Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter"

Transkript

1 Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter med skola, förskola och fritidshem inom Skövde kommun gäller från ht 12

2 2 (7) Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter med skola, förskola och fritidshem Dessa riktlinjer gäller vid alla resor och utflykter med barn/elever utanför förskolan/skolans område. Riktlinjerna ska vara till hjälp för rektor och personal vid planering av aktiviteter utanför förskolan/skolans område. För verksamhet som bedrivs inom skolförvaltningens ansvar och verksamhetsområde är skolnämnden ytterst ansvarig enligt AML 3 kap 2, 2a (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ htm). Ansvarig på respektive enhet är rektor. Rektor skall med hänvisning till gällande arbetsmiljölagstiftning samt enligt fastställda policyprogram se till att lagens intentioner efterlevs på sin enhet. Rektor ska vidare förvissa sig om att ansvarsfördelning avseende arbetsuppgifter fungerar mellan chef och personal. (Se skolförvaltningens arbetsmiljöprogram) Riskbedömning Riskbedömning ska göras inför varje aktivitet utanför skolan/förskolans område enligt följande: a) Ofta återkommande aktivitet som sker på likartat sätt t. ex. utflykt till skolskogen görs en riskanalys inför varje nytt läsår. Denna analys gäller hela året eller tills förhållandena ändras. b) Tillfälliga aktiviteter, t. ex. friidrottsdag på Södermalms IP, där görs analysen i god tid innan aktiviteten. Riskanalyser som ska gälla för en längre period revideras minst en gång per läsår tillsammans med rektor och skyddsombud. Riskanalyserna ska förvaras på enhetens expedition förutom analys som gäller utlandsresa, där ska analysen sändas till skolförvaltningens säkerhetsansvarige. Meddelande vid aktiviteter utanför förskolan/skolan Vi varje aktivitet ska ett meddelande lämnas till skolan/förskolans rektor eller expedition enligt bilaga. Meddelandet ska förvaras på enhetens expedition.

3 3 (7) Allmänt Skolans ordnings- och trivselregler gäller vid resor och ska vara väl kända av alla som deltar i resan/utflykten. Arbetsuppgifter skall fördelas mellan medföljande personal. Varje medföljande personal ska i förväg veta sin arbetsuppgift och sitt ansvarsområde. Antal medföljande personal per grupp avgörs bl. a. av barnens/elevernas ålder samt typ av resa. Alla vårdnadshavare skall i ett tidigt skede av planering informeras om resan, tider och färdbeskrivning. Mobiltelefon skall tas med och dess telefonnummer skall vara känt av barnens/elevernas, vårdnadshavare, arbetsledare m fl. Deltagarförteckning med vårdnadshavares telefonnummer ska tas med. På deltagarförteckningen ska vid behov även särkost, medicinbehov och i förekommande fall tillstånd för bad vara antecknat. Barn/elever som inte klarar av att följa gällande regler och anvisningar kan ges annan sysselsättning. Safetykit med mobiltelefon, ficklampa samt förbandsmateriel ska finnas med. Personal som avser att lämna förskolan/skolan/fritidshem med grupp/klass ansvarar för att rektor, eller den som enheten har kommit överens om ska ha informationen, i förväg meddelas och informeras om planerna. Bilaga A I samband med revidering av riskanalys ska safetykitet samt hjälmar kontrolleras. Förskolans/skolans tillsynsansvar över barnen/eleverna kvarstår under utflykter och liknande, oavsett om vårdnadshavare följer med vid aktiviteten. Man kan alltså inte överlämna skolans tillsynsansvar till medföljande förälder (eller annan). Om man inför en utflykt vet om att det finns elever som personalen inte kan garantera säkerheten för ska situationen diskuteras med rektor som beslutar om åtgärd. Cykling Cykling i grupp får förekomma under ansvar, från och med åk 4. Hänsyn skall tas till såväl trafiksituationen som elevernas mognad, cykelfärdighet och trafikkunskap. Minst två av personalen skall cykla med en elevgrupp varvid en cyklar främst och en sist. Elever från och med åk 6 kan cykla själva till bestämd samlingsplats. Hjälm ska alltid användas av både barn och personal. Respektive cykel skall uppfylla transportstyrelsens normer. (Godkända fungerande bromsar, reflexer fram och bak, ringklocka samt under mörker ska godkänd cykelbelysning finnas såväl fram som bak). Reflexvästar bör användas.

4 4 (7) Utflykter till sjöar för t ex bad och fiske Vid utflykter till sjöar med barn-/elevgrupp skall största försiktighet iakttas. Före utflykten ska vårdnadshavare informeras samt godkänna att barnen får följa med. Oavsett gruppens storlek skall minst två av personalen vara simkunniga. Minst en av dessa skall vara livräddningskunnig. Simkunnig anses den vara som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under vattenytan och efter att åter tagit sig upp till ytan kunna simma 200 m i en följd, varav 50 m ryggsim. Livräddningskunnig anses den vara som kan dyka ner till fyra meters djup, ta upp en person till ytan och bogsera denne till bassängkanten samt ta personen ur bassängen och genomföra hjärt- och lungräddning. Godkänd flytväst bör användas av både barn och vuxna. Innan bad görs ska Svenska Livräddningssällskapets skolmaterial Barnens livräddningsskola avsnitt Badvett ha gåtts igenom pdf Dela upp barngruppen så att ingen badar/fiskar ensam. Barnen/eleverna ska ha god kunskap om badvett och badregler före utflykten. Endast väl kända badplatser/fiskeplatser skall användas. Välj stränder/fiskeplatser där man lätt kan hålla uppsikt över alla barn/elever. Medföljande personal skall hela tiden ha uppsikt över barnens/elevernas aktiviteter. Alla barn/elever bör inte befinna sig i vattnet samtidigt utan gruppvis. Kanotpaddling/färd i mindre båtar Innan kanotpaddling/färd i mindre båtar görs ska Svenska Livräddningssällskapets skolmaterial Barnens Livräddningsskola avsnitt Båtvett och sjökunskap eller motsvarande ha gåtts igenom. Godkänd flytväst skall finnas i tillräckligt antal samt bäras av alla vid färd i båt eller kanot. De som deltar i aktiviteten ska vara simkunniga (se ovan). Skridskoåkning Godkänd hjälm ska användas vid skridskoåkning både av barn/elever och personal. Skridskoåkning på naturis (sjö) Innan aktivitet på naturis bör Svenska Livräddningssällskapets skolmaterial Barnens Livräddningsskola avsnitt isvett och islivräddning eller motsvarande ha gåtts igenom.

5 5 (7) Kontrollera istjockleken innan aktiviteten påbörjas. Isen ska vara minst 10 cm tjock för att hålla. Var alltid försiktig vid vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn. Antal medföljande personal avgörs av barns/elevers ålder, mognad och antal medföljande barn/elever. Minst två av medföljande personal skall vara simkunniga varav en livräddningskunnig (se ovan). Avgränsa området där barnen/eleverna får befinna sig. Samtliga skall medföra isdubbar medföljande personal skall ha livlina. Skidåkning Medföljande personal skall ha uppsikt över barnens/elevernas aktiviteter. Kontrollera i skolan att alla barn/elever behärskar den disciplin de valt inklusive att åka skidlift. Hjälmanvändning vid skidåkning diskuteras i samband med riskanalysen inför utflykten. Pulkaåkning Hjälmanvändning vid pulkaåkning utanför förskolornas/skolornas områden diskuteras vid riskanalys inför utflykten. Hjälmanvändning vid pulkaåkning på förskolegård/skolgård diskuteras vid den riskanalys som genomförs inför varje nytt läsår på respektive förskola/skola. Resa/utflykt med övernattning Inför resa med övernattning ska alla vårdnadshavare godkänna att deras barn får delta. Ordningsregler för resan ska upprättas som ska undertecknas av både elever och vårdnadshavare. Checklista för resa/utflykt med övernattning En samordningsansvarig för resan utses. Fräscha upp kunskaper kring skolans krisplan. Mobiltelefon ska medtas. Telefonlista med telefonkedja görs iordning och vidarebefordras till vårdnadshavarna. Program för resan sänds hem till vårdnadshavarna. Kontrollera att alla har giltig hemförsäkring. Om elev orsakar skada gäller inte skolans försäkring. Se vidare i avsnittet Försäkringar. Reservkassa bör finnas med. Vid utlandsresa kontrolleras försäkringar, pass, eventuellt visum och medborgarskap. Tag med fotokopia av den sida i elevens pass där alla personuppgifter finns samt passets giltighetstid och foto. Vid utlandsresa ska Europeiskt sjukförsäkringskort från försäkringskassa medtas för samtliga elever.

6 6 (7) Lägerskola Med lägerskola avses undervisning på annan plats än skolan med eller utan övernattning. Tillgång till bil skall finnas. Vid övernattning i tält/vindskydd får inte öppen eld (t ex stormkök, fotogenlampor) förekomma i tältet/vindskyddet, avståndet skall vara minst 4 meter från tält eller brännbara föremål. Instruktion om brandskydd, handhavande och rutiner samt brandredskap skall genomföras samt kontrolleras. Gör utrymningsplan och utrymningsövning snarast efter ankomsten till lägerplatsen. Medtag safetykit och brandfilt. Skolresa Med skolresa avses en resa inom skolans ram som innehåller både undervisning och nöjesdelar. Ingen personal eller vårdnadshavare kan tvingas att delta i skolresa. Elever kan under särskilda omständigheter - få alternativ sysselsättning istället för att deltaga i skolresa. Allmänt om transporter Kollektivt transportmedel eller entreprenör ska användas i första hand vid barn- /elevtransporter. I de fall transporter sker med personals eller vårdnadshavares bilar skall medgivande inhämtas från personal/vårdnadshavare om att barnet/eleven får åka. (det finns färdig blankett för detta på Internen) Föraren ska fylla i en försäkran om bilens beskaffenhet med mera (bilaga). Barn under 7 år skall vid transport i bil använda bilbarnstol, bältesstol eller kudde. (elever längre än 130 cm behöver inte använda kudde). Föraren ansvarar för att alla passagerare använder säkerhetsbälte. Var och en skall ha egen sittplats. Fler personer än vad som är avsett för bilen/bussen får inte färdas i denna. Om fordonet är utrustat med krockkudde på passagerarplatsen får ingen under 140 cm sitta där. Vid resa med fordon gäller respektive fordons trafikförsäkring vid eventuell personskada. Föraren ansvarar för att fordonet är trafiksäkert samt att fordonet framförs enligt gällande trafiklagstiftning.

7 7 (7) Resor med barn/elever i kollektivt transportmedel Sittplats ska finnas till alla barn/elever och vuxna. Finns bälten i bussen skall dessa användas. Barn/elever skall om möjligt inte behöva korsa trafikerad väg eller gata vid aveller påstigning. Om de behöver korsa väg ska detta ske med stor försiktighet och med tillsyn. Försäkringsfrågor Utdrag ur kommunens avtal gällande försäkring för skolbarn och studerande inom Skövde kommun. Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt till och från skolan/barnomsorgen. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheter godkända av rektor som t ex skolresor och PRAO. Vid längre resor och utlandsresor Se även över privat försäkring och teckna alternativt en separat reseförsäkring. Ta med Europeiska sjukförsäkringskorten (beställs genom För fler råd i försäkringsfrågor se Skövde kommuns hemsida,

8 RISKANALYS AKTIVITETER utanför förskolan/fritidshemmet/skolan Skolförvaltningen, Skövde kommun Aktivitet Datum (enstaka aktiviteter) Läsåret (vid återkommande aktiviteter) Deltagande barn/elever, se bifoga barn/klasslista Deltagande personal: Ansvarig Färdsätt Färdväg: Risker och riskbedömning Gradera enl. Riskbedömning: 0 = Ofarligt 1= acceptabelt 2 = Bör åtgärdas 3 = Allvarlig risk, måste åtgärdas Åtgärder.. Datum Undertecknat Mottaget av rektor.. Datum Rektor Riskbedömningen lämnas till rektor: Inför varje läsår för ofta förekommande aktiviteter I god tid före tillfälliga aktiviteter För utlandsresa sänds blanketten till kommunens säkerhetsansvarige SKF042

9 MEDDELANDE till rektor alt. expeditionen vid aktiviteter utanför förskolan /fritidshemmet/skolan Meddelandet lämnas till rektor/exp i samband med avresa sedan samtliga medresenärer prickats av. Skolförvaltningen, Skövde kommun Datum Medföljande personal: Aktivitet/Besöksmål Adress och telefonnummer Kontaktperson Avresa klockan Åter klockan Transportbolag namn och telfonnummer Grupp/klass bifoga barn/klasslista.. Datum Undertecknat Mobilnummer SKF042

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer