyttja bokbussen Ring och be om information och turlista Boken kommer till dig per buss! 24 25

16 Fritidskontoret informerar Vintersportlovet februari KUMLA KUMLAHALLEN HANDBOLL tisdag och torsdag kl iik 1-6 kl åk 7-9 Instruktörer från Kumla handbollsförening RADl\UNTON måndag och onsdag kl Medtag racket TENNIS tisdag och fredag kl Medtag rackeloch bollar BORDTENNIS måndag-fredag kl Medtag racket och bollar LUFTGEVÄRSSKYTTE tisdag och fredag kl Instruktörer från Kumla skyueförening SPORTDYKNING måndag och torsdag kl Utrustning finns all låna Instruktörer från Kumladykarna BOWLING måndag-fredag kl avgift 2:50 per serie Instruktörer från BK MeTei SIMHALLEN Gratis bad för skolungdom tisdag, onsdag och fredag kl Handduk och svamp avgiftsbelagda ÖVRIGT VI SAMLAR FRIMÄRKEN Fylsta skola. biblioteket tisdag kl 18.C~) Ftimärksauktion, peka räll, pristävling och annat kul. Arrangör Kumla frimärksklubb PONNYRIO/Ir.'lNG Hagaby ridskola måndag och torsdag kl Arrangör Hagaby ridskola BARNENS BIO KONTRAST visar film i Kvarnkälluren, Folkets hus, måndag 20 februari kl "Niklas oeh figuren" Ålder 7-12 är Gratis entre Folkels hl/s bio tisdag 21 februari kl "Snurre Spräll och hans vilda gäng'" torsdag 23 februari kl '"Tanan, djungelns härskare" Entre 10 kronor Arrangör Folkets husföreningen SPORTLOVSDANS Fritidsgarden Malmen fredag kl Entre PJÄXDANS Kumlasjön onsdag kl Servering Vid otjänligt väder inställt FRITIDSGÅRDEN Malmen Öppen måndag-fredag från kl Bordtennis, sällskapsspel m m Kortfilmer visas torsdag k[ FRITIDSGÅRDEN KUMLABY Öppen måndag-fredag från kl Bordtennis. sällskapsspel m m Kortfilmer visas måndag kl KVARTERSGÅRDEN FYLSTA SKOLA Öppen måndag-onsdag från k[ Bordtennis, biljard. sällskapsspel m m Kortfilmer visas onsdag kl ISBANAN IDRO'ITSPARKEN Allmän akning under sport[ovsveekan Måndag-torsdag kl (kl 11.( klubbftill) Söndag kl [ med klubba Fredag 24 och lördag 25 februari är isbanan upptagen för ungdomsturnering i ishockey. Vid tjänlig väderlek är även övriga isbanor i kommunen uppspo[ade. Byggtt i Äsbro Raststugan är under spotllovsveckan öppen dagllgen kl Vid snötillgång. uppmärkta skid,pår. ELI.JUSSI'ÅREN i Viaskogen och DJupadalsparken bjuder i mån av snö på \äl preparerade skidspår. MÅRKESTAGNING pa skidor kan Du göra vid elljussparet Djupadalsparken mandag, onsdag och torsdag från kl Arrangör Kumla skidforening FLUGRlNDNING Amatörfiskeklubbens lokal Kyrkogatan 7 lorsdag kl Flugbindning, film In m Arrangör Kumla amalörfiskeklubb ABYTORP GYMNASTIKSALEN STENE SKOLA Tisdag kl bandy och pingis Torsdag kl 15.00~ [andbandy, mnefotboll SANNAHED KVARTERSGÅRDEN CENTRUl\IHUSET Öppen måndag-fredag kl Bordtennis, sällskapsspel m m Kortfilmer visas onsdag kl HALLABROTTET FRITIDSGÅRDEN TALLÄNGENS SKOLA Öppen mandag-torsdag kl Bordtennis, biljard. sällskapsspel. hobby mm Kortfilmer visas onsdag kl KVARNTORP KVARTERSGÅRDEN, FOLKETS HUS Öppen tisdag och torsdag kl Bordtennis, sällskapsspel m m Kortfilmer visa, tisdag kl EKEBY KVARTERSGÅRDEN BARNSTUGAN Öppen måndag-torsdag kl Bordtennis, sällskapsspel ml1l Kortfilmer visas tisdag kl HARDEMO liardemo SKOLA Mandag, tisdag och torsdag kl Bordtennis, innebandy Kortfilmer visas torsdag kl FOLKETORP BLÅBANDSLOKALEN Onsdag kl Bordtennis Kurtfilmer visas måndag kl RESOR SKIDRESOR TILL STORSTENSHÖjDEN måndagen den 20 och torsdagen den 23 februari. OBS! Vid tjänligt väder. Avresa håda dagarna från Järnvägsstationen, Kumla, kl med återresa kl Pris 25 kronor Tag med matsäck samt pengar för liftkort 20 kronor. Föranmälan till fritidskontoret. tel s("nast fredagen den [7 februari kl Ledare medföljer. FISKERESA tisdagen den 21 februati Avresa fran Busstationen. Kumla. kl med återkomst till Kumla omkring kl Pris 15 kronor Anmälan itu ffllidskonloret, lel 88202, senast fredagen den 17 februari kl OBS! Samtliga deltagare måste ta med isdub bar. Har Du pimpelspö och borr, tar Du med dessa. Begränsat antal pimpelspön finns all låna. Tag med matsäck. Fiskeresan anordnas endast under fötutsäuning att isen är säker. Arrangör Kumla amatörfiskeklubb

17 Gruppkorsband Områdesplan Centrum Datum att minnas 4 mars Frysaggregatet vid konstfrysta isbanan i Idrottsparken stängs av för säsongen. 30 april skal! ansökan om lokalbidrag avseende lokalhyra för 1983 vara inlämnad till fritidskontorel. Bidragsberättigad är ungdomsorganisation, som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsbidrag under Ansökningsblanketter kommer att utsändas till samtliga bidragsberättigade organisationer. KB KUldl.A TflvCKEF<I'_

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 %

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 % 207 svar Sammanfattning Enkäten gick ut i alla grundskolor i Salems kommun samt på fritidsgården under vecka 42. Fritidsfältare och fritidsledare distribuerade enkäten till barnen/ungdomarna. Alla diagram

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Veckobrev för Opalen2 v.35-37

Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Hej alla barn och föräldrar!! 3 september 2015 Nu har vi satt igång på riktigt med skolarbetet och det är underbart att se hur engagerade och flitiga era barn är! Vi har haft

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

MARIA NYTT. 9 13 juni

MARIA NYTT. 9 13 juni MARIA NYTT 9 13 juni aktiviteter på MMK 9 13 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Prisutdelning Aktiviteter Stencoolt MMK- DISCO kl. 14-16 Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av!

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! MARIA KLUBBNYTT Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces 14-18 november Full fart på Levande Tyger! Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! aktiviteter PÅ MFK 14 18 November

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Pingisturnering Frågesport (Jonas) Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

MARIA NYTT. 25 29 november

MARIA NYTT. 25 29 november MARIA NYTT 25 29 november Ida och Febe gör en julkalender i Skapande. Den här veckan är det dags att göra klart om ni ska hinna öppna första luckan i tid aktiviteter på MMK 25 29 november LOKAL MÅNDAG

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

MARIA NYTT. 1 5 September

MARIA NYTT. 1 5 September MARIA NYTT 1 5 September Vi vann en MMK tröja på frågesporten! Fredrik 3a Amanda 3a Jet 3b Viola 3b Ella 3c Gry 3c Jättebra kämpat allihop! Tröjorna finns att köpa för 50kr i olika färger. aktiviteter

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 Elevenkät databas ge29e1.sav HUR ÄR DET PÅ VÅR SKOLA? Skolor kan vara mycket olika. Du ska nu få tala om hur Du tycker att din skola är. Så här ska det gå till: Nedan följer några

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Äventyrsklubben Pingisturnering Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Namnuppgifter. Barndomen

Namnuppgifter. Barndomen Tilltalsnamn (eventuell smeknamn) Namnuppgifter Tidigare efternamn Barndomen Min födelseplats och boendeplatser under uppväxten Här kan det stå om platser jag bott på och vad det har betytt för mig och

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

HÖSTLOV. Fagersta Kommun

HÖSTLOV. Fagersta Kommun HÖSTLOV 2016 Fagersta Kommun Ungdomscenter, Risbro För dig från åk 7 till och med gymnasiet Fredag 28/10 Bollsporter i Risbrohallen kl. 18 20 Tag med lämplig klädsel och utrustning. Ungdomscenter öppet

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

aktiviteter på MFK 8 12 Juni

aktiviteter på MFK 8 12 Juni aktiviteter på MFK 8 12 Juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Biljardcupen (Abbe) Avslutningsbiljard mot personal Skolavslutning Öppet för de som har anmält sig Öppet för de som har anmält

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer