2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun"

Transkript

1 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2 MISSIV DATUM DIARIENR /442-5 ERT DATUM ER BETECKNING Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet Stockholm Uppdrag om översyn av reglerna om skattefrihet för förmån av lånedator och vissa andra närliggande frågor Regeringen gav den 2 september 2004 Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av reglerna om skattefrihet för förmå av lånedator och vissa andra närliggande frågor. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Lånedatorsystemet, Gratis för arbetsgivaren dyrt för stat och kommun (2005:14). T.f. generaldirektör Anna Karlgren har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör Anders Bornefalk, organisationsdirektör Birgitta Fredholm och avdelningsdirektör Eric Gandy, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Eric Gandy POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: FAX:

3 Innehåll Sammanfattning 9 Del I Utgångspunkter Statskontorets uppdrag Utvärdering av det befintliga lånedatorsystemet Grupper som idag inte omfattas av lånedatorsystemet Utgångspunkter Uppläggning och inriktning Genomförande Läsanvisning 21 Del II Spridningen av persondatorer och Internet 23 2 Datortillgång, användning och kompetens år Indelning i grupper Små skillnader i tillgång till dator och Internet Digitala tillgångsklyftor större bland män än bland kvinnor Större skillnader i användning Äldre på låg men ökande nivå Stora skillnader i användningsfrekvens Tillgång inte tillräckligt för användning Tillgång inte nödvändigt för användning Olika gruppers datorkompetens Grundläggande utbildning Skydd av dator, Internetuppkoppling och identitet Sammanfattande slutsatser Teknologispridning teori och mönster Ett typiskt mönster Teknologispridning i grupper Politik för teknologispridning Utvecklingen över tiden och policyimplikationer Digitala klyftor förändras över tiden Behövs en politik för teknologispridning? 66 Del III Lånedatorsystemet 67 5 Lånedatorsystemets tillkomst och konstruktion Hur är lånedatorsystemet uppbyggt? Skatteverkets erfarenheter av lånedatorsystemet Några tänkbara förändringar i lånedatorsystemet 81 5

4 6. Har lånedatorsystemet påverkat tillgången till datorer i hemmet? Hur mäter man bruttoomsättning och nettoeffekt? Hur stor är bruttoomsättningen av lånedatorer? Steen och ECON Statskontorets bedömning av bruttoomsättning Nettoeffekt av lånedatorsystemet Steen och ECON SCB:s intervjuundersökningar Statskontorets bedömning av nettoeffekten Spridningseffekter Tidigareläggning av datoranskaffning Slutsatser om lånedatorsystemets effekter på datortillgång Vilka effekter har lånedatorsystemet fått för berörda aktörer? Vilka är aktörerna? Effekter för den anställde Effekter för den anställdes familj Effekter för arbetsgivaren Effekter för branschen Effekter för kommuner och landsting Effekter för staten En samlad bild av effekterna Lånedatorsystemets vara eller icke vara Hur en skattefråga blev en IT-reform för att åter ha blivit ett skatteproblem Lånedatorsystemet och de IT-politiska målen Tillgänglighet Demokrati Kompetens och tillväxt Så var det tänkt och så blev det! Statskontorets förslag rörande lånedatorsystemet Konsekvenser av att ändra inkomstskattelagens bestämmelser 131 IV. Grupper utanför lånedatorsystemet IT inte för alla Varför skaffar sig folk inte dator och Internet? Många undersökningar pekar på bristande intresse för datorer Statistiska centralbyrån World Internet Institute IT-kommissionen Landsorganisationen (LO) Post och telestyrelsen (PTS) Arbetsgruppen för IT och demokrati OECD Slutsatser 149 6

5 10. Ett program för teknologispridning Vilka grupper har låg tillgång till dator? Ett samlat program Öka intresset för IT-samhället Höja datorkunskaper och IT-kompetens Ekonomiskt stöd till datorköp Ekonomiskt stöd till inköp av datorer inom skattesystemets ram Skattereduktionsmodellen Riktat stöd till specifika grupper Gemensamma datorresurser Internationella förebilder Gemensamma datorresurser i Sverige Statskontorets förslag om grupper utanför lånedatorsystemet 165 Bilagor 1 Uppdraget Fallstudier Litteraturförteckning Kontakter 189 7

6 8

7 Sammanfattning Uppdraget till Statskontoret Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över reglerna om skattefrihet för förmån av lånedator och vissa andra närliggande frågor. Uppdraget omfattar dels en utvärdering av det befintliga lånedatorsystemet, dels en kartläggning och analys av de grupper i samhället som i dag inte omfattas av lånedatorsystemet. I uppdraget ingår bl.a. att pröva behovet av att behålla möjligheterna att kombinera förmånen av lånedator med individuella bruttolöneavdrag pröva frågan om vad ett avskaffande av skattefriheten och möjligheten till bruttolöneavdrag för förmån av lånedator skulle innebära skatterättsligt samt föreslå lämpliga skatterättsliga lösningar vid ett avskaffande av skattefriheten undersöka om systemet med lånedator för aktuella grupper av skattskyldiga kan förändras på ett sätt som bidrar till att uppfylla målen för regeringens IT politik och övriga berörda områden på ett mer kostnadseffektivt sätt undersöka behovet av och, om det bedöms som angeläget utifrån det ITpolitiska målet, lämna förslag på offentliga åtgärder som kan bidra till en ökning av tillgången till datorutrustning i hemmet bland de grupper som i dag inte omfattas av systemet med lånedator. Tillgång till dator Små skillnader i tillgång till datorer större skillnader i användning Skillnaden i datortillgång är liten mellan flertalet grupper. Det är bland de allra äldsta som tillgången avviker markant och ligger på en låg nivå. Tillgång till dator och Internet i hemmet är inte tillräcklig för att dessa ska användas. Inom grupper med låg tillgång till dator och Internet, används dessa i liten utsträckning av dem som har dator. Tillgång till dator och Internet i hemmet är inte heller nödvändig för att man ska kunna använda e- tjänster. Kartläggningen visar att det finns stora skillnader i användningsfrekvens, exempelvis ligger äldre på en låg men ökande nivå. Svenskar som har tillgång till dator och Internet i hemmet använder dessa i relativt liten utsträckning jämfört med människor i andra länder. 9

8 Teknologispridning över tiden viktig för utformning av politiken Beslutet att köpa en dator är ett individuellt beslut. Intresse, förmåga och ekonomiska resurser för att skaffa och ta till sig teknologin är faktorer som påverkar om och i så fall när en person köper en dator. Dessa faktorer förklarar även varför datortillgången skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Individers beslut att skaffa dator är utspridda över en lång period och följer det typiska mönstret för teknologispridning. En politik för teknologispridning med åtgärder som är baserade på grupptillhörighet förutsätter att man inte bara känner till hur hög tillgången till teknologin är i olika grupper utan också hur snabbt tillgången förändras. Digitala klyftor kvar De digitala klyftorna är större bland vissa grupper av män än bland kvinnorna. Män med låg utbildning, män utan anknytning till arbetsmarknaden och män i vissa glesbygdsregioner har halkat efter andra grupper i samhället medan pensionärsgruppen är inne i en snabb expansionsfas då det gäller datortillgång. Lånedatorsystemet Statskontorets slutsatser Initialt var lånedatorsystemet en framgång genom att många lånedatorpaket levererades. Systemet har dock nu kommit in i en mättnadsfas. Utvecklingen har frångått de ursprungliga intentionerna med systemet. Nettoeffekten av systemet är relativt liten och flertalet anställda är inte beroende av systemet för att kunna ha en dator hemma. Systemets sammantagna bidrag till att uppnå IT-politikens mål har varit begränsat och i vissa fall lett till ökade digitala klyftor mellan olika grupper i landet. Systemet gynnar främst högavlönade och kommunalanställda och har varit positivt för branschen och arbetsgivarna samt gett Sverige bra renommé internationellt. Samtidigt har det skett en omfattande överflyttning av kostnader från arbetsgivarna till den offentliga sektorn. Kommuner, landsting och staten har på sju år förlorat intäkter på mellan 8 och 12 miljarder kronor till följd av systemet. Regeringens bedömning att skattefrihetens kostnadskonsekvenser skulle vara marginella har visat sig vara fel. Bland övriga effekter kan noteras att lånedatorsystemet påverkat strukturen i datorbranschen, till fördel för återförsäljare och nackdel för direktförsäljare. Regelverket är svårt att tillämpa och anpassa till den tekniska utvecklingen vilket lett till merarbete för Skatteverket. Sammantaget visar utvärderingen att lånedatorsystemet överlevt sitt ursprungliga syfte. Kompetens står inte längre i fokus och skattefriheten har alltmer utvecklats till att bli en personalförmån som är kostnadsfri för 10

9 arbetsgivaren. Arbetsgivarens roll som initiativtagare och drivkraft har tagits över av ett antal återförsäljare och finansbolag samtidigt som finansieringsansvaret till stor del hamnat hos det allmänna. Statskontorets förslag till åtgärder Skattefriheten för lånedatorer bör fasas ut. Statskontoret föreslår att skattefriheten upphör att gälla från och med den 1 januari Övergångsbestämmelser föreslås, som innebär att nuvarande regler tillämpas i fråga om datorutrustning som tillhandahålls före utgången av juni månad 2006 enligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde som ingåtts före den 1 januari Grupper utanför lånedatorsystemet Statskontorets slutsatser Anledningen till att folk inte skaffar dator och Internet hemma är i första hand att man inte är intresserad, inte har tillräckligt med kunskaper och inte har tillit till IT-system, i andra hand att man har bristande ekonomiska resurser. Beslutet att inte skaffa sig tillgång till dator och Internet styrs således av andra faktorer än ekonomin. Det finns gott om gemensamma datorresurser tillgängliga ute i samhället för den som är intresserad av att använda dator och Internet. Statskontorets förslag till åtgärder Ett samlat program för teknologispridning bör övervägas, omfattande åtgärder mot såväl bristande intresse som avsaknad av tillräckliga kunskaper samt låg tillgång till datorer av ekonomiska skäl. I ett sådant program bör användning av IT prioriteras före infrastruktur och utrustning. Befintliga resurser, strukturer och system bör utnyttjas så långt möjligt. Statskontoret presenterar en rad åtgärder som skulle kunna ingå i ett sådant program. 11

10 12

11 Del I Utgångspunkter 1. Statskontorets uppdrag I detta avsnitt beskrivs Statskontorets uppdrag och våra utgångspunkter i de IT-politiska målen. Vidare redovisas hur vi har lagt upp och genomfört utvärderingen. Avsnittet avslutas med en läsanvisning. 13

12 14

13 1 Statskontorets uppdrag Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att se över reglerna om skattefrihet för förmån av lånedator och vissa andra närliggande frågor. 1 Uppdraget omfattar dels en utvärdering av det befintliga lånedatorsystemet, dels en analys av datortillgång hos de grupper i samhället som i dag inte omfattas av lånedatorsystemet. 1.1 Utvärdering av det befintliga lånedatorsystemet Statskontoret ska göra en översyn av reglerna om skattefrihet för förmån av lånedator. Uppdraget innebär att: pröva behovet av att behålla möjligheterna att kombinera förmånen av lånedator med individuella bruttolöneavdrag, utvärdera i vilken grad det nuvarande systemet bidrar till att uppfylla regeringens IT-politiska mål tillgänglighet och demokrati samt kompetens och tillväxt, pröva frågan om vad ett avskaffande av skattefriheten och möjligheten till bruttolöneavdrag för förmån av lånedator skulle innebära skatterättsligt samt föreslå lämpliga skatterättsliga lösningar vid ett avskaffande av skattefriheten, om möjligt även klarlägga hur det ekonomiska värdet av förmånen fördelar sig mellan arbetsgivaren, det levererande företaget samt den anställde, bedöma vilka konsekvenser ett avskaffande kan antas få när det gäller tillgänglighet och demokrati samt kompetens och tillväxt, undersöka om systemet för lånedatorer för aktuella grupper av skattskyldiga kan förändras på ett sätt som bidrar till att uppfylla målen för regeringens IT politik och övriga berörda områden på ett mer kostnadseffektivt sätt, överväga om det finns behov av och i så fall vilka möjligheter som står till buds för att stimulera abonnemang och inte bara utrustning. Statskontoret ska lämna förslag till de förändringar, inklusive författningsförslag, som resultatet av översynen leder till. 1 Regeringsbeslut Uppdraget återfinns i sin helhet som bilaga 1. 15

14 1.2 Grupper som idag inte omfattas av lånedatorsystemet Statskontoret ska undersöka behovet av och, om det bedöms som angeläget utifrån det ITpolitiska målet, lämna förslag på offentliga åtgärder som kan bidra till en ökning av tillgången till datorutrustning i hemmet bland de grupper som i dag inte omfattas av systemet med lånedator. identifiera berörda grupper och redovisa hur deras tillgång till datorer ser ut jämfört med dem som berörs av reglerna för lånedatorer. Behovet av en översyn motiveras av regeringen på följande sätt: Systemet med lånedatorer är förmånligt för såväl arbetstagare som företag vad avser den allmänna kompetensutvecklingen. Det medför att arbetstagarna kontinuerligt har möjlighet att få kompetensutveckling till nytta både för företagen och för sig själva. Eftersom datorn placeras i hemmet får övriga familjemedlemmar också tillgång till dator, vilket innebär en positiv effekt för de barn som på så sätt kan utveckla sin kompetens. Den generösa utformningen av reglerna för förmån av lånedator i kombination med den snabba tekniska utvecklingen har dock haft vissa andra effekter. Beskattningsbara ersättningar byttes ut mot skattefria förmåner i beloppsmässigt oreglerad omfattning, vilket ledde till ett större skattebortfall än förväntat. I budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1) konstaterades att ett vanligt sätt att tillhandahålla förmånen är att den anställde vidkänns ett s.k. bruttolöneavdrag i utbyte mot förmånen att ha en dator i hemmet. Detta hade samtidigt lett till en utveckling mot allt mer avancerade och dyrbara utrustningar. Regeringen ansåg att om utrustning som alltmer skiljer sig från den typ av utrustning som normalt används i arbetet också omfattas av skattefriheten kan syftet med reglerna att stärka datorkompetensen mer allmänt förfelas. Till detta kommer att skattefriheten i många fall redan lett till den ökade datamognad bland arbetstagare i allmänhet som eftersträvades. Det fanns därför enligt regeringens mening anledning att begränsa möjligheterna att genom bruttolöneavdrag tillhandahålla datorutrustningar. Det infördes därför som ett ytterligare villkor för skattefriheten att den anställde fick vidkännas ett bruttolöneavdrag på högst kronor per år i utbyte mot lånedatorn. 1.3 Utgångspunkter Av uppdraget framgår att det nuvarande lånedatorsystemet ska utvärderas mot bakgrund av regeringen IT-politiska mål. När riksdagen år 1997 fattade beslut om att inte förmånsbeskatta sådan datorutrustning hos anställda som 16

15 arbetsgivaren tillhandahållit på vissa villkor, 2 får detta beslut ses mot bakgrund av målen för den nationella IT-strategin, som fastställdes två år tidigare 3. Enligt strategin ska övergången till ett "informations- och kunskapssamhälle" omfatta landet i sin helhet och alla medborgare ska kunna dra nytta av IT:s möjligheter. Utgångspunkten i strategin var att kreativitet, tillväxt och sysselsättning främjas, om så många som möjligt får god kunskap om IT och tillgången på information och kunskap ökar för alla. En central komponent i IT-strategin handlade om att den ökade användningen av datorer i arbetslivet ställer större krav på grundläggande datakunskap hos alla i arbetskraften. Behovet av utbildningsinsatser kom under talets början att i allt högre grad tillgodoses genom att företag erbjöd sina anställda olika former av IT-utbildning. Syftet var att höja personalens allmänna datamognad och därigenom underlätta spridningen och nyttiggörandet av den nya tekniken inom företaget. I samband med sådana utbildningsinsatser ställde ofta arbetsgivaren datorutrustning till den anställdes förfogande. Det konstaterades emellertid då, vid 1990-talets mitt, att de anställda som fick tillgång till sådan utrustning skulle komma att förmånsbeskattas för detta. Mot bakgrund av den fastlagda IT-strategin ansågs det viktigt, att inte skattebestämmelserna hindrade nödvändiga förändringar och utbildningsinsatser i arbetslivet. Det skulle försämra möjligheterna att uppnå den nationella IT-strategins mål. Detta resonemang låg bakom riksdagens beslut om skattefrihet år Den nationella IT-strategin har senare ersatts med det av riksdagen beslutade IT-politiska målet att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle för alla. 4 De IT-politiska mål som utgör utgångspunkten för Statskontorets utvärdering sammanfattas i följande bild: 2 Erbjudandet om att låna dator av arbetsgivaren skulle riktas till hela den fast anställda personalen. Prop.1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån m.m.. 3 Prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. 4 Prop.1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla. 17

16 HUVUDMÅLET = TILLGÄNGLIGHET "Ett IT-samhälle för alla!" Inga grupper ska stängas ute Operationaliseras som * tillgång till dator hemma * tillgång till Internetanslutning hemma * tillgång till bredband hemma Tillgång till dator ska genom självinlärning bidra till ökad datorkompetens eller datormognad Ökad datorkompetens ska * bidra till produktivitetsökning på arbetsplatsen Tillgång till dator kan leda till ökad användning bl.a. inom olika samhällssammanhang. Tillgång till dator ska * bidra till ökad demokrati genom att underlätta deltagande i valda församlingar * utgöra en förutsättning för införandet av en elektronisk förvaltning * ge den anställde en starkare ställning på arbetsmarknaden Kompetent arbetskraft ska * ge högre tillväxt och * öka sysselsättningen i landet 18

17 1.4 Uppläggning och inriktning Rapporten kan ses som en studie i teknologispridning, som börjar med en teoretisk ram och sedan övergår till en empirisk undersökning av hur teknologispridning ser ut för datorer och Internet i Sverige samt hur dessa används. Den empiriska studien inriktas på att kartlägga grupper i samhället med hög respektive låg tillgång till den nya tekniken. Syftet har varit att identifiera grupper med låg tillgång till datorer och Internet samt grupper som varit sena med att ta till sig den nya tekniken. Därefter har vi analyserat de faktorer som förklarar varför olika individer inte har tagit till sig den nya tekniken. Vilken roll lånedatorer har spelat i spridningen av den nya tekniken har kartlagts och analyserats i ett försök att särskilja systemets bidrag till denna utveckling från den generella trenden att allt flera på egen hand skaffar sig dator och Internet. Det vill säga, att om möjligt uppskatta effekterna av lånedatorsystemet. I utvärderingen relateras detta sedan till kostnaderna för systemet. Lånedatorsystemet har fört med sig en rad effekter och konsekvenser för olika aktörer, såväl positiva som negativa. En del av dessa effekter går att kvantifiera, andra inte. En samlad kartläggning av effekterna presenteras därför som ett led i utvärderingen av systemet mot bakgrund av de IT-politiska målen. Kartläggningen av olika gruppers tillgång till datorer utmynnar i en bedömning av vilka åtgärder som kan komma att behövas i framtiden om de ITpolitiska målen ska kunna nås. 1.5 Genomförande Det finns rikligt med kartläggningar och undersökningar om svenska folkets tillgång till och användning av datorer och Internet. 5 Detta material ingår i vårt underlag, liksom tidigare utredningar om lånedatorsystemet och digitala klyftor mellan olika grupper i samhället. Detta material har kompletterats med egna uttag från SCB:s databaser 6 för att bland annat belysa vilken betydelse individers anknytning till arbetsmarknaden har för deras dator- och Internettillgång och användning. I statistiken skiljer vi på dem som har fast respektive lös anknytning till arbetsmarkanden, företagare samt dem som saknar anknytning till arbetsmarknaden. Vidare har vi kartlagt dator- och Internet innehav och användning hos kvinnor 5 Se litteraturförteckning, bilaga 3. 6 Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF). 19

18 och män, i olika åldersgrupper, mellan personer med olika utbildning, från olika ursprungsland och boende i olika delar av Sverige. Statistiken gäller dels år 2004, dels utvecklingen från mitten av 1990-talet. Branschstatistik har använts som underlag för analysen av lånedatorsystemets omfattning och effekter. Skatteverket har dokumenterat sina erfarenheter av lånedatorsystemet samt bidragit med skatteteknisk och skatterättslig kompetens. Vidare har vi genomfört ett antal fallstudier i syfte att belysa hur lånedatorsystemet verkat på individnivå, bl.a. med hjälp av ett antal arbetsgivare samt Försäkringskassan. Vi har använt oss av dels de beräkningsmodeller som används inom lånedatorbranschen, dels egna beräkningsmodeller. Motsvarande program i andra länder har studerats, vilket har gett värdefulla bidrag till våra åtgärdsdiskussioner. För att stämma av problembilden rörande de grupper som ligger utanför lånedatorsystemet samt bedöma olika åtgärdsförslag har vi haft diskussioner med såväl myndigheter som intresseorganisationer. Vid genomförandet av uppdraget har vi stött på ett antal metodproblem. Dator- och Internettillgång i hemmet redovisas, exempelvis, på individnivå i de statistiska undersökningarna och resultaten speglar därmed inte situationen i hushållen. Sverige har inte någon hushållsbaserad statistik, vilket också försvårar jämförelser med andra länder. Dessutom bygger de statistiska mätningarna på urvalsundersökningar, som är behäftade med stor osäkerhet om urvalspopulationen delas in i för små grupper. Det finns ingen registrering av vilka arbetsgivare som erbjuder de anställda lånedatorer och vilka anställda som finns med i systemet. Inte heller finns det några samlade uppgifter om exempelvis vilka datorpaket som de anställda valt, vilka priser som har betalats eller vilka löneavdrag detta har medfört. Detta gör det svårt att avgränsa den grupp som åtnjutit den skattefria förmånen och beräkna ekonomiska effekter för olika aktörer. Vidare är dator inget enhetligt begrepp, då innehållet och kapaciteten kan skilja sig kraftigt över tiden. Definitionen på lånedator är inte heller entydig, vilket delvis kan förklara de stora skillnader som finns i branschstatistiken över levererade datorer. Dessa metod- och definitionsproblem bör läsaren ha i minnet vid tolkning av det statistiska materialet. Uppdraget har genomförts av en projektgrupp vid Statskontorets enhet för utvärderingsfrågor. I projektgruppen har ingått Eric Gandy (uppdragsledare), Anders Bornefalk och Birgitta Fredholm. Ibrahim Aljic har svarat för bilaga 2. En internreferensgrupp ha följt arbetet. Vi har också haft kon- 20

19 takter med branschen, berörda myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och Regeringskansliet. 1.6 Läsanvisning Resultaten av vår kartläggning av spridningen av persondatorer och Internet presenteras i del II. Den inleds med en teoretisk analys av teknologispridning, som visar på behovet av att studera hur olika grupper tar till sig ny teknologi över en längre tidsperiod för att man ska kunna bedöma behovet av offentliga åtgärder. Lånedatorsystemet analyseras i del III, såväl dess effekter på spridningen av persondatorer och Internet som effekter på de många olika aktörer som berörs av systemet. Avsnittet avslutas med våra överväganden och förslag avseende lånedatorsystemet. Del IV fokuserar på grupperna utanför lånedatorsystemet och analyserar varför människor saknar tillgång till dator och Internet i hemmet. Behovet av en policy för teknologispridning diskuteras liksom exempel på åtgärder för att öka intresset för datorer och Internet, avhjälpa bristande kompetens och öka tillgången till datorer och Internet i samhället. Sist presenteras våra överväganden och förslag för de grupper i samhället som inte omfattas av lånedatorsystemet. Regeringens uppdrag återfinns i sin helhet som bilaga 1. Fallstudierna redovisas i bilaga 2. Det omfattande material vi använt som underlag för utvärderingen framgår av bilaga 3 och våra kontakter av bilaga 4. 21

20 22

21 Del II Spridningen av persondatorer och Internet 2. Tillgång, användning och kompetens år Teknologispridning teori och mönster 4. Utvecklingen över tiden och policyimplikationer Del II inleds med en genomgång av tillgången till och användningen av datorer och Internet i olika grupper i Sverige år I kapitel 2 redovisas också statistik som tyder på att det råder betydande skillnader i kunskaper om användning av datorer och Internet mellan olika grupper. För att avgöra om de observerade skillnaderna i tillgång, användning och kompetens motiverar att åtgärder sätts in bör man först skaffa sig en bild av vad skillnaderna beror på och hur de kan förväntas utvecklas. Som stöd för analysen används dels en modell över teknologispridning, som presenteras i kapitel 3, dels statistik över hur datortillgången har utvecklats över tiden i olika grupper, som presenteras i kapitel 4. I kapitel 3 och 4 diskuteras också olika problem och möjligheter att stödja teknologispridning. 23

22 24

23 Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem. Ken Olsen, grundare av Digital, Datortillgång, användning och kompetens år 2004 Tillgången till dator och Internet i Sverige ligger på en internationellt sett hög nivå. Andelen personer mellan 16 och 74 år som har tillgång till persondator i hemmet uppgick år 2004 till 84 procent. Motsvarande andel med tillgång till Internet i hemmet var 77 procent. I stora grupper, exempelvis både kvinnor och män i åldern 16 till 44 år, uppgår datortillgången till omkring 90 procent och tillgången till Internet till drygt 80 procent. Samtidigt finns det grupper, framför allt bland män, där datortillgången endast uppgår till mellan 70 och 75 procent. Detta gäller män i åldern 55 till 74 år, män med förgymnasial utbildning, män utan anknytning till arbetsmarknaden och både kvinnor och män i glesbygden. Eftersom det också är grupper av män som uppvisar den högsta tillgången till datorer i hemmet är de digitala klyftorna större bland män än bland kvinnor. Beträffande tillgången till Internet är mönstret inte lika tydligt eftersom det både finns mans- och kvinnogrupper som avviker markant från genomsnittet med en tillgång strax över 60 procent. Även om det fortfarande finns betydande skillnader i tillgång till dator och Internet mellan olika grupper måste tillgången betraktas som relativt god i samtliga grupper. Som vi kommer att se i detta kapitel är emellertid tillgång till dator och Internet i hemmet inte tillräckligt för att de också ska användas. Skillnaderna, eller de digitala klyftorna, i användningen av och kunskapen om datorer är större än i tillgången till datorer i hemmet. Vår undersökning visar också att tillgång till dator och Internet i hemmet inte heller är nödvändigt för användning; i vissa grupper med låg tillgång i hemmet förekommer det en relativt omfattande användning på annat håll. 2.1 Indelning i grupper Inom ramarna för arbetskraftsundersökningarna (AKU) har SCB under de senaste åren genomfört detaljerade studier av tillgången till och användningen av dator och Internet. I sina publikationer redovisar SCB utfallet uppdelat på kön, ålder och utbildningsnivå. För att kunna belysa effekterna av lånedatorsystemet och skillnader i tillgången till och användningen av datorer och Internet på ett mer detaljerat sätt har vi i vår undersökning också gjort uttag ur SCB:s statistik utifrån personens anknytningsgrad till arbets- 25

24 marknaden, ursprungsland och vilken region person bor i. Gruppindelningen och motiven till indelningen beskrivs närmare nedan. 7 Utbildningsnivå SCB redovisar variabeln utbildningsnivå med indelningen förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial nivå. Vi följer även den indelningen. Ålder Vi följer i huvudsak den åldersindelning som SCB gör, dvs , 25 34, 35 44, samt år. I vissa fall studerar vi åldersgrupperna respektive år separat. Personer i dessa grupper är av speciellt intresse eftersom de ofta befinner sig på väg in i respektive ut ur arbetslivet. För speciellt de yngre kan tillgång till dator med Internetuppkoppling vara viktigt för att kunna söka arbete och utbildning effektivt. Vissa anställningar kan dessutom kräva tillgång till en egen dator. För den äldre gruppen kan bristande IT-kunskaper göra det svårare att behålla en anställning eller att hitta ett nytt jobb om personen blir arbetslös. Bland personer i åldern år är det dessutom många som är studenter eller av andra skäl ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden och många som under perioden flyttar hemifrån till det första egna boendet. De ekonomiska möjligheterna att skaffa dator kan därför ofta vara begränsade. Ett problem med denna finare indelning är att urvalsstorleken och därmed tillförlitligheten i statistiken minskar. Anknytningsgrad till arbetsmarknaden Lånedatorsystemet riktar sig i första hand till personer med fast anställning. 8 För att kunna bedöma vilka effekter systemet har haft på tillgång till dator och Internet har vi därför gjort en uppdelning utifrån personers anknytningsgrad till arbetsmarknaden. Uppdelningen framgår av tabell 2.1. Tabell 2.1 Fast Företagare Lös Ingen Uppdelning utifrån anknytningsgrad till arbetsmarknaden Personer med fast anställning Företagare och familjemedlemmar som är medhjälpare i företaget Personer med tidsbegränsad anställning Personer utan arbete men som har haft arbete under det senaste året Personer utan arbete och som inte haft arbete under det senaste året Personer på anstalt eller boende utomlands Om en person har fast, lös eller ingen anknytning till arbetsmarknaden, eller om han eller hon är företagare, kan också förväntas ha betydelse för skillnaderna i tillgång mellan olika grupper oavsett lånedatorsystemet. En orsak är 7 Det har inte varit möjligt att inkludera variabeln funktionshindrad/inte funktionshindrad i vår undersökning eftersom AKU saknar den indelningsgrunden. 8 En arbetsgivare kan, men måste inte, inkludera personer med tillfällig anställning i ett lånedatorerbjudande till personalen. 26

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO)

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) 2014:20 Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) förslag till justeringar MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-23 2013/266-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-05 Fi2012/3761 Fi2013/4061 Fi2013/4344

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13 1 Studiebidraget i det långa loppet Version 2000-03-13 2 3 Förord Hur välfärden skapas och fördelas är en av politikens grundfrågor. Att utbildning erbjuds och lockar många ses av de flesta som viktigt

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer