Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38"

Transkript

1 Tekniska 29-38

2 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun Upphandling - Citybil Upphandling av parkdrift - staden Delegerade beslut Inkomna skrivelser Kor och får Prioriterad investeringslista Hastighetssänkning väg Hämtning av hushållsavfall... 21

3 3 Plats och tid Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12, Alingsås, 10 juni 2014, kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anita Skoglund (M), ordförande Carl-Eric Bergsén (S) Barbro Engh (S) Thorsten Larsson (M) Lars-Åke Thunberg (FP) Thomas Jensen (KD) Gunnar Tiselius (S) Hans Lindell (M) Viola Schüberg Lundgren (S) Bernice Undén (M) Simon Waern (S), endast under Information och överläggningar Mikael Andersson (FP) Barbro Sundström, förvaltningschef Åke Aronsson, gatuchef Martin Wollhag, enhetschef/controller Conny Josefsson, utredare Erik Kjellberg, konsult Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Gunilla Hedman, förvaltningssekreterare Gert-Inge Claesson, planeringschef VA Utses att justera Carl-Eric Bergsén (S) Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, tisdagen den 17 juni kl Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Anita Skoglund (M) Carl-Eric Bergsén (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska, 32 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska, samt Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

6 Information och överläggningar A/ Slutrapport, Nolhaga parkering B/ Ny anläggningstaxa C/ Invasiva arter D/ Förvaltningsrapport E/ Konsulter F/ Detaljplan, bostäder vid Lövskogsgatan G/ Plan för utbyte av hämtningsfordon H/ Förvaltningschefen, aktuell information I/ Uppdragslistor 6

7 7 TN 29 Dnr TN Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Angreppssätt: Internkontrollplanen Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Den aktuella internkontrollplanen återfinns i nämndbudgeten för 2014 och består av 4 processer där 4 kontrollmoment återfinns. Genomgång av dessa kontrollmoment finns presenterade i bilaga a. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni

8 8 Forts TN 29 Tekniska beslutar Tekniska har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen. Exp: Ledningsgruppen

9 9 TN 30 Dnr TN Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Ärendebeskrivning Det övergripande målet för miljöarbetet inom Alingsås Kommun är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Ett viktigt led i detta arbete är att minska våra utsläpp från tjänsteresor och övriga transporter. Den kommunala fordonsparken har under en längre period blivit allt mera miljöanpassad och nästa steg i denna utveckling bedöms vara ett succesivt införande av elfordon. Förvaltningens yttrande Fordonshanteringen har under den inledande period då elbilar varit väldigt uppmärksammade, medvetet avvaktat och inväntat att marknaden inom området ska stabiliseras. De tidiga fabrikat och modeller som funnits har inte alltid uppfyllt våra krav på t.ex. krocksäkerhet. Det har även saknats en gemensam standard för laddningsuttag och laddningsstationer då de flesta fabrikat oftast presenterat sin egen lösning. Dessutom har elbilarna i många fall varit förhållandevis dyra i inköp. Elbilsmarknaden har nu nått en nivå där Alingsås Kommun bör gå in som aktör för att ytterligare förbättra miljöprestandan i fordonsparken. Det har introducerats och kommer att introduceras många nya modeller den närmaste tiden som uppfyller de kriterier som beslutats för att de ska vara godkända som tjänstefordon inom Alingsås Kommun. Dessutom har prisnivåerna justerats nedåt och laddningsuttag och laddningsstationer har allt mera standardiserats efter förslag om gemensam inriktning från EU. En kostnadsjämförelse mellan en elbil och en motsvarande konventionell bil är komplicerad då det fortfarande råder en viss osäkerhet om framförallt andrahandsvärden för elbilar (se externa beräkningsexempel i bilaga 1). Då prisskillnaden mellan elbilar och konventionella bilar har minskat, bedöms dock miljönyttan med eldrift motivera en eventuellt förhöjd kostnad för ett antal elbilar inom den centrala fordonshanteringen. Inledningsvis föreslås en testperiod om cirka ett år för att hyra och provköra olika varianter av externa elbilar för utvärdring av funktion och användningsområden. Bilarna placeras i utvalda kommunala verksamheter och därefter sker en bedömning av vilka typer av konventionella bilar som eventuellt kan ersättas av elbilar. De verksamheter med placeringar som inledningsvis är aktuella som provanvändare av elbilar är Sveagatan, Rådhuset och Fabs AB. Faller prövotiden väl ut blir nästa steg att införa elbilar som ett nytt segment inom vår egen fordonspark enligt då gällande upphandlingsförfarande.

10 10 Forts TN 30 De kommunala bolagen Fabs AB och Alingsås Energi AB har sedan tidigare valt att placera delar av sin fordonspark inom den centrala fordonshanteringen. Detta är ett samarbete som är positivt och som kan förstärkas ytterligare inom elbilsområdet då vi har möjlighet att koppla ihop samtliga roller; fordonhantering, fastighetsägare och elbolag i en gemensam satsning mot en än mera miljövänlig fordonspark inom Alingsås Kommun. Inför ett brukande av elbilar behöver ett antal parkeringsytor vid kommunala verksamheter förberedas med laddningsstolpar. På vissa platser behöver även elkapaciteten förstärkas. En rimlig fördelning för dessa insatser är att den gemensamma fordonshanteringen tar kostnader för installationer av laddningsstolpar och kringutrustning för dessa då vi har ett ansvar och uppdrag om att leda teknik- och miljöutvecklingen framåt. Kostnader som uppstår vid förstärkning av elkapacitet bör däremot bekostas av hyresvärd och/eller hyresgäster till den fastighet som aktuell parkering tillhör och av dem som där nyttjar bilar och laddningsstolpar (se budgetkostnader i bilaga 1), då denna förstärkning behöver göras oavsett med tanke på motorvärmare osv i befintliga bilar. Fördelningen av dessa kostnader är dock ännu inte färdigförhandla, men utgångspunkten är kostnaderna kommer att fördelas på sedvanligt sätt. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S) och Barbro Engh (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska förvaltningen för vidare utredning gällande årskostnad och milkostnad, där förvaltningen jämför konventionell bil med hybridbil samt med elbil. Kostnaderna ska redovisas per mil. Hans Lindell (M) yrkar att tekniska beslutar att den centrala fordonshanteringen får i uppdrag att under en period om ett år hyra tre elbilar, varav en placeras på Sveagatan, en på Rådhuset och en hos FABS. En förutsättning för detta är att fördelning av kostnader för installation av laddningsstolpar och förstärkning av elkapacitet på berörda platser först är klarlagd. Tekniska önskar en ekonomisk redogörelse med aktuella fordon, vid nästkommande nämndsammanträde.

11 11 Forts TN 30 Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergsens (S) och Barbro Enghs (S) yrkande mot Hans Lindells (M) yrkande och finner att Hans Lindells (M) yrkande bifalles. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att den centrala fordonshanteringen får i uppdrag att under en period om ett år hyra tre elbilar, varav en placeras på Sveagatan, en på Rådhuset och en hos FABS. En förutsättning för detta är att fördelning av kostnader för installation av laddningsstolpar och förstärkning av elkapacitet på berörda platser först är klarlagd. Tekniska önskar en ekonomisk redogörelse med aktuella fordon, vid nästkommande nämndsammanträde. Exp: TK, ÅA

12 12 TN 31 Dnr TN Upphandling - Citybil Bakgrund Tekniska förvaltningens Avfallsavdelning bedriver sen 2002 insamling av hushållsavfall i egen regi. Idag består åkeriet av totalt 8 fordon. Flera av de befintliga bilarna är äldre och kommer ersättas av 4 facks bilar i takt med att FNI byggs ut. Utöver de antal fordon som är budgeterade för FNI projektet kommer verksamheten även framöver behöva 2 stycken tvåfacksbilar. Dessa ombesörjer uppdrag i centrala Alingsås och trädgårdsinsamling. En av dessa bilar behöver handlas upp och ersättas i år. Beredning För att på bästa sätt möta ökade kapitalkostnader med ökade intäkter, effektivisering och kostnadsreducerande åtgärder jobbar avfallsavdelningen kontinuerligt med prognoser och planering av inköp. Inte minst vad gäller fordon. Nya fordon skapar avskrivningskostnader och mycket få oplanerade driftstörningar. Äldre fordon skapar höga reparationskostnader och många driftstörningar. Genom att byta ut de äldsta bilarna får vi en effektivare produktion och kan samtidigt efterleva de övergripande målen 4,11 och 12. Sammanfattning Citybilen är inköpt 2007 och är i mycket dåligt skick och kostar mycket i reparationskostnader. Reparationerna skapar problem för produktionen. Den är med i årets investeringsbudget och är redan annonserad, dock med reservationen att politiska beslut kan innebära att upphandlingen avbryts. Den nya bilen kommer bli betydligt större, vilket ur ett framkomlighetsperspektiv, är förankrat med berörda chaufförer och avfallsavdelningens driftchef. Den nya bilen kommer kunna ta ca 17 kubik vilket ska jämföras med den nuvarande som endast klarar ca 14 kubik. Detta är i sig en effektivisering då vi inte behöver tömma annat än vid ordinarie rast. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Tekniska beslutar Tekniska godkänner förslaget och ger avfallschefen i uppdrag att upphandla Citybilen samt att teckna avtal om leverans med tilldelad leverantrör. Exp: CN, MW

13 13 TN 32 Dnr TN Upphandling av parkdrift - staden Ärendebeskrivning Tekniska har , 40 beslutat att upphandlingen av parkdrift genomförs i tre etapper med upphandling av norra respektive södra kommundelen var för sig under 2013 och staden i sin helhet, genom verksamhetsövergång, under Tekniska beslutade också att skötsel och underhåll av byggnader inte ska ingå i upphandlingen, samt att tekniska skall godkänna upphandlingsunderlaget innan det går ut på upphandling. Vid tekniska s möte den 19 november 2013, beslutade, 57, att återremittera upphandlingsunderlaget för den norra kommundelen. Den södra kommundelen har upphandlats och en entreprenör finns på plats från och med den 1 april Tekniska beslutade den 15 april 2014 att godkänna upphandling av den norra kommundelen. Den upphandlingen pågår med en sista anbudsdag den 23 juni och beräknad entreprenadstart den 1 oktober Förvaltningens yttrande Förvaltningen har i samarbete med upphandlingsenheten på kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och externa landskapskonsulter inom Larcia AB utarbetat ett upphandlingsunderlag för staden. Avstämning kring gränsdragningar har skett med de avdelningar inom förvaltningen som berörs av upphandlingsunderlaget. Formalian i upphandlingsunderlaget är samma som i upphandling av södra respektive norra kommundelarna. Ritningsunderlaget är dock betydligt mer omfattande. För lokaler finns ett krav i underlaget om övertagande av de på Borgmästarevägen förhyrda lokalerna. I Nolhaga erbjuds möjligheten att förhyra trädgårdsmästarvillan som kontor och upphållsrum. I den mån fordon och redskapsbärare inte är aktuellt att föra över till andra avdelningar och/eller förvaltningar, kommer dessa att avyttras på öppna marknaden. Då staden upphandlas i sin helhet finns också krav på verksamhetsövergång för den fast anställda personalstyrkan För att nedbringa antal transporter och fordonsrörelser inom Nolhaga park, behöver en upplagsplats för upplag, maskinuppställning och lokalförråd iordningsställas inför entreprenadstarten. Detta kommer att ske inom ramen för kommunstyrelsens expansionsoch imageinvesteringar för Nolhagaparken, som ett led i att utveckla Nolhaga trädgårdar. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska Tekniska beslutar att godkänna upphandling av parkdrift för staden, och det upphandlingsunderlag, med i huvudsak det innehåll, som presenterats för.

14 14 Forts TN 32 Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S) yrkar att upphandlingen avbryts. Ordförande Anita Skoglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S) yrkande och finner att detta har avslagits till förmån för arbetsutskottets förslag. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att godkänna upphandling av parkdrift för staden, och det upphandlingsunderlag, med i huvudsak det innehåll, som presenterats för. Beslutet justeras omedelbart. Anita Skoglund (M) Ordförande Carl-Erik Bergsén (S) Justerande Reservation Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S) och Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi vill att upphandlingen avbryts, p.g.a. att kommunens egen arbetsavdelning inte får vara med i budgivningen. Att det inte finns krav på att anbudssumman måste vara lägre än den kommunala parkavdelningens egna kostnader, anser vi är felaktigt. Efter en genomförd upphandling kommer kommunen att tappa kompetens och arbetsmaskiner som gör det svårt och kostsamt att återgå till egenregi, detta är ytterligare ett skäl till att avbryta upphandlingen. Vi anser att kravet på kvalité av utfört arbete skall vara en starkare parameter än anbudssumman. Kommunen måste också bygga upp en kontrollavdelning på beställarsidan för uppföljning av utfört arbete vid en entreprenad. Kravet på den byggledare/kontrollant som skall vara beställarombud och följa upp verksamheten skall minst vara gymnasie-ingenjör och minst 5 års erfarenhet (det räcker inte med lång anställningstid i kommunen).

15 15 Forts TN 32 Verksamhetsövergången kan påverka många anställda i kommunen vilket kan ge stora störningar i berörda verksamheter när yngre medarbetare får sluta. Det kan saknas kompetens för medarbetare som måste byta arbetsuppgifter. Det kan bli så att kommunen måste bekosta utbildning för de omplacerade medarbetarna för att de skall kunna klara sina nya arbetsuppgifter. Kommunal och Alingsås kommun har överenskommit att hela Tekniska kontorets verksamhetsområde är ett turordningsområde. (enl. uppgift från kommunal). När hela Tekniska förvaltningen är en turordningskrets kan detta innebära att de som inte väljer att följa med i en verksamhetsövergång skall beredas andra arbetsuppgifter i Tekniska förvaltningen, och nu gäller bara anställningstid och därför kan medarbetare med kortare anställningstid bli uppsagda. Vi vill istället att Tekniska kontoret ser över förvaltningens egna ledningsfunktioner för att leda och styra sina arbetsavdelningar på ett effektivare sätt. När gata och park slås samman bör det finnas stora möjligheter till samordningsvinster.

16 16 TN 33 Dnr TN Delegerade beslut 2014 Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i s delegationsordning. Trafikärenden: - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Beslut enligt listor från verksamhetscheferna: - Tekniska förv./adm.: Beslut fattade VA-avdelningen: Inga beslut fattade - Gatuavdelningen: Inga beslut fattade - Park/Natur: Inga beslut fattade - Avfall: Beslut fattade Tekniska beslutar Tekniska tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna

17 17 TN 34 Dnr TN Inkomna skrivelser 2014 Inga inkomna skrivelser.

18 18 TN 35 Dnr TN Kor och får Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen äger 13 vänekor och 25 gutefår. Djuren betar på mark som är känslig och svår att sköta på annat sätt än med frigående djur. De utför natur- och landskapsvård på mark som annars skulle växt igen. Alingsås kommun bidrar med sitt ägande av dessa djur till att bevara hotade husdjursraser och öka den biologiska mångfalden. De är även en del i kommunens ekoturism. Vänekor har betat Nolhagas strandängar i 20 år. Tio stycken av kommunens vänekor betar i Nolhagaviken medan de andra tre korna betar vid våtmarken i Gräfsnäs. Tiden, 2-3 månader/år är beroende av betestillgång och vattennivå. Fåren betar ca tre månader om året på Rolfs kulle, Stynaborg, Holmalyckan och Gerdsken. Sedan 2007 har djuren varit inhyrda ca 9 månader/år hos Roger Johansson, Ale kommun. Nuvarande fodervärdsavtal går ut och kan inte förlängas. EU-bidrag kan sökas för hotade husdjursraser samt för betesmark och slåtterängar. Nästa år börjar en ny bidragsperiod som gäller för sju år. Till hösten utkristalliseras vilka bidrag som det är lämpligt för kommunen att söka. Tekniska beslutade ( 16) att frågan om ökat samarbete med kulturoch fritidsförvaltningen skulle utredas av tekniska förvaltningen samt att kontakt med upphandlingsenheten skulle tas i syfte att förbereda en upphandling av vinterförvaring av djuren i ytterligare en period om detta skulle bli nödvändigt. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att direktupphandla vinterhållning av kommunens vänekor och gutefår i ett år med möjlighet till förlängning, med i huvudsak det innehåll i upphandlingsunderlaget som presenterats för tekniska. Därefter ska en sedvanlig upphandling av vinterhållning av kommunens vänekor och gutefår eventuellt göras. Exp: AW, AL

19 19 TN 36 Prioriterad investeringslista Ärendeberedning Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) har inkommit med följande yrkande. Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) lämnar yrkande enligt följande: Vi Socialdemokrater har under april-maj begärt att förvaltningen skall göra en lista på investeringar som är prioriterad eftersom investeringsnivån ligger över 60 miljoner och investeringsobjekt som inte ryms inom 60 miljoners nivån inte får påbörjas innan de kan rymmas inom 60-miljonersnivån. Till tekniska s presidiemöte inför junisammanträdet skulle förvaltningen ta fram en prioriterad lista till på min begäran. Prioriterad investeringslista för objekt inom investeringsvolym 60 miljoner tas fram före semestern 2014, inga investeringar som inte ryms inom investeringsvolymen 60 miljoner får påbörjas av förvaltningen. Anita Skoglund (M) yrkar att prioriteringar istället redovisas i samband med delårsbokslutet, om så behövs. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S) och Barbro Enghs (S), Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande mot Anita Skoglunds (M) yrkande och finner att Anita Skoglunds (M) yrkande bifalles. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att prioriteringar redovisas i samband med delårsbokslutet, om så behövs. Reservation Calle Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet. Exp: MW, BS

20 20 TN 37 Hastighetssänkning väg 1890 Ärendeberedning Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) har inkommit med följande yrkande. Vi Socialdemokrater har sedan hastigheten höjdes från 50 km till 60 km på väg 1890 från Lidl:s cirkulationsplats till gamla 70 km gränsen på krönet av backen mot Sävelund ifrågasatt detta, varför sänktes inte hastigheten istället till 40 km, höjningen medför högre bullernivåer. Högre bullernivåer medför ökade byggkostnader för bl.a. Alingsås Hems renovering vid ombyggnad av Brogårdens fastigheter, likaså kan det belasta kommunen i framtiden med bullerplank för Nolby skola och bulleråtgärder i bostäderna längs sträckan. Frågan har tagits upp vid presidiemöten både i Tekniska och förvaltningarna på Sveagatan under men sedan har frågan fastnat och aldrig kommit upp i nämnderna på nytt. Yrkanden Carl-Erik Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S) och Viola Schüberg Lundgren (S) lämnar yrkande enligt följande: Vi yrkar på att hastigheten på väg 1890 sänks till 40 km/tim mellan cirkulationsplatserna Lidl Sävelund för att minska bullernivåerna och kostnaderna för kommunen och Alingsåshem. Ordförande Anita Skoglund (M) yrkar avslag på Calle Bergséns (S) yrkande. Proposition Ordförande ställer proposition på Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Enghs (S) och Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande mot Anita Skoglunds (M) yrkande och finner att Anita Skoglunds (M) yrkande har bifallits. Tekniska beslutar Tekniska beslutar att avslå Carl-Erik Bergséns (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Enghs (S) och Viola Schüberg Lundgrens (S) yrkande. Reservation Calle Bergsén (S), Gunnar Tiselius (S), Barbro Engh (S), Viola Schüberg Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet. Exp: ÅA, MP, LA

21 21 TN 38 Hämtning av hushållsavfall Carl-Erik Bergsén (S) vill lämna följande uppdrag till tekniska förvaltningen: Förvaltningen skall införa hämtning hos hushållen av lampor, batterier med mera genom det extra kärlet för FNI-bilarna som visades vid s studiebesök på Bälinge. Ordförande Anita Skoglund (M) meddelar att ärendet planeras att bli behandlat vid tekniska s sammanträde i september 2014, och att det därför inte tas upp som ett uppdrag till förvaltningen innan dess.

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer