Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38"

Transkript

1 Tekniska 29-38

2 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun Upphandling - Citybil Upphandling av parkdrift - staden Delegerade beslut Inkomna skrivelser Kor och får Prioriterad investeringslista Hastighetssänkning väg Hämtning av hushållsavfall... 21

3 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12, Alingsås, 10 juni 2014, kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anita Skoglund (M), ordförande Carl-Eric Bergsén (S) Barbro Engh (S) Thorsten Larsson (M) Lars-Åke Thunberg (FP) Thomas Jensen (KD) Gunnar Tiselius (S) Hans Lindell (M) Viola Schüberg Lundgren (S) Bernice Undén (M) Simon Waern (S), endast under Information och överläggningar Mikael Andersson (FP) Barbro Sundström, förvaltningschef Åke Aronsson, gatuchef Martin Wollhag, enhetschef/controller Conny Josefsson, utredare Erik Kjellberg, konsult Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Gunilla Hedman, förvaltningssekreterare Gert-Inge Claesson, planeringschef VA Utses att justera Carl-Eric Bergsén (S) Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, tisdagen den 17 juni kl Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Anita Skoglund (M) Carl-Eric Bergsén (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska, 32 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska, samt Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

6 Information och överläggningar A/ Slutrapport, Nolhaga parkering B/ Ny anläggningstaxa C/ Invasiva arter D/ Förvaltningsrapport E/ Konsulter F/ Detaljplan, bostäder vid Lövskogsgatan G/ Plan för utbyte av hämtningsfordon H/ Förvaltningschefen, aktuell information I/ Uppdragslistor 6

7 7 TN 29 Dnr TN Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Angreppssätt: Internkontrollplanen Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Den aktuella internkontrollplanen återfinns i nämndbudgeten för 2014 och består av 4 processer där 4 kontrollmoment återfinns. Genomgång av dessa kontrollmoment finns presenterade i bilaga a. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni

8 8 Forts TN 29 Tekniska beslutar Tekniska har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen. Exp: Ledningsgruppen

9 9 TN 30 Dnr TN Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Ärendebeskrivning Det övergripande målet för miljöarbetet inom Alingsås Kommun är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Ett viktigt led i detta arbete är att minska våra utsläpp från tjänsteresor och övriga transporter. Den kommunala fordonsparken har under en längre period blivit allt mera miljöanpassad och nästa steg i denna utveckling bedöms vara ett succesivt införande av elfordon. Förvaltningens yttrande Fordonshanteringen har under den inledande period då elbilar varit väldigt uppmärksammade, medvetet avvaktat och inväntat att marknaden inom området ska stabiliseras. De tidiga fabrikat och modeller som funnits har inte alltid uppfyllt våra krav på t.ex. krocksäkerhet. Det har även saknats en gemensam standard för laddningsuttag och laddningsstationer då de flesta fabrikat oftast presenterat sin egen lösning. Dessutom har elbilarna i många fall varit förhållandevis dyra i inköp. Elbilsmarknaden har nu nått en nivå där Alingsås Kommun bör gå in som aktör för att ytterligare förbättra miljöprestandan i fordonsparken. Det har introducerats och kommer att introduceras många nya modeller den närmaste tiden som uppfyller de kriterier som beslutats för att de ska vara godkända som tjänstefordon inom Alingsås Kommun. Dessutom har prisnivåerna justerats nedåt och laddningsuttag och laddningsstationer har allt mera standardiserats efter förslag om gemensam inriktning från EU. En kostnadsjämförelse mellan en elbil och en motsvarande konventionell bil är komplicerad då det fortfarande råder en viss osäkerhet om framförallt andrahandsvärden för elbilar (se externa beräkningsexempel i bilaga 1). Då prisskillnaden mellan elbilar och konventionella bilar har minskat, bedöms dock miljönyttan med eldrift motivera en eventuellt förhöjd kostnad för ett antal elbilar inom den centrala fordonshanteringen. Inledningsvis föreslås en testperiod om cirka ett år för att hyra och provköra olika varianter av externa elbilar för utvärdring av funktion och användningsområden. Bilarna placeras i utvalda kommunala verksamheter och därefter sker en bedömning av vilka typer av konventionella bilar som eventuellt kan ersättas av elbilar. De verksamheter med placeringar som inledningsvis är aktuella som provanvändare av elbilar är Sveagatan, Rådhuset och Fabs AB. Faller prövotiden väl ut blir nästa steg att införa elbilar som ett nytt segment inom vår egen fordonspark enligt då gällande upphandlingsförfarande.

10 10 Forts TN 30 De kommunala bolagen Fabs AB och Alingsås Energi AB har sedan tidigare valt att placera delar av sin fordonspark inom den centrala fordonshanteringen. Detta är ett samarbete som är positivt och som kan förstärkas ytterligare inom elbilsområdet då vi har möjlighet att koppla ihop samtliga roller; fordonhantering, fastighetsägare och elbolag i en gemensam satsning mot en än mera miljövänlig fordonspark inom Alingsås Kommun. Inför ett brukande av elbilar behöver ett antal parkeringsytor vid kommunala verksamheter förberedas med laddningsstolpar. På vissa platser behöver även elkapaciteten förstärkas. En rimlig fördelning för dessa insatser är att den gemensamma fordonshanteringen tar kostnader för installationer av laddningsstolpar och kringutrustning för dessa då vi har ett ansvar och uppdrag om att leda teknik- och miljöutvecklingen framåt. Kostnader som uppstår vid förstärkning av elkapacitet bör däremot bekostas av hyresvärd och/eller hyresgäster till den fastighet som aktuell parkering tillhör och av dem som där nyttjar bilar och laddningsstolpar (se budgetkostnader i bilaga 1), då denna förstärkning behöver göras oavsett med tanke på motorvärmare osv i befintliga bilar. Fördelningen av dessa kostnader är dock ännu inte färdigförhandla, men utgångspunkten är kostnaderna kommer att fördelas på sedvanligt sätt. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S) och Barbro Engh (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska förvaltningen för vidare utredning gällande årskostnad och milkostnad, där förvaltningen jämför konventionell bil med hybridbil samt med elbil. Kostnaderna ska redovisas per mil. Hans Lindell (M) yrkar att tekniska beslutar att den centrala fordonshanteringen får i uppdrag att under en period om ett år hyra tre elbilar, varav en placeras på Sveagatan, en på Rådhuset och en hos FABS. En förutsättning för detta är att fördelning av kostnader för installation av laddningsstolpar och förstärkning av elkapacitet på berörda platser först är klarlagd. Tekniska önskar en ekonomisk redogörelse med aktuella fordon, vid nästkommande nämndsammanträde.

11 11 Forts TN 30 Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergsens (S) och Barbro Enghs (S) yrkande mot Hans Lindells (M) yrkande och finner att Hans Lindells (M) yrkande bifalles. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att den centrala fordonshanteringen får i uppdrag att under en period om ett år hyra tre elbilar, varav en placeras på Sveagatan, en på Rådhuset och en hos FABS. En förutsättning för detta är att fördelning av kostnader för installation av laddningsstolpar och förstärkning av elkapacitet på berörda platser först är klarlagd. Tekniska önskar en ekonomisk redogörelse med aktuella fordon, vid nästkommande nämndsammanträde. Exp: TK, ÅA

12 12 TN 31 Dnr TN Upphandling - Citybil Bakgrund Tekniska förvaltningens Avfallsavdelning bedriver sen 2002 insamling av hushållsavfall i egen regi. Idag består åkeriet av totalt 8 fordon. Flera av de befintliga bilarna är äldre och kommer ersättas av 4 facks bilar i takt med att FNI byggs ut. Utöver de antal fordon som är budgeterade för FNI projektet kommer verksamheten även framöver behöva 2 stycken tvåfacksbilar. Dessa ombesörjer uppdrag i centrala Alingsås och trädgårdsinsamling. En av dessa bilar behöver handlas upp och ersättas i år. Beredning För att på bästa sätt möta ökade kapitalkostnader med ökade intäkter, effektivisering och kostnadsreducerande åtgärder jobbar avfallsavdelningen kontinuerligt med prognoser och planering av inköp. Inte minst vad gäller fordon. Nya fordon skapar avskrivningskostnader och mycket få oplanerade driftstörningar. Äldre fordon skapar höga reparationskostnader och många driftstörningar. Genom att byta ut de äldsta bilarna får vi en effektivare produktion och kan samtidigt efterleva de övergripande målen 4,11 och 12. Sammanfattning Citybilen är inköpt 2007 och är i mycket dåligt skick och kostar mycket i reparationskostnader. Reparationerna skapar problem för produktionen. Den är med i årets investeringsbudget och är redan annonserad, dock med reservationen att politiska beslut kan innebära att upphandlingen avbryts. Den nya bilen kommer bli betydligt större, vilket ur ett framkomlighetsperspektiv, är förankrat med berörda chaufförer och avfallsavdelningens driftchef. Den nya bilen kommer kunna ta ca 17 kubik vilket ska jämföras med den nuvarande som endast klarar ca 14 kubik. Detta är i sig en effektivisering då vi inte behöver tömma annat än vid ordinarie rast. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Tekniska beslutar Tekniska godkänner förslaget och ger avfallschefen i uppdrag att upphandla Citybilen samt att teckna avtal om leverans med tilldelad leverantrör. Exp: CN, MW

13 13 TN 32 Dnr TN Upphandling av parkdrift - staden Ärendebeskrivning Tekniska har , 40 beslutat att upphandlingen av parkdrift genomförs i tre etapper med upphandling av norra respektive södra kommundelen var för sig under 2013 och staden i sin helhet, genom verksamhetsövergång, under Tekniska beslutade också att skötsel och underhåll av byggnader inte ska ingå i upphandlingen, samt att tekniska skall godkänna upphandlingsunderlaget innan det går ut på upphandling. Vid tekniska s möte den 19 november 2013, beslutade, 57, att återremittera upphandlingsunderlaget för den norra kommundelen. Den södra kommundelen har upphandlats och en entreprenör finns på plats från och med den 1 april Tekniska beslutade den 15 april 2014 att godkänna upphandling av den norra kommundelen. Den upphandlingen pågår med en sista anbudsdag den 23 juni och beräknad entreprenadstart den 1 oktober Förvaltningens yttrande Förvaltningen har i samarbete med upphandlingsenheten på kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och externa landskapskonsulter inom Larcia AB utarbetat ett upphandlingsunderlag för staden. Avstämning kring gränsdragningar har skett med de avdelningar inom förvaltningen som berörs av upphandlingsunderlaget. Formalian i upphandlingsunderlaget är samma som i upphandling av södra respektive norra kommundelarna. Ritningsunderlaget är dock betydligt mer omfattande. För lokaler finns ett krav i underlaget om övertagande av de på Borgmästarevägen förhyrda lokalerna. I Nolhaga erbjuds möjligheten att förhyra trädgårdsmästarvillan som kontor och upphållsrum. I den mån fordon och redskapsbärare inte är aktuellt att föra över till andra avdelningar och/eller förvaltningar, kommer dessa att avyttras på öppna marknaden. Då staden upphandlas i sin helhet finns också krav på verksamhetsövergång för den fast anställda personalstyrkan För att nedbringa antal transporter och fordonsrörelser inom Nolhaga park, behöver en upplagsplats för upplag, maskinuppställning och lokalförråd iordningsställas inför entreprenadstarten. Detta kommer att ske inom ramen för kommunstyrelsens expansionsoch imageinvesteringar för Nolhagaparken, som ett led i att utveckla Nolhaga trädgårdar. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska Tekniska beslutar att godkänna upphandling av parkdrift för staden, och det upphandlingsunderlag, med i huvudsak det innehåll, som presenterats för.

14 14 Forts TN 32 Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S) yrkar att upphandlingen avbryts. Ordförande Anita Skoglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S) yrkande och finner att detta har avslagits till förmån för arbetsutskottets förslag. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att godkänna upphandling av parkdrift för staden, och det upphandlingsunderlag, med i huvudsak det innehåll, som presenterats för. Beslutet justeras omedelbart. Anita Skoglund (M) Ordförande Carl-Erik Bergsén (S) Justerande Reservation Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S) och Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi vill att upphandlingen avbryts, p.g.a. att kommunens egen arbetsavdelning inte får vara med i budgivningen. Att det inte finns krav på att anbudssumman måste vara lägre än den kommunala parkavdelningens egna kostnader, anser vi är felaktigt. Efter en genomförd upphandling kommer kommunen att tappa kompetens och arbetsmaskiner som gör det svårt och kostsamt att återgå till egenregi, detta är ytterligare ett skäl till att avbryta upphandlingen. Vi anser att kravet på kvalité av utfört arbete skall vara en starkare parameter än anbudssumman. Kommunen måste också bygga upp en kontrollavdelning på beställarsidan för uppföljning av utfört arbete vid en entreprenad. Kravet på den byggledare/kontrollant som skall vara beställarombud och följa upp verksamheten skall minst vara gymnasie-ingenjör och minst 5 års erfarenhet (det räcker inte med lång anställningstid i kommunen).

15 15 Forts TN 32 Verksamhetsövergången kan påverka många anställda i kommunen vilket kan ge stora störningar i berörda verksamheter när yngre medarbetare får sluta. Det kan saknas kompetens för medarbetare som måste byta arbetsuppgifter. Det kan bli så att kommunen måste bekosta utbildning för de omplacerade medarbetarna för att de skall kunna klara sina nya arbetsuppgifter. Kommunal och Alingsås kommun har överenskommit att hela Tekniska kontorets verksamhetsområde är ett turordningsområde. (enl. uppgift från kommunal). När hela Tekniska förvaltningen är en turordningskrets kan detta innebära att de som inte väljer att följa med i en verksamhetsövergång skall beredas andra arbetsuppgifter i Tekniska förvaltningen, och nu gäller bara anställningstid och därför kan medarbetare med kortare anställningstid bli uppsagda. Vi vill istället att Tekniska kontoret ser över förvaltningens egna ledningsfunktioner för att leda och styra sina arbetsavdelningar på ett effektivare sätt. När gata och park slås samman bör det finnas stora möjligheter till samordningsvinster.

16 16 TN 33 Dnr TN Delegerade beslut 2014 Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i s delegationsordning. Trafikärenden: - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Beslut enligt listor från verksamhetscheferna: - Tekniska förv./adm.: Beslut fattade VA-avdelningen: Inga beslut fattade - Gatuavdelningen: Inga beslut fattade - Park/Natur: Inga beslut fattade - Avfall: Beslut fattade Tekniska beslutar Tekniska tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna

17 17 TN 34 Dnr TN Inkomna skrivelser 2014 Inga inkomna skrivelser.

18 18 TN 35 Dnr TN Kor och får Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen äger 13 vänekor och 25 gutefår. Djuren betar på mark som är känslig och svår att sköta på annat sätt än med frigående djur. De utför natur- och landskapsvård på mark som annars skulle växt igen. Alingsås kommun bidrar med sitt ägande av dessa djur till att bevara hotade husdjursraser och öka den biologiska mångfalden. De är även en del i kommunens ekoturism. Vänekor har betat Nolhagas strandängar i 20 år. Tio stycken av kommunens vänekor betar i Nolhagaviken medan de andra tre korna betar vid våtmarken i Gräfsnäs. Tiden, 2-3 månader/år är beroende av betestillgång och vattennivå. Fåren betar ca tre månader om året på Rolfs kulle, Stynaborg, Holmalyckan och Gerdsken. Sedan 2007 har djuren varit inhyrda ca 9 månader/år hos Roger Johansson, Ale kommun. Nuvarande fodervärdsavtal går ut och kan inte förlängas. EU-bidrag kan sökas för hotade husdjursraser samt för betesmark och slåtterängar. Nästa år börjar en ny bidragsperiod som gäller för sju år. Till hösten utkristalliseras vilka bidrag som det är lämpligt för kommunen att söka. Tekniska beslutade ( 16) att frågan om ökat samarbete med kulturoch fritidsförvaltningen skulle utredas av tekniska förvaltningen samt att kontakt med upphandlingsenheten skulle tas i syfte att förbereda en upphandling av vinterförvaring av djuren i ytterligare en period om detta skulle bli nödvändigt. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att direktupphandla vinterhållning av kommunens vänekor och gutefår i ett år med möjlighet till förlängning, med i huvudsak det innehåll i upphandlingsunderlaget som presenterats för tekniska. Därefter ska en sedvanlig upphandling av vinterhållning av kommunens vänekor och gutefår eventuellt göras. Exp: AW, AL

19 19 TN 36 Prioriterad investeringslista Ärendeberedning Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) har inkommit med följande yrkande. Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) lämnar yrkande enligt följande: Vi Socialdemokrater har under april-maj begärt att förvaltningen skall göra en lista på investeringar som är prioriterad eftersom investeringsnivån ligger över 60 miljoner och investeringsobjekt som inte ryms inom 60 miljoners nivån inte får påbörjas innan de kan rymmas inom 60-miljonersnivån. Till tekniska s presidiemöte inför junisammanträdet skulle förvaltningen ta fram en prioriterad lista till på min begäran. Prioriterad investeringslista för objekt inom investeringsvolym 60 miljoner tas fram före semestern 2014, inga investeringar som inte ryms inom investeringsvolymen 60 miljoner får påbörjas av förvaltningen. Anita Skoglund (M) yrkar att prioriteringar istället redovisas i samband med delårsbokslutet, om så behövs. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S) och Barbro Enghs (S), Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande mot Anita Skoglunds (M) yrkande och finner att Anita Skoglunds (M) yrkande bifalles. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att prioriteringar redovisas i samband med delårsbokslutet, om så behövs. Reservation Calle Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet. Exp: MW, BS

20 20 TN 37 Hastighetssänkning väg 1890 Ärendeberedning Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) har inkommit med följande yrkande. Vi Socialdemokrater har sedan hastigheten höjdes från 50 km till 60 km på väg 1890 från Lidl:s cirkulationsplats till gamla 70 km gränsen på krönet av backen mot Sävelund ifrågasatt detta, varför sänktes inte hastigheten istället till 40 km, höjningen medför högre bullernivåer. Högre bullernivåer medför ökade byggkostnader för bl.a. Alingsås Hems renovering vid ombyggnad av Brogårdens fastigheter, likaså kan det belasta kommunen i framtiden med bullerplank för Nolby skola och bulleråtgärder i bostäderna längs sträckan. Frågan har tagits upp vid presidiemöten både i Tekniska och förvaltningarna på Sveagatan under men sedan har frågan fastnat och aldrig kommit upp i nämnderna på nytt. Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S) och Viola Schüberg Lundgren (S) lämnar yrkande enligt följande: Vi yrkar på att hastigheten på väg 1890 sänks till 40 km/tim mellan cirkulationsplatserna Lidl Sävelund för att minska bullernivåerna och kostnaderna för kommunen och Alingsåshem. Ordförande Anita Skoglund (M) yrkar avslag på Calle Bergséns (S) yrkande. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Enghs (S) och Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande mot Anita Skoglunds (M) yrkande och finner att Anita Skoglunds (M) yrkande har bifallits. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att avslå Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Enghs (S) och Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande. Reservation Calle Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet. Exp: ÅA, MP, LA

21 21 TN 38 Hämtning av hushållsavfall Carl-Erik Bergsén (S) vill lämna följande uppdrag till tekniska förvaltningen: Förvaltningen skall införa hämtning hos hushållen av lampor, batterier med mera genom det extra kärlet för FNI-bilarna som visades vid s studiebesök på Bälinge. Ordförande Anita Skoglund (M) meddelar att ärendet planeras att bli behandlat vid tekniska s sammanträde i september 2014, och att det därför inte tas upp som ett uppdrag till förvaltningen innan dess.

Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 3 Juni 2014, kl 09.00 Plats: Lärlingen, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Slutrapport, Nolhaga

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43 Tekniska 39-43 2 Information och överläggningar... 5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6... 6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun... 8 Nolhagagatan och Sidenvägen, problem med höga hastigheter...

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 21-22 2 Information och överläggningar...5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6...6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun...8 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Tekniska 22-28 2 Informationer och överläggningar...6 Våruppföljning 2014...7 Kor och får...8 Ledningsrättsavtal med Trafikverket...10 Revidering av antagen hastighetsplan, Revidering av antagen Hastighetsplan.

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 29-33 2 Informationer och överläggningar Upphandling av parkdrift...6 Detaljplan för Alingsås, Väg E20 delen Kristineholm.Bälinge och verksamheter...10 Delegerade beslut 2013...11 Inkomna skrivelser 2013...12

Läs mer

Sammanträde med Tekniska nämnden

Sammanträde med Tekniska nämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den 10 Juni 2014, kl 14.00 Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Slutrapport, Nolhaga parkering

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-04-15 17-21

Tekniska nämnden 2014-04-15 17-21 Tekniska 17-21 2 Informationer och överläggningar.6 Upphandling av parkdrift för norra kommundelen... 7 Rensning av Lillån... 9 Ledningsrättsavtal med Trafikverket... 12 Inkomna skrivelser 2014... 13 Delegerade

Läs mer

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Tekniska 55-62 2 Informationer och överläggningar..5 Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan... 6 Stadsskogen - utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 1-8 2 Information och överläggningar...5 Val av ledamöter och ersättare till tekniska s arbetsutskott 2015-2018...6 Sammanträdestider för tekniska 2015...7 Utbildning för förtroendevalda mandatperioden

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 2 Information och överläggningar...4 3 Plats och tid Gesällen Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 15 mars 2016, kl 09.00 10.50 Paragrafer - Beslutande Tore Hult (S), ordförande Thorsten Larsson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 9-10 2 Informationer och överläggningar..5 Upphandlingsunderlag, Park norra kommundelen...6 Rensning av Lillån...8 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12, Alingsås kl. 09.00 11.20

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 22-26 2 Information och överläggningar...6 TN 22 Vårbokslut 2016...7 TN 23 Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter 2016-2018, reviderad...8 TN 24 Revidering av prislista för återställning i

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 21-26 2 Information och överläggningar... 5 Attestlistor för tekniska förvaltningen 2015... 6 Revidering av delegationsordningen... 9 Delegerade beslut 2015... 10 Inkomna skrivelser 2015... 11

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2015-06-16 32-37

Protokoll. Tekniska nämnden 2015-06-16 32-37 Tekniska 32-37 2 Information och överläggningar... 5 Sammanträdestider m.m. för tekniska 2015... 6 Taxor - Nyttjande av allmän plats i Alingsås kommun... 7 Avveckling av kommunens egna kor... 8 Säveån

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2011-05-16 34-38

Protokoll. Tekniska nämnden 2011-05-16 34-38 Tekniska nämnden = 34-38 Tekniska nämnden sammanträde den 16 maj 2011 Informationer och överläggningar 34 Remiss av utredning av upphandling av drift för delar tekniska nämndens verksamhet 35 Upphandling

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-15:45 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 36-42 2 Information och överläggningar... 6 Delårsbokslut 2016... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2016... 8 Remiss - Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Ola Granath

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 6 Maj 2014, kl 09.00 Plats: Lärlingen, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Slutredovisning

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (16) kl 14.00-17.00

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (16) kl 14.00-17.00 Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Nämndhuset E-plan kl 14.00-17.00 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Rune Blomster, teknisk chef, 88 Roland Karlsson, S Kurt Haapala, 89

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Rune Blomster, teknisk chef, 88 Roland Karlsson, S Kurt Haapala, 89 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2015-06-15, kl 0930-1000 Beslutande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Laila Mäki, S Johny Lantto, S Britta Tervaniemi, V Anna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2010-06-07. Protokoll. == Tekniska nämndens arbetsutskott= = 2011-06-08= = =PQ=Ó=PV=

Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2010-06-07. Protokoll. == Tekniska nämndens arbetsutskott= = 2011-06-08= = =PQ=Ó=PV= Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2010-06-07 == Tekniska nämndens arbetsutskott= = = = =PQ=Ó=PV= Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2011 Beredningsärenden 34 Yttrande över

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2015-09-08 38-48

Protokoll. Tekniska nämnden 2015-09-08 38-48 Tekniska 38-48 2 Information och överläggningar... 6 Delårsbokslut 2015... 7 Reviderad nämndbudget 2015 med konsekvensbeskrivning... 8 Kapitaltjänst för investeringar i kv. Bryggaren m fl.... 9 Skriftliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 1-7 2 1 Förslag om ändring av förtidsröstningslokal Konsthallen till biblioteket...5 2 Vallokaler 2014...6 3 Utseende av röskortsbeställare...8 4 Informationsplan...9 5 Bemanning röstmottagare

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer